Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a"

Transkriptio

1 Potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kehittäminen Kansallisen potilasturvallisuusstrategian mukaiset toimenpiteet on sovellettu sairaalan toimintakäytäntöihin Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus Raportti R1a Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (Vee) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeeV) -osahanke

2 2(12) Versiohistoria versio pvm ekijä Kuvaus Jari Saarinen Ensiluonnos arja ervo-heikkinen Kommentit Jari Saarinen Pääversio IIVISELMÄ Potilasturvallisuuden edistäminen kuuluu terveydenhuollon ammatillisuuden perusperiaatteisiin. Potilasturvallisuuskulttuuri sisältää potilaiden turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toimintatavan, jota tukevat johtaminen, arvot ja asenteet, riskien arviointi, ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Potilas ja hänen läheisensä pyritään ottamaan mukaan hoidon turvallisuuden edistämiseen. Potilasturvallisuus tulee huomioida yhteistyössä potilaan, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa heitä kuunnellen, neuvoen ja kouluttaen sekä luoden luonnolliset mahdollisuudet potilaan osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mutta myös laajemmassa mielessä mahdollistaa potilaan osallistuminen organisaation rakenteissa potilasturvallisuuden kehittämiseen ja suunnitteluun. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta Kaste-ohjelmaan liittyvään Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (Vee) hankkeelle, jonka tarkoituksena oli tukea Hoitotyön toimintaohjelman Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön alueellista toimeenpanoa. älle kehittämistyölle hoitotyön toimintaohjelmassa asetettuna tavoitteena oli luoda malli potilasturvallisuuden kehittämiseksi sairaaloissa perustamalla moniammatillinen potilasturvallisuusneuvosto kehittämään, ohjaamaan ja arvioimaan potilasturvallisuustyötä sairaalassa. Hankeaikakautena Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeeV) -osahankkeessa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan luotiin potilasturvallisuutta edistämään moniammatillinen potilasturvallisuusneuvostomalli. VeeV-osahanke osallistui myös potilasturvallisuutta edistäviin hoitotyön johtajien, henkilöstön ja potilaiden koulutuksiin yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Potilasturvallisuusneuvoston ja potilasturvallisuutta edistävien rakenteiden onnistuminen on jatkossa riippuvainen sairaanhoitopiirin ja sen henkilöstön sekä potilaiden aktiivisesta osallistumisesta. iiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että toiminnot perustuvat kentän tarpeisiin, käytäntöihin, olosuhteisiin ja voimavaroihin. Valtakunnallisen potilasturvallisuus strategian mukaisesti visiona on potilasturvallisuuden ankkuroituminen toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin: hoito on vaikuttavaa ja turvallista.

3 3(12) Sisällysluettelo IIVISELMÄ JOHDANO AUSA Yleistä taustaa kehittämistehtävälle avoitteet kehittämistehtävälle EHÄVÄN ORGANISAAIO ULOKSE Potilasturvallisuusneuvosto Potilasturvallisuusneuvoston kokoonpano yöryhmän ehdotus potilastuvallisuusneuvoston työnkuvaksi: yöryhmän ehdotus potilasturvallisuussuunnitelman rungoksi yöryhmän rakenteellisia jatkotoiveita Koulutuksiin osallistuminen ARVIOINI POHDINA...11 LÄHEE...12

4 4(12) 1. JOHDANO Sosiaali- ja terveysministeriön KASE ohjelma on hallitusohjelmaan perustuva ja valtionneuvoston vahvistaman kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strateginen ohjausväline (SM 2008). Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (Vee) hanke on yksi KASE -ohjelman puitteissa rahoitetuista valtakunnallisista hankkeista. Vee hanke on myös hoitotyön toimintaohjelman, Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön, alueellista toimeenpanoa. oimintaohjelma on yksi Kaste-ohjelman kolmesta osakokonaisuudesta, jolla ohjataan johtamiskäytäntöjen uudistamista ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Potilasturvallisuus on nostettu tässä hoitotyön toimintaohjelmassa myös yhdeksi teema-alueeksi ja kehittämiskohteeksi. Potilasturvallisuuden kehittäminen ja edistäminen on keskeinen terveydenhuollon toimintaperiaate. Potilasturvallisuuden haittatapahtumat ovat inhimillisiä ja mahdollisia terveydenhuollossa. Kansainvälisiin tutkimuksiin ja selvityksiin pohjautuen haittatapahtumat aiheuttavat arviolta kuolemaa vuodessa Suomessa ja lisäksi yhdelle sadasta sairaalapotilaasta hoidosta koituu vakava terveyshaitta. Potilasturvallisuuden puutteet aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä, mutta näiden ohella virheet ja erehdykset aiheuttavat terveydenhuollolle ja kansantaloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Potilasturvallisuuden edistämiseen kansallisella tasolla on panostettu viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Suomalaisen potilasturvallisuus strategian , jonka tarkoituksena on ohjata Suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. Kansallisella tasolla on myös panostettu lainsäädännön kehittämiseen potilasturvallisuus huomioiden mm. uusi terveydenhuoltolaki vuonna 2011 ja potilasturvallisuusasetus vuonna erveyden ja hyvinvoinnin laitos (HL) on aloittanut yhdessä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä muiden kansallisten kumppaneiden kanssa laajan, monivuotisen Potilastaruvallisuutta taidolla ohjelman. utkimukset ovat osoittaneet, että potilasturvallisuutta korostavalla johtamisella ja toimintatavoilla on yhteys potilasturvallisuuden tasoon. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eritysvastuualueen neljän sairaalan sairaalahenkilöstölle on toteutettu vuosina 2008 ja 2011 kyselytutkimus, joka toteutettiin kansainvälisesti testatulla Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) mittarilla (taulukkoraportin linkki PP_1b). ässä kehittämishankkeessa pyrkimyksenä oli luoda malli potilasturvallisuuden kehittämiseksi sairaaloissa perustamalla potilasturvallisuusneuvosto kehittämään, ohjaamaan ja arvioimaan potilasturvallisuustyötä sairaalassa huomioiden myös potilaan/asiakkaan mielipide. avoitteena oli myös luoda työryhmän kanssa runko potilasturvallisuussuunnitelmalle, joka myöhemmin täydentyisi viralliseksi sairaalan suunnitelmaksi. Lisäksi pyrkimyksenä oli potilasturvallisuuskulttuurin vahvistaminen henkilöstölle, hoitotyönjohtajille, potilaille ja heidän omaisilleen. Kehittämistyötä toteutettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstön, hankehenkilöstön, muiden asiantuntijoiden ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkijoiden kanssa yhteistyönä.

5 5(12) 2. AUSA 2.1 Yleistä taustaa kehittämistehtävälle Potilasturvallisuus on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi sosiaali- ja terveydenhuollossa niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Potilasturvallisuuden edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja riskien hallintaa muiden laatua määrittävien tekijöiden mm. näyttöön perustuvuuden, vaikuttavuuden ja potilaskeskeisen hoidon lisäksi. urvallinen hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. urvallisuuden varmistamisessa terveydenhuolto on jäänyt jälkeen muista korkea riskin aloista. Potilasturvallisuuden edistämiseen on panostettu viime vuosina kansallisella tasolla. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Suomalaisen potilasturvallisuus strategian , jossa potilasturvallisuutta on käsitelty turvallisuuskulttuurin, vastuun, johtamisen ja säädösten pohjalta. Strategian tavoitteena on, että organisaatioissa vuoteen 2013 mennessä potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin. Potilasturvallisuutta parannetaan laadun- ja riskien hallinnalla sekä kehittämällä potilasturvallisuuden edistämisen rakenteita ja menetelmiä. Sen tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin. Potilasturvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja organisaation tapa toimia siten, että varmistetaan potilaiden saaman hoidon turvallisuus. Siinä hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Potilasturvallisuus perustuu ennakoivaan riskien hallintaan ja turvallisuuden varmistamiseen. Potilasturvallisuuden kehittäminen on jatkuvaa. Potilasturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisesti sovittuja linjoja, luotuja rakenteita, koulutusta ja moniammatillista luottamuksellista ja avointa toimintatapaa. Potilasturvallisuuskulttuuriin kuuluu olennaisena osana syyllistämättömyyden periaate. Potilasturvallisuus tulee huomioida yhteistyössä potilaan, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa heitä kuunnellen ja luoden luonnolliset mahdollisuudet potilaan osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mutta myös laajemmassa mielessä mahdollistaa potilaan osallistuminen organisaation potilasturvallisuuden kehittämiseen. Asiakaslähtöiset palvelut turvataan kehittämällä toimintakokonaisuuden kattavia verkostomaisia toimintamalleja. Potilaan voimaannuttaminen on keskeinen tavoite potilasturvallisuuden edistämisessä. Organisaation johdolla on kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta. Johto on sitoutunutta potilasturvallisuuteen. Johto korostaa potilasturvallisuuden näkökulmaa kaikessa toiminnassaan ja pyrkii varmistamaan potilasturvallisuudelle ja sen kehittymiselle toimintaedellytykset. Kuitenkin potilasturvallisuus on kaikkien alalla toimivien ammattihenkilöiden yhteinen asia. oimintayksiköissä on määriteltävä sekä johdon että ammattihenkilöstön vastuut potilasturvallisuudesta ja toiminnan laadusta. Organisaatioon on kehitettävä potilasturvallisuuden seurantaa mahdollistavat järjestelmät ja hyödynnettävä potilasturvallisuusindikaattoreita. Potilasturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota hoidon porrastuksen rajapinnoissa, tiedonkulussa ja uuden teknologian sekä uusien hoitokäytäntöjen käyttöönoton yhteydessä. Uusi voimaan tullut erveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveysministeriön asetus ovat keskeisiä potilasturvallisuuden edistämisen kannalta. erveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden

6 6(12) täytäntöönpanosta vuoteen 2013 mennessä yhteistyössä myös sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Potilasturvallisuuden edistämisen tulee olla järjestelmällistä. erveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut syksyllä 2011 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelman, pyrkimyksenä edistää potilasturvallisuutta ja pitkällä tähtäimellä puolittaa hoidon aiheuttamat kuolemat ja haittatapahtumat vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä muiden kansallisten kumppaneiden kanssa. 2.2 avoitteet kehittämistehtävälle ässä kehittämistyössä oli tavoitteena luoda malli potilasturvallisuuden kehittämiseksi sairaaloissa perustamalla moniammatillinen potilasturvallisuusneuvosto kehittämään, ohjaamaan ja arvioimaan potilasturvallisuustyötä sairaalassa. Hankeen yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstön, muiden asiantuntijoiden ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkijoiden kanssa tavoitteena oli aktiivinen osallistuminen tämän neuvoston suunnitteluun ja toteutukseen, mutta myös Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuussuunnitelman rungon suunnitteluvaiheeseen. 3. EHÄVÄN ORGANISAAIO Kehittämistehtävää varten perustettiin tavoitteen mukaisesti moniammatillinen työryhmä, joka toimi Kuopion yliopistollisen sairaan potilasturvallisuuteen liittyvän ohjausryhmän alaisena. Haatainen Kaisa, palvelualueylihoitaja, KYS, Kliiniset tukipalvelut Purhonen Sinikka, apulaisylilääkäri, KYS, Leikkaus ja anestesiayksikkö 4 Harjulampi iia, suunnittelija, KYS, Vee-hanke, sihteeri Saano Susanna, proviisori, KYS, Apteekki Saarinen Jari, hankejohtaja, KYS, Vee-hanke, pj aam-ukkonen Minna, ylihoitaja, KYS, Kliinisten henkilöstöpalvelut ervo-heikkinen arja, projektipäällikkö, KYS, Vee-hanke urunen Hannele, professori, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos Uusaro Ari, apulaisylilääkäri, KYS, ehohoidon osasto yöryhmä kokoontui seitsemän kertaa kesäkuun 2010 lopusta alkaen. Alkukartoitus tehtiin KYS Erva-alueen sairaanhoitopiirien potilasturvallisuussuunnitelmista. ehtävässä toteutettiin myös sähköinen webropol-kysely osastonhoitaja jakeluna KYSissä potilasturvallisuuteen miellettävistä seurantajärjestelmistä ja niiden aktiivisesta käytöstä.

7 7(12) 4. ULOKSE 4.1 Potilasturvallisuusneuvosto Suunniteltiin potilasturvallisuusneuvosto, johon KYSin johtajaylilääkäri nimitti henkilöt. Neuvosto kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa Potilasturvallisuusneuvoston kokoonpano johtajaylilääkäri (pj) hallintoylihoitaja (vpj) SAJO KYSERIn edustaja (avohoitopuolen edustus) tietyt keskeisimmät vakioyksiköt, joista edustajat voivat olla myös muuta henkilökuntaa kuin johtajia potilasedustus (kokemuskouluttajia) tutkijaedustus potilasturvallisuuskoordinaattori turvallisuuspäällikkö tutkimus/koulutusedustus (yliopistoedustus) kliinisen hoitotyön opettaja yhteyshenkilö AK asiantuntija yöryhmän ehdotus potilastuvallisuusneuvoston työnkuvaksi: Potilasturvallisuusneuvosto edistää potilasturvallisuuskulttuuria Seuraa ja kehittää potilasturvallisuutta Edesauttaa teknisten edellytysten luomista potilasturvallisuudelle Ohjeistaa ja antaa suosituksia potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista Huomioi potilaan näkökulman Seuraa HaiPro-haittatapahtumajärjestelmän käyttöä ja luo edellytykset sen kehittämiselle Kantaa ottava ja potilasturvallisuudesta tiedottava taho.

8 8(12) 4.2 yöryhmän ehdotus potilasturvallisuussuunnitelman rungoksi Yleistä, tausta ja tavoitteet Potilasturvallisuuskulttuuri organisaatiossamme turvallisuuskulttuuria tukevat arvot henkilöstöjohtaminen yksilöiden ja yhteisön tapa toimia potilaan/omaisen/läheisen osallisuus luottamuksellisuus ja avoimuus moniammatillisuus potilasturvallisuuskulttuuria tukevat rakenteet Potilasturvallisuusjärjestelmän vastuut, johtaminen, toimielimet ja resursointi organisaation johdon vastuu jokainen hoitoon osallistuva vastaa potilasturvallisuudesta omalta osaltaan potilasturvallisuuteen liittyvät toimielimet ja vastuuhenkilöt potilasturvallisuusneuvosto potilasturvallisuuskoordinaattori potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt yksikkötasolla potilasturvallisuus huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmissa Potilasturvallisuutta hallitaan raportoimalla, ennakoimalla ja oppimalla tukee laadunhallintajärjestelmää potilasturvallisuuden seuranta, tiedon hankinta ja analysointi sekä hyödyntäminen vaaratapahtuman välitön tarkastelu vaaratapahtumajoukon tarkastelu valikoitujen vaaratapahtumien perusteellinen tarkastelu ennakoiva toiminnan riskien tarkastelu raportointijärjestelmä kattaa haittatapahtumien raportoinnin ja koodaamisen hoitoilmoitusjärjestelmään valtakunnalliset linjat, myös indikaattori hoidon vaikuttavuus selkeät menettelytavat ja hyvien käytänteiden hyödyntäminen tiedottaminen tiedotussivut potilasturvallisuus arjen työssä palautteen anto henkilöstölle tuetaan henkilökunnan aktiivista osallistumista laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja arviointi perehdytys Osallistuva potilas/omainen/läheinen yhteisymmärrys, potilaan voimaannuttaminen ja avoimuus potilaan kannalta toimivat menettelytavat potilaan/läheisen mahdollisuus ilmoittaa esim. potilas/omais-haipro

9 9(12) palaute potilaalle jälkihoito potilas mukana potilasturvallisuusneuvostossa Potilasturvallisuuden koulutus ja tutkiminen yliopistosairaalassa oppilaitokset ja yhteistyö tutkimushankkeet valtakunnalliset indikaattorit Yhteistyö shp alueella HaiPro yhteistyön kehittäminen SOE yhteistyö ERVA-alue valtakunnallinen 4.3 yöryhmän rakenteellisia jatkotoiveita Potilasturvallisuuskoordinaattorin nimeäminen, tehtävät dokumentointi ja ohjeistuksen ylläpito potilasturvallisuusneuvoston toiminnan koordinointi Haipro-haittatapahtumajärjestelmän pääkoordinoija potilasturvallisuusraportin koostaminen organisaation johdolle vaaratapahtumien seuranta ja yhdistäminen muuhun seurantatietoon koulutukset ja potilasturvallisuuskulttuurin edistäminen organisaatiossa Alueellinen kehittämisryhmä alueellinen Haipro potilas + työtapaturma Haipro alueellinen potilasturvallisuuskulttuuri

10 10(1 2) PSSHP:N ERVEYSKESKUKSE POILASURVALLISUUS- KOORDINAAORI PSSHP:N JOHO ERVA-ALUE KANSALLINEN SM HL E R V E Y Ä J A PALVELUALUE OSASO / YKSIKKÖ YÖNEKIJÄ HAIPRO- KÄSIELIJÄ KLINIKAN JOHORYHMÄ KYS POILAS- URVALLISUUS- NEUVOSO ASIAKASKESKEISYYS H Y V I N V O I N I A E D I S Ä V Ä E R V E Y D E N H U O L O 4.4. Koulutuksiin osallistuminen Vee hanke osallistui luennoitsijoina tai aihepiiriin liittyvien asiantuntijoiden kutsujana useisiin koulutuksiin mm. Näyttöön perustuvassa hoitotyön koulutusohjelmassa, Haipro ja potilasturvallisuuskoulutuksessa. Lisäksi aiheesta luennoitiin järjestetyssä Potilaan päivässä.

11 11(1 2) 5. ARVIOINI ämän kehittämistyön osalta ei suoritettu erillistä arviointia. Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuuden ohjausryhmä arvioi työryhmän toimintaa tämän työskentelyn aikana. 6. POHDINA ässä kehittämistyössä vastattiin hoitotyön toimintaohjelmassa Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön asetettuihin tavoitteisiin luomalla malli hankeaikakautena perustetulle moniammatilliseen ja potilaan huomioivaan potilasturvallisuusneuvostolle. Potilasturvallisuus on valtakunnallisesti laajan kehittämisen kohde. Hanketyöskentelyn loppuvaiheessa uusi voimaan tullut erveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveysministeriön asetus sekä syyskuussa 2011 julkistettu erveyden ja hyvinvoinnin Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma tulevat raamittamaan tämän kehittämistyön jatkoetenemistä. Päävastuu kehittämistyön aihepiirin myöhemmästä toimeenpanosta on sairaanhoitopiirillä. Alueen ja toimintayksikön tehtäväksi jää luoda sellainen toimintapolitiikka, jossa jatkoimplementointi on mahdollinen. Potilasturvallisuusneuvoston ja potilasturvallisuutta edistävien rakenteiden onnistuminen on jatkossa riippuvainen sairaanhoitopiirin ja sen henkilöstön sekä potilaiden aktiivisesta osallistumisesta. iiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että toiminnot perustuvat kentän tarpeisiin, käytäntöihin, olosuhteisiin ja voimavaroihin. Valtakunnallisen potilasturvallisuus strategian mukaisesti visiona on potilasturvallisuuden ankkuroituminen toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin: hoito on vaikuttavaa ja turvallista.

12 12(1 2) LÄHEE Holopainen A, Korhonen, Miettinen M, Pelkonen M, Perälä M-L Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1: Järvelin J, Haavisto E, Kaila M Potilasturvallisuuden kustannukset. Suomen lääkärilehti 65: Kilpiö A, Haho P, Vänttinen M Verkoston ja jaetun asiantuntijuuden tukeminen prosessisimuloinnin avulla. eoksessa Haho P, Vänttinen M, Kilpiö A. (toim.): Kimpassa tuloksiin: KIMPPA-tutkimushankkeen loppuraportti. Helsinki University of echnology SimLab Publications Report Series: 18, Espoo: Helsinki University of echnology, Mohide EA & Coker E. oward clinical scholarship: promoting evidence-based practice in clinical setting. Journal of Professional Nursing 21(6), Pasternack A Hoitovirheet ja hoidon aiheuttamat haitat. Duodecim 122, Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. KASE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6. Sosiaali- ja terveysministeriö Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:3. Sosiaali- ja terveysministeriö Kaste-ohjelman valtakunnallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:9. Sosiaali- ja terveysministeriö Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyön johtamiseen. oimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18 Sosiaali- ja terveysministeriö Asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta. erveyden ja hyvinvoinnin laitos Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma. Suunnitelma. erveydenhuoltolaki 1326/2010.

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla

Potilasturvallisuutta taidolla Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot