Kommentit koskien seuraavia direktiivejä: 89/391/ETY, 89/654/ETY, 89/655/ETY, 89/656/ETY, 93/103/ETY, 91/383/ETY STTK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kommentit koskien seuraavia direktiivejä: 89/391/ETY, 89/654/ETY, 89/655/ETY, 89/656/ETY, 93/103/ETY, 91/383/ETY STTK"

Transkriptio

1 SAK STTK 0 g AKAVA 1(8) RP/EA/PI O>1n or->b1(9 A'kroo'6 Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri PL Valtioneuvosto pyyntö Dnro STM/3973/2007 DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT JÄSENVALTIOIN TOISEN VAIHEEN KERTOMUKSET Kommentit koskien seuraavia direktiivejä: 89/391/ETY, 89/654/ETY, 89/655/ETY, 89/656/ETY, 93/103/ETY, 91/383/ETY Yleisesti koskien kaikkia kertomusluonnoksia Johdanto-osa Johdanto-osa tulisi olla selkeämpi ja sisältää kaikki relevantti tieto, mikä liittyy ko. direktiivien toimeenpanoon. Kertomuksessa tulisi käsitellä saatavilla olevaa tietoa erilaisista työsuhdemuodoista ja määräaikaisuuden syistä (esim. työministeriön mietintö helmikuu 2007). Työsuhdemuodoilla on suuria vaikutuksia työsuojelun lainsäädännön toteutumiseen ja valvontaan. Samoin on tarpeellista esittää selkeät ajankohtaiset johtopäätökset tilastoista ja kehityssuunnasta koskien työtapaturmia ja ammattitauteja. Nyt esillä olevissa luonnoksissa esitetään vain vuoden 2005 korvatut tapaukset ja viitataan niiden osalta korvaustoiminnan uudistukseen. Uudistuksen esille ottaminen on tässä kertomuksessa epäoleellinen. Vuoden 2006 alustavat tilastot näyttävät korvattujen tapahtumien lukujen nousua edelleen. Oleellista tässä kohdassa on kertoa, että työtapaturmien lukumäärää taajuuksissa laskettuna ei ole saatu laskemaan kertomuksen osoittamalla ajanjaksolla. Samoin tärkeää on mainita, että ammattitautien tilastoinnissa on ollut huomattavia ongelmia, siten tilasto ilmoitetuista ammattitaudeista on olemassa vain vuodelta 2002 ja tämän jälkeen vasta vuodelta Työelämän muutokset ja työn tekemisen muotojen kirjo vaikuttaa siihen, että tänä päivänä toimialan mukainen luokitus ei näytä kaikkia tapaturmia. Osa tapaturmista esim. rakennusalalla yli 1000 tapaturmaa tilastoituu muualle kuin omalle toimialalle esim. luokkaan K "Kiinteistö, vuokraus ja tutkimus". Tärkeää on myös mainita, että SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, 3. krs, Helsinki PL 157, Helsinki vaihde STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Mikonkatu 8 A, 6. krs, Helsinki PL 421, Helsinki vaihde (09) AKAVA Akava ry Rautatieläisenkatu Helsinki vaihde

2 SAK STTK \ ^^^\\\9f;^ 2 (8) korvattujen tapaturmien ja ammattitautien olemassa oleva tilasto ei kata kaikkia sattuneita tapauksia. Ulkomaalaisen vuokratyöntekijän tapaturma ei tilastoidu kansallisesti mihinkään. Näitä tapauksia arvioidaan TVL:n taholta olevan ainakin 500 vuodessa. Lisäksi vakuutuslaitokset hylkäävät noin ilmoitettua tapausta vuosittain. Työterveys- ja työhyvinvointinäkökulma puuttuu johdanto-osasta kokonaisuudessaan. Sisältöä tähän löytyy työterveyslaitoksen tutkimuksista (ja myös työministeriön työolobarometristä kuten myös eläketurvakeskus, kansanterveyslaitos ja STA- KES ovat tutkineet työhyvinvointia). Kelan tutkimukset antavat myös tietoa sairauspoissaoloista ja niiden syistä sekä muutoksista ja haasteista kertomuskaudella. Erityisesti tulisi mainita mielenterveysongelmat lisääntyvänä syynä uusiin alkaviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. 1.Oikeudellinen vaikutus Kertomusluonnoksessa tulee käsitellä myös työterveyshuoltoa koskevaa voimaan tullutta lakiuudistusta asetuksineen. Erityisesti tulee kertomukseen sisällyttää lakisääteisen työterveyshuollon toiminnan toteutuminen, työpaikkaselvityksen merkitys ja vaikuttavuus (työterveyslaitoksen julkaisu Työterveyshuolto Suomessa 2005, Kemikaalit ja työ sekä Kelan tilastot työterveyshuollosta). 2. Uuden lainsäädännön julkistaminen ja jatkotoimet Useammassa kertomusluonnoksessa viitataan vuonna 2007 julkaistuun selvitykseen työturvallisuuslaista. Tätä selvitystä ei voida pitää suomalaisia työpaikkoja edustavana. Suurin heikkous on kysyttyjen otanta. Työturvallisuusrekisteristä saa yhteystietoja vain yli 10 hengen työpaikoista. Pienemmissä ei ole lain mukaan velvollisuus valita työsuojeluvaltuutettuja ja harvassa on työsuojelupäällikkö. Rekisterin luotettavuus on huono ja tietojen laatu vaihtelee huomattavasti toimialasta riippuen. Ko. tutkimuksen vastausprosentti oli alhainen ja antaa vain viitteellisen kuvan ja lähinnä kysyttyjen henkilöiden omasta aktiivisuudesta vastata työsuojelua koskeviin kysymyksiin. (Katso kohta 5. Tehokkuuden arviointi) Tässä kohtaa tulisi kuvata muun muassa lakiuudistusten (työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, työsuojelun valvontalaki) johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Esimerkiksi uudistettuun työterveyshuoltolakiin liittyen on viime vuosina laadittu monia uusia julkaisuja, oppaita ja ohjeistusta. STM:n, KELA:n, TTL:n rinnalla mm. SAK ja muut työmarkkinaosapuolet ovat laatineet omia materiaaleja lainsäädännön noudattamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen työterveyshuollon kehittämislinjoiksi kertomuskaudella. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö opas uusittiin Työmarkkinaosapuolet julkaisivat yhteisen muistion ja järjesti valtakunnallisia tiedotustilai-

3 ^.^ i ^ 1\. mk V VA 3 (8) suuksia 2004 työsuojelun ja työterveyshuollon lakien toimeenpanemiseksi ja kehittämiseksi osana tulopoliittista sopimusta. EU-tasolla työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat 2004 neuvottelun tuloksena ns. stressisopimuksen, joka Suomessa on johtanut työmarkkinaosapuolten yhteiseen stressisuositukseen (allekirjoitettu joulukuussa 2007 ja tiedotustilaisuus helmikuun alussa 2008). Tämän EU-tason sopimuksen tavoite on täsmentää työympäristön puitedirektiiviä. Työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tehostamiseksi korotettiin Kelan työnantajille maksettavien korvausten prosenttimäärää 60% ja 2 vuoden koeajan jälkeen tehtiin sairausvakuutuslakiin pysyviä muutoksia uusitun työterveyshuoltolain toteuttamiseksi ja ennalta ehkäisevän toiminnan tehostamiseksi. Työterveyslaitoksen ns. sateenkaarihankkeessa tutkitaan mm. työterveyshuollon lakisääteistä laadullista toteutumista kuten toimintasuunnitelmien ja työpaikkaselvitysten sisältöä. Luonnoksesta puuttuu myös maininta ja perustelut rakennusalan työterveyshuollon lakisääteisen kattavuuden parantamiseksi kehitetystä työterveyskortista ja sitä ennen käytössä olleesta rekisteristä. 3. Pienet ja keskisuuret yritykset Pienillä alle 10 hengen työpaikoilla ei ole työsuojeluvaltuutettuja ja tieto työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön noudattamisvelvollisuuksista on edelleen puutteellinen. Käytännössä merkittävässä roolissa työpaikoilla toimivan työterveyshuollon resursseissa on puutteita eivätkä yksityiset palveluntuottajatahot ole kiinnostuneita tekemään sopimuksia pienten yritysten kanssa (lähde Kelan tilastot). Vain noin yritystä, yleensä isompia yrityksiä, hakee vuosittain Kelalta korvauksia työterveyshuollon osalta. Tämä vaikuttaa siihen, että pienet yritykset saavat harvoin tiedotusta ja neuvontaa työpaikkatasolla työsuojelusta. Työterveyshuolto on useimmissa tapauksissa ainoa työsuojelun asiantuntijataho, mikä on yhteydessä pieniin yrityksiin, koska viranomaisvalvontaa tapahtuu erittäin harvoin eikä työsuojelupäälliköitä eikä työsuojeluvaltuutettuja ole yrityksissä. Työsuojelupiirien tulossopimuksissa pienten työpaikkojen osuus valvonnassa on vähentynyt ja siksi viranomaisaloitteinenkaan tiedottamistyö ei ole tarpeeksi tehokasta. Tarkastustoiminnan ohella tapahtuva asiakasaloitteinen neuvonta ei saavuta velvoitteita rikkovia tahoja eikä erityisesti pieniä yrityksiä. Tarkastustoiminnan suuntaaminen on työelämän lisääntyneistä riskeistä huolimatta perinteistä eikä sisällä järjestelmällistä erityistä pieniin yrityksiin kohdistuvaa tarkastustoimintaa.

4 /1\ 1\^ S J I7( i ^., \:fa 4 (8) 4. Soveltamisen valvonta Vuonna 2005 SLIC (komission ylimpien työsuojeluviranomaisten komitea) arvioi Suomen työsuojeluvalvontaa kehittämillään kriteereillä. Varovaisestikin raporttiluonnosta tulkittaessa voidaan sanoa Suomen työsuojeluvalvonnassa olevan huomattavaa kehittämisen ja tehostamisen tarvetta. Työsuojeluviranomaisen tarkastustoiminnan painopisteet ja suuntaaminen on työelämän lisääntyneistä riskeistä huolimatta edelleenkin hyvin perinteistä ja kohdistuu lähinnä isompiin yrityksiin. Esimerkiksi palvelutyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa lisääntynyt yksintyöskentely ja väkivallanuhka sekä kaikilla aloilla lisääntyneet jaksamisongelmat ja työperäisen stressin tuomat työturvallisuus- ja työterveysriskit edellyttävät huomattavaa lisäosaamista ja panostusta. Työsuojeluviranomaisten resurssit ovat riittämättömät vastaamaan nykyisen työelämän riskien asettamiin haasteisiin. Lisäksi kansallisella tasolla puutuu yhtenäinen valvontakäytäntö ja valvonnan laatujärjestelmää sekä vaikuttavuuden seuranta. Tämä johtaa työntekijöiden eriarvoiseen asemaan riippuen työsuojelupiiristä. Työterveyshuollon valvonta on puutteellista. Mikään viranomainen ei kokonaisvaltaisesti valvo työterveyshuollon palvelujen tuottamista ja toteutumista työpaikoilla. Direktiivien täytäntöönpanon toteuttamiseksi kansallisella taholla on tarpeellista määritellä pätevyysvaatimukset ja lisätä lainsäädäntöön säännökset koulutusvelvoitteesta, toimivaltuuksista ja tehtävien hoitamiseksi tarvittavista resursseita työnantajan työsuojelusta vastuussa olevalle edustajalle. Kaikkien työsuojelussa mukana olevien toimijoiden koulutukselta puuttuu kriteerit ja pätevyysvaatimukset eikä siten pätevyyttäkään voi valvoa. Työsuojeluvalvontalain mukaan työsuojeluviranomaisten velvollisuus on kannustaa työpaikkoja valitsemaan työsuojeluvaltuutetut työpaikoille. Käytännössä viranomaistoiminta on tulkittu vain ohjeiden antamiseksi. 5. Tehokkuuden arviointi Kertomusluonnoksessa vedotaan tilastoinnin puutteellisuuteen ja perustellaan sillä, että arviointi ei ole mandollista. Suomessa työturvallisuuden ja työterveyden osalta tilastolliset järjestelmät ovat yksityisistä vakuutuslaitoksista riippuvaisia ja koko järjestelmä on Suomen hallituksen alainen. Tämä on johtanut siihen, että kansallisesti ei missään ole riippumatonta tilastoa eikä esim. työtapaturmia, läheltä piti tilanteita, työstä johtuvia sairauksia eikä väkivallan uhkatilanteita ilmoiteta eikä tilastoida millään taholla. Tiedot perustuvat joko vakuutustapauksiin tai kyselytutkimuksiin. Lisäksi ei edes olemassa olevien tietojen ja tilastoiden perusteella mikään taho tee tarkempia johtopäätöksiä tai analyyseja ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämi-

5 'A STTK AKAVA 5 (8) 6. Lopputulos seksi. Työelämän muutokset ja työsuhteiden moninaistuminen tuovat oman haasteensa tilastoinnin kehittämiselle. Työsuojeluhenkilöstön koulutustason perusteella käytännön työsuojelu ei voi olla parhaimmalla mandollisella tasolla. Työturvallisuuskeskuksen rekisterin mukaan alle 10 hengen yrityksissä ei ole yleensä valittu työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojelupäälliköidenkin osuus on pieni. SAK:n työsuojelukyselyn 2007 perusteella alle 30 henkilön työpaikoilla työsuojeluvaltuutetuista 47 % ei ole saanut minkäänlaista työsuojelukoulutusta. Työsuojelun toimintaohjelma näillä työpaikoilla oli laadittu 64 % tapauksessa. Lakisääteinen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi oli tehty vain 62 % työpaikoista(sttk:n vuoden 2003 tilastoissa vaarat ja riskit on arvioitu joka toisella työpaikalla). Tämän kyselyn otosta voidaan pitää alhaisen vastausprosentin alle 35% perusteella vain viitteellisenä. Tästä huolimatta tulokset ovat huolestuttavia. Tämäkään otanta ei sisällä vastauksia pienimmistä alle 10 hengen yrityksistä. Työterveyshuollossa ei ole yhtenäistä laatujärjestelmää eikä seurantajärjestelmää. Työterveyshuollon sopimusten kattavuuspuutteita on erityisesti haja-asutusalueilla, epätyypillisissä työsuhteissa ja pienissä yrityksissä ja lakisääteinen moniammatillinen työterveyshuolto toteutuu vain poikkeustapauksissa. Työterveyslaitoksen ns. sateenkaarihankkeen alustavat tutkimustulokset osoittavat huomattavaa kehittämisen tarvetta niin työpaikkaselvityksissä, toimintasuunnitelmissa kuin terveystarkastu ksissa. Työterveyslaitoksen tutkimuksista "Työterveyshuolto Suomessa 2005 ja KELA:n vuosittaiset tilastot kertovat, miten työterveyshuolto toteutuu. Samoin lukuisissa työterveyslaitoksen tutkimuksissa on johtopäätöksiä erilaisista työsuojelun kehittämiskohteista. Esimerkiksi julkaisu "Kemikaalit työssä" antaa laajan kuvan kemikaalialtistumisen hallinnasta työpaikoilla. Direktiivikertomuksissa tehokkuuden tarkastelussa on tarpeen referoida mm. yllä mainittuja tilasto- ja tutkimusjulkaisuja ja niiden johtopäätöksiä. Suuri epäkohta tehokkuuden arvioinnissa on, että työsuojeluviranomaiset eivät julkaise ILO:n sopimuksen 81 mukaisesti vuosiraporttia toiminnastaan. Tämä asia on myös ILO:n tiedossa. Lisäksi Suomesta puuttuu ILO:n sopimuksen 155 mukainen toimintapolitiikka ja erityisesti konkreettinen toimintaohjelma. Direktiivit ovat vaikuttaneet siihen, että Suomessa on kokonaisuudessaan uusittu työsuojelulainsäädäntö viime vuosien aikana, mitä voidaan pitää positiivisena. Samoin työhyvinvoinnin arvostus on nousussa, mikä liittyy huoleen työväestön demografisesta kehityksestä tulevaisuudessa.

6 77K G`, ;WA 6 (8) Kielteisenä voidaan pitää sitä, että direktiivien tulkinnassa on eroja eri toimijoiden ja intressiryhmien välillä ja erityisesti puitedirektiivissä ei täsmällisesti mainita työelämän ns. uusia riskejä kuten työperäinen stressi, häirintä tai psykososiaaliset tekijät. Tästä johtuen työsuojeluun suhtaudutaan edelleenkin hyvin perinteisesti. 7. Tulevaisuuteen suuntautuva analyysi Työsuojelun tehostamiseksi olisi välttämätöntä määritellä EU-tasolla työturvallisuuden ja työterveyden toimijoiden minimivaatimukset koulutuksessa ja pätevyydessä sekä luoda ennalta ehkäisevien palvelujen laatuvaatimukset. Vuokratyöntekijöiden ja yhteisillä työpaikoilla työskentelevien työntekijöiden suojelutason varmistaminen vaatii myös EU-tason toimenpiteitä. Samoin ulkomaalaisen vuokrafirman työntekijän asema on turvattava koskien niin tapaturmavakuutusta, työsuojelua kuin työterveyshuollon järjestämistä. Yksityiskohtaisempia kommentteja koskien direktiiviä 91/383/ETY Määräaikaiset työsuhteet Kertomuksessa tulee viitata työministeriön määräaikaisten sopimusten käyttöä selvittäneen työryhmän mietinnön johtopäätöksiin (helmikuu 2007) kuten selvitys määräaikaisuuden syistä ja vuokratyön määräaikaisuuden osuus jne. Tapaturmavakuutuslaitokselta saatavissa olevien tilastotiedoista käy selville muun muassa vuokratyön sisältämästä kohdasta viime vuosien aikana tapahtunut huomattava lisäys niin työtapaturmissa kuin työmatkatapaturmissa ja ammattitaudeissa kohdassa "kiinteistö, vuokraus- ja tutkimustoiminta". Erään vakuutusyhtiön tutkimuksen mukaan työtapaturmariski on vuokratyössä suurempi kuin vakituisessa työssä olevien. Samoin perehdyttäminen ja suojavälineiden käyttö ja saatavuus ovat heikompia. Uudenmaan työsuojelupiirin henkilöstövuokrausyrityksiin vuonna 2007 tehtyjen tarkastusten perusteella suurimmassa osassa tarkastettuja yrityksiä eivät työsuojeluja työterveysvelvoitteet olleet lain edellyttämällä tasolla. Työterveyshuolto, riskien arviointi ja työpaikkaselvitykset on järjestämättä melkein kaikissa määräaikaisissa ja tilapäisissä työsuhteissa. Direktiivin edellyttämää lääketieteellistä valvontaa on yritetty kehittää monilla keinoin. Työmarkkinaosapuolet sopivat tulopoliittiseen sopimukseen liittyvässä työryhmässä 2004 erilaisista toimenpiteistä työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi määräaikaisessa, osa-aikaisessa ja/tai vuokratyössä oleville. Konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole vielä toteutettu. Nykyinen ja edellinen hallitusohjel-

7 SAK 7. VA 7 (8) ma sisälsivät tavoitteen erilaisissa ei- tyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden työterveyshuollon kehittämiseen. Rakennusalalle luotiin, perusteluina huono kattavuusaste työterveyshuollon järjestämisessä, työntekijäkohtainen työterveyskortti, jotta työntekijä voi itse huolehtia hänelle kuuluvista lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista. Järjestelmä otettiin käyttöön 2005 ja sen vaikuttavuutta seurataan ministeriön neuvottelukunnassa. Ulkomaalaisen vuokrayrityksen työntekijät ovat työskennellessään Suomessa erilaisessa asemassa verrattuna suomalaisen työnantajan palveluksessa olevaan. Suomalaiselle työnantajalle korvataan, työterveyshuollon järjestämisestä osa kustannuksista, mutta ei ulkomaalaiselle työnantajalle. Tilapäisissä ja määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden työsuojeluvalvonta on vasta vuoden 2007 aikana lisätty tulostavoitteisiin joissakin työsuojelupiireissä, mutta ei kata koko Suomea. Yksityiskohtaisempia kommentteja koskien direktiiviä 89/655/ETY Työvälineet Direktiivin 6 artikla edellyttää, että tietojen ja kirjallisten ohjeiden on oltava niiden työntekijöiden ymmärrettävissä, joita asia koskee. Asian korostaminen myös direktiivikertomuksessa olisi tärkeää. Ulkomaalainen työvoima lisääntyy lähivuosina erityisesti yksityisillä palvelualoilla kuten siivous ja majoitus- ja ravitsemusalat. Maahanmuuttajat eivät välttämättä ymmärrä suomen eivätkä puhu aina myöskään englantia. Yksityiskohtaisempia kommentteja koskien direktiiviä 89/656/ETY Henkilösuojaimet Markkinavalvonta ei henkilösuojaimien kohdalla ole tehokasta. Markkinoilla on epäkelpoja henkilösuojaimia, jotka eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia esim. hengityssuojaimet. Työntekijät eivät ole tietoisia suojainten käyttöluokituksesta, vaan käytävät suojaimia, jotka eivät tarkoitukseen tehoa, esim. pölysuojainten kemikaalihuurujen torjuntaan. Näin tapahtuu erityisesti pienillä työpaikoilla. Työnantaja ei myöskään ohjeista ja valvo suojainten käyttöä riittävästi esim. kypärän käyttö. Suojainten valinta henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan ei aina onnistu esim. turvajalkineiden mallin valinta. Työjalkineiden käyttö olisi perusteltua saada henkilösuojaindirektiivin piiriin tehtävissä, joissa liukastumiset ja kaatumiset ovat tyypillisiä esim. kunnossapito, keittiöja siivoustyössä.

8 SAK STTK /!\rwa A 8(8) Lisätietoja: Raili Perimäki, SAK Erkki Auvinen, STTK Paula Ilveskivi, AKAVA men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry l ffi/ Toi henkil"lyeskusjärjestö STTK ry ^ AKAVA ry r \

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa Mari Juopperi / 30428 Maisteritutkielma Työ- ja sosiaalioikeus Oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla TEHYN JULKAISUSARJA 3 10 B S E LV I T Y K S I Ä Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla Jotenkin uskomatonta, että vaikka olen sairaalassa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT. Diplomityö

OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT. Diplomityö OUTI LUUKKONEN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN VUOKRATYÖSSÄ JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI Loppuraportti projektisihteerit: Pertti Vuorio Ari Myllyviita 28.2.1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 PROJEKTIN TOIMENPIDE-ESITYKSET 5 SAK - Liitot Lainsäädäntö 5 Työkykyä

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot