Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Elenius Maija jäsen Grandell Rolf jäsen Hägg Toni jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen Kopra Tapani jäsen Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Viljanen Kaarina jäsen Sassi Jukka Kaupunginhallituksen vara edus ta ja POISSA Haapanen Noora jäsen Niskala Kaisa jäsen MUUT Savela Jussi tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja sii vous pal ve lupääl asiantuntija lik kö Lehtonen Jorma vesihuoltopäällikkö asiantuntija Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Toni Hägg Hannele Ilomäki-Piirilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa Maritta Andersson, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Oilaantiellä Nummenjoen ylittävän sillan kohdalla 206 Lausunto Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteista Teknisen toimen johtosääntömuutokset Teknisen lautakunnan alaisten maksujen ja taksojen tarkistaminen Vuoden 2014 talouden ja toiminnan toteutuma Vuoden 2015 teknisen lautakunnan kokouspäivät Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta lokakuulta Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluontoiset asiat Markkinakuja ja Petter Forsströmin tien rakentamisen urakoitsijan valinta Sähköttäjänmäki ja Pakkamestarinkujan rakentamisen urakoitsijan valinta

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TEKLA Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina tek ni ses sä toimes sa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin al lekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ko kousta seuraa va na tiistaina viraston au kioloajan ja mikäli ao. päi vä on py hä päi vä, seu raa va na arkipäivänä. Esitys Tj Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lau ta kun nan jä se net Noora Haapanen ja Toni Hägg. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lau ta kun nan jä se net Toni Hägg ja Hannele Ilomäki-Piirilä.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla 1306/ /2013 TEKLA Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla- hankkeen päätavoitteena on li sätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Lohjalla eri tyises ti kuntalaisten tekemillä arjen lyhyillä matkoilla. Tavoitteena on myös kan nus taa koululaisia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen koulumatkoilla ja har ras tus mat koil la sekä lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pa ran tamal la kävelyn ja pyöräilyn liityntäliikenteen yhteyksiä, parantamalla es teetön tä kävely- ja pyöräily-ympäristöä sekä lisätä mm. pyöräpysäköintiä joukko lii ken teen pysäkeille. Hankkeen tavoitteena on myös integroida viisaan liik ku mi sen edistäminen Lohjan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki lohjalaiset ja erityisesti koulujen op pilaat, oppilaiden vanhemmat ja työmatkalaiset. Hankkeen toteuttamiseen on saatu valtionavustusta euroa. Hankkees sa konsulttina on Sito Oy ja teknisen toimen yhteyshenkilöinä han keryh mäs sä ovat Tapio Heinonen, Esa Rantala sekä Seppo Lötjönen. Hanke valmistuu vuoden 2015 alussa. Hankkeen tilannekatsaus esitellään ko kouk ses sa. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - viisaan liikkumisen visio Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää merkitä viisaan liikkumisen edistäminen Lohjal la- hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 643/ /2014 TEKLA Jakovan vesiosuuskunta on kokouksessaan päättänyt osuuskun nan lakkauttamisesta ja runkoverkon luovuttamisesta Lohjan kau pungin omistukseen ja hallintaan. Verkosto on rakennettu vuonna Osuuskunta on luovuttanut kaupungille osakasluettelon, tasekirjan, maanomis ta jien kanssa tehdyt sopimukset ja ELY-keskuksen alitusluvat. Verkos to kart ta on mitattu Verkosto ei sisällä yhtään pumppaamoa. (Liisa Anttila) Erikseen jaettavat asiakirjat: - osuuskunnan pöytäkirjanote - osakasluettelo - kartta Esteellisyys Esitys Tj Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta, koska hän on vesiosuuskunnan osakas ja poistui ko kouk ses ta klo Tekninen lautakunta päättää valtuuston mukaisten pe riaat tei den mukaan ottaa Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon kau pungin omistukseen ja hallintaan. Siirtopäivämäärä on Päätös Hyväksyttiin Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtonen palasi kokoukseen tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Oilaantiellä Nummen joen ylittävän sillan kohdalla 339/ /2014 KV Valtuutettu Ilkka Lähteenmäki esitti Kokoomuksen ryhmän puolesta seuraa van aloitteen: Nummen kirkonkylän liikenneturvallisuuden parantaminen on ollut agendal la jo lähes 60 vuotta. Hanke on toistaiseksi jäänyt tärkeämpien hankkei den jalkoihin. Uudenmaan elinkeinokeskus on julkistanut toimen pi de sel vi tyk sen liikenneturvallisuuden parantamiseksi maanteillä 125 ja Tämän päivän arvioitten mukaan hankkeen hinnaksi on arvioitu 1,6 mm. Tästä olisi Lohjan kaupungin osuus puolet eli Hanke si säl tää myös kokonaan uuden sillan rakentamisen Oilaantiellä, Num menjoen yli. Tämän päivän ja lähitulevaisuuden taloudellisten näkymien va lossa tällaista rahaa tuskin löytyy valtiolta eikä myöskään Lohjan kaupungilta. Ely-keskuksen selvitykseen perustuvaa kokonaisuudistusta ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan. Suurimman vaaran koululapsille ja ylipätään ke vyelle liikenteelle muodostaa Oilaantien vanhan sillan yht aikainen ylitys yhä kas va van liikenteen jopa raskaan liikenteen kanssa. Onnettomuuksia on jo tapahtunut koululapsille. Kukaan ei toivo, että ensimmäinen uutinen to del la vakavista onnettomuuksista täyttää median. Jotain on tehtävä jo en nen ensi syksyn koulujen alkua. Kokoomuksen valtuustoryhmä tekee seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginhallitus selvittää nopealla aikataululla mahdollisuuden rakentaa Oi laan tiel le Nummenjoen ylittävän vanhan sillan viereen kevyen liikenteen mah dol lis ta van ns. kevytsiltaratkaisun. Kustannusarvion yhteydessä on myös selvitettävä Uudenmaan Ely-keskuksen tahtotila maksaa puolet tästä al ku pe räi ses tä ja toimenpideselvityksestä poikkeavasta ja otaksuttavasti huo mat ta vas ti halvemmasta ratkaisusta. Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi TEKLA Tekninen toimi on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa lii ken ne tur val li suuden parantamisesta Oilaantiellä Nummenjoen ylittävän sillan kohdalla. Lau sun to on saatu "Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: Vuonna 2013 tehdyn toimenpideselvityksen tavoitteena oli Nummen taa jamaan johtavien maanteiden kehittäminen ja liikenteen rau hoit ta mis toi menpi teet siten, että kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus paranevat.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Toimenpideselvityksessä esitetään uuden sillan rakentamista Oilaantielle. Esi tyk sen taustalla on, että nykyinen Nummenjoen ylittävä silta on pai no rajoi tet tu ja huonokuntoinen. Sillan uusiminen hankkeen yhteydessä on koko nais ta lou del li ses ti järkevin ratkaisu, koska silta täytyy joka tapauksessa uu sia. Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki ovat parhaillaan yhteistyössä laa ti mas sa tiesuunnitelmaa toimenpideselvityksen mukaisesta ratkaisusta. Tässä vaiheessa ELY:llä ei ole resursseja osallistua kevyen väliaikaisen sil ta rat kai sun toteuttamiseen." Maanteiden 125 ja 1251 kevyen liikenteen väylien tiesuunnitelman laa ti minen on käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vuoden 2015 alkupuolella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt pe ri aatteet Lohjan kaupungin osallistumisesta tiesuunnitelman laatimiseen. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - ote toimenpideselvityksestä 2013 Nummenjoen sillan kohdasta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin a) merkitä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon tiedoksi, b) esittää aloitteen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lop puun kä si tel lyk si

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Lausunto Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen kou lu mat ka kul jetus ten periaatteista / /2013 TEKLA Vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin muutoksiin on kirjattu kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan sekä teknisen lautakunnan kohdalle kou lu kul je tus oikeuk siin liittyvän päätöksenteon siirtäminen sivistystoimen viranhaltijoilta tek ni sen toimen viranhaltijalle. Koulukuljetuksista on säädetty perusopetuslaissa. Kasvatus- ja ope tus lauta kun ta vahvistaa koulukuljetusten periaatteet. Ja tällä hetkellä kou lu kul jetus pe ri aat tei den mukaisia koulukuljetusoikeuspäätöksiä tehdään reh to reiden ja päiväkodin johtajien toimesta. Päätöksentekoa valmistele mm. koulu sih tee rit. Tällä hetkellä logistiikkayksikkö teknisessä toimessa toimii kulje tus ten järjestäjänä niille esikoululaisille ja oppilaille, joille kou lu kul je tus oikeus on periaatteiden mukaan päätöksillä myönnetty. Koulukuljetusoikeuksien päätöksenteon siirtäminen on yksi tuot ta vuus hanke. Tavoitteena on tehostaa tietojärjestelmien käyttöä ja arvio on, että keskit tä mäl lä päätöksenteko yhteen yksikköön päätöksentekoprosessia voidaan tehostaa. Logistiikkayksikössä on arvioitu, että hakemusten kä sit telyn siirtäminen suunnittelevaan yksikköön mahdollistaa paremmin suun nitte lua ennakoivien toimenpiteiden tekemisen oppilastieto- ja reit ti suun nit telu jär jes tel mäs sä. Toisaalta hakemusten käsittelyn ja päätöstenteon siir tymi nen logistiikkayksikköön parantaa tietojärjestelmässä olevan tiedon luotet ta vuut ta. Sivistystoimi ja tekninen toimi on yhteistyössä valmistellut Lohjan esi kou lujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet, jotka on tarkoitus as tua voimaan alkaen, kuitenkin siten, että kou lu kul jetus oi keuk sia koskeva päätöksentekoa koskevat osat astuvat voimaan jo Tekninen toimi on valmistelussa arvioinut erityisesti pää tök sente koon liittyviä asioita. Päätöksenteon siirtäminen logistiikkayksikköön ei lisää yksikössä nykyisiä hen ki lö re surs se ja. Logistiikkayksikössä toimii osa-aikainen seu tu lii ken nelo gis tik ko asiantuntijana, kaksi suunnittelijaa ja yksi toimistosihteeri. Yk sikön esimiehenä toimii teknisen toimen hallintopäällikkö. Tehtävistä on tällä het kel lä kaksi määräaikaisesti täytettynä ( saakka). Toinen tehtä vis tä vapautui helmikuussa 2014 ja toinen tehtävistä on täytetty mää rä aikai se na vakinaisen henkilön ollessa sijoitettuna sivistystoimen teh tä vään. Lo gis tiik ka yk si kön toimintojen vakiinnuttaminen edellyttää mää rä ai kais ten teh tä vien vakinaista täyttämistä. Tehtävien täyttöluvat haetaan erik seen. Lohjan esikoululaisten ja peruskoululaisten koulumatkakuljetusten pe ri aatteet on tarkoitus hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Pe ri aat tei den vahvistaminen on jatkossakin tarkoituksen mukaista tehdä kas va tus- ja opetuslautakunnassa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet alkaen

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää todeta lausuntonaan kasvatus- ja ope tus lauta kun nal le "Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten peri aat teet alkaen" -asiakirjasta, että päätöksenteon siirtäminen kou lu mat ka kul je tuk sia järjestävään logistiikkayksikköön on tuot ta vuushank kee na perusteltu. Päätöksenteon keskittämisellä voidaan saavuttaa pää tök sen te ko pro ses sin tehostumista ja parantaa reittisuunnitteluun liit tyvien valmistelevien toimenpiteiden tekemistä. Muutos ei aiheuta hen ki löstö re surs sien lisäystarvetta logistiikkayksikössä. Päätös Hyväksyttiin

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen johtosääntömuutokset 1043/ /2012 TEKLA Teknisen toimen johtosääntöä tulee tarkistaa tilahallintopäällikön pää tösval tuuk sien osalta sekä koulumatkakuljetuksiin liittyvän päätöksenteon osal ta siten ehdollisena, että muutos edellyttää kasvatus- ja ope tus lau takun nan kuljetusperiaatteiden hyväksyvää käsittelyä. Tilahallintopäällikön päätösvaltaan kuuluu seuraavaa: 1. päättää tulosalueensa eri lupien hakemisesta 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hallintokuntien tar pei den mukaisesti Tilahallintopäällikön virka on avoimena alkaen ensin vir ka va pauden johdosta ja alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ti la hal linto pääl li kön tehtävät on jaettu tekniselle johtajalle, suunnitteluinsinöörille, kiin teis tö mes ta ril le ja hallintopäällikölle. Tehtävien jaon mukaisesti pää tösval tuu det tulee siirtää seuraavasti: Tilapalvelujen tulosalueen suunnitteluinsinöörin ratkaisuvaltaan 1. päättää tulosalueen eri lupien hakemisesta Teknisen johtajan ratkaisuvaltaan 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hallintokuntien tar pei den mukaisesti. Koulumatkakuljetusperiaatteiden käsittelyyn liittyy päätöksenteon siir tä minen sivistystoimesta tekniseen toimeen. Periaatteisiin on kirjattu, että koulu mat ka kul je tus oi keuk siin liittyvä päätöksenteko siirretään lo gis tiik ka yk sikön esimiehelle alkaen. Mikäli kasvatus- ja opetuslautakunta hyväk syy valmistellut periaatteet, tulee teknisen toimen hallintopäällikön päätös val taan lisätä seuraavaa: 3. päättää esikoululaisten ja peruskoulun oppilaiden koulukuljetuksista perus ope tus lain kuljetussäädösten ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hy väksy mien perusteiden mukaan. Maankäyttö ja rakennuslakiin on otettu säädökset hulevesiä koskien. Säädös muu tok set ovat astuneet voimaan Lakimuutosten johdosta tu lee vahvistaa johtosäännöillä toimivallan käyttö. Osa säädetystä toi mi vallas ta liittyy valvontaan ja on ympäristötoimen toimialaa. Osa säädetystä toi mi val las ta liittyy teknisen toimen toimivaltaan. Lain 103 g :n mukaan Kunnan määräämä viranomainen osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset ra ja kohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liit ty viä määräyksiä.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Lain 103 j :n mukaan Kunnan määräämä monijäseninen toimielin voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta. Lain 103 l :n mukaan Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Lakimuutoksen johdosta teknisen toimen johtosääntöön tulee ottaa seuraa vat muutokset Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta - päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 j ja 103 l hulevesia kos ke vista asioista Vesihuoltopäällikön ratkaisuvaltaan - päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 g :n mukaisista kiinteistöjen hu le ve sien johtamista koskevista asioista Esitys Tj Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kau pun gin valtuus tol le esitettäväksi seuraavaa: Valtuusto päättää hyväksyä teknisen toimen johtosääntöön seuraavat muu tok set 5 Ratkaisuvalta Tekninen lautakunta 15. päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 j ja 103 l hulevesia kos kevis ta asioista 9 Erityinen ratkaisuvalta kohta Tilahallintopäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat poistetaan 1. päättää tulosalueensa eri lupien hakemisesta 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hal lin to kun tien tar pei den mukaisesti lisätään Teknisen johtajan ratkaisuvaltaan 6. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 7. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hal lin to kun tien tar pei den mukaisesti lisätään Tilapalvelut tulosalueen suunnitteluinsinöörin ratkaisuvalta 1. päättää tulosalueen eri lupien hakemisesta

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Päätös Hyväksyttiin lisätään Vesihuoltopäällikön ratkaisuvaltaan 6. päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 g :n mukaisista kiin teis tö jen hu le ve sien johtamiseen liittyvistä asioista lisätään Hallintopäällikön toimivaan 3. päättää esikoululaisten ja peruskoulun oppilaiden kou lu kul je tuk sis ta perus ope tus lain kuljetussäädösten ja kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan hy väksy mien perusteiden mukaan.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisten maksujen ja taksojen tar kis ta minen 550/ /2014 TEKLA Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan maksuja ja taksoja on tarkasteltu vuo sit tain. Vuoden 2015 talousarvion laadinta on sisältänyt erityisiä ta loudel li sia tavoitteita ulkoisten menojen alentamiseksi ja ulkoisten tulojen kasvat ta mi sek si. Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja palveluhinnasto on vuodel le 2015 käsitelty jo elokuun lautakunnan kokouksessa. Maksujen tarkistamisen yhteydessä ei esitetä korotuksia py sä köin ti maksui hin eikä toritoiminnan maksuihin. Pysäköinnin osalta on tehty ratkaisuja lau an tai py sä köin nin maksuttomuudesta, eikä näin ollen ole perusteltua korot taa arkiajankaan pysäköintimaksuja. Toritoiminnan kehittämistä on kä sitel ty erityisessä työryhmässä, eikä näin ollen ole perusteltua esittää to ri toimin taan kohdistuviin maksuihin muutoksia. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta on vuoden 2015 ta lous arvion yhteydessä toiminnallisissa tavoitteissa todettu seuraavaa: " - Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen. - Harkinnanvaraisten palvelujen hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaa vik si, V venepaikat, kaivantoilmoitukset 20 % korotus" Edellä olevan perusteella voimassa oleviin maksuihin esitetään ve ne paikko jen ja kaivantoilmoitusten osalta 20 % korotusta ja muiden maksun osalta 5 % korotusta. Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää tarkistaa teknisen lautakunnan alaisia mak suja ja taksoja seuraavasti: alkaen ent uusi Venepaikka, paikkakuntalainen alkaen sis. alv 24 % Paalupaikka 33,00 40,00 n 20% Laituripaikka 97,00 116,00 n 20% Aurlahden laituripaikka 146,00 175,00 n 20% Kanoottivajapaikka, poijupaikka 44,00 53,00 n 20% Venepaikka, ulkopaikkakuntalainen alkaen sis. alv 24 % Paalupaikka 66,00 80,00 n 20% Laituripaikka 194,00 232,00 n 20% Aurlahden laituripaikka 286,00 350,00 n 20% Kanoottivajapaikka, poijupaikka 88,00 106,00 n 20% Talvisäilytyspaikat alkaen alkaen sis. alv 24 % Soutuveneet ja pienten moottoriveneiden, paikkakuntalainen 19,00 23,00 n 20% Soutuvenepaikka, ulkopaikkakuntalainen 48,00 58,00 n 20% Suuret veneet, paikkakuntalainen 41,00 50,00 n 20% Suuret veneet, ulkopaikkakuntalainen 103,00 124,00 n 20%

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta alkaen Venelaitureiden avainten panttimaksu sis. alv 24 % 30,00 36,00 n 20% Päätösten lunastusmaksu, veroton 25,00 26,00 n 5% Kunnallistekniikan liitosilmoitus, veroton 47,00 49,00 n 5% Kaavatie ja katualueiden vuokra, /m2/vko, alv 0 % lis. alv 0,33 0,35 n 5% Kaava ja katualueiden vuokra, vähimmäismaksu, alv 0 % lis. alv 51,00 54,00 n 5% Lumenkaatopaikkamaksu, /auto- tai traktorikuorma lis. alv 9,50 10,00 n 5% Lumenkaatopaikan kulkuavaimen maksu lis. alv 60,00 63,00 n 5% Ajoneuvojen siirto ja säilytys, alv 0 % lis. alv Siirtokustannus varastosiirto 80,00 84,00 n 5% Siirtokustannus lähisiirto 44,00 46,00 n 5% Säilytyskustannus, perusmaksu 31,00 33,00 n 5% Hävittämiskustannus, poiskuljetus 43,00 45,00 n 5% Hallintokustannus, omistajaselvitykset, kuulutukset 44,00 46,00 n 5% Hallintokustannus, arvioinnit 44,00 46,00 n 5% Pappilankorven ja Ojamon alueen p-alue maksut, alv 0 % lis. alv Pappilankorven rekkaparkki maksu, rekka /v 466,00 490,00 n 5% Pappilankorven rekkaparkki maksu, nuppi /v 183,00 192,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa, 1 v/ veroton 130,00 136,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa 6 kk/ veroton 77,00 81,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa 3 kk minimi veroton 53,00 56,00 n 5% Pähkinäniemen tanssilava, /pv alv 0 % lis. alv 108,00 115,00 n 5% Pähkinäniemen tanssilava, juhannus /pv alv 0 % lis. alv 328,00 345,00 n 5% Nälköönlampi, /vrk alv 0 % lis. alv 76,00 80,00 n 5% Mainoskankaiden pylväsvuokra, /vko/paikka alv 0 % lis. alv 41,00 43,00 n 5% Vesialueiden käyttölupa, /lupa alv 0 % lis. alv 30,00 32,00 n 5% Viljelyspalsta vuokra, /palsta, veroton 25,00 26,00 n 5% Viljelyspalstavuokra, vesipisteellinen, /palsta veroton 30,00 32,00 n 5% Kalastusmaksut sis. alv 24 % Pyydysyksikkö kaupunkilaiselle, /kpl 14,00 15,00 n 5% Ulkokuntalaiselle ei myydä lupia seisovien pyydysten käyttöön Viehekalastuslupa ulkokuntalaiselle, /v 28,00 30,00 n 5% Viehekalastuslupa ulkokuntalaiselle, /vko 8,00 9,00 n 5% Ravustusyksikkö kaupunkilaiselle, 7,00 8,00 n 5% Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden luvista perittävä maksu lis. alv 24 % Kaivannonpituus metriä 290,00 350,00 n 20% Kaivannon pituus metriä 595,00 715,00 n 20% Kaivannon pituus yli 1000 metriä 1310, ,00 n 20%

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Päätös Hyväksyttiin

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talouden ja toiminnan toteutuma 510/ /2013 TEKLA Teknisen toimen tavoitteena on laatia kuukausittain päivitettävä ta lous katsaus, jossa seurataan talouden toteutumaa euromääräisesti ja toiminnan suo rit tei den toteutumaa. Talouskatsauksen tavoitteena on arvioida ta louden kehitystä suhteessa budjetoituun ja pyrkiä seurannan avulla tar vit taessa reagoimaan taloudellisissa puitteissa pysymiseksi. Talouskatsaus ja talou den toteutuma on tarkoitus tuoda jokaiseen lautakunnan kokoukseen. Ta lous kat saus on päivitetty lokakuun tilanteeseen. Osa sisäisistä tuotoista on arvioitu. Vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutuma kir jan pi to ti lan teessa on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,7 Kirjanpitotilanteessa menot ja tulot ovat toteutuneet pääosin kymmeneltä kuu kau del ta. Kymmenen kuukauden tasaisen toteutuman mukaan to teu tuma olisi 83,3 %. Toimintamenot kokonaisuudessaan ovat ajankohtaan näh den alhaiset. Sisäisistä tuotoista vielä osa puuttuu, joka näkyy ma ta lana kokonaistoteutumana. Eläkekulujen kirjausmenettelyä selvitetään, toteu tu ma on varaukseen nähden alhainen eläkeperusteisissa maksuissa. Lautakunta on jakanut meno- ja tulovarauksen tulosalueittain. Tu los aluekoh tai nen kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa on seu raava:

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Hallinto tekninen ltk Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Tuotot ,1 Kulut , Kunnallistekniikka Tuotot ,7 Kulut , Vesihuolto Tuotot ,2 Kulut , Tilapalvelut Tuotot ,5 Kulut , Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot ,5 Kulut ,2 Sisäiset tuotot puuttuvat hallinnosta, tilapalveluista ja ruoka- ja sii vous palve luis ta lokakuun osalta, toteutumat ovat siksi alhaiset. Hallinnossa näkyy 11 kuukauden pelastuslaitoksen maksuosuus ja toteutuma on siksi korkea. Lisäksi hallinnossa on tilinpäätösvaiheessa taseeseen siirtyviä jä tehuol lon kustannuksia pilaantuneiden maiden puhdistuksesta. Toi min ta meno jen toteutuma erityisesti kunnallistekniikassa ja vesihuollossa toteutumat on matala. Investointien kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa me nomää rä ra ho jen osalta on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % 955 Tilapalvelut ,9 954 Kunnallistekniikka ,4 956 Vesi- ja viemärilaitos ,5 960 Ruoka- ja siivouspalvelut Tilapalvelujen hankkeiden osalta tulee hankkeiden määrärahasta siir tymään osa vuoden 2015 puolella käytettäväksi. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tekninen toimi talouskatsaus Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman tilanteessa ja todeta, että toimintakate tullee alittumaan leu tojen talvikuukausien ja vähälumisuuden johdosta. Koska jou lu kuun tal vi kunnos sa pi to toi men pi tei den määrää ei voida ennustaa, ei toi min ta ka te muutos ta esitetä. Päätös Hyväksyttiin

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 teknisen lautakunnan kokouspäivät 57/ /2013 TEKLA Lohjan kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan "toimielin pitää ko kouksen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä se nis tä tekee esityksen sen pitämisestä." Teknisen lautakunnan kokoontumisesta esitetään, että lautakunta ko koontuu kerran kuukaudessa. Kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaipäivinä klo Ryhmillä on mahdollisuus kokoontua kokouspäivänä klo Tar vit taes sa lautakunta voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia. Teknisen lautakunnan kokoukset on rytmitetty kaupunginhallituksen ja kau pun gin val tuus ton alustavan kokousaikataulun mukaan. Lisäksi esitetään, että lautakunta kokoontuu toimikauden aikana kaksi erillis tä seminaaripäivää, jossa läpikäydään lautakunnan strategiaa ja taloutta. Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää 1) kokoontua vuonna 2015 kerran kuukaudessa tiistai päivisin. Ko kous päivät ovat vuonna 2015 seuraavat: Päätös Hyväksyttiin Kokoukset pidetään kello alkaen pääasiassa Monkolassa, 2) kokoontua lautakunnan strategia ja talousarvioseminaariin ja

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta lokakuulta TEKLA Tekninen toimi on laatinut selvityksen kokousta edeltävältä kuukaudelta niis tä toiminnoista ja töistä, jotka ovat suunnitteilla tai käynnissä ja jotka ovat valmistuneet. Tilapalvelut lokakuussa Investointityöt - Kul ta kar ta no Oja mon ka tu 34; ARA-kohde, tilaaja Lohjan Vuokra-Asunnot Oy:n, rakennuttaja ja tuleva käyttäjä kaupunki; harjannostajaiset pi detty10.10., pihatyöt, ulkopuolen viimeistelytyöt, talotekniiikka-, si sä työt, ka luste työt jatkuivat; hanke valmistuu vuoden lopussa,vastaanotto klo 13.00, - Työterveyden ja Geriatrian uudet vastaanottotilat, Palvelutalon jatkeena ran nan puolella, tilaaja Lohjan Kiinteistöt Oy, rakennuttaja ja tuleva käyttäjä kau pun ki lukuun; hanke valmistuu vuoden lopussa, vastaanotto kts yllä, - Sammatin koulun laajennus ja muutos; koulu aloittanut muutososassa, laa jen nus osas sa maalaustyöt, kalusteasennukset, ja tekniikkatyöt jatkuivat; - Ojaniitun koulu- ja päiväkoti; paalutustyöt olivat meneillään; - Tuotantokeittiö; kvr-urak ka, perustustyöt jatkuivat; - Ed. liittyvä palvelukeittiöiden muutossuunnittelu jatkui edelleen, sekä osan keit tiö to teu tus ten valmistelu; - Lohjan Lastensuojeluyksikkö; urakoitsijat valittu kaupunginhallituksessa tekniseen lautakuntaan esityksen mukaisesti, rakennustyö alkaa alus ta vas ti joulukuun alussa, tontin raivaus mahd. aiemmin, toteutus elem. ra ken tei se na, valmis alustavasti elokuun lopussa 2015, - Koulujen lähipihat; työt jatkuivat (Tytyri-) Anttilassa, Tytyri käytössä, urakka-ai kaa marraskuun loppuun, hanke valmistuu ajallaan, -Oinolan koulun palloareena käytössä, mahd. joitakin hankintoja vielä tu lossa käytössä olevalla määrärahalla, - Vanhusliikuntapuisto, Mimminpuisto Liessaarenkadulla, työt jatkuivat, urak ka-ai kaa marraskuun loppuun, valmistuu ajallaan, - Routio-Jalavan koulu, päiväkoti ja nuorisotila hankkeen, nimeltä Rou tionmä ki arkkitehti - luonnossuunnittelu aloitettiin, ns. elinkaarihanke ei to teu tune, rahoitusselvitystä jatketaan jossain muodossa, - Nummen koulukeskuksen, yläasteen ja lukion sekä päivähoidon tar ve selvi tys tä jatkettiin koulutoimiston johdolla, selvityksessä mm. alueen ja ke lukeit tiön sijoitus Pusulan vanhainkodin keittiöön, - Edelliseen liittyen Sammatin koulun tilaelementti siirretään Oinolan koulun / asuntojen yläpuoliselle piha-alueelle alustavasti joulukuussa, - Ojamon koululla jatkettiin joidenkin tilojen lattiamattojen uusimista, ti la elemen tin takuuajan välitarkastus pidettiin, - Teknisessä toimessa järjestettiin Työturvallisuuskortti-koulutuspvä tun tipalk kai sil le rakennusmiehille, kiinteistönhoitajille ja rakennushankkeisiin osal lis tu val le talopuolen toimistoväelle, - Tilahallintopäällikkö siirtyi eläkkeelle johtavalle lomalle marraskuun alussa 5.11., tehtävien jakoa on selvitetty teknisen johtajan johdolla, - Uusi lvi-tarkastaja Timo Kuosmanen aloitti lokakuussa, - Hemmolankatu 27 ja Siirtoväentie 15 asuntojen kunnostyöt valmistuivat; - Metsolan koulun neuvolan sisäilmakorjaukset valmistuivat; - Roution ent. hammashoitotilat muutettiin neuvolatiloiksi; - Palvelukeskuksen pohjakerroksen asuntojen sisäilmakorjauksia jatkettiin;

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot