Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet ClimBus-ohjelman katsaus 2008 Toimittaja Jatta Jussila, Technopolis Oyj Tekesin katsaus 235/2008

2 Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet ClimBus-ohjelman katsaus 2008 Toimittaja Jatta Jussila Technopolis Oyj Tekesin katsaus 235/2008 Helsinki 2008

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta ohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Taitto: DTPage Oy Paino: Libris Oy, Helsinki 2008

4 Alkusanat Tekesin ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet -ohjelman viimeinen täysi toimintavuosi on puolivälissä. Ohjelman aikana keskustelu ilmastonmuutoksesta on siirtynyt ympäristöaktiivien joukosta talouslehdistön ja yritysmaailman puheenaiheeksi myös Suomessa. ClimBus-ohjelmassa on mukana jo noin 165 yritystä ja 22 tutkimuslaitosta kehittämässä osaamistaan ilmastomuutokseen liittyviin tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimintaan. ClimBus-ohjelmaan ei enää liitetä uusia julkisia tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen projekteja, mutta yritysten kehityshankkeita ohjelmaan voidaan liittää tämän vuoden loppuun. Ohjelma päättyy maaliskuussa 2009 ja sen päättöseminaari on kesäkuussa Tämä katsaus täydentää vuonna 2007 ilmestynyttä Tekesin julkaisua Teknologiakatsaus 211/2007 siten, että tässä esitellään vain edellisen julkaisun jälkeen käynnistyneet ohjelman projektit. Toukokuu 2008 Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

5 Sisällys Alkusanat Katsaus ClimBus-ohjelman toimintavuoteen Puhdas energiantuotanto ja polttoaineet...7 Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line-määritykseen...7 Edistyksellisen kierrätyspolttoaineen seospolttokonseptin kehittäminen ja demonstrointi korkean hyötysuhteen CHP-leijukerroskattiloille...15 Yrityshankkeet...26 Monipolttoainekonseptin kehittäminen MFC...26 Mesohuokoiset materiaalit liikennepolttoaineiden valmistamisessa Kasvihuonekaasujen talteenotto ja hyötykäyttö...27 CCS:n soveltaminen Suomen olosuhteissa Energiatehokkuusteknologiat Teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmien energiatehokkuus...35 Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit EPO...40 Prosessi-integraatin energiatehokkuuden liikejohtaminen PI-ENERGIALIITO...42 Yhdyskuntien ja rakennusten energiaratkaisujen ja -huollon yhteensovittaminen kokonaistaloudellisesti päästöjä minimoiden Yrityshankkeet...49 Aidon tutkimus, kehitys ja markkinalaajentuminen Vacon Advanced Technology II...49 Puristushieronnan mahdollisuudet mekaanisen massanvalmistuksen energiakulutuksen pienentämisessä...50 Paperitehtaan energiankäytön tehostaminen...50 Energiatehokkaat hiontapinnat...51 Toisen sukupolven bussisimulaattori...51 Kaasukäyttöiset jäteautot Palvelut...53 CLIMATE BONUS...53 Yrityshankkeet...63 Emission monitor Energiatodistuspalvelun kehittäminen www-ympäristöön...63 Ilmastonmuutos ja PK-yritysten uudet liiketoimintamahdollisuudet Tulevaisuuden teknologiat ja liiketoimintamahdollisuudet...65 Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa SEKKI...65 Energy Technology Visions

6 Maailmanlaajuiset metsäenergiavarat, hankinnan sertifiointi ja energiateknologian markkinat...80 Liiketoiminnan sopeuttaminen ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimuksiin case ostoskassi (OPTIKASSI) Liitteet 1 ClimBus-yhteistyöfoorumin jäsenet Järjestetyt seminaarit Tekesin katsauksia...104

7 Katsaus ClimBus-ohjelman toimintavuoteen 2007 ClimBus Business Opportunities in Mitigating Climate Change Jatta Jussila Technopolis Oyj PL 35, Vantaa Teknobulevardi 3 5, Vantaa Puh Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy Puh Marjatta Aarniala Tekes PL 69, Helsinki Kyllikinportti 2, Helsinki Puh Päivi Saarnia Green Net Finland ry Pakkalankuja 5, Vantaa Puh Abstract The 5-year programme ClimBus is a large national investment in Finland to develop technology and business concepts related to reduction of greenhouse gas emissions. The programme provides financing for innovative research and development projects, networks people and companies by, for instance, organising seminars in current topics, and supports SMEs through tailored services. The programme will run until the end of 2008, and the total ClimBus budget will be close to 75 million. The ClimBus programme focuses on areas of technology in which Finland already has solid expertise. Finland has strengths in, for example, clean energy, especially bioenergy, and also energy-efficient technologies. Special objectives are set in the programme for the development of services including those related to emissions trading and monitoring. Within the time frame of the ClimBus programme has financed 50 public research projects and 74 industrial R&D projects. The total budget of these projects is about 73.5 million euros and the amount of Tekes funding about 36.7 million euros. 1 Toimintaympäristö Ilmastoteknologian globaalien markkinoiden arvioidaan kasvavan noin 60 % vuodesta 2004 vuoteen 2010 mennessä aloilla, joilla suomalaisilla on vahvaa osaamista (Jaakko Pöyry Consulting, 2003). Kasvavan kysynnän taustalla on kansainvälinen ilmastosopimus ja sen mukaiset tavoitteet ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen (KHK) vähentämiselle eri maissa. EU:ssa tavoitteeseen pyritään muun muassa edistämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja energiansäästöä. EU:n laajuinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. KHK-päästöjen vähentämisessä tullaan etenemään globaalisti asteittain kohti tiukempia päästövähennyksiä. Tässä teknologioilla ja teknologian kehityksellä on merkittävä rooli. Suomalaisen energiaosaamisen vahvuusaloja ovat bioenergian, tuulivoiman ja jätehuollon teknologiat sekä teollisuuden energiankäyttöä tehostavat teknologiat. Kysyntää tulee olemaan myös teknologioille, joiden avulla voidaan vähentää liikenteen ja rakennusten energiankäyttöä ja päästöjä. Tulevaisuudessa tarvitaan nykyteknologioiden lisäksi uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi, jotta päästöjen kasvu saadaan pysähtymään. 1

8 ClimBus-ohjelma ajoittuu siis ilmastopoliittisesti merkittävään ajanjaksoon, vuosille Ohjelman taustalla on Tekesin Teknologia ja ilmastonmuutos -teknologiaohjelma Climtech ( ), jossa koottiin tietoa ilmastonmuutosta hillitsevistä teknologioista ja tunnistettiin suomalaisten liiketoimintamahdollisuuksia. ClimBus-ohjelma pyrkii realisoimaan näitä mahdollisuuksia. 2 ClimBus-ohjelman kuvaus 2.1 Ohjelman tavoitteet ClimBus-ohjelma tähtää suomalaisten ilmastoteknologian yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä uuden yritys- ja liiketoiminnan synnyttämiseen ilmastomarkkinoille. Ohjelman päätavoitteena on kehittää sellaisia kilpailukyvyltään vahvoja tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja, jotka ovat: kustannustehokkaita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, kansainvälistä huippuluokkaa, vientipotentiaaliltaan merkittäviä sekä ilmastomyönteistä toimintaa edistäviä. ClimBus-ohjelman tavoitteena on saada yritykset heräämään ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuuksiin ja panostamaan kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on sekä teknologia- että palveluliiketoiminnoissa kehittää uusia liiketoimintamalleja sekä luoda arvoverkon eri toimijoiden välisiä yhteenliittymiä. Ohjelmassa pyritään myös tunnistamaan potentiaalisia uusia liiketoiminnan kasvualueita. Teknologiapuolella kasvumahdollisuudet lyhyellä tähtäimellä tunnetaan varsin hyvin, mutta pitkällä tähtäimellä on vaikea ennustaa, mitkä teknologiat menestyvät parhaiten. Ohjelmassa pyritään tunnistamaan tällaisia tulevaisuuden menestysteknologioita ja tuotetaan tietoa, joka antaa perustaa yritysten pitkän tähtäimen t&k-panosten suuntaamiseen. Palvelupuolella ClimBus-ohjelma aktivoi uusien liiketoimintakonseptien kehittämistä sekä sitä tukevaa korkeatasoista tutkimusta. Ohjelma pyrkii synnyttämään maahamme kansainvälisesti vahvoja ja tunnettuja tutkimusverkostoja. ClimBus-ohjelma toteuttaa myös kansallista energia- ja ilmastostrategiaa tuomalla esiin teknologian mahdollisuuksia sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksia päästöjen vähentämisessä pitkällä aikajänteellä. Lisäksi ohjelmassa tuotetaan tietoa toimintaympäristön muuttumisesta globaalin ilmastopolitiikan vaikutuksesta erityisesti yritysten strategisen suunnittelun ja ilmastoriskien hallinnan tarpeisiin. 2.2 Ohjelman painopisteet ClimBus-ohjelmassa keskitytään seuraaviin teemoihin: Puhdas energiantuotanto ja polttoaineet Kasvihuonekaasujen talteenotto ja hyötykäyttö Energiatehokkuusteknologiat Ilmastonmuutoksen hillinnän palveluliiketoiminta Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet ja teknologiat. 2.3 Ohjelman organisointi ja resursointi ClimBus-ohjelma toteutetaan ajalla Ohjelman kokonaisbudjetti noussee lähelle 75 miljoonaa euroa, josta noin puolet on Tekesin rahoitusta. Rahoituksen pääpaino on ollut yrityshankkeissa ja näitä tukevissa tutkimuslaitosten hankkeissa. Lisäksi ohjelma rahoittaa sellaisia strategisen ja pitkän tähtäimen tutkimushankkeita, jotka auttavat tulevaisuuden teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa. Tutkimushankkeille on avattu haku kerran vuodessa; viimeinen julkisen tutkimuksen haku päättyi syksyllä Yritykset voivat jättää ohjelmaan hakemuksia 2008 vuoden loppuun asti. ClimBus-ohjelmalla on johtoryhmä, jonka päätehtävänä on ollut ohjelman strategian muodostaminen sekä ohjelman ohjaaminen haluttuun 2

9 suuntaan. Johtoryhmän kokoonpano on vuonna 2007 ollut seuraava: Jussi Nykänen, GreenStream Network Oy (pj) Sirkka Vilkamo, kauppa- ja teollisuusministeriö (ajalla ja ) Pentti Puhakka, kauppa- ja teollisuusministeriö (ajalla ) Matti Rautanen, Metso Power Eero Siitonen, YIT/Inesco Oy Mika Räsänen, Suomen teollisuussijoitus Oy Petri Väisänen, Pöyry Energy Risto Talja, Metso Paper Marjatta Aarniala, Tekes Jatta Jussila, Technopolis Oyj (siht.) Johtoryhmä on vaikuttanut ohjelman sisältöön muun muassa julkisen tutkimuksen hakujen suuntaamisen kautta. Johtoryhmä on myös antanut hankekäsittelyssä lausuntonsa julkisista tutkimushankkeista Tekesin päätöksenteon tueksi ja pohjaksi. ClimBus-ohjelma on kutsunut kahdesti vuodessa kokoon yhteistyöfoorumin, jonka puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Motiva Oy:stä. Foorumin jäsenet on listattu liitteessä 1. Yhteistyöfoorumin tehtävänä on varmistaa ohjelman kytkentä yhteiskunnan eri intressipiireihin ja niiden toimintoihin. Foorumi on vahvistanut edellytyksiä eri rahoittajien väliselle yhteistyölle ohjelman tavoitteiden mukaisten hankkeiden synnyttämiseksi. Lisäksi yhteistyöfoorumi on antanut palautetta ClimBus-ohjelman toteutukseen sekä suosituksia ja kannanottoja strategisiin avauksiin ohjelmassa. Ohjelman käytännön toteutuksesta on vuonna 2007 vastannut ohjelman koordinaattori Jatta Jussila Technopolis Oyj:stä tukenaan asiantuntijatiimi Tekesissä. Ohjelman päällikkönä on toiminut teknologia-asiantuntija Marjatta Aarniala. Tekesissä ohjelmatiimissä ovat toimineet myös johtava teknologia-asiantuntija Raija Pikku- Pyhältö, teknologia-asiantuntija Jarkko Piirto, teknologia-asiantuntija Pia Salokoski ja johtava teknologia-asiantuntija Mikko Ylhäisi. Ohjelman viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta vuonna 2007 on puolestaan vastannut viestintäasiantuntija Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy:stä yhdessä Tekesin tiedottaja Soile Pohjanpalon kanssa. Ohjelmakoordinaation assistenttina on toiminut Maritta Seilo Technopolis Oyj:stä ja verkkoviestinnästä sekä ClimBus Business Programmesta vastaavana assistenttina Päivi Saarnia Green Net Finland ry:stä. 3 Teknologiaohjelman toiminta vuonna Hankesalkku 2007 ClimBus-ohjelmassa on kaudella rahoitettu kaikkiaan 50 tutkimushanketta, joiden yhteenlaskettu volyymi on noin 23,8 miljoonaa euroa ja Tekes-rahoitus noin 15,7 miljoonaa euroa. Vastaavana aikana on ohjelma rahoittanut yhteensä 74 yrityshanketta. Näiden kokonaisvolyymi on noin 50 miljoonaa euroa, josta Tekes-rahoituksen osuus on noin 21 miljoonaa euroa. Kuvassa 1 on esitetty yhteenlasketun Tekes-rahoituksen jakautuminen ohjelman painopisteille vuoden 2007 lopussa. Kuvassa 2 puolestaan on esitetty Tekesin rahoitus energia- ja ilmastonmuutosteknologioihin kokonaisuudessaan eri vuosina. Hankesalkussa korostuvat ClimBus-ohjelman teemoista Puhdas energiantuotanto ja polttoaineet sekä Energiatehokkuusteknologiat. Kaikissa tutkimusprojekteissa on mukana yrityksiä ja monissa myös useampia tutkimusryhmiä. Lisäksi suurimmassa osassa hankkeista tehdään kansainvälistä yhteistyötä. ClimBus-ohjelman hankkeisiin on vuosina osallistunut 22 tutkimuslaitosta ja yhteensä noin 165 yritystä. Tekes käynnisti vuonna 2007 BioRefine Uudet biomassatuotteet -ohjelman, jonka toimintaalue kattaa myös biopohjaiset polttoainejalosteet. ClimBus-ohjelmaan kuuluneet aihepiirin projektit raportoivat jatkossa tälle ohjelmalle tuloksistaan. 3

10 Tekes rahoitus yhteensä 10 % 12 % 1 % 32 % Puhdas energiantuotanto ja polttoaineet Kasvihuonekaasujen talteenotto ja muu kuin energiahyötykäyttö sekä muut KHK-kaasut Energiatehokkuusteknologiat Palveluliiketoiminta 5 % Tulevaisuuden teknologiat ja liiketoimintamahdollisuudet 40 % Kansainvälisten yhteistyösopimusten hallinnointi Kuva 1. Tekes-rahoituksen jakautuminen ClimBus-ohjelman painopisteille vuoden 2007 lopussa. 120 Million euros Wind energy Solar energy Waste-to-energy Bioenergy Hydro power Other energy technology Fusion Fission Other energy production Energy end-use Other climate technology Kuva 2. Tekesin kokonaisrahoitus energia- ja ilmastonmuutosteknologioihin eri vuosina. 4

11 3.2 Teknologiaohjelman toteutus Johtaminen ClimBus-ohjelman johtoryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana viisi kertaa. Työskentelyssä keskityttiin ohjelman strategian täsmentämiseen, hakujen suunnitteluun ja hankekäsittelyyn sekä ohjelman loppukauden suunnitteluun. Ohjelma järjesti haun julkisen tutkimuksen jatkohankkeille keväällä 2007 ja varsinaisen tutkimushaun, joka oli myös ohjelman viimeinen haku, syksyllä ClimBus-ohjelman teettämä ClimBus Research Landscape -nettisivusto valmistui alkuvuodesta Sivusto on linkitetty ClimBus-ohjelman sivuille kohtaan Kansainväliset asiat. Sivusto listaa keskeisiä julkaisuja, jotka käsittelevät ilmastoja energiamarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi sivusto sisältää tietoa keskeisistä hankkeista sekä toimijoista (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset) seuraavilla aloilla: 1. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 2. Energiatehokkuus teollisuusprosessien ja rakennustekniikan tuotteissa 3. Agrobiomassa energialähteenä. Mukana on myös analyyseja julkaisutoiminnasta ja patenteista. ClimBus-ohjelman yhteistyöfoorumi kokoontui vuonna 2007 kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin yhdessä ClimBus-ohjelman johtoryhmän kanssa, ja kyseisessä kokouksessa käsiteltiin ClimBus-ohjelman loppukauden toimintasuunnitelmaa. Foorumi on myös kuullut kokouksissaan ClimBus-ohjelman tutkimushankkeiden tuloksista ja keskustellut niin kotimaisesta kuin kansainvälisestäkin ilmastopolitiikasta. Yhteistyöfoorumin kokousten lisäksi ClimBus-ohjelma on käynyt aktiivista vuoropuhelua sitä sivuavien ohjelmien ja hankkeiden kuten Tulevaisuusselonteko-hankkeen, Suomen Akatemian Kestävä energia -ohjelman, Sitran Ympäristöohjelman ja MMM:n koordinoiman Sopeutumisen tutkimusohjelman kanssa. Ilmastonmuutoksella voi useille eri alojen yrityksille olla sellaisia positiivisia tai joskus epävarmuutta aiheuttavia vaikutuksia, joita yrityksissä ei ehkä vielä edes tunnisteta. Osana ClimBus Business Programme -kokonaisuutta kehitettiin Business Breakfast -seminaarisarja, jossa paneudutaan ilmastonmuutoksen luomaan liiketoimintapotentiaaliin ja herätellään yrityksiä tarkastelemaan ko. muutostekijää oman liiketoimintansa kannalta. Tilaisuuksien tavoitteena on myös muistuttaa, että ilmastonmuutos voi luoda osalle yrityksistä paineita kehitystoimintaan ja riskien hallintaan. Business Breakfast -tilaisuuksia järjestetään ClimBus-ohjelman aikana useilla paikkakunnilla yhteistyössä Technopolis Oyj:n ja osaamiskeskusohjelman kansallisen ympäristöja energiaklusterin kanssa. ClimBus-ohjelman www-sivuille on myös luotu Liiketoiminnan tueksi -osio, johon on koottu tietoa ja yhteyksiä liiketoiminnan ja kansainvälistymisen kouluttajiin sekä konsultteihin. ClimBus-ohjelman kansainvälistämistoimenpiteiden tärkeimpänä tavoitteena on yritysten liiketoiminnan kasvattaminen ja tutkimusyhteistyön lisääminen. Kansainvälisyys on ilmennyt ohjelmassa sekä ohjelmatason että projektitason toimenpiteinä. Ohjelmatason toimenpiteet ovat olleet pitkälti verkostojen ja puitteiden luomista sekä tiedonvaihdon tehostamista. Yhtäältä on pyritty tiedottamaan suomalaisille toimijoille kansainvälisen kentän tapahtumista mm. EU:n puiteohjelmien hauista on tiedotettu sähköisin uutiskirjein. Toisaalta viestinnällä on pyritty parantamaan Suomen tunnettuutta ilmastoteknologian korkean osaamisen maana kansainvälisellä foorumilla. Tarkoitusta varten ohjelma on mm. julkaissut kerran vuodessa englanninkielisen uutislehden, jossa kerrotaan suomalaisesta osaamisesta. Vuonna 2007 osallistuttiin myös Carbon Forum Asia näyttelyyn Singaporessa. 5

12 Hanketason kansainvälisyyttä on pyritty nostamaan lisäämällä tutkijavaihtoa ja käynnistämään yhteisprojekteja hyödyntämällä jo olemassa olevia puitesopimuksia ja verkostoja. Näitä verkostoja ovat muun muassa Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tutkimussopimukset. Lisäksi ClimBus-ohjelma osallistuu EU-rahoitteisen ERA-NET Bioenergian toimintaan. 3.3 Viestintä ja aktivointi Vuoden 2007 viestinnässä keskityttiin hankkeiden tuloksista tiedottamiseen. Hankkeiden tuloksia uutisoitiin yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. mm. lehtiartikkelien, lehdistötiedotteiden ja www-uutisten muodossa. Ohjelma julkaisi kaksi painettua uutislehteä, keväällä englanniksi ja syksyllä suomeksi. Uutislehdistä tuli hyvää palautetta, ja ne vakiinnuttivat paikkansa ohjelman keskeisenä viestintävälineenä. Ohjelmalla oli edelleen myös oma palsta Motiva Xpress lehdessä, lehti ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Ilmastonmuutosuutisointi kasvoi moninkertaisesti vuonna Viestimissä käsiteltiin myös teknologian mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Teknologiaratkaisut ja liiketoimintanäkökulma ei kuitenkaan vielä saanut ansaitsemaansa näkyvyyttä muun ilmastokirjoittelun joukossa, muutamaa ammattilehteä lukuun ottamatta. Teknologianäkökulmaa tuotiin esiin Ilmatieteen laitoksen järjestämässä toimittajakoulutuksessa ja toimittajia aktivoidaan aiheen käsittelyyn jatkuvasti. Vuoden 2007 aikana ClimBus-ohjelma järjesti 2 omaa seminaaria ja työpajaa (Liite 2). Lisäksi valmisteltiin kansainvälinen seminaari hiilidioksidin talteenoton teemalla alkuvuodeksi Seminaarit toimivat verkottumisen tapahtumapaikkoina, niissä osaaminen näkyy, kuuluu ja siirtyy, ja lisäksi seminaarit aktivoivat osallistujia ideoimaan uutta liiketoimintaa ja uusia kehitysprojekteja. 4 Julkaisut Innovaatioita ilmaston hyväksi ClimBus Uutislehti 2/2007 Suomenkielinen kattava uutislehti Julkaisupvä: ClimBus Newsletter 1/2007 Englanninkielinen kattava uutislehti Julkaisupvä: Innovaatioita ilmaston hyväksi ClimBus Uutislehti 2/2006 Suomenkielinen kattava uutislehti Julkaisupvä: ClimBus Newsletter 1/2006 Englanninkielinen kattava uutislehti Julkaisupvä: Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet, ClimBus-teknologiaohjelman katsaus 2007, Teknologiakatsaus 211/2007, Jatta Jussila, Technopolis Oyj (toim.), Tekes, Helsinki, Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet, ClimBus-teknologiaohjelman katsaus 2006, Teknologiakatsaus 193/2006, Eija Alakangas, VTT & Jatta Jussila, Technopolis Oyj (toim.), Tekes, Helsinki, Suomen ilmastoteknologiaklusterin kilpailuetu, Teknologiakatsaus 194/2006, Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Jari Hiltunen, Jukka Loikala, Santtu Hulkkonen & Janne Hietaniemi (eds.), Tekes, Helsinki, Saatavilla: opencms/opencms/ohjelmaportaali/ohjelmat/ ClimBus/fi/Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_ aktivointi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/ 194_06_Suomen_Ilmastoteknologiaklusterin_ kilpailuetu.pdf Finnish Climate Business Initiative for Central and Eastern Europe, Tekes-Finpro-DuO-projektin loppuraportti, Santtu Hulkkonen, Finpro Central & South East Europe & Tommi Tynjälä, Green Stream Network Ltd (eds.), Helsinki, August Saatavilla: opencms/ohjelmaportaali/ohjelmat/climbus/fi/ Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Julkaisut/ Projektiaineistot/2004/Raportit/Report-Climbus_ CEE-0509-final.pdf 5 Viitteet Jaakko Pöyry Consulting, Ilmastoaiheisen teknologiaohjelman taustaselvitys (sopimus 10340/25/03), Selvitys Tekesille,

13 1 Puhdas energiantuotanto ja polttoaineet Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line-määritykseen Wood chip moisture on-line measurement system based on the combination of the different methods Timo Järvinen hankkeen vastuullinen johtaja VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1603, Jyväskylä Puh Pekka Teppola VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1199, Kuopio Microkatu 1, Kuopio Puh Jouko Malinen VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1100, Oulu KV1 Kaitoväylä 1, Oulu Puh Sami Siikanen VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1199, Kuopio Microkatu 1, Kuopio Puh Eero Hietala VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 1100, Oulu KV1 Kaitoväylä 1, Oulu Puh Markku Tiitta Kuopion yliopisto, fysiikan laitos PL 1627, Kuopio Savilahdentie 9, Kuopio Puh Abstract The aim of the project is to develop wood chip moisture on-line measurement system based on the combination of different methods. The gauges utilised are nir-, impedance- and radiometric devices. All the measurements are installed in PDU-scale conveyor facility, which is targeted for development and testing fuel and bulk material quality and property measurement technology and devices. The system enables to achieve accurate reference moisture content data and sufficient range of moisture content variation in full scale. The usability and accuracy of the separate measurement methods have been researched by testing in different conditions. As a result it will be suggested the best combination of different methods for each purpose. The actual system will be realised in a separate new project under plan. The combination should have good usability and it should be able to apply to the different types of wood chip like wood chips for pulping and logging residue chips and even to other biomass materials in variable conditions. Projektin kuvaus Projektin kesto Projektin rahoitus , josta Tekesin osuus Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset Osallistuvat yritykset Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Jyväskylän ja Oulun toimipisteet Kuopion yliopisto, fysiikan laitos, Kuopio Alholmens Kraft Oy, BMH Technology Oy, Jyväskylän Energiantuotanto Oy, Kouvo Automation Oy,Metso Power Oy, Metsäteho Oy, Raumaster Oy 7

14 Hankkeen tavoitteena on yhdistelmämittauksen kehittäminen hakkeen kosteuden on-line -määritykseen perustuen nir-, impedanssi- ja radiometriseen menetelmään. Mittaukset on asennettu VTT:n koelinjan mittahihnalle, joka mahdollistaa tarkemman referenssikosteuden saannin ja halutun kosteusalueen ja olosuhdemuuntelun lähes täydessä mitassa verrattuna energialaitos- tai teollisuusoloihin. Koeajojen avulla on tutkittu erillisten menetelmien toimivuus ja tarkkuus eri oloissa ja niiden perusteella tehdään ehdotus yhdistelmämenetelmäksi, joka toteutetaan erillisessä hankkeessa. Menetelmällä tulee olla hyvä käytettävyys ja sovellettavissa erityyppisille hakkeille, kuten teollisuus- ja metsähake sekä mahdollisesti myös muille biomassoille vaihtelevissa oloissa. 1 Tausta Puuperäisen biomassan, kuten metsähakkeen energiakäytössä ja muussa raaka-ainekäytössä, esim. nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksessa, etukäteen prosessin ohjaukseen saatu kosteustieto nostaa hyötysuhdetta ja käytettävyyttä. Toisaalta hakkeen kosteustietoa tarvitaan useimpien puunjalostusprosessien säädössä, tyypillisesti esimerkiksi kemiallisessa massanvalmistuksessa hakkeen kosteustiedon avulla saatua tietoa puun kuiva-ainesmäärästä voidaan hyödyntää tarkempaan keittokemikaalien annostukseen, mekaanisen massanvalmistuksessa kosteustieto kertoo tarkemmin raaka-aineen laadusta prosessoinnin kannalta. Perusongelma näissä tapauksissa on sama: saada mahdollisimman tarkka ja nopea etukäteistieto hakkeen kosteuspitoisuudesta. Kuitenkin on-linemäärityksen kehittämisen vaikeusaste nousee materiaalin epähomogeenisuuden kasvaessa so. kun siirrytään teollisuushakkeesta energiakäyttöön menevään hakkuutähdehakkeeseen. Periaatteessa kosteuden jatkuvatoimiseen mittaukseen voidaan käyttää erikseen hyvin monenlaisia menetelmiä, esimerkiksi laajaa aluetta sähkömagneettista spektriä (gamma, röntgen, ir, rf, mikroaalto, radio-aalto, sähköiset menetelmät), ydinmagneettista resonanssia ja neutroni(absorptio)menetelmää. Vertailumittauksena käytetään puun kosteuden standardin mukaista määritystä kuivaamalla kosteusnäyte lämpökaapissa vakiopainoon. Hitaudestaan huolimatta standardimenetelmä on sellaisenaan tai eri pikakosteusmittausmodifikaatioina käytössä teollisuudessa ja tutkimuksessakin kaikkialla maailmassa. Koska hakkeen kosteusmittaus on ollut haastavaa nykyteknologiallakin, niin erilaisia kiertoteitä so. epäsuoria menetelmiä on myös käytetty (Järvinen, Malinen & Tiitta, 2007). 2 Tavoitteet ja rajaukset Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmien yhdistämiseen perustuva on-line-kosteusmittausmenetelmä hakkeelle, joka on tarkempi ja ennen kaikkea käytettävämpi ja olosuhdesietoisempi kuin erilliset menetelmät. Yhdistämällä pyritään eri menetelmien etujen avulla korjaamaan niiden puutteita: esim. läpäisevä menetelmä (gammamittaus) yhdistetään pintamittausluonteiseen sekä lumeen ja jäähän herkemmin reagoiviin menetelmiin, kuten nir- ja/tai impedanssimittaus. Koska puun kosteuden on ollut hyvin haastavaa, niin tässäkin tapauksessa asiaa lähestytään tutkimuksellisen keinoin lähtien menetelmien perusteista. Valmiin mittausratkaisun kehittäminen vaatii kuitenkin lisäpanostuksia. Ensivaiheessa tavoitteena on yhdistelmämenetelmä, joka myöhemmin kehitetään ja kalibroidaan mahdollisesti monimuuttujamallinnuksen avulla tai yksinkertaisemmilla algoritmeilla erillisessä hankkeessa kosteusmittariksi eri sovelluksiin. 3 Toteutus Kosteusmittauksen kehittämisen eräs pääkysymyksiä on, miten saadaan luotettava referenssimittaus riittävän suuresta materiaalivirrasta, jolloin päästään laboratoriomitasta eteenpäin. VTT:llä ja muillakin kehittäjillä on paljon kokemusta myös suoraan energialaitoksilla ja teollisuudessa tehdystä kosteusmittauksen kehitystyöstä, jolloin luotettavaa vertailutietoa esim. näytteenoton edustavuuden ja riittävän kosteusvaihtelun suhteen on ollut hyvin vaikea saada. Siksi hankkeessa on käytetty VTT:lle Jyväskylään toteutettua täydenmitan koelinjaa (Järvinen, 2005), jossa materiaalia voidaan hallitusti kierrättää ja manipuloida halutulla tavalla. 8

15 Kuva 1. Kuvissa koelinjan mittahihna: vasemmalla metsähaketta ja radiometriset mittaukset sekä niiden välissä kaupallinen ir-mittari ja oikealla teollisuushaketta ja nir-mittapää sekä kaksi impedanssimittausta. Koelinjaan asennettiin kaikki tarvittavat mittaukset: VTT:llä Oulussa kehitetty nir-mittauspää (Aikio et al., 2002) sekä Kuopion yliopistossa kehitetyt impedanssimittapäät (Tiitta, 2007) linjassa valmiina olevien radiometristen ja muiden mittausten lisäksi (kuva 1) (Järvinen, 2007). Linjaan syötettiin erityyppisiä ja kosteusalueilla olevia hakkeita, jotka oli saatu polttoainetoimittajalta ja sellunvalmistajalta. Eri kosteustasot on saatu haketta kuivaamalla, kastelemalla ja seostamalla. Lisäksi hakkeita on jäädytetty konttipakastimessa. Projekti on käynnistynyt elokuussa 2007 ja syyskuun aikana tehtiin mittauksien asennukset ja tarvittavat kalibroinnit. Ensimmäinen mittausjakso toteutettiin loka-marraskuussa, jonka tulokset on analysoitu ja raportoitu johtoryhmälle tammikuussa Toinen mittausjakso on tehty talvioloissa maaliskuussa 2008 käyttäen myös jäädytettyjä hakkeita. Koetoimintaa hankkeessa ei enää tehdä, vaan tarkoituksena on analysoida maaliskuun kokeet ja tehdä esitys yhdistelmämenetelmäksi, jota kehitetään jatkohankkeessa. Projekti on suunniteltu päättyväksi syyskuussa Tulokset Toistaiseksi on käsitelty syksyllä 2007 tehtyjen ajojen mittaustulokset. Tulokset on käsitelty eri menetelmien osalta. Nir-menetelmässä mittapäästä tuleva sädekimppu vietiin valokuidulla InGaAs-alueen ( nm) Zeissin rivispektrometrille, jolla voitiin mitata 128 aallonpituutta kerralla. Mitatut spektrit olivat pimeävirta- ja referenssikorjattuja absorbanssispektrejä. Niiden integrointiaika 10 ms ja ne keskiarvoistettiin ja tallennettiin sekunnin välein. Referenssinä käytettiin mitattua ja laskettua kosteutta ja malliin otettiin spektrejä 2 min aikavälillä ennen referenssikosteutta. Mittauksien kalibroinnissa käytettiin partial last square (PLS) -menetelmää. Kuvassa 2 on esitetty erään teollisuushakemittauksen raakaspektri ja mallin kalibrointisarja. Kuvan 2 kalibrointimallissa oli 13 referenssipistettä suhteellisen tasaisesti hakkeen kosteusvälillä m-%. Laskennassa käytettiin tuhansia spektrejä. Korrelaatiokertoimeksi ao. spektrien ja referenssikosteuden välillä saatiin tässä tapauksessa ja kosteuden keskivirheeksi mallin osalta 1,3 prosenttiyksikköä (Siikanen, 2008). Kun em. mallia käytettiin kosteuden ennustamiseen testisarjassa, saatiin esimerkkinä tulos, joka on esitetty kuvassa 3. Ennustekosteus on nousevan kosteuden alueella vastaava kuin testisarjassa, mutta laskevan kosteuden alueella tulee virhettä, joka voi selittyä pintakosteuden siirtymisellä hihnaan ja tässä tapauksessa kuivempiin hakepalasiin sekä haihtu- 9

16 Kalibrointisarja: mitattu vs. ennustettu n: 2001 r: R 2 : RMSE: b 0 : / b 1 : / Kuva 2. Vasemmalla nir-mittauksen raakaspektri (x-akselilla aallonpituus, y-akselilla kosteus); oikealla esimerkki PLS:llä lasketusta kalibrointimallista ao. hakkeelle. misella. Kuitenkin laskevallakin alueella trendi on vastaava kuin testisarjassa. Impedanssispektroskopiassa materiaan muodostetaan elektrodeilla muuttuva sähkökenttä ja tutkittavaa systeemiä voidaan kuvata sähköisillä malleilla, joiden perusteella siitä voidaan analysoida haluttuja ominaisuuksia. Impedanssispektroskopiassa mittausalue on vastaava kuin kapasitiivisella menetelmällä. Etuna on kuitenkin, että mittaus tehdään useilla eri taajuuksilla, josta edelleen em. spektrin mallinnuksen avulla saadaan tietoa mm. hakkeen kosteudesta. Syksyn 2007 mittauksissa käytettiin kahta erilaista elektrodityyppiä; toinen oli pinnasta mit- Kuva 3. Ennustemallin testaus (kuvan lukuisat siniset pistejoukot edustavat testisarjan kosteuspitoisuutta ajan funktiona; x-akseli ja yksittäiset suuremmat punaiset pisteet mallilla ennustettua kosteuspitoisuutta). 10

17 Selluhake x 104 Keskiarvo minuutin aikana tehdyistä mittauksista Enas m-tase Minuuttia (0 = klo 12.00) Kuva 4. Impedanssin itseisarvon muutokset (yhtenäinen sininen viiva) erään teollisuushakeajon aikana (neliöt ja pallot edustavat referenssikosteuksia (vrt. kuva 5.): laboratoriokosteus ja ajon massataseesta laskettu kosteus). taava laahaava malli ja toinen hakevirran sisällä uiva torpedo-malli (Tiitta, 2008). Kuvassa 4 on esitetty miten tietyllä taajuudella mittauksista laskettu ns. impedanssimodulus seuraa kosteuspitoisuuden kehittymistä eräässä teollisuushakeajossa. Impedanssimittauksien perusteella tehtiin monimuuttujaregressiomallit kosteuksien suhteen eri haketyypeillä. Mallien korrelaatiot on esitetty taulukossa 1. Kuvassa 5 on esitetty regressiomalleilla lasketut kosteudet sekä referenssipisteet ja luottamusvälit: suorat kuvaavat lineaarista sovitusta ja 95 %:n luottamusväliä. Sovituksien standardoiduksi keskivirheeksi saatiin 1,26 prosenttiyksikköä. Radiometrisillä mittauksilla, joita linjalla on kaksi (Am- ja Cs-lähteeseen perustuen), mitataan periaatteessa tiheyttä. Tiheys korreloi kosteuden kanssa hyvin tasalaatuisella hakkeella (taulukko 2 ja kuva 6), mutta hakkeen laadun muuttuessa on käytettävä ao. hakkeelle soveltuvaa uutta kalibrointikäyrää. Metsähakkeella tiheyden luontainen vaihtelu on kuitenkin niin suurta, että vastaavan tasoista korrelaatioita, joita teollisuushakkeella saatiin, ei tullut, mutta kuitenkin selvä yhteys on havaittavissa (taulukko 2). Kuitenkin jopa samantyyppisellä eri vuosilta peräisin olevalla Taulukko 1. Regressiomallien korrelaatiot (yksittäinen parametri edustaa joko impedanssimodulusta tai vaihesiirtoa; kaksi parametria sisältävät kummatkin). Korrelaatio keskiarvo-kosteuden kanssa Selluhake Metsähake Paras korrelaatio yksittäisen parametrin kanssa 0,89-0,98 Regressiomallin R (kaksi parametria) 0,90 0,98 Regressiomallin estimaatin standardivirhe 1,7 % 0,9 % 11

18 MC_malli laatu Selluhake Metsähake Fit line for Total 35 R Sq Linear = MC_korjmtase Kuva 5. Impedanssimittauksista ja referenssikosteuksista laskettujen regressiomallien vastaavuus eri hakelaaduilla (x-akselilla referenssikosteus ja y-akselilla impedanssi-mallista saatu kosteus). samasta puulajista tehdyllä teollisuushakkeella korrelaatio kosteuden ja tiheyden välillä näyttäisi muodostuvan kohtuulliseksi (kuva 7). Myös tässä projektissa 2007 ja 2008 teollisuushakkeella tehdyt mittaukset antavat vastaavan tuloksen (kuva 8), vaikka 2008 ajoissa oli myös huomattava määrä jäädytettyä haketta. Taulukko 2. Kosteuden ja tiheyden välinen korrelaatio hakemittauksissa (radiometristen mittausten lineaarinen vaimennuskerroin vastaa tiheyttä, koska hakepatjan korkeus on myös ajoissa mitattu). Korrelaatiotaulukko, selluhake itih, astia itih,astia, pak. Cs lin. vk Am lin.vk kakosteus, m-% mtkosteus, m-% itih,astia, kg/m itih,astia, pakattu, kg/m Korrelaatiotaulukko, metsähake Itih. astia Itih.astia, pak. Cs lin. vk Am lin.vk kakosteus, m-% kakosteus, m-%, nk itih,astia, kg/m itih,astia, pakattu, kg/m

19 1/cm Lineaarinen vaimennuskerroin 137 CS:lle keskiarvokosteuden funktiona 2007 selluhakeajoissa lin.vk. CS, 2 min ka 1/cm Poly. (lin.vk. CS, 2 min ka 1/cm) Lineaariset vaimennuskertoimet laskettu 2 minuutin keskiarvoina sekunnin välein kerätystä datasta 2 R = kosteus, m-% Kuva 6. Radiometrisen (127Cs) mittauksen lineaariset vaimennuskertoimet kosteuden funktiona. 1/cm Lineaarinen vaimennuskerroin 241Am:lle kosteuden funktiona mäntyselluhakeajoissa 2007 ja laboratoriomittauksissa 1992 Lineaariset vaimennuskertoimet (07) laskettu 2 minuutin keskiarvoina sekunnin välein kerästystä datasta, 1992-mittauksissa kerätty useita miljoonia pulsseja, aika ei ole tiedossa, keruunopeus kuitenkin < 1 s vuoden 1992 laboratoriomittauksissa Am-241:n aktiivisuus 0,52 GBq ja kollimointiaukko 12 mm; koelinja-ajoissa vastaavat arvot 1,48 GBq ja 10 mm 2 R = kosteus, m-% Kuva 7. Radiometrisen (241Am) mittauksen lineaariset vaimennuskertoimet kosteuden funktiona (pisteet saatu 2007 koelinja- ja laboratoriomittauksista; Puumalainen,1992). kg/m Irtotiheys vs. keskiarvokosteus selluhakeajoissa 2007 ja mittaus 30 l astiassa säännönmukaisesti "pakattuna 2 R = R = 0.96 mittaus 30 l astiassa käsittelemättä m-% Kuva 8. Irtotiheyden ja kosteuden välinen korrelaatio teollisuushakkeella (pisteet vuoden 2007 ja 2008 koelinja-ajoista). 13

20 5 Tuloksien hyödyntäminen Hankkeessa on mukana rahoittajina Tekesin lisäksi energia- ja metsäteollisuuden yrityksiä sekä käsittelylaitevalmistajia ja instrumenttitoimittaja. Tuloksia voidaan jo erillisinä suoraan hyödyntää lämpö- ja voimalaitoksilla ja teollisuudessa sekä laitostoimituksissa, joissa tarvitaan tarkempaa tietoa poltto- tai raaka-aineen laadusta, kosteuden ja tiheyden osalta. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin yhdistelmämittauksen toteuttaminen, joka vaatii jatkohankkeen. Jatkohankkeessa tavoitteena on menetelmäesityksen perusteella tehdä yhdistelmäratkaisu hakkeen on-line-kosteusmittaukseen, jota sovelletaan eri käyttötarkoituksiin so. esim. energiahakkeelle ja teollisuushakkeelle vaihtelevissa oloissa, mutta myös muut biomassat voivat tulla kyseeseen. Tällaisia voivat olla sekä pohjoiset että eksoottisemmat eteläiset puu- ja kasviperäiset poltto- ja raaka-aineet erilaisissa olosuhteissa. Tarve biomassojen kosteuden mittaukseen lähtee suoraan poltto- ja raaka-aineiden tarkemman ja säästävämmän käytön vaatimuksesta, joka tulee sekä ilmastonmuutoksen aiheuttaman paineen että yleensä ympäristöä säästävämmän teknologian kehittämistavoitteista. Lisäksi samanaikaisesti saadaan kustannussäästöjä jo hyötysuhteiden nousun kautta, joka pienentää myös hiilidioksidipäästöjä. Viitteet Aikio, M., Suopajärvi, P., Tenhunen, J., Haapalainen, A., Seppänen, T., Alasaarela, I., Vasama, H. & Mäntylä, M., Design and manufacturing method for IR analyzers based on mirror optics, Research activities in optoelectronics and electronics manufacturing, VTT Electronics, Oulu, 2002, ss Järvinen, T., Malinen, J., Tiitta, M. & Teppola P., State of art -selvitys puun kosteusmittauksesta, Metsäteho Oy Puun kosteusmittaus -hanke, VTT:n Tutkimusraportti, Jyväskylä, 2007, 90 s. Järvinen, T., PDU-scale conveyor facility, ClimBusteknologiaohjelman vuosiseminaari, Hyvinkää , VTT Process, Poster-presentation. Järvinen, T., Polttoaineen kosteuden mittaus matalaenergistä gammasäteilyä käyttäen, VTT:n Tutkimusraportti, Jyväskylä, 2007, 14 s. Puumalainen, P., Paperin laadun ja siihen valmistusprosessissa vaikuttavien tekijöiden on-line-mittaukset, Tieteellisiä julkaisuja 29, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Lappeenranta, 1993, 279 s. Siikanen, S., Zeiss-NIR -laitteistolla saatuja mittaustuloksia, Hankkeen Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen raportti johtoryhmälle Tiitta, M., On-line impedanssi- ja ae-mittaukset VTT:n hakekuljettimella, Hankkeen Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen raportti johtoryhmälle Tiitta, M., Tomppo, L. & Lappalainen, R., Vertaileva kosteusmittaus, Hankkeen Biomassapolttoaineen käsittelytekniikan kehittämishanke päätulokset, Tutkimusraportti, Kuopio, 2007, 14 s. 14

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti Lääke 2000 Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Loppuraportti Lääke 2000 biolääketiede, lääkekehitys ja farmaseuttinen teknologia Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003

Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 2/2004 Loppuraportti Moottoritekniikan teknologiaohjelma ProMOTOR 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 2/2004

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Loppuraportti 60K04148-Q090-025A 5.12.2002 Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Sivu ii(viii) ESIPUHE Uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmä (Renewable Energy Certificate System, RECS) on eurooppalainen

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot