Turun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto Satava-Kakskerran osayleiskaavasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto Satava-Kakskerran osayleiskaavasta."

Transkriptio

1 Turun luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto Satava-Kakskerran osayleiskaavasta. Turun kaupunki aikoo kaavoittaa Satavan ja Kakskerran saarille pientaloja yli asukkaalle. Tämä määrä on noin kymmenkertainen saarten nykyiseen asukaslukuun verrattuna. Nykytilassaan saarten maisema on maaseutumainen. Saarilla on runsaasti luontokohteita, joista on tehty selvitys (Satava-Kakskerran osayleiskaavaselostus, Liite 25). Turun luonnonsuojeluyhdistys on huolestunut saarten maiseman turmeltumisesta ja luontoarvojen häviämisestä. Kaupunginhallitus on päätynyt luonnon kannalta kaikkein raskaimpaan kaavavaihtoehtoon, jossa asutus sijaitsisi varsin hajallaan. Yhdistys ehdottaa, että saarille jätettäisiin ehdotettua suurempia yhtenäisiä alueita ilman uudisrakentamista ja että saarten maiseman säilyminen turvattaisiin rakentamissäädöksin. Hajallaan sijaitseva asutus johtaa henkilöautoliikenteen kasvuun ja siihen, että joukkoliikennettä on vaikea toteuttaa järkevästi. Myös kunnallistekniikka olisi helpompi toteuttaa tiiviimmin rakennetulla alueella. Osayleiskaavan selostuksessa (Lähtökohdat, perusselvitykset, tavoitteet, s. 24) on todettu seuraavaa: "Ei ole järkevää rakentaa saaristoon, jos samalla menetetään ne arvot, joiden vuoksi saaristoon haluttiin. On rakennettava alueen ehdoilla." Selostuksessa todetaan myös: "Suurimittakaavainen tai liian raskas rakentaminen rikkoo pienipiirteisen maiseman ja sen omaleimaisuus kärsii. Kulutuksenarka luonto ei kestä myöskään massavirkistystä, jonka raskas rakentaminen toisi mukanaan." Kaavaprosessin kuluessa nämä ajatukset ovat kuitenkin hautautuneet jonnekin ja kaupunginhallituksen hyväksymä suunnitelma on ristiriidassa alkuperäisten suunnitelmien kanssa. Yhdistys toteaa, että kaavaehdotus on tällaisenaan sekä voimassa olevan maakuntakaavan että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen, eikä edistä kestävää kehitystä. Yhdistys toivoo, ettei kaupunki taloudellisten paineiden alla lyhytnäköisesti heikennä tulevien sukupolvien ympäristöä. Maisema Satavan ja Kakskerran nykyistä maisemaa hallitsevat alavat pellot ja niitä halkovat kallioharjanteet. Varsinkin Kakskerrassa suuri osa rakennuskannasta on iäkästä ja hyvin sopusoinnussa maiseman kanssa. Pelloille levittäytyvät nykyaikaiset omakotitalot eivät näyttäisi hyvältä tässä maisemassa. Yhdistys ehdottaa, että ainakin joillekin alueille saisi rakentaa ainoastaan sellaisia asuintaloja, jotka riittävässä määrin muistuttaisivat alueen nykyistä rakennuskantaa. Näin saataisiin aikaan vaikutelma vanhasta ryhmäkylästä, vaikka kyseessä olisikin nykyaikainen asuinalue. Aiheesta voitaisiin järjestää esimerkiksi arkkitehtikilpailu. Arvokkaaseen maisemaan kuuluvat osana myös korkeat kalliopaljastumat, joiden kasvillisuus kestää huonosti kulutusta. Saarten arvokkaat kallioalueet ajateltiin kaavoittamisen ensi vaiheissa jättää koskematta, mutta kaavan nykyisessä versiossa niille aiotaan raken-

2 taa. Turun luonnonsuojeluyhdistys on sitä mieltä, ettei muutamalle varakkaalle perheelle saisi antaa oikeutta pilata maisemaa tuhansilta kaupunkilaisilta. Esimerkiksi Kakskerrassa sijaitsevan Lehmihaan kalliomännikön (metsälakikohde nro 112) itäpuolelle on kaavoitettu asuinpientaloja, joiden rakentaminen tuhoaisi sekä iäkkään kalliomännikön luontoarvot että alapuolisille pelloille näkyvän maiseman. Turun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä herkille kallionlakialueille rakentaminen ei ole ekologisesti kestävää. Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet Satavan ja Kakskerran alueella on lukuisia pieniä ja pienehköjä luonnonsuojelu- ja metsälakien nojalla suojeltuja kohteita. Luonnonsuojelulakikohteet ovat pääasiassa pähkinä- ja tammilehtoja, joukossa on pari tervaleppäkorpeakin. Metsälakikohteista suurin osa on pienialaisia soita. Lisäksi on esimerkiksi kallionjyrkänteitä, iäkkäitä kalliomänniköitä sekä pieniä jalopuumetsiköitä. Näiden lakikohteiden lisäksi luonto-selvityksessä esitetään suojeltaviksi joukko yksittäisiä uhanalaisten kasvilajien esiintymiä sekä kookkaita maisemapuita. Turun luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa, että luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut lehdot ovat kulumiselle herkkiä alueita. Mikäli uudisrakentaminen ympäröi suojelualueen monelta taholta, on lehdon pohjakasvillisuus vaarassa tuhoutua lisääntyneen kauttakulun ja virkistyskäytön seurauksena. Tämän vuoksi yhdistys ehdottaa, että suojeltujen lehtojen läheisille asuinalueille jätettäisiin riittävästi alkuperäistä kasvillisuutta ja rakennettaisiin puistoja käyttöpaineen tasaamiseksi ja että liikkumista herkimmillä alueilla rajoitettaisiin opastaulujen avulla poluille etenkin kesäaikaan. Tervaleppäkorvet ovat erikoisia elinympäristöjä vesitaloutensa takia. Esimerkiksi suojellun Naulamäensuon tervaleppäkorven ja Kakskerranjärven länsipään väliin on suunniteltu asuinpientaloja. Tällöin tulee muistaa, ettei tervaleppäkorven vesitaloutta saa rakentamalla (esimerkiksi ojia kaivamalla tai laaksonpohjia täyttämällä) muuttaa. Alueella on lukuisia pieniä metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luokiteltuja kohteita. Turun luonnonsuojeluyhdistys pitää tärkeänä, että nämä alueet otetaan huomioon myös uudisrakentamisessa. Luontokohteiden välille tulee jättää niitä yhdistäviä viherkäytäviä, joita pitkin eliöiden on mahdollista siirtyä alueelta toiselle. Asutuksen sijoittelu ja liikennejärjestelyt Turun luonnonsuojeluyhdistys katsoo, että kaavan väestötavoite on ylimitoitettu ja asutuksen sijoittelu on liian hajanainen. Asutuksen sijoittaminen kauas keskustan työ- ja palvelualueista on kestävän yhdyskuntasuunnittelun vastaista. Erityisen haitallista se on herkälle saaristoluonnolle. Alueen asukkaiden liikkuminen tulee perustumaan pitkälti henkilöautoiluun, jolloin liikenteen haittavaikutukset sekä ihmisille että ympäristölle kasvavat koko eteläisen Turun ja mahdollisesti myös Kaarinan alueella, mikäli yhteys Kuusistoon toteutuu. Saariston liikenne vaatii mittavia tieverkon muutoksia ja uuden infrastruktuurin rakentamista laajalle alueelle. Kuusiston ja Kakskerran välinen siltayhteys yhdistettynä

3 Kaarinan läntiseen ohikulkutiehen tuhoaisi Kuusiston läntisen osan suhteellisen laajan, yhtenäisenä säilyneen metsäalueen ja vaarantaisi usean arvokkaan luontokohteen säilymisen. Kuusiston länsiosa on myös kaarinalaisille tärkeä virkistysalue (ks. Kaarinan läntisen ohikulkutien YVA-selostus). Uusi siltayhteys Hirvensalosta Ispoisten puistotien ja Eteläkaaren yhtymäkohtaan heikentäisi myös Katariinanlaakson virkistys- ja suojelualueiden arvoa. Saarien hiljaiset alueet menetetään. Yhdistys on huolissaan käynnissä olevan Hirvensalon, Satava-Kakskerran, Lemunniemen ja Kuusiston kaavoituksen yhteisvaikutuksista. Turun luonnonsuojeluyhdistys ehdottaa, että Kakskerranjärven eteläpuolelle jätettäisiin kokonaan uudisrakentamisesta vapaa alue, jollainen oli aikaisemmissa osayleiskaavaversioissa. Tällainen alue on tärkeä yleisen virkistyskäytön kannalta. Lisäksi yhdistys ehdottaa, että yleisölle tulisi jättää vapaaksi ranta-alueita sekä Kakskerranjärven että meren rannalta. Näin kaikki turkulaiset voisivat päästä paremmin osallisiksi kaupunkinsa ainutlaatuisten saarten luonnosta. Jos asuinrakennukset sijoitetaan kovin harvaan, kävelyetäisyyksistä joukkoliikenteen pysäkeille tulee pitkiä. Turun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä aluetta tulee kehittää niin, että joukkoliikenteellä voidaan hoitaa suurin osa päivittäisestä liikenteestä Turun keskustaan ja takaisin. Liityntä Hirvensaloon mahdollisesti rakennettavaan pikaraitiotiehen on toivottava. Olemme huolissamme siitä, että nykyinen yleiskaavaehdotus johtaa entistä runsaampaan yksityisautoiluun, mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia saaria mantereeseen yhdistävillä silloilla sekä kaupungin keskustassa ruuhka-aikoina. Yksityisautoilun lisääntyminen merkitsee aina myös liikenteen haittavaikutusten lisääntymistä. Mikäli harvaan asutuksen sijoitteluvaihtoehtoon kuitenkin päädytään, tulisi ongelmia ratkaista esimerkiksi hyvillä polkupyörien säilytyspaikoilla joukkoliikennepysäkkien yhteydessä. Hiljaiset alueet Kaava-alueelle suunniteltu rakentaminen uhkaa vakavasti hiljaisten alueiden säilymistä Turun kaupungin alueella. Ihmisen terveydelle ja virkistyskäytölle merkittäviä hiljaisia alueita on Turussa kartoitettu ympäristö- ja kaavoitusviraston pyynnöstä. Tutkimustyön suorittivat opinnäytetyönään Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat Elina Aitoaho ja Kirsi Kujala. Kootussa raportissa (Turun hiljaisten alueiden kartoitus, 2007) Satava-Kakskerran alue mainitaan yhtenä merkittävimmistä Turun hiljaisten alueiden keskittymistä. Raportissa todetaan myös turkulaisten ilmaisseen kantansa hiljaisten alueiden määrästä ja merkityksestä: hiljaisia alueita ei ole riittävästi ja ne ovat virkistäytymisen kannalta erittäin tärkeitä. On erikoista, että Satava-Kakskerran osayleiskaavassa aiotaan jättää hiljaiset alueet kokonaan huomiotta, vaikka alueista on olemassa ympäristö- ja kaavoitusviraston teettämä kartoitus. Kaupunkiasutuksen levittäytyminen aiemmin luonnonhiljaisille alueille vie Turun asukkailta jälleen yhden mahdollisuuden rauhoittumiseen lähivirkistysalueilla. Kaavoitettavan alueen tulevat asukkaatkaan eivät pääse nauttimaan hiljaisuudesta, sillä nyt kaavoitettavan asutuksen äänet tulevat ulottumaan kaikkialle saarten alueella.

4 Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnin liitteessä 4 on kuvattu mitoitusvaihtoehto 2 MAX:n aluetehokkuuden jakautumista. Verrattaessa uusien pientaloalueiden aluetehokkuuslukuja hiljaisten alueiden sijaintiin voidaan huomata, että hiljaisilla alueilla sijaitsee ainakin kolme asutuskeskittymää kokonaan ja kaksi osittain (Aluenumerot 2, 8, ja 10 sekä 4 ja 5; Vaikutusten arviointi, LIITE 4). Kyseisille alueille on suunniteltu lisäasutusta yhteensä yli 4600 ihmiselle (Alueille 2, 8 ja 10 yhteensä 2368 henkeä, alueille 4 ja 5 yhteensä 2283 henkeä), kun siellä vuonna 2005 oli vajaat 200 asukasta. Vaikka kaksi asutuskeskittymää ei täysin sijoitukaan hiljaisille alueille, tullee alueille silti siis noin 4000 uutta asukasta, jolloin seudun luonne muuttuu täysin nyt luokitellusta hiljaisesta luonto-, maa- ja metsätalousalueesta. Toistaiseksi Satava-Kakskerran ranta-alueilla on ollut paljon hiljaisia alueita. Uudet loma-asuntoalueet uhkaavat näitä keitaita. Turun luonnonsuojeluyhdistys esittää, että hiljaisten alueiden säästäminen otetaan huomioon alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Utopiaa, unelmia Turun luonnonsuojeluyhdistyksen unelmissa Satava ja Kakskerta eivät ole asuntomessualuetta muistuttava toinen toistaan suurellisempien omakotitalojen näyttelyalue, vaan kylämäinen, ekologisesti rakennettu ja luontoystävällinen kaupunginosa, jossa voivat asua ympäristöään arvostavat perheet ja jossa viihtyvät myös kasvit ja eläimet. Uutta asuinaluetta rakennettaessa kannattaisi hyödyntää ekologisia ratkaisuja kuten kompostoivia käymälöitä, maa- ja aurinkolämmön talteenottoa ja rakennusmateriaaleina uusiutuvia aineksia kuten puuta. Kakskerran maisemiin sopisi hyvin rakennettavaksi kokeileva ekokylä, jossa käytettäisiin perinteisiä rakennustapoja ja materiaaleja parannettuna nykyisellä tietämyksellä ja tekniikalla. Yksi rakenteilla olevan ekokylähanke olikin alueesta kiinnostunut joitakin vuosia sitten, mutta päätti sitten sijoittua toisaalle, meren äärelle. Kun suomalaiset yritykset parhaillaan rakentavat satojen tuhansien asukkaiden ekokaupunkeja Kiinassa, voisi Turku edes pienellä alueella lähteä tukemaan tulevaisuuden rakentamista myös kotimaassa. Hienosti saarten maisemiin sopisi myös sellainen Mustasaaren Stundarsin museon vierellä olevan kaltainen kylämäinen asuinalue, johon ei saisi rakentaa yhtään uutta rakennusta, vaan kaikki rakennukset olisivat muualta siirrettyjä kaupunkirakentamisen uhkaamia vanhoja ja arvokkaita puutaloja. Stundarsin museoalueella liikkuessaan turisti saattaa huomaamattaan päätyä kävelemään läheisen alueen yksityispihoille, joissa ei kuitenkaan ole kysymys museosta, vaan elävästä kylästä. Turussa tällaisista rakennuksista ei ole puutetta. Tällainen alue myös takaisi, että Turku saisi kaipaamiaan hyvätuloisia veronmaksajia, sillä vanhojen rakennusten siirtäminen ja korjaaminen maksaa usein enemmän kuin uuden rakentaminen. Monet ovat siihen kuitenkin halukkaita ja Mustasaaren alueen perusteella voi sanoa, että lopputulos on ainutlaatuinen.

5 Kuvia Mustasaaresta: Jokainen rakennus on tuotu eri paikasta ja on ollut täällä vain joitakin vuosia. Vanhat rakennukset uudessa pihapiirissään entisellä pellolla. Tämäkin kaunis kokonaisuus on syntynyt tähän vasta aivan hiljattain.

6 Kuin suoraan 1800-luvulta, jolloin tämä talo oli uusi mutta jossakin aivan toisaalla. Turussa 24. huhtikuuta 2009 Lassi Suominen, puheenjohtaja Turun luonnonsuojeluyhdistys ry

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2014 EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä

Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä Voiko lakiesityksen tavoitteet saavuttaa ilman lain muuttamista? Kuka muutoksesta hyötyisi, kuka kärsisi? Mitä riskejä aiheuttaa yhden lain ohittaminen toiseen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

Östersundomin varjokaava luonnos

Östersundomin varjokaava luonnos Östersundomin varjokaava luonnos 1 Kaavan toteutus: Designtoimisto dadadotank Työn tilaus: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. (Helsy), Vantaan ympäristöyhdistys ry. (Vantaa), Sipoon luonnonsuojelijat

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaluonnoksen palauteraportti Ympa 8.6.2010 Ympa liite Asia 145/712/2008 Kaavan laatija: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti suvi.lehtoranta@vihti.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen

Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen Johdanto...4 Nykytila...4 Vaikutusalue ja sen määrittely...4 Alueen väestö ostovoima ja sen siirtymä...4 Väestö...4 Pendelöinti eli kuntien välinen työssäkäynti...6 Kaupallisten palveluiden nykytila...7

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden.

Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden. Planbeskrivning 200 Veikars Kaavaselostus Veikkaala Utvidgning av Veikars detaljplanområde, kvarter 10 21/ 22 med tillhörande rekreations- och vägområden. Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus, korttelit

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 Kaavaselostus, joka koskee 5.2.2013 päivättyä kaavakarttaa 19.12.2012 2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot