Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2004

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Ympäristö ja kehitys 4 Energian myynti 7 Sähkön myynti 7 Kaukolämmön myynti 8 Maakaasun myynti 8 Energian siirto ja jakelu 9 Sähkön jakelu ja sähköverkkotoiminta 9 Kaukolämmön jakelu ja lämpöverkkotoiminta 9 Maakaasun jakelu ja kaasuverkkotoiminta 9 Energian tuotanto ja sähkön osto 10 Energian hallinta, sähkömarkkinat ja tuotannon ohjaus 10 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto 11 Kaukolämmön erillistuotanto 11 Hallinto 12 Sähkölaitoksen johtokunta 12 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 13 Johtosääntö - organisaatio 13 Seutuyhteistyö 15 Henkilöstöhallinto 15 Yhteistoiminta 17 Sähkölaitoksen talous 18 Sähkölaitoksen tilinpäätös 18 Sähkölaitoksen tase 19 Tuloslaskelma 20 Rahoituslaskelma 20 Laadintaperusteet 21 Tilinpäätöksen liitetiedot 21 Investoinnit 22 Sähkölaitoksen eriytetty tilinpäätös 23 Sähköverkkotoiminnan tase 24 Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma 25 Sähkönmyynnin tuloslaskelma 25 Maakaasun myynnin tase 25 Maakaasun myynnin tuloslaskelma 25 Maakaasuverkkotoiminnan tase 26 Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma 26 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA Sähkön myynti GWh GWh GWh GWh Sähkön siirto GWh GWh GWh GWh Kaukolämmön myynti GWh GWh GWh GWh Kaasun myynti 215 GWh 232 GWh 229 GWh 226 GWh Henkilökunta

3 Toimitusjohtajan katsaus Tampereen Sähkölaitokselle vuosi 2004 oli taloudellisesti onnistunein sähkölaitoksen 117-vuotisen historian aikana. Hyvään tulokseen oli lukuisia syitä: tuotantokoneiston hyvä käytettävyys, onnistunut riskienhallinta sähkö- ja polttoainemarkkinoilla, kaukolämmön myynnin kasvu lämpimästä vuodesta huolimatta, sähkönjakelun vähäinen keskeytysmäärä, onnistuminen sähkönmyynnin loppuasiakasmarkkinoilla sekä kulurakenteen hyvä hallinta. Tampereella on tehty menneinä vuosina ja vuosikymmeninä viisaita päätöksiä, joiden hedelmiä on nyt päästy nauttimaan. Kaukolämpötoiminta käynnistettiin 40 vuotta sitten, ja toimintaa on määrätietoisesti laajennettu siten, että lämpöä myytiin viime vuonna hieman yli 2 miljardia kilowattituntia. Hyötysuhteeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa on rakennettu siten, että Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksilla saatava yhteistuotantolämpö kattaa 95 % lämmöntarpeestamme. Toimintaa on myös laajennettu, ja tällä vuosikymmenellä Pirkkalasta ja Ylöjärveltä hankitut kaukolämpöverkot on nyt liitetty yhteistuotantoon. Sähköverkkoa on kehitetty pitkäjänteisesti siten, että käytettävyys on hyvä ja verkostohäviöt pienet. Sähkönmyynnin kannattavuutta ja kilpailukykyä on parannettu kehittämällä riskienhallintaa ja keskittymällä kotimarkkina-alueellemme Pirkanmaalle. Verkostourakoinnin vahvaa osaamista on kyetty onnistuneesti hyödyntämään hakemalla kasvua oman verkkoalueen ulkopuolelta. Uudet haasteet ovat edessä. Sähkömarkkinalain uudistus edellyttää, että sähköverkkotoiminta on eriytettävä oikeudellisesti ja toiminnallisesti sähkön myynnistä ja tuotannosta viimeistään vuoden 2007 alussa. Me olemme valmistautuneet toteuttamaan tarvittavat muutokset jo vuoden 2005 puolivälissä: verkkotoiminta eriytetään liiketoimintalogiikan mukaisesti kahteen osakeyhtiöön, Energiamarkkinaviraston valvomaan verkkoyhtiöön sekä kilpailluilla markkinoilla toimivaan sähköverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöön. Samassa yhteydessä toteutamme lukuisia organisaatiomuutoksia, joiden tavoitteena on toimintaprosessien parantaminen. Neljäsosa henkilöstöstämme tulee jäämään eläkkeelle vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä edellyttää meiltä nykyisten toimintamallien kyseenalaistamista, ennakkoluulotonta ajattelua sekä uuden henkilöstön taitavaa rekrytointia ja huolellista perehdyttämistä. Tulevaisuuden energiamarkkinoilla menestyminen edellyttää, että onnistumme toteuttamaan uudistumisen siten, että henkilöstötehokkuutemme parantuu merkittävästi palvelukykymme heikentymättä. Vuoden 2004 loppupuolella pohjoismainen vesitilanne normalisoitui poikkeuksellisen kuivan kauden jälkeen, ja sähkön hintaodotukset kääntyivät laskuun. Noudatamme johdonmukaista hinnoittelupolitiikkaa ja alennamme toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntihintojamme maaliskuun alussa. Vuodenvaihteessa otettiin Suomessa käyttöön verkkotoiminnan hinnoittelun uusi valvontamalli, jonka seurauksena siirtohintamme alenevat huhtikuussa. Valitettavasti kaikki hintauutiset eivät ole yhtä miellyttäviä asiakkaillemme. Maakaasun hinnan nousun johdosta jouduimme korottamaan kaukolämmön myyntihintoja vuoden 2005 alkaessa. Vuodenvaihteessa käynnistyi EU:n sisäinen päästökauppa, joka lisää tuntuvasti energiantuotannon riskejä ja tulee ajan myötä epäilemättä nostamaan selvästi sähkön ja lämmön hintatasoa Suomessa. Toimintaympäristömme on muuttunut paljon sähkömarkkinoiden avaamisen jälkeen eikä muutosvauhti näytä juuri hidastuvan. Asiakkaiden, omistajan ja muiden sidosryhmien odotusten täyttäminen vaatii meiltä kykyä ja halua uusiutua ja parantaa toimintaamme herkeämättä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että henkilöstömme osaa asiansa ja haluaa yrityksemme menestyvän siitä lämmin kiitos koko porukalle! Parhaat kiitoksemme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme saamastamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Timo Pylvänen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto 164 milj. euroa 158 milj. euroa 144 milj. euroa 144 milj. euroa Käyttökate 56 milj. euroa 51 milj. euroa 45 milj. euroa 24 milj. euroa Investoinnit 20 milj. euroa 24 milj. euroa 13 milj. euroa 17 milj. euroa Käyttökate % liikevaihdosta 33,9 % 32,4 % 31,1 % 16,8 % Liikevoitto % liikevaihdosta 21,8 % 19,8 % 17,4 % 3,7 % Tulos % liikevaihdosta 7,4 % 6,6 % 7,6 % -4,7 % Investoinnit % liikevaihdosta 12,2 % 15,2 % 9,0 % 11,6 % Sijoitetun pääoman tuotto 14,5 % 13,2 % 11,0 % 2,4 % 3

4 Ympäristö ja kehitys Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahen uusi tuulipuisto lisäsi Tampereen Sähkölaitoksen mahdollisuuksia myydä tuulisähköä. Toiminnan kehittäminen Liikelaitosten tuottovaatimusten kiristyessä ydintoimintojen tehostaminen on entistä tärkeämpää. Palvelusopimusten avulla kustannusten kohdentaminen ja seurattavuus paranevat. Ydintoimintojen tehostamiseen ja palvelusopimuksiin liittyen Tampereen Sähkölaitoksella toteutettiin projekti, jossa koko sähkölaitoksen ydinprosessit kuvattiin. Prosessikuvauksia hyödynnetään jatkossa myös yksikköja liiketoiminta-aluerajojen yli kulkevien prosessien kehittämiskohtien tunnistamisessa. Prosessikuvaukset tulevat olemaan tärkeä osa sähkölaitoksen ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmää, jonka intensiivinen laatiminen aloitettiin vuoden lopulla. Energiantuotannon ympäristöjärjestelmää laajennettiin koskemaan myös Naistenlahden voimalaitosta. Sertifiointiauditointi toteutettiin joulukuussa. Kaukolämpö- ja kaasutoiminnan laadunhallintajärjestelmä saatiin niin ikään sertifiointivalmiuteen. Ulkoinen auditointi ajoittuu keväälle Sähkölaitoksen ympäristöohjelma päivitettiin vuosille Ohjelman toteutumista seurataan ja siitä laaditaan raportti jakson lopulla. Ympäristöluvat Vuonna 2002 alkanut ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupien päivitystyö sai jatkoa, kun sähkölaitos haki ympäristölupaa Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksille sekä kahdeksalle lämpökeskukselle. Ympäristölupaan liittyen Lielahden voimalaitokselle teetettiin melumallinnus. Päästökauppa Päästökauppa EU:n alueella alkoi vuoden 2005 alusta, jolloin päästökaupan piiriin kuuluvien toimintojen edellytyksenä on päästölupa. Lisäksi toiminnanharjoittajien on vuosittain palautettava toteutuneita hiilidioksidipäästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia valtiolle. 4

5 Y m p ä r i s t ö j a k e h i t y s Sähkölaitoksella päästökauppaan valmistauduttiin organisoimalla ja vastuuttamalla päästökauppaan liittyvät toimenpiteet päästökauppatyöryhmässä. Päästölupaja päästöoikeushakemusten laatimisen lisäksi päästökauppaan varauduttiin osallistumalla alan koulutustilaisuuksiin ja tutkimushankkeisiin sekä organisoimalla päästösalkun riskienhallinta. Keväällä 2003 aloitettu VTT Prosessien vetämä päästökauppahanke päättyi. Hankkeen selvitysten mukaan keskeisin sähkölaitoksen CO2-päästöjen vähentämiskeino on turpeen korvaaminen puulla Naistenlahti 2 voimalaitoksessa. Ongelmaksi voi nousta puun riittävä saatavuus ja hinta. Turpeen korvaaminen maakaasulla ei sen sijaan näyttänyt kannattavalta vaihtoehdolta. Laskelmissa kaukolämpökuorman kasvattaminen parantaisi kombivoimalaitoksen rakennusastetta ja lisäisi spot-sähkön myyntiä. Tutkimuksessa todettiin, että ilman oman tuotannon rajoittamista sähkölaitoksen toimet CO2-päästöjen vähentämisessä ovat rajallisia. Puupolttoaineen tilannetta Pirkanmaalla selvitettiin osallistumalla Ekonon toteuttamaan hankkeeseen, jossa kartoitettiin puupolttoaineen kysyntää, tarjontaa ja toimitusvarmuutta päästökauppatilanteessa. Energian tuotannon päästöt Energiantuotannon kokonaispäästöt vähenivät edellisvuoteen verrattuna sähköntuotannon ja polttoaineiden käytön laskun myötä. Maakaasun osuus energiantuotannon polttoaineena kasvoi edellisvuoteen verrattuna vähentäen vuotuisia ominaispäästöjä. Suomen suurin tuulipuisto valmistui Raaheen Elokuun lopussa Raahessa, Rautaruukin tehdasalueella otettiin käyttöön Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimapuisto. Puisto on Suomen suurin tehoa löytyy 11,5 MW ja vuotuinen tuotanto on noin 26 GWh. Hyötytuuliyhtiön osakkuuden myötä Tampereen Sähkölaitoksen osuus yhtiön vuotuisesta tuotannosta kasvoi noin viiteen miljoonaan kilowattituntiin. Osuutensa Porin ja Raahen tuulivoimaloissa tuotetusta tuulisähköstä sähkölaitos myy asiakkailleen Hyötytuulisähkönä ja -osuuksina. Tuulivoimaloiden valmistajana on tanskalainen t Rikkidioksidipäästöt laitoksittain tonnia SO 2 / vuosi Lämpökeskukset Naistenlahti 2 Naistenlahti 1 mg/mj Keskimääräinen rikkidioksidin ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden mg SO 2 / MJ t Typen oksidien päästöt laitoksittain tonnia NO 2 / vuosi Lämpökeskukset Lielahti Naistenlahti 2 Naistenlahti 1 mg/mj Keskimääräinen typen oksidien ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden mg NO 2 / MJ t Hiilidioksidipäästöt laitoksittain tonnia CO 2 / vuosi Lämpökeskukset Lielahti Naistenlahti Naistenlahti g/mj Hiilidioksidin ominaispäästö käytettyä polttoainemäärää kohden g CO 2 / MJ

6 Y m p ä r i s t ö j a k e h i t y s Bonus Energy A/S. Voimaloiden kotimaisuusaste nousee kuitenkin reiluun 50 prosenttiin, sillä laitosten generaattorit ja muuntajat sekä runkorakenteet ovat kotimaisia. Sähkön alkuperäilmoitus Sähkönmyyjien on vuosittain ilmoitettava asiakkailleen sähkön alkuperä edeltävän kalenterivuoden sähkönhankinnan mukaan. Ilmoituksen tulee sisältää oman tuotannon lisäksi myös ulkoa ostetun sähkön alkuperä. Sähkön alkuperäilmoitus lähetettiin asiakkaille ensimmäisen kerran. Tutkimushankkeet Sähkölaitoksella toteutettiin hanke, jossa selvitettiin kaukojäähdytyksen toteutusmahdollisuudet Tampereella ja laadittiin kaukojäähdytysverkon yleissuunnitelma. Jäähdytysenergian tuotannossa oli tarkoitus käyttää Näsijärven syvänteestä pumpattua järvivettä hyödyntäen mahdollisimman suurta vapaaenergian osuutta kaukojäähdytystuotannossa. Hanke päätettiin toistaiseksi jättää toteuttamatta jäähdytysverkon rakentamiseen liittyvien vaikeuksien ja jäähdytysenergian pienehkön kysyntäpotentiaalin vuoksi. Tampereen Sähkölaitos osallistui Vuoreksen uuden kaupunginosan suunnitteluprosessiin laatimalla alueen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen yleissuunnitelman. Lisäksi sähkölaitos oli mukana Vuorekseen liittyvissä Ekotehokas rakentaminen ja asuminen, EcoCity ja Langaton Vuores -hankkeissa. Muussa tutkimustoiminnassa keskityttiin sähkölaitoksen toimintaa ja strategiaa tukevaan perustutkimukseen. Yhteiskuntavastuuta Tampereen Sähkölaitos kantoi tukemalla alueen korkeakoulujen ja yliopistojen energiatekniikan tutkimusta ja opinnäytetöiden suorittamista. Riskienhallinta Riskienhallinta turvaa sähkölaitoksen omaisuuden ja toiminnan tapahtumilta, jotka voisivat toteutuessaan aiheuttaa huomattavia menetyksiä. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä ja varmistaa vahingon sattuessa tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen sekä nopea toipuminen. Sähkölaitoksen omaisuus ja toiminta on vakuutettu johtokunnan hyväksymän vakuutuspolitiikan mukaisesti. Vuonna 2004 sähkölaitoksen riskienhallinta organisoitiin uudelleen. Lisäksi aloitettiin sähkölaitoksen riskikartoituksen päivitys.

7 Energian myynti Sähkön myynti Tampereen Sähkölaitos myi vuonna 2004 sähköä kaikkiaan GWh. Vähennystä edelliseen vuoteen on 72 GWh. Yksityis- ja yritysasiakkaille sähköä myytiin kaikkiaan yli GWh, mikä merkitsee vähennystä vuoteen 2003 verrattuna noin 3 %. Myydyn sähkön määrä vastasi noin 45 miljoonan euron myyntiä. Rahamääräinen myynti kasvoi lähes 5 %. Vuoden 2004 sähkön myynti jakaantui siten, että yksityisasiakkaiden osuus kokonaismyynnistä oli noin 55 % ja yritysasiakkaiden osuus 45 %. Yksityisasiakaspuolen sopimusmäärät eivät merkittävästi muuttuneet vuoden aikana. Yritysasiakkaiden lukumäärä pieneni jonkin verran. Sähkönmyynihintoja korotettiin Korotuksista huolimatta Tampereen Sähkölaitos säilytti hintakilpailukykynsä sekä tärkeimpiin kilpailijoihinsa että valtakunnalliseen keskihintaan nähden. Leimaa antava piirre koko vuodelle oli, että pienasiakkaatkin olivat sähkön kilpailuttamisen suhteen huomattavasti aktiivisempia kuin aiemmin. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota erityisesti asiakaskontakteihin. Sähkölaitos osallistui aikaisempien vuosien tapaan mm. Rakentaja-näyttelyyn ja Astamessuille. Lisäksi naapurikuntien alueelle tehtiin myyntimatkoja Netti-Nyssen kyydissä. Bonusyhteistyö Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa oli vilkasta. Asiakasneuvojamme mm. palvelivat sähköön liittyvissä kysymyksissä useaan otteeseen Pirkanmaan Osuuskaupan toimipisteissä. Eri sidosryhmille suunnattu golfkilpailu järjestettiin kesällä Lakeside Golfissa Vammalassa. Yölinnun tahdittama yritysasiakkaille suunnattu asiakastilaisuus puolestaan järjestettiin elokuussa sähkölaitoksen Ratinan toimipisteen piha-alueella. Huhtikuun alusta avattiin Tampereen Sähkölaitoksen uudistetut internetsivut. Päätarkoitus oli selkeyttää ja helpottaa sivuilla asioimista sekä päivittää sivut samalla ulkoasultaan vastaamaan Tampereen Sähkölaitoksen uusittua visuaalista ilmettä. Eri medioissa kampanjoitiin ja kannustettiin ihmisiä tutustumaan sivuihin ja antamaan niistä palautetta. Saadun palautteen perusteella sivujen selkeys ja helppokäyttöisyys paranivat tavoitteiden mukaisesti. Marras-joulukuun vaihteessa lähetimme kaikille sähkönmyyntiasiakkaillemme selosteen myymämme sähkön alkuperästä. Tästä lain velvoittaman toimenpiteen toteuttamistavasta saimme asiakkailtamme erittäin positiivisen palautteen, jonka perusteella aiomme jatkossa toteuttaa sähkön alkuperästä tiedottamisen. Sähkölaitos jatkoi laajamittaista asiakastyytyväisyysmittausta Pirkanmaalla. Kyselyyn vastasivat sekä yksityisasiakkaat että yritysasiakkaat jälleen kiitettävästi. Tehty mittaus antoi tälläkin kerralla hyviä viitteitä siitä, mitä toimintamme osaalueita voisimme edelleen kehittää. Tampereen Sähkölaitoksen asiakas- ja tiedotuslehti Naps! ilmestyi neljä kertaa. Lehden jokainen numero sai lukijoiltaan satamäärin palautetta, jonka pohjalta sitä kehitettiin entistä hyödyllisempään ja kiinnostavampaan suuntaan. Jo traditioksi muodostunutta asiakasyhteistyötä jatkettiin Pirkanmaan Yrittäjät ry:n, Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n, Nokian Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n ja Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa. GWh Sähkön myynti 3000 Yritysasiakkaille järjestettiin asiakastilaisuus Ratinan toimipaikan piha-alueella Jakelualuemyynti Muu myynti

8 E n e r g i a n m y y n t i GWh Myyty lämpö GWh Maakaasun myynti Kaukolämmön myynti Syyskuun 2. päivänä tuli kuluneeksi 40 vuotta kaukolämmitystoiminnan aloittamisesta Tampereella. Runsaslukuinen sidosryhmäjoukko saapui juhlimaan syntymäpäivää vieraaksemme, ja kaupunkilaisten osoittamaa pitkäaikaista ymmärtämystä kaivantojen haittoja kohtaan kiitettiin tarjoamalla kävelykadun ohikulkijoille kakkukahvit työmaan äärellä. Viileästä ja sateisesta kesästä huolimatta vuosi oli keskimääräistä lämpimämpi. Lämmitystarveluku oli 4 283, kun se ilmastollisena vertailukautena vv oli Lämpöä myytiin kuitenkin tavoitteeksi asetettua enemmän, eli GWh. Kaukolämpötoiminnan liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa Toimintakustannusten kohoamisen vuoksi johtokunta päätti korottaa kaukolämmön energiamaksua vuoden 2005 alusta lukien 9,5 prosenttia. Samassa yhteydessä päätettiin hinnoittelurakenteen muutoksesta, joka tulee voimaan toukokuun 2005 alusta. Uusien kaukolämmön käyttäjien vilkas liittyminen jatkui erityisesti pientalojen osalta. Vuoden aikana lämmön toimitus aloitettiin 151 uudelle asiakkaalle ja lämmön käyttäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa Kaukolämmitettyjen rakennusten yhteistilavuus oli vuoden lopussa 52 milj. m 3, ja rakennuskannan sääkorjattu ominaiskulutus 38,8 kwh/m 3. Kaukolämmitetyissä taloissa asui pirkanmaalaista. Maakaasun myynti Uusia maakaasuasiakkaita liitettiin kolme. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 56. Kaasua myytiin 215 GWh ja kaasun arvonlisäverottomaksi keskihinnaksi muodostui 21,7 euroa/mwh. Kauppakadun kaukolämpötyömaan läheisyydessä kävelykadulla tarjottiin ohikulkijoille kaukolämmön 40-vuotiskahvit. 8

9 Energian siirto ja jakelu Sähkön jakelu ja sähköverkkotoiminta Sähköä siirrettiin asiakkaille GWh eli 0,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin keskituntiteho oli 343,3 MW. Sähköverkon liittymisteho kasvoi A mikä on 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Liittymien ja liittymämuutosten lukumäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna yli 40 %. Sähköverkkotoiminnan liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi sähkölaitoksen valituksen koskien Energiamarkkinaviraston tekemää päätöstä, jonka mukaan sähkölaitoksen sähkönsiirron hinnoittelu on ollut kohtuutonta vuosina Tämä, sekä voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos ja siihen perustuva Energiamarkkinaviraston uusi valvontamalli käynnistivät siirtohintojen tarkistuksen. Sähköverkkotoiminnan yhtiöittämispäätökseen liittyen Sähkönjakelun henkilöstö jaettiin tuleviin yhtiöihin. Periaatteena jaossa oli työvoimavaltaisen toiminnan keskittäminen rakennus- ja kunnossapitoyhtiöön sekä verkko-omaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät verkkoyhtiöön. Samalla alettiin valmistautua yhtiöittämisen aiheuttamiin toiminnallisiin muutoksiin. Jakeluverkon verkostolaajennusten ja muutosten yhteydessä kytkettiin verkkoon 30 uutta omaa jakelumuuntamoa, joista noin puolet oli puistomuuntamoita. Muuntamoita purettiin yhdeksän. Muuntotehon lisäys muuntajien vaihdot huomioon ottaen oli kva. Uusia asiakasmuuntamoita liitettiin verkkoon kuusi. Toimintavuoden aikana tehtiin M-real Oyj:n kanssa johtojärjestelyitä, joiden seurauksena Lielahden alueella olevat Ligno Tech Finland Oy, SCA Packaking Finland Oy ja M-realin Takon Kotelotehdas Oy tulivat suoraan sähkölaitoksen 20 kv:n siirtoasiakkaiksi. Samassa yhteydessä sovittiin keskustassa sijaitsevan M-realin Tako Board tehtaan liittymisestä suoraan sähkölaitoksen 110 kv:n verkkoon. Ratinan alueen vanha 110/20 kv sähköasema päätettiin korvata uudella GIS-tekniikkaan perustuvalla sähköasemalla, jonka rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Sähköasemakojeistoista tehtiin hankintasopimus Siemens Oy:n kanssa. Sähköasemarakennuksen pääurakoitsijaksi valittiin PEAB Oy. Loppuvuoden myrskyistä huolimatta suurhäiriöiltä vältyttiin ja keskijänniteverkolla oli häiriökeskeytyksiä selvästi vähemmän kuin edellisvuosina, eli 37 kpl. Pääosa häiriökeskeytyksistä oli Teiskon alueen ilmajohtoverkolla, jossa kaukoohjattavat erotinasemat nopeuttivat vianselvitystä. Keskimääräiset keskeytysajat ja toimittamatta jäänyt sähkö olivat myös selvästi alle edellisvuoden ja pitkäaikaisen keskiarvon. Sähköenergiamittareiden kaukoluentajärjestelmän mittariasennukset etenivät suunnitellulla tavalla ja vuoden loppuun mennessä kaukoluennan piirissä oli noin käyttöpaikkaa. Kaukolämmön jakelu ja lämpöverkkotoiminta Sähkölaitoksen kaukolämpöverkostoa laajennettiin ja peruskorjattiin rakentamalla uusia johtoja yhteensä 22 km. Käytöstä poistettiin vanhoja lämpöjohtoja, joten nettolisäykseksi muodostui 20 km. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus vuoden lopussa oli 497 kilometriä. Merkittävin kohde oli yhdysjohdon rakentaminen Tampereelta Ylöjärvelle. Johdon pituus on lähes 7 km. Työkohteeseen liittyi myös jatkopumppaamon rakentaminen Lamminpäähän. Nyt Tampereen Sähkölaitoksen voimalaitosten yhteistuotannossa valmistettu kaukolämpö kulkee Tampereen ja Pirkkalan lisäksi myös Ylöjärven kaupunkiin. Vuoden lopulla verkossa esiintyi paineisku, joka aiheutti parikymmentä samanaikaista putkivuotoa. Lisäveden tarve kohosi huippuunsa kymmeneen litraan sekunnissa, mikä merkitsi sitä, että verkoston vesi vaihtui joulukuun aikana lähes kertaalleen. Maakaasun jakelu ja kaasuverkkotoiminta Toiminnan rationalisoinnin vuoksi käytöstä poistettiin runsas kilometri kaasujohtoa. Verkostoa oli vuoden lopussa yhteensä 45 km. Määrästä 11 km sijoittuu Pirkkalaan ja 9 km Ylöjärvelle. Sähkönjakelun häiriökeskeytysten lukumäärä keskijänniteverkossa Näkyvimpiä kaukolämpötyömaita keskusta-alueella oli Kauppakadun kaukolämpöjohdon peruskorjaus. Sähkölaitoksen henkilöstölle järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus sähköverkkotoiminnan yhtiöittämisestä. 9

10 Energian tuotanto ja sähkön osto Energian hallinta, sähkömarkkinat ja tuotannon ohjaus Tampereen Sähkölaitoksen sähkön ja maakaasun hintariskin hallinta ja operatiivinen energianhankinta muodostivat perinteisesti keskeisen toimintakokonaisuuden Energiakeskuksessa. Operatiivinen energianhankinta kattaa oman voimatuotannon ohjauksen, sähköpörssikaupan sekä jatkuva-aikaisen tasehallinnan. Vuoden 2004 aikana kehitettiin voimakkaasti energiataloussuunnittelua ja käyttötalousraportointia. Sähkölaitoksen tuloskehitykseen vaikuttavat merkittävästi energian markkinahintataso ja energiamarkkinoilla tapahtuvat hintamuutokset. Riskienhallinnalla on luotu menettely, jolla on suojauduttu sähkön ja polttoaineiden yllättävien hintamuutosten aiheuttamilta kannattavuuden vaihteluilta. Maakaasun hintasuojaus hoidetaan öljyn hinnanvarmistuksen kautta. Sähköpörssin vesivarastotilanne ohjaa merkittävästi sähkön markkinahintaa. Vuoden ensimmäistä kolmannesta leimasi vesivarastojen vähyys. Vuoden jälkipuoliskon runsaiden sateiden ansiosta vesivarannot saavuttivat kuitenkin vuoden lopussa pitkäaikaisen normaalitasonsa. Vesivarastojen ollessa suurimman osan vuotta vajaana jäi sähkön markkinahintataso yleisesti korkealle tasolle. Markkinoiden taustatekijöiden ohjausvaikutus voimistui vuoden loppua kohden ja hinnat kääntyivät laskuun. Markkinahinnan korkein kuukausitaso Suomen hintaalueella oli elokuussa 31,67 euroa/mwh. Vuoden keskimääräiseksi markkinahintatasoksi muodostui 27,68 euroa/mwh. Parantunut vesitilanne vaikutti myös johdannaissopimusten hintoihin. Tulevan päästökaupan vaikutusta johdannaisten hinnoissa ei vielä näkynyt sanottavasti. Vuoden 2006 ja 2007 tuotteet kallistuivat vuoden aikana muutaman prosentin. Öljymarkkinat reagoivat maailmalla tapahtuneisiin levottomuuksiin voimakkaasti ja vuotta kuvasi öljyn hinnan voimakas kallistuminen. Koko vuoden kohonnut raakaöljyn hinta saavutti huippunsa lokakuussa. Brent-laadun hintataso oli korkeimmillaan 52,22 USD/bbl, mutta loppuvuoden aikana hintataso laski. Yleisesti ottaen hintataso pysyi kuitenkin korkeana koko vuoden. Sähkölaitoksen polttoainesuojauksessa käytetyn kevyen öljyn korkean hintatason vaikutusta lievensi /USD-valuuttasuhteen vahvistuminen. Fyysistä sähköä hankittiin kustannustehokkaasti omista tuotantolaitoksista ja sähkömarkkinoilta. Sähkön ja lämmön optimaalisena yhteistuotantona hankittiin hyötysähköä GWh. Vesivoimaa tuotettiin hieman pitkäaikaista normaalivuoden tuotantomäärää vähemmän. Oman vesivoiman osuudeksi muodostui 3 % sähkön koko hankinnasta. Sähkömarkkinoilla toimittiin sekä ostajana että myyjänä. Sähkömarkkinatoimijoiden ja tasevastaavien keskinäinen toiminta on tehostunut. Lopullisten taseiden valmistuminen on nopeutunut tarkkuuden siitä kärsimättä. Tämän on mahdollistanut kehittyneemmät tiedonsiirto- ja laskentajärjestelmät sekä panostus selvitystyön laatuun. Euroopan unionin alkavaan päästökauppaan, joka on osa ilmastoon kohdistuvaa muutostorjuntaa, valmistauduttiin luomalla kattava raportointi- ja seurantajärjestelmä sekä suunnittelemalla toimenpiteitä päästökaupan riskienhallinnan kehittämiseksi. Vihreiden sertifikaattien kaupankäynti tyrehtyi markkinahintatason jyrkän laskun ja kyllästyneiden markkinoiden takia. Lielahden voimalaitos 869 GWh 41 % Kaukolämpötase 2004 Naistenlahti 1 voimalaitos 644 GWh 30 % Naistenlahti 2 voimalaitos 516 GWh 24 % Lämpökeskukset 103 GWh 5 % Osto* 114 GWh 6 % Sähkön hankinta 2004 Lielahden voimalaitos 885 GWh 43 % Naistenlahti 1 voimalaitos 712 GWh 35 % Naistenlahti 2 voimalaitos 259 GWh 13 % Vesivoima 58 GWh 3 % Polttoaineiden käyttö 2004 Öljyt + biokaasu 21 GWh, 0,5 % HANKINTA yhteensä 2132 GWh HANKINTA yhteensä 2028 GWh (omista voimalaitoksista 1914 GWh, 94 %) HANKINTA (netto) 1964 GWh Turve 760 GWh 16 % Puu 140 GWh 3 % HANKINTA jakelualueelle 1109 GWh Omakäytöt 64 GWh Jakeluhäviöt 71 GWh Maakaasu 3788 GWh 80 % Myynti 2002 GWh 94 % Häviöt 130 GWh 6 % Sähkönmyynti jakelualueen ulkopuolelle Myynti jakelualueelle 855 GWh 1038 GWh * Osto sisältää tuulisähköä 4 GWh Yhteensä 4709 GWh 10

11 E n e r g i a n t u o t a n t o j a s ä h k ö n o s t o Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto Tampereen Sähkölaitoksen energianhankinta perustuu omaan tuotantoon. Sähköä ja kaukolämpöä tuottivat kombivoimalaitokset Naistenlahti 1 ja Lielahden voimalaitos sekä turvetta pääpolttoaineena käyttävä Naistenlahti 2. Lisäksi sähköä tuottivat sähkölaitoksen omistamat, Tammerkosken keskiputouksen, Tampellan ja Finlaysonin vesivoimalaitokset. Suomen Hyötytuuli Oy:n Porissa ja Raahessa toimivissa tuulivoimaloissa tuotettiin Tampereen Sähkölaitoksen myymä tuulivoima. Sähkön kokonaishankinnasta oman tuotannon osuus oli 94 %. Kaukolämmön tuotannosta voimalaitoksilla tuotettiin 95 % ja lämpökeskuksilla 5 %. Sähköä lämmitysvoimalaitokset tuottivat yhteensä GWh. Vesivoimalla sähköä tuotettiin 58 GWh ja tuulivoimalla noin 4 GWh. Kaukolämpöä voimalaitoksilla tuotettiin GWh. Maakaasu on Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannon pääpolttoaine. Käytettyjen polttoaineiden kokonaismäärästä, GWh:sta, maakaasun osuus oli 80 %. Biopolttoaineita käytettiin Naistenlahti 2:lla yhteensä 140 GWh. Niiden osuus Naistenlahti 2:n käyttämästä polttoainemäärästä oli 15%. Vuoden 2004 aikana käynnistettiin Naistenlahden voimalaitoksen julkisivun modernisoinnin ensimmäinen vaihe. Energiantuotannon ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää kehitettiin niin, että se kattaa nyt koko Energiantuotannon liiketoiminnan. Kaukolämmön erillistuotanto Kaukolämpöä hankittiin GWh. Kysynnän huippu esiintyi 10. helmikuuta, jolloin vuorokauden keskiteho Tampereen Sähkölaitoksen kantaverkossa oli 591 MW, ja huipputunnin tehontarpeeksi mitattiin 625 MW. Vuorokauden keskilämpötila jakelualueella oli tuolloin -15,2 astetta. Lauhan sään vuoksi nämä arvot jäivät aikaisemmin esiintyneitä huippuja huomattavasti alemmiksi. Voimalaitosten lisäksi kaukolämpöä tuotetaan öljy- ja maakaasukäyttöisissä lämpökeskuksissa, joista suurimmat ovat Nekalan, Hervannan, Naistenlahden, Hakametsän, Sarankulman, Raholan ja Pyynikin lämpökeskukset. Näissä tuotettiin kaukolämpöenergiasta 5 %, ja polttoaineena oli pääasiassa maakaasu. Hakametsän lämpökeskusta laajennettiin kolmannella 40 MW:n yksiköllä, ja sen teho kasvoi näin 120 MW:iin. Ylöjärven kaukolämpöliiketoiminnan kaupan myötä Tampereen Sähkölaitokselle siirtyi lämpökeskuksia, joista huonokuntoisimmat kuitenkin poistettiin käytöstä. Vara- ja huippulaitoksiksi jäivät Ollikan ja Julkujärven lämpökeskukset. Naistenlahden voimalaitoksen eteläinen julkisivu modernisoinnin jälkeen. GWh 2500 Kaukolämmön hankinta ja liittymisteho GWh 3500 Sähköenergian hankinta 2000 Lämpökeskukset, sähkökattilat ja ostot Lämmitysvoimalaitokset Liittymisteho Osto (GWh) Oma voimantuotanto (GWh) MW

12 Hallinto Johtokunta Tampereen Sähkölaitoksen johtokunnassa on seitsemän Tampereen kaupunginvaltuuston kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnassa asioiden esittelijänä vuonna 2004 olivat vt. toimitusjohtaja Leena Parvio välisen ajan ja alkaen toimitusjohtaja Timo Pylvänen. Johtokunnan sihteerinä toimi talouspäällikkö Timo Laaksonen välisen ajan ja johtaja Leena Parvio alkaen. Sähkölaitoksen johtokunta kokoontui kymmeneen kokoukseen. Johtokunnan kokouksissa käsiteltiin talouteen, riskienhallintaan ja tariffeihin ja niiden perusteisiin liittyvät asiat. Esillä olivat myös sähkölaitoksen vakuutuspolitiikka, vuonna 2002 toteutetun sähkölaitoksen organisaatiomuutoksen arviointi ja Tampereen Sähkölaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma. Johtokunta teki vuoden aikana yhden opintomatkan, jonka kohteena oli Oy Ekokem Ab:n jätteenpolttolaitos Riihimäellä ja tutustuminen Helsingin Energian kaukojäähdytystoimintaan. Tampereen Sähkölaitoksen johtokunta Jäsen Puheenjohtaja, DI, toimitusjohtaja Peter Löfberg Varapuheenjohtaja, hortonomi, työnjohtaja Tapani Lahtiperä Tekniikan ylioppilas Kristiina Härkönen Metsätalousinsinööri Mikko Kriikku Johtokunnan jäsen Timo Lahtinen Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Anja Liukko DI, koulutussuunnittelija Tuija Mannila Kaupunginhallituksen edustaja, opiskelija Antti Jehkonen Varajäsen Tutkimusjohtaja Harri Talonen Opiskelija Sami Siltaloppi saakka, opiskelija Aki Grönblom alkaen Sähköasentaja Hannu Malmberg Toimistosihteeri Pirjo Aalle Hallintotieteiden maisteri Mikko Aaltonen Opiskelija Kirsi Nurmio Nuorisotyönohjaaja Anna-Lisa Domke Sähkölaitoksen johtokunta: Vas. edessä Anja Liukko, Kristiina Härkönen, Leena Parvio, Tuija Mannila. Takana vas. Timo Pylvänen, Timo P. Nieminen, Timo Lahtinen, Tapani Lahtiperä, Mikko Kriikku ja Peter Löfberg. 12

13 H a l l i n t o Sähkölaitoksen johtoryhmä: Vas. Timo Pylvänen, Leena Parvio, Mika Pekkinen, Markku Jaakkola, Veikko Virtanen, Kari Vartola, Pertti Suuripää, Tapio Salonen, Pirkko Lindström ja Hannu Volanen. Toimitusjohtaja Sähkölaitoksen vt. toimitusjohtajana välisen ajan toimi VT, johtaja Leena Parvio. Sähkölaitoksen johtokunnan valitsema uusi toimitusjohtaja DI, Timo Pylvänen aloitti tehtävässään Johtoryhmä Sähkölaitoksen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, liiketoiminta-alueiden johtajat ja henkilöstön edustaja. Jokaisella on henkilökohtainen varahenkilö. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti. Johtoryhmä kokoontui 40 kokoukseen. Strateginen kehitysryhmä Laajoja ja periaatteellisia asioita käsittelee kokouksissaan strateginen kehitysryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat varahenkilöineen, yksiköiden päälliköt ja vastaavat sekä henkilöstön edustaja. Strateginen kehitysryhmä kokoontui kolme kertaa. Strategia Tampereen Sähkölaitoksen strategia on laadittu vuosille Strategian tarkoituksena on parantaa sähkölaitoksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Strategia jakaantuu yleiseen osaan ja liiketoiminta-aluekohtaisiin tuloskortteihin. Strategia tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Uuden strategian valmistelu käynnistettiin strategisen kehitysryhmän lokakuun seminaarissa. Johto- ja toimintasäännöt Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen Sähkölaitoksen johtosäännön. Uusi johtosääntö tuli voimaan Toimitusjohtajan vuonna 2003 päättämä Tampereen Sähkölaitoksen toimintasääntö pysyi ennallaan. Tampereen kaupungin organisaatiossa sähkölaitos sijoittui vuonna 2004 Tampereen kaupungin konsernihallinnon Liiketoimintaja rahoitusryhmään muiden kaupungin liikelaitosten kanssa. Tampereen Sähkölaitoksen johtokunta, samoin kuin Tampereen Sähkölaitoskin kaupungin liikelaitoksena, toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston alaisuudessa. Organisaatio Tampereen Sähkölaitoksen organisaatio on asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Se korostaa sähkölaitoksen eri toimintojen saumatonta yhteistyötä. Organisaatioon kuuluu seitsemän liiketoiminta-aluetta yksikköineen. 13 Vuonna 2004 tehtiin organisaatioon seuraavat muutokset: Liiketoimintojen tuessa hallintoyksikön tilalle perustettu toimistopalveluyksikkö aloitti toimintansa Liiketoimintojen kehityksen johtaja Jussi Laitinen siirtyi hoitamaan Tampereen konsernihallinnon hankejohtajan tehtävää omasta virastaan vapautettuna väliseksi ajaksi. Liiketoimintojen kehityksen johtajaksi nimettiin vastaavaksi ajaksi DI Mika Pekkinen voimaan tulleen organisaation toimivuudesta tehtiin selvitys. Selvityksen tulosten perusteella päätettiin jatkaa entisellä organisaation perusrakenteella kesään 2005 saakka, jolloin Tampereen Sähkölaitoksen sähköverkkotoiminta yhtiöitetään. Jäsenyydet Tampereen Sähkölaitos on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä. Jäsenenä sähkölaitos on mm. Sähköenergialiitto ry SENER:issä, Suomen Kaukolämpö ry SKY:ssa, VGB Technische Vereinung der Grosskraftwerksbetreibe E.V:ssä, EL-EX Sähköpörssissä, Maakaasuyhdistys ry:ssä, Tampereen Kauppakamarissa, Näsijärven Säännöstely - yhtiössä ja Sisaruspohjan alueen Vesiosuuskunnassa. Sähkölaitos liittyi Energiateollisuus r.y:n jäseneksi.

14 H a l l i n t o H a l l i n t o Toimitusjohtaja, DI Timo Pylvänen Liiketoimintojen tuki Toiminnasta vastaa johtaja, VT Leena Parvio. Toiminta-alueen päätehtävät: Hallinto-, henkilöstö-, kiinteistö- ja talouspalvelut sekä tiedottaminen. Liiketoimintojen tuki jakaantuu henkilöstö-, talous-, toimistopalvelu- ja tiedotusyksikköön sekä palvelukeskukseen. Liiketoimintojen kehitys Toiminnasta vastaa johtaja, DI, MBA Jussi Laitinen saakka. DI Mika Pekkinen alkaen. Toiminta-alueen päätehtävät: Tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen valvonta ja kehittäminen, laatu- ja ympäristöpolitiikka, tietohallinto, tietoliikenne-, materiaali- ja logistiikkapalvelut. Liiketoimintojen kehitys jakaantuu controller-toimintoon, ICT-palveluun, kehitykseen, ympäristöyksikköön ja logistiikkapalveluun. Energiakeskus Toiminnasta vastaa johtaja, DI Markku Jaakkola. Toiminta-alueen päätehtävät: Operatiivinen tuotannon ohjaus, energianhankinnan suunnittelu, sähkön ja maakaasun hintariskin hallinta. Energiakeskus jakaantuu riski- ja taselaskentasekä trading-yksiköihin. Energianmyynti Toiminnasta vastaa johtaja, KTM, MBA Pertti Suuripää. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön, kaukolämmön ja maakaasun myyntiin liittyvä asiakashallinta, markkinointi, tariffisuunnittelu ja tuotekehitys. Energianmyynti jakaantuu myynti-, asiakaspalvelu- (front office), myynnin tuki- (back office) ja markkinointiyksiköihin. Sähkönjakelu Toiminnasta vastaa johtaja, DI Tapio Salonen. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön laatu- ja toimitusvarmuus, sähköverkon käyttö, suunnittelu ja rakentaminen sekä liittymä- ja mittauspalvelut. Sähkönjakelu jakaantuu verkonrakennus-, verkonhallinta-, liittymäpalvelut- ja liiketoiminnan tuki -yksiköihin. Energiantuotanto Toiminnasta vastaa johtaja, insinööri Kari Vartola. Toiminta-alueen päätehtävät: Sähkön ja kaukolämmön tuotanto voimalaitoksilla, lämpölaitosten ja vesivoiman kunnossapito. Energiantuotanto jakaantuu voimalaitoskäyttö-, kunnossapito- ja tuotannon kehitys -yksiköihin. Kaukolämpö- ja kaasutoiminta Toiminnasta vastaa johtaja, DI Veikko Virtanen. Toiminta-alueen päätehtävät: Kaukolämmön ja maakaasun jakelu asiakkaille ja käytön edistäminen, kaukolämpölaitosten sekä kaukolämpö- ja maakaasuverkoston suunnittelu ja rakentaminen. Kaukolämpö- ja kaasutoiminta jakaantuu verkonrakennus-, verkonhallinta-, liittymäpalvelut- ja liiketoiminnan tuki -yksiköihin. Asiakkaat 14

15 Seutuyhteistyö Edellisvuosien tapaan, yhdenmukaisesti kaupunkistrategian kanssa, jatkettiin yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa. Nyt Tampereen Sähkölaitos osallistui Lempäälän kunnan järjestämään tarjouskilpailuun kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintoja harjoittavan Lempäälän Lämpö Oy:n ostamisesta. Tarjous johti tiiviisiin neuvotteluihin kunnan edustajien kanssa, mutta viime vaiheessa Lempäälän kunnanvaltuusto päätti kuitenkin toistaiseksi olla myymättä lämpöyhtiötä. Henkilöstöhallinto Sähkölaitoksella toteutettiin vuosille vahvistettua Tampereen Sähkölaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelmaa. Vuodelle 2005 laadittiin uusi henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma, jonka käyttöönotosta toimitusjohtaja päätti Sähkölaitoksen kehittämissuunnitelma toteuttaa Tampereen kaupungin henkilöstöstrategiaa. Keskeisiä henkilöstöhallinnollisia asiakokonaisuuksia olivat tasa-arvosuunnitelman uudistaminen, ehdotuspalkkiojärjestelmän laatiminen ja kehityskeskustelujen sekä säännöllisten palaverikäytäntöjen edistäminen. Syksyllä neuvoteltiin Tampereen Sähkölaitoksen yhtiöitettäviä toimintoja koskeva henkilöstösopimus. Sähkölaitoksen henkilöstö oli mukana syksyllä toteutetussa valtakunnallisessa Kunta10 -tutkimuksessa. Sähkölaitoksen henkilöstölle maksettiin vuoden 2003 tuloksen perusteella tulospalkkiota. Kyseessä oli ensimmäinen seurantajakso, johon vuoden tulospalkkiosopimusta sovellettiin. Henkilökunta Tampereen Sähkölaitoksen palveluksessa oli vakinaisessa palvelussuhteessa yhteensä 519 henkilöä. Tästä määrästä oli miehiä 423 ja naisia 96. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 21 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä 14 % kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, 42 % kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja 44 % kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin. Vakinaisen henkilöstön keskiikä oli 48,4 vuotta. Erilaisten eläkejärjestelyiden seurauksena sähkölaitoksen palveluksesta siirtyi eläkkeelle yhteensä 17 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi yhdeksän henkilöä, varhennetulle vanhuuseläkkeelle viisi henkilöä, yksilölliselle varhaiseläkkeelle kaksi henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeelle ei vuoden 2004 aikana siirtynyt ketään. Vuoden lopulla osaaikaeläkkeellä oli yhteensä 36 henkilöä. 15

16 H e n k i l ö s t ö h a l l i n t o Perinteinen petanquemestaruuskilpailu järjestettiin Ratinan toimipaikan piha-alueella. Käpylän alueen omakotiasujille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaukolämpöön liittymisestä ja lämpöakusta. Päästökauppatilaisuuden osanottajat tutustuivat myös Naistenlahden voimalaitokseen. Vuorotteluvapaalle jäi yhteensä 15 henkilöä, osa-aikalisälle kaksi henkilöä ja opintovapaalle yksi henkilö. Sähkölaitokselle rekrytoitiin vakinaiseen palvelussuhteeseen 15 uutta henkilöä. Vuoden aikana vakinaisessa palvelussuhteessa olevista erosi kaksi henkilöä. Koulutus Koulutuspäiviä sähkölaitoksen henkilökunnalle kertyi vuonna 2004 yhteensä päivää. Edellisvuonna koulutuspäiviä oli yhteensä Tampereen kaupungin työterveyshuolto järjesti koko sähkölaitoksen henkilöstölle Alkoholi- ja terveyskoulutuksen. Sähkölaitoksen esimiehet osallistuivat Tampereen kaupungin hallinto- ja henkilöstöryhmän järjestämiin esimieskoulutuksiin. Syksyllä Tampereen Sähkölaitoksella aloitettiin koko henkilökuntaa koskeva Työturvallisuuskortti-koulutus, joka suoritetaan loppuun kesään 2005 mennessä. Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa räätälöity Pro Management -johtamiskoulutus päättyi keväällä Kaikki koulutukseen osallistuneet 20 henkilöä suorittivat tutkinnon. Näistä valittiin neljä henkilöä jatkamaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteistyössä laatimaan Executive MBA in International Business and Marketing -koulutukseen, joka aloitettiin syksyllä Sähkölaitosasentajan ammattitutkinnon suoritti yhdeksän henkilöä. Sähkölaitosyliasentajan ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimiskoulutuksen aloitti yhdeksän henkilöä. Tiedottaminen ja viestintä Tampereen Sähkölaitoksen tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja. Organisaation jokaisella tasolla on vastuu oman alueensa tiedonkulusta ja viestinnästä. Tiedottamisesta ja sen suunnittelusta huolehtii sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen osalta tiedottaja yhdessä toiminta-alueiden kanssa. Sähkölaitoksen johtokunta nimeää oman tiedotusvastaavansa. Vuonna 2004 otettiin käyttöön uudet Tampereen kaupungin viestintäohjeet, joista järjestettiin sähkölaitoksella oma koulutustilaisuus. Ulkoisessa tiedottamisessa keskityttiin jakamaan tietoa sähkölaitoksen toiminnasta ajankohtaisin mediatiedotuksin ja www-sivujen kautta. Sähköisen palautteen määrä kasvoi edellisvuodesta. Naistenlahden voimalaitoksella järjestettiin yhdessä Energiateollisuus r.y:n kanssa medialle suunnattu tiedotustilaisuus päästökaupasta. Paikalla oli edustava joukko energia-alan asiantuntijoita alustamassa ja vastaamassa toimittajien kysymyksiin. Asiakastiedottamisessa käytettiin asiakaslehteä ja asiakaskirjeitä. Sisäinen tiedottaminen keskitettiin joka toinen viikko ilmestyneeseen sisäiseen henkilöstötiedotteeseen, Sähäkkään. Tiedotteita julkaistiin yhteensä 33, edellisvuonna 27. Kymmenen oli ns. teematiedotteita eli Extra-Sähäköitä, edellisvuonna vastaavia oli viisi. Merkittävän asiakokonaisuuden sisäisessä tiedottamisessa muodosti sähköverkkotoiminnan yhtiöittämiseen valmistautuminen. Jokaisella sähkölaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on oma sähköpostiosoite. Sähkölaitoksen henkilökunta sai kotiin Tampereen kaupungin viestintäyksikön julkaiseman henkilöstölehti Vilkun. 16

17 Yhteistoiminta Tampereen kaupungin yhteistoimintasäännön mukaisena yhteistoimintaelimenä Tampereen Sähkölaitoksella toimii yhteistyöryhmä, johon kuuluu kahdeksan työnantajan ja seitsemän työntekijöiden edustajaa. Loppuvuodesta yhteistyöryhmää täydennettiin yhdellä työntekijöiden edustajalla. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana 11 kokoukseen. Kesäkuussa järjestettiin kaupungin liikelaitosten yhteistyöryhmien tapaaminen, jonka yhteydessä oli yhteistyöryhmien välinen soutukilpailu kirkkoveneillä. Yhteistyöryhmän kokouksissa käsiteltiin vakioaiheina läheltä piti -tilanteet, työtapaturmat, talouden kehitys ja toimialan tapahtumat. Tampereen Sähkölaitoksen osittaista yhtiöittämistä käsiteltiin useita kertoja. Vuoden aikana yhteistyöryhmä käsitteli 11 henkilöstön tekemää aloitetta. Muita yhteistyöryhmän käsittelyssä olleita asioita olivat muun muassa organisaatiomuutokset, henkilöstöpolitiikan kehittämissuunnitelma, ulkopuolisen työvoiman käyttäminen, sairauspoissaolot, tasa-arvosuunnitelma, tulospalkkion maksaminen ja ehdotuspalkkiojärjestelmän käyttöönottaminen. Lisäksi yhteistyöryhmä valitsi Vuoden Sähkisläisen. Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti työpaikoilla tehtiin riskikartoituksia ja näiden pohjalta valmisteltiin työsuojelun toimintasuunnitelmat toiminnoittain vuodelle Tampereen Sähkölaitos on mukana valtakunnallisessa Nolla tapaturmaa -foorumissa. Foorumin tilaisuuksiin osallistui johdon ja henkilöstön edustajia. Energiantuotannon henkilöstöä perehdytettiin ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmään. Myös työtapaturmien ja sairauslomien raportointia kehitettiin. Vuoden 2004 Sähkisläiseksi valittiin korjausmies Pekka Rinne. Työterveyshuolto Tampereen kaupungin henkilökunnan työterveysasema tuottaa Tampereen Sähkölaitokselle lakisääteiset työterveyshuollon palvelut sekä muuta työnantajan kustantamaa sairaanhoitoa. Työterveyshuoltoa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Tampereen Sähkölaitoksen henkilökunta kuuluu Tampereen kaupungin sairauskassaan. Liikunta- ja virkistystoiminta sekä päihdeasiat Työkykyä ylläpitävää liikuntaa, rentoutusta ja kulttuuritoimintaa suunnittelee sähkölaitoksen Tyky-ryhmä, joka toimii myös päihderyhmänä. Ryhmän jäseniä osallistui Ehkäisevän päihdetyön toimiston järjestämiin päihdekoulutuksiin. Työkykyä ylläpitävänä toimintana järjestettiin helmikuussa liikuntailtapäivä Kaupissa ja syyskuussa Lamminpään maastossa. Henkilökunnan työterveysaseman työfysioterapeutin ohjaamana toteutettiin kuntosaliohjauksia sekä selkä- ja niskakouluja. Jo perinteeksi muodostuneeseen henkilökunnan Elojuhlaan osallistui noin 400 henkilöä. Vuoden 2004 yhteistoimintamäärärahalla hankittiin henkilökunnalle teatteri- ja konserttilippuja sekä vesijumppavuoroja kylpylästä. Henkilökunnan liikunta- ja harrastustoimintaa järjestää myös Sähkölaitoksen urheilukerho. Kuluneella toimintakaudella tapahtumia järjestettiin 12 eri lajissa. Lisäksi Tampereen Sähkölaitos on tukenut taloudellisesti henkilöstön jumppa- ja jäähallivuoroja, Likkojen lenkille osallistumista sekä Sähkölaitoksen urheilukerhon toimintaa. 17

18 Sähkölaitoksen talous Sähkölaitoksen tilinpäätös vuodelta 2004 Sähkölaitoksen liikevaihto saavutti ennätyksellisen 164 milj. euron tason kasvun ollessa 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön markkinahintataso on pysytellyt keskimääräistä korkeammalla tasolla koko vuoden, vaikka laskikin selvästi edellisestä vuodesta. Sähkön euromääräinen myynti ylitti edellisen vuoden 3,5 milj. eurolla. Talousarvio kuitenkin alitettiin 1,8 milj. eurolla johtuen pääasiassa siitä, että energiamäärissä ei päästy suunnitellulle tasolle. Sähkön siirtopalveluiden ja kaukolämmön euromääräinen myynti kasvoi 3 % ja jakelukaasun laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvioon verrattuna pysyteltiin hieman suunnitellun tason alapuolella. Energian hankintakulut laskivat 2,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen ja 12,4 milj. eurolla talousarvioon verrattuna. Suunniteltuja pienemmät energian myyntimäärät ja lauhdesähkötuotannon lasku vähensivät polttoaineiden käyttöä. Energian myyntikate parani merkittävästi viime vuodesta, mikä johtui pääasiassa tehokkaasti ja vähäisillä häiriöillä toteutetusta oman energian tuotannosta. Sähkölaitoksen liikeylijäämä nousi edellisvuoden 31 milj. eurosta 36 milj. euroon ja oli 6,4 milj. euroa talousarviota suurempi. Sijoitetun pääoman tuotto asettui 14,5 %:iin. Peruspääoman korvauksen sisältävä tilikauden tulos osoitti 12,2 milj. euroa ylijäämää. Investointiohjelma alittui niin sähkö- ja lämpöverkon kuin tuotantolaitostenkin osalta. Investointeja kirjattiin 20 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän. Varsinaisen toiminnan kassavirta oli 12 milj. euroa positiivinen. Lainamäärä vähentyi vuoden aikana 5,1 milj. euroa. Sähkölaitoksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 276 milj. euroa, josta pysyvät vastaavat olivat 195 milj. euroa. Sähkölaitoksen oma pääoma oli 101 milj. euroa ja vieras pääoma 175 milj. euroa muodostuen pääosin kaupungin lainasta 115 milj. euroa. Käyttökate ja investoinnit (miljoonaa euroa) 60 Muut Energian tuotantolaitokset 50 Kaukolämpöverkosto Sähköverkosto Käyttökate Käyttökate (% liikevaihdosta) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 %

19 S ä h k ö l a i t o k s e n t a l o u s SÄHKÖLAITOKSEN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Kiinteät rakenteet ja laitteet Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarastot Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahoitussaamiset kaupungilta VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Liittymismaksupääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus 540 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 S ä h k ö l a i t o k s e n t a l o u s TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön KULUT Materiaalit ja tarvikkeet Energian ostot Polttoainevarastojen muutos Aineet ja tarvikkeet Materiaalivaraston muutos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Välittömät verot TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) Varsinaisen toiminnnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot -33 Satunnaiset tuotot Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys Varausten muutokset Eläkevarauksen lisäys 540 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muiden pitkäaikaisten lainojen vähennys Muiden pitkäaikaisten lainojen lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen lisäys Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien lyhytaik. velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 TAMMIKUU TkT, dosentti Veli-Pekka Nurmi aloitti toimitusjohtajana. Muutto Koskitalosta Ratinan Jokikadulle toteutui. Onnettomuusharjoitus järjestettiin

Lisätiedot

Vuosi 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Sisältö HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat... 1 Organisaatio... 2 Tampereen Sähkölaitoksen hallinto... 4 Yhtiöiden hallinto...

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt. avauksia. Vuosi 2009

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt. avauksia. Vuosi 2009 Sähkölaitos -yhtiöt avauksia Vuosi 29 1 Visio 212 Olemme Pirkanmaan johtava ja halutuin energiayritys. Muutostilanteessa vaaditaan osuvia analyysejä Vuosi 29 oli haasteellinen ja yllätyksellinen koko energia-alalla.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 211 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 211 SISÄLLYS Talouden tunnuslukuja 211 21 29 Liikevaihto (1 e) 322 946 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 39 13 42 895 23 857 Liiketulos

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 212 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 212 Talouden tunnuslukuja 212 211 21 Liikevaihto (1 e) 314 255 322 946 339 297 Liiketulos (1 e) 22 753 39 13 42 895 Liiketulos

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot