KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008"

Transkriptio

1

2 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

3 . JOHDANTO... SAIRAALAHOIDON LAATU OSASTOLLE TULO Vastaanottoon liittyvät toimintatavat: Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Ongelmien huomioon ottaminen Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen TIEDONSAANTI Tiedonsaannin helppous Ohjeet HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien ammattitaito Voinnin tarkkailu Hoitajien vastaaminen kutsuihinne Hoitajien käytös LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Voinnin tarkkailu Lääkärien käytös Lääkärien ammattitaito Lääkäreiltä saamanne tieto MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Laitoshuoltajat: Laboratorio-henkilökunta: Röntgen-henkilökunta: Fysioterapia-henkilökunta: OSASTON VIIHTYVYYS Ilmapiirin levollisuus Tilat Sairaalarakennus: KOTIUTTAMINEN Kotiutumiseen liittynyt toiminta: Kotiuttamisohjeet:...3. HOIDON ARVIOINTI...3. Sairaalahoidon vaikutus Halukkuus tulla uudelleen...34 Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan?...35 Kymenlaakson keskussairaala:...35 Kuusankosken aluesairaala:...37 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET SAIRAALAHOIDOSTA...39 Kysymys 26: Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut?...39 Kymenlaakson keskussairaala:...39 Kuusankosken aluesairaala:...4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala:...43 Kysymys 27: Tapahtuiko sairaanhoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut?...43 Kymenlaakson keskussairaala:...43 Kuusankosken aluesairaala:...45

4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: TAUSTATIEDOT Syntymävuosi: Korkein tutkinto: Sukupuoli: Sairaalassaolo aika: Äidinkieli: Erikoisalakoodit...47

5 . JOHDANTO Kymenlaakson sairaanhoitopiiri tähtää laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen, niin että otetaan huomioon potilaan, asiakkaan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Asiakas arvioi viimekädessä palvelun laadun. Suoritetussa palvelussa on kaksi puolta, tekninen (eli tuotelaatu) ja toiminnallinen laatu: mitä palvelu sisältää ja miten hyvin se tuotetaan. Näiden yhteisvaikutuksena syntyy koettu laatu. Sairaanhoitopiirissä tehtävän työn kehittämisen kannalta on oleellista tietää, mitä mieltä potilaat ovat saamastaan palvelusta tai hoidoista ja se mitä he odottavat jatkossa palvelulta. Ilman tätä palautetta ei päästä jatkuvaan työn arvioimiseen ja parantamiseen sekä kokonaisvaltaisen palveluprosessien hallintaan. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on osallistunut jo aiemmin valtakunnalliseen Stakesin Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn ja Polikliinisen hoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn. Nyt tehty kysely suoritettiin Stakesin laatimilla mittareilla, joiden taustalla on jatkuva laadun parantamiseen (Continous Quality Improvement, CQI) tähtäävä ajattelu. Siinä toimintaa tarkastellaan prosesseina. Mittareita oli kaksi, toinen koski sairaalahoitoa ja toinen poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Kysymykset kattavat koko sairaalassaoloajan ja keskittyvät potilaan hoitoon keskeisesti liittyviin tekijöihin: sairaalaan tuloon, päivittäiseen hoitoon sairaalassa, henkilökunnan käytökseen, tiedon saantiin, vuorovaikutukseen, viihtyisyyteen, kotiuttamiseen ja hoidon arvioimiseen jälkeenpäin. Lisäksi siinä kysytään potilaiden taustatietoja. Mittarit on tarkoitettu osastoilla tai poliklinikoilla hoidetuille potilaille. Tarkoituksena oli mitata potilaan mielipiteitä saamastaan hoidon laadusta, joten henkilökunta ei voinut auttaa lomakkeen täyttämisessä. Omainen tai saattaja saattoi täyttää pikkulapsen puolesta, jolloin lomakkeeseen kirjattiin lapsen (= potilaan) tiedot. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin sekavat potilaat ja potilaat, joilla on vaikea näkö- tai kuulovamma, tai potilaat, joiden suomen / ruotsin kielen taito on puutteellinen. Kyselylomakkeita jaettiin kaikkiaan sairaanhoitopiirissä 833 kpl koskien vuodeosastojen potilashoitoa ja 453 kpl koskien poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Sairaalahoidon laatua koskevista kysymyksistä saatiin vastauksia 62 potilaalta ja poliklinikalla tapahtuvan hoidon kyselylomakkeita palautti 39 potilasta. Pääsääntöisesti potilaat kokivat saavansa hyvää tai erinomaista palvelua, hoitoa ja kohtelua, mutta poikkeuksia näistä mielipiteistä on ja vertailusairaalat pääsevät lähes jokaisessa vastauksessa vielä vähän parempiin tuloksiin. Nyt saatuja tuloksia tullaan käsittelemään eri yhteyksissä sairaanhoitopiirissä tapahtuvan työn laatua ja kehittämistä käsittelevissä kokouksissa ja tilaisuuksissa. Erikoisala ja osastokohtaiset tulokset jaetaan kuhunkin yksikköön johtopäätöksien tekoa ja jatkokäsittelyä varten.

6 SAIRAALAHOIDON LAATU 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA

7 SAIRAALAHOIDON LAATU Vastauksiin on koottu koko sairaanhoitopiirin tulokset verrattuna vertailuaineistoon, jossa puolestaan on mukana Suomesta useita julkisen hallinnon ja yksityisiä sairaaloja sekä terveyskeskuksia. Sairaanhoitopiirin tuloksen graafisen kuvan alla on taulukot, josta näkee Kymenlaakson keskussairaalan, Kuusankosken aluesairaalan ja Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan osatulokset määrinä ja prosentteina. Valitettavasti kysymyskaavakkeisiin tulleen kirjausvirheen takia keskussairaalan tuloksissa ovat mukana myös psykiatrisen sairaalan tulokset. Yleisesti ottaen ne vähän heikentävät KOKS:n tuloksia. Psykiatrian vastauksia on puolestaan niin vähän (43 kpl), että ne eivät anna luotettavaa kuvaa asiasta, mutta ovat suuntaa antavia. Erikoisaloja koskevat tulokset jaetaan suoraan osastoille, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä. Kaikki vastanneet potilaat eivät vastanneet kuitenkaan kaikkiin kysymyksiin. Kunkin kysymyksen kohdalla oleva N kirjain kuvassa kertoo siihen kysymykseen vastanneiden määrää ja taulukoissa kysymykseen vastanneet näkyvät sarakkeessa Yhteensä. Taulukoissa oleva n kirjain puolestaan kuvaa sairaalahoidon laatua koskeviin kysymyksiin kussakin sairaalassa vastanneiden kokonaismäärää. Kuvien alla olevassa tekstissä on toistettu kysymys sellaisenaan, johon potilaat ovat vastanneet. 2. OSASTOLLE TULO Osastolle tulosta kysyttiin vastaanottoon liittyviä ja yksilöllisiä tarpeita koskevat kysymykset. 2. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat:. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Vertailu (N=9) Oma tulos (N=599) Kuva. Kuinka tehokkaasti vastaanottotoimenpiteet suoritettiin, mukaan lukien niihin kulunut aika? Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 84 vastanneista oli sitä mieltä, että vastaanottotilanne sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Alla taulukosta näkee, että KAS:n tulos on vähän parempi (85,29 ), mutta ei niin hyvä kuin vertailusairaaloiden tulos (87 ). 3

8 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 8, , , ,4 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 23 3, , ,35 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2, ,5 Erittäin hyvä 6 5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2.2 Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen 2. Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vertailu (N=873) Oma tulos (N=585) Kuva 2. Kuinka hyvin vastaanottava henkilökunta otti huomioon yksilölliset tarpeenne ja toiveenne? 4

9 Yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa osastolle tulotilanteessa tulos on samansuuntainen, kuin edellä. KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,24 6, , , ,46 Yhteensä 422 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 2,23 7, , ,4 Yhteensä 63 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , ,4 6 7,4 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 3. PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Päivittäiseen hoidon arvioimiseen liittyi myös kaksi kysymystä, joista toinen koski ongelmien huomioon ottamista ja toinen hoitotoimenpiteiden yhteen sovittamista. 5

10 3. Ongelmien huomioon ottaminen 3. Ongelmien huomioon ottaminen Vertailu (N=8664) Oma tulos (N=584) Kuva 3. Kuinka herkästi henkilökunta huomioi erityiset ongelmanne ja huolenne? 89 sairaanhoitopiirin potilaista oli sitä mieltä, että henkilökunta huomioi heidän erityiset ongelmansa ja huolensa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 3). KAS:n vastaava tulos 9,6 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9. KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl 2, , , ,66 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 3 8, , ,55 Yhteensä 55 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl 2, , ,5 4 34,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6

11 3.2 Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen 4. Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen Vertailu (N=8974) Oma tulos (N=593) Kuva 4. Kuinka sujui Teitä hoitaneen henkilökunnan välinen yhteistyö? Hoitotoimien yhteen sovittaminen sujui pääosin hyvin tai erinomaisesti (92 vastanneista) (Kuva 4 ), KAS:n tulos 92,22 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 92 (Kuva 4). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl,23, , ,64 7 4,4 Yhteensä 426 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl,6 2 7,9 85 5,9 69 4,32 Yhteensä 67 7

12 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 26, , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 4. TIEDONSAANTI Tiedon saannista oli kysytty kolme kysymystä: tiedonsaannin helppoudesta, palvelusta äidinkielellä ja ohjeiden saamisesta. Koska vertailuainesta ei ole palvelusta äidinkielellä, tulokset ovat vain kahdesta kysymyksestä. 4. Tiedonsaannin helppous 5. Tiedonsaannin helppous Vertailu (N=996) Oma tulos (N=594) Kuva 5. Henkilökunnan halukkuus vastata kysymyksiinne. 87 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta oli hyvin tai erinomaisen halukas vastaamaan heidän kysymyksiinsä (Kuva 5). KAS:n vastaava tulos 88, (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9 (Kuva 5). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl, , , ,73 Yhteensä 426 8

13 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl,6 9, , ,29 Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 26, ,34 26,83 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset Ohjeet 6. Ohjeet Vertailu (N=8946) Oma tulos (N=59) Kuva 6. Kuinka hyvin hoitajat ja muu henkilökunta kertoivat tutkimuksista, hoitotoimenpiteistä ja siitä, mitä on odotettavissa? 8 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta kertoi etukäteen tulevasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 6). Verrokkiryhmällä tulos oli 85 (Kuva 6) ja KAS:n tulos 8,84 (taulukko alla). 9

14 KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl 4,95 2 2, , , ,5 Yhteensä 423 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl,6 3 8, ,9 6 35,93 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 2,56 3 7,69 25, ,9 28,2 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5. HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien toimintaa arvioitiin neljällä kysymyksellä: ammattitaitoa, voinnin tarkkailua, vastaamista kutsuihin ja käytöstä.

15 5. Hoitajien ammattitaito 7. Hoitajien ammattitaito Vertailu (N=8843) Oma tulos (N=594) Kuva 7. Kuinka hyvin hoitotoimenpiteet suoritettiin, esim. lääkkeidenjako ja suoneen annettavista tiputuksista huolehtiminen? 95 piti hoitotoimenpiteiden suorittamista hyvänä tai erinomaisena (Kuva7). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli sama, kun taas KAS:n tulos oli 96,48 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl 2, , , ,64 Yhteensä 424 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl,59 5 2, , ,24 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 4, , ,4 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.

16 5.2 Voinnin tarkkailu 8. Hoitajat: voinnin tarkkailu Vertailu (N=8966) Oma tulos (N=595) Kuva 8. Kuinka hyvin hoitajat tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 89 vastanneiden mielestä tarkkailu sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva 8). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli 9, kun taas KAS:ssa 86, 9 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl 6,4 37 8, , , Yhteensä 427 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,6 2 2, , ,48 Yhteensä 68 2

17 KYPS: (n = 43) KYS8 Vastanneet kpl 3 7,5 5 2, ,5 9 22,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien vastaaminen kutsuihinne 9. Hoitajien vastaaminen kutsuihin Vertailu (N=699) Oma tulos (N=548) Kuva 9. Kuinka nopeasti he tulivat avuksenne? 89 vastauksista hoitajat tulivat avuksi hyvin tai erinomaisesti (Kuva 9), vertailuaineistossa vastaava tulos 9 ja KAS tuols 86,76 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl 2,5 39 9, , ,8 Yhteensä 397 3

18 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl 2 3, , , Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl 2 5,26 6 5, ,95 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien käytös. Hoitajien käytös Vertailu (N=46) Oma tulos (N=66) Kuva. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. Yli puolet vastanneista (56 ) oli sitä mieltä, että hoitajat käyttäytyivät heitä kohtaan erinomaisen kunnioittavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti (Kuva ). 4

19 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl,23 2 4, , ,6 Yhteensä 437 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 6,5 6 36, ,2 Yhteensä 69 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 8 9,5 4 34,5 9 46,34 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5

20 6. LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Lääkärien toimintaa kysyttiin myös neljällä kysymyksellä, koskien voinnin tarkkailua, käytöstä, ammattitaitoa ja lääkäreiltä saamaa tietoa. 6. Voinnin tarkkailu. Lääkärit: voinnin tarkkailu Vertailu (N=842) Oma tulos (N=578) Kuva. Kuinka hyvin lääkärit tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 85 vastanneista oli sitä mieltä, että lääkärit tarkkailivat potilaan vointia hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Sama tulos oli myös vertailusairaaloissa ja KAS:ssa vastaava tulos oli 86,88 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 6, , , ,36 Yhteensä 48 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl,63 2 2, , ,3 Yhteensä 6 6

21 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2,44 9 2,95 2 5,22 24,39 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.2 Lääkärien käytös 2. Lääkärien käytös Vertailu (N=873) Oma tulos (N=59) Kuva 2. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. 9 vastanneista piti lääkärien käytöstä hyvänä tai erinomaisena (Kuva 2). Vertailusairaaloissa 92 vastanneista oli samaa mieltä ja KAS:ssa 9,62 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,7 32 7, , ,9 Yhteensä 423 7

22 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 8, , ,3 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.3 Lääkärien ammattitaito 3. Lääkärien ammattitaito Vertailu (N=897) Oma tulos (N=572) Kuva 3. Kyky ongelmien tunnistamiseen, tutkimusten perusteellisuus ja ammattitaito hoidon antamisessa. 92 piti lääkäreiden ammattitaitoa hyvänä tai erinomaisena (Kuva 3), vastaava tulos vertailusairaaloista on 93 ja KAS:ssa 9,38 (taulukko alla). 8

23 KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl,24 3 7, , ,32 Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 5 9, , ,23 Yhteensä 56 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl ,5 7 42,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.4 Lääkäreiltä saamanne tieto 4. Lääkäreiltä saatu informaatio Vertailu (N=772) Oma tulos (N=563) Kuva 4. Tietojen saaminen sairaudestanne ja hoidostanne sekä ohjeet siitä, mitä tehdä sairaalasta lähdön jälkeen. 9

24 86 vastanneista sai lääkäriltä tietoa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 4). Vertailusairaaloissa vastaava tulos on 85 ja KAS:n tulos 86,26 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl 5, ,4 8 44, ,69 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl 2,25 2,25 8, ,3 6 38,3 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 3 7,5 9 47, Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7. MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Kysymyksiä tehtiin lääkäreiden ja hoitajien lisäksi myös laitoshuoltajien (Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä sairaalahuoltajat), laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiahenkilökunnan toiminnasta. 2

25 7. Laitoshuoltajat: 5. Laitoshuoltajat Vertailu (N=5467) Oma tulos (N=523) Kuva 5. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 96 vastanneista oli sitä mieltä, että laitoshuoltajat tekivät työnsä ja kohtelivat potilaita hyvin tai erinomaisesti (vertailuaineistossa 94 ja KAS:ssa 93 ). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl,27 2 3, , ,47 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl 6, , ,7 Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 2 5,3 2 53,85 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2

26 7.2 Laboratorio-henkilökunta: 6. Laboratorio-henkilökunta Vertailu (N=438) Oma tulos (N=524) Kuva 6. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Laboratoriohenkilökunnan työtä ja potilaiden kokemaa kohtelua arvioitaessa 94 vastanneista piti toimintaa ja kohtelua hyvänä (5 ) tai erinomaisena (43 ). Vertailussa sama tulos on 95 (Kuva 6) ja KAS:ssa 93 vastanneista (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl,27 6 4, , ,8 Yhteensä 366 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl 2,27 9 5, , ,5 Yhteensä 58 22

27 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 3,3 3 9,38 3 4, ,88 Yhteensä 32 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.3 Röntgen-henkilökunta: 7. Röntgen-henkilökunta Vertailu (N=654) Oma tulos (N=384) Kuva 7. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Röntgen -henkilökunnan kohdalla 93 koki, että he tekivät työnsä ja kohtelivat vastannutta potilasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 7). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl,35,35 4 4, , ,64 Yhteensä

28 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl 2, , ,65 Yhteensä KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 8 72, ,27 Yhteensä Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.4 Fysioterapia-henkilökunta: 8. Fysioterapia-henkilökunta Vertailu (N=8553) Oma tulos (N=27) Kuva 8. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 92 vastanneista arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen potilasta hyvin tai erinomaisesti. Tässä kuitenkin huomio kiinnittyy :iin (= 2 potilasta) (taulukko alla), joka arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen heitä erittäin huonosti (Kuva 8). 24

29 KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl,5 2 6, , ,65 Yhteensä 97 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,35 7 9, , ,84 Yhteensä 74 KYPS:(n=43) KYS8 Vastanneet kpl 6, ,75 Yhteensä 6 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8. OSASTON VIIHTYVYYS Kysymyksissä kartoitettiin potilaiden mielipiteitä osaston viihtyisyydestä. Kysymyksissä käsiteltiin osaston rauhallisuutta, tilojen riittävyyttä ja sisustusta sekä sairaalarakennusta yleensä. 25

30 8. Ilmapiirin levollisuus 9. Ilmapiirin levollisuus Vertailu (N=894) Oma tulos (N=585) Kuva 9. Ilmapiirin levollisuus: Hiljaisuus ja rauhallisuus. 76 vastanneista koki osaston ilmapiirin hyvin tai erittäin hiljaiseksi tai rauhalliseksi. 24 puolestaan koki ilmapiirin hiljaisuuden ja rauhallisuuden kohtalaiseksi tai huonoksi. Vastaavat tulokset vertailusairaaloissa 75 / 25 (Kuva 9). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl,24 4 3, , ,8 3 27, Yhteensä 47 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl, ,9 8 48, Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 26

31 8.2 Tilat 2. Osaston tilat Vertailu (N=8696) Oma tulos (N=58) Kuva 2. Sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus. 67 vastanneista piti osaston tilojen sisustusta, varustelun riittävyyttä ja tilojen toimivuutta hyvänä tai erinomaisena. 33 oli puolestaan sitä mieltä että tilat olivat kohtalaiset, huonot tai erittäin huonot ( )(Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,73 4 3,39 26,63 2 5, ,4 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 7 4, , ,69 8,78 Yhteensä 67 27

32 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8.3 Sairaalarakennus: 2. Sairaalarakennus Vertailu (N=887) Oma tulos (N=564) Kuva 2. Miten arvioisitte sairaalarakennusta yleensä? Sairaalarakennus yleensä koettiin joko hyväksi tai kohtalaiseksi (89 ), 8 mielestä se oli erinomainen ja 3 mielestä huono (Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,25 2, , , ,68 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 2, , ,58 9 5,59 Yhteensä 6 28

33 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 3 7,89 7 8, ,68 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9. KOTIUTTAMINEN Kotiuttamista koskevia kysymyksiä oli kaksi. Toinen koski kotiutumiseen liittyvää toimintaa ja toinen kotiutusohjeita. 9. Kotiutumiseen liittynyt toiminta: 22. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Vertailu (N=7574) Oma tulos (N=557) Kuva 22. Kotiuttamistoimenpiteiden tehokkuus ja henkilökunnan avuliaisuus 92 vastanneista piti kotiuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tehokkaina sekä henkilökunnan avuliaisuutta hyvänä (53 ) tai erinomaisena (38 ). 8 mielestä kotiuttaminen oli kohtalaista tai huonoa (Kuva 22). 29

34 KOKS: (n = 449) KYS22 Vastanneet kpl 3, ,5 26 5,89 6 4,3 Yhteensä 397 KAS: (n = 72) KYS22 Vastanneet kpl,63 2 7, ,88 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS22 Vastanneet kpl 4, ,72 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9.2 Kotiuttamisohjeet: 23. Kotiuttamisohjeet Vertailu (N=777) Oma tulos (N=539) Kuva 23. Kuinka selkeät ja hyvät kotiuttamisohjeet ja jatkohoito-ohjeet saitte? Lähes kaikkien vastanneiden (9 ) mielestä kotiuttamis- ja jatkohoito-ohjeet olivat hyvin tai erinomaisen hyvät ja selkeät (Kuva 23). 3

35 KOKS: (n = 449) KYS23 Vastanneet kpl 4,3 29 7, , ,2 Yhteensä 387 KAS: (n = 72) KYS23 Vastanneet kpl 2,32 5 9, , ,8 Yhteensä 52 KYPS: (n = 43) KYS23 Vastanneet kpl 5 3,5 2 54,5 2 32,43 Yhteensä 37 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.. HOIDON ARVIOINTI Sairaalassa tapahtuneen hoidon laatua arvioitiin kahdella valinnaisella kysymyksellä sekä kolmella avoimella kysymyksellä, joihin tuli runsaasti vastauksia. 3

36 . Sairaalahoidon vaikutus 24. Sairaalahoidon vaikutus Vertailu (N=636) Oma tulos (N=56) Kuva 24. Miten paljon saamanne hoito auttoi Teitä? Sairaalahoidon vaikuttavuutta mitattiin sillä, kuinka paljon potilaan saama hoito oli auttanut häntä. 88 vastanneista oli sitä mieltä, että heidän saamansa hoito oli auttanut heitä hyvin tai erinomaisesti. Vastaava tulos vertailusairaaloissa on 89 (Kuva 24), KAS:ssa 87,5 ja KOKS:ssa 87,9 (tässä siis on mukana myös psykiatrian tulokset, jotka yleensä ovat heikommat kuin muissa sairaaloissa)(taulukot alla). KOKS: (n = 449) KYS24 Vastanneet kpl 3,8 42, ,3 5 4,59 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS24 Vastanneet kpl 2,39 6, 77 53, ,3 Yhteensä 44 KYPS: (n = 43) KYS24 Vastanneet kpl 2,86 5 4, ,4 9 25,7 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset 32

37 8 Stakes 27. Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma Kymenlaakson shp 27 Top box (5) -arvosanojen -osuudet (N=62) 24 (N=428) Vertailuaineisto (N=9878) Paras organisaatio (N=29). vastaanoton toimintatavat 2. yksilöll. tarpeiden huom 3. ongelmien huomioiminen 5. tiedonsaannin helppous 4. hoitotoimenpit. yhteensovitt 6. tiedon saanti:ohjeet 7. hoitajien ammattitaito 8. vointinne tarkkailu 9. hoitajien vastaam. kutsuihin 2. lääkärien käytös. hoitajien käytös. lääkärit: voinnin tarkkail 3. lääkärien amm.taito 4. lääk. antama informaati 5. laitoshuoltajat 6. labra 7. rtg 8. fysioterapia 9. ilmapiirin levollisuus 2. osaston tilat 2. sairaalarakennus 23. kotiuttamisohjeet 22. kotiuttam. toiminta 24. sairaalahoidon vaikutus Kuva 25. Parhaan vastauksen (erinomainen) tuloksien vertailu edellisen mittauksen (24), vertailuaineiston ja parhaan vertailusairaalan tuloksiin.

38 Tarkasteltaessa pelkästään erinomainen vastauksia parannusta näkyy selvästi monessa kohdassa vuoden 24 tuloksiin (vastaanottoon, tiedonsaantiin, hoitajien vastaamiseen kutsuun, lääkärien käytökseen, ammattitaitoon ja informaatioon liittyen sekä osaston viihtyvyyttä koskevissa kysymyksissä), mutta muutama huononnuskin on näkyvissä, kuten röntgenin henkilökuntaa koskevassa kysymyksessä. Jos verrataan nyt saatua erinomainen tulosta vertailusairaaloiden tuloksiin, on tulos hivenen heikompi ja parhaaseen sairaalaan on tulos selvästi heikompi. Kohdissa Lääkärien toiminta: vointinne tarkkailu (Kuva 25, kohta ), lääkärien käytös (Kuva 25, kohta 2), lääkäreiltä saamanne tieto (Kuva 25, kohta 4), muu sairaalahenkilökunta, siinä laitoshuoltajat (Kuva 25, kohta 5) ja osaston viihtyvyydessä: ilmapiirin levollisuus (Kuva 25, kohta 9) olivat tulokset lähes samoissa kohdin, kuin vertailuaineiston tulos. Kohdassa lääkärien käytös tulos oli myös vähän parempi, kuin parhaan organisaation tulos..2 Halukkuus tulla uudelleen 25. Halukkuus tulla uudelleen Ehdottomasti tulisin 65 7 Luultavasti tulisin Luultavasti en tulisi Ehdottomasti en tulisi 2 2 Vertailu (N=883) Oma tulos (N=572) Kuva 26. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudestaan tähän sairaalaan? Kysyttäessä halukkuutta tulla uudelleen hoitoon tarvittaessa 98 vastanneista luultavasti (33 ) tulisi ja (65 ) ehdottomasti tulisi uudelleen (Kuva 26). KOKS: (n = 449) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl ,76 Luultavasti tulisin 32 32,5 Luultavasti en tulisi 7,72 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 6 63,86 Luultavasti tulisin 58 34,94 Luultavasti en tulisi 2,2 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 66 34

39 KYPS: (n = 43) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 8 45 Luultavasti tulisin 7 42,5 Luultavasti en tulisi 5 2,5 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. Sairaalahoidon laadun arvioinnissa oli myös kolme avointa kysymystä, joihin tuli runsaasti vastauksia. Seuraavassa on vastaukset ryhmitelty vastauksista tulleiden asioiden perusteella, sekä esimerkkejä niistä tai kaikki tietyn ryhmän vastaukset. Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Avoimen kysymyksen vastaukset: Kymenlaakson keskussairaala: 69 vastauksessa asiakas tulisi sairaalaan toisen kerran hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia. Esimerkkejä: Mielestäni kaikki meni hyvin. Sai hyvää hoitoa ja avun vaivaani. Olen ollut hoitoon tyytyväinen. Vaiva on aina jäänyt sairaalaan. Todella hyvä hoito! Hoidon taso korkea Toisaalta KAS lähempänä. Kaikki mennyt tosi hyvin ja hoito asiallista sekä ystävällistä, vaikka oli kiireistä ja paljon potilaita tulossa ja menossa. Sain avun nopeasti ja ammattitaidolla. hoito. t lääkärit ja hoito. Tulisin, koska täällä tehty ja tutkittu, tiedetään mitä tehdä. Hoito oli mielestäni hyvää. En voi kuvitella parempaa hoitamisen tasoa olevankaan. Kun voi luottaa saamaansa apuun. Luultavasti tulisin, koska hommat toimivat hyvin. ja asiantunteva hoito. Loistava hoito. Hoitoon pääsy nopeaa. Ihan hyvä sairaala. 33 vastauksista tuli esiin sairaalan tuttuus ja läheisyys. Esimerkkejä: Lähisairaala, tehokas. Tulisin, tuttu sairaala. Lyhyt matka. 35

40 On tarpeeksi iso sairaala. kotipaikkaani lähellä. Lähin sairaala hyvä hoito. Tulisin tänne tuttuun paikkaan, täällä on hyvä henki ja ystävälliset ihmiset. Lähin sairaala, henkilökunta ystävällistä. Lähin erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala. Kokoemukseni kohtelusta ja saamastani hoidosta hyvä. Tuttu talo. On lähin sairaala. Talo ja henkilökunta on myös tuttuja. Tämä on tuttu sairaala, syntymässä käyty. Anttonilla tutut paikka ja tuttuja hoitajia. Lähellä kotia. 29 vastauksessa syyksi valintaan mainitaan hyvä kohtelu ja mukava ilmapiiri. Esimerkkejä: Erittäin hyvä vastaanotto. hoito, ystävällinen henkilökunta. Suurenmoinen ystävällisyys ja hoito. Osaston hyvä ilmapiiri, henkilöstö, ammattitaito. Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Käsittämättömän ystävällinen henkilökunta. Sain hyvää hoitoa ja ystävällistä kohtelua. Henkilökunta avuliasta, kuuntelee. Erittäin ystävällinen ilmapiiri. Koska palvelu on hyvää, toimivaa ja ystävällistä. Asiallinen empaattinen ilmapiiri+++. vastauksista henkilöt valitsisivat tämän sairaalan, kun ei muuta mahdollisuutta ole. Esimerkkejä: Alueen syöpähoidot kuuluu ko. sairaalaan. Tätä hoito vain täällä sairaalassa. Ei ole muita vaihtoehtoja. Synnytykset tapahtuvat täällä, joten ei vaihtoehtoja, jos niissä merkeissä palaa. Mutta mielelläni kyllä palaisin! Ei ole valinnanvaraa tavallisella ihmisellä, taloudellinen tilanne. Sairauden takia ambulanssi tuo. Muita vastauksia: Se riippuu paljon sairaudesta. Jos sairauteni voidaan hoitaa Kotkassa, tulen. Omaiset ja ystävät lähellä. Toisille osastoille tulisin mielelläni toisille en. Sairaus vaatii!!!???? Jos en tulisi, menisin oman paikkakuntani sairaalaan. Riippuen toimenpiteestä valitsen sairaalan, jos mahdollista itse. Riippuen siitä, mitä hoito koskee onko se minulle sopivaa. On käyty muuallakin eikä haluta palata sinne. 36

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Kirurgian vuodeosasto 4 / Pääty A Osasto sijaitsee sairaalan 4. kerroksessa. Osastolla hoidetaan gastroenterologian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5. Päivähoidon palvelukykykysely keväällä 2009 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.2009 Päivähoidon laadunhallinta Keväällä 2009 kysely toteutettiin

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S Lifelong Learning Mentorit Oy A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S 1.9.2008 Hoivakoti Esimerkki Kaikki on hyvin, tyytyväinen ja kiitollinen olen kun saa asua näin hyvässä paikassa Tutkimuksen

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

LAPIN KESKUSSAIRAALAN YHTEISPÄIVYS- TYKSESSÄ KÄYNEET RANUALAISET TAMMI-HELMIKUU 2010

LAPIN KESKUSSAIRAALAN YHTEISPÄIVYS- TYKSESSÄ KÄYNEET RANUALAISET TAMMI-HELMIKUU 2010 LAPIN KESKUSSAIRAALAN YHTEISPÄIVYS- TYKSESSÄ KÄYNEET RANUALAISET TAMMI-HELMIKUU 2010 Palvelun laadun arviointi Johtava lääkäri Timo Peisa Kehittäjätyöntekijä Marjatta Pernu Suunnittelija Jaana Kupulisoja

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24

ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 ENNAKKOILMOITUS -miten varautuu päivystys? 18.11.2016 Anna-Maria Savolainen Aoh,Akuutti24 On Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva ensihoito- ja päivystyskeskus Päijät-Hämeen keskussairaala

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA Erikoislääkäri Anna- Liisa Kautio ja sairaanhoitaja Elina Rinkineva TAYS Syöpätautien poliklinikka 1 9.6.2014 9.5.2014 TYÖPARITYÖSKENTELY Omat vierekkäiset

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN?

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? Göteborgin kaupunki toteuttaa tämän tutkimuksen voidakseen kehittää eri toimintojaan. Tutkimus

Lisätiedot

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu.

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu. Artikkelimatskua Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / - vaikeus saada yhteys - huom. hoitotakuu ensiapu lääkäriin + parhaimmillaan toimiva

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot