KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008"

Transkriptio

1

2 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

3 . JOHDANTO... SAIRAALAHOIDON LAATU OSASTOLLE TULO Vastaanottoon liittyvät toimintatavat: Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Ongelmien huomioon ottaminen Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen TIEDONSAANTI Tiedonsaannin helppous Ohjeet HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien ammattitaito Voinnin tarkkailu Hoitajien vastaaminen kutsuihinne Hoitajien käytös LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Voinnin tarkkailu Lääkärien käytös Lääkärien ammattitaito Lääkäreiltä saamanne tieto MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Laitoshuoltajat: Laboratorio-henkilökunta: Röntgen-henkilökunta: Fysioterapia-henkilökunta: OSASTON VIIHTYVYYS Ilmapiirin levollisuus Tilat Sairaalarakennus: KOTIUTTAMINEN Kotiutumiseen liittynyt toiminta: Kotiuttamisohjeet:...3. HOIDON ARVIOINTI...3. Sairaalahoidon vaikutus Halukkuus tulla uudelleen...34 Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan?...35 Kymenlaakson keskussairaala:...35 Kuusankosken aluesairaala:...37 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET SAIRAALAHOIDOSTA...39 Kysymys 26: Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut?...39 Kymenlaakson keskussairaala:...39 Kuusankosken aluesairaala:...4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala:...43 Kysymys 27: Tapahtuiko sairaanhoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut?...43 Kymenlaakson keskussairaala:...43 Kuusankosken aluesairaala:...45

4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: TAUSTATIEDOT Syntymävuosi: Korkein tutkinto: Sukupuoli: Sairaalassaolo aika: Äidinkieli: Erikoisalakoodit...47

5 . JOHDANTO Kymenlaakson sairaanhoitopiiri tähtää laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen, niin että otetaan huomioon potilaan, asiakkaan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Asiakas arvioi viimekädessä palvelun laadun. Suoritetussa palvelussa on kaksi puolta, tekninen (eli tuotelaatu) ja toiminnallinen laatu: mitä palvelu sisältää ja miten hyvin se tuotetaan. Näiden yhteisvaikutuksena syntyy koettu laatu. Sairaanhoitopiirissä tehtävän työn kehittämisen kannalta on oleellista tietää, mitä mieltä potilaat ovat saamastaan palvelusta tai hoidoista ja se mitä he odottavat jatkossa palvelulta. Ilman tätä palautetta ei päästä jatkuvaan työn arvioimiseen ja parantamiseen sekä kokonaisvaltaisen palveluprosessien hallintaan. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on osallistunut jo aiemmin valtakunnalliseen Stakesin Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn ja Polikliinisen hoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn. Nyt tehty kysely suoritettiin Stakesin laatimilla mittareilla, joiden taustalla on jatkuva laadun parantamiseen (Continous Quality Improvement, CQI) tähtäävä ajattelu. Siinä toimintaa tarkastellaan prosesseina. Mittareita oli kaksi, toinen koski sairaalahoitoa ja toinen poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Kysymykset kattavat koko sairaalassaoloajan ja keskittyvät potilaan hoitoon keskeisesti liittyviin tekijöihin: sairaalaan tuloon, päivittäiseen hoitoon sairaalassa, henkilökunnan käytökseen, tiedon saantiin, vuorovaikutukseen, viihtyisyyteen, kotiuttamiseen ja hoidon arvioimiseen jälkeenpäin. Lisäksi siinä kysytään potilaiden taustatietoja. Mittarit on tarkoitettu osastoilla tai poliklinikoilla hoidetuille potilaille. Tarkoituksena oli mitata potilaan mielipiteitä saamastaan hoidon laadusta, joten henkilökunta ei voinut auttaa lomakkeen täyttämisessä. Omainen tai saattaja saattoi täyttää pikkulapsen puolesta, jolloin lomakkeeseen kirjattiin lapsen (= potilaan) tiedot. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin sekavat potilaat ja potilaat, joilla on vaikea näkö- tai kuulovamma, tai potilaat, joiden suomen / ruotsin kielen taito on puutteellinen. Kyselylomakkeita jaettiin kaikkiaan sairaanhoitopiirissä 833 kpl koskien vuodeosastojen potilashoitoa ja 453 kpl koskien poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Sairaalahoidon laatua koskevista kysymyksistä saatiin vastauksia 62 potilaalta ja poliklinikalla tapahtuvan hoidon kyselylomakkeita palautti 39 potilasta. Pääsääntöisesti potilaat kokivat saavansa hyvää tai erinomaista palvelua, hoitoa ja kohtelua, mutta poikkeuksia näistä mielipiteistä on ja vertailusairaalat pääsevät lähes jokaisessa vastauksessa vielä vähän parempiin tuloksiin. Nyt saatuja tuloksia tullaan käsittelemään eri yhteyksissä sairaanhoitopiirissä tapahtuvan työn laatua ja kehittämistä käsittelevissä kokouksissa ja tilaisuuksissa. Erikoisala ja osastokohtaiset tulokset jaetaan kuhunkin yksikköön johtopäätöksien tekoa ja jatkokäsittelyä varten.

6 SAIRAALAHOIDON LAATU 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA

7 SAIRAALAHOIDON LAATU Vastauksiin on koottu koko sairaanhoitopiirin tulokset verrattuna vertailuaineistoon, jossa puolestaan on mukana Suomesta useita julkisen hallinnon ja yksityisiä sairaaloja sekä terveyskeskuksia. Sairaanhoitopiirin tuloksen graafisen kuvan alla on taulukot, josta näkee Kymenlaakson keskussairaalan, Kuusankosken aluesairaalan ja Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan osatulokset määrinä ja prosentteina. Valitettavasti kysymyskaavakkeisiin tulleen kirjausvirheen takia keskussairaalan tuloksissa ovat mukana myös psykiatrisen sairaalan tulokset. Yleisesti ottaen ne vähän heikentävät KOKS:n tuloksia. Psykiatrian vastauksia on puolestaan niin vähän (43 kpl), että ne eivät anna luotettavaa kuvaa asiasta, mutta ovat suuntaa antavia. Erikoisaloja koskevat tulokset jaetaan suoraan osastoille, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä. Kaikki vastanneet potilaat eivät vastanneet kuitenkaan kaikkiin kysymyksiin. Kunkin kysymyksen kohdalla oleva N kirjain kuvassa kertoo siihen kysymykseen vastanneiden määrää ja taulukoissa kysymykseen vastanneet näkyvät sarakkeessa Yhteensä. Taulukoissa oleva n kirjain puolestaan kuvaa sairaalahoidon laatua koskeviin kysymyksiin kussakin sairaalassa vastanneiden kokonaismäärää. Kuvien alla olevassa tekstissä on toistettu kysymys sellaisenaan, johon potilaat ovat vastanneet. 2. OSASTOLLE TULO Osastolle tulosta kysyttiin vastaanottoon liittyviä ja yksilöllisiä tarpeita koskevat kysymykset. 2. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat:. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Vertailu (N=9) Oma tulos (N=599) Kuva. Kuinka tehokkaasti vastaanottotoimenpiteet suoritettiin, mukaan lukien niihin kulunut aika? Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 84 vastanneista oli sitä mieltä, että vastaanottotilanne sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Alla taulukosta näkee, että KAS:n tulos on vähän parempi (85,29 ), mutta ei niin hyvä kuin vertailusairaaloiden tulos (87 ). 3

8 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 8, , , ,4 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 23 3, , ,35 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2, ,5 Erittäin hyvä 6 5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2.2 Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen 2. Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vertailu (N=873) Oma tulos (N=585) Kuva 2. Kuinka hyvin vastaanottava henkilökunta otti huomioon yksilölliset tarpeenne ja toiveenne? 4

9 Yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa osastolle tulotilanteessa tulos on samansuuntainen, kuin edellä. KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,24 6, , , ,46 Yhteensä 422 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 2,23 7, , ,4 Yhteensä 63 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , ,4 6 7,4 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 3. PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Päivittäiseen hoidon arvioimiseen liittyi myös kaksi kysymystä, joista toinen koski ongelmien huomioon ottamista ja toinen hoitotoimenpiteiden yhteen sovittamista. 5

10 3. Ongelmien huomioon ottaminen 3. Ongelmien huomioon ottaminen Vertailu (N=8664) Oma tulos (N=584) Kuva 3. Kuinka herkästi henkilökunta huomioi erityiset ongelmanne ja huolenne? 89 sairaanhoitopiirin potilaista oli sitä mieltä, että henkilökunta huomioi heidän erityiset ongelmansa ja huolensa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 3). KAS:n vastaava tulos 9,6 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9. KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl 2, , , ,66 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 3 8, , ,55 Yhteensä 55 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl 2, , ,5 4 34,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6

11 3.2 Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen 4. Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen Vertailu (N=8974) Oma tulos (N=593) Kuva 4. Kuinka sujui Teitä hoitaneen henkilökunnan välinen yhteistyö? Hoitotoimien yhteen sovittaminen sujui pääosin hyvin tai erinomaisesti (92 vastanneista) (Kuva 4 ), KAS:n tulos 92,22 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 92 (Kuva 4). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl,23, , ,64 7 4,4 Yhteensä 426 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl,6 2 7,9 85 5,9 69 4,32 Yhteensä 67 7

12 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 26, , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 4. TIEDONSAANTI Tiedon saannista oli kysytty kolme kysymystä: tiedonsaannin helppoudesta, palvelusta äidinkielellä ja ohjeiden saamisesta. Koska vertailuainesta ei ole palvelusta äidinkielellä, tulokset ovat vain kahdesta kysymyksestä. 4. Tiedonsaannin helppous 5. Tiedonsaannin helppous Vertailu (N=996) Oma tulos (N=594) Kuva 5. Henkilökunnan halukkuus vastata kysymyksiinne. 87 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta oli hyvin tai erinomaisen halukas vastaamaan heidän kysymyksiinsä (Kuva 5). KAS:n vastaava tulos 88, (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9 (Kuva 5). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl, , , ,73 Yhteensä 426 8

13 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl,6 9, , ,29 Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 26, ,34 26,83 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset Ohjeet 6. Ohjeet Vertailu (N=8946) Oma tulos (N=59) Kuva 6. Kuinka hyvin hoitajat ja muu henkilökunta kertoivat tutkimuksista, hoitotoimenpiteistä ja siitä, mitä on odotettavissa? 8 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta kertoi etukäteen tulevasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 6). Verrokkiryhmällä tulos oli 85 (Kuva 6) ja KAS:n tulos 8,84 (taulukko alla). 9

14 KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl 4,95 2 2, , , ,5 Yhteensä 423 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl,6 3 8, ,9 6 35,93 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 2,56 3 7,69 25, ,9 28,2 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5. HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien toimintaa arvioitiin neljällä kysymyksellä: ammattitaitoa, voinnin tarkkailua, vastaamista kutsuihin ja käytöstä.

15 5. Hoitajien ammattitaito 7. Hoitajien ammattitaito Vertailu (N=8843) Oma tulos (N=594) Kuva 7. Kuinka hyvin hoitotoimenpiteet suoritettiin, esim. lääkkeidenjako ja suoneen annettavista tiputuksista huolehtiminen? 95 piti hoitotoimenpiteiden suorittamista hyvänä tai erinomaisena (Kuva7). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli sama, kun taas KAS:n tulos oli 96,48 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl 2, , , ,64 Yhteensä 424 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl,59 5 2, , ,24 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 4, , ,4 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.

16 5.2 Voinnin tarkkailu 8. Hoitajat: voinnin tarkkailu Vertailu (N=8966) Oma tulos (N=595) Kuva 8. Kuinka hyvin hoitajat tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 89 vastanneiden mielestä tarkkailu sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva 8). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli 9, kun taas KAS:ssa 86, 9 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl 6,4 37 8, , , Yhteensä 427 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,6 2 2, , ,48 Yhteensä 68 2

17 KYPS: (n = 43) KYS8 Vastanneet kpl 3 7,5 5 2, ,5 9 22,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien vastaaminen kutsuihinne 9. Hoitajien vastaaminen kutsuihin Vertailu (N=699) Oma tulos (N=548) Kuva 9. Kuinka nopeasti he tulivat avuksenne? 89 vastauksista hoitajat tulivat avuksi hyvin tai erinomaisesti (Kuva 9), vertailuaineistossa vastaava tulos 9 ja KAS tuols 86,76 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl 2,5 39 9, , ,8 Yhteensä 397 3

18 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl 2 3, , , Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl 2 5,26 6 5, ,95 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien käytös. Hoitajien käytös Vertailu (N=46) Oma tulos (N=66) Kuva. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. Yli puolet vastanneista (56 ) oli sitä mieltä, että hoitajat käyttäytyivät heitä kohtaan erinomaisen kunnioittavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti (Kuva ). 4

19 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl,23 2 4, , ,6 Yhteensä 437 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 6,5 6 36, ,2 Yhteensä 69 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 8 9,5 4 34,5 9 46,34 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5

20 6. LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Lääkärien toimintaa kysyttiin myös neljällä kysymyksellä, koskien voinnin tarkkailua, käytöstä, ammattitaitoa ja lääkäreiltä saamaa tietoa. 6. Voinnin tarkkailu. Lääkärit: voinnin tarkkailu Vertailu (N=842) Oma tulos (N=578) Kuva. Kuinka hyvin lääkärit tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 85 vastanneista oli sitä mieltä, että lääkärit tarkkailivat potilaan vointia hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Sama tulos oli myös vertailusairaaloissa ja KAS:ssa vastaava tulos oli 86,88 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 6, , , ,36 Yhteensä 48 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl,63 2 2, , ,3 Yhteensä 6 6

21 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2,44 9 2,95 2 5,22 24,39 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.2 Lääkärien käytös 2. Lääkärien käytös Vertailu (N=873) Oma tulos (N=59) Kuva 2. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. 9 vastanneista piti lääkärien käytöstä hyvänä tai erinomaisena (Kuva 2). Vertailusairaaloissa 92 vastanneista oli samaa mieltä ja KAS:ssa 9,62 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,7 32 7, , ,9 Yhteensä 423 7

22 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 8, , ,3 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.3 Lääkärien ammattitaito 3. Lääkärien ammattitaito Vertailu (N=897) Oma tulos (N=572) Kuva 3. Kyky ongelmien tunnistamiseen, tutkimusten perusteellisuus ja ammattitaito hoidon antamisessa. 92 piti lääkäreiden ammattitaitoa hyvänä tai erinomaisena (Kuva 3), vastaava tulos vertailusairaaloista on 93 ja KAS:ssa 9,38 (taulukko alla). 8

23 KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl,24 3 7, , ,32 Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 5 9, , ,23 Yhteensä 56 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl ,5 7 42,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.4 Lääkäreiltä saamanne tieto 4. Lääkäreiltä saatu informaatio Vertailu (N=772) Oma tulos (N=563) Kuva 4. Tietojen saaminen sairaudestanne ja hoidostanne sekä ohjeet siitä, mitä tehdä sairaalasta lähdön jälkeen. 9

24 86 vastanneista sai lääkäriltä tietoa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 4). Vertailusairaaloissa vastaava tulos on 85 ja KAS:n tulos 86,26 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl 5, ,4 8 44, ,69 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl 2,25 2,25 8, ,3 6 38,3 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 3 7,5 9 47, Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7. MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Kysymyksiä tehtiin lääkäreiden ja hoitajien lisäksi myös laitoshuoltajien (Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä sairaalahuoltajat), laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiahenkilökunnan toiminnasta. 2

25 7. Laitoshuoltajat: 5. Laitoshuoltajat Vertailu (N=5467) Oma tulos (N=523) Kuva 5. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 96 vastanneista oli sitä mieltä, että laitoshuoltajat tekivät työnsä ja kohtelivat potilaita hyvin tai erinomaisesti (vertailuaineistossa 94 ja KAS:ssa 93 ). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl,27 2 3, , ,47 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl 6, , ,7 Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 2 5,3 2 53,85 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2

26 7.2 Laboratorio-henkilökunta: 6. Laboratorio-henkilökunta Vertailu (N=438) Oma tulos (N=524) Kuva 6. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Laboratoriohenkilökunnan työtä ja potilaiden kokemaa kohtelua arvioitaessa 94 vastanneista piti toimintaa ja kohtelua hyvänä (5 ) tai erinomaisena (43 ). Vertailussa sama tulos on 95 (Kuva 6) ja KAS:ssa 93 vastanneista (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl,27 6 4, , ,8 Yhteensä 366 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl 2,27 9 5, , ,5 Yhteensä 58 22

27 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 3,3 3 9,38 3 4, ,88 Yhteensä 32 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.3 Röntgen-henkilökunta: 7. Röntgen-henkilökunta Vertailu (N=654) Oma tulos (N=384) Kuva 7. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Röntgen -henkilökunnan kohdalla 93 koki, että he tekivät työnsä ja kohtelivat vastannutta potilasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 7). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl,35,35 4 4, , ,64 Yhteensä

28 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl 2, , ,65 Yhteensä KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 8 72, ,27 Yhteensä Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.4 Fysioterapia-henkilökunta: 8. Fysioterapia-henkilökunta Vertailu (N=8553) Oma tulos (N=27) Kuva 8. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 92 vastanneista arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen potilasta hyvin tai erinomaisesti. Tässä kuitenkin huomio kiinnittyy :iin (= 2 potilasta) (taulukko alla), joka arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen heitä erittäin huonosti (Kuva 8). 24

29 KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl,5 2 6, , ,65 Yhteensä 97 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,35 7 9, , ,84 Yhteensä 74 KYPS:(n=43) KYS8 Vastanneet kpl 6, ,75 Yhteensä 6 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8. OSASTON VIIHTYVYYS Kysymyksissä kartoitettiin potilaiden mielipiteitä osaston viihtyisyydestä. Kysymyksissä käsiteltiin osaston rauhallisuutta, tilojen riittävyyttä ja sisustusta sekä sairaalarakennusta yleensä. 25

30 8. Ilmapiirin levollisuus 9. Ilmapiirin levollisuus Vertailu (N=894) Oma tulos (N=585) Kuva 9. Ilmapiirin levollisuus: Hiljaisuus ja rauhallisuus. 76 vastanneista koki osaston ilmapiirin hyvin tai erittäin hiljaiseksi tai rauhalliseksi. 24 puolestaan koki ilmapiirin hiljaisuuden ja rauhallisuuden kohtalaiseksi tai huonoksi. Vastaavat tulokset vertailusairaaloissa 75 / 25 (Kuva 9). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl,24 4 3, , ,8 3 27, Yhteensä 47 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl, ,9 8 48, Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 26

31 8.2 Tilat 2. Osaston tilat Vertailu (N=8696) Oma tulos (N=58) Kuva 2. Sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus. 67 vastanneista piti osaston tilojen sisustusta, varustelun riittävyyttä ja tilojen toimivuutta hyvänä tai erinomaisena. 33 oli puolestaan sitä mieltä että tilat olivat kohtalaiset, huonot tai erittäin huonot ( )(Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,73 4 3,39 26,63 2 5, ,4 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 7 4, , ,69 8,78 Yhteensä 67 27

32 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8.3 Sairaalarakennus: 2. Sairaalarakennus Vertailu (N=887) Oma tulos (N=564) Kuva 2. Miten arvioisitte sairaalarakennusta yleensä? Sairaalarakennus yleensä koettiin joko hyväksi tai kohtalaiseksi (89 ), 8 mielestä se oli erinomainen ja 3 mielestä huono (Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,25 2, , , ,68 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 2, , ,58 9 5,59 Yhteensä 6 28

33 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 3 7,89 7 8, ,68 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9. KOTIUTTAMINEN Kotiuttamista koskevia kysymyksiä oli kaksi. Toinen koski kotiutumiseen liittyvää toimintaa ja toinen kotiutusohjeita. 9. Kotiutumiseen liittynyt toiminta: 22. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Vertailu (N=7574) Oma tulos (N=557) Kuva 22. Kotiuttamistoimenpiteiden tehokkuus ja henkilökunnan avuliaisuus 92 vastanneista piti kotiuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tehokkaina sekä henkilökunnan avuliaisuutta hyvänä (53 ) tai erinomaisena (38 ). 8 mielestä kotiuttaminen oli kohtalaista tai huonoa (Kuva 22). 29

34 KOKS: (n = 449) KYS22 Vastanneet kpl 3, ,5 26 5,89 6 4,3 Yhteensä 397 KAS: (n = 72) KYS22 Vastanneet kpl,63 2 7, ,88 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS22 Vastanneet kpl 4, ,72 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9.2 Kotiuttamisohjeet: 23. Kotiuttamisohjeet Vertailu (N=777) Oma tulos (N=539) Kuva 23. Kuinka selkeät ja hyvät kotiuttamisohjeet ja jatkohoito-ohjeet saitte? Lähes kaikkien vastanneiden (9 ) mielestä kotiuttamis- ja jatkohoito-ohjeet olivat hyvin tai erinomaisen hyvät ja selkeät (Kuva 23). 3

35 KOKS: (n = 449) KYS23 Vastanneet kpl 4,3 29 7, , ,2 Yhteensä 387 KAS: (n = 72) KYS23 Vastanneet kpl 2,32 5 9, , ,8 Yhteensä 52 KYPS: (n = 43) KYS23 Vastanneet kpl 5 3,5 2 54,5 2 32,43 Yhteensä 37 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.. HOIDON ARVIOINTI Sairaalassa tapahtuneen hoidon laatua arvioitiin kahdella valinnaisella kysymyksellä sekä kolmella avoimella kysymyksellä, joihin tuli runsaasti vastauksia. 3

36 . Sairaalahoidon vaikutus 24. Sairaalahoidon vaikutus Vertailu (N=636) Oma tulos (N=56) Kuva 24. Miten paljon saamanne hoito auttoi Teitä? Sairaalahoidon vaikuttavuutta mitattiin sillä, kuinka paljon potilaan saama hoito oli auttanut häntä. 88 vastanneista oli sitä mieltä, että heidän saamansa hoito oli auttanut heitä hyvin tai erinomaisesti. Vastaava tulos vertailusairaaloissa on 89 (Kuva 24), KAS:ssa 87,5 ja KOKS:ssa 87,9 (tässä siis on mukana myös psykiatrian tulokset, jotka yleensä ovat heikommat kuin muissa sairaaloissa)(taulukot alla). KOKS: (n = 449) KYS24 Vastanneet kpl 3,8 42, ,3 5 4,59 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS24 Vastanneet kpl 2,39 6, 77 53, ,3 Yhteensä 44 KYPS: (n = 43) KYS24 Vastanneet kpl 2,86 5 4, ,4 9 25,7 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset 32

37 8 Stakes 27. Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma Kymenlaakson shp 27 Top box (5) -arvosanojen -osuudet (N=62) 24 (N=428) Vertailuaineisto (N=9878) Paras organisaatio (N=29). vastaanoton toimintatavat 2. yksilöll. tarpeiden huom 3. ongelmien huomioiminen 5. tiedonsaannin helppous 4. hoitotoimenpit. yhteensovitt 6. tiedon saanti:ohjeet 7. hoitajien ammattitaito 8. vointinne tarkkailu 9. hoitajien vastaam. kutsuihin 2. lääkärien käytös. hoitajien käytös. lääkärit: voinnin tarkkail 3. lääkärien amm.taito 4. lääk. antama informaati 5. laitoshuoltajat 6. labra 7. rtg 8. fysioterapia 9. ilmapiirin levollisuus 2. osaston tilat 2. sairaalarakennus 23. kotiuttamisohjeet 22. kotiuttam. toiminta 24. sairaalahoidon vaikutus Kuva 25. Parhaan vastauksen (erinomainen) tuloksien vertailu edellisen mittauksen (24), vertailuaineiston ja parhaan vertailusairaalan tuloksiin.

38 Tarkasteltaessa pelkästään erinomainen vastauksia parannusta näkyy selvästi monessa kohdassa vuoden 24 tuloksiin (vastaanottoon, tiedonsaantiin, hoitajien vastaamiseen kutsuun, lääkärien käytökseen, ammattitaitoon ja informaatioon liittyen sekä osaston viihtyvyyttä koskevissa kysymyksissä), mutta muutama huononnuskin on näkyvissä, kuten röntgenin henkilökuntaa koskevassa kysymyksessä. Jos verrataan nyt saatua erinomainen tulosta vertailusairaaloiden tuloksiin, on tulos hivenen heikompi ja parhaaseen sairaalaan on tulos selvästi heikompi. Kohdissa Lääkärien toiminta: vointinne tarkkailu (Kuva 25, kohta ), lääkärien käytös (Kuva 25, kohta 2), lääkäreiltä saamanne tieto (Kuva 25, kohta 4), muu sairaalahenkilökunta, siinä laitoshuoltajat (Kuva 25, kohta 5) ja osaston viihtyvyydessä: ilmapiirin levollisuus (Kuva 25, kohta 9) olivat tulokset lähes samoissa kohdin, kuin vertailuaineiston tulos. Kohdassa lääkärien käytös tulos oli myös vähän parempi, kuin parhaan organisaation tulos..2 Halukkuus tulla uudelleen 25. Halukkuus tulla uudelleen Ehdottomasti tulisin 65 7 Luultavasti tulisin Luultavasti en tulisi Ehdottomasti en tulisi 2 2 Vertailu (N=883) Oma tulos (N=572) Kuva 26. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudestaan tähän sairaalaan? Kysyttäessä halukkuutta tulla uudelleen hoitoon tarvittaessa 98 vastanneista luultavasti (33 ) tulisi ja (65 ) ehdottomasti tulisi uudelleen (Kuva 26). KOKS: (n = 449) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl ,76 Luultavasti tulisin 32 32,5 Luultavasti en tulisi 7,72 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 6 63,86 Luultavasti tulisin 58 34,94 Luultavasti en tulisi 2,2 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 66 34

39 KYPS: (n = 43) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 8 45 Luultavasti tulisin 7 42,5 Luultavasti en tulisi 5 2,5 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. Sairaalahoidon laadun arvioinnissa oli myös kolme avointa kysymystä, joihin tuli runsaasti vastauksia. Seuraavassa on vastaukset ryhmitelty vastauksista tulleiden asioiden perusteella, sekä esimerkkejä niistä tai kaikki tietyn ryhmän vastaukset. Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Avoimen kysymyksen vastaukset: Kymenlaakson keskussairaala: 69 vastauksessa asiakas tulisi sairaalaan toisen kerran hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia. Esimerkkejä: Mielestäni kaikki meni hyvin. Sai hyvää hoitoa ja avun vaivaani. Olen ollut hoitoon tyytyväinen. Vaiva on aina jäänyt sairaalaan. Todella hyvä hoito! Hoidon taso korkea Toisaalta KAS lähempänä. Kaikki mennyt tosi hyvin ja hoito asiallista sekä ystävällistä, vaikka oli kiireistä ja paljon potilaita tulossa ja menossa. Sain avun nopeasti ja ammattitaidolla. hoito. t lääkärit ja hoito. Tulisin, koska täällä tehty ja tutkittu, tiedetään mitä tehdä. Hoito oli mielestäni hyvää. En voi kuvitella parempaa hoitamisen tasoa olevankaan. Kun voi luottaa saamaansa apuun. Luultavasti tulisin, koska hommat toimivat hyvin. ja asiantunteva hoito. Loistava hoito. Hoitoon pääsy nopeaa. Ihan hyvä sairaala. 33 vastauksista tuli esiin sairaalan tuttuus ja läheisyys. Esimerkkejä: Lähisairaala, tehokas. Tulisin, tuttu sairaala. Lyhyt matka. 35

40 On tarpeeksi iso sairaala. kotipaikkaani lähellä. Lähin sairaala hyvä hoito. Tulisin tänne tuttuun paikkaan, täällä on hyvä henki ja ystävälliset ihmiset. Lähin sairaala, henkilökunta ystävällistä. Lähin erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala. Kokoemukseni kohtelusta ja saamastani hoidosta hyvä. Tuttu talo. On lähin sairaala. Talo ja henkilökunta on myös tuttuja. Tämä on tuttu sairaala, syntymässä käyty. Anttonilla tutut paikka ja tuttuja hoitajia. Lähellä kotia. 29 vastauksessa syyksi valintaan mainitaan hyvä kohtelu ja mukava ilmapiiri. Esimerkkejä: Erittäin hyvä vastaanotto. hoito, ystävällinen henkilökunta. Suurenmoinen ystävällisyys ja hoito. Osaston hyvä ilmapiiri, henkilöstö, ammattitaito. Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Käsittämättömän ystävällinen henkilökunta. Sain hyvää hoitoa ja ystävällistä kohtelua. Henkilökunta avuliasta, kuuntelee. Erittäin ystävällinen ilmapiiri. Koska palvelu on hyvää, toimivaa ja ystävällistä. Asiallinen empaattinen ilmapiiri+++. vastauksista henkilöt valitsisivat tämän sairaalan, kun ei muuta mahdollisuutta ole. Esimerkkejä: Alueen syöpähoidot kuuluu ko. sairaalaan. Tätä hoito vain täällä sairaalassa. Ei ole muita vaihtoehtoja. Synnytykset tapahtuvat täällä, joten ei vaihtoehtoja, jos niissä merkeissä palaa. Mutta mielelläni kyllä palaisin! Ei ole valinnanvaraa tavallisella ihmisellä, taloudellinen tilanne. Sairauden takia ambulanssi tuo. Muita vastauksia: Se riippuu paljon sairaudesta. Jos sairauteni voidaan hoitaa Kotkassa, tulen. Omaiset ja ystävät lähellä. Toisille osastoille tulisin mielelläni toisille en. Sairaus vaatii!!!???? Jos en tulisi, menisin oman paikkakuntani sairaalaan. Riippuen toimenpiteestä valitsen sairaalan, jos mahdollista itse. Riippuen siitä, mitä hoito koskee onko se minulle sopivaa. On käyty muuallakin eikä haluta palata sinne. 36

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Sakari Saarinen kesäkuu 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hanna Litmanen, Hanna Liukkonen STH1-04 HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22.5.2007

Lisätiedot

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin Vinkkeli-lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2014 Potilaalle enemmän valinnanvapautta sivu 4 Ortopedit valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen sivu 8 Satakunnan

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 1 Prosessi T/N= tyttö/nainen P/M = poika/mies 1.Oletko huolissasi itsestäsi - mistä? Päihteet; mitä? 2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 3. Koetut hankaluudet

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

HYVÄN HOIDON KRITEEREITÄ -

HYVÄN HOIDON KRITEEREITÄ - HYVÄN HOIDON KRITEEREITÄ - Ortopedis - traumatologisten päivystyspotilaiden vastaanottamiseen leikkaus- ja anestesiayksikköön Vera Sipinen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012 Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2012 Suuri sairaalaorganisaatio pystyy turvaamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Aki Lindén Aki Lindén, HUS:n toimitusjohtaja: Vuosi 2012 oli HUS:n tähänastisen

Lisätiedot

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO 1 KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO TAITEEN MAISTERIN TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ VISUAALISEN KULTTUURIN MAISTERIOHJELMA

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia...

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia... 2 2010 NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

POTILAIDEN UNIVAJEEN HELPOTTAMINEN HOITOTYÖN KEINOIN OPISKELIJOIDEN HAVAINNOIMANA

POTILAIDEN UNIVAJEEN HELPOTTAMINEN HOITOTYÖN KEINOIN OPISKELIJOIDEN HAVAINNOIMANA POTILAIDEN UNIVAJEEN HELPOTTAMINEN HOITOTYÖN KEINOIN OPISKELIJOIDEN HAVAINNOIMANA Anne Aro Toini Lämsä Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Maaliskuun alkuun mennessä yhtenäistämiseen liittyvistä määrittelytoimenpiteistä 70%.

Maaliskuun alkuun mennessä yhtenäistämiseen liittyvistä määrittelytoimenpiteistä 70%. Länsi-Puhuri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, henkilöstölehti 1/2004 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aluetietojärjestelmä Tässä numerossa: Yhteistyökumppani tutuksi! -sarja jatkuu. Nyt esittelemme Ylitornion

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot