Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi"

Transkriptio

1 TA M P E R E E N T E K N I L L I N E N Y L I O P I S TO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tur vallisuustekniikan laitos. Rapor tti 95 Institute of Occupational Safety Engineering. Repor t 95 Noora Hintikka, Marileena Koskela, Kaija Leena Saarela & Minna Päivinen Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi Tampere 2007

2 Tampereen teknillinen yliopisto. Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 95 Tampere University of Technology. Institute of Occupational Safety Engineering. Report 95 Noora Hintikka, Marileena Koskela, Kaija Leena Saarela & Minna Päivinen Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun arviointi Julkaistu Työsuojelurahaston (hankenumero ), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton avustuksella Tampereen teknillinen yliopisto. Turvallisuustekniikan laitos Tampere 2007

3 ISBN ISSN ii

4 TIIVISTELMÄ Teollisuuden yhteisten työpaikkojen turvallisuustoiminnan kehittämiseksi on luotu valtakunnallinen työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmä. Korttikoulutuksen tavoitteena on antaa kurssilaisille perustiedot työturvallisuusasioista. Työturvallisuuskortti on yleistynyt Suomessa nopeasti. Tällä hetkellä Työturvallisuuskortteja on myönnetty yli kappaletta. Hankkeen tavoitteena oli selvittää keskeiset työturvallisuuskorttikoulutuksen laatuun vaikuttavat tekijät. Hankkeessa tarkasteltiin koko työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmää, mutta pääpaino oli koulutustilaisuuksien arvioinnissa. Hankkeessa perehdyttiin järjestelmän laadun nykytilanteeseen ja esitettiin kehittämisideoita, joilla korkea laatutaso voidaan tulevaisuudessakin varmistaa. Tutkimuksessa menetelminä käytettiin haastatteluja, koulutustilaisuuksien havainnointeja ja kyselyjä. Haastattelujen avulla kerättiin tietoa työturvallisuuskorttijärjestelmän eri toimijoiden tehtävistä. Havainnointien kohteena oli 15 työturvallisuuskorttikoulutus- ja 2 kurssinjohtajakoulutustilaisuutta. Tietoa kerättiin myös kolmella kyselyllä. Kurssinjohtajakyselyyn vastasi 45 tulevaa kurssinjohtajaa, kurssilaisille kohdistettuun kyselyyn vastasi 357 kurssilaista ja postitettuun kyselyyn vastasi 102 Työturvallisuuskortin haltijaa. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin 19 kurssinjohtajaa. Työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmää voidaan pitää tutkimuksen perusteella varsin onnistuneena. Suurin osa kyselyyn vastanneista olivat tyytyväisiä työturvallisuuskorttikoulutukseen. Myös kurssinjohtajat pitivät järjestelmää kokonaisuutena varsin hyvänä. Lisäksi havainnoidut koulutustilaisuudet olivat korkeatasoisia. Järjestelmän laadun kannalta keskeisimmät kehittämisideat liittyvät järjestelmän toimijoiden toimenkuvien selkeyttämiseen ja kurssinjohtajien ohjeistamiseen. Työturvallisuuskorttijärjestelmää pidettiin hieman monimutkaisena ja eri toimijoiden tehtäviä epäselvinä. Korttijärjestelmän hallinnoinnissa hiljattain tehdyt muutokset saattavat jatkossa vaikuttaa tilanteeseen. Kurssinjohtajien toiminta vaikuttaa hyvin keskeisesti järjestelmän laatuun. Kurssinjohtajien ohjeistusta parantamalla varmistetaan mahdollisimman hyvä oppiminen työturvallisuuskorttikoulutuksessa. iii

5 ALKUSANAT Työturvallisuuskorttikoulutuksen laatua on arvioitu monipuolisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Turvallisuustekniikan laitoksen toteuttamassa tutkimushankkeessa. Tutkimus toteutettiin Tutkimuksen rahoituksesta vastasivat Työsuojelurahasto (TSR), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosasto ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL). Hankkeen tutkijoina toimivat Marileena Koskela ja Noora Hintikka ja vastuullisena johtajana professori Kaija Leena Saarela. Hankkeelle muodostettiin johtotiimi, johon edellä mainitun lisäksi kuuluivat lehtori Minna Päivinen ja tutkija Pertti Palukka TTY:n Turvallisuustekniikan laitokselta sekä asiamiehet Jukka Mäkeläinen, Jaana Aho (maaliskuuhun 2006 asti) ja Mira Seppänen (huhtikuusta 2006 alkaen) Työturvallisuuskeskuksesta. Hankkeen ohjausryhmänä toimi työturvallisuuskorttitoimikunnan työvaliokunta täydennettynä TSR:n ja STM:n edustajilla. Työvaliokunnassa olivat TVL:n, SPEK:n, SAK:n, EK:n ja ABB Oy:n edustajat. Kiitämme ohjausryhmän jäseniä ohjauksesta ja neuvoista, jotka auttoivat tutkimuksen eteenpäin viemistä. Erityiset kiitokset työturvallisuusjohtaja Hannu Tarvaiselle (TVL) ja turvallisuuspäällikkö Paavo Hirvikoskelle (ABB Oy) aktiivisesta panoksesta. Suuret kiitokset kuuluvat myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koulutuspäällikkö Riitta Piiroselle ja työturvallisuusinsinööri Seija Vilanderille, joilta saimme muun hyödyllisen tiedon ohella tarvitsemamme rekisteritiedot. SPEK lahjoitti myös palkinnot kortinhaltijoille postitettuun kyselyyn saaduista palkinnoista. Kiitämme myös Työturvallisuuskeskuksen asiamiehiä Jaana Ahoa, Mira Seppästä ja Jukka Mäkeläistä, joilta saadut tiedot ja kommentit auttoivat ymmärtämään järjestelmän toimintaa ja suuntaamaan tutkimusta. Tutkija Sanna Nenosta (TTY / Turvallisuustekniikka) haluamme kiittää hänen avustaan kyselyjen analysoinnissa. Erityisesti kiitämme tutkimuksen aikana havainnoimiemme koulutustilaisuuksien kurssinvetäjiä, kurssien osallistujia ja muita tutkimukseen osallistuneita kurssinhaltijoita heidän vastauksistaan haastatteluihin ja kyselyihin. Kiitos myös kurssinjohtajille, jotka lähettivät omassa organisaatiossaan kyselyt eteenpäin. Ilman heidän merkittävää panostaan tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa! Tampereella Tekijät iv

6 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLLYS 1 JOHDANTO Lähtökohta ja tausta Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Tutkimusraportin rakenne TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTAA TYÖTURVALLISUUSKORTTI- KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ Laadunhallinta Oppimisen teoria Työturvallisuuskorttikoulutus ja sen tavoitteet Työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmä Järjestelmän ylätaso TVL:n hallitus, Työturvallisuuskorttitoimikunta ja Työturvallisuuskorttitoimikunnan työvaliokunta Kouluttajalaitokset Kurssinjohtajat Kortinhaltijat Työturvallisuuskeskus SPEK AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuksen toteutus Kirjallisuusselvitys Työturvallisuuskorttikoulutuksen taustatoimijoiden kartoitus Koulutustilaisuuksien havainnointi Havainnoidut koulutustilaisuudet Havainnointien sisältö Havainnoitujen tilaisuuksien taustatiedot Kyselyt eri ryhmille Kyselyjen toteutus Kyselyihin vastanneiden taustatiedot Kurssinjohtajien ja kouluttajien haastattelut v

7 3.6.1 Haastattelujen toteutus Haastattelujen sisältö Haastateltavien taustatiedot TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILANNE Työturvallisuuskorttikoulutuksen laatuun vaikuttavat tekijät Koulutustilaisuuksien havainnoinnit Kyselyt eri ryhmille Kurssinjohtajien ja kouluttajien haastattelut Työturvallisuuskorttijärjestelmän kehittäminen Koulutustilanteisiin liittyviä käytäntöjä KEINOJA TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN LAADUN VARMISTAMISEEN Laadun kehittämistarpeet ja laadun varmistaminen Hyvän koulutustilaisuuden piirteet TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Työturvallisuuskorttikurssien havainnointilomake Liite 2 Kurssinjohtajakysely Liite 3 Työturvallisuuskorttikurssilaiskysely Liite 4 Kortinhaltijoille postitettu kysely Liite 5 Kurssijohtajien haastattelulomake Liite 6 Sähköpostilla lähetetty kurssinjohtajahaastattelu Liite 7 Työturvallisuuskorttikoulutuksen laatumalli Liite 8 Havainnointilomake työturvallisuuskorttikurssien arviointiin vi

8 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohta ja tausta Teollisuuden yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi on kehitetty valtakunnallinen työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskortti on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten, työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Työturvallisuuskorttikoulutuksessa koulutettava saa perustiedot yhteisen työpaikan työsuojelusta ja työympäristöön liittyvistä vaaroista. Tavoitteena on parantaa hyvän turvallisuuden edellyttämää eri osapuolten välistä toimivaa yhteistyötä. Koulutus ei kuitenkaan korvaa lainsäädännön edellyttämää työpaikka- ja työtehtäväkohtaista perehdyttämistä. Työturvallisuuskorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. (Työturvallisuuskortti: työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 2005) Työturvallisuuskortti on yleistynyt Suomessa nopeasti toiminnan käynnistyttyä virallisesti vuonna Tällä hetkellä Työturvallisuuskortin haltijoita on jo Työturvallisuuskortin käyttö työpaikalla perustuu vapaaehtoisuuteen. Monet yritykset kouluttavat kuitenkin kaikki työntekijänsä ja edellyttävät myös alihankkijoidensa työntekijöiltä Työturvallisuuskorttia. (Työturvallisuuskortin verkkosivut 2006) Työturvallisuuskortti on usealla yhteisellä työpaikalla edellytyksenä alueelle pääsyyn. Työturvallisuuskortin yleistyttyä koulutusta on alettu hyödyntää myös muilla aloilla. Työturvallisuuskortti on yleistymässä esimerkiksi rakennusalalla ja telakoilla. Myös palvelualalla ja kiinteistönhoitoalalla koulutetaan Työturvallisuuskorttia. Viime aikoina erityisesti oppilaitoskoulutukset ovat yleistyneet, koska nuoret ammattiin opiskelevat tarvitsevat kortin jo työharjoitteluvaiheessa. Muita työturvallisuuskorttikoulutuksen ajankohtaisia haasteita ovat ensimmäisten Työturvallisuuskorttien vanhetessa syksyllä 2006 alkavat uusintakoulutukset sekä koulutusmateriaalin uudistaminen. Lisäksi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on luopumassa järjestelmän hallinnoinnista ja hallinnointi siirtyy Työturvallisuuskeskukselle. Koulutusjärjestelmää suunniteltaessa ja käynnistettäessä sille on asetettu tiettyjä vaatimuksia, mutta perusteellisempi ja kokonaisvaltaisempi laadun varmistamisen tarkastelu on vielä toteuttamatta. Jotta työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmästä saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri, työturvallisuuskorttikoulutuksen laatua on syytä tarkastella laaja-alaisesti tutkimuksessa. 1

9 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää keskeiset laatuun vaikuttavat tekijät työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmässä ja kehittää keinot, joiden avulla korkea laatutaso varmistuu. Tarkastelun kohteena on koko koulutusjärjestelmä (Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuskorttitoimikunta ja sen työvaliokunta, Työturvallisuuskeskus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö sekä kouluttajalaitokset, kurssinjohtajat ja kortinhaltijat). Tutkimuksen painopiste on koulutustilaisuuksien tarkastelussa. Tutkimustulokset vastaavat seuraaviin kysymyksiin: - Mitkä ovat työturvallisuuskorttikoulutuksen laatuun vaikuttavat keskeisimmät tekijät? - Millainen työturvallisuuskorttikoulutuksen laatu on tällä hetkellä? - Kuinka hyvin korttijärjestelmä täyttää sille asetetut tavoitteet ja odotukset? - Ovatko vaatimukset sopivalla tasolla? - Miten koulutuksen laatua voidaan tehokkaimmin kehittää, ylläpitää ja valvoa (laadun varmistaminen)? Tutkimuksessa perehdytään korttikoulutusjärjestelmän nykytilanteeseen sekä tunnistetaan laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kehittämismahdollisuuksia. Kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan arvio nykytilanteesta ja muokataan malli työvälineineen, joiden avulla korttikoulutuksen laatua voidaan jatkossa parantaa ja hyvä laatutaso entistä paremmin varmistaa. Lisäksi laaditaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa toteuttamissuunnitelma mallin soveltamiseksi käytäntöön. 1.3 Tutkimusraportin rakenne Tutkimusraportin toisessa luvussa käsitellään tutkimuksen teoreettista lähtökohtaa ja tutkimuksen taustaa sekä perehdytään tutkimuksen kannalta olennaiseen laadunvarmistamisen ja oppimisen teoriaan. Samassa luvussa esitellään myös tarkemmin työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmä, sen toimijat ja järjestelmän tavoitteet. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät. Kustakin menetelmästä kerrotaan tarkemmin omassa alaluvussaan. Erillisissä alaluvuissa on kerrottu myös tarkemmin, millainen aineisto näillä menetelmillä on kerätty. Neljännessä luvussa esitellään kunkin menetelmän avulla saadut tulokset. Tässä luvussa esitellään keskeisimmät työturvallisuuskorttikoulutuksen laatuun vaikuttavat tekijät ja tarkastellaan tulosten pohjalta työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun nykytilannetta. Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadun nykytilannetta arvioidaan suhteessa työturvallisuuskorttikoulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Viidennessä luvussa esitellään keinoja laadun varmistamiselle jatkossa. Luvussa käsitellään myös työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittämistarpeita sekä havaittuja hyviä käytäntöjä ja hyvän koulutustilaisuuden piirteitä. Tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuutta arvioidaan luvussa kuusi. Luvussa seitsemän esitellään tutkimuksen tuloksiin perustuvat tärkeimmät johtopäätökset. Raportin liitteeksi on koottu tutkimuksessa käytetty laadunvarmistusmalli ja lomakkeet, joita voidaan käyttää työvälineinä laadun varmistamisessa. 2

10 2 TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTAA TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2.1 Laadunhallinta Laatu on käsitteenä monitahoinen ja suhteellinen. Standardissa SFS-EN ISO 9000 (2001) esitetyn määritelmän mukaan laadulla tarkoitetaan sitä, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Laadunhallinnan standardi SFS-EN ISO 9000 (2001) määrittelee seuraavasti: koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laatuasioiden ohjaus muodostuu yleensä laatupolitiikan määrittelystä, laatutavoitteiden asettamisesta, laadun suunnittelusta, laadunohjauksesta, laadunvarmistuksesta ja laadun parantamisesta. Laadunvarmistuksella pyritään tuottamaan luottamus siitä, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. (SFS-EN ISO ) Laadunhallinnalle on tyypillistä prosessimainen tarkastelutapa. Prosessilla tarkoitetaan sarjaa toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka muuttavat panokset tuotoksiksi. Prosessimaisessa toimintamallissa olennaista on käytettyjen prosessien järjestelmällinen tunnistaminen, hallitseminen ja näiden prosessien välisen vuorovaikutuksen hallinta. (SFS-EN ISO ) Prosessi koostuu toistuvasta sarjasta määriteltävissä ja mitattavissa olevia yleisiä tehtäviä. Prosessissa tuotosten laadun vaatimustenmukaisuuteen voidaan vaikuttaa ohjaamalla prosessia. (Lecklin 2002) Prosesseissa organisaation osaamisen avulla muodostetaan tuotteita, joilla on asiakkaille lisäarvoa (Lecklin 2002, Summers 2005). Ulkoista asiakasta palvelevia prosesseja kutsutaan ydinprosesseiksi (Lecklin 2002). Avainprosessit ovat niitä prosesseja, joilla on suurin vaikutus siihen, kuinka asiakkaat arvostavat tuotetta ja siten suurin vaikutus asiakkaiden säilyttämisen kannalta (Summers 2005). Avainprosessit ovat organisaation tärkeimpiä prosesseja ja liittyvät organisaation menestystekijöihin (Lecklin 2002). Laadunhallintajärjestelmän yleisten vaatimusten mukaan organisaatioiden tulee tunnistaa järjestelmää varten tarvittavat prosessit, niiden soveltaminen sekä näiden prosessien välinen järjestys ja vuorovaikutus. Lisäksi tulee määrittää kriteerit ja menetelmät, joilla voidaan varmistaa laadunhallintaan liittyvien prosessien toiminta ja ohjaus. Laadunhallintajärjestelmässä tulee varmistaa myös tarvittavien resurssien ja informaation saatavuus sekä prosessien mittaus, analysointi ja seuranta. Laadunhallintajärjestelmässä pyritään jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mikä edellyttää suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi laadittujen toimenpiteiden toteuttamista. (SFS-EN ISO ) Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän panos muodostuu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimuksista. Tuotoksena on asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys. Johdon vastuu, resurssien hallinta, tuotteen toteuttaminen sekä mittaus, analysointi ja parantaminen muodostavat prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän prosessiyhteydet. (SFS-EN ISO ) 3

11 Johdon tulee sitoutua laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Johdon vastuulla on laatupolitiikan määrittäminen, laatutavoitteiden asettamisen varmistaminen, johdon katselmusten suorittaminen ja tarvittavien resurssien varmistaminen. Johdon tulee myös nimittää laadunhallinnasta huolehtiva johdon edustaja ja varmistaa, että myös muut laadunhallintaan liittyvät vastuut ja valtuudet on määritelty. Myös laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuteen liittyvistä asioista viestiminen on johdon vastuulla. (SFS-EN ISO ) Resurssienhallinnalla tulee määrittää tarvittavat resurssit. Ne tulee varata sekä laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja sen vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen että asiakkaan vaatimusten täyttämiseen ja siten asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Resurssienhallinnassa tulee ottaa huomioon, paitsi tarvittavat henkilöresurssit, myös se, että työympäristö ja muu infrastruktuuri tukee vaatimustenmukaisuuden saavuttamista. (SFS-EN ISO ) Laadunhallintajärjestelmän tuotteen toteuttamiseen liittyvät prosessit ovat tuotteen toteuttamisen suunnittelu, asiakkaaseen liittyvät prosessit, suunnittelu ja kehittäminen, ostotoiminta, tuotanto ja palveluiden tuottaminen, seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus. Mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessien avulla osoitetaan tuotteen vaatimusten mukaisuus, varmistetaan laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus ja pyritään parantamaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta. (SFS-EN ISO ) Lecklin (2002) käyttää prosessien kehittämismallina kolmivaiheista kehittämismallia, joka koostuu nykytilan kartoittamisesta, prosessianalyysistä ja prosessin parantamisesta. Nykytilan kartoittamisessa päätehtäviä ovat esimerkiksi prosessikuvausten ja prosessikaavioiden laatiminen. Tässä vaiheessa nimetään pääprosessit ja muodostetaan prosessihierarkia. Prosesseja voidaan kuvata kaavioiden ja karttojen avulla sekä sanallisesti. Prosessikuvaus sisältää tietoa muun muassa prosessin tavoitteista, syötteistä, suoritteista ja prosessiin liittyvistä toimijoista. Tässä vaiheessa tehdään myös tiedonkeruusuunnitelma, jossa määritellään, mistä lähteistä kerätään tietoa asiakkaiden tarpeista ja prosessin suorituskykyarvioista. Tässä vaiheessa voidaan myös arvioida prosessin tärkeimmät tulokset ja niiden ominaisuudet sekä arviointikriteerit. Prosessien lisäksi laatujärjestelmään tulee sisällyttää mittaus- ja ohjausjärjestelmä, jolla voidaan kerätä palautetta prosessista. Koska prosessissa tuotetaan suoritteita asiakkaalle, on asiakaspalautteen seuranta ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen tärkeää prosessin kehittämisen kannalta. Prosessianalyysivaiheessa selvitetään ja ratkaistaan varsinaiset prosesseihin liittyvät ongelmat ja arvioidaan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Prosessianalyysivaiheessa valittu kehittämistapa toteutetaan prosessin parantamisvaiheessa. Parannussuunnitelman laatimisen ja uudistetun prosessin käyttöönoton jälkeen palataan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti takaisin alkuun. (Lecklin 2002) Opetuksessa ja koulutuksessa tuote koostuu sekä opetusprosessista että oppimistuloksesta. Opetuksen ja koulutuksen laatua tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon siis sekä opetusprosessin oppijalle tarjoama opetuskokemus että se, mitä lopulta on opittu. Opetusprosessin lisäksi koulutukseen liittyviä prosesseja ovat esimerkiksi opetuksen valmistelu ja arviointi. Nämä prosessit sisältävät useita eri toimia, joihin laadunhallinnan toimenpiteitä 4

12 voidaan kohdentaa. Opetuksen ja koulutuksen laadunhallintaa voidaan lähestyä esimerkiksi seuraavien toimien kautta: kurssin ja materiaalin suunnittelu, opetus, tutorointi, oppimisen arviointi ja kurssipalautteen kerääminen. (Freeman 1993) Freeman (1993) kehottaa tunnistamaan edellä mainituista toimista ensin kriittiset toiminnat ja sen jälkeen kirjoittamaan jokaista toimintaa koskevan menettelytapaohjeen ja vielä tarkemman työohjeen. Menettelytapaohjeessa määritellään, mitä tähän toimeen liittyen tulee tehdä ja kenen. Työohjeessa kerrotaan tarkemmin, kuinka tehtävä tulee suorittaa. Menettelytapaohje voi olla esimerkiksi kaavioon pohjautuva ohje siitä, kuinka kurssi-ilmoittautumiset hoidetaan. Työohje puolestaan voi olla esimerkiksi muistilista koulutustilan valmistamisesta koulutukseen. (Freeman 1993) 2.2 Oppimisen teoria Oppimista selittävää teoriaa kutsutaan oppimisnäkemykseksi (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2002). Oppimisnäkemysten kehittyminen kuvataan usein kolmen eri vaiheen kautta. Ensimmäisenä oppimisnäkemyksenä pidetään behavioristista, sitä seurasi sosiaalinen oppimisnäkemys ja tällä hetkellä käytetään pitkälti kognitiivista oppimisnäkemystä. Näiden eri oppimisnäkemysten ei voida katsoa olevan täysin syrjäyttäneet toisiaan. Esimerkiksi suomalaisessa peruskouluopetuksessa on edelleen paljon behavioristia piirteitä (Vilkko-Riihelä 2001). Behaviorismin keskeinen kehittäjä oli Ivan Pavlov koirakokeillaan. Behavioristisen oppimisnäkemyksen perusteella ihmistä pidettiin kohteena, jota voidaan sopivissa oloissa muokata ulkoapäin. Oppimista pidettiin hyvänä, jos henkilö pystyi toistamaan opetetun asian täydellisesti. Sosiaalista oppimista kutsutaan myös mallioppimiseksi. Tämän oppimisnäkemyksen mukaan ihminen oppii seuraamalla ja matkimalla toisten ihmisten toimintaa. Kognitiivisessa oppimisnäkemyksessä korostuu oppijan aktiivinen rooli. Tällä hetkellä vallitsevan oppimisnäkemyksen, konstruktivismin, pohjalla on kognitiivinen ihmiskäsitys. Tämän mukaisesti ihminen ei opi tietoa annetussa muodossa, vaan hän muokkaa tulevan tiedon omaan tietopohjaansa sopivaksi. Oppimista ei siis voi tapahtua, jos ei ole pohjaa, johon tietoa voi liittää. Todellinen asian sisäistäminen tapahtuu vain silloin, kun oppijalla on halu oppia ja asiaa pidetään tärkeänä. (Vilkko-Riihelä 2001, Nevgi & Lindblom-Ylänne 2002) Lindblom-Ylänne ja muut (2002a) kuvaavat oppimisen muutoksena oppijan kokemuksissa ja ajattelussa. Laadukkaana oppimisena ei voida näin ollen pitää pelkästään ulkoa opitun tiedon toistamista. Nykyisen oppimiskäsityksen perusteella oppijalla itsellään on aktiivinen rooli oppimistapahtumassa. Opettajaa pidetään lähinnä oppimisen mahdollistajana, ei henkilönä, joka voisi kaataa tiedon oppijoiden päähän (Vilkko-Riihelä 2001). Kuitenkin opettajan rooli laadukkaan oppimisen mahdollistajana on huomattava. Opettajalle pitää olla selvää, mitä hän haluaa opiskelijoiden oppivan ja tämän tulee olla linjassa hänen opetuksensa kanssa, niin opetusmenetelmissä kuin arviointikäytännöissäkin (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002). Lisäksi opettajan pitää selvittää itselleen, miten laadukas oppiminen näkyy opiskelijoiden toiminnassa. Tästä Lindblom-Ylänne & Nevgi (2002) antavat Biggsin 5

13 (1999) esimerkin: laadukasta ei ole tiedon toistaminen vaan tiedon soveltamien uudessa ympäristössä. Nykyisen oppimisnäkemyksen mukaan oppijalla on siis tärkeä rooli oman oppimisen mahdollistajana: Oppija oppii vain asioita, joita pitää itselleen tärkeänä. Oppijan oma näkökulma oppimiseen voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen ryhmään: pinta- ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen (Lindblom-Ylänne et al. 2002b). Opiskelija, joka opiskelee pintasuuntautuneesti, pyrkii vain toistamaan asioita sanatarkasti. Syväsuuntautuneen lähtökohdan valinnut opiskelija puolestaan pyrkii ymmärtämään opettelemiensa asioiden merkityksen omista lähtökohdistaan. Toisinaan nimetään myös kolmas lähestymistapa, strateginen lähestymistapa, oppimiseen. Tämän mukaan opiskelijat pyrkivät opettelemaan asioita niin, kuin niitä tullaan esimerkiksi tentissä kysymään. Lindblom-Ylänne et al. (2002b) kuvaavat tätä lähtökohtaa hyvin sanoessaan Opiskelijalla on kaksi selvästi erillistä huomion kohdetta luennoilla ja kursseilla: varsinainen opetettavaksi tarkoitettu sisältö ja arviointijärjestelmän vaatimukset. Usein esimerkiksi monivalintatentillä ohjataan opiskelijoita pintasuuntautuneeseen oppimiseen (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002). Oppimisnäkemyksen pitää siis näkyä koko oppimisprosessissa. Hyvin tärkeä osa oppimista on oppimisen arviointiin käytetyt arviointimenetelmät. Opetusta ja oppimista käsittelevässä kirjallisuudessa arvioinnille on esitetty kaksi kilpailevaa tavoitetta: kehityksellinen ja arvioiva (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, Bransford et al. 2004). Edellä mainitun tavoitteena on edistää oppijoiden oppimista ja viimeksi mainitun varmistaa, että heitä kohdellaan yhdenmukaisesti. Näiden eri tavoitteiden mukaista arviointia toteutetaan kahdella eri tavalla: formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla. Formatiivisen arvioinnin avulla selvitetään, hallitsevatko opiskelijat opetetun asian. Tämän palautteen avulla opetusta voidaan kehittää, jotta opiskelijat oppisivat paremmin. Summativisella arvioinnilla voidaan selvittää opiskelijoiden tietojen taso ja sitä käytetäänkin yleisesti kurssin suorituksen arviointiin. (Lindblom-Ylänne ja Nevgi 2002) Turvallisuuden oppimisessa pätevät samat periaatteet kuin muidenkin asioiden oppimisessa. On huomattava, että työturvallisuuden kehittämiseen vaikuttavat monet tekijät. Turvallisuuden kehittäminen nojautuu perinteisesti teknisiin toimenpiteisiin, joilla kontrolloidaan vaaroja (Stave et al. 2007). Tapaturmien torjuntaan ei kuitenkaan vaikuta ainoastaan turvallisten koneitten ja laitteiden suunnittelu, vaan erittäin tärkeää on työntekijöiden tietojen, taitojen, asenteiden ja moraalin kehittäminen (Elangovan et al. 2005). Turvallisuuskoulutuksella tarkoitetaan työntekijöiden henkisten voimavarojen systemaattista kehittämistä turvallisuuden osalta (Elangovan et al. 2005). Turvallisuusasenteiden ja käyttäytymisen muutosten on todettu vaativan aikaa (Stave et al. 2007) 6

14 2.3 Työturvallisuuskorttikoulutus ja sen tavoitteet Työturvallisuuskorttikoulutus on kehitetty Oulun yliopiston toteuttaman TYKTA-hankkeen (Työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden alihankinnoissa) yhteydessä (Ylijoutsijärvi 2001). Kehittämistyö on tehty yhteistyössä suomalaisten teollisuusyritysten, työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, joka on kehitetty työturvallisuuden parantamiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Koulutus soveltuu kuitenkin myös esimerkiksi rakennusalalle, julkiselle sektorille ja telakoille. Työturvallisuuskortin käyttö työpaikalla on vapaaehtoista. Useilla tilaajayrityksillä kuitenkin työntekijöiden työmaalle pääsyn edellytyksenä on Työturvallisuuskortti. (Työturvallisuuskortti: työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. 2005, Työturvallisuuskorttikoulutuksen verkkosivut 2006) Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot yhteisen työpaikan työsuojelusta sekä työympäristöön liittyvistä vaaroista. Tämän tutkimuksen toteutuksen aikana työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteet oli tarkemmin määritelty seuraavasti (Järjestettävät työturvallisuuskorttikurssit -verkkosivusto 2006): - parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä, - antaa valmiudet laadukkaaseen perehdyttämiseen, - antaa perustietoa työsuojelusta, - yhtenäistää toimintatapoja työturvallisuuskoulutuksessa, - vähentää eri tilaajatahojen antamaan päällekkäistä koulutusta, - herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota myös oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen, - vähentää teollisuuden tapaturmia yleensä ja siten myös riskialttiissa töissä sattuvia vakavia tapaturmia, - alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä kansantaloudelle, sekä - on valvottua ja se voidaan toteuttaa sopivaan aikaan. Tämän tutkimuksen valmistumisvaiheessa työturvallisuuskorttikoulutuksen verkkosivuilla (Työturvallisuuskortin verkkosivut 2006) mainitaan, että työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on: - parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, - tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, - antaa perustietoa työsuojelusta, - vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta, - herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen, sekä - pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. 7

15 2.4 Työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmä Työturvallisuuskorttijärjestelmän toimijat olivat hankkeen alkaessa TVL:n hallitus, työturvallisuuskorttitoimikunta, korttitoimikunnan työvaliokunta, koulutuslaitokset, kurssinjohtajat, kortinhaltijat, Työturvallisuuskeskus (TTK) ja SPEK. Toimijoiden väliset suhteet on esitetty kuvassa 1. Alla on kuvattu tarkemmin eri tahojen tehtävät. Tiedot on saatu kirjallisista lähteistä ja haastattelujen perusteella. Kuva 1. Työturvallisuuskorttikoulutusjärjestelmän toimijat Järjestelmän ylätaso TVL:n hallitus, Työturvallisuuskorttitoimikunta ja Työturvallisuuskorttitoimikunnan työvaliokunta Järjestelmän ylätason muodostivat hankkeen alussa TVL:n hallitus, työturvallisuuskorttitoimikunta ja työturvallisuuskorttitoimikunnan työvaliokunta. Työturvallisuuskorttitoimikunta koordinoi järjestelmän toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu toimintamallin ja koulutuspaketin hyväksyminen. Kurssin sisällön osalta se varmistaa, että sisältö vastaa yhteisten työpaikkojen tarpeita. TVL:n hallitus on asettanut Työturvallisuuskorttitoimikunnan työvaliokunnan. Työvaliokunta puolestaan hyväksyy kouluttajalaitokset, kurssinjohtajat sekä kurssin 8

16 tarkemman sisällön. Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös laadun varmistus koulutustilaisuuksien osalta. Valiokunnassa käsitellään koulutustilaisuuksien reklamaatiot: SPEK toimittaa yhteenvedon reklamaatioista valiokuntaan ja isoimpiin asioihin työvaliokunta ottaa kantaa Kouluttajalaitokset Kouluttajalaitokset tarjoavat kurssinjohtajakoulutusta. Kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut toimii vastuullisena työturvallisuuskorttikouluttajana. Hankkeen alkaessa kouluttajalaitoksia oli 11. Kouluttajalaitokset pitävät huolta, että kurssinjohtajakoulutukseen osallistuvat henkilöt täyttävät kurssinjohtajille asetetut pätevyysvaatimukset. Kouluttajalaitosten valintaan ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia ja nimityksen saa organisaatio, ei yksittäinen henkilö Kurssinjohtajat Kurssinjohtajilla tarkoitetaan työturvallisuuskorttikurssien vetäjiä. Kurssinjohtajaoikeudet saa suorittamalla hyväksytysti kouluttajalaitosten tarjoaman kaksipäiväisen kurssinjohtajakoulutuksen sekä kaksi työturvallisuuskorttikoulutuksen tenttiä. Kurssinjohtajaoikeudet ovat voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen oikeudet voi uusia päivän täydennyskoulutuksessa. Kurssinjohtajille on määritelty tiettyjä kriteerejä, jotka heidän tulee täyttää voidakseen osallistua kurssinjohtajakoulutukseen. Kriteereinä ovat: - toiminut työsuojelun parissa aktiivisesti, esim. kaksi kautta työsuojeluvaltuutettuna, - käynyt työsuojelun peruskurssin ja - hänellä on käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta. Osa yrityksistä kouluttaa työntekijänsä yrityksen sisäisissä koulutuksissa. Myös alihankkijoille saatetaan järjestää koulutuksia. Yritysten sisäisten ja alihankkijakoulutusten lisäksi kaikille avoimia sekä opiskelijoille suunnattuja työturvallisuuskorttikursseja tarjoavat erilaiset oppilaitokset, kurssikeskukset ja yksityiset kurssinvetäjät. Kurssit voivat olla myös edellisten vaihtoehtojen yhdistelmiä. Esimerkiksi avoimet kurssit voivat olla jollekin tietylle alalle suunnattuja. Kuvassa 2 on esitetty kurssinjohtajien pitämien tilaisuuksien määrä. Noin puolet kurssinjohtajista ei ole pitänyt yhtään koulutustilaisuutta. 9

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Katja Arro 106882 Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari 10.6.2013 TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND. PUBLICATIONS IN LAW N:o 27 Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio Anne Vänttinen Anssi Keinänen Teemu Purmonen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus

INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus 1 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Jaana Kivilahti INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus Informaatiotutkimuksen pro

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa Finell, Joni Finne, Mikko 2011 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 24.1.2010 Kai Valonen 2 Tiivistelmä Onnettomuustutkinnan laissa

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus

Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus Rumbin, Marita & Vähäaho, Minja 2014 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden

Lisätiedot