LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005. Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s."

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto Liikenne 2030 Taustamateriaali Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.2 Liikennejärjestelmän asiakkaat s.8 Liikennepolitiikan toimenpiteet ja vaikuttajat s.15

2 TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÄT LIIKENTEESSÄ 1 MEGATRENDIT JA ANTITRENDIT Toimintaympäristön tulevaisuutta luodattaessa tunnistetaan seuraavia megatrendejä ja niiden vastavoimia: Politiikka. Päätöksenteon ja inhimillisen vuorovaikutuksen kansainvälistyminen todennäköisesti jatkuu, vaikka antiglobalisaatiovoimia ja taloudellista protektionismia esiintyykin. Turvallisuuden arvostus jatkuvasti kasvaa, samalla kun terrorismin ja muun turvattomuuden uhat tuntuvat jatkuvasti lisääntyvän. Päätösvalta monissa asioissa siirtyy enenevässä määrin Euroopan laajuisille tai kansainvälisille yhteistöille ja yrityksille. Vastavoimina paikallinen osallistuminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen vahvistuvat. Talous. Talouselämän kansainvälistyminen jatkuu teknologian kehityksen ja pääoman liikkumisen vapaudessa, vaikka esimerkiksi työttömyyden ja köyhyyden leviäminen kehitystä jarruttavatkin. Taloudellinen kasvu jatkuu vahvana, vaikka satunnaisia merkkejä antimaterialismista ja taloudellisen kasvun hyödyllisyyden kyseenalaistamisesta onkin nähtävissä. Kotitalouksien varallisuus näyttää myös keskimäärin kasvavan, joskin tuloerojen kasvu on myös ilmeinen kehityssuunta. Energiankulutuksen kasvu on maailman laajuudessa suurta, ja öljyn hinnan sekä myös sen niukkuuden kasvu vääjäämätöntä. Uusien energiaratkaisujen löytyminen käy entistä todennäköisemmäksi. Logistiset toiminnot kansainvälistyvät ja tavaravirrat keskittyvät suurille globaaleille toimijoille. Tuotannon arvo kokonaisuutena kasvaa, mutta jalostus ja palvelut lisäävät selvästi osuuttaan. Tuotanto keskittyy suurille kaupunkiseuduille. Suomen lähialueiden, erityisesti Venäjällä Pietarin ja Barentsin alueiden, sekä Baltian ja muiden Itä- Euroopan maiden kehittyminen on tulevaisuudessa nopeaa. Väestö. Suomessa väestön on arvioitu keskittyvän vielä nykyistä voimakkaammin suurille kaupunkiseuduille. Maaseudulla ja pienissä kaupungeissa työikäinen väestö vähenee ja keski-ikä nousee kasvukeskuksia nopeammin. Kasvukeskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen vastavoimana on muuttoliike pois kaupungeista. Sen ei kuitenkaan arvella nousevan kovin merkittäväksi. Samalla kun väestö valtakunnallisesti keskittyy, näyttää asutus kaupunkiseuduille hajaantuvan. Ikääntyneiden määrä ja heidän väestöosuutensa kasvaa, ellei Suomen siirtolaispolitiikassa tapahdu jotain mullistavaa. Tekniikka. Tieto- ja viestintätekniikka kehittyy nopeasti ja niiden sovellukset ovat käytössä kaikilla elämän alueilla. Tiedonsiirron kustannustaso laskee ja erilaisia tietopalveluita käytetään yleisesti sekä kotona ja työssä että matkaa tehdessä. Liikennejärjestelmä muuttuu entistä riippuvaisemmaksi tekniikasta, joten tietoturvan ja toimivuuden takaaminen muodostuvat entistä tärkeämmäksi. Mahdollisena teknisen kehityksen ovat alituisen teknisen kehityksen ja muutoksen vastustaminen tai teknologian suuret hinnannousut. Ympäristö. Taloudellinen kasvu kuluttaa luonnonvaroja ja tuo mukanaan ympäristöongelmia, joiden ratkaiseminen on hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan merkittäviä ympäristöuhkia. Ympäristökysymykset nousevat esiin päästönormeina, uusina verolakeina, kansainvälisinä 2

3 sopimuksina, energiaratkaisuissa, tuotteiden ja tuotantomenetelmien valinnassa sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Vastavoimana tälle kehitykselle on ympäristöasioihin liittyvän välinpitämättömyyden kasvu, joka edelleen pahentaisi ympäristön ongelmia. Arvot ja asenteet. Yksilöllisyyden, kaupallisuuden ja taloudellisen menestymisen arvostus näyttää kasvavan. Vastapainona kuitenkin myös eettisyyden, ekologisuuden ja inhimillisyyden arvostus kasvavat. Työn merkitys vähenee ja vapaa-ajan vastaavasti kasvaa. Jos siihen on varaa. Yleisesti ottaen erot eri tavoin elämään suhtautuvien ihmisten välillä kasvanevat. 2 KESKEISIMMÄT HAASTEET LIIKENNE TYÖN KANNALTA Toimintaympäristön muutokset heittävät liikennejärjestelmälle sekä uhkia että mahdollisuuksia, jotka ovat haasteita liikennejärjestelmän tavoitetilatyöhön. Työssä identifioidut haasteet tavoitealueittain ovat tiivistetysti seuraavat: Kaupunkiseuduilla haasteina on ratkaista kasvavat ruuhkaongelmat kestävällä tavalla, hyödyntää joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kasvava kysyntäpotentiaali sekä tarjota enenevälle iäkkäiden määrälle esteetön ja turvallinen liikkumisympäristö. Liikennejärjestelmässä ja yhdyskuntarakenteessa on varauduttava myös mahdolliseen polttoaineiden merkittävään kallistumiseen. Kaupunkiseutujen erilaisuus on samalla otettava huomioon. Haja-asutusalueilla haasteena on liikenne- ja väyläpalveluiden peruspalvelutason turvaaminen kaikille väestöryhmille. Peruspalvelutaso on määriteltävä yhteiskunnan tarjoamille palveluille eri tyyppisillä alueilla. Palveluiden tuottamisessa on haettava kustannustehokkaita menettelytapoja. Myös hajaasutusalueiden erilaisuus on tunnistettava ja otettava huomioon. Pitkämatkaisen henkilöliikenteen haasteena on nostaa väylien ja liikennepalvelujen tasoa tulevaisuuden kasvavaa kysyntää sekä palvelutasovaatimuksia vastaavalle tasolle. Raideliikenteen potentiaalia tulisi pyrkiä hyödyntämään erityisesti keskipitkillä matkoilla. Mökki- ja matkailuliikenteen tarpeet nousevat aiempaa merkityksellisimmiksi. Kansainvälisen henkilöliikenteen haasteena nousee esille kansainvälisen saavutettavuuden ylläpito tai parantaminen tärkeiltä markkina-alueilta valtakunnan eri alueille. Suomen tieverkolla myös tulee liikkumaan entistä enemmän kansainvälistä liikennettä, joka edustaa myös erilaista liikennekulttuuria. Tästä näkökulmasta turvallisuuden takaaminen on yksi haaste. Valtakunnallisessa tavaraliikenteessä haasteena on varautua tiekuljetusten kasvuun kustannustehokkaasti ja turvallisuus huomioon ottaen. Tuotantorakenteen ja logistiikan muutosten suosiessa tiekuljetuksia on yhtenä haasteena säilyttää tai nostaa rautatie- ja vesiliikenteen osuutta vahvoissa kuljetusvirroissa, kuten perusteollisuuden vientikuljetuksissa. Öljyn hinnannousu sekä kiristyvät palvelutaso- ja ympäristövaatimukset haastavat kuljetuksia entistä suurempaa tehokkuuteen ja monipuolisempaa tarjontaan. Jakeluliikenteessä yhtenä haasteena on kuljetusalaa uhkaava työvoimapula. Keskeisiä kysymyksiä ovat ulkomaisten yritysten toiminta Suomen kuljetus- 3

4 markkinoilla sekä sen vaikutukset esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, kulkumuotojen työnjako sekä työvoimapulan vaikutukset kuljetusten hinnoitteluun. Jakeluliikenne sinänsä vaikuttaa kaupunkiliikenteen ruuhkaisuuteen ja turvallisuuteen. Kansainvälisessä tavaraliikenteessä haasteena on varautuminen yritysten logistisiin ratkaisuihin, joita tehdään nopealla aikataululla ja globaaleista näkökulmista. Itämeren alueen erityisesti Venäjän suunnan sekä muiden kasvualueiden, liikenneyhteyksien toimivuuden varmistaminen on niin ikään esillä. Transitoliikenteen yhteiskuntataloudellisesti järkevä määrä olisi syytä selvittää ja varmistaa Suomen kilpailukyky näissä puitteissa. Lentorahdin voimakkaaseen kasvuun tulee varautua. Liikenneturvallisuuden haasteena on vastata höltyvään liikennekuriin ja kasvavaan välinpitämättömyyteen liikenteessä. Turvallisuusinnovaatioiden käyttöönottoa ja yleensä ajoneuvokannan uusiutumista olisi edistettävä. Myös kasvaneiden turvallisuusvaatimusten edellyttämiin investointeihin on varauduttava ja liikenteen tietojärjestelmien toimivuus turvattava. Ikääntyneiden kulkijoiden määrän kasvu on haaste liikenneturvallisuudelle esimerkiksi sairaskohtausten, heikentyneen havainnointikyvyn ja rajoittuneen liikkumiskyvyn takia. Myös liikkumisen sosiaalinen turvallisuuden säilyttäminen on tärkeää. Ilmastonmuutoksen seurauksena erilaiset sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Liikenteen hallinnan ja kunnossapidon haasteena on varautua monenlaisiin ääritilanteisiin. Kuljetusten turvallisuuden näkökulmasta haasteena on Itämeren voimakkaasti kasvavien merikuljetusten turvallisuusriskien hallinta. Riskit liittyvät etupäässä ympäristövahinkoihin Riskinhallintaa on kehitettävä mm. liikenteen ohjauksen sekä alusten laatuvaatimusten osalta. Väylien kunnon ja hoidon tason riittävyyden varmistaminen kaikissa toimintaympäristöissä on tärkeää kuljetusten turvallisuudelle. Kuljetusten valvonnan tarpeet lisääntyvät ylipäätään. Hallinnollisina haasteina on muodostaa kansallinen strategia liikenteen hinnoitteluun, verotukseen, infrastruktuurin omistukseen ja yritysten globaaleihin päätöksiin vastaamiseen. Hallinnon rakenteita on pohdittava alueiden kehittämisen, alueidenkäytön suunnittelun ja eri liikennemuotojen suunnittelun integroimiseksi. Kansallisia etuja on jatkuvasti valvottava ylikansallisessa päätöksenteossa, ja Venäjän suuntaan on oltava jatkuvasti hallinnollista yhteistyötä esimerkiksi rajanylitysten sujuvuuden, liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden sekä suomalaisten kuljetusyritysten aseman turvaamiseksi. Suomalaisten yritysten tietä Itämeren alueen liikenne- ja väylämarkkinoille on tasoitettava. Liikenteeseen ja väylänpitoon liittyvät innovaatiot on otettava käyttöön nykyistä nopeammin; kokeilemisen ja pilotoinnin kulttuuria olisi edistettävä. Hallinnollisena haasteena on myös uudistaa polttoaineiden ja liikkumisen verotusta ja hinnoittelua siten, että se suosii energiatehokkaita liikkumismuotoja ja polttoaineita. 4

5 3 VAIKUTUKSET IHMISTEN LIIKKUMISEEN Suuri merkitys Vähäisempi merkitys Todennäköinen kehityssuunta Taloudellinen vuorovaikutus ja vaihto kasvavat Muuttoliike kasvaville kaupunkiseuduille ja taajamiin jatkuu voimakkaana Kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne hajautuu Ikääntyneiden liikkujien määrä kasvaa Haja-asutusalueiden väestö vähenee ja palvelut keskitetään taajamiin Öljyn hinta nousee Perhekoko pienenee, elämäntavat pirstaloituvat Matkailu lisääntyy Vapaa-ajantoimintojen luonne muuttuu Vuorovaikutus Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen suuntaan kasvaa Tekniikka kehittyy, sähköinen vuorovaikutus lisääntyy Työnteon paikkariippuvaisuus vähenee suuressa mittakaavassa Ympäristötietoisuus lisääntyy ja ekologisen elämäntavan arvostus kasvaa Vaikutukset liikennesektorilla Henkilöautoliikenteen ruuhkautuminen pahenee kasvukaupungeissa Joukkoliikenteen potentiaalinen kysyntä kasvaa kasvukaupungeissa Henkilöauton käyttö lisääntyy ja henkilöautoriippuvuus kasvaa Liityntäliikenteen merkitys kasvaa Jalankulun ja pyöräilyn määrät kasvavat Henkilöautoriippuvuus kasvaa haja-asutusalueilla, tavanomaisen joukkoliikenteen tarjonnan edellytykset murenevat Kasvukaupunkien välinen pitkämatkainen liikenne kasvaa Kansainvälinen henkilöliikenne, erityisesti lentoliikenne kasvaa Venäjän liikenne kasvaa Mahdolliset vastavoimat: Maaseutumaisen elinympäristön arvostuksen voimakas kasvu Väestön ikärakenteen nuorentuminen väestö- ja siirtolaispolitiikan muutosten seurauksena Tekniikan hankkimismahdollisuuksien kaventuminen ja teknistyvän elintavan vastustuksen kasvu Aktiivinen toiminta (maankäytön suunnittelu, hinnoittelu jne.) yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseksi Ympäristöä kohtaan tunnetun välinpitämättömyyden lisääntyminen Taloudellisen protektionismin yleistyminen ja voimistuminen Antimaterialismi ja talouskasvun merkityksen kyseenalaistaminen Niukkojen kulutustottumusten ja ympäristöystävällisyyden vaatimusten merkittävä leviäminen 5

6 4 VAIKUTUKSET TAVARALIIKENTEESEEN Suuri merkitys Vähäisempi merkitys Todennäköinen kehityssuunta Kansainvälinen vuorovaikutus lisääntyy kaikin tavoin, elinkeinotoiminta kansainvälistyy Öljyn hinta nousee Kuljetusten energiatehokkuuteen kiinnitetään kasvavaa huomiota Logistiikan vaatimukset muuttuvat ja toimijat kansainvälistyvät Tuotantoa siirtyy edelleen pois Suomesta Vuorovaikutus Venäjän ja erityisesti Pietarin alueen suuntaan kasvaa Vuorovaikutus Itämeren piirissä lisääntyy Kuljetusalan työvoima vähenee Itämeren ympäristöturvallisuus heikkenee Kaupan sekä korkean jalostusasteen tuotannon osuus kasvaa selvästi Raide- ja vesikuljetusten suosio kasvaa Vaikutukset liikennesektorilla Kansainväliset kuljetukset Suomesta kasvavat Tuonti kasvaa vientiä nopeammin Tavaravirrat keskittyvät tiettyihin erikoistuneisiin satamiin Kuljetusvirrat muuttuvat vaikeammin ennakoitaviksi Venäjän vienti kasvaa nopeasti Suomi säilyttää asemansa Venäjän transitossa keskipitkällä aikavälillä Tavaraliikenne kasvaa (mutta talouskasvua hitaammin) Tiekuljetusten rooli vahvistuu ja kuljetusmäärät kasvavat nopeimmin Perusteollisuuden kasvu johtaa rautateiden kysynnän tasaiseen kasvuun Kaupunkiseuduilla jakelukuljetukset pienellä ja keskisuurella kalustolla kasvavat Kansainvälisten yhteyksien kuten terminaalien merkitys kasvaa Sujuvat liitynnät kansainvälisiin lentoyhteyksiin aluekeskuksille tärkeitä Mahdolliset vastavoimat: Taloudellisen protektionismin yleistyminen ja voimistuminen, EU:n sulkeutuminen Antimaterialismi ja talouskasvun merkityksen kyseenalaistaminen Niukkojen kulutustottumusten ja ympäristöystävällisyyden vaatimusten merkittävä leviäminen Taloudellisen optimoinnin vastustus, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen korostuminen Suomalaisten yritysten kansallisen yhteiskuntavastuun nopea nousu Alituisen muutoksen jyrkkä vastustus Venäjän poliittisten ja ympäristöllisten riskien toteutuminen 6

7 5 VAIKUTUKSET TURVALLISUUTEEN Suuri merkitys Vähäisempi merkitys Todennäköinen kehityssuunta Telematiikan turvallisuussovellusten kehittyminen ja leviäminen Ikääntyneiden liikkujien lisääntyminen Valvonnan tarve ja hyväksyttävyys lisääntyvät Pääväylien laatu paranee, vähäliikenteinen väylästö rapistuu Itämeren laivaliikenne lisääntyy Sosiaalinen syrjäytyminen Yksilöllisyyden korostuminen lisää piittaamattomuutta liikenteessä Suomen kilpailukykyä lisää suhteellisesti korkea turvallisuustilanne Riippuvaisuus tietojärjestelmistä tuo uudenlaisia riskejä Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät Vaikutukset liikennesektorilla Piittaamattomuus liikenteessä saattaa lisääntyä Tekniikka vähentää onnettomuuksia Ikääntyneiden aiheuttamat onnettomuudet lisääntyvät Selkeän ja esteettömän liikkumisympäristön merkitys korostuu Valvontaan tarvitaan lisää investointeja Kuljetusten ryöstöt mahdollisia Huonokuntoisella tieverkolla liikenneturvallisuus heikkenee Ympäristöonnettomuuden riski Itämerellä kasvaa Mahdolliset vastavoimat: Turvallisuusjärjestelmien vastustus ja niiden käytöstä kieltäytyminen Turvajärjestelmien hintojen karkaaminen käsistä Alituisen muutoksen ja kehityksen jyrkkä vastustus 6 VAIKUTUKSET HALLINTOON, ORGANISAATIOIHIN JA PÄÄTÖKSENTE- KOON Suuri merkitys Todennäköinen kehityssuunta EU:n valta kasvaa Ympäristölainsäädäntö tiukkenee Liikenteen päästökauppa alkaa Paikallinen vallankäyttö lisääntyy Hallinnon organisointi uudistuu Suunnitteluprosessit avautuvat, täsmäväylänpito lisääntyy Yhteistyö Itämeren piirissä lisääntyy Vaikutukset liikennesektorilla Liikenteen veroja ja maksuja EU:ssa yhtenäistetään Hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen nousee keskeiseksi politiikan elementiksi Paikallisten, yksittäisten ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen lisääntyy 7

8 Vähäisempi merkitys Yritysten vaikutusvalta liikenneasioissa kasvaa Järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy Väylänpidon joustovaatimukset kasvavat Mahdolliset vastavoimat: Taloudellisen protektionismin kasvu Globaalien instituutioiden hylkiminen Byrokratian ja etäällä olevan vallankäytön vastustus LIIKENNEJÄRJESTELMÄN ASIAKKAAT 1. IHMISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Suomi on autoistunut: runsaat 80 % väestöstä elää perheissä, joissa on auto. Autottomuus on yleisintä suurissa kaupungeissa, yksin asuvilla ja iäkkäillä. Autollisten perheiden aikuiset jäsenet tekevät pääosan matkoistaan henkilöautoilla. He kuljettavat myös lapsiaan sekä autottomien perheiden jäseniä, jotka muuten liikkuvat yleisemmin jalan tai polkupyörällä. Suurissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, joukkoliikenteen käyttäjiä löytyy kaikista käyttäjäsegmenteistä. Muissa suurissa kaupungeissa joukkoliikennettä käyttävät lähinnä autottomien perheiden jäsenet ja jossain määrin autollisten perheiden lapset. Autollisen perheen jäsen tekee päivässä keskimäärin kolme matkaa, jolloin hän taivaltaa runsaat 40 km käyttäen aikaa liki 80 minuuttia. Autottoman perheen jäsen tekee keskimäärin runsaat kaksi matkaa, jotka kattavat runsaat 20 km ja niihin kuluu liki 70 minuuttia. Sekä lapset että aikuinen aktiiviväestö kompensoi autottomuuden tuomaa hitaampaa matkanopeutta lisäämällä matka-aikaa, mutta silti autottomien matkojen yhteispituus jää selvästi autollisia vähäisemmäksi. Autottomien ruokakuntien muun aikuisväestön matkojen määrä ja suorite ovat paljon pienempiä kuin autollisten. Suomen yli 6 vuoden ikäiset henkilöliikenteen käyttäjät voidaan jakaa liikkumistottumusten perusteella seuraaviin ryhmiin: 8

9 Perheellä ON auto Lapset Työssä käyvät aikuiset tai opisk. Muut aikuiset ja iäkkäät PKS, Tre, Tku, Oulu Muut kaupungit 15% 13% 16% 11% 80% Maaseutu 17% 8% Perheellä EI autoa PKS, Tre, Tku, Oulu Muut kaupungit Maaseutu 1% 4 % 3% 3% 7% LAPSET vuotiaat lapset, joiden perheillä ON auto Lapset ja nuoret tekevät puolet matkoistaan kävellen tai polkupyörällä. Henkilöauton matkustajana tehdään kolmasosa matkoista. He käytävät selvästi enemmän polkupyörää ja joukkoliikennettä kuin aikuisväestö, joilla henkilöauto on yleisin kulkutapa. Tulevaisuudessa lasten liikkumistarpeet säilynevät ennallaan. Joukkoliikenteellä ja myös kävellen (pyöräillen) liikkuminen voidaan kokea vaaralliseksi, mikä vaikuttaa näiden kulkutapojen käyttöön ja voi lisätä lasten kuljettamista henkilöautolla. Maaseudulla omin toimin liikkuminen vaikeutuu entisestään tavanomaisen joukkoliikenteen tarjonnan edellytysten murentuessa vuotiaat lapset, joiden perheillä EI ole autoa Autottoman perheen lapset ja nuoret tekevät lähes puolet matkoistaan kävellen. Pyörällä, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla tehdään kullakin vajaa viidennes matkoista. Autollisiin verrattuna kävelyn ja joukkoliikenteen osuudet ovat suuremmat sekä pyörän ja auton pienemmät. Tulevaisuudessa ei suuria muutoksia liikkumistottumuksissa. Mikäli kävelyn ja pyöräilyn turvattomuus tulevaisuudessa kasvaa, voi se vaikuttaa kevyen liikenteen suosioon. 9

10 TYÖSSÄ KÄYVÄT AIKUISET JA OPISKELIJAT (18-64 v.) Perheessä ON auto, ja asuinpaikka on pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku tai Oulu Aktiiviväestö suurissa kaupungeissa käyttää eniten aikaa matkustamiseen. Joukkoliikennettä käytetään enemmän kuin muissa kaupungeissa ja maaseudulla, n. 10 % matkoista, mutta henkilöautolla tehdään silti kaksi kolmasosaa matkoista. Tulevaisuudessa joukkoliikenteen potentiaalinen kysyntä työikäisillä kasvaa kun henkilöautoliikenteen ruuhkautuminen pahenee. Myös polttonesteen korkea hinta vaikuttaa valintoihin. Toisaalta, myös henkilöautoriippuvuus saattaa nykytrendin mukaisesti kasvaa. Jalankulun ja pyöräilyn määrät mahdollisesti kasvavat. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa edelleen matka-ajat pitenevät. Perheessä ON auto, ja asuinpaikka on muut kaupungit Aktiiviväestöllä pienemmissä kaupungeissa kevyen liikenteen osuus matkoista on neljäsosa joukkoliikenteen osuuden jäädessä alle 3 %. Polkupyörän käyttö on yleisempää kuin suurissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa henkilöautoliikenteen ruuhkautumista ei koeta niin pahaksi haitaksi, että se vaikuttaisi kulkutavan valintaan. Henkilöautoriippuvuus todennäköisesti kasvaa. Toisaalta, polttonesteen korkea hinta voi myös vaikuttaa kulkutapavalintoihin. Jalankulun ja pyöräilyn määrät mahdollisesti kasvavat. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa edelleen matka-ajat pitenevät. Perheessä ON auto, ja asuinpaikka on maaseudulla Aktiiviväestö maaseudulla tekee lähes 80 % matkoistaan henkilöautolla. Kevyen liikenteen osuus on pienempi kuin muualla asuvilla ja joukkoliikennettä ei käytetä juuri lainkaan. Tulevaisuudessa maaseudun työssäkäyvän väestön henkilöautoriippuvuus kasvaa entisestään, Tavanomaisen joukkoliikenteen tarjonnan edellytykset murentuvat. Matka-ajoissa ei tapahdu suuria muutoksia. Perheessä EI ole autoa, ja asuinpaikka on pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku tai Oulu Autottomalla aktiiviväestöllä suurissa kaupungeissa on korkein matka-aika ja joukkoliikenteen käytön osuus, lähes 40%. Myös sekä kävelyn että pyöräilyn osuus on kaksinkertainen autollisiin verrattuna (segmentti 2). Autottomat tekevät hieman vähemmän matkoja kuin autolliset ja kokonaissuorite jää paljon jälkeen autollisista. Tulevaisuudessa tähän ryhmään lukeutuvien henkilöiden määrä voi mahdollisesti kasvaa, ei muutokset eivät ole suuria. Jalankulun ja pyöräilyn määrät mahdollisesti kasvavat. Joukkoliikenteellä ja myös kävellen (pyöräillen) liikkuminen voidaan kokea vaaralliseksi ja turvattomaksi, mikä vaikuttaa näiden kulkutapojen käyttöön. Perheessä EI ole autoa, ja asuinpaikka on muissa kaupungeissa tai maaseudulla Muissa kaupungeissa ja maaseudulla autoton aktiiviväestö tekee 60 % matkoistaan kevyellä liikenteellä, josta polkupyörällä kolmannes. Joukkoliiken- 10

11 teen osuus jää alle 10 % ja henkilöauton osuus on lähes kolmannes. Matkaaika on sama kuin autollisilla ja pienempi kuin suurissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa tähän ryhmään lukeutuvien henkilöiden määrä tulee todennäköisesti pienenemään. Joukkoliikenteen käytön edellytykset heikentyvät entisestään jolloin riippuvuus muiden tarjoamista henkilöautokuljetuksista kasvaa. Matka-ajat pitenevät. MUUT AIKUISET JA IÄKKÄÄT (YLI 65 V.) Perheessä ON auto, ja asuinpaikka on kaupungissa Työssäkäyviin verrattuna muu aikuisväestö tekee vähemmän matkoja ja kävelee enemmän. Tulevaisuudessa henkilöautoliikenteen ruuhkautumista ei koeta pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta niin pahaksi haitaksi, että se vaikuttaisi kulkutavan valintaan. Hyväkuntoisten iäkkäiden määrä kasvaa, samoin heidän henkilöautoriippuvuutensa. Myös polttonesteen korkea hinta vaikuttaa valintoihin. Perheessä ON auto, ja asuinpaikka on maaseudulla Maaseudulla muu väestö tekee vähemmän matkoja ja käyttää niihin hieman vähemmän aikaa kuin kaupunkilaiset. He käyttävät enemmän henkilöautoa ja sen suoman suuremman matkanopeuden vuoksi matkasuorite on kuitenkin suurempi kuin kaupungeissa asuvilla. Tulevaisuudessa ei suuria muutoksia liikkumistottumuksissa. Hyväkuntoisten iäkkäiden määrä kuitenkin kasvaa, samoin todennäköisesti heidän henkilöautoriippuvuutensa. Perheessä EI ole autoa, ja asuinpaikka on pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku tai Oulu Tämä ryhmä liikkuu selvästi vähemmän kuin vastaava autollinen ryhmä. Matkasuorite jää alle puoleen ja matkojakin tehdään vähemmän. Matkoista puolet tehdään kävellen, joukkoliikenteellä kolmasosa ja loput polkupyörällä ja henkilöautolla. Tulevaisuudessa hyväkuntoisten iäkkäiden määrä kasvaa, samoin todennäköisesti heidän liikkumistarpeensa. Joukkoliikenteellä ja myös kävellen (pyöräillen) liikkuminen voidaan kokea vaaralliseksi ja turvattomaksi, mikä vaikuttaa näiden kulkutapojen käyttöön. Perheessä EI ole autoa, ja asuinpaikka on muissa kaupungeissa tai maaseudulla Tämä ryhmä liikkuu kaikilla kriteereillä mitattuna vähiten. Matkojen lukumäärä, matkasuorite ja etenkin käytetty aika jää selvästi alle suurissa kaupungeissa asuvasta vastaavasta ryhmästäkin. Matkoista puolet tehdään kävellen, joukkoliikenteen merkitys on vähäinen ja suurin osa toisesta puolikkaasta tehdään polkupyörällä ja henkilöautolla. Tulevaisuudessa hyväkuntoisten iäkkäiden määrä kasvaa, samoin todennäköisesti heidän liikkumistarpeensa. 11

12 2. TAVARALIIKENNE Suomen tavarakuljetuksissa voidaan tunnistaa logistiikkakonseptin periaatteella ääretön määrä erilaisia kuljetusketjuja. Yksinkertaisin toimintamalli on teollisuussatama (esim. öljy-, paperi- tai metalliteollisuutta), johon raaka-aine tulee ja tuotteet lähtevät laivoilla. Suurin osa kuljetuksista voidaan kuvata seuraavilla tyypillisellä toimintamallikuvauksella, jotka voivat sisältää useita ei kuljetustapoja. Kulutustavaroiden tuonti + jakelu/keräily Tuontitavaran toimittaminen kuluttajille tapahtuu tyypillisesti laivoilla maahan Etelä-Suomen suuriin satamiin, runkokuljetus rekoilla ja jakelu vähittäismyyntiin pienemmällä kuorma- ja pakettiautokalustolla. Tukkuliikkeet ostavat runkokuljetukset ja jakelukuljetukset. Satamien lisäksi tarvitaan alueellisia terminaaleja. Juniin lastatut kuormaautot, perävaunut ja kontit on nähty yhdeksi mahdollisuudeksi siirtää osa pidemmistä runkokuljetuksista raiteille. Kappaletavaran vienti Kappaletavaran vienti tapahtuu nykyisin yleisesti suuryksiköissä, konteissa tai trailereissa. Kuljetus ostetaan vientiin erikoistuneilta huolitsijoilta, jotka järjestelevät autokuljetukset, satamakäsittelyn ja laivauksen. Etelän suurten satamien tiheä alusliikenne on tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Vilkkaimmilla yhteysväleillä myös junakuljetukset voivat olla vaihtoehtona rekkakuljetuksille. Alueelliset kuljetukset, jakelu ja keräily Monet paikalliset toiminnot (maatalous, tuotanto, kauppa) vaativat runsaasti lyhyehköjä autokuljetuksia. Eri kokoiset kuorma-autot sekä pakettiautot hoitavat kuljetukset, joiden järjestely on tyypillisesti tuotantolaitosten tai kaupan keskusliikkeiden tehtävänä. Suomessa KTK-toiminta vastaa suuresta osasta näitä operaatioita. Suurimmat massat kulkevat maansiirtokuljetuksissa.

13 Kotimaan pitkät kuljetukset Kotimaisen teollisuuden pitkämatkaiset kuljetukset hoidetaan usein kuormaautoilla. Esimerkiksi rakennusteollisuuden tuotteet kuljetetaan tyypillisesti suoraan tehtaalta loppukäyttäjälle, tai välituotteet tehtaalta toiselle. Raaka-aineiden tuonti Raaka-aineiden tuonti on tyypillisesti puuta, öljyä, malmeja jne. Meri- ja rautatiekuljetukset ovat kilpailukykyisiä näissä tehtävissä, mutta esimerkiksi putkikuljetukset ovat myös mahdollisia. Suuret teollisuuslaitokset järjestelevät tyypillisesti itse kuljetukset, mutta operaatiot ostetaan kuljetusyrityksiltä. Massatavaran vienti Massatavaran viennissä rautateiden, satamien ja laivakuljetusten on toimittava kustannustehokkaasti yhteen, mutta myös aikataulu- ja säännöllisyysvaatimukset kasvavat koko ajan. Esimerkiksi metsäteollisuus on ollut osallisena koko ketjussa (satamissa, huolinnassa ja varustamotoiminnassa), mutta suuri osa palveluista ostetaan alihankkijoilta. Kilpailutilanteesta riippuen käytetään myös kuorma-autokuljetuksia.

14 Transitokuljetukset Transitokuljetuksia tehdään sekä Venäjälle (esimerkiksi elektroniikkaa ja ajoneuvoja) että Venäjältä (tyypillisesti matalan jalostusasteen tuotteita). Tästä seuraa myös kuljetusmuotojakauman vinous, itään kuljetetaan tavaraa kuorma-autoilla ja länteen junilla. Toiminnan hyötyjiksi voidaan katsoa satamat, terminaalit ja tukkuliikkeet. Kuormaautoyrityksistä valtaosa on venäläisiä, eivätkä polttoaineenmyynti, ravitsemuspalvelut ym. välttämättä kata toiminnan ympäristö- ja liikenneturvallisuushaittoja, tai liikenneväylien kapasiteetin tuottamisen ja ylläpitämisen kustannuksia. Arvotavaran lentorahti Arvotavaran lentokuljetukset vastaavat vain murto-osasta maassamme kuljetetusta tavaramäärästä, mutta kuljetetun tavaran arvosta huomattavaa osuutta. Käytännössä lähes kaikki lentorahti on tuontia tai vientiä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Toimintaan ovat erikoistuneet muutama kansainvälinen pikarahtiyritys, huolintayritys ja muutama lentoyhtiö. Maakuljetukset tehdään pienellä kalustolla, ja kokonaisuuden on toimittava saumattomasti, ettei kalliin nopean kuljetuksen hyötyjä syödä lähtö- tai määränpään terminaalioperaatioissa tai maakuljetuksissa. Tavaraliikenteen käyttäjät voidaan edellä kuvatuissa toimintamalleissa segmentoida periaatteessa kahdella tavalla. Liikenneverkkojen kehittämisnäkökulmasta asiakkaiksi voidaan ottaa kuljetusjärjestelmän operaattorit. Toisaalta sekä laajoissa strategisissa tarkasteluissa että paikallisia toimenpiteitä suunniteltaessa segmentteinä voidaan pitää eri toimialoja. Myös tuonnin ja viennin tarpeiden tunteminen on tässä yhteydessä olennaista.

15 LIIKENNEPOLITIIKAN TOIMENPITEET JA VAIKUT- TAJAT 1 VAIKUTTAJAT Lukuisat liikennepoliittiset toimijat voidaan luokitella kokonaisuuksiksi joko toiminnan laadun tai hallinnollisen yhteyden mukaan: o Liikenne- ja viestintäministeriö, Virastot ja laitokset, liikelaitokset, valtionyhtiöt o Ympäristöministeriö, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset o Valtiovarainministeriö o Sisäasiainministeriö, poliisi, lääninhallitukset o Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, lapsiasiavaltuutettu, Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Kansaneläkelaitos o Kauppa- ja teollisuusministeriö o Oikeusministeriö o Kaupungit ja kunnat o Maakuntien liitot o Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands landskapsregering) o Työntekijöiden, työnantajien ja kaupan etujärjestöt o Liikennealan edunvalvontajärjestöt o Kansalais- ja etujärjestöt o Korkeakoulut, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset o Eduskuntaryhmät o Eduskunnan valiokunnat o Poliittiset puolueet o Kansainvälinen yhteistyö o Tiedotusvälineet 2 TOIMENPITEET Liikennepoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävinä keinoina tarkastellaan seuraavia toimenpiteitä: Strategisten tavoitteiden laadinta Säädökset Rahoitus Väylähallinnon ohjaus Maankäytön suunnittelu Liikenteen ohjaus ja valvonta Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikenteen ja sitä palvelevan infran suunnittelu, tuottaminen, ylläpito, kehittäminen Liikennelupien myöntäminen 15

16 Ajoneuvo- ja kuljettajatietojen ylläpito ja valvonta Liikenteen informaation suunnittelu, tuottaminen ja ylläpito Liikenteen viranomaisohjaus Edunvalvonta ja/tai työolojen kehittäminen Liikenteen toimintaedellytysten kehittäminen Henkilö- tai tavaraliikenteen terminaalien ja niiden palveluiden suunnittelu, tilaaminen ja kehittäminen Liikenteen kysynnän ja tarjonnan, liikennepalveluiden yms. seuranta, tilastointi, vaikutusten arviointi ja kehittäminen Kuljettajien tai liikennejärjestelmän muun asiantuntemuksen koulutus Suunnitelmista ja päätöksistä tiedottaminen Mielipiteisiin vaikuttaminen Hinnoittelu Palveluiden järjestäminen Henkilö- tai tavaraliikenteen palveluiden myynti ja tuottaminen 3 ROOLIT JA VAIKUTTAVUUS Kunkin osapuolen roolia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida käytettävissä olevien keinojen kautta. Oheisessa kuvassa on LVM:n arvio omasta vaikuttavuudestaan. Sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan, jotta kaikissa keinoissa saadaan täysi vaikuttavuus yhteisesti sovituissa päämäärissä. LVM:n käyttämien keinojen vaikuttavuus (keskiarvo asteikolla 0 5) Strategisten tavoitteiden laadinta Henkilö- tai tavaraliikenteen palveluiden myynti ja 5,0 Säädökset tuottaminen Palveluiden järjestäminen Rahoitus 4,0 Hinnoittelu Väylähallinnon ohjaus 3,0 Mielipiteisiin vaikuttaminen 2,0 Maankäytön suunnittelu Suunnitelmista ja päätöksistä tiedottaminen Kuljettajien tai liikennejärjestelmän muun asiantuntemuksen koulutus Liikenteen kysynnän ja tarjonnan, liikennepalveluiden yms. seuranta, tilastointi, vaikutusten arviointi ja kehittäminen Henkilö- tai tavaraliikenteen terminaalien ja niiden palveluiden suunnittelu, tilaaminen ja kehittäminen 1,0 0,0 Liikenteen ohjaus ja valvonta Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikenteen ja sitä palvelevan infran suunnittelu, tuottaminen, ylläpito, kehittäminen Liikennelupien myöntäminen Liikenteen toimintaedellytysten kehittäminen Ajoneuvo- ja kuljettajatietojen ylläpito ja valvonta Liikenteen informaation suunnittelu, tuottaminen ja Edunvalvonta ja/tai työolojen kehittäminen ylläpito Liikenteen viranomaisohjaus 16

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi Liikenne 2030 johtoryhmä 23.3.2006 Liikenne 2030 Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat Muistio keskustelun pohjaksi Sisällysluettelo: Saatteeksi... 3 1 Liikkumisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a L I I K E N N E S T R A T E G I A 2 0 2 5 A s k a i n e n L e m u M a s k u M e r i m a s k u M y n ä m ä k i N o

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Vilja Varho & Laura Joki SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Ensimmäisen Delfoi kierroksen perusteluja TUTU ejulkaisuja 7/2010 Vilja Varho, MMT, erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot