HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Kirjastoauton myynti Kainuun digitaalinen sukupolvi -hankkeeseen osallistuminen 93 Viranhaltijapäätökset aj Anomus kotitalousluokan vuokrasta vapauttamiseksi

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pulliainen Timo 18:00-18:30 puheenjohtaja Kaartinen Kerttu 18:00-18:30 jäsen Romppainen Mika 18:00-18:30 jäsen Mäkeläinen Veli-Pekka 18:00-18:30 pöytäkirjanpitäjä Kemppainen Saara 18:00-18:30 varajäsen POISSA Helenius Anssi varapuheenjohtaja Heikkinen Anu jäsen Keränen Liisa jäsen Keränen Rauni jäsen Keränen Heimo kunnanjohtaja Kemppainen Tapani kunnanh. pj. Heikkinen Aira kh:n edustaja ALLEKIRJOITUKSET Timo Pulliainen Puheenjohtaja Veli-Pekka Mäkeläinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kerttu Kaartinen Mika Romppainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä sivistysosastolla perjantaina viraston aukioloajan. Veli-Pekka Mäkeläinen Osastopäällikkö

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SIV 89 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sivistyslautakunnan jäsenille Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puo let jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Sivistyslautakunta toteaa ko kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen SIV 90 Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä heille varajäsenet. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat Anssi Helenius ja Kerttu Kaartinen ja varalla Keränen Liisa ja Keränen Rauni. Päätös: Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kerttu Kaartisen ja Mika Romppaisen ja varalle Saara Kemppaisen.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastoauton myynti SIV 66 Hyrynsalmen kirjastoauto lopetti liikennöinnin Koska autolle ei ole käyttöä kunnan omissa toiminnoissa on tarkoituksen mukaista myydä auto. Auto on vuosimallia 1989 oleva Scania 93 CLB Autossa on takamoottori ja se on katsastettu 5/09. Autolla on ajettu ki lometriä. Auto myydään kirjallisten tarjousten perusteella. Myyjä pidättää itsellään oi keu den hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Myynti-ilmoitus jul kais taan kunnan nettisivulla sekä netissä raskaan kaluston myyntisivuilla. Lisätietoja: kirjastotoimenjohtaja p ja sivistyspalvelujen päällikkö p Sivistyslautakunta päättää, että kirjastoauto myydään kirjallisten tarjous ten pe rusteella. Myynti-ilmoitukset julkaistaan netissä kunnan ja ras kaan kaluston myyntisivuilla. Myyjä (sivistyslautakunta) pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Ilmoituksen laatii kirjastotoimenjohtaja. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi. SIV 85 Myynti-ilmoitus on julkaistu Ylä-Kainuu lehdessä ja Hyrynsalmen kunnan www-sivulla ja -sivulla. Tarjousten viimeinen jättöaika oli perjantai klo Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä seitsemän (7) tarjousta. Tarjouksen jättivät: tarjoushinta Nieminen Rauli, Suomussalmi 4.250,00 Pyykkönen Teuvo, Hyrynsalmi 4.200,00 Tegelberg Ari, Kontomäki 4.111,55 Sahimaa Matti, Rovaniemi 3.820,00 Tuomento Jaakko, Voitoinen 3.622,00 Reilu Myynti, Huhmarkoski 2.020,00 Konetyö Loukkumäki, Uurainen 500,00 Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Lisätietoja: kirjastotoimenjohtaja p ja sivistyspalvelujen päällikkö p

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta päättää hylätä tehdyt tarjoukset ja järjestää uuden tar jouskilpailun. Aiemmin tehdyt tarjoukset otetaan huomioon. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi. SIV 91 Jatkettu myynti-ilmoitus on julkaistu Ylä-Kainuu lehdessä ja Hyrynsalmen kunnan www-sivuilla ja -sivulla. Tarjousten jättöaika päättyy kello Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä neljä (4) uutta tarjousta. Tarjouksen jättivät: tarjoushinta Aaltonen Marko, Espoo 7.107,00 IS Fysiotarvike, 5.500,00 Mustonen Hannu, Joensuu Sahimaa Matti, Rovaniemi 4.820,00 Vänttinen Arto, Lohja 4.560,00 Lisätietoja: kirjastotoimenjohtaja p ja sivistyspalvelujen päällikkö p Sivistyslautakunta päättää myydä kirjastoauton korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle Marko Aaltoselle (Espoo) 7.107,00 euron kauppahinnalla. Omistusoikeus kaupan kohteeseen ei siirry ostajalle, ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Ostaja sitoutuu peittämään autossa olevat Hyrynsalmen kunnan tunnukset omilla kustannuksillaan. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kainuun digitaalinen sukupolvi -hankkeeseen osallistuminen SIV 92 Kainuun kesäyliopistossa ollaan valmistelemassa digitaalisen sukupolven "Meidän on uudesta luotava maa" -hanketta ajalle Se to teut taa hal lituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä mis ohjel maa. Si säl lölli sesti se perustuu Kainuun maakunnalliseen lap si- ja nuori so po liitti seen ohjelmaan digitaalisen sukupolven osalta. Kajaanissa on tehty keväällä 2010 pienimuotoinen esiselvitys, joka liittyi di gi taaliseen sukupolveen. Kysely kohdistettiin opettajille, varhaiskasvattajille sekä perusopetuksen oppilaiden huoltajille. Sel vityk ses tä nou si esil le me dia kasva tuk seen liit ty vät ky sy myk set ja kehittä mis tar peet sekä on gel mat ja niihin puuttu misen tar ve. Lasten ja nuorten mediataidot ovat nykyisen sukupolven kannalta leimaava piirre. Mediateknisten laitteiden käyttämisestä on tullut merkittävä osa arkipäivää niin kotona, koulussa kuin muualla vapaa-aikana. Media vaikuttaa lasten ja nuorten kehitykseen, ajankäyttöön ja sosiaaliseen elämään. Tekninen osaaminen opitaan jo varhaisessa vaiheessa, mutta unohdetaan joskus hyvän käyttäytymisen aakkoset sekä kriittinen medialukutaito ja lähdekriittisyys. Kainuun digitaalisen sukupolvi -hankkeen tavoitteena on auttaa Kainuun kuntia löytämään paikallinen hyvä ja jatkuva käytänne lasten ja nuorten turvalliseen mediaympäristöön, medialukutaidon kehittämiseen, sisällön tuotantoon mediakasvatuksessa sekä terveelliseen tietokoneiluun. Tavoitteena on luoda Kainuuseen mediakasvatukseen moniammatil li nen yhteistyörakenne, jossa myös vanhemmat sekä lapset ja nuo ret itse ovat mukana. Maakuntaan luodaan alueen digitaalisen sukupolven kasvattajaverkosto, jonka tehtävänä olisi mm. seurata turvallista median käyttöä ajankohtaiset suuntaukset ja tarpeet huomioiden. Hankkeen rahoitus muodostuu siten, että Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetaan avustusta euroa (70%), Kainuun maakunta -kuntayhtymän osuus on 9750 euroa (15%) ja Kainuun kuntien sekä Kai nuun kesäyliopiston mak su osuus hank kees sa oli si yhteensä 9750 eu roa (15%). Lisätietoja: sivistyspalvelujen päällikkö p ja vapaa-aikasihteeri p Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimi osallistuu Kainuun digitaalinen sukupolvi -hankkeeseen, joka toteutetaan välisenä aikana. Hyrynsalmen kunnan omarahoitusosuus on 400 euroa. Sopimuksen allekirjoittaa sivistyspalvelujen päällikkö ja vapaa-aikasihteeri toimii hankkeessa yhteyshenkilönä.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset aj SIV 93 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Viranhaltijapäätökset Iston koulun rehtori Henkilöstöpäätökset / Palkkaus 2. asteen opetus, kansalaisopiston tuntiopettaja aj , Savolainen Anri / Perusopetus, koulunkäyntiavustaja, viransijainen aj , Hast Mari / Palkkaus 2. asteen opetus, kansalaisopiston tuntiopettaja aj , Lauronen Liisa / Virkamatka, palkallinen aj , Komulainen Tuula / Virkamatka, palkallinen aj , Komulainen Tuula / Virkamatka, palkallinen aj , Komulainen Tuula / Yksityisasia, palkaton aj , Tervo Tuulikki Hankintapäätökset Yleiset päätökset Sivistyspalvelujen päällikkö/nivan koulun rehtori Henkilöstöpäätökset / Perusopetus, viransijainen aj , Haikola Elisa / Perusopetus, viransijainen aj , Romp painen Anne / Henkilöstökoulutus, virkamatka palkallinen aj ,Kemppainen Hannamari / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa aj , Hankkila Liisa / Virkamatka, palkallinen aj , Hankkila Liisa / Hoitovapaa palkaton aj , Pitkänen Terhi / Yksityisasia, palkaton aj , Oikarinen Merja / Virkamatka, palkallinen aj , Niskanen Maija / Yksityisasia, palkaton aj , Tolonen Jussi / Ay-, työsuojelu- ja yhteistoiminta, palkallinen aj , Heikkinen Asta / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa aj , Heikkinen Asta / Henkilöstökoulutus, virkamatka palkallinen aj , Niskanen Maija / Virkamatka, palkallinen aj , Niskanen Maija / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa aj , Leinonen Aino

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hankintapäätökset Yleiset päätökset Nivan koulun vararehtori Henkilöstöpäätökset Moisiovaaran koulun rehtori Henkilöstöpäätökset / Toisen viran hoito jäsenyhteisössä, palkaton aj , Anttonen Eija / Toisen viran hoito jäsenyhteisössä, palkaton aj , Anttonen Eija Hankintapäätökset Yleiset päätökset Lisätietoja: sivistyspalvelujen päällikkö p Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin mer kit ty jä pää tök siä siirretä lautakunnan käsiteltä väk si. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Anomus kotitalousluokan vuokrasta vapauttamiseksi SIV 94 Hyrynsalmen Martat ry anoo vapautusta Iston koulun kotitalousluokan vuokrasta niiltä kerroilta, jolloin he järjestävät toimintaa pikkumartoille. Pikkumartat ovat vuotiaita lapsia. Kokoontumisia on ollut yhden kerran kuukaudessa kahden ohjaajan voimin lauantaisin 3-4 tuntia/kerta. Lapset ovat erittäin moti voi tu neita ja innokkaita kokkaamaan ja askartelemaan. Mahdollinen säästö vuokranmaksusta käytettäi siin kurssin materiaalihankintoihin. Iston koulun kotitalousluokan käytöstä pikkumarttojen toimintaan ei ole pe ritty vuok raa alkaen. Hyrynsalmen kunnan johtosäännön mukaisesti (4. luku, 7 ) sivistyslautakunta päättää toimialueensa tiloista perittävistä korvauksista. Lisätietoja: sivistyspalvelujen päällikkö p Sivistyslautakunta päättää myöntää Hyrynsalmen Martoille vapautuksen Iston koulun kotitalousluokan vuokrasta pikkumarttoille järjestettävän toi min nan osalta ajalle Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Sivistyslautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot