Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Elenius Maija jäsen Grandell Rolf jäsen Hägg Toni jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen Kopra Tapani jäsen Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Viljanen Kaarina jäsen Sassi Jukka Kaupunginhallituksen vara edus ta ja POISSA Haapanen Noora jäsen Niskala Kaisa jäsen MUUT Savela Jussi tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja sii vous pal ve lupääl asiantuntija lik kö Lehtonen Jorma vesihuoltopäällikkö asiantuntija Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Toni Hägg Hannele Ilomäki-Piirilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa Maritta Andersson, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Oilaantiellä Nummenjoen ylittävän sillan kohdalla 206 Lausunto Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteista Teknisen toimen johtosääntömuutokset Teknisen lautakunnan alaisten maksujen ja taksojen tarkistaminen Vuoden 2014 talouden ja toiminnan toteutuma Vuoden 2015 teknisen lautakunnan kokouspäivät Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta lokakuulta Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluontoiset asiat Markkinakuja ja Petter Forsströmin tien rakentamisen urakoitsijan valinta Sähköttäjänmäki ja Pakkamestarinkujan rakentamisen urakoitsijan valinta

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TEKLA Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina tek ni ses sä toimes sa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin al lekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ko kousta seuraa va na tiistaina viraston au kioloajan ja mikäli ao. päi vä on py hä päi vä, seu raa va na arkipäivänä. Esitys Tj Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lau ta kun nan jä se net Noora Haapanen ja Toni Hägg. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lau ta kun nan jä se net Toni Hägg ja Hannele Ilomäki-Piirilä.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla 1306/ /2013 TEKLA Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla- hankkeen päätavoitteena on li sätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Lohjalla eri tyises ti kuntalaisten tekemillä arjen lyhyillä matkoilla. Tavoitteena on myös kan nus taa koululaisia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen koulumatkoilla ja har ras tus mat koil la sekä lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pa ran tamal la kävelyn ja pyöräilyn liityntäliikenteen yhteyksiä, parantamalla es teetön tä kävely- ja pyöräily-ympäristöä sekä lisätä mm. pyöräpysäköintiä joukko lii ken teen pysäkeille. Hankkeen tavoitteena on myös integroida viisaan liik ku mi sen edistäminen Lohjan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki lohjalaiset ja erityisesti koulujen op pilaat, oppilaiden vanhemmat ja työmatkalaiset. Hankkeen toteuttamiseen on saatu valtionavustusta euroa. Hankkees sa konsulttina on Sito Oy ja teknisen toimen yhteyshenkilöinä han keryh mäs sä ovat Tapio Heinonen, Esa Rantala sekä Seppo Lötjönen. Hanke valmistuu vuoden 2015 alussa. Hankkeen tilannekatsaus esitellään ko kouk ses sa. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - viisaan liikkumisen visio Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää merkitä viisaan liikkumisen edistäminen Lohjal la- hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 643/ /2014 TEKLA Jakovan vesiosuuskunta on kokouksessaan päättänyt osuuskun nan lakkauttamisesta ja runkoverkon luovuttamisesta Lohjan kau pungin omistukseen ja hallintaan. Verkosto on rakennettu vuonna Osuuskunta on luovuttanut kaupungille osakasluettelon, tasekirjan, maanomis ta jien kanssa tehdyt sopimukset ja ELY-keskuksen alitusluvat. Verkos to kart ta on mitattu Verkosto ei sisällä yhtään pumppaamoa. (Liisa Anttila) Erikseen jaettavat asiakirjat: - osuuskunnan pöytäkirjanote - osakasluettelo - kartta Esteellisyys Esitys Tj Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta, koska hän on vesiosuuskunnan osakas ja poistui ko kouk ses ta klo Tekninen lautakunta päättää valtuuston mukaisten pe riaat tei den mukaan ottaa Jakovan vesiosuuskunnan runkoverkon kau pungin omistukseen ja hallintaan. Siirtopäivämäärä on Päätös Hyväksyttiin Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtonen palasi kokoukseen tämän asian kä sitte lyn jälkeen klo

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Oilaantiellä Nummen joen ylittävän sillan kohdalla 339/ /2014 KV Valtuutettu Ilkka Lähteenmäki esitti Kokoomuksen ryhmän puolesta seuraa van aloitteen: Nummen kirkonkylän liikenneturvallisuuden parantaminen on ollut agendal la jo lähes 60 vuotta. Hanke on toistaiseksi jäänyt tärkeämpien hankkei den jalkoihin. Uudenmaan elinkeinokeskus on julkistanut toimen pi de sel vi tyk sen liikenneturvallisuuden parantamiseksi maanteillä 125 ja Tämän päivän arvioitten mukaan hankkeen hinnaksi on arvioitu 1,6 mm. Tästä olisi Lohjan kaupungin osuus puolet eli Hanke si säl tää myös kokonaan uuden sillan rakentamisen Oilaantiellä, Num menjoen yli. Tämän päivän ja lähitulevaisuuden taloudellisten näkymien va lossa tällaista rahaa tuskin löytyy valtiolta eikä myöskään Lohjan kaupungilta. Ely-keskuksen selvitykseen perustuvaa kokonaisuudistusta ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan. Suurimman vaaran koululapsille ja ylipätään ke vyelle liikenteelle muodostaa Oilaantien vanhan sillan yht aikainen ylitys yhä kas va van liikenteen jopa raskaan liikenteen kanssa. Onnettomuuksia on jo tapahtunut koululapsille. Kukaan ei toivo, että ensimmäinen uutinen to del la vakavista onnettomuuksista täyttää median. Jotain on tehtävä jo en nen ensi syksyn koulujen alkua. Kokoomuksen valtuustoryhmä tekee seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginhallitus selvittää nopealla aikataululla mahdollisuuden rakentaa Oi laan tiel le Nummenjoen ylittävän vanhan sillan viereen kevyen liikenteen mah dol lis ta van ns. kevytsiltaratkaisun. Kustannusarvion yhteydessä on myös selvitettävä Uudenmaan Ely-keskuksen tahtotila maksaa puolet tästä al ku pe räi ses tä ja toimenpideselvityksestä poikkeavasta ja otaksuttavasti huo mat ta vas ti halvemmasta ratkaisusta. Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi TEKLA Tekninen toimi on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa lii ken ne tur val li suuden parantamisesta Oilaantiellä Nummenjoen ylittävän sillan kohdalla. Lau sun to on saatu "Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: Vuonna 2013 tehdyn toimenpideselvityksen tavoitteena oli Nummen taa jamaan johtavien maanteiden kehittäminen ja liikenteen rau hoit ta mis toi menpi teet siten, että kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus paranevat.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Toimenpideselvityksessä esitetään uuden sillan rakentamista Oilaantielle. Esi tyk sen taustalla on, että nykyinen Nummenjoen ylittävä silta on pai no rajoi tet tu ja huonokuntoinen. Sillan uusiminen hankkeen yhteydessä on koko nais ta lou del li ses ti järkevin ratkaisu, koska silta täytyy joka tapauksessa uu sia. Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki ovat parhaillaan yhteistyössä laa ti mas sa tiesuunnitelmaa toimenpideselvityksen mukaisesta ratkaisusta. Tässä vaiheessa ELY:llä ei ole resursseja osallistua kevyen väliaikaisen sil ta rat kai sun toteuttamiseen." Maanteiden 125 ja 1251 kevyen liikenteen väylien tiesuunnitelman laa ti minen on käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vuoden 2015 alkupuolella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt pe ri aatteet Lohjan kaupungin osallistumisesta tiesuunnitelman laatimiseen. (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - ote toimenpideselvityksestä 2013 Nummenjoen sillan kohdasta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin a) merkitä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon tiedoksi, b) esittää aloitteen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lop puun kä si tel lyk si

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Lausunto Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen kou lu mat ka kul jetus ten periaatteista / /2013 TEKLA Vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin muutoksiin on kirjattu kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan sekä teknisen lautakunnan kohdalle kou lu kul je tus oikeuk siin liittyvän päätöksenteon siirtäminen sivistystoimen viranhaltijoilta tek ni sen toimen viranhaltijalle. Koulukuljetuksista on säädetty perusopetuslaissa. Kasvatus- ja ope tus lauta kun ta vahvistaa koulukuljetusten periaatteet. Ja tällä hetkellä kou lu kul jetus pe ri aat tei den mukaisia koulukuljetusoikeuspäätöksiä tehdään reh to reiden ja päiväkodin johtajien toimesta. Päätöksentekoa valmistele mm. koulu sih tee rit. Tällä hetkellä logistiikkayksikkö teknisessä toimessa toimii kulje tus ten järjestäjänä niille esikoululaisille ja oppilaille, joille kou lu kul je tus oikeus on periaatteiden mukaan päätöksillä myönnetty. Koulukuljetusoikeuksien päätöksenteon siirtäminen on yksi tuot ta vuus hanke. Tavoitteena on tehostaa tietojärjestelmien käyttöä ja arvio on, että keskit tä mäl lä päätöksenteko yhteen yksikköön päätöksentekoprosessia voidaan tehostaa. Logistiikkayksikössä on arvioitu, että hakemusten kä sit telyn siirtäminen suunnittelevaan yksikköön mahdollistaa paremmin suun nitte lua ennakoivien toimenpiteiden tekemisen oppilastieto- ja reit ti suun nit telu jär jes tel mäs sä. Toisaalta hakemusten käsittelyn ja päätöstenteon siir tymi nen logistiikkayksikköön parantaa tietojärjestelmässä olevan tiedon luotet ta vuut ta. Sivistystoimi ja tekninen toimi on yhteistyössä valmistellut Lohjan esi kou lujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet, jotka on tarkoitus as tua voimaan alkaen, kuitenkin siten, että kou lu kul jetus oi keuk sia koskeva päätöksentekoa koskevat osat astuvat voimaan jo Tekninen toimi on valmistelussa arvioinut erityisesti pää tök sente koon liittyviä asioita. Päätöksenteon siirtäminen logistiikkayksikköön ei lisää yksikössä nykyisiä hen ki lö re surs se ja. Logistiikkayksikössä toimii osa-aikainen seu tu lii ken nelo gis tik ko asiantuntijana, kaksi suunnittelijaa ja yksi toimistosihteeri. Yk sikön esimiehenä toimii teknisen toimen hallintopäällikkö. Tehtävistä on tällä het kel lä kaksi määräaikaisesti täytettynä ( saakka). Toinen tehtä vis tä vapautui helmikuussa 2014 ja toinen tehtävistä on täytetty mää rä aikai se na vakinaisen henkilön ollessa sijoitettuna sivistystoimen teh tä vään. Lo gis tiik ka yk si kön toimintojen vakiinnuttaminen edellyttää mää rä ai kais ten teh tä vien vakinaista täyttämistä. Tehtävien täyttöluvat haetaan erik seen. Lohjan esikoululaisten ja peruskoululaisten koulumatkakuljetusten pe ri aatteet on tarkoitus hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Pe ri aat tei den vahvistaminen on jatkossakin tarkoituksen mukaista tehdä kas va tus- ja opetuslautakunnassa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet alkaen

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää todeta lausuntonaan kasvatus- ja ope tus lauta kun nal le "Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten peri aat teet alkaen" -asiakirjasta, että päätöksenteon siirtäminen kou lu mat ka kul je tuk sia järjestävään logistiikkayksikköön on tuot ta vuushank kee na perusteltu. Päätöksenteon keskittämisellä voidaan saavuttaa pää tök sen te ko pro ses sin tehostumista ja parantaa reittisuunnitteluun liit tyvien valmistelevien toimenpiteiden tekemistä. Muutos ei aiheuta hen ki löstö re surs sien lisäystarvetta logistiikkayksikössä. Päätös Hyväksyttiin

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen johtosääntömuutokset 1043/ /2012 TEKLA Teknisen toimen johtosääntöä tulee tarkistaa tilahallintopäällikön pää tösval tuuk sien osalta sekä koulumatkakuljetuksiin liittyvän päätöksenteon osal ta siten ehdollisena, että muutos edellyttää kasvatus- ja ope tus lau takun nan kuljetusperiaatteiden hyväksyvää käsittelyä. Tilahallintopäällikön päätösvaltaan kuuluu seuraavaa: 1. päättää tulosalueensa eri lupien hakemisesta 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hallintokuntien tar pei den mukaisesti Tilahallintopäällikön virka on avoimena alkaen ensin vir ka va pauden johdosta ja alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ti la hal linto pääl li kön tehtävät on jaettu tekniselle johtajalle, suunnitteluinsinöörille, kiin teis tö mes ta ril le ja hallintopäällikölle. Tehtävien jaon mukaisesti pää tösval tuu det tulee siirtää seuraavasti: Tilapalvelujen tulosalueen suunnitteluinsinöörin ratkaisuvaltaan 1. päättää tulosalueen eri lupien hakemisesta Teknisen johtajan ratkaisuvaltaan 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hallintokuntien tar pei den mukaisesti. Koulumatkakuljetusperiaatteiden käsittelyyn liittyy päätöksenteon siir tä minen sivistystoimesta tekniseen toimeen. Periaatteisiin on kirjattu, että koulu mat ka kul je tus oi keuk siin liittyvä päätöksenteko siirretään lo gis tiik ka yk sikön esimiehelle alkaen. Mikäli kasvatus- ja opetuslautakunta hyväk syy valmistellut periaatteet, tulee teknisen toimen hallintopäällikön päätös val taan lisätä seuraavaa: 3. päättää esikoululaisten ja peruskoulun oppilaiden koulukuljetuksista perus ope tus lain kuljetussäädösten ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hy väksy mien perusteiden mukaan. Maankäyttö ja rakennuslakiin on otettu säädökset hulevesiä koskien. Säädös muu tok set ovat astuneet voimaan Lakimuutosten johdosta tu lee vahvistaa johtosäännöillä toimivallan käyttö. Osa säädetystä toi mi vallas ta liittyy valvontaan ja on ympäristötoimen toimialaa. Osa säädetystä toi mi val las ta liittyy teknisen toimen toimivaltaan. Lain 103 g :n mukaan Kunnan määräämä viranomainen osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset ra ja kohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liit ty viä määräyksiä.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Lain 103 j :n mukaan Kunnan määräämä monijäseninen toimielin voi antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta. Lain 103 l :n mukaan Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Lakimuutoksen johdosta teknisen toimen johtosääntöön tulee ottaa seuraa vat muutokset Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta - päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 j ja 103 l hulevesia kos ke vista asioista Vesihuoltopäällikön ratkaisuvaltaan - päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 g :n mukaisista kiinteistöjen hu le ve sien johtamista koskevista asioista Esitys Tj Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kau pun gin valtuus tol le esitettäväksi seuraavaa: Valtuusto päättää hyväksyä teknisen toimen johtosääntöön seuraavat muu tok set 5 Ratkaisuvalta Tekninen lautakunta 15. päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 j ja 103 l hulevesia kos kevis ta asioista 9 Erityinen ratkaisuvalta kohta Tilahallintopäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat poistetaan 1. päättää tulosalueensa eri lupien hakemisesta 2. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 3. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hal lin to kun tien tar pei den mukaisesti lisätään Teknisen johtajan ratkaisuvaltaan 6. päättää muiden kuin asuintilojen vuokrauksesta ulkopuolisille 7. päättää ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta kaupungille hal lin to kun tien tar pei den mukaisesti lisätään Tilapalvelut tulosalueen suunnitteluinsinöörin ratkaisuvalta 1. päättää tulosalueen eri lupien hakemisesta

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Päätös Hyväksyttiin lisätään Vesihuoltopäällikön ratkaisuvaltaan 6. päättää maankäyttö ja rakennuslain 103 g :n mukaisista kiin teis tö jen hu le ve sien johtamiseen liittyvistä asioista lisätään Hallintopäällikön toimivaan 3. päättää esikoululaisten ja peruskoulun oppilaiden kou lu kul je tuk sis ta perus ope tus lain kuljetussäädösten ja kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan hy väksy mien perusteiden mukaan.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisten maksujen ja taksojen tar kis ta minen 550/ /2014 TEKLA Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan maksuja ja taksoja on tarkasteltu vuo sit tain. Vuoden 2015 talousarvion laadinta on sisältänyt erityisiä ta loudel li sia tavoitteita ulkoisten menojen alentamiseksi ja ulkoisten tulojen kasvat ta mi sek si. Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja palveluhinnasto on vuodel le 2015 käsitelty jo elokuun lautakunnan kokouksessa. Maksujen tarkistamisen yhteydessä ei esitetä korotuksia py sä köin ti maksui hin eikä toritoiminnan maksuihin. Pysäköinnin osalta on tehty ratkaisuja lau an tai py sä köin nin maksuttomuudesta, eikä näin ollen ole perusteltua korot taa arkiajankaan pysäköintimaksuja. Toritoiminnan kehittämistä on kä sitel ty erityisessä työryhmässä, eikä näin ollen ole perusteltua esittää to ri toimin taan kohdistuviin maksuihin muutoksia. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta on vuoden 2015 ta lous arvion yhteydessä toiminnallisissa tavoitteissa todettu seuraavaa: " - Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen. - Harkinnanvaraisten palvelujen hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaa vik si, V venepaikat, kaivantoilmoitukset 20 % korotus" Edellä olevan perusteella voimassa oleviin maksuihin esitetään ve ne paikko jen ja kaivantoilmoitusten osalta 20 % korotusta ja muiden maksun osalta 5 % korotusta. Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää tarkistaa teknisen lautakunnan alaisia mak suja ja taksoja seuraavasti: alkaen ent uusi Venepaikka, paikkakuntalainen alkaen sis. alv 24 % Paalupaikka 33,00 40,00 n 20% Laituripaikka 97,00 116,00 n 20% Aurlahden laituripaikka 146,00 175,00 n 20% Kanoottivajapaikka, poijupaikka 44,00 53,00 n 20% Venepaikka, ulkopaikkakuntalainen alkaen sis. alv 24 % Paalupaikka 66,00 80,00 n 20% Laituripaikka 194,00 232,00 n 20% Aurlahden laituripaikka 286,00 350,00 n 20% Kanoottivajapaikka, poijupaikka 88,00 106,00 n 20% Talvisäilytyspaikat alkaen alkaen sis. alv 24 % Soutuveneet ja pienten moottoriveneiden, paikkakuntalainen 19,00 23,00 n 20% Soutuvenepaikka, ulkopaikkakuntalainen 48,00 58,00 n 20% Suuret veneet, paikkakuntalainen 41,00 50,00 n 20% Suuret veneet, ulkopaikkakuntalainen 103,00 124,00 n 20%

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta alkaen Venelaitureiden avainten panttimaksu sis. alv 24 % 30,00 36,00 n 20% Päätösten lunastusmaksu, veroton 25,00 26,00 n 5% Kunnallistekniikan liitosilmoitus, veroton 47,00 49,00 n 5% Kaavatie ja katualueiden vuokra, /m2/vko, alv 0 % lis. alv 0,33 0,35 n 5% Kaava ja katualueiden vuokra, vähimmäismaksu, alv 0 % lis. alv 51,00 54,00 n 5% Lumenkaatopaikkamaksu, /auto- tai traktorikuorma lis. alv 9,50 10,00 n 5% Lumenkaatopaikan kulkuavaimen maksu lis. alv 60,00 63,00 n 5% Ajoneuvojen siirto ja säilytys, alv 0 % lis. alv Siirtokustannus varastosiirto 80,00 84,00 n 5% Siirtokustannus lähisiirto 44,00 46,00 n 5% Säilytyskustannus, perusmaksu 31,00 33,00 n 5% Hävittämiskustannus, poiskuljetus 43,00 45,00 n 5% Hallintokustannus, omistajaselvitykset, kuulutukset 44,00 46,00 n 5% Hallintokustannus, arvioinnit 44,00 46,00 n 5% Pappilankorven ja Ojamon alueen p-alue maksut, alv 0 % lis. alv Pappilankorven rekkaparkki maksu, rekka /v 466,00 490,00 n 5% Pappilankorven rekkaparkki maksu, nuppi /v 183,00 192,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa, 1 v/ veroton 130,00 136,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa 6 kk/ veroton 77,00 81,00 n 5% Asuntovaunualue, Ojamo p-lupa 3 kk minimi veroton 53,00 56,00 n 5% Pähkinäniemen tanssilava, /pv alv 0 % lis. alv 108,00 115,00 n 5% Pähkinäniemen tanssilava, juhannus /pv alv 0 % lis. alv 328,00 345,00 n 5% Nälköönlampi, /vrk alv 0 % lis. alv 76,00 80,00 n 5% Mainoskankaiden pylväsvuokra, /vko/paikka alv 0 % lis. alv 41,00 43,00 n 5% Vesialueiden käyttölupa, /lupa alv 0 % lis. alv 30,00 32,00 n 5% Viljelyspalsta vuokra, /palsta, veroton 25,00 26,00 n 5% Viljelyspalstavuokra, vesipisteellinen, /palsta veroton 30,00 32,00 n 5% Kalastusmaksut sis. alv 24 % Pyydysyksikkö kaupunkilaiselle, /kpl 14,00 15,00 n 5% Ulkokuntalaiselle ei myydä lupia seisovien pyydysten käyttöön Viehekalastuslupa ulkokuntalaiselle, /v 28,00 30,00 n 5% Viehekalastuslupa ulkokuntalaiselle, /vko 8,00 9,00 n 5% Ravustusyksikkö kaupunkilaiselle, 7,00 8,00 n 5% Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden luvista perittävä maksu lis. alv 24 % Kaivannonpituus metriä 290,00 350,00 n 20% Kaivannon pituus metriä 595,00 715,00 n 20% Kaivannon pituus yli 1000 metriä 1310, ,00 n 20%

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Päätös Hyväksyttiin

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talouden ja toiminnan toteutuma 510/ /2013 TEKLA Teknisen toimen tavoitteena on laatia kuukausittain päivitettävä ta lous katsaus, jossa seurataan talouden toteutumaa euromääräisesti ja toiminnan suo rit tei den toteutumaa. Talouskatsauksen tavoitteena on arvioida ta louden kehitystä suhteessa budjetoituun ja pyrkiä seurannan avulla tar vit taessa reagoimaan taloudellisissa puitteissa pysymiseksi. Talouskatsaus ja talou den toteutuma on tarkoitus tuoda jokaiseen lautakunnan kokoukseen. Ta lous kat saus on päivitetty lokakuun tilanteeseen. Osa sisäisistä tuotoista on arvioitu. Vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutuma kir jan pi to ti lan teessa on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,7 Kirjanpitotilanteessa menot ja tulot ovat toteutuneet pääosin kymmeneltä kuu kau del ta. Kymmenen kuukauden tasaisen toteutuman mukaan to teu tuma olisi 83,3 %. Toimintamenot kokonaisuudessaan ovat ajankohtaan näh den alhaiset. Sisäisistä tuotoista vielä osa puuttuu, joka näkyy ma ta lana kokonaistoteutumana. Eläkekulujen kirjausmenettelyä selvitetään, toteu tu ma on varaukseen nähden alhainen eläkeperusteisissa maksuissa. Lautakunta on jakanut meno- ja tulovarauksen tulosalueittain. Tu los aluekoh tai nen kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa on seu raava:

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Hallinto tekninen ltk Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Tuotot ,1 Kulut , Kunnallistekniikka Tuotot ,7 Kulut , Vesihuolto Tuotot ,2 Kulut , Tilapalvelut Tuotot ,5 Kulut , Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot ,5 Kulut ,2 Sisäiset tuotot puuttuvat hallinnosta, tilapalveluista ja ruoka- ja sii vous palve luis ta lokakuun osalta, toteutumat ovat siksi alhaiset. Hallinnossa näkyy 11 kuukauden pelastuslaitoksen maksuosuus ja toteutuma on siksi korkea. Lisäksi hallinnossa on tilinpäätösvaiheessa taseeseen siirtyviä jä tehuol lon kustannuksia pilaantuneiden maiden puhdistuksesta. Toi min ta meno jen toteutuma erityisesti kunnallistekniikassa ja vesihuollossa toteutumat on matala. Investointien kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa me nomää rä ra ho jen osalta on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % 955 Tilapalvelut ,9 954 Kunnallistekniikka ,4 956 Vesi- ja viemärilaitos ,5 960 Ruoka- ja siivouspalvelut Tilapalvelujen hankkeiden osalta tulee hankkeiden määrärahasta siir tymään osa vuoden 2015 puolella käytettäväksi. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tekninen toimi talouskatsaus Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman tilanteessa ja todeta, että toimintakate tullee alittumaan leu tojen talvikuukausien ja vähälumisuuden johdosta. Koska jou lu kuun tal vi kunnos sa pi to toi men pi tei den määrää ei voida ennustaa, ei toi min ta ka te muutos ta esitetä. Päätös Hyväksyttiin

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 teknisen lautakunnan kokouspäivät 57/ /2013 TEKLA Lohjan kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan "toimielin pitää ko kouksen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä se nis tä tekee esityksen sen pitämisestä." Teknisen lautakunnan kokoontumisesta esitetään, että lautakunta ko koontuu kerran kuukaudessa. Kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaipäivinä klo Ryhmillä on mahdollisuus kokoontua kokouspäivänä klo Tar vit taes sa lautakunta voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia. Teknisen lautakunnan kokoukset on rytmitetty kaupunginhallituksen ja kau pun gin val tuus ton alustavan kokousaikataulun mukaan. Lisäksi esitetään, että lautakunta kokoontuu toimikauden aikana kaksi erillis tä seminaaripäivää, jossa läpikäydään lautakunnan strategiaa ja taloutta. Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää 1) kokoontua vuonna 2015 kerran kuukaudessa tiistai päivisin. Ko kous päivät ovat vuonna 2015 seuraavat: Päätös Hyväksyttiin Kokoukset pidetään kello alkaen pääasiassa Monkolassa, 2) kokoontua lautakunnan strategia ja talousarvioseminaariin ja

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta lokakuulta TEKLA Tekninen toimi on laatinut selvityksen kokousta edeltävältä kuukaudelta niis tä toiminnoista ja töistä, jotka ovat suunnitteilla tai käynnissä ja jotka ovat valmistuneet. Tilapalvelut lokakuussa Investointityöt - Kul ta kar ta no Oja mon ka tu 34; ARA-kohde, tilaaja Lohjan Vuokra-Asunnot Oy:n, rakennuttaja ja tuleva käyttäjä kaupunki; harjannostajaiset pi detty10.10., pihatyöt, ulkopuolen viimeistelytyöt, talotekniiikka-, si sä työt, ka luste työt jatkuivat; hanke valmistuu vuoden lopussa,vastaanotto klo 13.00, - Työterveyden ja Geriatrian uudet vastaanottotilat, Palvelutalon jatkeena ran nan puolella, tilaaja Lohjan Kiinteistöt Oy, rakennuttaja ja tuleva käyttäjä kau pun ki lukuun; hanke valmistuu vuoden lopussa, vastaanotto kts yllä, - Sammatin koulun laajennus ja muutos; koulu aloittanut muutososassa, laa jen nus osas sa maalaustyöt, kalusteasennukset, ja tekniikkatyöt jatkuivat; - Ojaniitun koulu- ja päiväkoti; paalutustyöt olivat meneillään; - Tuotantokeittiö; kvr-urak ka, perustustyöt jatkuivat; - Ed. liittyvä palvelukeittiöiden muutossuunnittelu jatkui edelleen, sekä osan keit tiö to teu tus ten valmistelu; - Lohjan Lastensuojeluyksikkö; urakoitsijat valittu kaupunginhallituksessa tekniseen lautakuntaan esityksen mukaisesti, rakennustyö alkaa alus ta vas ti joulukuun alussa, tontin raivaus mahd. aiemmin, toteutus elem. ra ken tei se na, valmis alustavasti elokuun lopussa 2015, - Koulujen lähipihat; työt jatkuivat (Tytyri-) Anttilassa, Tytyri käytössä, urakka-ai kaa marraskuun loppuun, hanke valmistuu ajallaan, -Oinolan koulun palloareena käytössä, mahd. joitakin hankintoja vielä tu lossa käytössä olevalla määrärahalla, - Vanhusliikuntapuisto, Mimminpuisto Liessaarenkadulla, työt jatkuivat, urak ka-ai kaa marraskuun loppuun, valmistuu ajallaan, - Routio-Jalavan koulu, päiväkoti ja nuorisotila hankkeen, nimeltä Rou tionmä ki arkkitehti - luonnossuunnittelu aloitettiin, ns. elinkaarihanke ei to teu tune, rahoitusselvitystä jatketaan jossain muodossa, - Nummen koulukeskuksen, yläasteen ja lukion sekä päivähoidon tar ve selvi tys tä jatkettiin koulutoimiston johdolla, selvityksessä mm. alueen ja ke lukeit tiön sijoitus Pusulan vanhainkodin keittiöön, - Edelliseen liittyen Sammatin koulun tilaelementti siirretään Oinolan koulun / asuntojen yläpuoliselle piha-alueelle alustavasti joulukuussa, - Ojamon koululla jatkettiin joidenkin tilojen lattiamattojen uusimista, ti la elemen tin takuuajan välitarkastus pidettiin, - Teknisessä toimessa järjestettiin Työturvallisuuskortti-koulutuspvä tun tipalk kai sil le rakennusmiehille, kiinteistönhoitajille ja rakennushankkeisiin osal lis tu val le talopuolen toimistoväelle, - Tilahallintopäällikkö siirtyi eläkkeelle johtavalle lomalle marraskuun alussa 5.11., tehtävien jakoa on selvitetty teknisen johtajan johdolla, - Uusi lvi-tarkastaja Timo Kuosmanen aloitti lokakuussa, - Hemmolankatu 27 ja Siirtoväentie 15 asuntojen kunnostyöt valmistuivat; - Metsolan koulun neuvolan sisäilmakorjaukset valmistuivat; - Roution ent. hammashoitotilat muutettiin neuvolatiloiksi; - Palvelukeskuksen pohjakerroksen asuntojen sisäilmakorjauksia jatkettiin;

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot