LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet ympäristölautakunnassa 6 4 Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna Ympäristölautakunnan esityslistojen jakelu 8 6 Ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen laatiminen sekä 9 pöytäkirjanpitäjän valinta 7 Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen sekä 11 viranhaltijapäätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna Ympäristölautakunnalle saapuvan arvopostin kuittausoikeuden 13 myöntäminen 10 Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen jätehuollon 14 yhteistoiminta-alueen jätepoliittisesta ohjelmasta vuosille Maa-aineslupapäätös/ Reijo Kuosa, mullan ottaminen Hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisusta SUU 17 tehdystä valituksesta 13 Poikkeamispäätös / F-Suotimet Oy Poikkeamispäätös / Sari ja Petri Mäkinen Ympäristölautakunnan seurantaraportointi joulukuulta Viranhaltijoiden päätösten ilmoittaminen Ilmoitusasiat 25

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus OSALLISTUJAT LÄSNÄ Lehtinen Toivo puheenjohtaja Heinonen Sampsa varapuheenjohtaja Härmäaho Hannu varajäsen Lehtinen Julia jäsen Tepponen Pekka jäsen Kallio Erkki jäsen Värjönen Markku jäsen Petróczky Katalin jäsen MUU Salminen Harri johtava rakennustarkastaja Mörsky Sari palvelusihteeri Heikkilä Arvo kh:n edustaja Norr Matti ympäristötarkastaja Suominen Joonas nuvan edustaja POISSA Nikander Tiina jäsen Honkanen-Tuominen jäsen Erja ALLEKIRJOITUKSET Toivo Lehtinen puheenjohtaja Sari Mörsky pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-17 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 28. päivänä tammikuuta 2015 TARKASTUS Markku Värjönen Katalin Petróczky

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa Sari Mörsky palvelusihteeri

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla 1 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympla 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Värjönen ja Katalin Petróczky.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Puhe- ja läsnäolo-oikeudet ympäristölautakunnassa Ympla 3 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan kaupungin toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä palvelukeskuksen johtajalla oman palvelukeskuksensa toimialaan kuuluvien lautakuntien, johtokuntien ja neuvottelukuntien kokouksis sa. Hallintosäännön 12 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston sääntöjen 2 :n kohdan 9 mukaan nuorisovaltuuston tehtävänä on osallistua kunnallisten lautakuntien kokouksiin julkisten asioiden osalta. Säännöt hyväksytty moni kuntaliitosta valmistelevassa oh jaus ryhmässä Nuorisovaltuuston edustaja lautakunnassa toimii puheoikeudella; seuraamassa ja opettelemassa kunnallista päätöksentekoa sekä tuo massa nuorten näkökulmaa asioihin. Nuorisovaltuusto on hallinnollisesti nuorisolautakunnan alaisuudessa. Nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut edustajakseen ympäristölautakuntaan Joonas Suomisen ja hänen varajäsenek seen Nino Ärlingin. Ympäristölautakunta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden ympäristötarkastaja Matti Norrille sekä nuorisovaltuuston edustaja Joonas Suomiselle ja hä nen ollessa estyneenä va rajä se n Nino Ärlingille ympä ristö lautakun nan ko kouk siin vuon na 2015.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015 Ympla 4 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p Hallintosäännön mukaan toimielin päättää itse kokoustensa ajasta ja pai kas ta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoi tet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh tey des sä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jä se nil le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa teknisen- ja ym päris tö pal ve lu kes kuk sen kokoushuoneessa vuonna 2015 seuraavasti: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti teknisessä ja ym pä ris tö pal ve lukes kuk ses sa kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona kello Kokouspäivät ovat 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., , , paitsi joulukuun kokous pidetään kolman nen viikon keskiviikkona Lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä ko kouk sia. Kutsu kokouksiin toimitetaan lähettämällä jäsenille kutsu ja esi tys lista postitse viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Asiaan palataan uudelleen sähköisen kokouskäytännön tullessa ajankohtaiseksi. Johtavan rakennustarkastajan muutettu ehdotus: Johtava rakennustarkastaja muutti ehdotustaan siten, että kokousten alkamisaika on kello Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen sillä muutoksella, että kokoukset alkavat kello

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan esityslistojen jakelu Ympla 5 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Kaupunginhallituksen hyväksymien Loimaan kaupun gin vies tintä ohjeiden mukaan: Lautakuntien tiedottamisesta vastaavat esittelijät. Käytännön tiedottami sen voi hoitaa kokouksen sihteeri. Kokouksista tiedote taan tiedotusvälineil le siten, että niillä on mahdollisuus tutustua esityslistaan sähköisessä tai kirjallisessa muodossa ennen ko kousta. Kokouspäätökset tiedotetaan tei dotusvälineille palvelu keskuksen johtajan päättämällä tavalla. Sekä valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistan ja pöytä kirjat jul kaistaan internetissä kaupungin kotisivuilla. Esityslista on laadittava siten, että ne sisältävät vain asian käsittelyn edellyttä miä henkilötietoja. Salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuu teen. Tiedotusvälineiden palvelu, kaupunki palvelee tiedotusvälinei tä aktiivi sesti, nopeasti ja luotettavasti. Tiedotusvälineille anne taan niiden tarvitse mia tietoja ripeästi. Myös kielteisistä asioista tiedotetaan, jos niillä on yleis tä merkitystä.tasapuolisuus edellyt tää, että tiedot annetaan samanaikai sesti ja samansisältöisinä kaikille tiedotusvälineille. Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan esityslista löytyy viimeistään kokousviikon maanantaina Loimaan kaupungin kotisivuilta sekä, että lautakunnan esityslista jetaan lautakunnan jäsenille sekä henkilöille, joilla on länäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen laatiminen sekä pöytäkirjanpitäjän valinta Ympla 6 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p Kuntalain 62 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta on pi dettä vä pöytäkirjaa. Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jon ka määrää kukin toimielin erikseen. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta määrää lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi eli sih tee rik si teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön palvelusihteeri Sari Mörskyn. Hänen es tynee nä ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen pal ve lu kes kuksen pal ve lu sih tee ri Anja Korjonen.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 Ympla 7 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2015 Ympla 8 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lau ta kunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tusosoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pi de tään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen vi ranomai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen. Kuntalain 90 :n mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän tai kun nal lis va li tus 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 :n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök ses tä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sel le lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oi kai suvaa ti muk si neen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja ja soveltuvin osin vi ranhal ti jan tai luottamushenkilön tekemät päätökset pidetään yleisesti näh tä vä nä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan on liitet tä vä oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus tai ilmoitus ja pe ruste lu siitä, ettei oikaisuvaatimusta tai valitusosoitusta voi tehdä. Ympäristölautakunta päättää, että - lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään vuonna 2015 yleisesti nähtä vil lä teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja ra kennus val von ta yk si kös sä kokousta seuraavana perjantaina kuitenkin siten, että mikäli nähtävilläolopäivä osuu päiväksi, jolloin virasto on sul jet tu, nähtävilläoloaika on seuraava viraston aukiolopäivä sekä et-

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta tä, - lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään näh tä vä nä päätöksentekoa seuraavana maanantaina toimipaikassa au ki olo ai ka na kuitenkin siten, että mikäli nähtävänäolopäivä osuu päi väk si, jolloin toimipaikka on suljettuna, se on seuraava au ki olopäi vä. Viranhaltijapäätökset toimitetaan toimielimen esittelijälle ja pu heenjoh ta jal le neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta sähkö pos tit se.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnalle saapuvan arvopostin kuittausoikeuden myöntäminen Ympla 9 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Ympäristölautakunta päättää myöntää vuodeksi 2015 ympäristölautakunnan arvopostin kuittausoikeuden seuraaville: - johtava rakennustarkastaja Harri Salminen - rakennustarkastaja Tapani Ojansuu - rakennustarkastaja Tuula Mikkola - ympäristötarkastaja Matti Norr - palvelusihteeri Kirsikka Tikkanen - palvelusihteeri Sari Mörsky

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittisesta ohjelmasta vuosille / /2014 Ympla 10 Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh Loimi-Hämeen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 14 kuntaa: Akaa, Forssa, Humppila, Jokioinen, Koski tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jätepoliittinen ohjelma on valmisteltu yhteistyössä jätelautakunnan, alueen jätealan yrittäjien, kuntien, kansalaisjärjestöjen, asukkaiden ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Ohjelmaan on kirjattu jätehuollon kehittämisen päämäärät ja suuntaviivat sekä tahot, joille toimenpiteet on vastuutettu. Ohjelmassa on myös määritelty mittarit, joilla toimenpiteitä ja toteutumista seurataan. Jätepoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2020 tai siihen asti, kunnes seuraava jätepoliittinen ohjelma tulee voimaan. Ohjelmaan kirjattuja tavoitteita on ohjannut Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 (ELSU) sekä Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (VALTSU). * Ympla Jätepoliittisen ohjelman luonnos vuosille Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunnan mielestä jätepoliittisen ohjelman luonnos on toimiva asiakirja jätehuollon kehittämiseksi. Sen strategiset päämäärät on asiallisesti perusteltu. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta. Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Johtavan rakennustarkastajan muutettu ehdotus: Ympäristölautakunta katsoo, että jätepoliittisen ohjelman strategiset päämäärät ovat ristiriidassa jätelain hengen sekä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tekemien sopimusten kanssa. Uusi jätelain mukainen etusijajärjestys edellyttää ensijaisesti jätteen hyödyntämistä muuten kuin polttamalla.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tekemän sopimuksen mukaan Loimaan alueen jätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle poltettavaksi. Muutoin lautakunnalla ei ole huomautettavaa. Ympäristölautakunta hyväksyi johtavan rakennustarkastajan muutetun ehdotuksen.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupapäätös/ Reijo Kuosa, mullan ottaminen Ympla 11 Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh Reijo Kuosa hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle. Alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyi Lupaehtojen mukaisia maa-aineksia on alueella vielä ottamatta.lupaa haetaan loppujen maa-aineksien ottamiseen. Ottamisalue sijaitsee Säkyläharjun-Virttaankankaan I-luokan pohjavesialueen vieressä. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä välisenä aikana Loimaan kaupungin Teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa. LIITE 1/YMPLA Maa-aineslupapäätös Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää liitteen 1/YMPLA mukaisen maa-ainesluvan Reijo Kuosalle Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle. Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti myöntää liitteen 1/YMPLA mukaisen maa-ainesluvan Reijo Kuosalle Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisusta SUU tehdystä valituksesta 617/ /2014 Ympla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Salomäen Tila Oy hakee suunnittelutarveratkaisua nau ta kas vat tamon rakentamiseen. Rakennuspaikka on Lauroisten kylässä kiin teistöl lä Salomäki 3:27. LIITE 6/Ympla Suunnittelutarveratkaisu SUU Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 6/Ympla ole van suunnittelutarveratkaisun. Ympla valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Rakennuspaikan rajanaapurit ovat valittaneet suun nit te lu tar ve rat kaisus ta Turun hallinto-oikeudelle. Valituksessaan rajanaapurit vaa tivat, että päätös kumotaan. Hallinto-oikeus pyytää ym pä ris tö lau takun taa antamaan valituksen johdosta lausunnon. * Ympla Valitus Valituksen perusteiksi on esitetty, että rakentaminen ei sovellu raken nus pai kal le ilman nä ke mä es tet tä naapurin suuntaan. Lisäksi raken nus toteutuessaan ai heut tai si haju- ja näköhaittaa avoimessa ym pä ris tös sä. Ympäristölautakunta antaa asiassa seuraavan lausunnon:

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennushanke käsiteltiin rakennusvalvonnassa aiemmin pel kästään rakennuslupa-asiana. Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään kuitenkin, että rakentaminen edellyttää erityisten edel lytys ten olemassa olon ratkaisemista suunnittelutarvealueella MRL:n 137 mukaisesti. Hankkeen sisältö ei käytännössä ole muuttunut. Lu pa har kin ta vaan on tehty ns. laajennettuna eli asia on käsitelty suun nit te lu tar ve rat kai su na. Rakennuspaikan lähiympäristössä on jo ennestään maa ta lous- ja ko ti eläin ra ken nuk sia ja uuden sijoittumista niiden lä hei syy teen ei voi da katsoa paikalle soveltumattomaksi. Lisäksi uusi ra ken nus sijoit tui si usean sadan metrin etäisyydelle naapuritilan ta lous kes kukses ta. Vaikka suunniteltu nautakasvattamo siihen liittyvine rakennuksineen si joit tuu eri kiinteistölle kuin tilan muut rakennukset, muodostavat ne käy tän nös sä kokonaisuutena kuitenkin yhden rakennuspaikan. Hankkeen rakennukset ovat muodoltaan ja ma te ri aa leil taan ta vanomai sia tämän ajan maa ta lous ra ken nuk sia. Jul ki si vut ovat pää osiltaan lautaverhottuja ja pu na mul lal la maalattuja ja ve si kat teet tumman har maa ta profiilipeltiä. Vaikka rakennusten pinta-ala on suuri, ne ovat kuitenkin muodoltaan so pu suh tai sia ja täyttävät lain kauneus vaa ti muk set jopa kes ki mää räis tä paremmin. Avoimesta maastosta aiheutuen ra ken nukset näkyvät ym pä ris töönsä osittain es teet tö mäs ti. Rakennukset ovat kuitenkin nykyiseen maa lais mai se maan sopivia eikä niiden voida kat soa ai heut ta van hait taa mai se man kauneuden suhteen. Valituksessa esitettyyn sulamisvesien valumiseen ei suunnitellulla ra ken ta mi sel la ole ainakaan lisäävää vaikutusta. Hankkeella on useita rajanaapureita, joista yhtä lukuun ottamatta kaik ki muut on kuultu ha ki jan toimesta. Hakija on liittänyt ha ke mukseen selvityksen naapureiden kuulemisesta. Näiden käytettävissä ol lei den dokumenttien perusteella on naapureiden kanta lu pa har kinnas sa otettu huomioon. Edellä esitettyyn perustuen lautakunta katsoo edelleen, että ra kenta mi sen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella ovat ole massa. Koska valituksessa ei ole esitetty sellaisia seik ko ja joi den vuoksi asia tu li si harkita uudelleen, lautakunta esit tää lau sun to naan, että va li tus tu lee perusteettomana hy lä tä.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympla 12 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä ja hylännyt valituksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. * Ympla Turun hallinto-oikeuden päätös Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Poikkeamispäätös / F-Suotimet Oy Ympla 13 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh F-Suotimet Oy hakee poikkeamislupaa tuotantorakennuksen laajentamiseen Karsolan teollisuusalueella. Kyseessä on kahden olemassaolevan rakennuksen yhdistäminen laajennusosalla, joka sijoittuu osittain asemakaavan ET -alueelle. LIITE 2/Ympla Poikkeamispäätös POI Ympäristölautakunta päättää hyväksyä poikkeamisen liitteenä 2/Ympla ole van päätösasiakirjan mukaisesti.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Poikkeamispäätös / Sari ja Petri Mäkinen Ympla 14 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Sari ja Petri Mäkinen hakevat poikkeamislupaa asuinrakennuksen ra ken ta mi sek si Loimijoen ranta-alueelle Hirvikoskelle. Kyseessä on asuin ra ken nuk sen rakentaminen purettavan asuinrakennuksen tilalle. LIITE 3/Ympla Poikkeamispäätös POI Ympäristölautakunta päättää hyväksyä poikkeamisen liitteenä 3/Ympla ole van päätösasiakirjan mukaisesti.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan seurantaraportointi joulukuulta 2014 Ympla 15 Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Harri Salminen puh Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että sään nöl li nen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennai nen osa kaupungin johtamis- ja talouden-/toiminnan seu ran ta järjes tel mää. Kuukausiraportoinnin tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: Talouden toteumatiedot: (Tilanne 12/2014, suluissa vuoden 2013 vastaavan ajankohdan luvut) Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteutuman tulisi tasaisen tahdin mukaisesti olla 100 %. Ulkoinen, käyt tö % Sisäinen, käyt tö % Toimintatuotot 56,1 (94,5) 100,0 (100,0) Henkilöstökulut 101,3 (96,1) - Palvelujen ostot 58,3 (61,1) 114,4 (109,9) Aineet, tarvikkeet, tavarat 57,2 (47,0) 162,6 (277,0) Avustukset 50,0 (7,5) - Muut toimintakulut 3298,0 (74,6) 100,4 (98,0) Toimintakulut yhteensä 113,8 (84,2) 107,4 (106,1) Tilikauden yli-/alijäämä 329,8 (75,4) 104,1 (103,5) Henkilöstötilanne: Henkilöstöresursseissa on tapahtunut muutoksia yhden henkilön irtisanomisen myötä. Henkilöstön lu ku mää rä on 6 henkilöä. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennai set toimenpiteet: Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: * Ympla Ympäristölautakunnan toteumaraportit ajalta

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta merkitsee seurantaraportoinnin tietoon sa saa tetuksi.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Viranhaltijoiden päätösten ilmoittaminen Ympla 16 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky puh * Ympla Rakennuslupapäätökset ajalta Johtava rakennustarkastaja: Koulutuspäätökset nrot 1-3/ Korjaus- ja energia-avustuspäivä Helsingissä Koulutuspäätös nro 4/ AVI:n koulutuspäivä Kankaanpäässä/ Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Koulutuspäätös nro 5/Työturvallisuuskortti/kouluttajakoulutus,täydennyskurssi Tampereella Rakennustarkastaja (TM): Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen haja-asutusalueiden jätevesiasiain järjestämiseksi :t 1-4 Ympäristötarkastaja: Maa-ainesvakuuden hyväksyminen/kauniston Sora Oy Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön jättäminen maahan/purotie Jätehuoltopäätökset :t Jätehuoltopäätökset :t 1-10 Ympäristölautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut viranhaltijoiden tekemät päätökset.

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympla 17 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky puh * Ympla Katselmusryhmän pöytäkirja 20/ Tekninen johtaja / Koulutuspäätös nro 1/ Korjaus- ja energia-avustuspäivä Helsingissä 3. Turun hallinto-oikeuden päätös nro 4/0391/1 dnro 00975/14/4112 suunnittelutarveratkaisun valituksesta/salomäen tila Oy 4. Aluehallintovirasto /Ympäristölupapäätös nro 12/2015/1 dnro ESAVFI/74/04.08/2014 /Janne Mäkelä/ broilerikasvattamo 5. Valvontailmoitus lannan kaukovarastoinnista patterissa/juha Virtanen 6. Loimaan kaupunginhallitus Loimaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, päivätty ja tarkistettu Mat ka keskuk sen asemakaavan muutoksen asemakaavakartta ja -selostus. 7. Loimaan kaupunginhallitus Loimaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, päivätty ja tarkistettu Tiva-kaupan asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen asemakaavakartta ja -selostus. Ympäristölautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut ilmoitusasiat.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kokouspäivä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. Pykälät 1,2,10,12,15,16,17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seu raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3,4,5,6,7,8,9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -ai ka Oikaisuvaa timuk sen si sältö HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin ympäristölautakunta Loimijoentie ALASTARO Pykälät 3,4,5,6,7,8,9 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Hankintaoikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hakintaoikaisuvaatimuksen sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin ympäristölautakunta Loimijoentie ALASTARO Pykälät (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta) Pykälät (erityisalat) Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteinen ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN Viranomainen ja aika PL 118 Markkinaoikeus HELSINKI Pykälät (kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Pykälät (erityisalat) Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valituskielto Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallinto lainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttami sesta (1009/2001) 9a. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai su vaati muksen johdos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnal lis valituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu TURKU Kunnallisvalitus, pykälät 11 Valitusaika 30 päivää Valitusaika päättyy Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 13,14 30 päivää Valitusaika päättyy Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät ja valitusaika Vaasan hallinto-oikeus päivää Rantakatu, PL VAASA Valitusaika päättyy Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistet tuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille ennen valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot