merimies Finlands Sjömans-Union FS-U rf bogserarna klarar alla slags uppdrag Raakaa voimaa ja teknistä taitoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merimies7 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf bogserarna klarar alla slags uppdrag Raakaa voimaa ja teknistä taitoa"

Transkriptio

1 merimies Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Rå styrka och tekniska kunskaper bogserarna klarar alla slags uppdrag s. 30 Raakaa voimaa ja teknistä taitoa hinaajilta onnistuvat mitä monipuolisimmat työtehtävät s. 14 Työpaikkakiusaamiseen on puututtava s. 6 Mobbning på arbetet måste stoppas s. 28

2 merimies 7/2007 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET Vain vuosi Vuosaaren sataman starttiin... 3 Kiusaaminen on työpaikalla vakava asia... 6 Nuoret työturvallisuusopissa... 8 Mari ja oma tölli... 9 Merimieseläke on hintansa väärti Håkansin hinaajat uudisrakennuksen siirrossa Mari och den egna kåken Ungdomar lär sig om arbetarskydd Bara ett år kvar till startskottet för Nordsjös hamn Mobbning en allvarlig fråga på arbetsplatsen Håkans bogserare flyttar ett nybygge Sjömanspensionen är värd sitt pris s.16 s.14 s.20 PÄÄKIRJOTUS Meriliikenteen kilpailukyvyn parantaminen Matti Vanhasen hallitus on vastikään antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jonka nimenä on komeasti laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta. Kuten nimestä voi arvata, esityksen tavoitteena on säilyttää Suomen lipun alla purjehtivien alusten kansainvälinen kilpailukyky, luoda varustamoille kansainvälisesti kilpailukykyiset edellytykset harjoittaa merenkulkua Suomen lipun alla, mahdollistaa varustamotoiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja edesauttaa uusien investointipäätösten teossa sekä alusten tuomisessa Suomen lipun alle. Tämän lisäksi esityksellä pyritään säilyttämään merenkulun osaaminen ja riittävä suomalainen merenkulkijaväestö sekä turvaamaan merenkulkijoiden työllisyys ja Suomen huoltovarmuus. Esityksen keskeisenä sisältönä on matkustaja-alustuen vakinaistaminen sekä matkustaja- ja lastialuksilla noudatettavien tukijärjestelmien yhdenmukaistaminen. Hallituksen esityksen tavoitteita ja esityksen keskeistä sisältöä on ilman muuta pidettävä myönteisenä ja oikean suuntaisena. Kyse on hallitusohjelmaan jo sisältyneiden kirjausten mukaisista toimenpiteistä suomalaisen kauppalaivaston tulevaisuuden turvaamiseksi. Esitys on kuitenkin ollut osittain jonkin asteinen pettymys, sillä se ei kata kaikkia niitä tukimuotoja, jotka EU komission antamien valtiontuen suuntaviivojen mukaan olisi mahdollista toteuttaa ja joita esitystä valmistelleelle virkamiestyöryhmälle useilta tahoilta esitettiin. Se, että esitys jää tällä tavoin osittain vajaaksi johtaa vääjäämättä siihen, että tukijärjestelmiä joudutaan jälleen paikkaamaan tulevina vuosina, mitä ilmeisimmin jo ensi vuoden kuluessa. Valtiontuet pitäisi kohdentaa kaikkeen meriliikenteeseen, joka on kansainvälisessä Simo Zitting kilpailussa riippumatta siitä harjoitetaanko liikennettä sisävesillä, rannikolla, saaristossa, lähialueilla tai muualla. Esimerkiksi sisävesillä Saimaan kanavan kautta harjoitettavasta lasti- ja rahtiliikenteestä valtaosa tapahtuu ulkomaan lipun alla, mm. hollantilaisilla, venäläisillä ja saksalaisilla aluksilla. Vaikka kyse on selvästi kotimaanliikenteestä, kilpailu on äärimmäisen kansainvälistä ja suomalaisten varustamoiden kannalta vääristynyttä. Tukien piiriin olisi myös otettava muun muassa offshore -toiminta, eli käytännössä monitoimimurtajilla harjoitettu liiketoiminta, joka jo nyt on kansainvälisesti kilpailutettua ja johon liittyvä kansainvälinen palvelutarjonta tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Suomen Merimies-Unioni on myös useassa eri yhteydessä tuonut esiin sen, että merenkulun tukia koskeva lainsäädäntö pitäisi rajoittua ainoastaan elinkeinopoliittisiin kysymyksiin. Tukilainsäädäntöön ei saisi sisällyttää työoikeudellista sääntelyä, jonka tulisi perustua ainoastaan ja yksinomaan Suomessa voimassa olevaan niin merityöoikeudelliseen kuin yleiseenkin työoikeudelliseen lainsäädäntöön. Tästä huolimatta hallituksen esitys mahdollistaa edelleen sekamiehityksen ja halpatyövoiman käyttämisen samalla tavalla kuin voimassa oleva kauppa-alusluettelolainsäädäntö. Hallituksen esityksen mukaan ulkomaalaisen järjestön tekemällä työehtosopimuksella olisi mahdollista syrjäyttää kokonaan niin merimieslain, merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain kuin myös yhteistoimintalain säännökset. Kaiken lisäksi laista on poistettu ETA-alueen ulkopuolelta tulevien merimiesten lukumäärää koskeva 50 %:n katto. Merimies-Unionin mukaan kyse on sosiaalisen polkumyynnin laillistamisesta, mitä ei voida pitää missään tapauksessa perusteltuna saati suomalaiseen työmarkkinakäytäntöön soveltuvana. Tuskin tulisi kysymykseen se, että esimerkiksi vientiteollisuuden tuotteita valmistavassa ja Uudellamaalla sijaitsevassa tehtaassa työskentelevät työntekijät voitaisiin sulkea työsopimuslain, vuosilomalain, työaikalain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle ulkomaalaisen järjestön tekemällä työehtosopimuksella. Saati sitten se, että tällaisella työehtosopimuksella sovittaisiin siitä, että palkkataso olisi vain neljännes siitä, mitä vastaavissa muissa tehtaissa työskenteleville maksetaan. Merimies-Unioni onkin esittänyt sekamiehityksen mahdollistavien säännösten poistamista uudesta laista. Mikäli näin ei käy, taistelu halpatyövoiman hyväksikäyttöä vastaan jatkuu edelleen puhtaasti järjestöllisin toimin. Hallituksen esityksessä ei myöskään ole otettu kantaa tonnistoverolainsäädännön uudistamiseen, alushankintavarausjärjestelmän käyttöön ottamiseen saati investointi- ja korkotukiin. Hallituksen taholta on kuitenkin esitetty alustavia lupauksia siitä, että varustamoverotukseen liittyvät uudistukset toteutettaisiin ensi vuoden aikana. Mikäli hallitus lunastaa lupauksensa saattaa olla, että suomalaisella kauppalaivastolla olisi edessään aurinkoisempia tulevaisuudennäkymiä. Työehtosopimuskierros edessä Työehtosopimukset Merimies- Unionin pääsopimusaloilla ovat voimassa ensi vuoden helmikuun loppuun asti. Normaalisti neuvottelut sopimusten uusimisesta alkaisivat vuoden vaihteen jälkeen tammi-helmikuussa. Varustamoyhdistysten esityksestä Merimies-Unioni aloitti alkusyksyllä neuvottelut siitä, olisiko mahdollista aikaistaa uusien sopimusten tekemistä. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ja niissä on esitetty puolin ja toisin tavoitteita niin palkkojen korotusten kuin myös työehtosopimusten tekstien uudistamisen osalta. Tätä kirjoitettaessa neuvotteluissa ei kuitenkaan olla vielä edistytty niin pitkälle, että olisi mahdollista ennustaa saavutetaanko ratkaisuja ennen vuoden vaihdetta vai jääkö sopimusten uudistaminen sopimuskauden loppuun. Näyttää kuitenkin siltä, että kaikki mahdollisuudet aikaistettuihin ratkaisuihin olisivat olemassa. MERIMIES SJÖMANNEN Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjöman-Union FS-U rf Päätoimittaja/chefredaktör Simo Zitting Toimittaja, tiedottaja / Redaktör, informatör Saana Lamminsivu Ulkoasu ja taitto Mikko Taipale Kannen kuvakäsittely Mikko Taipale 2 Toimitus: John Stenbergin ranta 6, 2 kerros, Helsinki Puh. (09) Redaktion: John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors Tel. (09) Osoitteenmuutokset ja ilmoitukset Puh. (09) Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Tidningen utkommer åtta gånger om året. 77. vuosikerta 77:e årgången Tilaushinnat vuodelle 2007: 1/1 vuosi 20 e, 1 2 vuosi 10 e Ilmoitushinnat: yksiväri-ilmoitukset 1 e/pmm, värilisä 200 e (yksi koristeväri). Moniväri ilmoituksista sovittava erikseen. Lehti ei vastaa sille pyytämättä lähetetystä materiaalista ja pidättää itselleen oikeuden julkaistavien kirjoitusten lyhentämiseen. Jäsenetuna lehden saavia pyydetään tarkistamaan, että osoitetiedot ovat ajan tasalla ja jäsenmaksut asianmukaisesti hoidettu. Vain siten varmistuu Merimies-lehden saanti. Prenumerationspris år 2007: 1/1 år 20 e, 1 2 år 10 e. Annonspris: enfärgannonser svartvitt 1 e/smm, färgtillägg 200 e (en extrafärg). Flerfärgannonser enligt särskild överenkommelse. De som erhåller tidningen Sjömannen som medlemsförmån ombes se till att adressuppgifterna är korrekta och medlemsavgifterna betalda. Bara då kan de vara säkra på att få tidningen hemsänd. Painettu: SanomaPrint, Forssa 2007

3 sjömannen 7/2007 Vain vuosi Vuosaaren sataman starttiin Siinä se nousee, Vuosaaren uusi satama. Merestä ylöspäin sojottaa teräsharkkoja, jotka on upotettu vahvaan betonielementtiin. Niiden paikoilleen asentaminen on ollut työläs, mutta kannattava projekti. Vuosaaren sataman perusta lepää tulevaisuudessa vahvalla pohjalla. - Suuri venäläinen nosturi asensi raskaat, yli 300 tonnin painoiset betonielementit laiturinpohjaksi. Suomesta ei löytynyt vastaavia vehkeitä, joilla olisi voitu nostella noin suuria elementtejä vesiolosuhteissa, Helsingin satamalla työskentelevä Pekka Lehtola kertoo. Suuren mittaluokan rakennusprojekti Helsingin kaupunki ja eduskunta löivät lukkoon Vuosaaren sataman rakentamisen vuonna Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin alkuaan yli 600 miljoonaa euroa. Julkisuudessa on ollut esillä paljon hankkeen kustannusten noususta. Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita muistuttaa kuitenkin hankkeen kehittyneen matkan varrella ja rakentamisen yleisten kustannusten nousseen huomattavasti vuodesta Julkisen panostuksen lisäksi myös satamaoperaattorit ovat investoineet uusiin nostureihin, tehokkaisiin ja moderneihin lastinkäsittelylaitteisiin sekä terminaaleihin. Rakenteilla olevassa satamassa käy aikamoinen kilke ja kalke. Maata kaivetaan ja siirretään, elementtejä nostellaan paikoilleen. Satama-altaan keskiosassa häärii ruoppaaja apuveneineen. Toisaalla iso nosturi hiilaa ylöspäin vahvaa rautapalkkia. Aamuauringon noustessa kohti horisonttia sukeltajat vetävät märkäpuvut ylleen ja pulahtavat kohti merenpohjaa. Pimeää pelkäämättömät miehet tekevät veden alla laiturielementtien vaativia paikoilleen asennuksia. Vuosaaren rakentamisprojektin projektijohtaja Leo Sundström tarkistaa, että merellä kaikki on kunnossa. Antti Mäkinen pitää valmisteilla olevaa laituria Suomen olosuhteissa täysin ainutlaatuisena. - Suurin osa Vuosaaren sataman laitureista on rakennettu niin sanotuilla kulmatukimuurielementeillä, joiden päälle valetaan näkyvä laiturin osa. Meressä on yhteensä 3,4 kilometriä betonirakennetta. Suomessa ei ole pystytetty aiemmin pystyttämään yhdellä kertaa vastaavan mittaluokan rakennelmaa, Mäkinen kertoo ylpeänä. Vuosaaren satamaa on pystyttämässä useiden eri alojen ammattilaisia. Rakentajilla on aikamoinen vauhti päällä, sillä uuden sataman on oltava valmis vuoden päästä. - Laivat starttaavat ensi vuoden marraskuussa Vuosaaresta liikkeelle. Voi olla aikamoinen trafiikki kyseisenä päivänä, Lehtola tuumii samalla, kun miehen kipparoima Kluuvi-alus kaartaa mereltä kohti Vuosaaren sataman sydäntä ja uusia laituripaikkoja. Diplomaatin taidot eivät ole pahitteeksi Leo Sundsdröm ja Pekka Lehtola työskentelevät Helsingin Satamalle. Heidän tehtävänsä on valvoa satamalle kuuluvia merialueita ja rantoja. Miehet tarkistavat esimerkiksi, että merimerkit ovat toimivia ja pelastusveneet sekä renkaat sijaitsevat omilla paikoillaan rannoilla. Yksi suuri työllistäjä on laivojen luvaton kiinnitys kaupungin laitureihin. - Huviveneilijät teettävät paljon töitä, sillä he kiinnittävät laivojaan kaupungin laitureihin luvatta, Sundström kertoo. Vääriin paikkoihin kiinnitettyjen veneiden poissaanti vaatii diplomaattista silmää ja sovittelua. Usein selvitään rauhallisella puheella, mutta vastapuolelta voidaan vuodatella ärräpäitä sujuvasti varsinkin kesäaikaan. Selvät säännöt ovat kuitenkin olemassa ja suurin osa veneilijöistä 3

4 merimies 7/2007 noudattaa niitä kertauksen saatuaan. Paitsi huviveneilijät, nykypäivänä erityisesti ympäristön tilan seuranta teetättää paljon töitä. Miesten katse etsii ajon aikana mereltä mahdollisia öljypäästöjä. - Toimialueemme on idästä, Vuosaaren tienoolta Harmajalle, Leo ja Pekka kertovat. Porukka yhtenä kysymysmerkkinä Suomen satamat huolehtivat merialueidensa ja väyliensä huollosta. Kauempana ulapalla meriväyliä ja -alueita kunnostaa pääasiassa Merenkulkulaitos. Helsingin Satamalla oli töissä vuoden 2006 lopussa 269 henkilöä. Sataman toiminnoissa on meneillään muutosprosessi, jonka seurauksena 22 henkilöä siirtyi nosturitoiminnoista ahtausliikkeen palvelukseen. Vuosaaren sataman synnyn myötä Helsingin Sataman rooli muuttuu, todetaan liikelaitoksen vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Tämä tarkoittanee käytännössä ulkoistamisia. Leo ja Pekka eivät ole enää kovin huolissaan omista työpaikoistaan, sillä eläkepäivät koittavat lähivuosina. Hieman aiemmin eläkkeelle jäävää Pekkaa kuitenkin harmittaa sataman teknisen puolen väen väheneminen. - Teknisen puolen porukka vähenee, eikä saada uusia tilalle. Tehtyjen ulkoistamisten myötä hinnat ovat saattaneet jopa tuplaantua rakennusurakoissa - näin on käynyt kilpailutuksesta huolimatta, Pekka tuntee asian taustan. Helsingin satamalla on ollut aiempina vuosikymmeninä käytössään jopa kolme ruoppaajaa, mutta nyt ruoppausta hoitavat yksityiset firmat. Sataman teknisellä puolella töitä tehdään hinaaja Ahdilla, öljyntorjunta-alus Saukolla, merenmittausalus Kielolla ja nosturilautta Teemulla sekä muilla pienemmillä veneillä. Viime vuoden joulukuussa saatiin käyttöön uusi öljyntorjunta-alus Martta. - 7,5 metriä pitkällä Martalla on tarkoitus hoitaa pääasiassa satama-altaan ja satama-alueen öljyntorjuntaa, kertoo teknisellä puolella työskentelevä Tor Åberg. Helsingin Sataman työntekijöiden keski-ikä oli viime vuoden lopussa 49,5 vuotta. Väen vanhenemisen myötä olisi saatava uusia työntekijöitä ainakin tekniselle puolelle, tuumii Åberg. Liikelaitosmalli on toiminut miehen mielestä hyvin ja sitä hän toivoo jatkettavan tulevaisuudessakin. - Koko porukalla on yksi suuri kysymysmerkki, että miten meidän käy. Suullisesti on tosin luvattu, että ketään ei irtisanota, Åberg kuvailee väen tuntoja. Vuosaari imee Helsingin muita satamatoimintoja Vuosaaren satamaan tullaan siirtämään Sörnäisten (Sompasaaren) sataman toiminnot. Länsisatamaan jää jäljelle vain matkustajapuoli - tosin myös Superfast-liikenne siirretään Vuosaareen. Nykyisistä satamista vain Eteläsatama jää entiselleen. - Vuosaari on hyvin erikoistunut kontti- traileri ja rekkaliikenteeseen, Pekka Lehtola kipparoi vuosaaren väylillä. eli sellaiseen nopeaan liikenteeseen. Satamassa ei ole tarkoitus käsitellä bulkkia, kertoo satamakeskuksen johtaja Noroviita. Useat Suomen satamat ovat toiminnaltaan hyvin yleisluonteisia, mutta Vuosaari erikoistuu toiminnoissaan jo alusta alkaen. Harvoin päästään suunnittelemaan satamaa aivan yhtä puhtaalta pöydältä kuten Vuosaaressa on ollut mahdollista tehdä, Noroviita tuumii. Sataman infrastruktuuria on voitu kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa jo ensi metreistä lähtien. TBT:tä kaivettiin ylös puoli miljoonaa kuutiota Vuosaaren satamaan kulkevat liikenneyhteydet ovat huippuluokkaa. Satama-alueen vierestä lähtevät kiskot. Satamaradan pituus on noin 19 kilometriä, joista tunneliosuuksia on yhteensä 14 kilometriä. Pääosa tunneliosuudesta taittuu Suomen pisimmässä, 13,5 kilometrin pituisessa Merimieskeskus palvelee merenkulkijoita Vuosaaren satamaan rakentuu pääportin viereen toimistorakennus Gatehouse, jossa on tarjolla muun muassa sosiaali- ja peseytymis- ja lepotilat rekkakuskeille. Gatehousen viereen nousee Merimieskirkon ja Merimiespalvelutoimiston yhteinen Merimieskeskus. Samalla aukiolla sijaitsee myös matkustajaliikenteen terminaali. - Merimieskeskuksen rakentavat yhdessä Suomen Merimieskirkko ry ja Merimiespalvelutoimisto. Molemmat tulevat myös toimimaan talossa yhdessä, kertoo Merimieskirkon osastopäällikkö Jaakko Laasio. Merimieskeskuksen lopullinen nimi ei ole vielä aivan valmis, mutta aika synnyttänee tilalle oman kutsumanimensä. Laasion mukaan hankkeessa on ainutlaatuista se, että ensi kertaa niin maallinen kuin kirkollinen toimija tekevät yhteistyötä jo projektin suunnitteluvaiheen alusta alkaen. Merimieskeskuksen pääkävijäjoukko tulee olemaan merenkulkijat, mutta ovia ei suljeta muiltakaan kävijöiltä. Merimieskeskus tarjoaa tulevaisuudessa monipuolisia palveluja. - Merimieskeskus tulee olemaan kaikille avoin taustaan katsomatta. Talo tarjoaa seamen s clubin peruspalvelut baaria lukuun ottamatta. Palveluista mainittakoon nettikahvila, lainapuhelimet, pieni myymälä, kahvio, kirjasto, pelit, sauna ja pesutupa. Henkilökunta tekee laivakäyntejä ja kuljettaa tarvittaessa merenkulkijoita ostoksille ja muille asioille. Talon iso sali on monitoimitila, jossa voi pelata ja istuskella. Tarvittaessa se saadaan muutettua kirkkotilaksi. Vuosaaren seurakunta on yksi yhteistyökumppaneistamme. He tulevat tarjoamaan paikkaa toimituskappeliksi häihin ja ristiäisiin, Laasio luettelee Merimieskeskuksen monipuolisia toimintoja. SL 4

5 sjömannen 7/2007 Nyt haettavana erikoiskuntoremontit Kylpylähotelli Keurusselässä Kuntoremonttijakso on 5 vrk (4 yötä). Savion rautatietunnelissa. Sataman pääportilta ulos ajettaessa puolestaan alkaa välittömästi moottoritie. Porvarinlahden alla se sukeltaa 1,5 kilometrin pituiseen tunneliin alittaen Natura 2000-alueen. Ympäristökysymykset onkin otettu satamaa rakennettaessa erityisen tarkkaan huomioon. Heti rakennustöiden alkuvaiheessa suoritettiin mittava ruoppaustyö. - Vanhalla telakka-alueella oli jäänyt saven pinnalle tributyylitinaa, eli TBT: tä, joka oli kaivettava meren pohjasta pois. Pilaantunutta maa-ainesta oli kaikkiaan puoli miljoonaa kuutiota, mikä ei ole ihan pieni määrä, kertoo projektinjohtaja Mäkinen. Myrkyllinen TBT stabiloitiin satamakentän alle ja kiinteytettiin sementillä. Nyt se ei pääse enää leviämään vesialueille. Satamaa rakennettaessa otettiin huomioon myös muita ympäristökysymyksiä, kuten esimerkiksi valosaaste. - Satamaa rakennettaessa tutkittiin erittäin huolellisesti valaistusta, joka on työolosuhteiden ja ympäristön kannalta erityisen tärkeä asia. Turhan valaistuksen karsimiseksi tehtiin kilpailutuksia ja selvityksiä. Voidaan sanoa, ettei näin perusteellisesti selvitettyä valaistussysteemiä ole aiemmin tehty, Mäkinen kertoo. Vuosaari ei ole transitoliikenteen satama Vuosaaresta on tarkoitus saada Suomen ulkomaankaupan tuonnin ja viennin pääsatama. - Vuosaaren sataman tähtäin ei ole transitoliikenteessä, sillä itäiset satamat sopivat siihen paremmin, Noroviita toteaa. Vuonna 2006 Helsingin satamien kautta kulki 11,7 miljoonaa tonnia tavaraa. Noroviidan mukaan Helsingin satamien tuonti ja vienti ovat suhteellisen tasapainossa lukujen ollessa noin puolet ja puolet. Helsingin satamissa on myös varauduttu liikenteen kasvuun, nyt kun logistiikkaa saadaan Vuosaaren kautta tehostettua. Rahtialukset saapuvat Vuosaareen yli 30 kilometriä pitkää meriväylää pitkin. Satamassa on kaksi 750 metrin pitkää konttilaituria ja 15 roro-paikkaa, joista osassa on mahdollista käsitellä kansilastia nosturilla. Vuosaaren satama on herättänyt kyselyjä myös ulkomailta, mutta niistä ei voi puhua vielä tarkemmin tässä vaiheessa. - Vuosaareen odotetaan tehtävän aluskäyntiä päivässä aluksen koosta riippuen, Noroviita laskeskelee. Saapuvaa tai vietävää lastia ei aiota makuuttaa alueella kauaa. Yhden rekan palveluajaksi on arvioitu kahdeksaa minuuttia, mutta ruuhkahuiput voivat vaikuttaa palvelunopeuteen. Satamaan on hankittu kuitenkin uudet tehokkaat nosturit ja muu lastinkäsittelykalusto, jotka ovat ennen kaikkea sijoitus tulevaisuuteen. Irtotavarasta satamaan on aiottu tehdä varasto Suomeen myytäville autoille. Entiseen telakka-altaaseen on kaavailtu rakennettavan varastoalue 6000 autolle. Kaiken kaikkiaan Vuosaaren sataman on tarkoitus ottaa vastaan autoa vuodessa, Mäkinen ennakoi. Satamakeskus työllistää jopa 4000 ihmistä Satamakeskuksen, eli sataman ja sen rinnalle rakennettavan yritysalueen on laskettu työllistävän noin henkilöä. Sataman oheen nousee myös muita yrityksiä, kuten Pauligin kahvipaahtimo, ABB:n Azipod-potkuritehdas ja muita yrityksiä, jotka eivät ole suoraan sataman toimintoihin liittyviä. Hyvät liikenneyhteydet tulevat varmasti siirtämään myös muita toimintoja Vuosaaren suunnalle tulevaisuudessa. Helsingin satama tulee toimimaan Vuosaaressa landlord-periaatteella, eli se vuokraa alueita eri yritysten käyttöön. Satama-alueen pääoperaattorit ovat Finnsteve Oy Ab ja Multi-Link Terminals Ltd Oy ja Steveco Oy. SL Kuntoremonttijaksot maanantaista perjantaihin: vko vko vko vko vko Hinta 10 euroa. Hinta sisältää: - majoituksen 2- hengen huoneissa - täysihoito päivittäin; aamiainen x 4, salaatti/keittolounas x 3 vaihdellen päivittäin, päivällinen x 4 noutopöydästä ja lisäksi tulokahvi ja lähtökahvit (kahvi, tee, suolainen kahvileipä). - kuntoremonttiohjelman, jossa kuntotestejä, ohjattua liikuntaa sekä terveystietoa Ilmoittaudu pikaisesti. Täytä hakemuslomake, jonka löydät osoitteesta Lähetä hakemus osoitteella: SAL / Lomatuki PL Helsinki Kullekin lomajaksolle otetaan korkeintaan 20 henkilöä. Tuki kuntoremonttilomaan myönnetään painotetusti terveydellisin perustein, mutta niin, että myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon. Lisätietoja: SAL / Pasi Ylitalo puh tai Lomaliiton loma RAY:n tuella työttömille 2008 Terveysloma työttömille Hotelli Korpilammella, Espoossa Omavastuuhinta 60 /aikuinen. Hinta sisältää puolihoidon (aamiainen+päivällinen). Majoitus: 2 hengen hotellihuone. Lomalla liikutaan yhdessä oman kunnon mukaan ja saadaan vinkkejä terveelliseen elämään. Lomalle voivat hakea työttömät yksin tai puolison kanssa. Hotelli Korpilampi sijaitsee lammen rannalla v. 23 km Helsingistä. Hotellissa on uima-allas, pieni lasten kahluu-allas, kuntosali, hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnossa. Lisätietoja hotellista Lomatuki Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Lomaliitto ry:lle avustuksen, jolla lomatuki rahoitetaan. Lomatuet myönnetään sosiaalisin, taloudellisin ja terveydellisin perustein. Lomatukea ei myönnetä hakijalle, joka on ollut tuetulla lomalla vuoden 2007 aikana. Hakuaika päättyy:

6 merimies 7/2007 Minua ei saa kiusata! Turun ja Porin työsuojelupiirin piiritarkastaja Kai Mäcklinin mukaan kiusaamistapaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan työpaikalla. Työnantajan on puututtava epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Kiusatun pitää selkeästi ilmaista, että ei halua tulla häirityksi. Mitä tehdä, jos tuntee itsensä kaltoin kohdelluksi? - Ensin täytyy ilmoittaa kiusaajalle selkeästi, että ei hyväksy epäasiallista käytöstä osakseen, painottaa piiritarkastaja Kai Mäcklin. Sillä jos ei selkeästi ilmaise tuntemuksiaan, pahenee kiusaaminen yleensä entisestään. Mikäli et uskalla puhutella kiusaajaasi suoraan, kannattaa hakeutua työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen juttusille. Jos häiriön aiheuttaja ei lopeta toimintaansa on asia vietävä työnantajan käsittelyyn. Työnantajan on puututtava kiusaamiseen Työturvallisuuslaki, sekä mm. työsopimuslaki ja tasa-arvo laki omalta osaltaan, velvoittavat työnantajaa puuttumaan sellaiseen häirintään tai epäasialliseen kohteluun, joka aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle. Jos neuvot ja ohjeet eivät auta, työnantajalla on työnjohto- ja valtaoikeutensa nojalla mahdollisuus ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin Toimivia käytäntöjä täytyisi kehittää merenkulkualalla kiusaamistapausten ehkäisemiseksi. Työpaikalla ilmenevä häirintä sekä kiusaamistapaukset pyritään aina ensisijaisesti selvittämään työpaikalla. Tehokkaimpia ovat Kai Mäcklinin mukaan olleet muutaman hengen selvittelyryhmät. Työsuojelupiirien virkamiehet ovat ulkopuolisia ja voivat tarjota opastusta sekä puuttua lainsäädännön rikkomuksiin. Työsuojelupiirit selvittävät myös tapauksia, joissa työnantaja ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamisen lopettamiseksi. Jos työnantaja ei saa epäasiallista käytöstä loppumaan ja työntekijä saa häirinnästä haittaa terveydelleen, työnantajaa voidaan syyttää työturvallisuuden laiminlyömisestä, jopa työturvallisuusrikoksesta. Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin, sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Tämä tarkoittaa hyvää työilmapiiriä edistäviä toimenpiteitä. Kokemukset kannattaa merkitä muistiin On erittäin tärkeää arvioida omaa tilannettaan ja selvittää mitä epäasiallinen kohtelu on ja miten se ilmenee. Usein kiusaamistapauksissa on vain sana sanaa vastaan. Siksi on tärkeää kirjata tapahtumat. Kannattaa myös keskustella ongelmasta ja hakea henkistä tukea muilta. Laivan vaihto ei ole ratkaisu Monesti kiusattu voi joutua vaihtamaan laivaa ja kiusaaja jää, jolloin asiat jäävät selvittämättä. Tai voi olla, että ongelmien taustoja ei aina osata selvittää, vaan on helpompaa käyttää radikaaleja varoitusmenetelmiä tai jopa irtisanomista. Tällöin häiriökäyttäytyminen saattaa sopivan uhrin löydyttyä alkaa uudelleen, eikä kiusattu toivu kokemastaan tai kiusaaja muuta käyttäytymistään. Työsuojelupiireihin tulee useita yhteydenottoja vuosittain, mutta vain muutama tapaus etenee työrikosepäilyyn. Kiusatuksi tuleminen on subjektiivinen kokemus. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esiintyy erimielisyyksiä, loukkaannutaan ja käytetään hurttia huumoria. Myös työnantajan toimet saattavat joskus tuntua kiusaamiselta, vaikka kyseessä onkin työnjohdolliset asiat. Epävarmuus vaikuttaa monella tavalla Myös merenkulussa kiusaamistapauksia on noussut viime vuosina enemmän pinnalle. Alalla pitkään jatkunut epävarmuustilanne heijastelee moneen suuntaa. Työntekijät ovat voineet kokea epävarmuutta työpaikkojen säilymisen osalta. Laivoilla on tyypillistä, että kiusattu henkilö sietää tilannetta merimatkan loppuun ja anoo siirtoa toiselle alukselle ennen seuraavaa työvuoroa. Usein asia jätetään kertomatta eteenpäin. Kirjaa kokemukset ylös. Näihin kysymyksiin vastaaminen auttaa hahmottamaan tilannetta ja voi helpottaa asian käsittelyä ja tutkimista myöhemmin: - Kuka tai ketkä ovat kiusaajia? - Kiusataanko lisäksesi muita? - Miten kiusaaminen ilmenee? - Kuinka kauan kiusaaminen on jatkunut ja miten usein se on toistunut? - Löytyykö tapauksille todistajia? - Miten olet pyrkinyt lopettamaan sinuun kohdistuneen kiusaamisen? - Kenen tai keiden kanssa olet keskustellut kiusaamisesta? (esimies tai hänen esimiehensä, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, työterveyslääkäri) - Onko ongelmaa yritetty ratkaista mitenkään? Mitä kiusaaminen on? Kiusaaminen on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa kielteistä käyttäytymistä, jonka seurauksena kiusattu kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi: Kiusaamisen eri muotoja voivat olla: - mielipiteen rajoittaminen - jatkuva arvostelu - työyhteisöstä eristäminen - maineen ja aseman loukkaaminen - vähäarvoiset ja merkityksettömät työtehtävät - uhkailu ja ahdistelu 6

7 sjömannen 7/2007 MAAILMAN MERILTÄ Laivoille on palkattu vikaeeraajia yhä enemmän. Vanhemmat työntekijät saattavat kokea työpaikkansa uhatuksi, kun nuorta väkeä tulee töihin. Vikaeeraajia saatetaan syrjiä mm. työvuorojen jaossa. Selkeät toimintamallit kiusaamistapausten käsittelyyn Euroopan yhteisön varustamoyhdistysten keskusjärjestö (ECSA) ja Euroopan kuljetusliittojen federaatio (ETF) laativat yhdessä varustamoille ja muille merenkulun toimijoille suunnatut ohjeet häirinnän ja kiusaamisen poistamiseksi. Järjestöt suosittelevat, että varustamot luovat häirintään ja kiusaamiseen liittyvien valitusten käsittelyyn selkeät pelisäännöt. Laivalla pitäisi olla luotettava taho, jonka puoleen voi kääntyä ja lisäksi maapuolen johdon tulisi saada tietää tapahtumista. Monissa varustamoissa on luotu toimintamalleja kiusaamistapauksien hoitamiseen, mutta käytännön toteutus saattaa silti vielä ontua. Ollaan ihmisiksi Kiusaaminen aiheuttaa monia ongelmia Mikä ei ole työpaikkakiusaamista? niin yksittäisille ihmisille kuin koko työyhteisöllekin. Pitkään jatkuvana se voi heikentää yrityksen tuottavuutta ja pilata työilmapiirin. Itsetunto kolhiintuu, sairaspoissaolot lisääntyvät, myös kiusatun omaiset kärsivät. Jokainen vastaa omista tekemisistään. Lainsäädäntö velvoittaa meitä käyttäytymään asiallisesti työtovereita kohtaan. Meidän kaikkien olisi varmasti hyvä joskus pohtia omaa käytöstämme työpaikalla: olenko minä aina oikeassa, kohotanko ääntäni tai kohtelenko muita oikeudenmukaisesti? Lähteitä ja lisätietoa aiheesta: Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 609/1986 Työturvallisuuslaki 738/2002 Työsopimuslaki 55/2001 Teksti: Katja Gräsbeck - ihmisten väliset erimielisyydet ja näkemyserot - työyhteisön ongelmien käsittely - työnjohdolliset päätökset - työntekijöiden erilainen kohtelu, kun siihen on perusteltu syy - työntekijöiden väliset ristiriidat työhön liittyvistä päätöksistä ja tulkinnoista ITF sopi merimiehen palkankorotuksista Niin sanotun IBF-sopimuksen piirissä olevien merimiehen palkat nousevat ensi vuoden alussa kahdeksan prosenttia. Asiasta ovat sopineet Kuljetustyöläisten kansainvälinen liitto ITF ja useita varustamoyhdistyksiä edustava JNG. Sopimus koskee työehtoja yli aluksella. Osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen myös muutoksista useissa määräyksissä, joissa nykyinen IBF-sopimus on ristiriidassa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asiakirjojen kanssa. Osa eroista johtuu uusista määräyksistä, jotka sisältyvät ILO:ssa vuonna 2006 hyväksyttyyn merimiesten työehtoja ja -oloja säätelevän kansainväliseen sopimukseen (International Maritime Labour Convention www.ilo.org/public/ english/standards/norm/mlc2006/index.htm) Missä on The Reef Azaria? The Reef Azaria lähti 18. kesäkuuta Dubaista määränpäänään Seychellien saarivaltio Intian valtameressä. Alusta operoiva Zambesi Shipping Agency oli vahvistamattomien mukaan yhteydessä alukseen 24. heinäkuuta, jolloin se liikkui Somalian aluevesien tuntumassa. Sen jälkeen Karibialla toimivaan mukavuuslippurekisteriin kirjatun aluksen liikkeistä ei ole saatu tietoa. Kuljetustyöläisten kansainvälinen liitto ITF havahtui aluksen katoamiseen saatuaan Pakistanin kauppalaivastoyhdistykseltä avunpyynnön. Aluksen henkilökunta koostuu tansanialaisista, burmalaisista, intialaisista ja pakistanilaisista merenkulkijoista. ITF vetosi syyskuun lopulla Zambesi Shipping Agencyyn, jotta se toimisi avoimesti ja suostuisi yhteistyöhön katoamisen selvittämisessä. ITF:n toimintaosaston Finlay McIntoshin mukaan tapauksen synnyttämiin kysymyksiin ei ole annettu kunnon vastauksia. Mitään todisteita aluksen uppoamisesta tai joutumisesta merirosvojen kaappaamaksi ei ole olemassa. Äskettäin Pakistanin kauppalaivastoyhdistys raportoi myös Infinity Marine 1:n katoamisesta. Sen omistaa dubailainen yhtiö. Alus liikkuu Panaman lipun alla. Näiden mukavuuslippulaivojen omistajat ovat haluttomia antamaan minkäänlaisia tietoja, pakistanilaisyhdistyksen pääsihteeri Mohammad Iqbal arvostelee. Omistajat näyttävät pikemmin huolehtivan vakuutusrahojen saamisesta kuin kadonneilla aluksilla työskennelleiden merimiesten omaisten auttamisesta. Merimiesten hyvinvointia Kaakkois-Aasiassa kohennetaan Kaakkois-Aasiassa merimiesten enemmistö ei ole päässyt lainkaan hyötymään merimiehille suunnatuista palveluista. Nyt tilannetta ryhdytään parantamaan hankkeella, jonka rahoituksesta vastaa Kuljetustyöläisten kansainvälisen liiton ITF:n merimiesrahasto ja jota valvoo Merimiesten hyvinvoinnin kansainvälinen komitea ICSW. Hankkeen suunnitteluryhmään nimeävät edustajansa ayliike, varustamot, uskonnolliset järjestöt, satamaviranomaiset sekä alueen maiden hallitukset. Hankkeessa hyödynnetään vastaavista projekteista Itä-Euroopassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa saatuja kokemuksia. Muiden alueiden ohjelmien avulla on luotu merimieskeskuksia ja palveluja, jotka ovat suoraan vastanneet merimiesten ilmaisemiin tarpeisiin, ITF:n merimiesrahaston sihteeri Tom Holmer toteaa. Olemme vakuuttuneita, että samaan ylletään Kaakkois-Aasiassa. Koonnut: Juhani Artto 7

merimies8 2007 M/s Misana vie paperituotteita Espanjaan M/s Eckerön M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19

merimies8 2007 M/s Misana vie paperituotteita Espanjaan M/s Eckerön M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19 merimies8 2007 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf M/s Misana transporterar pappersprodukter till Spanien s.19 M/s Eckerön matkustajamäärät nousussa, mutta tulevaisuus avoinna

Lisätiedot

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf merimies3 2008 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Yövuorossa kaveria ei jätetä merimies 3/2008 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET Edustajakokousvaalien tulokset...s.4 Yövuorossa

Lisätiedot

turvattava Talvimerenkulku Nº4/2008

turvattava Talvimerenkulku Nº4/2008 SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº4/2008 Talvimerenkulku turvattava FINNLINES: Kaksi alusta Suomen lipun alle LOSSIT: Silta on kallis vaihtoehto DYSTRA NYHETER: Säsongsarbetare

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unioni on turvasi muista liittyä kirjallisesti!

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unioni on turvasi muista liittyä kirjallisesti! Nº3/ 2011 toukokuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Kesätyöntekijä Merimies-Unioni on turvasi muista liittyä kirjallisesti! 15 Romuruuman emäntä Elisa Heiskanen:

Lisätiedot

merimies monipuoliset uramahdollisuudet sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa

merimies monipuoliset uramahdollisuudet sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa Nº7/ 2010 marraskuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merenkulku tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet PUUTTUVATKO "PAPERIT"? Tee näyttötutkinto Raumalla

Lisätiedot

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies2 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Uusi Linda on lastattu ja liikenteessä s. 12-13 Nya Linda s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008. uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI

SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008. uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº5/2008 uomenlipun alle uusi risteilyalus: ELSINKI-PIETARI 1 ITF-KONFERENSSI: nuoret ja naiset aktivoitava LEGENDAARINEN FÅA: merenkulun historiaa

Lisätiedot

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä Nº7/2008 MARRASKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unionin toiminta käynnistyi höyrylaivojen myötä UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä TYÖNANTAJAT: Jäänmurronpalvelut

Lisätiedot

Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen

Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen Nº2/2009 MAALISKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Hyisestä tuulesta auringonpaisteeseen Från iskalla vindar till solsken PALKKATAULUKOT // LÖNETABELLER TALKOOHOMMISSA Karibialla

Lisätiedot

merimies1 2006 Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry

merimies1 2006 Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies1 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 PÄÄKIRJOTUS 25.1.2006T Mitä

Lisätiedot

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies1 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merityö kiinnostaa

Lisätiedot

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Nº /0 joulukuu merimies sjömannen Huolla itseäsi ja hae hyvinvointilomalle! Yt-neuvotteluiden aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Kuivarahtialuksen matruusi Peppi Törni Suomi-Ruotsi

Lisätiedot

merimies3 2006 uusjako Itämerellä Omfördelning av på Östersjön Matkustaja-alusliikenteen s. 17 s. 2 Mökkien kesävaraukset

merimies3 2006 uusjako Itämerellä Omfördelning av på Östersjön Matkustaja-alusliikenteen s. 17 s. 2 Mökkien kesävaraukset Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies3 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Omfördelning av passagerartrafiken på Östersjön s. 17 Matkustaja-alusliikenteen uusjako Itämerellä s. 2 Mökkien kesävaraukset

Lisätiedot

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s.

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies8 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merimies-Unioni

Lisätiedot

merimies ennätyksellisen laajat yt-neuvottelut sjömannen M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta! Neste Shippingissä

merimies ennätyksellisen laajat yt-neuvottelut sjömannen M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta! Neste Shippingissä Nº1 / 2013 helmiukuu merimies sjömannen SMU:n mökkien hakuajat lähestyvät! Näkökulma: Kvartaalitalouden uhrit s. 13 Suomalainen matkustaja-aluskanta uudistuu: M/s Finlandialla kunnioitetaan kotimaisuutta!

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS Nº8/ 2009 j o u lu KU U merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Jouluterveiset Julhälsningar s. 44 M/S SILJA Europalla HYTTISIIVOOJAN matkassa SJÖMAN årets arbetare

Lisätiedot

Kaaos Itämerellä. merimies. sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF. "Kymmenet kauppalaivat jäissä" maaliskuu

Kaaos Itämerellä. merimies. sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF. Kymmenet kauppalaivat jäissä maaliskuu Nº2/ 2011 maaliskuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Kaaos Itämerellä "Kymmenet kauppalaivat jäissä" Välimerellä kuohuu ESITTELYSSÄ ahtaaja KAOS på Östersjön!

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen!

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen! Nº8/ 2011 joulukuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF M/s Alppila Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen! Energiakuljetukset ovat merkittävä

Lisätiedot

ulosliputtaa kolme tankkeriaan

ulosliputtaa kolme tankkeriaan Nº / 01 KESÄKUU MERIMIES SJÖMANNEN s. 8 Unga sjömän som trivs på M/s Birka Carrier s. 1 Suomalaisesta merenkulusta vientituote maailmalle s. 18 ARKTISET ALUEET SUURI POTENTIAALI SUOMELLE: 0 VUOTTA 4 000

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

merimies1 2008 Halki jään ja kaamoksen Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf

merimies1 2008 Halki jään ja kaamoksen Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf merimies1 2008 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Halki jään ja kaamoksen merimies merimies 8/2007 8/2007 1/2008 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET PÄÄKIRJOITUS Tahdosta tekoihin!

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus TEEMA 2008: TYÖHYVINVOINTI osa 2 RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI NRO 2/2008 rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

Lisätiedot

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 4/2013 Pian työehtosopimusneuvottelujen vuoro Puolustusvoimissa myllertää Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 10 32 43 13.6. numero 4/2013 Kansi: Kimmo Brandt Luottamus työnantajaan tallella...10

Lisätiedot

merimies vakituisia työpaikkoja merenkulkuun! " sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Pursimies Sandström: Lisää

merimies vakituisia työpaikkoja merenkulkuun!  sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Pursimies Sandström: Lisää Nº1/ 2011 Helmikuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF " Pursimies Sandström: Lisää vakituisia työpaikkoja merenkulkuun! " Ropax-laiva M/S TRANSLANDIALLA tuloerot

Lisätiedot

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6

Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 16.6.2006 NRO 3 Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 4 Uudistettu työehtosopimus - Selkeä ja entistä helppokäyttöisempi 7 Edustajiston sääntömääräinen

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein

Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti maaliskuu 3 2015 Sähköliitto kannustaa nuoria järjestäytymään uusin konstein 4 Teemana Työsuojelu, ennen ja nyt 60 vuotta 5 nytlöytyysähäköitä kansanedustajaehdokkaita

Lisätiedot