LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Puhe- ja läsnäolo-oikeudet ympäristölautakunnassa 6 4 Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna Ympäristölautakunnan esityslistojen jakelu 8 6 Ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen laatiminen sekä 9 pöytäkirjanpitäjän valinta 7 Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen sekä 11 viranhaltijapäätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna Ympäristölautakunnalle saapuvan arvopostin kuittausoikeuden 13 myöntäminen 10 Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen jätehuollon 14 yhteistoiminta-alueen jätepoliittisesta ohjelmasta vuosille Maa-aineslupapäätös/ Reijo Kuosa, mullan ottaminen Hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisusta SUU 17 tehdystä valituksesta 13 Poikkeamispäätös / F-Suotimet Oy Poikkeamispäätös / Sari ja Petri Mäkinen Ympäristölautakunnan seurantaraportointi joulukuulta Viranhaltijoiden päätösten ilmoittaminen Ilmoitusasiat 25

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus OSALLISTUJAT LÄSNÄ Lehtinen Toivo puheenjohtaja Heinonen Sampsa varapuheenjohtaja Härmäaho Hannu varajäsen Lehtinen Julia jäsen Tepponen Pekka jäsen Kallio Erkki jäsen Värjönen Markku jäsen Petróczky Katalin jäsen MUU Salminen Harri johtava rakennustarkastaja Mörsky Sari palvelusihteeri Heikkilä Arvo kh:n edustaja Norr Matti ympäristötarkastaja Suominen Joonas nuvan edustaja POISSA Nikander Tiina jäsen Honkanen-Tuominen jäsen Erja ALLEKIRJOITUKSET Toivo Lehtinen puheenjohtaja Sari Mörsky pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-17 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 28. päivänä tammikuuta 2015 TARKASTUS Markku Värjönen Katalin Petróczky

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa Sari Mörsky palvelusihteeri

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla 1 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympla 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Markku Värjönen ja Katalin Petróczky.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Puhe- ja läsnäolo-oikeudet ympäristölautakunnassa Ympla 3 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan kaupungin toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä palvelukeskuksen johtajalla oman palvelukeskuksensa toimialaan kuuluvien lautakuntien, johtokuntien ja neuvottelukuntien kokouksis sa. Hallintosäännön 12 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston sääntöjen 2 :n kohdan 9 mukaan nuorisovaltuuston tehtävänä on osallistua kunnallisten lautakuntien kokouksiin julkisten asioiden osalta. Säännöt hyväksytty moni kuntaliitosta valmistelevassa oh jaus ryhmässä Nuorisovaltuuston edustaja lautakunnassa toimii puheoikeudella; seuraamassa ja opettelemassa kunnallista päätöksentekoa sekä tuo massa nuorten näkökulmaa asioihin. Nuorisovaltuusto on hallinnollisesti nuorisolautakunnan alaisuudessa. Nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut edustajakseen ympäristölautakuntaan Joonas Suomisen ja hänen varajäsenek seen Nino Ärlingin. Ympäristölautakunta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden ympäristötarkastaja Matti Norrille sekä nuorisovaltuuston edustaja Joonas Suomiselle ja hä nen ollessa estyneenä va rajä se n Nino Ärlingille ympä ristö lautakun nan ko kouk siin vuon na 2015.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015 Ympla 4 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p Hallintosäännön mukaan toimielin päättää itse kokoustensa ajasta ja pai kas ta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoi tet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh tey des sä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jä se nil le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa teknisen- ja ym päris tö pal ve lu kes kuk sen kokoushuoneessa vuonna 2015 seuraavasti: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti teknisessä ja ym pä ris tö pal ve lukes kuk ses sa kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona kello Kokouspäivät ovat 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., , , paitsi joulukuun kokous pidetään kolman nen viikon keskiviikkona Lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä ko kouk sia. Kutsu kokouksiin toimitetaan lähettämällä jäsenille kutsu ja esi tys lista postitse viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Asiaan palataan uudelleen sähköisen kokouskäytännön tullessa ajankohtaiseksi. Johtavan rakennustarkastajan muutettu ehdotus: Johtava rakennustarkastaja muutti ehdotustaan siten, että kokousten alkamisaika on kello Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen sillä muutoksella, että kokoukset alkavat kello

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan esityslistojen jakelu Ympla 5 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Kaupunginhallituksen hyväksymien Loimaan kaupun gin vies tintä ohjeiden mukaan: Lautakuntien tiedottamisesta vastaavat esittelijät. Käytännön tiedottami sen voi hoitaa kokouksen sihteeri. Kokouksista tiedote taan tiedotusvälineil le siten, että niillä on mahdollisuus tutustua esityslistaan sähköisessä tai kirjallisessa muodossa ennen ko kousta. Kokouspäätökset tiedotetaan tei dotusvälineille palvelu keskuksen johtajan päättämällä tavalla. Sekä valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistan ja pöytä kirjat jul kaistaan internetissä kaupungin kotisivuilla. Esityslista on laadittava siten, että ne sisältävät vain asian käsittelyn edellyttä miä henkilötietoja. Salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuu teen. Tiedotusvälineiden palvelu, kaupunki palvelee tiedotusvälinei tä aktiivi sesti, nopeasti ja luotettavasti. Tiedotusvälineille anne taan niiden tarvitse mia tietoja ripeästi. Myös kielteisistä asioista tiedotetaan, jos niillä on yleis tä merkitystä.tasapuolisuus edellyt tää, että tiedot annetaan samanaikai sesti ja samansisältöisinä kaikille tiedotusvälineille. Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan esityslista löytyy viimeistään kokousviikon maanantaina Loimaan kaupungin kotisivuilta sekä, että lautakunnan esityslista jetaan lautakunnan jäsenille sekä henkilöille, joilla on länäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen laatiminen sekä pöytäkirjanpitäjän valinta Ympla 6 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, p Kuntalain 62 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta on pi dettä vä pöytäkirjaa. Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, jon ka määrää kukin toimielin erikseen. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta määrää lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi eli sih tee rik si teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön palvelusihteeri Sari Mörskyn. Hänen es tynee nä ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen pal ve lu kes kuksen pal ve lu sih tee ri Anja Korjonen.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 Ympla 7 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2015 Ympla 8 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lau ta kunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tusosoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pi de tään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen vi ranomai nen katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen. Kuntalain 90 :n mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän tai kun nal lis va li tus 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 :n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök ses tä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sel le lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oi kai suvaa ti muk si neen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja ja soveltuvin osin vi ranhal ti jan tai luottamushenkilön tekemät päätökset pidetään yleisesti näh tä vä nä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan on liitet tä vä oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus tai ilmoitus ja pe ruste lu siitä, ettei oikaisuvaatimusta tai valitusosoitusta voi tehdä. Ympäristölautakunta päättää, että - lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään vuonna 2015 yleisesti nähtä vil lä teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja ra kennus val von ta yk si kös sä kokousta seuraavana perjantaina kuitenkin siten, että mikäli nähtävilläolopäivä osuu päiväksi, jolloin virasto on sul jet tu, nähtävilläoloaika on seuraava viraston aukiolopäivä sekä et-

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta tä, - lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään näh tä vä nä päätöksentekoa seuraavana maanantaina toimipaikassa au ki olo ai ka na kuitenkin siten, että mikäli nähtävänäolopäivä osuu päi väk si, jolloin toimipaikka on suljettuna, se on seuraava au ki olopäi vä. Viranhaltijapäätökset toimitetaan toimielimen esittelijälle ja pu heenjoh ta jal le neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta sähkö pos tit se.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnalle saapuvan arvopostin kuittausoikeuden myöntäminen Ympla 9 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky, puh Ympäristölautakunta päättää myöntää vuodeksi 2015 ympäristölautakunnan arvopostin kuittausoikeuden seuraaville: - johtava rakennustarkastaja Harri Salminen - rakennustarkastaja Tapani Ojansuu - rakennustarkastaja Tuula Mikkola - ympäristötarkastaja Matti Norr - palvelusihteeri Kirsikka Tikkanen - palvelusihteeri Sari Mörsky

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittisesta ohjelmasta vuosille / /2014 Ympla 10 Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh Loimi-Hämeen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 14 kuntaa: Akaa, Forssa, Humppila, Jokioinen, Koski tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jätepoliittinen ohjelma on valmisteltu yhteistyössä jätelautakunnan, alueen jätealan yrittäjien, kuntien, kansalaisjärjestöjen, asukkaiden ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Ohjelmaan on kirjattu jätehuollon kehittämisen päämäärät ja suuntaviivat sekä tahot, joille toimenpiteet on vastuutettu. Ohjelmassa on myös määritelty mittarit, joilla toimenpiteitä ja toteutumista seurataan. Jätepoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2020 tai siihen asti, kunnes seuraava jätepoliittinen ohjelma tulee voimaan. Ohjelmaan kirjattuja tavoitteita on ohjannut Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 (ELSU) sekä Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (VALTSU). * Ympla Jätepoliittisen ohjelman luonnos vuosille Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunnan mielestä jätepoliittisen ohjelman luonnos on toimiva asiakirja jätehuollon kehittämiseksi. Sen strategiset päämäärät on asiallisesti perusteltu. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta. Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Johtavan rakennustarkastajan muutettu ehdotus: Ympäristölautakunta katsoo, että jätepoliittisen ohjelman strategiset päämäärät ovat ristiriidassa jätelain hengen sekä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tekemien sopimusten kanssa. Uusi jätelain mukainen etusijajärjestys edellyttää ensijaisesti jätteen hyödyntämistä muuten kuin polttamalla.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tekemän sopimuksen mukaan Loimaan alueen jätteet toimitetaan Ekokem Oy:lle poltettavaksi. Muutoin lautakunnalla ei ole huomautettavaa. Ympäristölautakunta hyväksyi johtavan rakennustarkastajan muutetun ehdotuksen.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupapäätös/ Reijo Kuosa, mullan ottaminen Ympla 11 Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr, puh Reijo Kuosa hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle. Alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyi Lupaehtojen mukaisia maa-aineksia on alueella vielä ottamatta.lupaa haetaan loppujen maa-aineksien ottamiseen. Ottamisalue sijaitsee Säkyläharjun-Virttaankankaan I-luokan pohjavesialueen vieressä. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä välisenä aikana Loimaan kaupungin Teknisessä ja ympäristöpalvelukeskuksessa. LIITE 1/YMPLA Maa-aineslupapäätös Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää liitteen 1/YMPLA mukaisen maa-ainesluvan Reijo Kuosalle Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle. Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti. Ympäristölautakunta päätti myöntää liitteen 1/YMPLA mukaisen maa-ainesluvan Reijo Kuosalle Loimaan kaupungin Virttaan kylään Metsäkorpela (RN:o 2:94) -nimiselle tilalle.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisusta SUU tehdystä valituksesta 617/ /2014 Ympla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Salomäen Tila Oy hakee suunnittelutarveratkaisua nau ta kas vat tamon rakentamiseen. Rakennuspaikka on Lauroisten kylässä kiin teistöl lä Salomäki 3:27. LIITE 6/Ympla Suunnittelutarveratkaisu SUU Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 6/Ympla ole van suunnittelutarveratkaisun. Ympla valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Rakennuspaikan rajanaapurit ovat valittaneet suun nit te lu tar ve rat kaisus ta Turun hallinto-oikeudelle. Valituksessaan rajanaapurit vaa tivat, että päätös kumotaan. Hallinto-oikeus pyytää ym pä ris tö lau takun taa antamaan valituksen johdosta lausunnon. * Ympla Valitus Valituksen perusteiksi on esitetty, että rakentaminen ei sovellu raken nus pai kal le ilman nä ke mä es tet tä naapurin suuntaan. Lisäksi raken nus toteutuessaan ai heut tai si haju- ja näköhaittaa avoimessa ym pä ris tös sä. Ympäristölautakunta antaa asiassa seuraavan lausunnon:

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennushanke käsiteltiin rakennusvalvonnassa aiemmin pel kästään rakennuslupa-asiana. Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään kuitenkin, että rakentaminen edellyttää erityisten edel lytys ten olemassa olon ratkaisemista suunnittelutarvealueella MRL:n 137 mukaisesti. Hankkeen sisältö ei käytännössä ole muuttunut. Lu pa har kin ta vaan on tehty ns. laajennettuna eli asia on käsitelty suun nit te lu tar ve rat kai su na. Rakennuspaikan lähiympäristössä on jo ennestään maa ta lous- ja ko ti eläin ra ken nuk sia ja uuden sijoittumista niiden lä hei syy teen ei voi da katsoa paikalle soveltumattomaksi. Lisäksi uusi ra ken nus sijoit tui si usean sadan metrin etäisyydelle naapuritilan ta lous kes kukses ta. Vaikka suunniteltu nautakasvattamo siihen liittyvine rakennuksineen si joit tuu eri kiinteistölle kuin tilan muut rakennukset, muodostavat ne käy tän nös sä kokonaisuutena kuitenkin yhden rakennuspaikan. Hankkeen rakennukset ovat muodoltaan ja ma te ri aa leil taan ta vanomai sia tämän ajan maa ta lous ra ken nuk sia. Jul ki si vut ovat pää osiltaan lautaverhottuja ja pu na mul lal la maalattuja ja ve si kat teet tumman har maa ta profiilipeltiä. Vaikka rakennusten pinta-ala on suuri, ne ovat kuitenkin muodoltaan so pu suh tai sia ja täyttävät lain kauneus vaa ti muk set jopa kes ki mää räis tä paremmin. Avoimesta maastosta aiheutuen ra ken nukset näkyvät ym pä ris töönsä osittain es teet tö mäs ti. Rakennukset ovat kuitenkin nykyiseen maa lais mai se maan sopivia eikä niiden voida kat soa ai heut ta van hait taa mai se man kauneuden suhteen. Valituksessa esitettyyn sulamisvesien valumiseen ei suunnitellulla ra ken ta mi sel la ole ainakaan lisäävää vaikutusta. Hankkeella on useita rajanaapureita, joista yhtä lukuun ottamatta kaik ki muut on kuultu ha ki jan toimesta. Hakija on liittänyt ha ke mukseen selvityksen naapureiden kuulemisesta. Näiden käytettävissä ol lei den dokumenttien perusteella on naapureiden kanta lu pa har kinnas sa otettu huomioon. Edellä esitettyyn perustuen lautakunta katsoo edelleen, että ra kenta mi sen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella ovat ole massa. Koska valituksessa ei ole esitetty sellaisia seik ko ja joi den vuoksi asia tu li si harkita uudelleen, lautakunta esit tää lau sun to naan, että va li tus tu lee perusteettomana hy lä tä.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympla 12 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä ja hylännyt valituksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. * Ympla Turun hallinto-oikeuden päätös Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Poikkeamispäätös / F-Suotimet Oy Ympla 13 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh F-Suotimet Oy hakee poikkeamislupaa tuotantorakennuksen laajentamiseen Karsolan teollisuusalueella. Kyseessä on kahden olemassaolevan rakennuksen yhdistäminen laajennusosalla, joka sijoittuu osittain asemakaavan ET -alueelle. LIITE 2/Ympla Poikkeamispäätös POI Ympäristölautakunta päättää hyväksyä poikkeamisen liitteenä 2/Ympla ole van päätösasiakirjan mukaisesti.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Poikkeamispäätös / Sari ja Petri Mäkinen Ympla 14 Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh Sari ja Petri Mäkinen hakevat poikkeamislupaa asuinrakennuksen ra ken ta mi sek si Loimijoen ranta-alueelle Hirvikoskelle. Kyseessä on asuin ra ken nuk sen rakentaminen purettavan asuinrakennuksen tilalle. LIITE 3/Ympla Poikkeamispäätös POI Ympäristölautakunta päättää hyväksyä poikkeamisen liitteenä 3/Ympla ole van päätösasiakirjan mukaisesti.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan seurantaraportointi joulukuulta 2014 Ympla 15 Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Harri Salminen puh Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että sään nöl li nen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennai nen osa kaupungin johtamis- ja talouden-/toiminnan seu ran ta järjes tel mää. Kuukausiraportoinnin tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: Talouden toteumatiedot: (Tilanne 12/2014, suluissa vuoden 2013 vastaavan ajankohdan luvut) Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteutuman tulisi tasaisen tahdin mukaisesti olla 100 %. Ulkoinen, käyt tö % Sisäinen, käyt tö % Toimintatuotot 56,1 (94,5) 100,0 (100,0) Henkilöstökulut 101,3 (96,1) - Palvelujen ostot 58,3 (61,1) 114,4 (109,9) Aineet, tarvikkeet, tavarat 57,2 (47,0) 162,6 (277,0) Avustukset 50,0 (7,5) - Muut toimintakulut 3298,0 (74,6) 100,4 (98,0) Toimintakulut yhteensä 113,8 (84,2) 107,4 (106,1) Tilikauden yli-/alijäämä 329,8 (75,4) 104,1 (103,5) Henkilöstötilanne: Henkilöstöresursseissa on tapahtunut muutoksia yhden henkilön irtisanomisen myötä. Henkilöstön lu ku mää rä on 6 henkilöä. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennai set toimenpiteet: Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: * Ympla Ympäristölautakunnan toteumaraportit ajalta

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta merkitsee seurantaraportoinnin tietoon sa saa tetuksi.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Viranhaltijoiden päätösten ilmoittaminen Ympla 16 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky puh * Ympla Rakennuslupapäätökset ajalta Johtava rakennustarkastaja: Koulutuspäätökset nrot 1-3/ Korjaus- ja energia-avustuspäivä Helsingissä Koulutuspäätös nro 4/ AVI:n koulutuspäivä Kankaanpäässä/ Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Koulutuspäätös nro 5/Työturvallisuuskortti/kouluttajakoulutus,täydennyskurssi Tampereella Rakennustarkastaja (TM): Harkinnanvaraisen tuen myöntäminen haja-asutusalueiden jätevesiasiain järjestämiseksi :t 1-4 Ympäristötarkastaja: Maa-ainesvakuuden hyväksyminen/kauniston Sora Oy Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön jättäminen maahan/purotie Jätehuoltopäätökset :t Jätehuoltopäätökset :t 1-10 Ympäristölautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut viranhaltijoiden tekemät päätökset.

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympla 17 Valmistelija: palvelusihteeri Sari Mörsky puh * Ympla Katselmusryhmän pöytäkirja 20/ Tekninen johtaja / Koulutuspäätös nro 1/ Korjaus- ja energia-avustuspäivä Helsingissä 3. Turun hallinto-oikeuden päätös nro 4/0391/1 dnro 00975/14/4112 suunnittelutarveratkaisun valituksesta/salomäen tila Oy 4. Aluehallintovirasto /Ympäristölupapäätös nro 12/2015/1 dnro ESAVFI/74/04.08/2014 /Janne Mäkelä/ broilerikasvattamo 5. Valvontailmoitus lannan kaukovarastoinnista patterissa/juha Virtanen 6. Loimaan kaupunginhallitus Loimaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, päivätty ja tarkistettu Mat ka keskuk sen asemakaavan muutoksen asemakaavakartta ja -selostus. 7. Loimaan kaupunginhallitus Loimaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, päivätty ja tarkistettu Tiva-kaupan asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen asemakaavakartta ja -selostus. Ympäristölautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut ilmoitusasiat.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kokouspäivä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. Pykälät 1,2,10,12,15,16,17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seu raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3,4,5,6,7,8,9 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -ai ka Oikaisuvaa timuk sen si sältö HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin ympäristölautakunta Loimijoentie ALASTARO Pykälät 3,4,5,6,7,8,9 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Hankintaoikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hakintaoikaisuvaatimuksen sisältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin ympäristölautakunta Loimijoentie ALASTARO Pykälät (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta) Pykälät (erityisalat) Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteinen ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN Viranomainen ja aika PL 118 Markkinaoikeus HELSINKI Pykälät (kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Pykälät (erityisalat) Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valituskielto Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallinto lainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttami sesta (1009/2001) 9a. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai su vaati muksen johdos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnal lis valituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu TURKU Kunnallisvalitus, pykälät 11 Valitusaika 30 päivää Valitusaika päättyy Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 13,14 30 päivää Valitusaika päättyy Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät ja valitusaika Vaasan hallinto-oikeus päivää Rantakatu, PL VAASA Valitusaika päättyy Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistet tuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille ennen valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot