Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö dnro 3533/3/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12"

Transkriptio

1 LUONNOS Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin valitukseen hallintoriitahakemuksen hylkäämisestä on mahdollista vastata. Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö dnro 3533/3/12 VASTINE KOKKOLAN KAUPUNGIN VALITUKSEEN VAASAN HALLINTO- OIKEUDEN HALLINTORIITA-ASIASSA ANTAMASTA PÄÄTÖKSESTÄ NRO 12/0526/3 VAATIMUKSET Vastineen antaja vaatii, että Korkein hallinto-oikeus 1. hylkää Kokkolan kaupungin valituksen; 2. vahvistaa Vaasan hallinto-oikeuden tavoin, että Kokkolan kaupunki ei ole Korpelan Voima kuntayhtymän jäsen; ja 3. velvoittaa Kokkolan kaupungin korvaamaan asiassa vastineen antajan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen myöhemmin esitettävän selvityksen mukaan. PERUSTELUT 1. Aluksi Joulukuussa 2010 Kokkolan kaupunki (jäljempänä Kokkola) teki Vaasan hallintooikeudelle ja Oulun hallinto-oikeudelle kahdeksan kunnallisvalitusta jäsenkuntien päätöksistä, joilla ne ovat muuttaneet kuntayhtymän perussopimusta siten, että Kokkolaan liittyneitä kuntia ei enää mainita. Kuten Vaasan hallinto-oikeuskin on nyt todennut, näillä päätöksillä ei voida ratkaista riidanalaista asiaa jäsenyyden siirtymisestä kuntaliitoksessa. Maaliskuussa 2011 Korpelan Voima kuntayhtymä (jäljempänä Korpelan Voima) jätti Vaasan hallinto-oikeuteen hallintoriitahakemuksen, jossa se vaati vahvistamaan, että Kokkolan kaupunki ei ole Korpelan Voima kuntayhtymän jäsen.

2 2 Kesäkuussa 2011 Kokkola nosti vastaavan hallintoriita-asian Halsuan, Himangan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin kuntia vastaan Vaasan hallinto-oikeudessa ja Sieviä ja Kalajokea (johon Himanka liittyi ) vastaan Oulun hallinto-oikeudessa. Mikäli Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Vaasan hallinto-oikeudella oli juridinen peruste tutkia Kokkolan kaupungin (jäljempänä Kokkola) hallintoriitahakemus, vaikka Korpelan Voima kuntayhtymä (jäljempänä Korpelan Voima) oli ennen sitä saattanut vireille hallintoriitahakemuksen sen vahvistamiseksi, että Kokkola ei ole Korpelan jäsen, vastineen antaja toteaa kantanaan, että Kokkola ei ole eikä ole koskaan ollut Korpelan jäsenkunta. Tämän kannan perusteiden osalta vastineen antaja viittaa kaikkeen hallinto-oikeudessa lausuttuun, sekä sen itsensä, että myös Korpelan Voiman toimesta. Vastaavasti viitataan kaikkeen kunnallisvalitusasioissa lausuttuun. Näissä asioissa Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä samana päivänä kuin jäsenyysasiassa ja Kokkola on valittanut myös näistä päätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös Kokkolan hallintoriitahakemuksen tutkimisen osalta viittaamme hallinto-oikeudessa lausuttuun. Vastineen antajan kanta Korpelan Voiman asemaan hallintoriidassa on, että Korpelan Voima on selvästi asianosainen jäsenyyttä koskevassa asiassa ja Korpelan Voiman ensin vireillepanema hakemus olisi siten tullut tutkia hallinto-oikeudessa. Tiedossamme on, että Korpelan Voima on valittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen siitä, että sen hakemus on jätetty tutkimatta. 2. Valitusten käsitteleminen yhdessä Koska Kokkolan ja Korpelan Voiman valitukset mainituissa hallintoriita-asioissa koskevat samaa asiaa, pyytää vastineen antaja, että ne, samoin kuin Kokkolan tekemät valitukset mainituissa kunnallisvalitusasioissa, käsitellään yhdessä ja kaikkien näiden prosessien yhteydessä sen toimesta esitetyt seikat otetaan huomioon. Samoin Oulun hallinto-oikeuden antamista, Kalajoen kaupunkia ja Sievin kuntaa koskevista päätöksistä (mahdollisesti) tehtävät valitukset pyydetään ottamaan käsittelyyn samassa yhteydessä. 3. Perusteista vastineen antajan kannalle jäsenyysasiassa Vastineen antaja on samaa mieltä Vaasan hallinto-oikeuden perusteluista, joiden nojalla hallinto-oikeus on päätynyt siihen, että Kokkolasta ei ole tullut Korpelan Voiman jäsen. Kokkola ei ole esittänyt valituskirjelmässään mitään uutta perustelua vaatimustensa tueksi. Seuraavassa on vielä yhteenvetona esitetty vastineen antajan kannan juridiset perusteet, jotka ovat osin laajemmat kuin hallinto-oikeuden perusteet:

3 3 i. Kyseessä on kuntien vapaaehtoinen, ei-lakisääteinen yhteistoiminta, jonka toteuttamisen perusteet määritellään kuntalaissa sekä kuntalain nojalla ja kuntalain määrittelemissä puitteissa sopimusperusteisesti perussopimuksessa. Kunnallinen itsehallinto on suojattu perustuslailla ja se kohdistuu myös kuntien yhteistoimintaan ja suojaa samalla myös tätä kuntien yhteistoimintaa koskevaa sopimusvapautta. Jokaisella kunnalla on perustuslaissa oikeus valita, kenen kanssa ne tekevät yhteistyötä. Vapaaehtoiseen kuntayhtymään kuulumaton kunta ei voi siten kuntajaon muuttuessakaan vaatia oikeudellisesti tehokkaalla tavalla pääsyä kuntayhtymän jäseneksi muiden kuntien sitä vastustaessa. Jäsenkunnilla ei ole myöskään lakiin perustuvaa velvollisuutta ottaa Kokkolaa jäseneksi eikä velvoitetta perustella jäseneksi ottamattomuutta. Jäsenkunnat eivät ole päättäneet ottaa Kokkolaa jäseneksi. Se, että jäsenyys ei kuntaliitoksessa siirry, on johdonmukaista myös siihen nähden, että Kokkolan asukasmäärä johtaisi kuntalain 79 :n johdosta josta ei voi poiketa perussopimuksen määräyksin - siihen, että Kokkola voisi jäsenenä yksin estää (vetooikeus) kuntayhtymän perussopimuksen muutokset. Kuntayhtymän perussopimus on kuntalain ohella kuntayhtymän kaikkein keskeisin asiakirja. Siinä sovitaan jäseninä olevien kuntien kesken kaikkein keskeisimmät periaatteet, joille kuntien välinen yhteystyö perustuu. Lisäksi Kokkola on Korpelan Voiman kanssa kilpailevan toiminnan omistaja (Kokkolan Energia), eikä voi olla niin, että kuntayhtymän jäseneksi olisi kuntien vastustaessa otettava kilpailevan toiminnan harjoittaja. Korpelan Voima kuntayhtymässä pääsääntönä on nimenomaan ollut, että kuntayhtymään liittyvät kunnat luopuvat omasta sähkön jakelu- ja tuotantotoiminnastaan, kun ne liittyvät kuntayhtymään. Tällä hetkellä yksikään Korpelan Voiman jäsenkunta ei harjoita kuntayhtymän kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. ii. Korpelan Voiman perussopimuksen 17 :n mukaan jäsenkunta ei voi luovuttaa osuuksiaan toiselle kunnalle. Määräys on voimassa riippumatta siitä millainen tilanne on kyseessä. Kokkolaan liittyneet Kälviä ja Lohtaja, sekä Kannus ja Toholampi ovat aikanaan perustaneet Korpelan Voiman, ja päättäneet sen säännöistä. Myöhemmin kuntayhtymään liittyneet seitsemän muuta kuntaa ovat liittyessään hyväksyneet sen säännöt. Säännöt kuvaavat siten jäsenkuntien tahtotilaa yhteistyön periaatteista ja mm. 17 kuvaa tahtotilaa siitä, että jäsenyyttä ei voi siirtää. iii. Tähän tapaukseen sovellettavaan (vanhaan) kuntajakolakiin, joka sääntelee kunnan lakkaamisen vaikutuksia, ei sisälly säännöstä, joka sisältäisi eikä se voisikaan sisältää - kuntayhtymän jäsenyyteen kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Edellä tarkoitetuille oikeusvaikutuksille ei ole perustuslain :n edellyttämää lakiperustaa: myös kuntajaon muutosten oikeudellisista vaikutuksista on säädettävä lailla eikä lakia voi siten myöskään tulkita laajentavasti. Jäsenyyttä ei voida pitää sellaisena varallisuusoikeudellisena oikeutena, jota kuntajakolaissa tarkoitetaan.

4 4 Asiasta on myös relevanttia oikeuskäytäntöä, kuten aiemmin on todettu (KHO II-54 ( ) ja KHO 1966-II-39). Kuntayhtymän toiminnan luonne ei vaikuta mitenkään asian arviointiin. Kuntayhtymä on julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jonka perustaminen ja toiminnan puitteet määritellään kuntalaissa. Kuntayhtymään ei voida soveltaa suoraan tai analogisesti esim. osakeyhtiötä koskevia säännöksiä tai periaatteita. iv. Uuden kunnan tuleminen kuntayhtymän jäseneksi edellyttää kuntalain mukaan joka tapauksessa perussopimuksen muuttamista. Kuntajakolaki tai muukaan laki ei sisällä poikkeusta tästä kuntalain perusvaatimuksesta. v. Kokkola ja siihen liittyneet kunnat ovat toimenpiteillään ja passiivisuudellaan hyväksyneet vuosina , että Kokkolasta ei tule / ei ole tullut kuntayhtymän jäsentä lukien. Kokkola on nostanut jäsenyysasian esiin vasta syksyllä Kokkolan ja siihen liittyneiden kuntien toimenpiteiden ja passiivisuuden takia Kokkolan on toissijaisesti katsottava eronneen kuntayhtymästä tai menettäneensä oikeutensa vedota kuntayhtymän jäsenyyteen. 4. Yksityiskohtaisia kommentteja Kokkolan valituksesta Kokkolan kaupungin päivätyn valituksen eräitä yksityiskohtia kommentoidaan tarkemmin seuraavassa. Jaottelu vastaa Kokkolan valituskirjelmän otsikoita. 4.1 Tapahtumainkulku ja tausta Riidatonta on, että Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat ovat lakanneet liittyessään Kokkolan kaupunkiin kuntaliitoksessa lukien. Riippumatta siitä, mitä yhdistymissopimuksessa on sanottu, ei kuntaliitokseen osallisilla kunnilla ole oikeutta keskenään päättää kuntayhtymän jäsenyyden säilymisestä. Edelleen on selvää, että kuntayhtymän jäsenkunnat eivät ole ottaneet Kokkolaa uudeksi kuntayhtymän jäseneksi. Kunnat ovat päättäneet Korpelan Voiman perussopimuksen muuttamisesta siten, ettei siinä mainita enää Kälviän, Lohtaja ja Ullavan kuntia, mikä käy ilmi kunnallisvalituksien liitteinä olevista päätöspöytäkirjoista. Mikään kunta ei päätynyt ehdottamaan perussopimuksen muuttamista siten, että Kokkolasta tulisi kuntayhtymän jäsen. Paikkansa ei pidä Kokkolan valituskirjelmän sivulla 6 esitetty väite siitä, että siihen liittyneiden kuntien osuus Korpelan Voimassa oli yksipuolisesti otettu jäljelle jääneiden kuntien haltuun ja tämän lisäksi osuuden arvoa ei oltu valmiita korvaamaan Kokkolalle. Korpelan Voima on katsonut, että Kokkolalla on olemassa saaminen kuntayhtymältä. Kun tämän suuruudesta ja ehdoista ei ole päästy sopuun, niin kuntayhtymä on saattanut asian välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Sinänsä on johdonmukaista, että Kokkola ei saisi asiaan liittyvää rahallista korvausta sinä aikana, kun sen alueella asuvat asukkaat saavat samat

5 5 edut kuin muutkin Korpelan Voiman toimialueella olevat asukkaat. Tämä perussopimukseen liittyvä asia ratkaistaan kuitenkin erillisessä välimiesmenettelyssä, joka ei ole tehnyt asiassa mitään päätöksiä itse asiassa käsittely ei ole kunnolla edes alkanut Kokkolan esittämän kuntayhtymän jäsenyyttä koskevan väitteen takia. Se pitää paikkansa että näkemykset korvauksen määrästä poikkeavat merkittävästi. Edelleen sivulla 5 Kokkola viittaa maantieteellisiin toimiympäristöihin ja maaseutukaupunki vastakkainasetteluun. Vaikka asia ei ole relevantti kyseessä olevan jäsenyysasian kannalta, todettakoon, että sekä Kokkolan Energialla että Korpelan Voimalla on molemmilla noin asiakasta. Suuri ero muodostuu kuitenkin siinä, että Kokkolan Energia tavoittaa kaikki asiakkaansa noin kilometrin mittaisella jakeluverkolla, kun taas Korpelan Voima tarvitsee siihen noin kilometriä, joten se, että Kokkolan Energia toimii enemmänkin kaupunkiympäristössä ja Korpelan Voima maaseutuympäristössä, pitää täysin paikkansa. Kokkolan Energialla puolestaan on oman jakeluverkkonsa alueella yksinoikeus sähkön siirron osalta, vastaavasti kuin Korpelan Voimalla oman jakeluverkkonsa alueella tai vaikkapa Fortumilla. Sivulla 6 Kokkola on todennut, että yhtenä yrityksenä tilanteen ratkaisemiseksi Kokkola lähetti helmikuussa 2009 Korpelan Voimalle laskun, koska kuntayhtymän kanta oli ollut se, että Kokkolan jäsenyys oli lakannut. Tämä ei pidä täysin paikkansa, sillä vastineen antajan käsityksen mukaan kaikille osapuolille oli lukien selvää, että lakanneet kunnat eivät ole enää kuntayhtymän jäseniä eikä myöskään Kokkolan kaupungista ole tullut kuntaliitoksen myötä Korpelan Voiman jäsentä. Kokkolan kaupungin tai lakanneiden kuntien edustajat eivät pyrkineet osallistumaan jälkeen kuntayhtymän päätöksentekoon eikä Kokkola muutenkaan esittänyt olevansa jäsen. Vuonna 2009 erimielisyys Kokkolan kanssa koski sitä, minkä suuruinen korvaus kuntayhtymän on suoritettava Kokkolan kaupungille jäsenyyden loppumisen johdosta ja milloin korvaus on suoritettava. Sivulla 7 Kokkola toteaa, että kesken välimiesmenettelyn Korpelan Voima laittoi vireille hallintoriita-asian sen vahvistamiseksi, että Kokkola ei ole Korpelan Voiman jäsen. Vastineen antajan tietojen mukaan muuta ei voitu, koska Kokkola syksyllä 2010 kesken välimiesmenettelyn alkoi vetoamaan Kokkolan jäsenyyteen kuntayhtymässä, asiamiehensä vaihduttua. Lisäksi Kokkola teki joulukuussa 2010 jäsenkuntien perussopimuksen muuttamispäätöksistä kunnallisvalitukset, vaikka oli selvää, ettei siten voitu päästä jäsenyysasiassa ratkaisuun, minkä hallinto-oikeuskin on nyttemmin todennut jättäessään valitukset tutkimatta. Välimiesoikeus odottaa nyt jäsenyysasiassa annettavaa lainvoimaista ratkaisua, Kokkolan toiminnasta johtuen. 4.2 Korpelan Voima kuntayhtymä - toiminnan luonne Vastineen antaja on samaa mieltä kuin hallinto-oikeus siinä, että kuntayhtymän toiminnan luonne ei anna aihetta arvioida jäsenyyden siirtymättömyysasiaa toisin.

6 6 Kuntayhtymän toiminnan luonne (esim. koulutusalan tai energia-alan kuntayhtymä) ei vaikuta jäsenyysasian arviointiin. Kuntayhtymän toiminnan luonteen huomioimiselle ei ole mitään juridista tai muuta perustetta. Kokkolan valituksen kohdassa 1.2 esitetyistä väitteistä todettakoon seuraavaa: - kuntayhtymä ei ole liiketaloudellinen yhteenliittymä, vaan kuntien välisellä, valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella, kuntalain nojalla perustettu ja sen mukainen itsenäinen oikeushenkilö ja kuntien välisen (tässä tapauksessa vapaaehtoisen) yhteistyön muoto; kuntayhtymän toiminta vastaa kuntien liikelaitoksien toimintaa, mutta erona on se, että kahdeksan kunnan tehdessä yhteistyötä, ei toimintaa voi organisoida liikelaitosmuotoon ilman kuntayhtymämuotoa, johon liittyy omat juridiset piirteensä, joita ei voi jättää huomioimatta. - väite siitä, että Korpelan Voiman tarkoituksena on monopoliasemansa turvin tuottaa kunnille tuloja, ei pidä paikkansa. Kuten aiemmin on todettu, Korpelan Voima kuntayhtymän toimintaperiaatteisiin ei kuulu jakaa syntynyttä ylijäämää jäsenkunnilleen. Asiakkailta kerätyt maksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, ja mahdollinen ylijäämä käytetään asiakkaita palveleviin investointeihin. - se, minkä suuruinen korvaus kuntayhtymän on suoritettava Kokkolan kaupungille jäsenyyden loppumisen johdosta ja milloin korvaus on suoritettava, ei kuulu nyt vireillä olevaan asiaan, eikä myöskään Kunnat ja kilpailuneutraliteetti - lainsäädäntöhanke. Mikäli kuntayhtymä yhtiöittäisi kilpailun alaisen toimintansa tytäryhtiöön, ei sillä olisi jäsenyysasiaan mitään vaikutusta. - Kokkola toteaa (s. 8) virheellisesti että hintahyöty tulisi vain jäsenkunnille ja jäsenkuntien kuntalaisille, vaikka se aivan hyvin tietää, että jäsenkuntien kuntalaisilta perittävä sähkösiirtohinta on sama kuin Kokkolan kunnan (entisten jäsenkuntien) alueella olevilta asiakkailta perittävä sähkönsiirtohinta, eikä voisi muuta ollakaan sähkömarkkinalain velvoitteista johtuen kuntayhtymä ei siten tosiasiallisestikaan siirrä tulostaan jäsenkunnille ja jäsenkuntien kuntalaisille. - se, mikä on Korpelan Voiman arvo, ei kuulu käsiteltävänä olevaan asiaan 4.3 Kuntaliitos yleisseuraantona Vastineen antaja on samaa mieltä kuin hallinto-oikeus siinä, että kuntajakolain 19 :n käsitteitä omaisuus, velat tai velvoitteet ei ole tarkennettu laissa tai sen esitöissä, mutta ne eivät myöskään ole Kokkolan väittämällä tavalla vain lainsäätäjän semanttinen ilmaus, jolla lainsäätäjä on tarkoittanut kuntaliitosta yleisseuraantona, kokonaisvaltaisena saannon muotona tarkoittamattakaan antaa käsitteille mitään itsenäistä merkitystä. Kokkola on edelleen vedonnut valituksessaan siihen, että kuntajakolaissa tapahtuu yleisseuraanto (valituksen kohdassa 2.1).

7 7 Vastineen antajan käsityksen mukaan asiassa ei kuitenkaan ole merkitystä, kutsutaanko vuoden 1997 kuntajakolain mukaista omaisuuden, varojen ja velkojen siirtymistä yleisseuraannoksi vai ei (joka ei myöskään ole laissa määritelty käsite). Yleisseuraannostakaan ei nimittäin seuraa, että seuraaja saatettaisiin kaikissa suhteissa samaan oikeusasemaan kuin aiempi oikeuksien haltija. Erilaissa yhteisöissä jäsenyydet ja osakkuudet ovat eri tavalla siirrettävissä. Yksinkertainen esimerkki on periminen, jossa myös tapahtuu yleisseuraanto perinnönjättäjältä perillisille. Selvää on, että vainajan jäsenyydet vaikkapa seurakunnassa tai yhdistyksessä eivät siirry perillisille. Samoin vaikkapa rikoslain mukainen syyteoikeus kunnianloukkauksesta ei siirry perilliselle, vaan syyteoikeus on eräillä vainajan läheisillä rikoslain 24 :n 12 :n 3 momentin määräämällä tavalla perillisasemasta riippumatta. Vastaavasti osakeyhtiön sulautuessa toiseen osakeyhtiöön, sen jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, eikä siirry automaattisesti yleisseuraannon perusteella vastaanottavalle yhtiölle. Oikeuskirjallisuudessa on tältä osin todettu seuraavaa: Yksityisen henkilön jäsenyys [yhdistyksessä] päättyy aina jäsenen kuolemaan. Jäsenyys ei voi siirtyä, joskin yleis- tai erityissaannon kohteena olevalla voi olla mahdollisuus hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Oikeushenkilön jäsenyys päättyy, kun oikeuskelpoisuus on päättynyt purkautumisen, sulautumisen tai lakkauttamisen kautta. Yhdistyksen jäsenyyden lakkaaminen merkitään kirjaamistoimena jäsenluetteloon. Lakkaaminen tulee voimaan siitä alkaen, kun oikeuskelpoisuus on menetetty. 1 Vastaavasti jos yhdistyksen jäsen on osakeyhtiö, niin sen jäsenyys yhdistyksessä lakkaa osakeyhtiön sulautuessa toiseen osakeyhtiöön. Yhdistyksen jäsenyys ei siirry automaattisesti yleisseuraannon perusteella. Osakeyhtiöissä osakkuus on pääsääntöisesti vapaasti siirrettävissä, ja osakkuus siirtyy myös yleisseuraantotilanteissa: useimmiten yhtiön osakkuus siirtyy perilliselle, jos aiempi osakas kuolee. Samoin jos osakkaana oleva yhtiö sulautuu uuteen yhtiöön, siirtyy osakkuus tälle uudelle yhtiölle. Edelleen jos kunta omistaa yhtiön osakkeita, osakkeet siirtyvät kuntaliitoksessa laajenevalle kunnalle. Kaikissa tapauksissa osakeyhtiöidenkään osakkuus ei siirry, vaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on voitu rajoittaa osakkeiden siirtymistä muun muassa osakeyhtiölain 3 luvun 7 :n mukaisella lunastuslausekkeella tai 3 luvun 8 :n mukaisella suostumuslausekkeella. Näiden tapausten osalta on oikeuskirjallisuudessa todettu, että kuntaliitos ei ole sen paremmassa asemassa kuin muutkaan osakkeiden siirtotilanteet, eikä laajeneva kunta välttämättä pääse osakeyhtiön osakkaaksi. 2 1 Halila, Heikki: Suomen asianajajaliitto yhdistyksenä, 1988, s Kyläkallio, Juhani Iirola, Olli Kyläkallio, Kalle: Osakeyhtiö, 2008, s. 421.

8 8 Edelleen osuuskunnan jäsenyyttä ei voi osuuskuntalain 3 luvun 7 :n mukaan luovuttaa toiselle, eikä jäsenyys siirry perillisille osuuskunnan jäsenen kuollessa 3. Jäsenen kuollessa perillisille siirtyy ainoastaan osuus osuuskunnassa, mikä muuttuu jäsenyydeksi, jos perillisen jäsenhakemus hyväksytään. Jos siirronsaaja ei hae jäsenyyttä määräajassa tai hänen hakemuksensa evätään, hänellä on vain samat oikeudet osuusmaksun palautukseen, ylijäämään ja osuuskunnan muihin varoihin kuin osuuden siirtäjällä olisi erotessaan ollut (osuuskuntalaki 9:10). Jäsenyyden siirtymisen kannalta ei ole olennaista, kuinka merkittävää ja arvokasta liiketoimintaa osuuskunta harjoittaa. Osuuskunnassa jäsenyys ei yleisseuraannossa, fuusiossa tai yksityishenkilön kuollessa, siirry. Kuolintapauksen osalta laissa on em. säännös, josta asia selviää. Vastaavaan tapaan oikeushenkilön lakatessa olemasta, jäsenyys osuuskunnassa ei siirry sen varat ja velat vastaanottavalle taholle. Jäsenyys osuuskunnassa ei ole omaisuutta. Jäsenyys on henkilökohtaista. Kuntaliitoksessa, kuten missään muussakaan yleisseuraannoksi nimitetyssä tapauksessa eivät seuraajalle kuitenkaan siirry kaikki lakkaavalle oikeushenkilölle kuuluvat oikeudet. Tämän vahvistaa Kokkolankin mainitsema kohta uuden kuntajakolain hallituksen esityksestä 125/2009, jossa todetaan, että lähtökohtaisesti kaikki lakkaavalle kunnalle oikeushenkilönä kuuluneet sitoumukset ja oikeudet siirtyisivät yleisseuraantona uudelle kunnalle, jollei asian luonteesta muuta johdu. Olennainen asia on, että kuntayhtymän jäsenyys ei ole sellainen omaisuus, velka tai velvoite joka voisi siirtyä yleisseuraannossa. Laintasoisen nimenomaisen säännöksen puuttuessa jäsenyys ei voi siirtyä. Kuntajaon muutoksen oikeudellisista vaikutuksista on perustuslain nojalla säädettävä laissa. Yksityiskohtina Kokkolan valituksessaan kohdassa 2.1 esittämistä yksityiskohdista todettakoon: - sivulla 9 Kokkola toteaa, että perussopimuksen muuttaminen edellyttää kuntalain 79.1 :n mukaan sitä että määräenemmistö jäsenkunnista sitä kannattaa. Tässä on jätetty mainitsematta toinen osa ko. lainkohdan mukaista vaatimusta eli että kannattavien kuntien asukasluvun on samalla oltava vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Tämä lisäedellytys, josta ei sopimuksinkaan voi poiketa, on juuri tässä relevantti säännös, koska se loisi Kokkolalle edellä todetun käytännön veto-oikeuden kaikkiin perussopimuksen muutoksiin, jos Kokkola olisi jäsen. - Kokkola on jälleen viitannut asiassa kuntajakolakiin erityislakina (lex specialis) suhteessa kuntalakiin (s ). Lex specialis lex generalis -jaottelu ei kuiten- 3 OKL 3:8: Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai, kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi, jollei säännöissä toisin määrätä. Oikeudenomistajien on käytettävä oikeutta yhteisen edustajan kautta; Kokkolan vastaselitys Oulun hallinto-oikeudelle hallintoriita-asiassa dnro 00652/11/2204 s. 13.

9 9 kaan ole asiassa mielekäs tarkastelutapa. Kuntajakolaki on luonnollisesti kuntaliitoksia koskeva erityislaki. Tässä laissa ei ole kuitenkaan säännöksiä siitä, mitä kuntayhtymille tapahtuu kuntaliitoksissa. Tällöin joudutaan tutkimaan muusta lainsäädännöstä, mikä on kuntayhtymä ja onko se rinnastettavissa kuntajakolaissa mainittuun omaisuuteen, velkaan ja velvoitteisiin. Tältä osin erityislain asemassa on kuntalaki, jonka 10 luku sisältää kuntayhtymiä koskeva säännökset. Näin ollen sekä kuntajakolain että kuntalain tarkastelu on välttämätöntä asiassa. - vanha kuntajakolaki on kumottu uudella kuntajakolailla, mutta toisin kuin Kokkola väittää (s. 10) sen 36 :ään ei sisälly vanhaa 19 :ää vastaava säännös, vaan sitä on sisällöllisestikin muutettu, kuten hallituksen esityksestä käy ilmi. Hallituksen esityksen mukaan uusi säännös kattaa aiemmassa laissa mainittujen omaisuuden, velkojen ja velvoitteiden lisäksi myös laajemmin kunnille annettujen tai niille kuuluvien muiden oikeuksien ja lupien sekä niihin liittyvien velvoitteiden siirtymisen uudelle kunnalle kunnan lakatessa. Kokkolan valituksessa ja Professori Kullan lausunnossa oleva maininta siitä, että uudella lailla olisi tarkoitus ainoastaan täsmentää aiempaa sääntelyä on siis harhaanjohtava. Toiseksi tähän tapaukseen sovellettava laki on vanha kuntajakolaki, eikä uusi, ja uuden lain valmistelutöissä olevan hallintovaliokunnan mietinnön kuntaliitosta koskevat kannanotot koskevat vain uutta vuoden 2009 lakia, eikä hallintovaliokunta ole ottanut mitään kantaa siihen, mikä aiempi oikeustila on kuntayhtymien osalta ollut. Hallintovaliokunnan vuonna 2009 tekemä mietintö ei kerro mitään vuoden 1997 lainsäätäjän tarkoituksesta, eikä se ole vuoden 1997 lain kannalta mielekäs ja asiallinen oikeuslähde. - Kokkola toteaa valituksessaan (s.10), että perussopimuksessa ei ole sovittu mitään siitä tilanteesta, että jokin jäsenkunnista lakkaa toiseen kuntaan liittymisen seurauksena. Korpelan Voiman perussopimuksen 17 :n mukaan kuntayhtymäosuuksia ei voi luovuttaa toiselle kunnalle. Määräyksen voimassaoloa ei ole rajoitettu vain tiettyihin tilanteisiin vaan sen on katsottava olevan voimassa riippumatta siitä millainen tilanne on kyseessä. Perussopimusta ei käsityksemme mukaan edes voi muuttaa siten, että siirto sallittaisiin perussopimuksessa, vaikkapa vain kuntaliitostilanteissa. Tätä tukee myös Kuntaliiton lausunto Se, ettei jäsenyys siirry kuntaliitoksessa, tulee jo suoraan laista (siitä ettei asiasta ole säädetty laissa), kuten edellä on todettu. - Kokkolan mukaan asiasta ei ole relevanttia oikeuskäytäntöä (s. 10). Kuitenkin asiaa on tarkasteltava samoin kuin kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain (180/1925) mukaan. Tapauksessa KHO 1968-II-54 ( ) KHO totesi, että toiseen kuntaan liittyneen kunnan edustajan toimiaika kuntainliiton liittovaltuustossa päättyi samalla hetkellä, kun kuntajaon muutos tuli voimaan. Vastaavasti on selvää, että laajentunut kunta ei ole tullut kuntaliitoksessa kuntaliiton jä-

10 10 seneksi. Edelleen asiaa on käsitelty tapauksessa KHO 1966-II-30. Tällöin KHO totesi, että kuntaliitokseen liittyvää kuntien välistä taloudellista välienselvitystä koskeva päätös ei koskenut kuntainliiton oikeutta ja etua. Kuntaliitoksen osapuolet eivät voineet keskinäisillä päätöksillään päättää kunnan jäsenyydestä kuntainliitossa. - Kokkolan mukaan (s.11) Olli Mäenpää on kuntajakolain uudistusta koskevassa asiantuntijalausunnossaan todennut, että yleisseuraanto koskee myös kuntayhtymää, ellei perussopimuksesta muuta johdu (s. 11). Professori Mäenpään lausunto koskee ensinnäkin sisällöltään 1997 laista poikkeavaa vuoden 2009 kuntajakolakia. Toiseksi Kokkola referoi Mäenpään lausuntoa virheellisesti. Mäenpään mukaan se, tarkoittaako [uuden lain 36 ] myös kuntaa kuntayhtymän perussopimuksen osapuolena, jää kuitenkin avoimeksi. Edelleen Mäenpään mukaan käytettävissä on kaksi perusmallia ja näistä ensimmäisessä lähtökohtana voi olla perusteltu se, että 36 :ssä tarkoitettu yleisseuraanto koskee myös kunnan jäsenyyttä (vapaaehtoisessa) kuntayhtymässä, ellei perussopimuksesta muuta johdu. Mäenpään mukaan mahdollinen olisi toiseksi myös se ratkaisumalli, että lakkaavan kunnan katsotaan lain mukaan eronneen kuntayhtymästä. Mäenpään yksiselitteinen kanta vuoden 2009 kuntajakolain tulkinnasta käy ilmi hänen Korpelan Voimalle antamasta asiantuntijalausunnostaan (joka on Korpelan Voiman Vaasan hallinto-oikeudelle toimittaman vastineen liitteenä 1 ). Siinä hän toteaa, että voimassaolevan kuntajakolain mukaan kunnan jäsenyys vapaaehtoisessa kuntayhtymässä ei sellaisenaan siirry uudelle kunnalle kuntajaon muutoksen johtaessa siihen, että kunta lakkaa (s. 8 9). Lausuntoa käsitellään laajemmin jäljempänä kohdassa Kokkola viittaa professori Heikki Kullalta hankkimaansa lausuntoon, jonka mukaan hallintovaliokunnan lausuntoa tulee tulkita siten, että yleisseuraantosäännös soveltuu kuntaliitostilanteeseen. Ensinnäkin on todettava, että valiokunnan kannanotto koskee uutta kuntajakolakia ja toiseksi, kuten Kullan lausunnossa on todettu, valiokunnan kanta on tulkinnanvarainen. Valiokunnan lausumaa ei siten ole edes relevantti nyt kyseessä olevassa asiassa. - Kokkola perustelee valitustaan edelleen mm. sillä, millä edellytyksillä sopimukset siirtyvät osakeyhtiöiden sulautumisessa (s ). Osakeyhtiöiden toiminnan luonteesta johtuen niiden oikeudet ja vastuut ovat pääosin varallisuusoikeudellisia, ja nämä oikeudet siirtyvät muun muassa osakeyhtiöiden sulautumisessa. Tätä ei voida rinnastaa kuntajakolain mukaiseen omaisuuden, varojen ja velkojen siirtymiseen. Jäsenyyttä kuntayhtymässä ei myöskään voi rinnastaa varallisuusoikeudelliseen sopimukseen. Kuntayhtymä on itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka perustetaan jäsenkuntien välisellä perussopimuksella vastaavantyyppisesti kuin yhdistys perustetaan perustamiskirjalla ja osakeyhtiö perustamissopimuksella. Vaikka yhteisön perustamisasiakirjaa kutsutaan joissain tapauksissa

11 11 sopimukseksi, niin siitä ei seuraa, että yhtymän jäsenyyden siirtämistä voitaisiin tarkastella samoin kuin varallisuusoikeudellisten sopimusten siirtymistä. Lisäksi voidaan todeta, että osakeyhtiön sulautumiseen liittyy aina velkojainsuojamenettely, jossa velkoja voi vastustaa sulautumista, jos se katsoo että sulautuminen vaarantaa sen saatavan suorittamisen. Kuntayhtymässä sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat kuntalain 83 :n mukaan jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Jos jäsenyys kuntayhtymässä siirtyisi uudelle kunnalle automaattisesti, ei kuntayhtymän jäsenillä olisi mahdollisuutta reagoida mitenkään uuden, mahdollisesti hyvinkin heikossa taloudellisessa asemassa olevan kunnan tulemiseen vastuulliseksi kuntayhtymän rahoituksesta. Kuntayhtymään ei voida soveltaa suoraan tai analogisesti esim. osakeyhtiötä koskevia säännöksiä tai periaatteita. 4.4 Perussopimuksen muuttaminen ja kuntien antama hyväksyntä Vastineen antaja on samaa mieltä kuin hallinto-oikeus siinä, että myös se, että kuntalain mukaan kunnan liittyminen kuntayhtymään edellyttää perussopimuksen muuttamista ja jäsenkuntien laissa määriteltyä kannatusta, on asiassa merkityksellinen seikka. Tämä on vastineen antajan mukaan yksi ilmentymä siitä, että kuntayhtymän jäsenyys ei siirry kuntaliitoksen seurauksena. Kokkolan kuntaliitoksessa on kyse siitä, että kolme jäsenkuntaa lakkasi olemasta, jolloin kyse on käytännössä uuden kunnan, Kokkolan, liittymisestä kuntayhtymään. Kokkola on myös (valituskirjelmän kohdassa 2.2, s. 13) vedonnut siihen, että jos Kokkola olisi liittynyt Lohtajaan ja Kokkola olisi lakannut, olisi liittyneestä Kokkolasta tullut kuntayhtymän jäsen. Tähän voidaan ensinnäkin todeta, että näin laajentuneen Lohtajan osuus olisi ollut edelleen vain Lohtajan noin 11 %:n osuus, jossa on suuri ero päätöksentekovallan osalta nyt puheena olevaan lakanneiden Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yhteenlaskettuun noin 27,4 prosentin osuuteen. Lisäksi Lohtajan liittyminen Kokkolan kuntaan ei ole oikeusvaikutuksiltaan sama asia kuin Kokkolan liittyminen Lohtajan kuntaan. Esimerkiksi lakkaavan kunnan virat lakkaavat, ja työntekijät siirretään ei kuitenkaan poikkeuksetta vastaaviin virkoihin erillisen säännöksen mukaisesti (kuntajakolaki 13 ). Lakkaavan kunnan kunnanjohtajan virka lakkaa kokonaan, mutta laajenevan kunnan kunnanjohtaja jatkaa virassaan (15 ). Lakkaavan kunnan valtuusto lopettaa toimintansa, mutta laajenevan kunnan valtuusto jatkaa väliajan toimintaansa siten täydennettyinä, kuin erillisissä säännöksissä säädetään (23 ). Lakkaavan kunnan viranomaisten toimivalta päättyy eräin osin heti, kun kuntajaon muutoksesta on määrätty, kun taas laajenevan kunnan viranomaisten toimivalta jatkuu entisellään (33 ). Jos lakkaava kunta kuuluu toiseen tuomiopiiriin kuin laajeneva kunta, siirretään lakkaavan kunnan alue laajenevan kunnan tuomiopiiriin, ei toisten päin (45 ). Nämä muutamat esimerkit osoittavat, että kunnan A liittyminen kuntaan

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Mikko Arra OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2006 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA Pekka Timonen ja Timo Kaisanlahti 3.3.2002 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Arvopaperimarkkinalaki... 4 2.1. Lunastusvelvollisuuden

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä

Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä 1 KASETTI NO I Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä Laki yrityksen saneerauksesta tuli voimaan 8.2.1993. Vuoden 2004 loppuun mennessä Korkein Oikeus oli antanut

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko Vuosikirjanumero KHO:2010:15 Antopäivä 12.3.2010 Taltionumero 469 Diaarinumero 611/2/06 Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko A Oy on Luxemburgin

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia?

Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia? Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia? Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Terhi Johansson 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS

Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä SISÄLLYS Oikeusministeriö Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 0 SISÄLLYS 1. Edunvalvontapalkkioon liittyviä kysymyksiä 1 2. Edunvalvonnan päättymiseen liittyviä kysymyksiä 6 3. Esteellisyys 10 4. Käyttövarat

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot