Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n Imatralla sijaitsevan lujitemuovitehtaan olemassa olevaa toimintaa. LUVAN HAKIJA Plastilon Oy Muovikuja IMATRA LAITOS JA SEN SIJAINTI Laitos: Plastilon Oy Muovikuja IMATRA Toimialatunnus: 22210, Yritys- ja yhteisötunnus: Kiinteistörekisteritunnus: , Kiinteistön omistaja: Imatran kaupunki HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Imatran kaupungin ympäristötoimistoon Hakemus on siirretty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 6 b) perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 43 :n perusteella toimintaan tuli hakea ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa mennessä. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 6 b) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Voimassa olevat luvat ja päätökset Alueen kaavoitustilanne Toiminnalla on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen päätös 0495Y Korkein Hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessään (dnro 110 ja 111/4/96) muuttanut ympäristölupapäätöksen lupamääräystä numero 3. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on tehnyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 65 :n ja VOC asetuksen (VNa 435/2001) 3 :n mukaisen päätöksen (KAS-2005-Y-25-11) toiminnan merkitsemisestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Yrityksellä on ympäristövahinkovakuutus vakuutusyhtiö If Oy:ssä, vakuutuksen numero Plastilon Oy sijaitsee Imatran kaupungissa, Mansikkalan kaupunginosassa. Alue on sisäasiainministeriön vahvistamassa asemakaavassa nro 592 merkitty teollisuusalueeksi (T-1). Kaavamääräysten mukaan tontilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa ylittää 55 db(a). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Lujitemuovitehdas sijaitsee Valtatie 6:n ja Keskuskadun välisellä alueella Imatran Mansikkalassa, osoitteessa Muovikuja 7. Lähin asutus sijaitsee noin 150 metrin päässä tehdasalueelta etelään Keskuskadun vastakkaisella puolella. Tehtaan itäpuolisella naapurikiinteistöllä alle kymmenen metrin päässä on päivittäistavarakauppa Prisma. Muilla lähialueen tonteilla on usean eri alan erikoisliikkeitä. Laitos ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Korvenkanta A, I lk) on laitoksesta länteen n. 300 metrin päässä. Alueen maaperä vaihtelee hiekasta savi/silttiin. Laitoksen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita.

3 3 Imatran kaupungin Ympäristö- ja tutkimusyksikkö on julkaissut "Imatran, Lappeenrannan ja Svetorgorskin ilmanlaatu vuonna 2010" selvityksen. Imatran Mansikkalassa seurataan jatkuvatoimisesti ilmanlaatua hajurikkiyhdisteiden (TRS), typenoksidien (NO X ), rikkiyhdisteiden (SO 2 ) ja hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) osalta. Vuonna 2010 oli ilmanlaatu Imatralla ilmanlaatuindeksillä arvioituna enimmäkseen hyvää. Laatuluokaltaan huonoksi tai erittäin huonoksi luokiteltua ilmanlaatua ei mitattu missään mittauspisteessä. Ilmanlaatu heikkeni eniten huhtikuussa keväisen katupölyajanjakson aikana, sekä heinä-elokuussa Venäjältä kantautuneiden maastopalosavujen aikana. Myös kaukokulkeuman mukana tulleet epäpuhtaudet heikensivät ilmanlaatua koko Imatran alueella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Tuotteet ja tuotanto Plastilon Oy on Imatralla toimiva muovituotteita teollisuudelle valmistava yritys. Plastilon kuuluu Plasticon Europe B.V. konserniin, jolla on Euroopassa tehtaita Suomessa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa, Englannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Imatran tehtaalla valmistetaan lujitemuovituotteita, kuten putkia, putken osia ja säiliöitä. Tuotteet toimitetaan lähinnä kemian-, paperi- ja selluteollisuuden sekä voimalaitoksien ja laivanrakenneteollisuuden käyttöön. Mansikkalassa sijaitsevalla kiinteistöllä on harjoitettu muovituotteiden valmistusta jo vuodesta Yrityksen nimi muutettiin Plastilon Oy:ksi 1990 luvun alussa. Tällä hetkellä laitos työllistää noin 40 työntekijää. Laitosalue muodostuu kolmesta tuotantohallista sekä kolmesta varastohallista. Tuotteita varastoidaan myös piha-alueella. Vuoden 2007 kokonaistuotantomäärä oli 248 tonnia ja vuonna 2008 tuotanto oli 392 tonnia. Lupahakemuksen mukaan vuosittainen tuotanto on noin t. Maksimituotanto on 640 tonnia muovituotteita vuodessa. Laitoksen tavanomaiset tuotantoajat ovat maanantaista perjantaihin klo Käyntiaika voi vaihdella tilausten mukaan. Ajoittain arkisin tehdään myös 2-vuorotyötä klo 6-22 välisenä aikana. Tarpeen mukaan tehdään 3-vuorotyötä tasaamaan kuormitushuippuja. Lujitemuovituotteiden valmistuksessa käytetään muovina polyestereitä sekä lujitteena kuitumaisessa muodossa olevaa lasia. Muovi toimitetaan tehtaalle hartsina liuoksessa varastosäiliöön tai tynnyreissä. Lasilujitteet ja lasikuitumatot tuodaan rullissa. Ensimäisessä valmistusvaiheessa hartsiin sekoitetaan erilaisia kiihdyttimiä ja kovettimia. Hartsin ja kiihdyttimien sekoitussuhde määritetään valmistettavien tuotteiden laatu- ja käyttövaatimusten perusteella. Laminointivaiheessa työstettävät kappaleet muotoillaan hartsista ja lujitteesta muotin päälle erilaisiksi kappaleiksi. Laminointi tapahtuu osin koneellisesti perustuen kelausmenetelmään ja

4 4 osin käsin. Lasikuitu asetetaan kankaana tai nauhana muotin päälle ja hartsi nesteenä tämän päälle. Näitä kerroksia lisätään tarvittava määrä. Viimeisenä vaiheena on tuotteiden kovetus. Kovetusta nopeutetaan lämpökäsittelyllä. Osa tuotteista vielä pinnoitetaan maalilla tai TopCoat - hartsilla. Valmistettavat tuotteet voidaan jakaa putkiin ja putkituotteisiin sekä säiliötuotteisiin. Säiliötuotteet ovat ns. erikoistuotteita ja niiden valmistuksessa käytettävät muotit valmistetaan aina erikseen. Putket ja putkituotteet ovat pääasiassa standardituotteita. Määrällisesti eniten valmistetaan putkituotteita. Säiliötuotteita on muutaman viime vuoden aikana valmistettu noin 20 kpl. Säiliötuotteet ovat erittäin suurikokoisia ja sen vuoksi niiden valmistuksessa käytetään paljon raaka-aineita. Raaka-aineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi Tuotteiden valmistuksen pääraaka-aineet ovat lasikuitu, hartsi, kovettimet, kiihdyttimet. Pesuaineena käytetään asetonia. Raaka-aineita käytettiin vuonna 2007 yhteensä 276 tonnia. Kaikki raaka-aineet lasikuitua lukuun ottamatta ovat nestemäisiä kemikaaleja. Taulukkoon 1 on koottu Plastilon Oy:n vuodessa käyttämät kemikaalitiedot, vaaraluokituslausekkeet sekä varastointi- ja käyttömäärät. Tiedot ovat vuodelta Taulukko 1. Kemikaalien laatutiedot sekä varastointi- ja käyttömäärät. Kemikaali Kemikaalin vaaraluokitus Varastointimäärät, (kg/a) Käyttömäärä, (kg/a) Hartsi Xn Väri Xn Kovetin C, O / C, E / C, T, N Kiihdytin T, N Inhibiittori Xn / C Lisäaine Xn Pesuaine F, Xi Irroitusaine Xi 20 litraa 60 litraa Vaha T 30 prk 20 prk Suurin osa käytetyistä kemikaaleista on vaaraluokiteltu haitallisiksi (Xn). Pesuaineena käytetty asetoni on luokiteltu helposti syttyväksi (F) ja ärsyttäväksi (Xi). Myrkyllisiksi (T) luokiteltuja kemikaaleja käytetään alle 200 kg/a. Osa käytetyistä kemikaaleista on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Laitoksella käytetyistä kemikaaleista kaksi, kiihdytin Akzo NL63/100 sekä vaha Wax 333, on luokiteltu vaaralausekkeilla R40 ja R45. Tällä tarkoitetaan aineiden aiheuttavan ja epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

5 5 Veden käyttö Käytetyn hartsin styreenipitoisuus vaihtelee välillä %. Laitos käyttää orgaanisiksi liuottimiksi luokiteltavia raaka-aineita yhteensä noin tonnia vuodessa. Tästä määrästä pesuliuottimien osuus on noin 30 tonnia. Loppuosa on hartsin sisältämää liuotinta. Laitoksella pystytään tislaamaan käytetystä asetonista noin 10 tonnia hyötykäyttöön. Hartsia varastoidaan sisätiloissa 20 t säiliössä sekä erillisissä tynnyreissä noin 5,5 tonnia kerrallaan. Hartsisäiliö täytetään ulkona olevan täyttöyhteen kautta. Säiliö on yksivaippainen eikä siinä ei ole ylitäytön estävää laitteistoa. Ulkopuolella ei ole tippakaukaloa eikä täyttöpaikkaa ole katettu tai asfaltoitu. Säiliön pinnankorkeus pystytään mittaamaan ennen säiliön täyttämistä. Ulkona piha-alueella varastoidaan tynnyreissä hartsia 20 t ja asetonia 5 t. Tynnyrit on sijoitettu hiekkamaan päälle. Peroksidi varastoidaan ulkona 2 tonnin varastossa. Jätteitä varten on oma erillinen 1 tonnin ongelmajätekontti. Vettä käytetään ainoastaan talous- ja saniteettivetenä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Toiminnassa on vuosien aikana kokeiltu ja otettu laajasti käyttöön aikaisempaa haitattomampia hartsilaatuja. Käytössä on hartsilaatuja joiden styreenipitoisuus on ainoastaan 33 %. Plastilon Oy:n muilla tehtailla on kokeiltu suljettujen muottien käyttöönottoa ja menetelmä todettu toimivaksi. Käyttöönotosta tuotannossa Imatran tehtailla ei ole vielä tehty johtotasolla päätöksiä. Sähkön kulutus on laitoksessa varsin pientä, koska prosessit eivät vaadi lämpöä. Energian käytöstä kaukolämmön osuus on noin 1600 MWh/a ja sähkön kulutus noin 800 MWh/a. Laitokselle on tehty vuonna 1997 Kauppa- ja teollisuusministeriön tukema energiakatselmushanke, jonka seurauksena kokonaisenerginkäyttö on pienentynyt huomattavasti aikaisemmasta. Uusia energiansäästötoimenpiteitä ei ole toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan kannattava tehdä. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Plastilon Oy:llä ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Tuotannossa ei muodostu prosessi- eikä pesuvesiä. Tehdasrakennuksissa ei ole lattiakaivoja. Viemäriin johdetaan ainoastaan saniteettivesiä.

6 6 Hulevedet johdetaan piha-alueella oleviin sadevesiviemäreihin ja kunnalliseen viemäriverkostoon. Päästöt ilmaan Melu ja liikenne Styreenin ja asetonin käytöstä syntyy päästöinä ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli ns. VOC päästöjä. Päästöt johtuvat aineiden haihtumisesta. Styreenipäästöjä syntyy kun muovituotteiden laminoinnin ja kovetuksen aikana hartsista vapautuu reagoimaton styreeni ympäröivään ilmaan. Lujitemuoviteollisuuden tuotantoprosesseissa hartsin sisältämä styreeni kuitenkin pääosin polymeroituu prosessissa ja vain vähäinen osa haihtuu ilmaan. Työkalujen puhdistukseen käytetystä asetonista Plastilon Oy on pystynyt tislaamaan osan hyötykäyttöön ja loppuosan haihtuessa ilmaan. Laitoksen VOC päästöjä ei puhdisteta eikä laitoksella ole tehty päästömittauksia. Lupahakemuksessa on arvioitu laitoksen VOC päästöjä ilmaan raaka-aineiden kulutustietojen perusteella. Laitoksen päästöt vaihtelevat tuotantomäärien mukaan. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan tehtaan päästöt saavat olla enintään 70 t/a. Tuotantomäärä oli luvan myöntämisen aikoihin 640 tonnia. Viime vuosina VOC päästöt ilmaan ovat vähentyneet samassa suhteessa kuin tuotantomäärätkin. Vuosina ovat toteutuneet VOC päästöt ilmaan olleet noin tonnia vuodessa. Tuotteita valmistetaan halleissa, jotka on nimetty "siporex-", "sininen-" ja "säiliöhalleiksi". Työpisteissä on höyryjen poistoa varten poistoimut, joista ilma johdetaan ulkoilmaan. Kiinteä hiomapöly kerätään imureilla kontteihin. Siporex hallissa on 7 poistoilmaputkea 3,5-10,5 metrin korkeudella, sinisessä hallissa on kaksi poistoilmaputkea 7,5-9,5 metrin korkeudella ja uusimmassa säiliöhallissa on yksi poistoilmaputki, jonka korkeus on 21 metriä. Suurin osa tuotteista valmistetaan siporex -hallissa. Säiliöhallissa on vähemmän valmistusta, mutta tuotteissa käytetään paljon hartsia sisältävää styreeniä. Säiliöhallin päästöt voivat olla hetkellisesti korkeita. Melua aiheutuu tehdaskiinteistön ulkopuolelle ainoastaan ilmanvaihtolaitteista. Laitokselle suuntautuva vuorokautinen liikennöinti koostuu työntekijöiden henkilöautoista sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuormauksista. Alueelle suuntautuva maksimiliikenne on noin 35 henkilöautoa sekä 8 kuorma-autoa ja pyöräkuormaaja. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Tehtaalla syntyneet jätteet ja niiden määrät on esitetty taulukossa 2. Tiedot ovat vuodelta 2010

7 7 Taulukko 2. Toiminnassa muodostuneet jätelajit ja nimikkeet, määrät sekä vastaanottaja. Jätelaji Jätenimike Määrä (t) Vastaanottaja Hiontapöly Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Lujitemuovijäte Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Muovipakkaukset Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Tynnyrit + astiat Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Pahvi- ja hartsijäte Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy * Kovettumaton asetonitislhuolto Etelä-Karjalan Jäte * Jäteöljy * Laboratorioliuokset * 0, * * Vanhentuneet kovettimet * Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaanottaa kaikki laitoksella muodostuvat jätejakeet. Eniten toiminnassa muodostuu lujitemuovijätettä. Tällä hetkellä lujitemuovijäte sekä hiontapöly loppusijoitetaan kaatopaikalle. Tyhjät tynnyrit toimitetaan metallikierrätykseen. Hartsilla likaantunutta pahvijätettä muodostuu tuotteiden valmistuksessa, kun nestemäisessä muodossa olevaa hartsia levitetään lasikuidun päälle ja osa nesteestä valuu suojapahvin päälle. Toiminnassa muodostuu ongelmajätteenä pesuliuottimena käytettyä asetonijätettä, jäteöljyä, laboratorioliuoksia sekä vanhentunutta kovetinta. Asetoni tislataan omassa erillisessä tilassaan uudelleen käyttöä varten. Päästöt maaperään (estäminen) Plastilon Oy:n normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Laitoksen piha-alue on pääosin päällystetty asfaltilla. Tällä hetkellä osa kemikaaleista varastoidaan hiekkapäällysteisellä pihan osalla. Laitoksen piha-alueella ei ole sadevesiviemäreitä kemikaalien lastaus / purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä. Tuotantotiloissa ei ole lattiakaivoja eikä viemäreitä. Lattiamateriaali ovat betonia. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö- ja päästötarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa käytetyistä raaka-aineista, valmistetuista tuotteista sekä jätteistä.

8 8 Laitoksen vaikutusten tarkkailu Maaperän tilaa ja pohjaveden laatua on tarkkailtu vuonna 2007 Pöyry Environment Oy:n toimesta. Maaperänäytteitä otettiin kymmenestä eri paikasta yhteensä 42 näytettä. Pohjaveden laatua tutkittiin kolmesta eri pohjavesiputkesta otetuista näytteistä. Pohjaveden virtaussuunta on itään, poispäin lähimmästä luokitellusta pohjavesialueesta (Korvenkanta), joka sijaitsee 300 metriä laitoksesta länteen. Raportissa verrattiin otettujen maaperänäytteiden tuloksia SAMASE arvoihin. Tuloksissa ei havaittu maaperän pilaantuneisuutta. Raskasmetallien, mineraaliöljyjen ja VOC:ien pitoisuudet alittivat teollisuusalueille asetetut raja-arvot. Arseenipitoisuus oli yhdessä näytteessä yli SAMASE:n tavoitearvon. Toisessa näytteessä kuparipitoisuus oli yli tavoitearvon. SAMASE arvot korvattiin Valtioneuvoston asetuksella maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007). Verrattaessa saatuja tuloksia voimassa olevaan asetukseen, myös nyt kuparin ja arseenin kynnysarvot ylittyvät hieman. Maaperänäytteissä todettiin kuparia 115 mg/kg ja arseenia 12 mg/kg. Kynnysarvoina pidetään kuparille 100 mg/kg ja arseenille 7 mg/kg. Pohjavesinäytteiden vedenlaatu alitti suurimmassa osassa näytteistä talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Pohjavesinäyte 2:ssa havaittiin mineraaliöljyn ja antimonin kohonneita pitoisuuksia. Pohjavesinäyte 3:ssa arseenipitoisuus oli 15 µg/l, kun talousvedelle asetetun pitoisuusrajana pidetään enintään 10 µg/l. Hajua aiheuttavan styreenin leviämistä on selvitetty vuonna 1997 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n toimesta. Styreenin hajukynnys on hyvin yksilöllinen asia ja se vaihtelee suuresti eri henkilöiden välillä. Tyypillisesti styreenin hajukynnyksenä voidaan pitää alle 1 ppm:ää. Selvityksessä tehdyn mallilaskelman avulla arvioitiin milloin hajukynnys ylittyy ja miten etäälle vaikutus ulottuu sekä mikä on maksimipitoisuus vaikutusalueen sisällä. Arvioissa käytetyt säätiedot olivat vuosilta Hajun kannalta tilanne arvioitiin pahimmaksi kesäaikaan, jolloin poistokaasuilla ei ole samanlaista nostetta kuin talvisin ja noin 20 asteiset kaasut ovat lämpimämpiä kuin ulkoilma. Tuulen nopeuden kasvaessa poistokaasut sekoittuvat suureen ilmamäärään ja laimenevat nopeasti. Tuotantoajoista johtuen styreenin hajua ei ilmene iltaisin eikä viikonloppuisin. Selvityksen mukaan styreenin hajua on odotettavissa laitoksen ympäristössä ainoastaan tyynellä tai lähes tyynellä ilmalla. Selvityksessä käytetyn sääaineiston mukaan styreenin hajukynnys voi ylittyä arviolta kesäaikana 91 tunnin aikana ja talviaikana noin 148 tunnin aikana. Melumittaukset on toteutettu ympäristöluvan edellyttämällä tavalla vuonna Mittaukset suoritti Imatran kaupungin ympäristöpalvelualue. Mittauk-

9 9 set tehtiin 300 metrin päässä laitoksesta ja 10 metrin päässä vilkkaasti liikennöidyn Keskuskadun varrella. Mittaustulosten mukaan valtioneuvoston melulle asettamat ohjearvot ylittyivät yö- ja päiväaikana. Yhteenvetona mittausraportissa todettiin, että ohjearvojen ylitykset eivät johtuneet Plastilon Oy:n toiminnasta vaan lähinnä liikenteestä. Plastilon Oy:n toiminnassa melua aiheutuu ilmanvaihtolaitteista. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toiminnanharjoittaja tunnistaa vakavimmaksi ympäristöriskiksi tulipalon, joka voisi pahimmillaan olla hyvinkin voimakas mikäli tuli pääsisi kosketuksiin nestemäisten kemikaalien kanssa. Valmiit muovituotteet muodostavat palokuorman muun palokuorman ohella sekä palaessaan aiheuttavat haitallisia savukaasuja. Tulipalon leviämisen estämiseksi on raaka-aine varastot sijoitettu erilleen tuotantotiloista ja toiminnanharjoittajan mukaan palon leviäminen varastotiloihin on epätodennäköistä. Ympäristövahinkovakuutusyhtiö If Oy on tehnyt laitokselle tarkastuksia koskien tuotanto- ja varastotilojen turvallisuutta. Tarkastusten perusteella tehtyjä toimenpide ehdotuksia on toteutettu ja näin pyritty minimoimaan onnettomuusriskejä. Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma. Vaarallisten kemiakaalien purkamisessa tai kuljetuksessa voi säiliön rikkoontumisen seurauksena syntyä sekä henkilö- että ympäristövaarallinen tilanne. Tähän on varauduttu tehdasalueella erilaisilla imeytysaineilla sekä puomeilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty sähköisesti 17.8, 18.8 ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Imatran kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Uutisvuoksi-nimisessä lehdessä. Hakemuksesta on lisäksi ympäristösuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Laitoksella on pidetty neuvottelut ja liittyen ympäristöluvan käsittelyyn. Neuvotteluista on laadittu tarkastusmuistiot, jotka on liitetty asiakirjoihin.

10 10 Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Karjalan Pelastuslaitokselta, Imatran kaupunginhallitukselta, Imatran seudun ympäristötoimelta sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Etelä-Karjalan Pelastuslaitos toteaa kirjatuksi tulleessa lausunnossaan seuraavaa: Kohteen pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. Suunnitelmassa huomioitavia asioita mm: Omatoimisen onnettomuuksien ehkäisyn järjestelyt, mitä ja miten? Mahdollisen onnettomuuden havaitsemiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tehtävät omatoimiset toimenpiteet. Alueella mahdollisesti sattuvat kemikaalionnettomuudet, niiden ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa Imatran seudun ympäristötoimi lausuu kirjatuksi tulleessa lausunnossaan: Nykyisillä tuotantomäärillä ja voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten mukaisilla asetonin ja styreenin enimmäispäästömäärillä Plastilon Oy:n lujitemuovitehtaan toiminnasta ei aiheutune lähialueen asukkaille terveyshaittaa eikä kohtuutonta hajun aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa. Laitoksen sijainti aivan päivittäistavara/elintarvikekaupan vieressä sekä lähellä asutusta aiheuttaa kuitenkin sen, että erityisesti styreenipäästöt on pidettävä mahdollisimman pieninä. Mikäli tuotantoa aiotaan lisätä, tulee hajuhaittaa aiheuttavien styreenipäästöjen kasvu estää esim. poistokaasujen puhdistuksella. Toiminnanharjoittaja tulee myös velvoittaa seuraamaan tuotantoprosessien ja puhdistustekniikoiden kehitystä, ja mikäli käyttökelpoista ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista VOC-päästöjä vähentävää tekniikkaa on saatavilla, on sen käyttöönottoon myös velvoitettava. Myös mikäli laitoksen rakenteissa kuten, esim. tuotantohalleissa, poistokaasujen keräämisessä ja johtamisessa tai melua tuottavissa ilmastointilaitteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee toiminnanharjoittaja velvoittaa uusimaan tarpeellisilta osin aiemmin tehdyt ilmapäästö- ja melumittaukset sekä leviämismallilaskelmat muuttuneiden ympäristövaikutusten todentamiseksi. Imatran kaupunginhallitus päättää saapuneessa lausunnossaan yhtyä Imatran seudun ympäristölautakunnan lausuntoon. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Etelä-Karjalan Osuukauppa / Prisma Imatra haluaa korostaa saapuneessa muistutuksessaan, ettei Plastilon Oy:n toiminnasta saa tulla

11 11 kiinteistön sisälle ilmanvaihtokanavien tms. kautta merkittäviä terveydellisiä haittoja tai hajuhaittoja. Nykytasolla hajuhaitat ovat ajoittain merkittäviä, eivätkä ne saa kasvaa nykytasosta. Olemassa olevalla tekniikalla on kohtuudella pyrittävä minimoimaan haitat. Hakijan kuuleminen ja vastine Plastilon Oy:n vastine Eteläkarjalan Osuuskaupan lausuntoon: Plastilon Oy on harjoittanut hallitsemassaan kiinteistössä nykyisenlaista toimintaa vuodesta 1970 ja noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa ympäristölupaa. Ihminen haistaa styreenin erittäin pienissä pitoisuuksissa ja nykyisin käytettävissä olevilla tekniikoilla ulospuhallusilman styreenipitoisuutta ei voi saada niin pieneksi, että ulospuhallusilma olisi hajutonta. Ulospuhallusilman styreenipitoisuus on niin matala, että se ei nykyisen tietämyksen mukaan aiheuta terveysvaaraa, ainoastaan ajoittaista hajuhaittaa. Pyrimme koko ajan kehittämään tuotantoamme niin, että styreenipäästöt pienenisivät ja seuraamme poistoilman puhdistustekniikoiden kehitystä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan styreenipäästöä aiheuttavat työt niin, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähään hajuhaittaa ympäristölle. Esimerkiksi suurten kappaleiden laminoinnit pyritään tekemään kolmessa vuorossa, jolloin styreenipäästö jakautuu mahdollisimman pitkälle ajalle. Tehtaamme tuotannon määrä riippuu tilauskannasta ja tilauskannan vaihtelu huomioidaan tuotannossa toimimalla yhdessä, kahdessa ja kolmessa vuorossa, jolloin keskimäärin ulospuhallettava styreenimäärä ei oleellisesti nouse toiminta-asteen noustessa. Toiminnan tavoitteena on hallita tuotantoprosessit niin, että hajuhaitat eivät nykyisestä tasosta lisäänny ja pysyvät nykyisen ympäristöluvan rajoissa. Plastilon Oy:n vastine Pelastuslaitoksen lausuntoon: Plastilon Oy on toiminut kiinteistöllä vuodesta 1970 eikä toiminnasta ole syntynyt oleellisia kemikaalihaittoja. Tehtaalla on pelastussuunnitelma. Alue on aidattu, vartioitu ja portit lukittu sekä varustettu automaattisella hälytysjärjestelmällä, silloin kun paikalla ei ole henkilökuntaa. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti palo- ja pelastusharjoituksia, tehtaalla työskentelevillä on voimassaoleva työturvallisuuskortti ja tulitöihin osallistuvilla tulityökortti. Olemme ottamassa käyttöön 5S järjestelmää, jolla tehtaan siisteyttä ja järjestystä parannetaan sekä palokuormaa pyritään pienentämään. Henkilöstö on koulutettu käsittelemään ja tunnistamaan käytössä olevat kemikaalit. Kaikille kemikaaleille on käytettävissä käyttöturvallisuustiedotteet. Tehdashalleissa on kemikaalien imeytysaineita ja padotuspuomeja mahdollisen kemikaalivuodon varalle. Kemikaalit pyritään varastoimaan niin, että ne eivät vahingon tapahtuessa pääse imeytymään maahan. Toiminnan tavoitteena on hallita tuotantoprosessit niin, että vaaratekijät on

12 12 huomioitu ja ne pyritään ennaltaehkäisemään. Pelastussuunnitelmaan päivitetään aina viimeisin tieto. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Plastilon Oy:n olemassa olevalle lujitemuovitehtaalle. Lupa myönnetään edellyttäen, että tätä päätöstä ja siinä annettuja lupamääräyksiä noudatetaan ja muutoin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Lupamääräykset Yleinen ympäristönsuojelu 1. Laitoksen ja oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai viemäriin tai muu syy aiheuta välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemista. Tarvittaessa on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Päästöt ilmaan 2. Ilmaan joutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Laitoksen vuosittaiset VOC päästöt ilmaan saavat olla enintään 50 t/a. 3. Pölyn erottamiseen käytettävät laitteistot tulee pitää toimintakykyisinä säännöllisillä huolloilla siten, että toimintahäiriöt ja niistä aiheutuvat poikkeukselliset päästöt saadaan minimoitua. Laitteistot tulee huoltojen ja toimintahäiriöiden jälkeen saattaa toimintakykyisiksi niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Päästöt vesiin ja viemäreihin 4. Sadevedet ja muut alueen pintavedet on johdettava tehdasalueelta siten, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Paras käyttökelpoinen tekniikka 5. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset sekä energiankäyttö mahdollisimman tehokasta.

13 13 Laitoksen on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan korvaamaan vaaralausekkeilla R 40 ja R45 merkityt kemikaalit vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla sekä selvittää mahdollisuuksia suljettujen muottien käyttöön ottamisesta putkien ja putkituotteiden valmistuksessa. Selvitys tulee toimittaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään vuoden 2014 vuosiraportin yhteydessä. Kemikaalien käsittely sekä maaperän ja pohjaveden suojelu 6. Kemikaaleja saa varastoida ainoastaan sisätiloissa niille tarkoitetussa erillisessä suoja-altain varustetussa tilassa, joissa lattiamateriaali on kemikaalien vaikutuksia kestävästä materiaalista. Suoja-altaiden tilavuuksien tulee vastata vähintään kerrallaan varastoitavaa kemikaalimäärää. Lattioiden ja seinien välisten saumojen tulee olla tiiviitä. Kemikaalisäiliöissä tulee olla ylitäytön estävät laitteistot. 7. Kemikaalien kuormaus ja lastaus tulee tehdä kemikaalien vaikutuksia kestävien pinnoitusten päällä. Kuormaus ja lastaus tulee tehdä laitoksen edustajan valvonnassa. Ulkona olevan kemikaalien lastaus- ja täyttöpaikan tulee olla asfaltoitu ja katettu. Sisäsäiliön ulkona oleva täyttöyhde tulee varustaa tippakaukalolla. Mahdollisessa vuototilanteessa kemikaalit tulee pystyä keräämään hallitusti talteen. Toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehdyistä toimenpiteistä lupamääräysten noudattamiseksi mennessä. 8. Toiminnanharjoittajan tulee laatia laitosta koskeva ympäristöriskianalyysi riskien tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä laatia toimintasuunnitelma poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Toimintasuunnitelmassa tulee esittää selkeät ohjeistukset poikkeuksellisten häiriötapausten varalle. Ympäristöriskianalyysi tulee päivittää tarvittaessa vuosittain. Toimintasuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Melu ja tärinä 9. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimmissä melulle alttiissa kohteissa päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 50 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 10. Laitoksella on pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätejakeet tulee säilyttää toisistaan erillään. Jätettä ei saa ohjata poltettavaksi, jos se voidaan hyödyntää aineena. Hyötykäyttöön eikä kaatopaikalle saa toimittaa jätteitä, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta tulee vähentää. Lujitemuovijäte on pyrittävä hyödyntämään energiana. Laitoksen tulee laatia selvitys mahdollisuuksista toimittaa lujitemuovijäte energiahyötykäyttöön. Selvitys tulee toimittaa Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle mennessä.

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot