Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN ITTYEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA JA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSESTA SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEEN LAADUNHALLINNASTA JA POTILASTURVALLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SUUNNITELMASTA Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta Yleistä voimaan tulevan terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma, jossa kuvataan kuntien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä. Tähän suunnitelmaan tulee sisältyä myös lääkehuollon palvelut ja niistä vastaavat tahot. Lääkehuollon keskeisimpiä tehtäviä on turvata lääkehoidon jatkuvuus potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sieltä edelleen een kotihoitoon tai muuhun sosiaali- ja terveydenhoitoyksikköön. On siis tärkeää, että terveydenhuollon järjestämissopimuksissa on kuvattu rationaaliseen lääkehoitoon sekä potilaan ohjaukseen ja neuvontaan liittyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Rationaalisen aalisen lääkehoidon taustaksi on sovittava paikalliset käytännöt reseptinkirjoittamiseen, lääkehoidon tarkastamiseen (annosjakelu, interaktio-ohjelmat), ohjelmat), arvioinnista (konsultaatio, lääkelistojen läpikäynti) ja kokonaisarvioinnista (strukturoitu arviointi lääkehoidon kokonaisarviointiin erityispätevyyden saaneen proviisorin/farmaseutin ja lääkärin yhteistyönä). Haasteena moniammatillisuuden kehittämisessä farmasian alan asiantuntijoiden näkökulmasta on ollut usein se, että farmaseuttien ja proviisorien panosta organisaation kehittämisessä ei aina huomioida. Monessa sairaalassa ja terveyskeskuksessa farmasian alan asiantuntijoita ei esimerkiksi käytetä hyödyksi erilaisissa organisaation sisäisissä hankkeissa ja projekteissa, vaikka asia koskisi jollain tavalla a myös lääkkeitä ja lääkehoitoja. Esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä on vain harvoin hyödynnetty lääkealan asiantuntijoiden työpanosta, mikä näkyy järjestelmien

2 lääkehoitoihin liittyvien osioiden puutteina. Organisaation sisällä saattaa myös olla epäselvyyttä siitä, mitä asiantuntijapalveluja sairaala-apteekki/lääkekeskus apteekki/lääkekeskus voi tuottaa ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää. Erityisesti tämä ongelma esiintyy niissä terveyskeskuksissa, joissa lääkehuolto on ulkoistettu esimerkiksi sairaanhoitopiirin sairaala-apteekille, apteekille, tai joissa ei muuten ole omaa lääkekeskusta. Vaikka suurin osa farmaseuteista ja proviisoreista työllistyy apteekkisektorille, työskentelee tällä hetkellä Suomen reilussa 20 sairaala-apteekissa ja noin 150 lääkekeskuksessa essa yhteensä noin 500 farmaseuttia ja 100 proviisoria. Farmaseutit ja proviisorit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Farmaseutin tutkinto on yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä) ja proviisorin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto ( opintopistettä). Sairaaloissa ja lääkekeskuksissa farmaseuttien ja proviisorien työtehtävät muodostuvat muun muassa lääkkeiden toimittamisesta osastoille ja klinikoille, lääkkeiden valmistuksesta sekä asiantuntija-, johtoja valvontatehtävistä. Sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten toiminnan tulee tukea paikallisesti muun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tulee laatia perusterveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma, jossa kuvataan kuntien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä. Tähän suunnitelmaan tulee sisältyä myös lääkehuollon palvelut ja niistä vastaavat tahot. Lisäksi lääkelaissa painotetaan kuntien roolia lääkehuollon palveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Jotta kuntatasolla pystytään hoitamaan sekä terveydenhuoltolain että lääkelain määrittelemät lääkehuollon järjestämiseen sekä lääkehuoltopalveluiden seurantaan ja arviointiin liittyvät velvollisuudet, tulee kuntien käytössä olla jatkossa enemmän farmaseuttista asiantuntemusta. Suomessakin on jo kokeiltu mallia, jossa farmasian alan asiantuntija on palkattu suoraan kunnan palvelukseen, vaikka kunnassa ei ole omaa sairaala-apteekkia tai lääkekeskusta. kusta. Kunnan palvelukseen palkattu proviisori tai farmaseutti toimii koko sosiaali- ja terveyspalvelun toimialan lääkeasioiden asiantuntija yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Työtehtäviin voi sisältyä esimerkiksi eri toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmien koordinointi, lääkehoito-osaamiseen osaamiseen ja lupakäytäntöihin liittyvää koulutus- ja perehdytystoimintaa eri ammattiryhmille, lääkehoidon haittatapahtumaraportoinnin vastuu- ja raportointitehtäviä sekä erilaisia suunnittelu- ja kehittämistoimia. Kunnan asiantuntijaproviisori tai -farmaseutti tekee myös lääkeinformaatioon ja lääkehoidon ohjeistamiseen kuuluvia asiantuntijatehtäviä. Lääkeinformaatiotehtävät voivat sisältää myös lääkekasvatusta kunnan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tarvittaessa koulutus- ja informaatiotilaisuuksia voidaan järjestää kohderyhmän vanhemmille tai muille lähiomaisille. Lisäksi hän voi osallistua yksittäisten potilaiden lääkitysongelmien ratkaisemiseen. Mikäli proviisori tai farmaseutti on suorittanut lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden, voi hän tehdä lääkehoidon kokonaisarviointeja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille yhteistyössä vastuulääkärin ja -hoitajan kanssa. Tällöin kunnassa on yleensä laadittu ohjeet, milloin asiakas tulee ohjata lääkehoidon kokonaisarviointiin.

3 Yksityiskohtaiset kommentit asetusluonnokseen 4 Asetuksessa puhutaan useammassakin kohdassa lääkehuollosta ja haluaisimme muistuttaa, että lääkehuolto tulisi määritellä perustelumuistioon siten, että se on laajempaa kuin vain logistiikka. Lääkehuolto kattaa lääkkeiden hankinnan, jakelun, lääkehoidon neuvonnan, ohjauksen ja seurannan sekä erilaiset farmaseuttiset palvelut (kuten osastofarmasia ja lääkehoidon kokonaisarviointi) niin laitos- kuin avopalveluissa. Myöhemmin lääkehuolto termi termi tulee vastaan esim. asetuksen pykälissä 4, 11 ja Tämä pykälä korostaa terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sitä, että suunnitelmassa on sovittava yhtenä osana myös kuinka yhteistyö lääkehuollon kanssa toteutetaan. Viimeinen lause puhuu lääkityksen turvaamisesta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, mutta toivoisimme me lisäyksenä, että myös potilaan siirtyminen edelleen avohuoltoon olisi kirjattuna pykälään. Käytännössä tämä vahvistaisi tarvetta lisätä yhteistyötä yksityisten apteekkien kanssa ja ulottaisi suunnitelmat tältä osin myös niihin.

4 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta Yleistä Laadunhallinta on keskeinen tekijä lääketurvallisuuden eli lääkkeisiin liittyvän laadun varmistamisessa kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. köissä. Lääkitysturvallisuudessa on sen sijaan vielä paljon kehittämisen varaa. Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkehoitojen toteuttamiseen liittyvää potilasturvallisuuden varmistamista. Laatu luodaan noudattamalla hyviä lääkkeiden käyttötapoja (vrt. lääkkeiden hyvät tuotantotavat, Good Manufacturing Practice). Olennaista on määritellä lääkehoitosuunnitelman mukaisesti lääkehoitoihin liittyvät prosessit, validoida ne ja varmistaa prosessien toteutuminen dokumentoinnin avulla. Lisäksi jokaisella prosessissa ssissa toimivalla tulee olla määritelty tehtävä ja vastuu, joihin hänet on pätevöitetty riittävän koulutustaustan ja perehdyttämisen jälkeen. Lääkelaitoksen määräys (Sairaala-apteekin apteekin ja lääkekeskuksen toiminta 7/2007) sisältää laadunhallintaan liittyvää ohjeistusta ja siinä lääkehuoltoa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena. Farmasialiiton näkemyksen mukaan sairaala-apteekkien apteekkien ja lääkekeskusten perustehtävään kuuluu huolehtia kyseisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön lääkehuollosta sekä tunnistaa ja hallita lääkehoidon toteuttamiseen liittyviä riskejä. Lääkehoidon laadunvarmistusta ovat - toimiva lääkehuolto hoitoketjun kaikissa vaiheissa (erityistä huomiota kiinnitettävä potilaan siirtyessä organisaatiosta toiseen, esh pth, ko utus sairaalasta) - päätöksentekoa palveleva tiedonkulku organisaatioiden sisällä ja niiden välillä - potilaan hoitoon sitoutumista edistävät neuvonta- ja informaatiopalvelut (näihin liittyen voi olla uutena palveluna esim. farmaseutin vastaanotto) - riittävä hoidon seuranta - lääke- ja lääkitysturvallisuutta lisäävät kliinisen farmasian palvelut kuten potilaan lääkityksen selvittely hoitoon tulon yhteydessä ja lääkemuutosten "turvatarkastukset", lääkehoidon kokonaisarvioinnit, konsultaatiot sekä lääkeneuvonta - koneellisen annosjakelun laaja hyödyntäminen Sairaala-apteekin apteekin laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä menettelyjä, joiden avulla varmistetaan lääkehuollon toiminnan laatu kyseisessä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Sairaala-apteekilla tulee olla toimiva laatujärjestelmä ja lääke- ja lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot ja menettelytavat tulee ohjeistaa. Henkilökunta koulutetaan työskentelemään annettujen toimintaohjeiden mukaisesti ja toimintaohjeiden noudattamista valvotaan. Sairaala-apteekin laatujärjestelmän toimivuutta sekä käytännön toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti sisäisten tarkastusten avulla.

5 Laadun ja lääkehuollon palvelujen kehittäminen tapahtuu kehittämällä prosesseja, ja prosessikuvaukset kuuluvat olennaisena osana laatutyöhön. Kuvauksissa kartoitetaan myös prosessien ongelmakohtia ja laaditaan toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Laatutyön yksi osa-alue alue on lääkehoidon toteuttamiseen liittyvien riskien kartoitus. Lääkehoidon turvallisuutta a tukevia ratkaisuja, kuten osastofarmasia, koneellinen annosjakelu ja lääkityksen kokonaisarviointi, voidaan hyödyntää asiakasyksikkökohtaisten riskien välttämiseksi. Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen tulee edistää lääkehuollon turvallisuutta esimerkiksi ohjeistamalla riskialttiiden lääkkeiden käsittelyä toimintayksiköissä. Riskialttiita lääkkeitä ovat muun muassa ne lääkevalmisteet, joiden terapeuttinen leveys on hyvin kapea tai mahdolliset haittavaikutukset merkittäviä. Yksityiskohtaiset kommentit asetusluonnokseen Asetus on tiivis kokonaisuus ja toivoisimme lähinnä joko suunnitelman sisältöön liittyvään 5 tai asetuksen perustelumuistioon tarkennuksia, joilla tarkennettaisiin: 4) laadunhallinta-asiakirja kohtaa siten, että lääkehoitosuunnitelmat mainittaisiin erikseen 6) vaaratapahtumien raportointijärjestelmä kohtaa siten, että lääkityspoikkeamien raportointi ja toimintaprosessien kehittäminen virheistä oppimalla tulisivat mainituiksi 10) yhteistyön tavoista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella sekä yhteistyön tavoista muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä; lääkkeet ja lääkehoito kohdassa todettaisiin, että proviisori/farmaseutti mukana sairaala-apteekista, apteekista, lääkekeskuksesta, kunnasta tai avo-apteekista olisi perusteltua ottaa mukaan suunnitelman laadintaan ja täytäntöönpanoon. Helsingissä Suomen Farmasialiitto Heidi Silvennoinen puheenjohtaja Harri Ovaskainen farmaseuttinen johtaja

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa FSTKY Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lääkehuolto AVOAPTEEKIT 7 Forssan seudulla toimivaa apteekkia SOSIAALITOIMI Kotihoito Kotisairaanhoito

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 ISSN

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus Ohje 14/2012 1 (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 1 JOHDANTO... 3 ROHTOKÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ JA LYHENTEITÄ... 3 1 STRATEGIATYÖ... 4 2 PAJATOIMINNAN KATTAVUUS JA VAKIINNUTTAMINEN...

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot