Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU"

Transkriptio

1 Varpu Paakinaho-Heikkinen KIINTEISTÖHUOLTOHENKILÖSTÖN KOULUTUS JA URAPOLKU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Helmikuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste Ylivieska Aika Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus ja urapolku Työn ohjaaja Koulutusohjelmajohtaja, diplomi-insinööri Rahja Antti Työelämäohjaaja Projektijohtaja, diplomi-insinööri Siipola Antti Tekijä Paakinaho-Heikkinen Varpu Sivumäärä Tällä opinnäytetyöllä selvitettiin kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön osaamistarpeita ja uramahdollisuuksia ammatillisen kasvun ja koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa tutustuttiin kiinteistönhuoltoalan koulutusjärjestelmiin ja laadittiin ISS Palvelut Oy:lle henkilöstön perehdytys- ja koulutusohjelma. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle tutustumalla ammatillista kasvua ja urakehitystä käsittelevään oppimateriaaliin. Tämän jälkeen tutustuttiin alan henkilöstön koulutuksen historiaan ja tulevaisuuden näkymiin. Seuraavassa vaiheessa selvitettiin alan koulutuksen nykytila. ISS Palvelut Oy:n perehdytysprosessiin ja osaamisen hallintaa liittyvät toimintamallit ja menettelytavat todettiin käyttökelpoiseksi. Tutkimuksen tuloksena tuotettiin ISS Palvelut Oy:n kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konseptiin liittyvä koulutusjärjestelmäkuvaus. Asiasanat Ammatillinen kasvu, osaamisen hallinta, urakehitys

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree program Industrial management Name of thesis Date The employees of property services education and career path Instructor Pages M.Sc. Head of Programme, Senior Lecturer Rahja Antti Supervisor Project Director, Master of Science in Technology Siipola Antti Author Paakinaho-Heikkinen Varpu The purpose of this thesis was to study the property services employee s needs of know-how and potential career paths from educations and training point of view. In thesis the training systems of property services was studied and the programme of education and orientation was formulated to ISS Finland Ltd. The research was started by reading up on the materials of branch of study and development of career. Next the educational history of employees and vision of the future were familiarized. In following stage the present state fields educational was analysed. The operations model and plans of action were connected with the orientation process and the containment of know-how in ISS services Ltd was found out usable. The real estate management are connected the educational system description of ISS services Ltd was produced by research result. Key words technical expansion, development of career, management of know-how

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO Tutkimuksen kohde Tutkimusongelman määrittely Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaukset Tutkimustapa ja -menetelmät 5 2. AMMATILLINEN KASVU JA URAKEHITYS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Työelämän muutokset ja elinikäinen oppiminen Osaamisen ylläpitäminen jatkuvassa muutoksessa Yksilön ammatillisen kasvun haasteet Jatkuvaa oppimista tukeva organisaatio KATSAUS HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN HISTORIAAN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön koulutuksen historiaa Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymiä Tulevaisuus raportti: Palvelu osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Tulevaisuusluotain - Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Kiinteistönhuoltoalan koulutus Suomessa tällä hetkellä Ammatillisen koulutuksen haasteet KIINTEISTÖNHUOLLON JA ULKOALUEIDEN HOIDON TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konsepti Kiinteistönhoidon tehtäväkokonaisuudet Tehtävänimikkeitä Kiinteistönhuoltoalalle tulo PEREHDYTTÄMINEN OSAAMISEN HALLINTA Osaamiskartoitus Tehtäväkuva Kehityskeskustelu KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Osaamista täydentävä koulutus Osaamista ylläpitävä koulutus Osaamista synnyttävä koulutus Koulutuskortti ja koulutuksen vuosikello ARIOINTI JA POHDINTA YHTEENVETO 43 LÄHTEET 44 LIITTEET 46

5 1 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen kohde Työskentelen ISS Palvelut Oy:ssä palvelupäällikkönä. ISS palvelut (ISS) on kiinteistö- ja toimitilapalveluja tuottava palvelualan yritys. Keväällä 2007 pääsin mukaan kiinteistönhuollon ja ulkoalueidenhoidon konseptia rakentavaan valtakunnalliseen projektiryhmään, joka oli työskennellyt noin vuoden ajan. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan projekti piti valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Konseptin visio oli luoda ja jalkauttaa ISS:lle yhtenäinen ja tehokas tapa toimia kiinteistönhuollossa ja ulkoaluehoidossa. Projektiryhmän tavoitteena oli tuottaa ISS WAY konseptikäsikirja. Konsepti oli tarkoitus luoda yhdeksi osaksi muita ISS konsepteja. Vastaavanlainen konsepti on jo käytössä ISS:n siivouspalveluille. Minun tehtäväni projektiryhmässä oli huolehtia henkilöstön koulutus- ja perehdytysosion kokoamisesta. Tämä oli lähtökohta insinöörityölleni. ISS Palvelut on kansainvälinen yritys, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS on alallaan kansainvälinen markkinajohtaja ja sen toimintaa on 49 eri maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 7,5 Mrd.. ISS:n omistajina on pääomasijoittajat EQT ja Goldman Sachs Capital Partners. Maailmassa ISS:läisiä on lähes Suomessa ISS Palvelut Oy on erikoistunut kiinteistö- ja toimitilapalveluihin. ISS:n ydinosaamista ovat asiakaskohtaisten palveluratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Suomessa ISS:n henkilökuntaa on n Asiakkaita yli 340 paikkakunnalla ja liikevaihto oli 425 milj. vuonna ISS Palvelujen liikeideana on toimittaa yrityksille ja julkiselle sektorille palvelukokonaisuuksia, joiden arvo asiakkaille muodostuu siitä, että ne mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen päätoimintoihinsa ja erityisosaamiseensa. Näin palvelukokonaisuudet mahdollistavat uusia toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä toimintamuotoja. ISS:n palvelut nivoutuvat osaksi asiakkaan toimintaympäristöä ja liiketoimintaa. ISS:n asiakkaina ovat sekä yksityinen että julkinen sektori.

6 2 ISS:n arvot ovat: rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Rehellisyys tarkoittaa, että ISS:llä kunnioitetaan ja keskustellaan asioista avoimesti ja pidetään kiinni sovitusta. Yrittäjyys tarkoittaa, että ISS:llä ollaan sitoutuneita toimimaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Päätöksiä tehdään ja toimitaan. Vastuu tarkoittaa sitä, että ISS:llä otetaan vastuun asiakkaista, työtovereista ja ympäristöstä. Laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaan saama arvo toteutetaan sitoutuneen henkilökunnan, korkean ammattitaidon ja parhaiden menetelmien avulla. ISS:n uusi strategia astuu voimaan Tästä johtuen ISS:n organisaatiot ovat jonkin verran muuttumassa, eivätkä ole tässä vaiheessa julkaisukelpoisia. 1.2 Tutkimusongelman määrittely ISS Palvelut Oy on vahvasti mukana työelämän muutoksissa. Kolme ja puoli vuotta sitten ISS Palvelut osti toisen lähes samankokoisen alan yrityksen, Engel Palvelut Oy:n. Vastaavankokoista tämän toimialan yrityskauppaa ei Suomessa ole aiemmin tapahtunut. Tällä yrityskaupalla haettiin vahvaa markkina-asemaa, mutta myös synergiaetuja ja monialaosaamisen vahvistamista. Molemmissa yrityksissä oli jo olemassa toimivat henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelmat. Yritysten yhdistyminen käynnisti muutosprosessin, josta alalla ei ollut Suomessa aiempaa kokemusta. Yrityksen johdon tahtotila oli että, molemmista yrityksistä otetaan käyttöön parhaat ja toimivimmat käytännöt. Tämä muutosprosessi on koskettanut jokaista ISS:n työntekijää jollakin tavalla. Tällä hetkellä ISS:n muutosprosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että kaikille toiminnoille on rakennettu tai ollaan rakentamassa konsepteja, jotka ohjaavat toimintoja. Konseptilla voidaan osoittaa, että toiminnot ovat yhdenmukaiset kaikkialla ISS:n eri toimipaikoilla. Koska ISS on palvelualan yritys, henkilöstön koulutus, perehdytys ja urapolku ovat keskeisellä sijalla toimintojen kehittämisessä. Tulevaisuuden haasteena on saada

7 3 alalle ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa. Toisaalta haasteena on myös moniosaaminen. Monialayrityksen työntekijän tulee hallita erilaisia tietoja ja taitoja sekä kyetä muuttumaan yrityksen muuttaessa toimintojaan. Pysyvää tulevaisuudessa on vain jatkuva muutos. Muuttuvissa tilanteissa henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen ovat merkittävä haaste yritykselle. ISS:llä on laadittu koko henkilöstöä koskeva työntekijöiden osaamisen kehittämistä kuvaava koulutusohjelma. KUVIO 1. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen -koulutusohjelma (ISS perehdytysmateriaali 2007.) Siivouspalvelun käyttämän konseptin nimi on Q3E, jotka kirjaimet tulevat englanninkielisistä sanoista, quality, employees, economy, environment. Kiinteistöhuollon ja ulkoaluehoidon konseptin rakentamisessa on mukana samat elementit.

8 4 KUVIO 2. Q3E Siivouspalvelukonsepti (ISS koulutusmateriaali 2007.) Projekti on käynnistetty ISS:n kiinteistönhuolto- ja ulkoalueiden hoitopalveluiden yhtenäistämiseksi. Samaa yhteistä mallia noudattavaa palvelua on helpompi seurata ja mitata. ISS:llä ei ole ollut aiemmin käytössään valtakunnallista yhtenäistä konseptia, vaan toimintamalli palvelun tuottamiseksi on ollut alueellista. Tällöin kiinteistönhuoltoa ja ulkoalueiden hoitoa on ollut erittäin vaikea ohjata ja kehittää tehokkaasti. Henkilöstön koulutuksen ja urapolkujen selvittäminen on tärkeä osa konseptikehitystä. ISS:llä on keskitetty henkilöstöosasto, mutta jokainen toimiala vastaa henkilöstönsä koulutuksesta ja urakehityksestä. ISS:n valtakunnallisena koulutus- ja työsuojelupäällikkönä toimii Marja Virtala-Kantola. 1.3 Tutkimuksen tavoitteet Insinöörityön aiheena on kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus ja urapolku. Tehtävänä oli tutustua alan koulutusjärjestelmiin ja laatia henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelma. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ISS Palvelut Oy:n kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon konseptiin liittyvä koulutusjärjestelmäkuvaus.

9 5 KUVIO 3. Koulutusjärjestelmän kuvauksen alustava tavoite (ISS projektikansio 2006.) 1.4 Tutkimuksen rajaukset Insinöörityössä käsitellään kiinteistönhuoltohenkilöstöön liittyviä koulutus- ja urapolkuja. Työssä kuvataan suorittavan tason kiinteistönhuollon ja ulkoalueidenhoidon henkilöstön koulutusjärjestelmä. Työssä käsitellään lisäksi alan uralla etenemismahdollisuuksia. 1.5 Tutkimustapa ja -menetelmät Tutkimus tehtiin tutustumalla ammatillista kasvua ja urakehitystä käsittelevään oppimateriaaliin, tutustumalla alan historiaan ja tulevaisuuden näkymiin, perehtymällä valtakunnalliseen kiinteistönhuoltoalan koulutustarjontaan ja mahdollisuuksiin sekä tutustumalla ISS:n nykyisiin perehdytys- ja koulutusjärjestelmiin. Lisäksi haastateltiin alan asiantuntijoita. Tutkimusaikana

10 6 suunniteltiin ja toteutettiin kaksi räätälöityä pilottikoulutusta yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä koulutuksista koottiin palautteet ja tehtiin jatkosuunnitelmat.

11 7 2. AMMATILLINEN KASVU JA URAKEHITYS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA 2.1 Työelämän muutokset ja elinikäinen oppiminen Työelämässä tapahtuu ilmiöitä, jotka tekevät ammattitaidon jatkuvan kehittämisen ja ammatillisen uudistumisen välttämättömäksi. Nykyään ei ole enää toimialoja, josta voitaisiin sanoa, että toimitaan vakailla ja helposti ennustettavilla markkinoilla. On mahdotonta ennustaa markkinatilanteita vuosiksi eteenpäin. On ilmeisen todennäköistä, että markkinoiden kehitys ja kulutuskysyntä muuttuvat yhä epävarmemmiksi ja yritysten on otettava entistä suurempia riskejä, mikäli ne aikovat menestyä markkinoilla. Henkilöstön osaamisen ja tietotaidon ylläpitäminen on noussut keskeiseksi osaksi yritysten menestystekijöinä. Pekka Ruohotien mukaan tietojen ja taitojen nopea vanhentuminen on todellinen uhka. Se voi tulla ongelmaksi missä tahansa työssä ja missä tahansa ikäryhmässä. (Ruohotie 1998, 57.) Muutoksen keskellä elinikäisestä oppimisesta on tullut tärkeä osa muutokseen sopeutumista. Työelämän muutokset haastavat työntekijät elinikäisen oppimisen matkalle. Ruohotien mukaan ihmisten on totuttava ajatukseen, ettei ikuisia työsuhteita enää ole ja että ammattia on vaihdettava muutamaan kertaan. Jokaisen on otettava vastuu itse omasta kilpailukyvystään työmarkkinoilla ja omasta osaamisestaan. Koska ammatti ja työ voivat koska tahansa vaihtua, pelkkä työssä tapahtuva koulutus ei enää riitä. Ammatillista uudistumista ja kasvua ovat kaikki kehittämistoimenpiteet, joilla pidetään yllä ja lisätään ammatillista pätevyyttä. (Ruohotie 1998, 57.) Ammatillinen kasvu tulisi ymmärtää koko elämän jatkuvana prosessina ja mahdollisuutena uusiutua työntekijänä. Ammatillinen kasvu voidaan myös määritellä osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymisenä ja vahvistumisena. (Eteläpelto 1992, 36.)

12 8 2.2 Osaamisen ylläpitäminen jatkuvassa muutoksessa Ihmiset reagoivat muutokseen eri tavoin. Monille ihmisille muutos on epämiellyttävä, toisille taas muutos voi olla elämäntapa. Toiset kokevat muutoksen haasteeksi, toiset taistelevat sitä vastaan ja pitäytyvät tuttuihin ajattelun ja tekemisen rutiineihin. Nykyaikana menestyvät parhaiten ne, jotka hyväksyvät muutosten aiheuttaman epävarmuuden eli kulkevat muutoksen mukana. Vieläkin aktiivisemmin voidaan toimia: käännetään muutos omaksi eduksi ja näin voidaan tarttua uusiin avautuviin mahdollisuuksiin. Innovatiivisuus ja luovuus auttavat sopeutumaan muutokseen ja ne ovat henkilökohtaisia työllistymistakuita. Muutoksessa eläminen edellyttää uskoa omiin kykyihin uusiutua läpi elämän. (Ruohotie 2000, 47.) Jokaisen tulisi muistaa, että ainoa turva on oma osaaminen ja ammattitaito. Yksilöllä on vastuu omasta työllistymisestään läpi elämän. Lisäksi hän on vastuussa taitojensa ja osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä. Työnantaja huolehtii taitojen päivittämisestä vain sen verran kuin se yritystä hyödyttää, lopullinen vastuu on jokaisella itsellään. Omista mahdollisuuksista kannattaa pitää huolta sen takia, ettei turvallisia elinikäisiä työpaikkoja ole olemassa. Koulutusta vastaavaa työtä ei nykyään välttämättä ole, koska sekä koulutus että ammatit muuttuvat nopeassa tahdissa. Työsuhteiden lisääntyessä ja työn jatkuvuutta koskevan epävarmuuden kasvaessa vastuu omasta kouluttautumisesta, osaamisesta ja kilpailukyvystä työmarkkinoilla siirtyy yksilölle. Ketään ei voi käskeä oppimaan, oppimiseen tarvitaan oma tavoite ja halu. Työturvavakuutus on hyvä työmarkkinakunto, ajan tasalla oleva pätevyys sekä kyky oppia tehokkaasti. (Ruohotie 2002.) Yksilön on tarpeen ennakoida osaamistarpeet ja reflektoida sitä, millä osaamisella menestytään esim. viiden vuoden kuluttua. 2.3 Yksilön ammatillisen kasvun haasteet Organisaatioiden kilpailukyvyn uusiin haasteisiin pystyvät vastaaman ne, jotka ovat jatkuvasti valmiit omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä uudella tavalla. Pulmia taas voi syntyä erityisesti niille, jotka monivuotisen

13 9 työkokemuksensa kautta ovat saavuttaneet erinomaisen ammattitaidon jollakin erikoisalalla, mutta joutuvat ammatin muuttuessa uudistamaan ammattitaitonsa. Tietojen ja taitojen vanhentumisesta tulee ilmeinen ongelma, kun työtehtävissä, velvollisuuksissa ja vastuualueissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joista työntekijät eivät suoriudu nykyisellä ammattipätevyydellä, ja kun uusimpia ja ajanmukaisia tietoja ja taitoja ei ole riittävästi. Ammatillinen jälkeenjääneisyys on ammatin vaatimusten ja ammatillisten valmiuksien välistä yhteensopimattomuutta. (Ruohotie 1998, 57.) Uskomukset uudistusten hyödyllisyydestä ja saavutettavasta palkkioista ja uskomukset kehitystoiminnan tehokkuudesta vaikuttavat siihen, miten halukkaasti henkilö osallistuu kehitystoimiin. Odotusarvoteorian mukaan aiemmista työkokemuksista johtuvat odotukset ja uskomukset määrittelevät motivaatiota. Kehitystoimintaan osallistuvan tulee uskoa siihen, että hän yltää kehittämistavoitteisiin ja että suoriutuminen kehityshaasteista johtaa hänen arvostamiinsa tuotoksiin. (Ruohotie 1998, ) KUVIO 4. Osoitusarvoteoriaan perustuva malli ammatillisesta uudistumisesta määräävistä tekijöistä (Ruohotie 1998, 59.)

14 Jatkuvaa oppimista tukeva organisaatio Uudistavassa oppimisessa on olennaista, että organisaation kehittämistavoitteet suunnataan ammatilliseen uusiutumiseen ja kehittämiseen sekä niitä palveleviin oppimistoimintoihin. Uudistava oppiminen perustuu itsearvioinnille, jonka tuloksena on kokonaisvaltainen, sisäistetty ymmärrys omasta kokemuksesta uudenlaisessa toimintaympäristössä. Asiantuntijoiden mukaan oppiva organisaatio on tietynlainen metafora ihanteellisesta avoimesta, joustavasta ja nopeasti uusiin haasteisiin vastaavasta organisaatiosta. Ilmapiiri on keskusteleva ja jatkuvaan oppimiseen kannustava, ja oppimista tapahtuu yksilö-, ryhmä- ja koko organisaation tasolla. (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 96.) Oppivalle organisaatiolle voidaan määritellä piirteillä, jotka sillä tulee olla. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen kannustavan ilmapiirin luominen, jäsenten kyky huomata virheet ja korjata toimintaansa ja se, että organisaatio kannustaa jäseniään koko ajan oppimaan. Pekka Ruohotie määrittelee oppivan organisaation yhteisöksi, joka alinomaa muuttaa itseään ja tekee kaikkien jäsentensä oppimisen helpommaksi. (Ruohotie 1996, 40.)

15 11 3. KATSAUS HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN HISTORIAAN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN 3.1 Kiinteistönhuollon ja ulkoaluehoidon henkilöstön koulutuksen historiaa Kiinteistönhuolto ei ole käsitteenä kovin vanha luvuilla talonmies oli henkilö, joka huolehti julkisen rakennuksen tai asuinkiinteistön lämmityksestä ja ulkoaluetöistä. Useimmiten hän myös asui kiinteistössä talonmiehelle varatussa asunnossa. Usein talonmies kävi töissä muualla ja hoiti talonmiehentehtäviä sivutoimisesti. Ennen talonmies oppi ammattiinsa työtä tekemällä. Ehkä kirvesmiestaidoista ja hyvästä supliikista oli hyötyä. Ei ollut tarvetta erikseen kouluttautua talonmiehen tehtäviin. Kiinteistönhuollonhenkilöstön koulutus Suomessa onkin suhteellisen uutta. Kun luvuilla kiinteistöt alkoivat teknistyä, talonmiehen osaamistarpeet lisääntyivät luvulla ammattikouluissa alettiin järjestää ensimmäisiä talonmieskursseja. Kiinteistötekniikka onkin tuonut kiinteistöhuoltoalalle suurimmat henkilöstön koulutuksenhaasteet luvun loppupuolella ammatillinen kiinteistönhoidon koulutus alkoi ammattioppilaitoksissa. Samoihin aikoihin tuli kova tarve kouluttaa jo ammatissa toimivia kiinteistönhoitajia, koska kiinteistötekniikka ja automaatio lisääntyivät kiinteistöissä. Kiinteistönomistajat ulkoistivat omia kiinteistönhuoltopalveluja entistä enemmän. (Bergman 2007.) 3.2 Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymiä Kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymistä on olemassa tutkittua tietoutta. Kahden eri tulevaisuutta selvittäneen ennakointihankeen raportin mukaan kiinteistöpalvelualalla on tapahtumassa haasteellisia muutoksia, jotka on hyvä alalla toimivien tiedostaa.

16 Tulevaisuus raportti: Palvelu osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 on Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa toteutettu pitkän aikavälin ennakointihanke, joka käynnistyi Palvelutyönantajat ry:ssä vuonna Hankkeen tavoitteena on ennakoida yksityisellä palvelusektorilla tapahtuvia muutoksia, alojen tulevaisuuden toimintaympäristöä ja näiden heijastumista tarkastelussa olevien alojen osaamisvaatimuksiin. Ennakoinnin aikajänne ulottuu vuoteen Hanketta ovat rahoittaneet EK:n lisäksi opetusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Osaamistarpeiden ennakointi on keino vaikuttaa valtakunnalliseen koulutussuunnitteluun. Ennakointia tarvitaan, jotta osaavaa henkilöstöä olisi riittävästi ja osaaminen vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinoelämän tarpeita. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Raportin mukaan globalisaatio vaikuttaa vahvasti palvelualoilla. Työvoima ja asiakaskunta tulevat olemaan entistä monikulttuurisempia. Palveluja ja palvelukonsepteja kehitetään. Teknologiaa tullaan hyödyntämään entistä enemmän. Asiakaslähtöiset palveluprosessit kehittyvät edelleen. Palvelun aika- ja paikkasidonnaisuus vähentyy entisestään. Työ ja osaaminen tulevat olemaan muutoksessa. Rakennetaan tiiviitä verkostoja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Toimialat tulevat lähentymään toisiaan. Verkosto-osaamista tarvitaan. Palvelujen kysyntä kasvaa ja segmentoinnin merkitys korostuu. Tästä johtuen osaavasta työvoimasta alkaa tulla pula. Huomiota tuleekin kiinnittää entistä enemmän palvelualojen houkuttelevuuden lisäämiseen. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Raportin mukaan kiinteistöpalveluvallalla tulee olemaan haasteita, sillä uhkaskenaariona on, että työntekijöitä ei ole tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa työväestön vanheneminen on myös tosiasia. Osaaville ammattilaisille olisi kysyntää ja kiinteistönhoitoalan työllisyysnäkymät ovatkin erittäin hyvät. Toisaalta alan heikko vetovoima ja riittämätön sitoutuminen ovat haaste alan tulevaisuudelle. Niinpä laadukas ja monipuolinen koulutus ja osaamisyhdistelmät auttavat alan houkuttelevuuden lisäämisessä. Houkuttelevuus puolestaan kasvattaa alan ammattiylpeyttä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.)

17 13 Kiinteistönhuoltoalan osaamistarpeiden lisääntyminen on tosiasia. Moniosaajia tarvitaan yhä enemmän. Yhden henkilön on osattava laajalti ja tunnettava monia asioita. Tekniset taidot tulevat tarpeelliseksi tehtävässä kuin tehtävässä. Moniosaajille, joilla on valmius siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen, on kysyntää. Moniosaaminen haastaa koulutuksen. Koulutuksen onkin vapauduttava vanhoista toimialarajoista. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2004.) Tulevaisuusluotain - Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Toinen mielenkiintoinen Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttama tulevaisuuden ennakointihanke on Tulevaisuusluotain- hanke, jonka tavoitteina on ollut ennakoida teollisuus- ja rakentamistaustaisten yritysten osaamis- ja koulutustarpeita vuoteen Hankkeen tavoitteena on ollut vaikuttaa koulutussuunnitteluun siten, että yritykset saavat tulevaisuudessa tarvitsemaansa osaavaa henkilöstöä riittävästi. Lähtökohta on ollut eri ennakointitahojen edustavien asiantuntijoiden verkostoituminen. Ennakoinnin kohteena oli toimialoja kuusi, joista yksi oli rakennus, kiinteistö ja infra. Loppuraportin mukaan suomalaisen elinkeinoelämän organisaatio- ja liiketoimintamallina on vuonna 2015 innovatiivinen, osaava ja oppiva verkosto, joka ennakoi vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeita. Verkosto tarjoaa perinteisillä ja uusilla prosesseilla eettisiä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja sekä lisäarvoa globaalissa toimintaympäristössä. Raportin mukaan myös työelämä muuttuu kohti monimuotoista työmarkkinaa, jossa yritysten kärkijoukko kehittää perinteisten organisaatioiden joukossa jatkuvasti uusia, entistä kilpailukykyisempiä organisaatioita ja tehtäviä. Sekä työnhakijalla että työnantajalla on mahdollisuus valita paikallisista ja maailman mahdollisuuksista sopivin vaihtoehto. Ammattiryhmäjako muuttuu. Tulevaisuuden työntekijät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: tekijät, soveltajat ja näkijät. Samalla eri ammattiryhmien rajat hämärtyvät. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen haasteina nähdään osaamisen hallinta ja kehittäminen, joka sisältää osaamisen johtamisen organisaation ja sen verkostokumppaneiden organisaatiokulttuuriin liittyvän osaamisen ja luovuuden

18 14 esiin nostamisen. Raportin mukaan tulevaisuudessa tarvitaan työelämän tarpeita ennakoivat oppimispolut ja niiden yksilöllinen käytännön toteutus. Tulevaisuuden opiskelija voi valita, millä tavoilla osaamisprofiili rakentuu työelämässä, lähiopetuksessa tai esimerkiksi eri puolilta maailmaa osallistujia yhteen saattavissa yhteisöissä. (Tulevaisuusluotain, loppuraportti 2006). KUVIO 5. Tulevaisuuden verkostoissa tarvittavia kiinteistöteknisiä ratkaisuja ja palveluita (Tulevaisuusluotain, loppuraportti 2006.) 3.3 Kiinteistönhuoltoalan koulutus Suomessa tällä hetkellä Kiinteistönhuoltoala on kokenut viime vuosina aikamoisen teknisen mullistuksen, josta johtuen alan ammattikunnan osaamisvaatimuksissa on tapahtunut merkittävä muutos. Ala teknistyy entistä enemmän. Kiinteistönhuollon tietokoneilla pyörii erilaista tietoa, joka tulee kiinteistönhoitajan hallita. Hänen on hallittava aikatauluja, hälytyksiä, talojen lämmitys- ja muita käyriä sekä työmääräyksiä. Nämä ovat uusia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttö, huolto ja kunnossapito edellyttävät aivan uudenlaista osaamista. Myös energianhallinta ja sisäilmaolosuhteet ovat

19 15 keskeinen osa nykyaikaisen kiinteistönhoitajan ammattitaitoa. Lisäksi edelleen on käytössä vanhoja, perinteisiä järjestelmiä, jolloin kiinteistönhoitajalta edellytetään myös niiden hoitotaitoja. Työssä vaaditaan itsenäisyyttä, ahkeruutta, omatoimisuutta sekä monipuolista teknistä ammattitaitoa. Kiinteistönhoitaja joutuu tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Asiakaspalvelutaitot tulee hallita. Myös kiinteistönhuollon ulkoalueiden vaatimukset ovat lisääntyneet, ja näin kiinteistönhoitajan vastuu ja osaamistarpeet on monella tapaa muuttunut. Kiinteistönhoitajan tuleekin olla monialainen osaaja ja asiakaspalvelija. Talotekniikan opiskelua ammattioppilaitoksessa Talotekniikan perustutkintoa tarjoavat useat ammatilliset oppilaitokset Suomessa. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja valmistumisaika on kolme vuotta. Lukion käyneille koulutusaika on 40 opintoviikkoa lyhyempi lukioopintojen hyväksi lukemisen vuoksi. Talotekniikan perustutkinnon suorittaneelta edellytetään laajaa alan yleisosaamista ja monipuolista ammattitaitoa, sillä alan tehtäväkokonaisuudet ovat tyypillisesti laajoja. Käytännön työtehtävissä hän tarvitsee perustietoja ja -taitoja laajempaa osaamista yhdellä tai useammalla osaalueella sen mukaan minkälaiseen työpaikkaan sijoittuu. LVI-alalle tyypillisten laajojen tehtäväkokonaisuuksien vuoksi työnantajat odottavat työntekijöiltä laajaa alan yleisnäkemystä. Toisaalta monet alan työtehtävistä perustuvat entistä vaativampaan erityisosaamiseen. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Talotekniikan koulutusohjelmat Talotekniikkaa voi lukea kolmessa eri koulutusohjelmassa: Kiinteistönhoidon koulutusohjelmassa, LVI-asennuksen koulutusohjelmassa ja teknisen eristyksen koulutusohjelmassa. Kiinteistönhoitaja vastaa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja siitä, että suunnitelmissa esitetyt toiminnalliset arvot toteutuvat mahdollisimman hyvin. LVI-asentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö, vesi- ja ilmastointilaitteita ja - putkistoja. Hän työskentelee useimmiten LVI-alan yrityksessä, joka tekee LVI-urakoita uudis- ja korjaustyömailla. Tekninen eristäjä eristää LVI-alan ja teollisuuden putkistot ja laitteistot. Teknisellä eristyksellä

20 16 hallitaan erilaisten tuotantoprosessien lämpötiloja energiansäästön, käyttövarmuuden ja tehokkaan tuotannon aikaansaamiseksi. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Jatko-opinnot Kolmivuotinen perustutkinto tuottaa yleisen jatko- opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä tutkintonimikkeitä jatko-opintojen jälkeen ovat insinööri ja diplomi-insinööri. Ammatillisia jatkotutkintoja ovat monet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. (Koulutusopas 1, Opetushallitus 2008.) Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen tavoitteena on tukea kansalaisten elinikäistä oppimista sekä kehittää yhteiskunnan eheyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi sen tavoitteena on turvata työvoiman saatavuutta ja ammattitaidon kehittämistä ja tukea työllisyysasteen nostamista ja eläkkeelle siirtymisestä johtuvan osaamisvajeen täyttymistä. (Aikuiskoulutus, Opetushallitus, 2007.) Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella jokaiselle henkilökohtaisesti. Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille. (Tutkintopalvelut, Opetushallitus 2007.)

21 17 KUVIO 6. Tutkintorakenne (Opetushallitus, 2007.) Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on ainutlaatuinen tapa yhdistää ammattiopinnot tietopuoliseen koulutukseen. Koulutusmuodolla on pitkät perinteet. Koulutustoimintaa kehitetään jatkuvasti ja se on taloudellisesti tuettua. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutus on tasaveroinen muiden koulutusmuotojen kanssa tähdäten perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Niiden puoleen voivat kääntyä niin opiskelijat kuin työnantajatkin. (Oppisopimuskoulutus, Opetushallitus, 2007.) Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat kaupunkien, kuntayhtymien tai erilaisten säätiöiden tai ammattiliitojen omistamia tai hallinnoimia oppilaitoksia, jotka

22 18 järjestävät koulutuksia ja kursseja aikuisväestölle. Aikuisten näyttötutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksena on tällä hetkellä yksi tyypillisimmistä opiskelumuodoista aikuiskoulutuskeskuksessa. Puutarha-alan koulutusohjelmat Puutarha-alan ammatillinen perustutkinto on puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri. Sen voi suorittaa puutarha-alan opetusta antavassa oppilaitoksessa. Tutkinnon voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksena. Muut kiinteistöpalvelualaan liittyvät tutkinnot: putkiasentaja, ilmastointiasentaja Ammattioppilaitoksissa voi valmistua LVI-asennuksen koulutusohjelmasta joko putki tai ilmastointiasentajiksi. Nämä LVI-alan ammattilaiset asentavat ja huoltavat lämmitys-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä. Tutkinnot voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksena. KUVIO 7. Arkkitehtuuri ja rakennusalan tutkinnot (www.oikeesti.com, 2007.) 3.4 Ammatillisen koulutuksen haasteet Kuten Palvelut raportista käy ilmi, työelämän tarpeet ovat muuttuneet ja muuttavat väistämättä tulevaisuuden ammatillista koulutusta. Herääkin epäilys pysyvätkö tämänhetkiset koulutusjärjestelmät mukana? Enää eivät välttämättä oppilaitokset kykene tuottamaan alan ammattilaisia suoraan koulun penkiltä, vaan työnantajien on itse tai osittain itse räätälöitävä koulutukset. Tämänhetkinen

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN Case: Lammin Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto/Yrityshallinto Opinnäytetyö Syksy 2008 Henna Ahvonen Mika Ollonqvist

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Tuhkanen, Susanne 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Susanne Tuhkanen Liiketalouden

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA

HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2011 Julia Nuutila HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS TILITOIMISTOSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

ONNISTUNUT REKRYTOINTI

ONNISTUNUT REKRYTOINTI ONNISTUNUT REKRYTOINTI Case: Restel Oy, Keskitetyn rekrytoinnin toimintaohjeistus ja työkalut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Lea Forsberg Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy

Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Anniina Eronen & Eveliina Kirmanen REKRYTOINTI- JA OSAAMISENHALLINTA- JÄRJESTELMÄT Case Saima soft & people Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen ja sen yhteys opetussuunnitelman kehittämiseen Ida Abendstein, Nelli Hemminki Opinnäytetyö Hotelli-

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot