Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2004

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Ympäristö ja kehitys 4 Energian myynti 7 Sähkön myynti 7 Kaukolämmön myynti 8 Maakaasun myynti 8 Energian siirto ja jakelu 9 Sähkön jakelu ja sähköverkkotoiminta 9 Kaukolämmön jakelu ja lämpöverkkotoiminta 9 Maakaasun jakelu ja kaasuverkkotoiminta 9 Energian tuotanto ja sähkön osto 10 Energian hallinta, sähkömarkkinat ja tuotannon ohjaus 10 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto 11 Kaukolämmön erillistuotanto 11 Hallinto 12 Sähkölaitoksen johtokunta 12 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 13 Johtosääntö - organisaatio 13 Seutuyhteistyö 15 Henkilöstöhallinto 15 Yhteistoiminta 17 Sähkölaitoksen talous 18 Sähkölaitoksen tilinpäätös 18 Sähkölaitoksen tase 19 Tuloslaskelma 20 Rahoituslaskelma 20 Laadintaperusteet 21 Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Investoinnit 22 Sähkölaitoksen eriytetty tilinpäätös 23 Sähköverkkotoiminnan tase 24 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 25 Sähkönmyynnin tuloslaskelma 25 Maakaasun myynnin tase 25 Maakaasun myynnin tuloslaskelma 25 Maakaasuverkkotoiminnan tase 26 Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma 26 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA Sähkön myynti GWh GWh GWh GWh Sähkön siirto GWh GWh GWh GWh Kaukolämmön myynti GWh GWh GWh GWh Kaasun myynti 215 GWh 232 GWh 229 GWh 226 GWh Henkilökunta

3 Toimitusjohtajan katsaus Tampereen Sähkölaitokselle vuosi 2004 oli taloudellisesti onnistunein sähkölaitoksen 117-vuotisen historian aikana. Hyvään tulokseen oli lukuisia syitä: tuotantokoneiston hyvä käytettävyys, onnistunut riskienhallinta sähkö- ja polttoainemarkkinoilla, kaukolämmön myynnin kasvu lämpimästä vuodesta huolimatta, sähkönjakelun vähäinen keskeytysmäärä, onnistuminen sähkönmyynnin loppuasiakasmarkkinoilla sekä kulurakenteen hyvä hallinta. Tampereella on tehty menneinä vuosina ja vuosikymmeninä viisaita päätöksiä, joiden hedelmiä on nyt päästy nauttimaan. Kaukolämpötoiminta käynnistettiin 40 vuotta sitten, ja toimintaa on määrätietoisesti laajennettu siten, että lämpöä myytiin viime vuonna hieman yli 2 miljardia kilowattituntia. Hyötysuhteeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa on rakennettu siten, että Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksilla saatava yhteistuotantolämpö kattaa 95 % lämmöntarpeestamme. Toimintaa on myös laajennettu, ja tällä vuosikymmenellä Pirkkalasta ja Ylöjärveltä hankitut kaukolämpöverkot on nyt liitetty yhteistuotantoon. Sähköverkkoa on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että käytettävyys on hyvä ja verkostohäviöt pienet. Sähkönmyynnin kannattavuutta ja kilpailukykyä on parannettu kehittämällä riskienhallintaa ja keskittymällä kotimarkkina-alueellemme Pirkanmaalle. Verkostourakoinnin vahvaa osaamista on kyetty onnistuneesti hyödyntämään hakemalla kasvua oman verkkoalueen ulkopuolelta. Uudet haasteet ovat edessä. Sähkömarkkinalain uudistus edellyttää, että sähköverkkotoiminta on eriytettävä oikeudellisesti ja toiminnallisesti sähkön myynnistä ja tuotannosta viimeistään vuoden 2007 alussa. Me olemme valmistautuneet toteuttamaan tarvittavat muutokset jo vuoden 2005 puolivälissä: verkkotoiminta eriytetään liiketoimintalogiikan mukaisesti kahteen osakeyhtiöön, Energiamarkkinaviraston valvomaan verkkoyhtiöön sekä kilpailluilla markkinoilla toimivaan sähköverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöön. Samassa yhteydessä toteutamme lukuisia organisaatiomuutoksia, joiden tavoitteena on toimintaprosessien parantaminen. Neljäsosa henkilöstöstämme tulee jäämään eläkkeelle vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä edellyttää meiltä nykyisten toimintamallien kyseenalaistamista, ennakkoluulotonta ajattelua sekä uuden henkilöstön taitavaa rekrytointia ja huolellista perehdyttämistä. Tulevaisuuden energiamarkkinoilla menestyminen edellyttää, että onnistumme toteuttamaan uudistumisen siten, että henkilöstötehokkuutemme parantuu merkittävästi palvelukykymme heikentymättä. Vuoden 2004 loppupuolella pohjoismainen vesitilanne normalisoitui poikkeuksellisen kuivan kauden jälkeen, ja sähkön hintaodotukset kääntyivät laskuun. Noudatamme johdonmukaista hinnoittelupolitiikkaa ja alennamme toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntihintojamme maaliskuun alussa. Vuodenvaihteessa otettiin Suomessa käyttöön verkkotoiminnan hinnoittelun uusi valvontamalli, jonka seurauksena siirtohintamme alenevat huhtikuussa. Valitettavasti kaikki hintauutiset eivät ole yhtä miellyttäviä asiakkaillemme. Maakaasun hinnan nousun johdosta jouduimme korottamaan kaukolämmön myyntihintoja vuoden 2005 alkaessa. Vuodenvaihteessa käynnistyi EU:n sisäinen päästökauppa, joka lisää tuntuvasti energiantuotannon riskejä ja tulee ajan myötä epäilemättä nostamaan selvästi sähkön ja lämmön hintatasoa Suomessa. Toimintaympäristömme on muuttunut paljon sähkömarkkinoiden avaamisen jälkeen eikä muutosvauhti näytä juuri hidastuvan. Asiakkaiden, omistajan ja muiden sidosryhmien odotusten täyttäminen vaatii meiltä kykyä ja halua uusiutua ja parantaa toimintaamme herkeämättä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että henkilöstömme osaa asiansa ja haluaa yrityksemme menestyvän siitä lämmin kiitos koko porukalle! Parhaat kiitoksemme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme saamastamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Timo Pylvänen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto 164 milj. euroa 158 milj. euroa 144 milj. euroa 144 milj. euroa Käyttökate 56 milj. euroa 51 milj. euroa 45 milj. euroa 24 milj. euroa Investoinnit 20 milj. euroa 24 milj. euroa 13 milj. euroa 17 milj. euroa Käyttökate % liikevaihdosta 33,9 % 32,4 % 31,1 % 16,8 % Liikevoitto % liikevaihdosta 21,8 % 19,8 % 17,4 % 3,7 % Tulos % liikevaihdosta 7,4 % 6,6 % 7,6 % -4,7 % Investoinnit % liikevaihdosta 12,2 % 15,2 % 9,0 % 11,6 % Sijoitetun pääoman tuotto 14,5 % 13,2 % 11,0 % 2,4 % 3

4 Ympäristö ja kehitys Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahen uusi tuulipuisto lisäsi Tampereen Sähkölaitoksen mahdollisuuksia myydä tuulisähköä. Toiminnan kehittäminen Liikelaitosten tuottovaatimusten kiristyessä ydintoimintojen tehostaminen on entistä tärkeämpää. Palvelusopimusten avulla kustannusten kohdentaminen ja seurattavuus paranevat. Ydintoimintojen tehostamiseen ja palvelusopimuksiin liittyen Tampereen Sähkölaitoksella toteutettiin projekti, jossa koko sähkölaitoksen ydinprosessit kuvattiin. Prosessikuvauksia hyödynnetään jatkossa myös yksikköja liiketoiminta-aluerajojen yli kulkevien prosessien kehittämiskohtien tunnistamisessa. Prosessikuvaukset tulevat olemaan tärkeä osa sähkölaitoksen ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmää, jonka intensiivinen laatiminen aloitettiin vuoden lopulla. Energiantuotannon ympäristöjärjestelmää laajennettiin koskemaan myös Naistenlahden voimalaitosta. Sertifiointiauditointi toteutettiin joulukuussa. Kaukolämpö- ja kaasutoiminnan laadunhallintajärjestelmä saatiin niin ikään sertifiointivalmiuteen. Ulkoinen auditointi ajoittuu keväälle Sähkölaitoksen ympäristöohjelma päivitettiin vuosille Ohjelman toteutumista seurataan ja siitä laaditaan raportti jakson lopulla. Ympäristöluvat Vuonna 2002 alkanut ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupien päivitystyö sai jatkoa, kun sähkölaitos haki ympäristölupaa Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksille sekä kahdeksalle lämpökeskukselle. Ympäristölupaan liittyen Lielahden voimalaitokselle teetettiin melumallinnus. Päästökauppa Päästökauppa EU:n alueella alkoi vuoden 2005 alusta, jolloin päästökaupan piiriin kuuluvien toimintojen edellytyksenä on päästölupa. Lisäksi toiminnanharjoittajien on vuosittain palautettava toteutuneita hiilidioksidipäästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia valtiolle. 4

5 Y m p ä r i s t ö j a k e h i t y s Sähkölaitoksella päästökauppaan valmistauduttiin organisoimalla ja vastuuttamalla päästökauppaan liittyvät toimenpiteet päästökauppatyöryhmässä. Päästölupaja päästöoikeushakemusten laatimisen lisäksi päästökauppaan varauduttiin osallistumalla alan koulutustilaisuuksiin ja tutkimushankkeisiin sekä organisoimalla päästösalkun riskienhallinta. Keväällä 2003 aloitettu VTT Prosessien vetämä päästökauppahanke päättyi. Hankkeen selvitysten mukaan keskeisin sähkölaitoksen CO2-päästöjen vähentämiskeino on turpeen korvaaminen puulla Naistenlahti 2 voimalaitoksessa. Ongelmaksi voi nousta puun riittävä saatavuus ja hinta. Turpeen korvaaminen maakaasulla ei sen sijaan näyttänyt kannattavalta vaihtoehdolta. Laskelmissa kaukolämpökuorman kasvattaminen parantaisi kombivoimalaitoksen rakennusastetta ja lisäisi spot-sähkön myyntiä. Tutkimuksessa todettiin, että ilman oman tuotannon rajoittamista sähkölaitoksen toimet CO2-päästöjen vähentämisessä ovat rajallisia. Puupolttoaineen tilannetta Pirkanmaalla selvitettiin osallistumalla Ekonon toteuttamaan hankkeeseen, jossa kartoitettiin puupolttoaineen kysyntää, tarjontaa ja toimitusvarmuutta päästökauppatilanteessa. Energian tuotannon päästöt Energiantuotannon kokonaispäästöt vähenivät edellisvuoteen verrattuna sähköntuotannon ja polttoaineiden käytön laskun myötä. Maakaasun osuus energiantuotannon polttoaineena kasvoi edellisvuoteen verrattuna vähentäen vuotuisia ominaispäästöjä. Suomen suurin tuulipuisto valmistui Raaheen Elokuun lopussa Raahessa, Rautaruukin tehdasalueella otettiin käyttöön Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimapuisto. Puisto on Suomen suurin tehoa löytyy 11,5 MW ja vuotuinen tuotanto on noin 26 GWh. Hyötytuuliyhtiön osakkuuden myötä Tampereen Sähkölaitoksen osuus yhtiön vuotuisesta tuotannosta kasvoi noin viiteen miljoonaan kilowattituntiin. Osuutensa Porin ja Raahen tuulivoimaloissa tuotetusta tuulisähköstä sähkölaitos myy asiakkailleen Hyötytuulisähkönä ja -osuuksina. Tuulivoimaloiden valmistajana on tanskalainen t Rikkidioksidipäästöt laitoksittain tonnia SO 2 / vuosi Lämpökeskukset Naistenlahti 2 Naistenlahti 1 mg/mj Keskimääräinen rikkidioksidin ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden mg SO 2 / MJ t Typen oksidien päästöt laitoksittain tonnia NO 2 / vuosi Lämpökeskukset Lielahti Naistenlahti 2 Naistenlahti 1 mg/mj Keskimääräinen typen oksidien ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden mg NO 2 / MJ t Hiilidioksidipäästöt laitoksittain tonnia CO 2 / vuosi Lämpökeskukset Lielahti Naistenlahti Naistenlahti g/mj Hiilidioksidin ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden g CO 2 / MJ

6 Y m p ä r i s t ö j a k e h i t y s Bonus Energy A/S. Voimaloiden kotimaisuusaste nousee kuitenkin reiluun 50 prosenttiin, sillä laitosten generaattorit ja muuntajat sekä runkorakenteet ovat kotimaisia. Sähkön alkuperäilmoitus Sähkönmyyjien on vuosittain ilmoitettava asiakkailleen sähkön alkuperä edeltävän kalenterivuoden sähkönhankinnan mukaan. Ilmoituksen tulee sisältää oman tuotannon lisäksi myös ulkoa ostetun sähkön alkuperä. Sähkön alkuperäilmoitus lähetettiin asiakkaille ensimmäisen kerran. Tutkimushankkeet Sähkölaitoksella toteutettiin hanke, jossa selvitettiin kaukojäähdytyksen toteutusmahdollisuudet Tampereella ja laadittiin kaukojäähdytysverkon yleissuunnitelma. Jäähdytysenergian tuotannossa oli tarkoitus käyttää Näsijärven syvänteestä pumpattua järvivettä hyödyntäen mahdollisimman suurta vapaaenergian osuutta kaukojäähdytystuotannossa. Hanke päätettiin toistaiseksi jättää toteuttamatta jäähdytysverkon rakentamiseen liittyvien vaikeuksien ja jäähdytysenergian pienehkön kysyntäpotentiaalin vuoksi. Tampereen Sähkölaitos osallistui Vuoreksen uuden kaupunginosan suunnitteluprosessiin laatimalla alueen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen yleissuunnitelman. Lisäksi sähkölaitos oli mukana Vuorekseen liittyvissä Ekotehokas rakentaminen ja asuminen, EcoCity ja Langaton Vuores -hankkeissa. Muussa tutkimustoiminnassa keskityttiin sähkölaitoksen toimintaa ja strategiaa tukevaan perustutkimukseen. Yhteiskuntavastuuta Tampereen Sähkölaitos kantoi tukemalla alueen korkeakoulujen ja yliopistojen energiatekniikan tutkimusta ja opinnäytetöiden suorittamista. Riskienhallinta Riskienhallinta turvaa sähkölaitoksen omaisuuden ja toiminnan tapahtumilta, jotka voisivat toteutuessaan aiheuttaa huomattavia menetyksiä. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä ja varmistaa vahingon sattuessa tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen sekä nopea toipuminen. Sähkölaitoksen omaisuus ja toiminta on vakuutettu johtokunnan hyväksymän vakuutuspolitiikan mukaisesti. Vuonna 2004 sähkölaitoksen riskienhallinta organisoitiin uudelleen. Lisäksi aloitettiin sähkölaitoksen riskikartoituksen päivitys.

7 Energian myynti Sähkön myynti Tampereen Sähkölaitos myi vuonna 2004 sähköä kaikkiaan GWh. Vähennystä edelliseen vuoteen on 72 GWh. Yksityis- ja yritysasiakkaille sähköä myytiin kaikkiaan yli GWh, mikä merkitsee vähennystä vuoteen 2003 verrattuna noin 3 %. Myydyn sähkön määrä vastasi noin 45 miljoonan euron myyntiä. Rahamääräinen myynti kasvoi lähes 5 %. Vuoden 2004 sähkön myynti jakaantui siten, että yksityisasiakkaiden osuus kokonaismyynnistä oli noin 55 % ja yritysasiakkaiden osuus 45 %. Yksityisasiakaspuolen sopimusmäärät eivät merkittävästi muuttuneet vuoden aikana. Yritysasiakkaiden lukumäärä pieneni jonkin verran. Sähkönmyynihintoja korotettiin Korotuksista huolimatta Tampereen Sähkölaitos säilytti hintakilpailukykynsä sekä tärkeimpiin kilpailijoihinsa että valtakunnalliseen keskihintaan nähden. Leimaa antava piirre koko vuodelle oli, että pienasiakkaatkin olivat sähkön kilpailuttamisen suhteen huomattavasti aktiivisempia kuin aiemmin. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota erityisesti asiakaskontakteihin. Sähkölaitos osallistui aikaisempien vuosien tapaan mm. Rakentaja-näyttelyyn ja Astamessuille. Lisäksi naapurikuntien alueelle tehtiin myyntimatkoja Netti-Nyssen kyydissä. Bonusyhteistyö Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa oli vilkasta. Asiakasneuvojamme mm. palvelivat sähköön liittyvissä kysymyksissä useaan otteeseen Pirkanmaan Osuuskaupan toimipisteissä. Eri sidosryhmille suunnattu golfkilpailu järjestettiin kesällä Lakeside Golfissa Vammalassa. Yölinnun tahdittama yritysasiakkaille suunnattu asiakastilaisuus puolestaan järjestettiin elokuussa sähkölaitoksen Ratinan toimipisteen piha-alueella. Huhtikuun alusta avattiin Tampereen Sähkölaitoksen uudistetut internetsivut. Päätarkoitus oli selkeyttää ja helpottaa sivuilla asioimista sekä päivittää sivut samalla ulkoasultaan vastaamaan Tampereen Sähkölaitoksen uusittua visuaalista ilmettä. Eri medioissa kampanjoitiin ja kannustettiin ihmisiä tutustumaan sivuihin ja antamaan niistä palautetta. Saadun palautteen perusteella sivujen selkeys ja helppokäyttöisyys paranivat tavoitteiden mukaisesti. Marras-joulukuun vaihteessa lähetimme kaikille sähkönmyyntiasiakkaillemme selosteen myymämme sähkön alkuperästä. Tästä lain velvoittaman toimenpiteen toteuttamistavasta saimme asiakkailtamme erittäin positiivisen palautteen, jonka perusteella aiomme jatkossa toteuttaa sähkön alkuperästä tiedottamisen. Sähkölaitos jatkoi laajamittaista asiakastyytyväisyysmittausta Pirkanmaalla. Kyselyyn vastasivat sekä yksityisasiakkaat että yritysasiakkaat jälleen kiitettävästi. Tehty mittaus antoi tälläkin kerralla hyviä viitteitä siitä, mitä toimintamme osaalueita voisimme edelleen kehittää. Tampereen Sähkölaitoksen asiakas- ja tiedotuslehti Naps! ilmestyi neljä kertaa. Lehden jokainen numero sai lukijoiltaan satamäärin palautetta, jonka pohjalta sitä kehitettiin entistä hyödyllisempään ja kiinnostavampaan suuntaan. Jo traditioksi muodostunutta asiakasyhteistyötä jatkettiin Pirkanmaan Yrittäjät ry:n, Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n, Nokian Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n ja Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa. GWh Sähkön myynti 3000 Yritysasiakkaille järjestettiin asiakastilaisuus Ratinan toimipaikan piha-alueella Jakelualuemyynti Muu myynti

8 E n e r g i a n m y y n t i GWh Myyty lämpö GWh Maakaasun myynti Kaukolämmön myynti Syyskuun 2. päivänä tuli kuluneeksi 40 vuotta kaukolämmitystoiminnan aloittamisesta Tampereella. Runsaslukuinen sidosryhmäjoukko saapui juhlimaan syntymäpäivää vieraaksemme, ja kaupunkilaisten osoittamaa pitkäaikaista ymmärtämystä kaivantojen haittoja kohtaan kiitettiin tarjoamalla kävelykadun ohikulkijoille kakkukahvit työmaan äärellä. Viileästä ja sateisesta kesästä huolimatta vuosi oli keskimääräistä lämpimämpi. Lämmitystarveluku oli 4 283, kun se ilmastollisena vertailukautena vv oli Lämpöä myytiin kuitenkin tavoitteeksi asetettua enemmän, eli GWh. Kaukolämpötoiminnan liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa Toimintakustannusten kohoamisen vuoksi johtokunta päätti korottaa kaukolämmön energiamaksua vuoden 2005 alusta lukien 9,5 prosenttia. Samassa yhteydessä päätettiin hinnoittelurakenteen muutoksesta, joka tulee voimaan toukokuun 2005 alusta. Uusien kaukolämmön käyttäjien vilkas liittyminen jatkui erityisesti pientalojen osalta. Vuoden aikana lämmön toimitus aloitettiin 151 uudelle asiakkaalle ja lämmön käyttäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa Kaukolämmitettyjen rakennusten yhteistilavuus oli vuoden lopussa 52 milj. m 3, ja rakennuskannan sääkorjattu ominaiskulutus 38,8 kwh/m 3. Kaukolämmitetyissä taloissa asui pirkanmaalaista. Maakaasun myynti Uusia maakaasuasiakkaita liitettiin kolme. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 56. Kaasua myytiin 215 GWh ja kaasun arvonlisäverottomaksi keskihinnaksi muodostui 21,7 euroa/mwh. Kauppakadun kaukolämpötyömaan läheisyydessä kävelykadulla tarjottiin ohikulkijoille kaukolämmön 40-vuotiskahvit. 8

9 Energian siirto ja jakelu Sähkön jakelu ja sähköverkkotoiminta Sähköä siirrettiin asiakkaille GWh eli 0,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin keskituntiteho oli 343,3 MW. Sähköverkon liittymisteho kasvoi A mikä on 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Liittymien ja liittymämuutosten lukumäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna yli 40 %. Sähköverkkotoiminnan liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi sähkölaitoksen valituksen koskien Energiamarkkinaviraston tekemää päätöstä, jonka mukaan sähkölaitoksen sähkönsiirron hinnoittelu on ollut kohtuutonta vuosina Tämä, sekä voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos ja siihen perustuva Energiamarkkinaviraston uusi valvontamalli käynnistivät siirtohintojen tarkistuksen. Sähköverkkotoiminnan yhtiöittämispäätökseen liittyen Sähkönjakelun henkilöstö jaettiin tuleviin yhtiöihin. Periaatteena jaossa oli työvoimavaltaisen toiminnan keskittäminen rakennus- ja kunnossapitoyhtiöön sekä verkko-omaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät verkkoyhtiöön. Samalla alettiin valmistautua yhtiöittämisen aiheuttamiin toiminnallisiin muutoksiin. Jakeluverkon verkostolaajennusten ja muutosten yhteydessä kytkettiin verkkoon 30 uutta omaa jakelumuuntamoa, joista noin puolet oli puistomuuntamoita. Muuntamoita purettiin yhdeksän. Muuntotehon lisäys muuntajien vaihdot huomioon ottaen oli kva. Uusia asiakasmuuntamoita liitettiin verkkoon kuusi. Toimintavuoden aikana tehtiin M-real Oyj:n kanssa johtojärjestelyitä, joiden seurauksena Lielahden alueella olevat Ligno Tech Finland Oy, SCA Packaking Finland Oy ja M-realin Takon Kotelotehdas Oy tulivat suoraan sähkölaitoksen 20 kv:n siirtoasiakkaiksi. Samassa yhteydessä sovittiin keskustassa sijaitsevan M-realin Tako Board tehtaan liittymisestä suoraan sähkölaitoksen 110 kv:n verkkoon. Ratinan alueen vanha 110/20 kv sähköasema päätettiin korvata uudella GIS-tekniikkaan perustuvalla sähköasemalla, jonka rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Sähköasemakojeistoista tehtiin hankintasopimus Siemens Oy:n kanssa. Sähköasemarakennuksen pääurakoitsijaksi valittiin PEAB Oy. Loppuvuoden myrskyistä huolimatta suurhäiriöiltä vältyttiin ja keskijänniteverkolla oli häiriökeskeytyksiä selvästi vähemmän kuin edellisvuosina, eli 37 kpl. Pääosa häiriökeskeytyksistä oli Teiskon alueen ilmajohtoverkolla, jossa kaukoohjattavat erotinasemat nopeuttivat vianselvitystä. Keskimääräiset keskeytysajat ja toimittamatta jäänyt sähkö olivat myös selvästi alle edellisvuoden ja pitkäaikaisen keskiarvon. Sähköenergiamittareiden kaukoluentajärjestelmän mittariasennukset etenivät suunnitellulla tavalla ja vuoden loppuun mennessä kaukoluennan piirissä oli noin käyttöpaikkaa. Kaukolämmön jakelu ja lämpöverkkotoiminta Sähkölaitoksen kaukolämpöverkostoa laajennettiin ja peruskorjattiin rakentamalla uusia johtoja yhteensä 22 km. Käytöstä poistettiin vanhoja lämpöjohtoja, joten nettolisäykseksi muodostui 20 km. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus vuoden lopussa oli 497 kilometriä. Merkittävin kohde oli yhdysjohdon rakentaminen Tampereelta Ylöjärvelle. Johdon pituus on lähes 7 km. Työkohteeseen liittyi myös jatkopumppaamon rakentaminen Lamminpäähän. Nyt Tampereen Sähkölaitoksen voimalaitosten yhteistuotannossa valmistettu kaukolämpö kulkee Tampereen ja Pirkkalan lisäksi myös Ylöjärven kaupunkiin. Vuoden lopulla verkossa esiintyi paineisku, joka aiheutti parikymmentä samanaikaista putkivuotoa. Lisäveden tarve kohosi huippuunsa kymmeneen litraan sekunnissa, mikä merkitsi sitä, että verkoston vesi vaihtui joulukuun aikana lähes kertaalleen. Maakaasun jakelu ja kaasuverkkotoiminta Toiminnan rationalisoinnin vuoksi käytöstä poistettiin runsas kilometri kaasujohtoa. Verkostoa oli vuoden lopussa yhteensä 45 km. Määrästä 11 km sijoittuu Pirkkalaan ja 9 km Ylöjärvelle. Sähkönjakelun häiriökeskeytysten lukumäärä keskijänniteverkossa Näkyvimpiä kaukolämpötyömaita keskusta-alueella oli Kauppakadun kaukolämpöjohdon peruskorjaus. Sähkölaitoksen henkilöstölle järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus sähköverkkotoiminnan yhtiöittämisestä. 9

10 Energian tuotanto ja sähkön osto Energian hallinta, sähkömarkkinat ja tuotannon ohjaus Tampereen Sähkölaitoksen sähkön ja maakaasun hintariskin hallinta ja operatiivinen energianhankinta muodostivat perinteisesti keskeisen toimintakokonaisuuden Energiakeskuksessa. Operatiivinen energianhankinta kattaa oman voimatuotannon ohjauksen, sähköpörssikaupan sekä jatkuva-aikaisen tasehallinnan. Vuoden 2004 aikana kehitettiin voimakkaasti energiataloussuunnittelua ja käyttötalousraportointia. Sähkölaitoksen tuloskehitykseen vaikuttavat merkittävästi energian markkinahintataso ja energiamarkkinoilla tapahtuvat hintamuutokset. Riskienhallinnalla on luotu menettely, jolla on suojauduttu sähkön ja polttoaineiden yllättävien hintamuutosten aiheuttamilta kannattavuuden vaihteluilta. Maakaasun hintasuojaus hoidetaan öljyn hinnanvarmistuksen kautta. Sähköpörssin vesivarastotilanne ohjaa merkittävästi sähkön markkinahintaa. Vuoden ensimmäistä kolmannesta leimasi vesivarastojen vähyys. Vuoden jälkipuoliskon runsaiden sateiden ansiosta vesivarannot saavuttivat kuitenkin vuoden lopussa pitkäaikaisen normaalitasonsa. Vesivarastojen ollessa suurimman osan vuotta vajaana jäi sähkön markkinahintataso yleisesti korkealle tasolle. Markkinoiden taustatekijöiden ohjausvaikutus voimistui vuoden loppua kohden ja hinnat kääntyivät laskuun. Markkinahinnan korkein kuukausitaso Suomen hintaalueella oli elokuussa 31,67 euroa/mwh. Vuoden keskimääräiseksi markkinahintatasoksi muodostui 27,68 euroa/mwh. Parantunut vesitilanne vaikutti myös johdannaissopimusten hintoihin. Tulevan päästökaupan vaikutusta johdannaisten hinnoissa ei vielä näkynyt sanottavasti. Vuoden 2006 ja 2007 tuotteet kallistuivat vuoden aikana muutaman prosentin. Öljymarkkinat reagoivat maailmalla tapahtuneisiin levottomuuksiin voimakkaasti ja vuotta kuvasi öljyn hinnan voimakas kallistuminen. Koko vuoden kohonnut raakaöljyn hinta saavutti huippunsa lokakuussa. Brent-laadun hintataso oli korkeimmillaan 52,22 USD/bbl, mutta loppuvuoden aikana hintataso laski. Yleisesti ottaen hintataso pysyi kuitenkin korkeana koko vuoden. Sähkölaitoksen polttoainesuojauksessa käytetyn kevyen öljyn korkean hintatason vaikutusta lievensi /USD-valuuttasuhteen vahvistuminen. Fyysistä sähköä hankittiin kustannustehokkaasti omista tuotantolaitoksista ja sähkömarkkinoilta. Sähkön ja lämmön optimaalisena yhteistuotantona hankittiin hyötysähköä GWh. Vesivoimaa tuotettiin hieman pitkäaikaista normaalivuoden tuotantomäärää vähemmän. Oman vesivoiman osuudeksi muodostui 3 % sähkön koko hankinnasta. Sähkömarkkinoilla toimittiin sekä ostajana että myyjänä. Sähkömarkkinatoimijoiden ja tasevastaavien keskinäinen toiminta on tehostunut. Lopullisten taseiden valmistuminen on nopeutunut tarkkuuden siitä kärsimättä. Tämän on mahdollistanut kehittyneemmät tiedonsiirto- ja laskentajärjestelmät sekä panostus selvitystyön laatuun. Euroopan unionin alkavaan päästökauppaan, joka on osa ilmastoon kohdistuvaa muutostorjuntaa, valmistauduttiin luomalla kattava raportointi- ja seurantajärjestelmä sekä suunnittelemalla toimenpiteitä päästökaupan riskienhallinnan kehittämiseksi. Vihreiden sertifikaattien kaupankäynti tyrehtyi markkinahintatason jyrkän laskun ja kyllästyneiden markkinoiden takia. Lielahden voimalaitos 869 GWh 41 % Kaukolämpötase 2004 Naistenlahti 1 voimalaitos 644 GWh 30 % Naistenlahti 2 voimalaitos 516 GWh 24 % Lämpökeskukset 103 GWh 5 % Osto* 114 GWh 6 % Sähkön hankinta 2004 Lielahden voimalaitos 885 GWh 43 % Naistenlahti 1 voimalaitos 712 GWh 35 % Naistenlahti 2 voimalaitos 259 GWh 13 % Vesivoima 58 GWh 3 % Polttoaineiden käyttö 2004 Öljyt + biokaasu 21 GWh, 0,5 % HANKINTA yhteensä 2132 GWh HANKINTA yhteensä 2028 GWh (omista voimalaitoksista 1914 GWh, 94 %) HANKINTA (netto) 1964 GWh Turve 760 GWh 16 % Puu 140 GWh 3 % HANKINTA jakelualueelle 1109 GWh Omakäytöt 64 GWh Jakeluhäviöt 71 GWh Maakaasu 3788 GWh 80 % Myynti 2002 GWh 94 % Häviöt 130 GWh 6 % Sähkönmyynti jakelualueen ulkopuolelle Myynti jakelualueelle 855 GWh 1038 GWh * Osto sisältää tuulisähköä 4 GWh Yhteensä 4709 GWh 10

11 E n e r g i a n t u o t a n t o j a s ä h k ö n o s t o Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto Tampereen Sähkölaitoksen energianhankinta perustuu omaan tuotantoon. Sähköä ja kaukolämpöä tuottivat kombivoimalaitokset Naistenlahti 1 ja Lielahden voimalaitos sekä turvetta pääpolttoaineena käyttävä Naistenlahti 2. Lisäksi sähköä tuottivat sähkölaitoksen omistamat, Tammerkosken keskiputouksen, Tampellan ja Finlaysonin vesivoimalaitokset. Suomen Hyötytuuli Oy:n Porissa ja Raahessa toimivissa tuulivoimaloissa tuotettiin Tampereen Sähkölaitoksen myymä tuulivoima. Sähkön kokonaishankinnasta oman tuotannon osuus oli 94 %. Kaukolämmön tuotannosta voimalaitoksilla tuotettiin 95 % ja lämpökeskuksilla 5 %. Sähköä lämmitysvoimalaitokset tuottivat yhteensä GWh. Vesivoimalla sähköä tuotettiin 58 GWh ja tuulivoimalla noin 4 GWh. Kaukolämpöä voimalaitoksilla tuotettiin GWh. Maakaasu on Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannon pääpolttoaine. Käytettyjen polttoaineiden kokonaismäärästä, GWh:sta, maakaasun osuus oli 80 %. Biopolttoaineita käytettiin Naistenlahti 2:lla yhteensä 140 GWh. Niiden osuus Naistenlahti 2:n käyttämästä polttoainemäärästä oli 15%. Vuoden 2004 aikana käynnistettiin Naistenlahden voimalaitoksen julkisivun modernisoinnin ensimmäinen vaihe. Energiantuotannon ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää kehitettiin niin, että se kattaa nyt koko Energiantuotannon liiketoiminnan. Kaukolämmön erillistuotanto Kaukolämpöä hankittiin GWh. Kysynnän huippu esiintyi 10. helmikuuta, jolloin vuorokauden keskiteho Tampereen Sähkölaitoksen kantaverkossa oli 591 MW, ja huipputunnin tehontarpeeksi mitattiin 625 MW. Vuorokauden keskilämpötila jakelualueella oli tuolloin -15,2 astetta. Lauhan sään vuoksi nämä arvot jäivät aikaisemmin esiintyneitä huippuja huomattavasti alemmiksi. Voimalaitosten lisäksi kaukolämpöä tuotetaan öljy- ja maakaasukäyttöisissä lämpökeskuksissa, joista suurimmat ovat Nekalan, Hervannan, Naistenlahden, Hakametsän, Sarankulman, Raholan ja Pyynikin lämpökeskukset. Näissä tuotettiin kaukolämpöenergiasta 5 %, ja polttoaineena oli pääasiassa maakaasu. Hakametsän lämpökeskusta laajennettiin kolmannella 40 MW:n yksiköllä, ja sen teho kasvoi näin 120 MW:iin. Ylöjärven kaukolämpöliiketoiminnan kaupan myötä Tampereen Sähkölaitokselle siirtyi lämpökeskuksia, joista huonokuntoisimmat kuitenkin poistettiin käytöstä. Vara- ja huippulaitoksiksi jäivät Ollikan ja Julkujärven lämpökeskukset. Naistenlahden voimalaitoksen eteläinen julkisivu modernisoinnin jälkeen. GWh 2500 Kaukolämmön hankinta ja liittymisteho GWh 3500 Sähköenergian hankinta 2000 Lämpökeskukset, sähkökattilat ja ostot Lämmitysvoimalaitokset Liittymisteho Osto (GWh) Oma voimantuotanto (GWh) MW

12 Hallinto Johtokunta Tampereen Sähkölaitoksen johtokunnassa on seitsemän Tampereen kaupunginvaltuuston kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnassa asioiden esittelijänä vuonna 2004 olivat vt. toimitusjohtaja Leena Parvio välisen ajan ja alkaen toimitusjohtaja Timo Pylvänen. Johtokunnan sihteerinä toimi talouspäällikkö Timo Laaksonen välisen ajan ja johtaja Leena Parvio alkaen. Sähkölaitoksen johtokunta kokoontui kymmeneen kokoukseen. Johtokunnan kokouksissa käsiteltiin talouteen, riskienhallintaan ja tariffeihin ja niiden perusteisiin liittyvät asiat. Esillä olivat myös sähkölaitoksen vakuutuspolitiikka, vuonna 2002 toteutetun sähkölaitoksen organisaatiomuutoksen arviointi ja Tampereen Sähkölaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma. Johtokunta teki vuoden aikana yhden opintomatkan, jonka kohteena oli Oy Ekokem Ab:n jätteenpolttolaitos Riihimäellä ja tutustuminen Helsingin Energian kaukojäähdytystoimintaan. Tampereen Sähkölaitoksen johtokunta Jäsen Puheenjohtaja, DI, toimitusjohtaja Peter Löfberg Varapuheenjohtaja, hortonomi, työnjohtaja Tapani Lahtiperä Tekniikan ylioppilas Kristiina Härkönen Metsätalousinsinööri Mikko Kriikku Johtokunnan jäsen Timo Lahtinen Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Anja Liukko DI, koulutussuunnittelija Tuija Mannila Kaupunginhallituksen edustaja, opiskelija Antti Jehkonen Varajäsen Tutkimusjohtaja Harri Talonen Opiskelija Sami Siltaloppi saakka, opiskelija Aki Grönblom alkaen Sähköasentaja Hannu Malmberg Toimistosihteeri Pirjo Aalle Hallintotieteiden maisteri Mikko Aaltonen Opiskelija Kirsi Nurmio Nuorisotyönohjaaja Anna-Lisa Domke Sähkölaitoksen johtokunta: Vas. edessä Anja Liukko, Kristiina Härkönen, Leena Parvio, Tuija Mannila. Takana vas. Timo Pylvänen, Timo P. Nieminen, Timo Lahtinen, Tapani Lahtiperä, Mikko Kriikku ja Peter Löfberg. 12

13 H a l l i n t o Sähkölaitoksen johtoryhmä: Vas. Timo Pylvänen, Leena Parvio, Mika Pekkinen, Markku Jaakkola, Veikko Virtanen, Kari Vartola, Pertti Suuripää, Tapio Salonen, Pirkko Lindström ja Hannu Volanen. Toimitusjohtaja Sähkölaitoksen vt. toimitusjohtajana välisen ajan toimi VT, johtaja Leena Parvio. Sähkölaitoksen johtokunnan valitsema uusi toimitusjohtaja DI, Timo Pylvänen aloitti tehtävässään Johtoryhmä Sähkölaitoksen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, liiketoiminta-alueiden johtajat ja henkilöstön edustaja. Jokaisella on henkilökohtainen varahenkilö. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti. Johtoryhmä kokoontui 40 kokoukseen. Strateginen kehitysryhmä Laajoja ja periaatteellisia asioita käsittelee kokouksissaan strateginen kehitysryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat varahenkilöineen, yksiköiden päälliköt ja vastaavat sekä henkilöstön edustaja. Strateginen kehitysryhmä kokoontui kolme kertaa. Strategia Tampereen Sähkölaitoksen strategia on laadittu vuosille Strategian tarkoituksena on parantaa sähkölaitoksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Strategia jakaantuu yleiseen osaan ja liiketoiminta-aluekohtaisiin tuloskortteihin. Strategia tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Uuden strategian valmistelu käynnistettiin strategisen kehitysryhmän lokakuun seminaarissa. Johto- ja toimintasäännöt Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen Sähkölaitoksen johtosäännön. Uusi johtosääntö tuli voimaan Toimitusjohtajan vuonna 2003 päättämä Tampereen Sähkölaitoksen toimintasääntö pysyi ennallaan. Tampereen kaupungin organisaatiossa sähkölaitos sijoittui vuonna 2004 Tampereen kaupungin konsernihallinnon Liiketoimintaja rahoitusryhmään muiden kaupungin liikelaitosten kanssa. Tampereen Sähkölaitoksen johtokunta, samoin kuin Tampereen Sähkölaitoskin kaupungin liikelaitoksena, toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston alaisuudessa. Organisaatio Tampereen Sähkölaitoksen organisaatio on asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Se korostaa sähkölaitoksen eri toimintojen saumatonta yhteistyötä. Organisaatioon kuuluu seitsemän liiketoiminta-aluetta yksikköineen. 13 Vuonna 2004 tehtiin organisaatioon seuraavat muutokset: Liiketoimintojen tuessa hallintoyksikön tilalle perustettu toimistopalveluyksikkö aloitti toimintansa Liiketoimintojen kehityksen johtaja Jussi Laitinen siirtyi hoitamaan Tampereen konsernihallinnon hankejohtajan tehtävää omasta virastaan vapautettuna väliseksi ajaksi. Liiketoimintojen kehityksen johtajaksi nimettiin vastaavaksi ajaksi DI Mika Pekkinen voimaan tulleen organisaation toimivuudesta tehtiin selvitys. Selvityksen tulosten perusteella päätettiin jatkaa entisellä organisaation perusrakenteella kesään 2005 saakka, jolloin Tampereen Sähkölaitoksen sähköverkkotoiminta yhtiöitetään. Jäsenyydet Tampereen Sähkölaitos on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä. Jäsenenä sähkölaitos on mm. Sähköenergialiitto ry SENER:issä, Suomen Kaukolämpö ry SKY:ssa, VGB Technische Vereinung der Grosskraftwerksbetreibe E.V:ssä, EL-EX Sähköpörssissä, Maakaasuyhdistys ry:ssä, Tampereen Kauppakamarissa, Näsijärven Säännöstely - yhtiössä ja Sisaruspohjan alueen Vesiosuuskunnassa. Sähkölaitos liittyi Energiateollisuus r.y:n jäseneksi.

14 H a l l i n t o H a l l i n t o Toimitusjohtaja, DI Timo Pylvänen Liiketoimintojen tuki Toiminnasta vastaa johtaja, VT Leena Parvio. Toiminta-alueen päätehtävät: Hallinto-, henkilöstö-, kiinteistö- ja talouspalvelut sekä tiedottaminen. Liiketoimintojen tuki jakaantuu henkilöstö-, talous-, toimistopalvelu- ja tiedotusyksikköön sekä palvelukeskukseen. Liiketoimintojen kehitys Toiminnasta vastaa johtaja, DI, MBA Jussi Laitinen saakka. DI Mika Pekkinen alkaen. Toiminta-alueen päätehtävät: Tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen valvonta ja kehittäminen, laatu- ja ympäristöpolitiikka, tietohallinto, tietoliikenne-, materiaali- ja logistiikkapalvelut. Liiketoimintojen kehitys jakaantuu controller-toimintoon, ICT-palveluun, kehitykseen, ympäristöyksikköön ja logistiikkapalveluun. Energiakeskus Toiminnasta vastaa johtaja, DI Markku Jaakkola. Toiminta-alueen päätehtävät: Operatiivinen tuotannon ohjaus, energianhankinnan suunnittelu, sähkön ja maakaasun hintariskin hallinta. Energiakeskus jakaantuu riski- ja taselaskentasekä trading-yksiköihin. Energianmyynti Toiminnasta vastaa johtaja, KTM, MBA Pertti Suuripää. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön, kaukolämmön ja maakaasun myyntiin liittyvä asiakashallinta, markkinointi, tariffisuunnittelu ja tuotekehitys. Energianmyynti jakaantuu myynti-, asiakaspalvelu- (front office), myynnin tuki- (back office) ja markkinointiyksiköihin. Sähkönjakelu Toiminnasta vastaa johtaja, DI Tapio Salonen. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön laatu- ja toimitusvarmuus, sähköverkon käyttö, suunnittelu ja rakentaminen sekä liittymä- ja mittauspalvelut. Sähkönjakelu jakaantuu verkonrakennus-, verkonhallinta-, liittymäpalvelut- ja liiketoiminnan tuki -yksiköihin. Energiantuotanto Toiminnasta vastaa johtaja, insinööri Kari Vartola. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön ja kaukolämmön tuotanto voimalaitoksilla, lämpölaitosten ja vesivoiman kunnossapito. Energiantuotanto jakaantuu voimalaitoskäyttö-, kunnossapito- ja tuotannon kehitys -yksiköihin. Kaukolämpö- ja kaasutoiminta Toiminnasta vastaa johtaja, DI Veikko Virtanen. Toiminta-alueen päätehtävät: Kaukolämmön ja maakaasun jakelu asiakkaille ja käytön edistäminen, kaukolämpölaitosten sekä kaukolämpö- ja maakaasuverkoston suunnittelu ja rakentaminen. Kaukolämpö- ja kaasutoiminta jakaantuu verkonrakennus-, verkonhallinta-, liittymäpalvelut- ja liiketoiminnan tuki -yksiköihin. Asiakkaat 14

15 Seutuyhteistyö Edellisvuosien tapaan, yhdenmukaisesti kaupunkistrategian kanssa, jatkettiin yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa. Nyt Tampereen Sähkölaitos osallistui Lempäälän kunnan järjestämään tarjouskilpailuun kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintoja harjoittavan Lempäälän Lämpö Oy:n ostamisesta. Tarjous johti tiiviisiin neuvotteluihin kunnan edustajien kanssa, mutta viime vaiheessa Lempäälän kunnanvaltuusto päätti kuitenkin toistaiseksi olla myymättä lämpöyhtiötä. Henkilöstöhallinto Sähkölaitoksella toteutettiin vuosille vahvistettua Tampereen Sähkölaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmaa. Vuodelle 2005 laadittiin uusi henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma, jonka käyttöönotosta toimitusjohtaja päätti Sähkölaitoksen kehittämissuunnitelma toteuttaa Tampereen kaupungin henkilöstöstrategiaa. Keskeisiä henkilöstöhallinnollisia asiakokonaisuuksia olivat tasa-arvosuunnitelman uudistaminen, ehdotuspalkkiojärjestelmän laatiminen ja kehityskeskustelujen sekä säännöllisten palaverikäytäntöjen edistäminen. Syksyllä neuvoteltiin Tampereen Sähkölaitoksen yhtiöitettäviä toimintoja koskeva henkilöstösopimus. Sähkölaitoksen henkilöstö oli mukana syksyllä toteutetussa valtakunnallisessa Kunta10 -tutkimuksessa. Sähkölaitoksen henkilöstölle maksettiin vuoden 2003 tuloksen perusteella tulospalkkiota. Kyseessä oli ensimmäinen seurantajakso, johon vuoden tulospalkkiosopimusta sovellettiin. Henkilökunta Tampereen Sähkölaitoksen palveluksessa oli vakinaisessa palvelussuhteessa yhteensä 519 henkilöä. Tästä määrästä oli miehiä 423 ja naisia 96. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 21 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä 14 % kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, 42 % kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja 44 % kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin. Vakinaisen henkilöstön keskiikä oli 48,4 vuotta. Erilaisten eläkejärjestelyiden seurauksena sähkölaitoksen palveluksesta siirtyi eläkkeelle yhteensä 17 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi yhdeksän henkilöä, varhennetulle vanhuuseläkkeelle viisi henkilöä, yksilölliselle varhaiseläkkeelle kaksi henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeelle ei vuoden 2004 aikana siirtynyt ketään. Vuoden lopulla osaaikaeläkkeellä oli yhteensä 36 henkilöä. 15

16 H e n k i l ö s t ö h a l l i n t o Perinteinen petanquemestaruuskilpailu järjestettiin Ratinan toimipaikan piha-alueella. Käpylän alueen omakotiasujille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaukolämpöön liittymisestä ja lämpöakusta. Päästökauppatilaisuuden osanottajat tutustuivat myös Naistenlahden voimalaitokseen. Vuorotteluvapaalle jäi yhteensä 15 henkilöä, osa-aikalisälle kaksi henkilöä ja opintovapaalle yksi henkilö. Sähkölaitokselle rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 15 uutta henkilöä. Vuoden aikana vakinaisessa palvelussuhteessa olevista erosi kaksi henkilöä. Koulutus Koulutuspäiviä sähkölaitoksen henkilökunnalle kertyi vuonna 2004 yhteensä päivää. Edellisvuonna koulutuspäiviä oli yhteensä Tampereen kaupungin työterveyshuolto järjesti koko sähkölaitoksen henkilöstölle Alkoholi- ja terveyskoulutuksen. Sähkölaitoksen esimiehet osallistuivat Tampereen kaupungin hallinto- ja henkilöstöryhmän järjestämiin esimieskoulutuksiin. Syksyllä Tampereen Sähkölaitoksella aloitettiin koko henkilökuntaa koskeva Työturvallisuuskortti-koulutus, joka suoritetaan loppuun kesään 2005 mennessä. Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa räätälöity Pro Management -johtamiskoulutus päättyi keväällä Kaikki koulutukseen osallistuneet 20 henkilöä suorittivat tutkinnon. Näistä valittiin neljä henkilöä jatkamaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteistyössä laatimaan Executive MBA in International Business and Marketing -koulutukseen, joka aloitettiin syksyllä Sähkölaitosasentajan ammattitutkinnon suoritti yhdeksän henkilöä. Sähkölaitosyliasentajan ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimiskoulutuksen aloitti yhdeksän henkilöä. Tiedottaminen ja viestintä Tampereen Sähkölaitoksen tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja. Organisaation jokaisella tasolla on vastuu oman alueensa tiedonkulusta ja viestinnästä. Tiedottamisesta ja sen suunnittelusta huolehtii sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen osalta tiedottaja yhdessä toiminta-alueiden kanssa. Sähkölaitoksen johtokunta nimeää oman tiedotusvastaavansa. Vuonna 2004 otettiin käyttöön uudet Tampereen kaupungin viestintäohjeet, joista järjestettiin sähkölaitoksella oma koulutustilaisuus. Ulkoisessa tiedottamisessa keskityttiin jakamaan tietoa sähkölaitoksen toiminnasta ajankohtaisin mediatiedotuksin ja www-sivujen kautta. Sähköisen palautteen määrä kasvoi edellisvuodesta. Naistenlahden voimalaitoksella järjestettiin yhdessä Energiateollisuus r.y:n kanssa medialle suunnattu tiedotustilaisuus päästökaupasta. Paikalla oli edustava joukko energia-alan asiantuntijoita alustamassa ja vastaamassa toimittajien kysymyksiin. Asiakastiedottamisessa käytettiin asiakaslehteä ja asiakaskirjeitä. Sisäinen tiedottaminen keskitettiin joka toinen viikko ilmestyneeseen sisäiseen henkilöstötiedotteeseen, Sähäkkään. Tiedotteita julkaistiin yhteensä 33, edellisvuonna 27. Kymmenen oli ns. teematiedotteita eli Extra-Sähäköitä, edellisvuonna vastaavia oli viisi. Merkittävän asiakokonaisuuden sisäisessä tiedottamisessa muodosti sähköverkkotoiminnan yhtiöittämiseen valmistautuminen. Jokaisella sähkölaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on oma sähköpostiosoite. Sähkölaitoksen henkilökunta sai kotiin Tampereen kaupungin viestintäyksikön julkaiseman henkilöstölehti Vilkun. 16

17 Yhteistoiminta Tampereen kaupungin yhteistoimintasäännön mukaisena yhteistoimintaelimenä Tampereen Sähkölaitoksella toimii yhteistyöryhmä, johon kuuluu kahdeksan työnantajan ja seitsemän työntekijöiden edustajaa. Loppuvuodesta yhteistyöryhmää täydennettiin yhdellä työntekijöiden edustajalla. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana 11 kokoukseen. Kesäkuussa järjestettiin kaupungin liikelaitosten yhteistyöryhmien tapaaminen, jonka yhteydessä oli yhteistyöryhmien välinen soutukilpailu kirkkoveneillä. Yhteistyöryhmän kokouksissa käsiteltiin vakioaiheina läheltä piti -tilanteet, työtapaturmat, talouden kehitys ja toimialan tapahtumat. Tampereen Sähkölaitoksen osittaista yhtiöittämistä käsiteltiin useita kertoja. Vuoden aikana yhteistyöryhmä käsitteli 11 henkilöstön tekemää aloitetta. Muita yhteistyöryhmän käsittelyssä olleita asioita olivat muun muassa organisaatiomuutokset, henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma, ulkopuolisen työvoiman käyttäminen, sairauspoissaolot, tasa-arvosuunnitelma, tulospalkkion maksaminen ja ehdotuspalkkiojärjestelmän käyttöönottaminen. Lisäksi yhteistyöryhmä valitsi Vuoden Sähkisläisen. Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti työpaikoilla tehtiin riskikartoituksia ja näiden pohjalta valmisteltiin työsuojelun toimintasuunnitelmat toiminnoittain vuodelle Tampereen Sähkölaitos on mukana valtakunnallisessa Nolla tapaturmaa -foorumissa. Foorumin tilaisuuksiin osallistui johdon ja henkilöstön edustajia. Energiantuotannon henkilöstöä perehdytettiin ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmään. Myös työtapaturmien ja sairauslomien raportointia kehitettiin. Vuoden 2004 Sähkisläiseksi valittiin korjausmies Pekka Rinne. Työterveyshuolto Tampereen kaupungin henkilökunnan työterveysasema tuottaa Tampereen Sähkölaitokselle lakisääteiset työterveyshuollon palvelut sekä muuta työnantajan kustantamaa sairaanhoitoa. Työterveyshuoltoa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Tampereen Sähkölaitoksen henkilökunta kuuluu Tampereen kaupungin sairauskassaan. Liikunta- ja virkistystoiminta sekä päihdeasiat Työkykyä ylläpitävää liikuntaa, rentoutusta ja kulttuuritoimintaa suunnittelee sähkölaitoksen Tyky-ryhmä, joka toimii myös päihderyhmänä. Ryhmän jäseniä osallistui Ehkäisevän päihdetyön toimiston järjestämiin päihdekoulutuksiin. Työkykyä ylläpitävänä toimintana järjestettiin helmikuussa liikuntailtapäivä Kaupissa ja syyskuussa Lamminpään maastossa. Henkilökunnan työterveysaseman työfysioterapeutin ohjaamana toteutettiin kuntosaliohjauksia sekä selkä- ja niskakouluja. Jo perinteeksi muodostuneeseen henkilökunnan Elojuhlaan osallistui noin 400 henkilöä. Vuoden 2004 yhteistoimintamäärärahalla hankittiin henkilökunnalle teatteri- ja konserttilippuja sekä vesijumppavuoroja kylpylästä. Henkilökunnan liikunta- ja harrastustoimintaa järjestää myös Sähkölaitoksen urheilukerho. Kuluneella toimintakaudella tapahtumia järjestettiin 12 eri lajissa. Lisäksi Tampereen Sähkölaitos on tukenut taloudellisesti henkilöstön jumppa- ja jäähallivuoroja, Likkojen lenkille osallistumista sekä Sähkölaitoksen urheilukerhon toimintaa. 17

18 Sähkölaitoksen talous Sähkölaitoksen tilinpäätös vuodelta 2004 Sähkölaitoksen liikevaihto saavutti ennätyksellisen 164 milj. euron tason kasvun ollessa 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön markkinahintataso on pysytellyt keskimääräistä korkeammalla tasolla koko vuoden, vaikka laskikin selvästi edellisestä vuodesta. Sähkön euromääräinen myynti ylitti edellisen vuoden 3,5 milj. eurolla. Talousarvio kuitenkin alitettiin 1,8 milj. eurolla johtuen pääasiassa siitä, että energiamäärissä ei päästy suunnitellulle tasolle. Sähkön siirtopalveluiden ja kaukolämmön euromääräinen myynti kasvoi 3 % ja jakelukaasun laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvioon verrattuna pysyteltiin hieman suunnitellun tason alapuolella. Energian hankintakulut laskivat 2,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen ja 12,4 milj. eurolla talousarvioon verrattuna. Suunniteltuja pienemmät energian myyntimäärät ja lauhdesähkötuotannon lasku vähensivät polttoaineiden käyttöä. Energian myyntikate parani merkittävästi viime vuodesta, mikä johtui pääasiassa tehokkaasti ja vähäisillä häiriöillä toteutetusta oman energian tuotannosta. Sähkölaitoksen liikeylijäämä nousi edellisvuoden 31 milj. eurosta 36 milj. euroon ja oli 6,4 milj. euroa talousarviota suurempi. Sijoitetun pääoman tuotto asettui 14,5 %:iin. Peruspääoman korvauksen sisältävä tilikauden tulos osoitti 12,2 milj. euroa ylijäämää. Investointiohjelma alittui niin sähkö- ja lämpöverkon kuin tuotantolaitostenkin osalta. Investointeja kirjattiin 20 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän. Varsinaisen toiminnan kassavirta oli 12 milj. euroa positiivinen. Lainamäärä vähentyi vuoden aikana 5,1 milj. euroa. Sähkölaitoksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 276 milj. euroa, josta pysyvät vastaavat olivat 195 milj. euroa. Sähkölaitoksen oma pääoma oli 101 milj. euroa ja vieras pääoma 175 milj. euroa muodostuen pääosin kaupungin lainasta 115 milj. euroa. Käyttökate ja investoinnit (miljoonaa euroa) 60 Muut Energian tuotantolaitokset 50 Kaukolämpöverkosto Sähköverkosto Käyttökate Käyttökate (% liikevaihdosta) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 %

19 S ä h k ö l a i t o k s e n t a l o u s SÄHKÖLAITOKSEN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Kiinteät rakenteet ja laitteet Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarastot Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahoitussaamiset kaupungilta VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Liittymismaksupääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus 540 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 S ä h k ö l a i t o k s e n t a l o u s TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön KULUT Materiaalit ja tarvikkeet Energian ostot Polttoainevarastojen muutos Aineet ja tarvikkeet Materiaalivaraston muutos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Välittömät verot TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) Varsinaisen toiminnnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot -33 Satunnaiset tuotot Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys Varausten muutokset Eläkevarauksen lisäys 540 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muiden pitkäaikaisten lainojen vähennys Muiden pitkäaikaisten lainojen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen lisäys Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien lyhytaik. velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot