KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008"

Transkriptio

1

2 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

3 . JOHDANTO... SAIRAALAHOIDON LAATU OSASTOLLE TULO Vastaanottoon liittyvät toimintatavat: Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Ongelmien huomioon ottaminen Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen TIEDONSAANTI Tiedonsaannin helppous Ohjeet HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien ammattitaito Voinnin tarkkailu Hoitajien vastaaminen kutsuihinne Hoitajien käytös LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Voinnin tarkkailu Lääkärien käytös Lääkärien ammattitaito Lääkäreiltä saamanne tieto MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Laitoshuoltajat: Laboratorio-henkilökunta: Röntgen-henkilökunta: Fysioterapia-henkilökunta: OSASTON VIIHTYVYYS Ilmapiirin levollisuus Tilat Sairaalarakennus: KOTIUTTAMINEN Kotiutumiseen liittynyt toiminta: Kotiuttamisohjeet:...3. HOIDON ARVIOINTI...3. Sairaalahoidon vaikutus Halukkuus tulla uudelleen...34 Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan?...35 Kymenlaakson keskussairaala:...35 Kuusankosken aluesairaala:...37 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET SAIRAALAHOIDOSTA...39 Kysymys 26: Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut?...39 Kymenlaakson keskussairaala:...39 Kuusankosken aluesairaala:...4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala:...43 Kysymys 27: Tapahtuiko sairaanhoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut?...43 Kymenlaakson keskussairaala:...43 Kuusankosken aluesairaala:...45

4 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala: TAUSTATIEDOT Syntymävuosi: Korkein tutkinto: Sukupuoli: Sairaalassaolo aika: Äidinkieli: Erikoisalakoodit...47

5 . JOHDANTO Kymenlaakson sairaanhoitopiiri tähtää laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen, niin että otetaan huomioon potilaan, asiakkaan tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Asiakas arvioi viimekädessä palvelun laadun. Suoritetussa palvelussa on kaksi puolta, tekninen (eli tuotelaatu) ja toiminnallinen laatu: mitä palvelu sisältää ja miten hyvin se tuotetaan. Näiden yhteisvaikutuksena syntyy koettu laatu. Sairaanhoitopiirissä tehtävän työn kehittämisen kannalta on oleellista tietää, mitä mieltä potilaat ovat saamastaan palvelusta tai hoidoista ja se mitä he odottavat jatkossa palvelulta. Ilman tätä palautetta ei päästä jatkuvaan työn arvioimiseen ja parantamiseen sekä kokonaisvaltaisen palveluprosessien hallintaan. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on osallistunut jo aiemmin valtakunnalliseen Stakesin Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn ja Polikliinisen hoidon laatu: potilaan näkökulmasta -kyselyyn. Nyt tehty kysely suoritettiin Stakesin laatimilla mittareilla, joiden taustalla on jatkuva laadun parantamiseen (Continous Quality Improvement, CQI) tähtäävä ajattelu. Siinä toimintaa tarkastellaan prosesseina. Mittareita oli kaksi, toinen koski sairaalahoitoa ja toinen poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Kysymykset kattavat koko sairaalassaoloajan ja keskittyvät potilaan hoitoon keskeisesti liittyviin tekijöihin: sairaalaan tuloon, päivittäiseen hoitoon sairaalassa, henkilökunnan käytökseen, tiedon saantiin, vuorovaikutukseen, viihtyisyyteen, kotiuttamiseen ja hoidon arvioimiseen jälkeenpäin. Lisäksi siinä kysytään potilaiden taustatietoja. Mittarit on tarkoitettu osastoilla tai poliklinikoilla hoidetuille potilaille. Tarkoituksena oli mitata potilaan mielipiteitä saamastaan hoidon laadusta, joten henkilökunta ei voinut auttaa lomakkeen täyttämisessä. Omainen tai saattaja saattoi täyttää pikkulapsen puolesta, jolloin lomakkeeseen kirjattiin lapsen (= potilaan) tiedot. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin sekavat potilaat ja potilaat, joilla on vaikea näkö- tai kuulovamma, tai potilaat, joiden suomen / ruotsin kielen taito on puutteellinen. Kyselylomakkeita jaettiin kaikkiaan sairaanhoitopiirissä 833 kpl koskien vuodeosastojen potilashoitoa ja 453 kpl koskien poliklinikalla tapahtuvaa hoitoa. Sairaalahoidon laatua koskevista kysymyksistä saatiin vastauksia 62 potilaalta ja poliklinikalla tapahtuvan hoidon kyselylomakkeita palautti 39 potilasta. Pääsääntöisesti potilaat kokivat saavansa hyvää tai erinomaista palvelua, hoitoa ja kohtelua, mutta poikkeuksia näistä mielipiteistä on ja vertailusairaalat pääsevät lähes jokaisessa vastauksessa vielä vähän parempiin tuloksiin. Nyt saatuja tuloksia tullaan käsittelemään eri yhteyksissä sairaanhoitopiirissä tapahtuvan työn laatua ja kehittämistä käsittelevissä kokouksissa ja tilaisuuksissa. Erikoisala ja osastokohtaiset tulokset jaetaan kuhunkin yksikköön johtopäätöksien tekoa ja jatkokäsittelyä varten.

6 SAIRAALAHOIDON LAATU 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA

7 SAIRAALAHOIDON LAATU Vastauksiin on koottu koko sairaanhoitopiirin tulokset verrattuna vertailuaineistoon, jossa puolestaan on mukana Suomesta useita julkisen hallinnon ja yksityisiä sairaaloja sekä terveyskeskuksia. Sairaanhoitopiirin tuloksen graafisen kuvan alla on taulukot, josta näkee Kymenlaakson keskussairaalan, Kuusankosken aluesairaalan ja Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan osatulokset määrinä ja prosentteina. Valitettavasti kysymyskaavakkeisiin tulleen kirjausvirheen takia keskussairaalan tuloksissa ovat mukana myös psykiatrisen sairaalan tulokset. Yleisesti ottaen ne vähän heikentävät KOKS:n tuloksia. Psykiatrian vastauksia on puolestaan niin vähän (43 kpl), että ne eivät anna luotettavaa kuvaa asiasta, mutta ovat suuntaa antavia. Erikoisaloja koskevat tulokset jaetaan suoraan osastoille, eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä. Kaikki vastanneet potilaat eivät vastanneet kuitenkaan kaikkiin kysymyksiin. Kunkin kysymyksen kohdalla oleva N kirjain kuvassa kertoo siihen kysymykseen vastanneiden määrää ja taulukoissa kysymykseen vastanneet näkyvät sarakkeessa Yhteensä. Taulukoissa oleva n kirjain puolestaan kuvaa sairaalahoidon laatua koskeviin kysymyksiin kussakin sairaalassa vastanneiden kokonaismäärää. Kuvien alla olevassa tekstissä on toistettu kysymys sellaisenaan, johon potilaat ovat vastanneet. 2. OSASTOLLE TULO Osastolle tulosta kysyttiin vastaanottoon liittyviä ja yksilöllisiä tarpeita koskevat kysymykset. 2. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat:. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Vertailu (N=9) Oma tulos (N=599) Kuva. Kuinka tehokkaasti vastaanottotoimenpiteet suoritettiin, mukaan lukien niihin kulunut aika? Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 84 vastanneista oli sitä mieltä, että vastaanottotilanne sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Alla taulukosta näkee, että KAS:n tulos on vähän parempi (85,29 ), mutta ei niin hyvä kuin vertailusairaaloiden tulos (87 ). 3

8 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 8, , , ,4 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 23 3, , ,35 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2, ,5 Erittäin hyvä 6 5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2.2 Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen 2. Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vertailu (N=873) Oma tulos (N=585) Kuva 2. Kuinka hyvin vastaanottava henkilökunta otti huomioon yksilölliset tarpeenne ja toiveenne? 4

9 Yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa osastolle tulotilanteessa tulos on samansuuntainen, kuin edellä. KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,24 6, , , ,46 Yhteensä 422 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 2,23 7, , ,4 Yhteensä 63 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , ,4 6 7,4 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 3. PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Päivittäiseen hoidon arvioimiseen liittyi myös kaksi kysymystä, joista toinen koski ongelmien huomioon ottamista ja toinen hoitotoimenpiteiden yhteen sovittamista. 5

10 3. Ongelmien huomioon ottaminen 3. Ongelmien huomioon ottaminen Vertailu (N=8664) Oma tulos (N=584) Kuva 3. Kuinka herkästi henkilökunta huomioi erityiset ongelmanne ja huolenne? 89 sairaanhoitopiirin potilaista oli sitä mieltä, että henkilökunta huomioi heidän erityiset ongelmansa ja huolensa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 3). KAS:n vastaava tulos 9,6 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9. KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl 2, , , ,66 Yhteensä 429 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 3 8, , ,55 Yhteensä 55 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl 2, , ,5 4 34,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6

11 3.2 Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen 4. Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen Vertailu (N=8974) Oma tulos (N=593) Kuva 4. Kuinka sujui Teitä hoitaneen henkilökunnan välinen yhteistyö? Hoitotoimien yhteen sovittaminen sujui pääosin hyvin tai erinomaisesti (92 vastanneista) (Kuva 4 ), KAS:n tulos 92,22 (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 92 (Kuva 4). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl,23, , ,64 7 4,4 Yhteensä 426 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl,6 2 7,9 85 5,9 69 4,32 Yhteensä 67 7

12 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 26, , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 4. TIEDONSAANTI Tiedon saannista oli kysytty kolme kysymystä: tiedonsaannin helppoudesta, palvelusta äidinkielellä ja ohjeiden saamisesta. Koska vertailuainesta ei ole palvelusta äidinkielellä, tulokset ovat vain kahdesta kysymyksestä. 4. Tiedonsaannin helppous 5. Tiedonsaannin helppous Vertailu (N=996) Oma tulos (N=594) Kuva 5. Henkilökunnan halukkuus vastata kysymyksiinne. 87 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta oli hyvin tai erinomaisen halukas vastaamaan heidän kysymyksiinsä (Kuva 5). KAS:n vastaava tulos 88, (taulukko alla) ja vertailusairaaloiden tulos 9 (Kuva 5). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl, , , ,73 Yhteensä 426 8

13 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl,6 9, , ,29 Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 26, ,34 26,83 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset Ohjeet 6. Ohjeet Vertailu (N=8946) Oma tulos (N=59) Kuva 6. Kuinka hyvin hoitajat ja muu henkilökunta kertoivat tutkimuksista, hoitotoimenpiteistä ja siitä, mitä on odotettavissa? 8 vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta kertoi etukäteen tulevasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 6). Verrokkiryhmällä tulos oli 85 (Kuva 6) ja KAS:n tulos 8,84 (taulukko alla). 9

14 KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl 4,95 2 2, , , ,5 Yhteensä 423 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl,6 3 8, ,9 6 35,93 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 2,56 3 7,69 25, ,9 28,2 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5. HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien toimintaa arvioitiin neljällä kysymyksellä: ammattitaitoa, voinnin tarkkailua, vastaamista kutsuihin ja käytöstä.

15 5. Hoitajien ammattitaito 7. Hoitajien ammattitaito Vertailu (N=8843) Oma tulos (N=594) Kuva 7. Kuinka hyvin hoitotoimenpiteet suoritettiin, esim. lääkkeidenjako ja suoneen annettavista tiputuksista huolehtiminen? 95 piti hoitotoimenpiteiden suorittamista hyvänä tai erinomaisena (Kuva7). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli sama, kun taas KAS:n tulos oli 96,48 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl 2, , , ,64 Yhteensä 424 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl,59 5 2, , ,24 Yhteensä 7 KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 4, , ,4 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.

16 5.2 Voinnin tarkkailu 8. Hoitajat: voinnin tarkkailu Vertailu (N=8966) Oma tulos (N=595) Kuva 8. Kuinka hyvin hoitajat tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 89 vastanneiden mielestä tarkkailu sujui hyvin tai erinomaisesti (Kuva 8). Vertailusairaaloissa vastaava tulos oli 9, kun taas KAS:ssa 86, 9 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl 6,4 37 8, , , Yhteensä 427 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,6 2 2, , ,48 Yhteensä 68 2

17 KYPS: (n = 43) KYS8 Vastanneet kpl 3 7,5 5 2, ,5 9 22,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien vastaaminen kutsuihinne 9. Hoitajien vastaaminen kutsuihin Vertailu (N=699) Oma tulos (N=548) Kuva 9. Kuinka nopeasti he tulivat avuksenne? 89 vastauksista hoitajat tulivat avuksi hyvin tai erinomaisesti (Kuva 9), vertailuaineistossa vastaava tulos 9 ja KAS tuols 86,76 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl 2,5 39 9, , ,8 Yhteensä 397 3

18 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl 2 3, , , Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl 2 5,26 6 5, ,95 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5.2 Hoitajien käytös. Hoitajien käytös Vertailu (N=46) Oma tulos (N=66) Kuva. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. Yli puolet vastanneista (56 ) oli sitä mieltä, että hoitajat käyttäytyivät heitä kohtaan erinomaisen kunnioittavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti (Kuva ). 4

19 KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl,23 2 4, , ,6 Yhteensä 437 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl 2,8 6,5 6 36, ,2 Yhteensä 69 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 8 9,5 4 34,5 9 46,34 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 5

20 6. LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Lääkärien toimintaa kysyttiin myös neljällä kysymyksellä, koskien voinnin tarkkailua, käytöstä, ammattitaitoa ja lääkäreiltä saamaa tietoa. 6. Voinnin tarkkailu. Lääkärit: voinnin tarkkailu Vertailu (N=842) Oma tulos (N=578) Kuva. Kuinka hyvin lääkärit tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä? 85 vastanneista oli sitä mieltä, että lääkärit tarkkailivat potilaan vointia hyvin tai erinomaisesti (Kuva ). Sama tulos oli myös vertailusairaaloissa ja KAS:ssa vastaava tulos oli 86,88 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS Vastanneet kpl 6, , , ,36 Yhteensä 48 KAS: (n = 72) KYS Vastanneet kpl,63 2 2, , ,3 Yhteensä 6 6

21 KYPS: (n = 43) KYS Vastanneet kpl 2,44 9 2,95 2 5,22 24,39 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.2 Lääkärien käytös 2. Lääkärien käytös Vertailu (N=873) Oma tulos (N=59) Kuva 2. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys. 9 vastanneista piti lääkärien käytöstä hyvänä tai erinomaisena (Kuva 2). Vertailusairaaloissa 92 vastanneista oli samaa mieltä ja KAS:ssa 9,62 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,7 32 7, , ,9 Yhteensä 423 7

22 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 8, , ,3 Yhteensä 67 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.3 Lääkärien ammattitaito 3. Lääkärien ammattitaito Vertailu (N=897) Oma tulos (N=572) Kuva 3. Kyky ongelmien tunnistamiseen, tutkimusten perusteellisuus ja ammattitaito hoidon antamisessa. 92 piti lääkäreiden ammattitaitoa hyvänä tai erinomaisena (Kuva 3), vastaava tulos vertailusairaaloista on 93 ja KAS:ssa 9,38 (taulukko alla). 8

23 KOKS: (n = 449) KYS3 Vastanneet kpl,24 3 7, , ,32 Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS3 Vastanneet kpl 5 9, , ,23 Yhteensä 56 KYPS: (n = 43) KYS3 Vastanneet kpl ,5 7 42,5 Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 6.4 Lääkäreiltä saamanne tieto 4. Lääkäreiltä saatu informaatio Vertailu (N=772) Oma tulos (N=563) Kuva 4. Tietojen saaminen sairaudestanne ja hoidostanne sekä ohjeet siitä, mitä tehdä sairaalasta lähdön jälkeen. 9

24 86 vastanneista sai lääkäriltä tietoa hyvin tai erinomaisesti (Kuva 4). Vertailusairaaloissa vastaava tulos on 85 ja KAS:n tulos 86,26 (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS4 Vastanneet kpl 5, ,4 8 44, ,69 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS4 Vastanneet kpl 2,25 2,25 8, ,3 6 38,3 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS4 Vastanneet kpl 3 7,5 9 47, Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7. MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Kysymyksiä tehtiin lääkäreiden ja hoitajien lisäksi myös laitoshuoltajien (Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä sairaalahuoltajat), laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiahenkilökunnan toiminnasta. 2

25 7. Laitoshuoltajat: 5. Laitoshuoltajat Vertailu (N=5467) Oma tulos (N=523) Kuva 5. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 96 vastanneista oli sitä mieltä, että laitoshuoltajat tekivät työnsä ja kohtelivat potilaita hyvin tai erinomaisesti (vertailuaineistossa 94 ja KAS:ssa 93 ). KOKS: (n = 449) KYS5 Vastanneet kpl,27 2 3, , ,47 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS5 Vastanneet kpl 6, , ,7 Yhteensä 5 KYPS: (n = 43) KYS5 Vastanneet kpl 2 5,3 2 53,85 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 2

26 7.2 Laboratorio-henkilökunta: 6. Laboratorio-henkilökunta Vertailu (N=438) Oma tulos (N=524) Kuva 6. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Laboratoriohenkilökunnan työtä ja potilaiden kokemaa kohtelua arvioitaessa 94 vastanneista piti toimintaa ja kohtelua hyvänä (5 ) tai erinomaisena (43 ). Vertailussa sama tulos on 95 (Kuva 6) ja KAS:ssa 93 vastanneista (taulukko alla). KOKS: (n = 449) KYS6 Vastanneet kpl,27 6 4, , ,8 Yhteensä 366 KAS: (n = 72) KYS6 Vastanneet kpl 2,27 9 5, , ,5 Yhteensä 58 22

27 KYPS: (n = 43) KYS6 Vastanneet kpl 3,3 3 9,38 3 4, ,88 Yhteensä 32 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.3 Röntgen-henkilökunta: 7. Röntgen-henkilökunta Vertailu (N=654) Oma tulos (N=384) Kuva 7. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? Röntgen -henkilökunnan kohdalla 93 koki, että he tekivät työnsä ja kohtelivat vastannutta potilasta hyvin tai erinomaisesti (Kuva 7). KOKS: (n = 449) KYS7 Vastanneet kpl,35,35 4 4, , ,64 Yhteensä

28 KAS: (n = 72) KYS7 Vastanneet kpl 2, , ,65 Yhteensä KYPS: (n = 43) KYS7 Vastanneet kpl 8 72, ,27 Yhteensä Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 7.4 Fysioterapia-henkilökunta: 8. Fysioterapia-henkilökunta Vertailu (N=8553) Oma tulos (N=27) Kuva 8. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä? 92 vastanneista arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen potilasta hyvin tai erinomaisesti. Tässä kuitenkin huomio kiinnittyy :iin (= 2 potilasta) (taulukko alla), joka arvioi fysioterapia -henkilöstön tehneen työnsä ja kohdelleen heitä erittäin huonosti (Kuva 8). 24

29 KOKS: (n = 449) KYS8 Vastanneet kpl,5 2 6, , ,65 Yhteensä 97 KAS: (n = 72) KYS8 Vastanneet kpl,35 7 9, , ,84 Yhteensä 74 KYPS:(n=43) KYS8 Vastanneet kpl 6, ,75 Yhteensä 6 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8. OSASTON VIIHTYVYYS Kysymyksissä kartoitettiin potilaiden mielipiteitä osaston viihtyisyydestä. Kysymyksissä käsiteltiin osaston rauhallisuutta, tilojen riittävyyttä ja sisustusta sekä sairaalarakennusta yleensä. 25

30 8. Ilmapiirin levollisuus 9. Ilmapiirin levollisuus Vertailu (N=894) Oma tulos (N=585) Kuva 9. Ilmapiirin levollisuus: Hiljaisuus ja rauhallisuus. 76 vastanneista koki osaston ilmapiirin hyvin tai erittäin hiljaiseksi tai rauhalliseksi. 24 puolestaan koki ilmapiirin hiljaisuuden ja rauhallisuuden kohtalaiseksi tai huonoksi. Vastaavat tulokset vertailusairaaloissa 75 / 25 (Kuva 9). KOKS: (n = 449) KYS9 Vastanneet kpl,24 4 3, , ,8 3 27, Yhteensä 47 KAS: (n = 72) KYS9 Vastanneet kpl, ,9 8 48, Yhteensä 68 KYPS: (n = 43) KYS9 Vastanneet kpl Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 26

31 8.2 Tilat 2. Osaston tilat Vertailu (N=8696) Oma tulos (N=58) Kuva 2. Sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus. 67 vastanneista piti osaston tilojen sisustusta, varustelun riittävyyttä ja tilojen toimivuutta hyvänä tai erinomaisena. 33 oli puolestaan sitä mieltä että tilat olivat kohtalaiset, huonot tai erittäin huonot ( )(Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl 3,73 4 3,39 26,63 2 5, ,4 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 7 4, , ,69 8,78 Yhteensä 67 27

32 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 2, , , 2 3,58 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 8.3 Sairaalarakennus: 2. Sairaalarakennus Vertailu (N=887) Oma tulos (N=564) Kuva 2. Miten arvioisitte sairaalarakennusta yleensä? Sairaalarakennus yleensä koettiin joko hyväksi tai kohtalaiseksi (89 ), 8 mielestä se oli erinomainen ja 3 mielestä huono (Kuva 2). KOKS: (n = 449) KYS2 Vastanneet kpl,25 2, , , ,68 Yhteensä 43 KAS: (n = 72) KYS2 Vastanneet kpl 4 2, , ,58 9 5,59 Yhteensä 6 28

33 KYPS: (n = 43) KYS2 Vastanneet kpl 3 7,89 7 8, ,68 Yhteensä 38 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9. KOTIUTTAMINEN Kotiuttamista koskevia kysymyksiä oli kaksi. Toinen koski kotiutumiseen liittyvää toimintaa ja toinen kotiutusohjeita. 9. Kotiutumiseen liittynyt toiminta: 22. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Vertailu (N=7574) Oma tulos (N=557) Kuva 22. Kotiuttamistoimenpiteiden tehokkuus ja henkilökunnan avuliaisuus 92 vastanneista piti kotiuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tehokkaina sekä henkilökunnan avuliaisuutta hyvänä (53 ) tai erinomaisena (38 ). 8 mielestä kotiuttaminen oli kohtalaista tai huonoa (Kuva 22). 29

34 KOKS: (n = 449) KYS22 Vastanneet kpl 3, ,5 26 5,89 6 4,3 Yhteensä 397 KAS: (n = 72) KYS22 Vastanneet kpl,63 2 7, ,88 Yhteensä 6 KYPS: (n = 43) KYS22 Vastanneet kpl 4, ,72 6 4,3 Yhteensä 39 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. 9.2 Kotiuttamisohjeet: 23. Kotiuttamisohjeet Vertailu (N=777) Oma tulos (N=539) Kuva 23. Kuinka selkeät ja hyvät kotiuttamisohjeet ja jatkohoito-ohjeet saitte? Lähes kaikkien vastanneiden (9 ) mielestä kotiuttamis- ja jatkohoito-ohjeet olivat hyvin tai erinomaisen hyvät ja selkeät (Kuva 23). 3

35 KOKS: (n = 449) KYS23 Vastanneet kpl 4,3 29 7, , ,2 Yhteensä 387 KAS: (n = 72) KYS23 Vastanneet kpl 2,32 5 9, , ,8 Yhteensä 52 KYPS: (n = 43) KYS23 Vastanneet kpl 5 3,5 2 54,5 2 32,43 Yhteensä 37 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset.. HOIDON ARVIOINTI Sairaalassa tapahtuneen hoidon laatua arvioitiin kahdella valinnaisella kysymyksellä sekä kolmella avoimella kysymyksellä, joihin tuli runsaasti vastauksia. 3

36 . Sairaalahoidon vaikutus 24. Sairaalahoidon vaikutus Vertailu (N=636) Oma tulos (N=56) Kuva 24. Miten paljon saamanne hoito auttoi Teitä? Sairaalahoidon vaikuttavuutta mitattiin sillä, kuinka paljon potilaan saama hoito oli auttanut häntä. 88 vastanneista oli sitä mieltä, että heidän saamansa hoito oli auttanut heitä hyvin tai erinomaisesti. Vastaava tulos vertailusairaaloissa on 89 (Kuva 24), KAS:ssa 87,5 ja KOKS:ssa 87,9 (tässä siis on mukana myös psykiatrian tulokset, jotka yleensä ovat heikommat kuin muissa sairaaloissa)(taulukot alla). KOKS: (n = 449) KYS24 Vastanneet kpl 3,8 42, ,3 5 4,59 Yhteensä 372 KAS: (n = 72) KYS24 Vastanneet kpl 2,39 6, 77 53, ,3 Yhteensä 44 KYPS: (n = 43) KYS24 Vastanneet kpl 2,86 5 4, ,4 9 25,7 Yhteensä 35 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset 32

37 8 Stakes 27. Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma Kymenlaakson shp 27 Top box (5) -arvosanojen -osuudet (N=62) 24 (N=428) Vertailuaineisto (N=9878) Paras organisaatio (N=29). vastaanoton toimintatavat 2. yksilöll. tarpeiden huom 3. ongelmien huomioiminen 5. tiedonsaannin helppous 4. hoitotoimenpit. yhteensovitt 6. tiedon saanti:ohjeet 7. hoitajien ammattitaito 8. vointinne tarkkailu 9. hoitajien vastaam. kutsuihin 2. lääkärien käytös. hoitajien käytös. lääkärit: voinnin tarkkail 3. lääkärien amm.taito 4. lääk. antama informaati 5. laitoshuoltajat 6. labra 7. rtg 8. fysioterapia 9. ilmapiirin levollisuus 2. osaston tilat 2. sairaalarakennus 23. kotiuttamisohjeet 22. kotiuttam. toiminta 24. sairaalahoidon vaikutus Kuva 25. Parhaan vastauksen (erinomainen) tuloksien vertailu edellisen mittauksen (24), vertailuaineiston ja parhaan vertailusairaalan tuloksiin.

38 Tarkasteltaessa pelkästään erinomainen vastauksia parannusta näkyy selvästi monessa kohdassa vuoden 24 tuloksiin (vastaanottoon, tiedonsaantiin, hoitajien vastaamiseen kutsuun, lääkärien käytökseen, ammattitaitoon ja informaatioon liittyen sekä osaston viihtyvyyttä koskevissa kysymyksissä), mutta muutama huononnuskin on näkyvissä, kuten röntgenin henkilökuntaa koskevassa kysymyksessä. Jos verrataan nyt saatua erinomainen tulosta vertailusairaaloiden tuloksiin, on tulos hivenen heikompi ja parhaaseen sairaalaan on tulos selvästi heikompi. Kohdissa Lääkärien toiminta: vointinne tarkkailu (Kuva 25, kohta ), lääkärien käytös (Kuva 25, kohta 2), lääkäreiltä saamanne tieto (Kuva 25, kohta 4), muu sairaalahenkilökunta, siinä laitoshuoltajat (Kuva 25, kohta 5) ja osaston viihtyvyydessä: ilmapiirin levollisuus (Kuva 25, kohta 9) olivat tulokset lähes samoissa kohdin, kuin vertailuaineiston tulos. Kohdassa lääkärien käytös tulos oli myös vähän parempi, kuin parhaan organisaation tulos..2 Halukkuus tulla uudelleen 25. Halukkuus tulla uudelleen Ehdottomasti tulisin 65 7 Luultavasti tulisin Luultavasti en tulisi Ehdottomasti en tulisi 2 2 Vertailu (N=883) Oma tulos (N=572) Kuva 26. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudestaan tähän sairaalaan? Kysyttäessä halukkuutta tulla uudelleen hoitoon tarvittaessa 98 vastanneista luultavasti (33 ) tulisi ja (65 ) ehdottomasti tulisi uudelleen (Kuva 26). KOKS: (n = 449) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl ,76 Luultavasti tulisin 32 32,5 Luultavasti en tulisi 7,72 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 46 KAS: (n = 72) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 6 63,86 Luultavasti tulisin 58 34,94 Luultavasti en tulisi 2,2 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 66 34

39 KYPS: (n = 43) KYS25 Ehdottomasti haluaisin Vastanneet kpl 8 45 Luultavasti tulisin 7 42,5 Luultavasti en tulisi 5 2,5 Ehdottomasti en tulisi Yhteensä 4 Huom! KOKS:n tulokset sisältävät myös psykiatrian tulokset. Sairaalahoidon laadun arvioinnissa oli myös kolme avointa kysymystä, joihin tuli runsaasti vastauksia. Seuraavassa on vastaukset ryhmitelty vastauksista tulleiden asioiden perusteella, sekä esimerkkejä niistä tai kaikki tietyn ryhmän vastaukset. Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Avoimen kysymyksen vastaukset: Kymenlaakson keskussairaala: 69 vastauksessa asiakas tulisi sairaalaan toisen kerran hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia. Esimerkkejä: Mielestäni kaikki meni hyvin. Sai hyvää hoitoa ja avun vaivaani. Olen ollut hoitoon tyytyväinen. Vaiva on aina jäänyt sairaalaan. Todella hyvä hoito! Hoidon taso korkea Toisaalta KAS lähempänä. Kaikki mennyt tosi hyvin ja hoito asiallista sekä ystävällistä, vaikka oli kiireistä ja paljon potilaita tulossa ja menossa. Sain avun nopeasti ja ammattitaidolla. hoito. t lääkärit ja hoito. Tulisin, koska täällä tehty ja tutkittu, tiedetään mitä tehdä. Hoito oli mielestäni hyvää. En voi kuvitella parempaa hoitamisen tasoa olevankaan. Kun voi luottaa saamaansa apuun. Luultavasti tulisin, koska hommat toimivat hyvin. ja asiantunteva hoito. Loistava hoito. Hoitoon pääsy nopeaa. Ihan hyvä sairaala. 33 vastauksista tuli esiin sairaalan tuttuus ja läheisyys. Esimerkkejä: Lähisairaala, tehokas. Tulisin, tuttu sairaala. Lyhyt matka. 35

40 On tarpeeksi iso sairaala. kotipaikkaani lähellä. Lähin sairaala hyvä hoito. Tulisin tänne tuttuun paikkaan, täällä on hyvä henki ja ystävälliset ihmiset. Lähin sairaala, henkilökunta ystävällistä. Lähin erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala. Kokoemukseni kohtelusta ja saamastani hoidosta hyvä. Tuttu talo. On lähin sairaala. Talo ja henkilökunta on myös tuttuja. Tämä on tuttu sairaala, syntymässä käyty. Anttonilla tutut paikka ja tuttuja hoitajia. Lähellä kotia. 29 vastauksessa syyksi valintaan mainitaan hyvä kohtelu ja mukava ilmapiiri. Esimerkkejä: Erittäin hyvä vastaanotto. hoito, ystävällinen henkilökunta. Suurenmoinen ystävällisyys ja hoito. Osaston hyvä ilmapiiri, henkilöstö, ammattitaito. Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Käsittämättömän ystävällinen henkilökunta. Sain hyvää hoitoa ja ystävällistä kohtelua. Henkilökunta avuliasta, kuuntelee. Erittäin ystävällinen ilmapiiri. Koska palvelu on hyvää, toimivaa ja ystävällistä. Asiallinen empaattinen ilmapiiri+++. vastauksista henkilöt valitsisivat tämän sairaalan, kun ei muuta mahdollisuutta ole. Esimerkkejä: Alueen syöpähoidot kuuluu ko. sairaalaan. Tätä hoito vain täällä sairaalassa. Ei ole muita vaihtoehtoja. Synnytykset tapahtuvat täällä, joten ei vaihtoehtoja, jos niissä merkeissä palaa. Mutta mielelläni kyllä palaisin! Ei ole valinnanvaraa tavallisella ihmisellä, taloudellinen tilanne. Sairauden takia ambulanssi tuo. Muita vastauksia: Se riippuu paljon sairaudesta. Jos sairauteni voidaan hoitaa Kotkassa, tulen. Omaiset ja ystävät lähellä. Toisille osastoille tulisin mielelläni toisille en. Sairaus vaatii!!!???? Jos en tulisi, menisin oman paikkakuntani sairaalaan. Riippuen toimenpiteestä valitsen sairaalan, jos mahdollista itse. Riippuen siitä, mitä hoito koskee onko se minulle sopivaa. On käyty muuallakin eikä haluta palata sinne. 36

SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 2009 Potilaan näkökulmasta

SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 2009 Potilaan näkökulmasta KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tutkimus ja selvitystyö /2 SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 29 Potilaan näkökulmasta Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys 2013

Asiakastyytyväisyys 2013 Hallitus 3.3.2014, OHEISMATERIAALI 2 Asiakastyytyväisyys 2013 Vastausmäärät kyselyittäin, koko HUS: Vuodeosastot 3909 Lähetepoliklinikat 2332 Tehovalvonta, heräämö, päiväkirurgia 1935 Psykiatria 634 Synnytyssalit

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,8$

Yhteiset#miEarit# 3,8$ 5,0# 4,5# 4,1$ Yhteiset#miEarit# 3,8$ 4,2$ 4,7$ 3,5# 2,5# 1,5# 0,5# 1.#PUHELINYHTEYDEN#SAAMINEN:# Kuinka#helposD#saiEe#yhteyden# an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,#

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Yhteiset$miHarit$ 3,8$

Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,9$ 4,6$ 4,5$ Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 4,0$ 4,9$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= )

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= ) Yhteiset#miEarit# 4,6$ 4,4$ 4,0$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus##

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 3,8$ 4,4$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ 3.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$ HENKILÖKUNNAN$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$$

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys##

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys## 5,0# 4,1$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 4,6$ 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus## 4,5$ Yhteiset#miEarit#

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Asiakas-/ potilaspalautteet

Asiakas-/ potilaspalautteet Asiakas-/ potilaspalautteet 1.1.2017 31.12.2017 Asiakas-/ potilaspalautteet 2017 Etelä-Pohjanmaan shp asiakas-/ potilaspalautejärjestelmä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1998 kerätty

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan asenteet päihdeasiakkaita kohtaan alueen ensiavuissa ja tk:n poliklinikoilla (osa tuloksista alustavia)

Hoitohenkilökunnan asenteet päihdeasiakkaita kohtaan alueen ensiavuissa ja tk:n poliklinikoilla (osa tuloksista alustavia) Hoitohenkilökunnan asenteet päihdeasiakkaita kohtaan alueen ensiavuissa ja tk:n poliklinikoilla (osa tuloksista alustavia) Aluekoordinaattori Anne Heikkilä Etelä Kymenlaakso anne.heikkila@kotka.fi 15.11.2011

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteet 1.1.2017 16.10.2017 Asiakaspalautteet 2017 1.1.2017-16.10.2017 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.1.2017 31.3.2017 30.4.2017 19.6.2017 18.9.2017 1.10.2017 16.10.2017 Seinäjoen

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Kehittämisprojekti: Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon lieventämiseen ja hoitoon Turun ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön SINI PASANEN TOIMINNANJOHTAJA, POSITIIVISET RY Potilasnäkökulma hiv-hoitotyöhön - Hiv-positiivisten merkitys hiv-hoitotyössä - Mikä vastaanotolla, asenteissa, suhtautumisessa

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Päiväkirurgian peruskurssi

Päiväkirurgian peruskurssi Päiväkirurgian peruskurssi Päiväkirurgia on kustannustehokasta, laadukasta, potilasturvallista, vaikuttavaa ja siitä pitävät sekä potilaat että henkilökunta Päiväkirurginen prosessi Päiväkirurginen potilas

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Jonnan tarina. Keväällä 2007

Jonnan tarina. Keväällä 2007 Sairastui syömishäiriöön 19-vuotiaana, 2006 Hoitosuhde kotikaupunkinsa nuorisopsykiatriseen poliklinikkaan jo ennen syömishäiriötä ahdistuksen takia Nyt 26-vuotias - Nuorisopsykiatrian poliklinikalla syömishäiriötä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Paimion palvelukeskussäätiö

Paimion palvelukeskussäätiö LIITE 2: Zung-depressioskaala Paimion palvelukeskussäätiö pvm Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Kirurgian vuodeosasto 4 / Pääty A Osasto sijaitsee sairaalan 4. kerroksessa. Osastolla hoidetaan gastroenterologian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013. Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013. Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhteiskehittämisen menetelmät osana sairaalan arkea 24.10.2013 Marika Järvinen asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Lähtökohtia Monien potilaiden ulottuvilla on rajattomasti

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Aluekoordinaattori Anne Heikkilä Etelä- Kymenlaakso anne.heikkila@kotka.fi 13.9.2011 pro gradu tutkimus aiheesta Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot