Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6)"

Transkriptio

1 Päivämäärä Lausuntopalaute Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (MMM 2010:6) SISÄLLYS Lyhenteet... 1 Yhteenveto... 2 Yleiset kommentit... 4 Kommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit vesihuoltolaista... 5 Yleiskommentit taloussäännöksistä... 5 Pykäläkohtaiset kommentit vesihuoltolaista... 7 Kommentit maankäyttö- ja rakentamislaista Yleiskommentit maankäyttö- ja rakentamislaista Pykäläkohtaiset kommentit maankäyttö- ja rakentamislaista Hankkeet Energiamarkkinaviraston valvontamallin selvittämishanke Tutkimus- ja kehittämishankkeet MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 Lyhenteet AVI, IS Itä-Suomen aluehallintovirasto AVI, L Lapin aluehallintovirasto AVI, PS Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ELY, KaS Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Ke-S Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Pi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Psa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Uu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, VS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETL Elintarviketeollisuusliitto HauVesi Liikelaitos Haukiputaan Vesi HS-Vesi Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy HSY-Vesi Kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut, vesihuollon toimiala JyEnergia Jyväskylän Energia Oy JyPuhdistamo Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy KsVesi Kemiönsaaren Vesi LoiVesi Loimaan Kaupungin Vesihuoltoliikelaitos LVM Liikenne- ja viestintäministeriö MMM, ELO Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto OM Oikeusministeriö PudVesi Pudasjärven Vesiosuuskunta RTY Rakennustarkastusyhdistys RTY ry STM Sosiaali- ja terveysministeriö STUK Säteilyturvakeskus SVOSK Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry SYKE Suomen ympäristökeskus TampVesi Tampereen Vesi TEM Työ- ja elinkeinoministeriö THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Vesiensuojeluyhdistys Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry VM Valtiovarainministeriö YM Ympäristöministeriö YSVesi Ylä-Savon Vesi Oy YTT Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry 1

3 Yhteenveto Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän selvittämään vesihuoltolain ja siihen liittyvän lainsäädännön tarkistamistarpeet sekä valmistelemaan tarvittavat ehdotuksen säädösmuutoksiksi. Työryhmä päätti työnsä loppuraporttiin Loppuraportista pyydettiin antamaan lausunnot mennessä. Loppuraportista saatiin 65 lausuntoa. Lausuntoja antoivat ministeriöt (7), valtion virastot ja laitokset (8), aluehallinto (10), kunnat (14), vesihuolto- ja tukkulaitokset (13), etujärjestöt ynnä muut vastaavat (12) sekä yksi yksityinen henkilö. Lausunnoissa loppuraporttia kommentoidaan yleisesti ja annetaan yksityiskohtaisempaa palautetta työryhmän ehdotuksista. Erityisesti huomiota kiinnitetään vesihuoltolain soveltamisalaan, vesihuollon kehittämiseen, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, kiinteistön liittämisvelvollisuuteen, vesihuollon toimintavarmuuteen, talouden läpinäkyvyyteen, vesihuollon tietojärjestelmään, hulevesien hallintaan ja viemäröintiin sekä vesihuollon valvonnan selvittämishankkeeseen. Yleiset kommentit. Loppuraportista annetussa yleispalautteessa raporttia ja sen sisältämiä muutosehdotuksia pidetään pääsääntöisesti hyvin valmisteltuina ja perusteltuina. Niiden nähdään edistävän vesihuollon suunnitelmallista edistämistä ja peilaavan vesihuoltosektorin tulevien vuosien haasteita. Lainsäädännön muuttamista pidetään tarpeellisena. Kriittisten yleiskommenttien perusteella vesihuollon ja maankäytön yhteensovittaminen olisi edelleen vaikeaa, raportin valmistelu on ollut liian kapea-alaista ja useat ehdotukset antaisivat kunnalle määräysvallan yhtiön omaisuuden käytöstä. Ehdotusten nähdään myös lisäävän vesihuollosta vastaavien työmäärää ja siten vesihuoltolaitosten sekä kuntien kustannuksia. Vesihuoltolain soveltamisala. Vesihuoltolain soveltamisalaa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että VHL 2 :ssä elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan edellytettäisiin rinnastuvan asutukseen vesihuollon kannalta. Työryhmän tarkoituksena on ollut täsmentää soveltamisalaa, ei muuttaa sitä. Vesihuoltolaitokset ja kunnat pitävät ehdotusta hyvänä sekä tarpeellisena ja katsovat, että vesihuoltolain ensisijaisena tehtävänä on varmistaa asutuksen vesihuolto. Erityisesti elintarviketeollisuus katsoo kuitenkin, että soveltamisala on epäselvä ja liian kapea-alainen. Palautteessa esitetään myös mallien kehittämistä vesihuoltolaitosten ja elinkeinoelämän vesihuoltosopimuksiin. Vesihuollon kehittäminen. Vesihuollon kehittämissuunnittelua (VHL 5 ) työryhmä esittää täydennettäväksi siten, että kunnan tulisi olla yhteistyössä paitsi vesihuoltolaitosten myös laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien kanssa, varata valvontaviranomaisille tilaisuus tulla kuulluiksi ja tiedottaa kehittämissuunnitelmasta. Lausunnoissa katsotaan, että yhteistyön lisääminen kehittämissuunnittelussa on perusteltua. Tietyissä lausunnoissa esitetään, että kunnan vastuuta kehittämissuunnitelman laatimisesta tulisi terävöittää. Vesihuoltosektori pitää tärkeänä, että valvontaviranomaisten kuuleminen suunnitelman laatimisen yhteydessä ei muodostuisi ennakkovalvonnan kaltaiseksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden kattavuutta tulisi ehdotetun VHL 7 :n perusteella arvioida sekä toteutuneen että suunnitellun yhdyskuntakehityksen perusteella ja VHL 8a :ssä säädettäisiin vesihuollon turvaamisesta toiminta-aluetta supistettaessa. Pääosa hallinnosta ja kunnista sekä osa vesihuoltolaitoksista kannattaa toiminta-alueiden ennakoivaa määrittelyä. Tietyt vesihuoltolaitokset näkevät ennakoivan määrittelyn kuitenkin ongelmallisena vastuiden ja menettelyiden kannalta. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että toiminta-alueiden määritys kytkeytyisi kiinteämmin MRL:n mukaiseen rakentamiseen ja alueidenkäytön ohjaukseen. Toiminta-alueen supistamistilanteiden sääntelylle nähdään olevan tarve. Kiinteistön liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon. Työtyhmä ei varsinaisesti ehdota muutoksia kiinteistön liittämisvelvollisuuteen vesihuoltolaitoksen verkostoon. VHL :ää muutettaisiin kuitenkin siten, että liittämisestä hulevesiviemäriin säädettäisiin erikseen, ELY-keskukselle ei enää varattaisi tilaisuutta tulla kuulluksi liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta ja liittämiskohtien sijainnin takia ei saisi aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Lisäksi työryhmä esittää sääntelyvaihtoehtona, että kunta voisi periä maksua vapauttamishakemuksen käsittelystä. Liittämisvelvollisuutta käsitteleviin ehdotuksiin suhtaudutaan pääasiassa myönteisesti. Lausunnoissa tuodaan kuitenkin esille, että kiinteistön liittämisen edellytyksiä jätevesiviemäriin hulevesien johtamiseksi tulisi tiu- 2

4 kentaa. ELY-keskuksen kuulemisesta luopumista ei vastusteta, mutta katsotaan, että vapauttamispäätösten tulisi olla yhdenmukaisempia. MTK katsoo, että liittämisvelvollisuutta tulisi väljentää. Erityisesti vesihuoltolaitokset vastustavat liittämiskohdan tarkempaa määrittelyä, jota puolestaan kiinteistön ja talojen omistajia edustavat tahot kannattavat. Kunnat kannattavat maksun perimismahdollisuutta vapauttamishakemusten käsittelystä, kun taas tietyt muut tahot vastustavat sitä. Vesihuollon toimintavarmuus. Vesihuollon toimintavarmuutta pyritään loppuraportissa edistämään ehdotuksilla vesihuoltolaitoksen selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuuksista (VHL 15 ), erityistilanteisiin varautumisesta (VHL 15a ), korjausinvestointien kattamisesta maksuilla (VHL 18 ) sekä vakiohyvityssääntelyllä (VHL 27a ). Vakiohyvityssääntelyä lukuun ottamatta näihin ehdotuksiin suhtaudutaan laajalti myönteisesti ja niitä pidetään tärkeinä. Vesihuoltolaitokset kaipaavat kuitenkin ohjeistusta erityistilannesuunnitteluun ja siihen, miten riittävä selvilläolo laitteiston kunnosta on osoitettavissa. Elintarvikesektori vaatii, että laitoksen varautuminen pitäisi ulottaa terveydensuojelun kannalta kriittisten asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamiseen, kun taas vesihuoltolaitosten mielestä tällaisille erityisasiakkaille tulisi itselleen asettaa velvoite varautumiseen. Ehdotetusta vakiohyvityssääntelystä annettu palaute on jakaantunutta. Suuri enemmistö vesihuoltolaitoksista vastustaa vakiohyvitystä ja pitää sen aikarajoja liian tiukkoina sekä korvaussummia liian suurina. Palautteessa korostetaan, että vesihuollon laadunvarmistus keskeytyksen jälkeen vie paljon aikaa, mutta lausunnoista ei käy ilmi, kuinka usein laadunvarmistuksia käytännössä tehdään ennen talousveden toimittamisen uudelleen aloittamista. Tietyt muut tahot, kuten Kuluttajavirasto, pitävät ehdotettua sääntelyä asianmukaisena, mutta korvaussummia liian pieninä. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota myös vakiohyvityssääntelyn mahdolliseen kohtuuttomuuteen pienten laitosten kannalta. Talouden läpinäkyvyys ja valvonta sekä tietohuolto. Vesihuollon talouden läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja tietohuollon parantamiseksi työryhmä ehdottaa laitoksille velvollisuutta laatia vesihuoltoa koskeva tilinpäätös ja toimintakertomus (VHL 20 ) sekä pykäliä tilinpäätöksen tarkastamisesta (VHL 20a ), tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkaisemisesta (VHL 20b ) ja vesihuollon tietojärjestelmästä (VHL 20c ). Näihin ehdotuksiin suhtaudutaan laajalti myönteisesti, mutta niihin esitetään tiettyjä tarkennuksia. Palautteessa korostetaan, että tietojärjestelmän tulisi hyödyttää kaikkia tahoja vesihuoltolaitoksista asiakkaisiin ja viranomaisiin. Valtiovarainministeriö esittää, että kilpailuneutraliteettiin liittyvät näkökohdat ja tietojärjestelmään tarvittavat resurssit on syytä ottaa jatkovalmistelussa tarkemmin huomioon. Energiamarkkinaviraston valvontamallin selvittämishanketta kannatetaan varsin laajasti. Yhtäältä katsotaan, että vesihuoltolaitosten talous tulisi saattaa viranomaisvalvonnan piiriin. Toisaalta tietyissä lausunnoissa esitetään, että talouden läpinäkyvyyden lisääminen on riittävää ja varoitetaan valvonnan kustannuksista. Hulevesien hallinta ja viemäröinti. Työryhmä ehdottaa, että kunnan vastuusta hulevesien hallinnasta säädettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 90a- 90g ) ja huleveden viemäröinnistä vesihuoltolaissa. Ehdotuksesta esitetään lausunnoissa eriäviä mielipiteitä, joiden mukaan vastuu hulevesistä tulisi olla yksiselitteisesti kunnalla, mutta yleisesti ottaen hulevesien sääntelyjärjestelmää pidetään hyväksyttävänä kompromissina. Yksittäisistä hulevesipykälistä annetussa palautteessa korostetaan ensinnäkin sitä, että hulevesiä tulisi saada johtaa jätevesiviemäriin vain poikkeuksellisesti (90b ). Toiseksi hulevesisuunnitelman (90d ) suhde maankäyttö- ja rakennuslain olemassa oleviin suunnittelujärjestelmiin koetaan epäselväksi. Ympäristöministeriö ehdottaa harkittavaksi erillisen lain säätämistä hulevesien hallinnasta. Huleveden viemäröinnistä säädettäisiin VHL 6a :ssä siten, että kunta ja laitos voisivat sopia huleveden viemäröinnistä hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella tai, jos viemäröinnistä ei olisi sovittu, voisi kunta tietyin edellytyksin hyväksyä laitokselle hulevesiviemäröinnin toiminta-alueen. Monet kunnat ja Kuntaliitto näkevät ehdotuksen tarpeellisena ja tärkeänä, koska se mahdollistaisi nykyisten käytäntöjen jatkamisen. Osa vesihuoltolaitoksista on kuitenkin huolissaan kunnalle ehdotetusta määräysvallasta. Palautteessa tuodaan esille myös kunnan vastuu kokonaisvaltaisesta hulevesien hallinnasta ja ehdotetaan tiettyjä huleveden viemäröintiin liittyviä menettelyjä tarkennettaviksi. 3

5 Yleiset kommentit AVI, IS: työryhmän raportti on perusteellinen ja muutosehdotukset hyviä AVI, PS: esitetyt muutokset selkeyttävät lain tulkintaa sekä valvontaviranomaisten roolia ELY, KaS: esitetyt muutokset ovat hyvin valmisteltuja ja perusteltuja ELY, Ke-S: esitetyt lain tarkistukset parantavat vesihuoltosektorin toimintaa ja vesihuollon suunnitelmallista edistämistä; raportissa on onnistuttu peilaamaan vesihuoltosektorin tulevien vuosien haasteita viranomaissekä vesihuoltolaitostasolla, ja työryhmä on pystynyt luomaan hyviä ehdotuksia haasteista selviytymiseksi ELY, Pi: vesihuollon ja hulevesijärjestelmän suunnittelun ja kaavoituksen yhteys ja menettelytavat tulee varmistaa laintasoisin säännöksin vesihuoltolaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa ELY, VS: loppuraportti vie onnistuneesti loppuun vesihuoltolain muutostyön; muutosesitykset ovat pääosin hyvin perusteltuja ja ottavat tasapuolisesti huomioon eri intressiryhmien tarpeet sekä vesihuoltoalan kehittämisen ja varmuuden parantamisen näkökohdat ETL: tärkeää että monopoliasemassa olevien vesihuoltolaitoksien toimintaa kehitetään ja elintarviketeollisuuden tarpeet otetaan huomioon; huoltovarmuuden ylläpitämiseksi talousveden saanti on turvattava välttämättömälle elintarviketuotannolle; lakia on valmisteltu kapea-alaisesti elinkeinoelämän asiakkaita ja heidän tarpeitaan kuulematta Evira: loppuraportti on hyvin valmisteltu ja työryhmän ehdotukset ovat perusteltuja ja kannatettavia Helsinki: loppuraportti on kehittynyt väliraportista myönteiseen suuntaan ja täsmentynyt perustelluksi vesihuoltolain muutos- ja täydennysehdotukseksi HSY-Vesi: työryhmä on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä Inari: työryhmän ehdotukset VHL:iin ja MRL:iin ovat selkeät ja ymmärrettävät Joensuu: ehdotus tulee lisäämään vesihuollosta vastaavien työmäärää ja siten myös kuntien ja vesihuoltolaitosten kustannuksia JyEnergia: ehdotuksessa on useita sellaisia kohtia, jossa kunnalle on käytännössä annettu määräysvalta yhtiön omaisuuden käytöstä (esim. MRL 90b :n 3 mom.) Kuntaliitto: vesihuoltolain säännösten tulkintaongelmien vuoksi on lain muuttaminen tarpeellista MTK: maanomistajien oikeusturvan kannalta olisi tullut kutsua MTK:n edustaja työryhmään Omakotiliitto: raportti on tehty asiantuntevasti ja monipuolisesti asioita arvioiden; vesihuollon asiakkaan asemaan on pyritty monin eri tavoin löytämään tukea muuttuvassa vesitalousympäristössä; ehdotukset antavat hyviä eväitä edistää ja kehittää vesihuoltoa Suomessa Pori: vesihuoltolain muutosehdotus on oikeansuuntainen ja nykytilannetta selkiyttävä; muutosesitykset ovat hyvin perusteltuja eikä niiden toteuttaminen tule aiheuttamaan suuria ongelmia Porvoo: hulevesiverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen tulee säilyttää vesihuoltolaitoksen tehtävänä; kunnan vastuulla tulee olla panostaa hulevesien hallintaan kokonaisuutena kaavoituksen ja katusuunnittelun toimesta, tavoitteena hulevesien määrän vähentäminen ja hulevesiverkostojen minimoiminen PorvoonVesi: ehdotetut tarkistukset ovat pääsääntöisesti perusteltuja eivätkä aiheuta merkittäviä muutoksia nykykäytäntöihin Pöytyä: lainmuutos tulee lisäämään vesihuollosta vastaavien tahojen työmäärää pienissä kunnissa; samalla henkilöstöresurssit eivät tule lisääntymään ja osaavan henkilökunnan palkkaaminen vaikeutuu RTY pyytää, että se sisällytetään jatkossa lausunnonantajien ja kuultavien joukkoon STM: työryhmä on tehnyt esimerkillistä työtä ja sen esittämät ehdotukset ovat hyvin perusteltuja TampVesi pitää loppuraporttia pääosin johdonmukaisena ja hyvin perusteltuna ja yhtyy VVY:n lausuntoon THL pitää raporttia hyvin ja perusteellisesti valmisteltuina; esitetyt muutosehdotukset ovat pääsääntöisesti positiivisia ja kansanterveyttä edistäviä; erityisen hyvää on vesihuoltolaitosten varautumisesta säätäminen Vaasa: esitetyt muutokset ovat perusteltuja sekä kuntalaisten että vesihuoltolaitosten osalta Valvira pitää loppuraporttia ja sen sisältämiä ehdotuksia hyvinä, perusteltuina ja talousveden turvallisuutta parantavina VM: vesihuoltoverkostojen saneerausvelka on vakava ongelma, mutta työryhmä ei ehdota suunnitelmaa tai muita konkreettisia toimia investointien nopeuttamiseksi; VHL 15 ja 18 :n muutosehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta tuskin riittäviä; vesilaitosten tulisi olla kokonsa ja muiden ominaisuuksien osalta sellaisia, että maksut voitaisiin periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ilman, että ne muodostuvat kohtuuttomiksi, mutta työryhmä ei ole tehnyt ehdotuksia vesihuoltolaitosverkoston rakenneuudistuksen valmistelun aloitta- 4

6 misesta; työryhmän esitykset selkeyttäisivät ja täsmentäisivät voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjaussuhteita, mutta niiden taloudellisia vaikutuksia on syytä selvittää YM pitää vesihuoltolain tarkistamis- ja kehittämisehdotuksia pääosin erittäin kannatettavina, ja on valmis osallistumaan ehdotusten toimeenpanoon ja edelleen kehittämiseen. Kommentit vesihuoltolaista Yleiskommentit vesihuoltolaista EK: vesihuoltolainsäädäntö koskee merkittävästi EK:n jäsenyrityksiä riippumatta siitä, kuuluvatko ne VHL:n soveltamisen piiriin; yrityksillä ei useinkaan ole mahdollisuutta vesihuoltolaitoksen palveluja korvaavan vedenhankinnan tai jätevesihuollon järjestämiselle; siten elinkeinoelämän tarpeet tulisi ottaa paremmin huomioon vesihuollon laajempaa kehittämistä koskevissa kysymyksissä (mm. kehittämissuunnittelu, toiminta-alueiden hyväksyminen tai supistaminen, ja erityistilanteisiin varautuminen) ELY, Häme: VHL:n tarkistaminen ja sen sisällön täsmentäminen on ajankohtaista: kehittämissuunnitelmista on puuttunut kunnan strateginen näkökulma, useille kylille on tarpeettomasti perustettu erillisiä vesihuoltoosuuskuntia, ja kuntien sekä pienten vesihuoltolaitosten vesihuolto-osaaminen vähenee ja teknisen toimen resurssit niukentuvat HSY-Vesi: vesihuoltolaissa ei ole tarkoituksenmukaista antaa yksityiskohtaisia säännöksiä ylläpidosta ja saneerauksesta, koska saneerausinvestointien riittämättömyys ei niinkään aiheudu lainsäädännöstä Inari: vesihuoltolakiin tulisi lisätä määräykset sammutusveden järjestämisestä; ne voisivat olla ehdotettujen hulevesisäännösten kaltaisia, jolloin kunta voisi siirtää sammutusveden järjestämisen sopimusteitse vesilaitoksen tehtäväksi JyEnergia: vesihuoltolain säännökset tulee kirjoittaa siten, että ne eivät ole ristiriidassa tai aiheuta tulkintaongelmia osakeyhtiölain, verolakien ja tilintarkastuslain säännösten kanssa (esim. peitelty osingonjako, liikesalaisuudet); rakennetta tulisi selkeyttää siten, että hulevesiä koskevat määräykset kootaan omaksi luvuksi KsVesi: Vesihuoltolaissa pitäisi vahvistaa vesihuoltolaitoksen juridista asemaa kuntakonsernissa; omistajan ei tulisi pystyä sanelamaan laitokselle vesihuoltoa vaarantavia ehtoja (esim. isojen kiinteistöjen sprinklausjärjestelmien kytkeminen vesiverkostoon ja laitoksen investointiohjelmien leikkaaminen) Kuntaliitto: 7 lukua tulee täydentää Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus-pykälällä, joka voi olla soveltuvin osin samansisältöinen kuin ympäristönsuojelulain 83g Kuopio: 6a, 8 ja 10 :iin tulee lisätä kohta, jonka mukaan kunnalla olisi mahdollisuus määrittää alueet, joilla hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan johtaa ja tarvittaessa käsitellä muulla kunnan hyväksymällä tavalla, jolloin liittymisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin voitaisiin poiketa; työryhmän pykäläehdotukset 20, 20a, 20b ja 20c ovat kannatettavia, mutta haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten tueksi tulisi laatia tarkempia ohjeita ja malleja pykälissä edellytettyjen toimien suorittamiseksi; kunnille tulisi laatia ohjeet kuinka menetellään, jos vesiosuuskunta joutuu taloudellisiin vaikeuksiin Lappeenranta: laitoksen selvilläolovelvollisuus laitteistojen kunnosta, vuotovesien määrän ja raakaveden laadun seurantavelvoitteet sekä viranomaisten toimivallan selkeyttäminen ovat kannatettavia ehdotuksia Pöytyä: talouden ja kehittämissuunnitelmien julkisuuden lisääminen vähentää väärien tietojen ja käsitysten leviämistä Vesiensuojeluyhd: vuotovesien määrän tilastointi ja kaikkien vesihuoltolaitosten toimintaa ja taloutta koskevien asioiden kokoaminen vesihuollon tietojärjestelmään ovat kannatettavia ehdotuksia; ne eivät välttämättä riitä vauhdittamaan verkostojen saneerausta, vaan myös valvonnan kiristäminen on tarpeen VVY: ylivoimaisesta esteestä tulisi säätää kattavammin, koska sen mainitseminen yhden pykälän kohdalla saattaa synnyttää mielikuvan, että sitä ei otettaisi muiden osalta (esim. vahingonkorvaus) huomioon Yleiskommentit taloussäännöksistä ELY, Pi: on tärkeää turvata vesihuoltolaitosten ylläpitoa edellyttävät investoinnit ja harkita kohtuullisen tuoton ylärajan määrittämistä; laitosten talouden viranomaisvalvontaa olisi tarpeen edistää; tulisi myös harkita siitä säätämistä, että julkinen sektori omistaisi vesihuoltoinfrastruktuurin ja vastaisi ydintoiminnoista ELY, Ke-S: ehdotukset talouden läpinäkyvyyden lisäämiseksi selventävät vesihuoltosektorin yhtenäistä toimintaa ja viranomaisvalvontaa 5

7 HauVesi: talouden läpinäkyvyyden lisääminen on tervetullutta, sillä vesihuoltolaitokset tarvitsevat maksutulonsa saneeraamiseen; kirjanpidon eriyttäminen, tilinpäätöksen tarkastaminen ja tilinpäätöstietojen julkaiseminen ovat linjassa vesihuollon liiketoiminnan kanssa, eivätkä todennäköisesti aiheuta kunnalliselle liikelaitokselle lisätöitä nykyiseen verrattuna; lisää byrokratiaa tuottavaa järjestelmää ei tule tehdä Helsinki: talouden eriyttämistä ja läpinäkyvyyttä parantavat esitykset ovat tarpeellisia aiheuttamisperiaatteen toteutumiseksi maksujen määräytymisessä Kerava: ehdotukset talouden läpinäkyvyyden lisäämiseksi hyödyllisiä, eivätkä vaikeuta merkittävästi laitosten toimintaa lukuun ottamatta henkilöresursseiltaan hyvin pieniä laitoksia Kiinteistöliitto: laitosten taloudenpitoon tulee lisätä näkyvyyttä piiloverotuksen estämiseksi; siten ehdotukset tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisusta ovat kannatettavia Kilpailuvirasto: Työryhmän tekemät huomiot ja ehdotukset liittyen vesihuollon maksujen määräytymiseen ovat hyviä ja oikeansuuntaisia; läpinäkyvyyden parantaminen ja toiminnan valvonnan tehostaminen ovat keskeisiä keinoja hinnoittelun kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden varmistamisessa Kuntaliitto: Lakiehdotuksessa parannetaan vesihuoltolaitosten talouden läpinäkyvyyttä Kuopio: laissa tulisi määrätä vesihuollon maksujen kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden valvonnasta; tärkeää, että taloudenpidon läpinäkyvyyttä ja laitteistojen ylläpitoa edistetään lainsäädännöllä; velvollisuuksien lisääminen voi heikentää pienten vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä ja edistää niiden yhdistymistä MTK: yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta on kyseenalaista, että haja-asutusalueilla maksut ovat moninkertaiset taajamiin verrattuina ja että maksut saattavat määräytyä asuntopinta-alan tai potentiaalisen rakennusoikeuden mukaan Omakotiliitto: kehitys avaa mahdollisuuden sijoittajille hankkia omistukseensa suomalaisia vesihuoltolaitoksia; veden kohtuullinen ja oikeudenmukainen hinta on varmistettava lainsäädäntöteitse ja riittävin viranomaistukitoimin; talouden läpinäkyvyyden varmistaminen lainsäädännöllisin keinoin on kannatettavaa SYKE: taloudellisten tietojen esittämisvaatimusten (mm. 20b ) pohjalta voidaan vertailla laitosten tehokkuutta, arvioida tuloutusten kohtuullisuutta ja valvoa sitä, että vesihuoltoon varataan tarpeelliset resurssit TampVesi: talouden läpinäkyvyyden parantamiseksi vesihuoltolaitokset tulisi velvoittaa liittymään VVY:n tunnuslukujärjestelmään; tunnuslukuja voidaan tarvittaessa lisätä ja muokata viranomaistarpeisiin TEM: termit kuten tilinpäätös ja toimintakertomus tulisi säilyttää mahdollisimman pitkälle yleislainsäädännön mukaisina; vesihuoltolaitoksen tilinpitoa ja tilien päättämistä koskeva erityissäännöstö tulisi rakentaa esim. siten, että ao. tietojen osalta kyseessä ovat kirjanpitolain edellyttämien tietojen ohessa annettavat lisätiedot (ei siis yleisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällön uudelleenmäärittely). Pykälähahmotelmat: 20 Vesihuoltolain (VSHL) kirjanpito * noudatetaan kirjanpitolaki (KPL) * velvollisuus eriyttämiseen * "vesihuoltoa koskeva" tulisi määritellä täsmällisemmin 20 a VSHL:n tilinpäätös ja VSHL:n toimintakertomus * VSHL:n tilinpäätös laaditaan KPL:n säännösten mukaan * VSHL:n toimintakertomuksessa on KPL:n edellyttämien tietojen lisäksi oltava tiedot pykälän tarkoittaman vesihuoltotoiminnan hintatasosta, tehokkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta. VSHL:n toimintakertomuksen sisällöstä säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 20 b VSHL:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastus * on tarkastettava tilintarkastuslain mukaisesti * pykäläehdotusten mukaan toimintakertomus jäisi ulkopuolelle - tahatonta? 20 c VSHL:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkisuus ja asettaminen saataville * ovat julkisia * asetetaan verkkosivuilla (ja toimipaikassa fyysisesti) saataville * pyynnöstä toimittaminen? * aivan eri (lain)paikkaan, omaan pykäläänsä, ilmeisesti kuuluvat huleveden viemäröinnin toimitusehdot, hinnoitteluperusteet ja tunnusluvut - elleivät ole VSHL:n toimintakertomukseen sisällytettäviä tietoja (jos ovat, tulevat julki osana sitä). Seuraavassa alleviivattuja työryhmän raportin kohtia tulisi TEM:n mielestä täsmentää: 20 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidon eriyttäminen ja toimintakertomuksen laatiminen 6

8 Vesihuoltolaitoksen on laadittava vesihuoltoa koskeva tilinpäätös, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot. Taseen ja tuloslaskelman tulee olla kirjanpidosta johdettavissa. Ne on laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen on laadittava vesihuoltoa koskeva toimintakertomus. Toimintakertomuksessa tulee tarkastella 1 momentissa tarkoitettua tilinpäätöstä sekä hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella. 20a Vesihuoltoa koskevan tilinpäätöksen tarkastaminen Vesihuoltolaitoksen tilintarkastajien tulee tarkastaa vesihuoltoa koskeva tilinpäätös osana laitoksen lakisääteistä tilintarkastusta. (toimintakertomus?) 20b Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimitusehtojen ja tunnuslukujen julkaiseminen Vesihuoltolaitoksen tulee julkaista 20 :ssä tarkoitetut tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi laitoksen tulee julkaista vesihuollon toimitusehdot ja hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Jos vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä, tulee sen julkaista myös huleveden viemäröinnin toimitusehdot, hinnoitteluperusteet ja tunnusluvut. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimitusehtojen, hinnoitteluperusteiden ja tunnuslukujen tulee olla saatavilla tietoverkossa. Valvira: ehdotukset laitosten talouden läpinäkyvyyden parantamiseksi ja asianmukaisen ylläpidon turvaamiseksi ovat hyviä VM: vesihuollon asema osana kunnan toimintaa on kyseenalaistettu EU-valtiontukisäännöksien perusteella; Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä kuitenkin esitti muistiossaan , että kunnan tai kuntayhtymän ei tarvitsisi yhtiöittää vesihuoltoa, koska se muodostaa luonnollisen monopolin; komission kantaa poikkeukseen ei vielä ole saatu; jatkovalmistelussa kilpailuneutraliteettinäkökulma on syytä ottaa huomioon YSVesi tulkitsee ehdotusta niin, että tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tunnuslukujen julkaiseminen ei koske vesihuoltolaitokselle vettä toimittavaa, koska asiasta ei ole erillistä mainintaa Pykäläkohtaiset kommentit vesihuoltolaista 2 Soveltamisala EK: on välttämätöntä että poistetaan soveltamisalan epäselvyydet; tämä edellyttänee sekä ehdotettua informatiivisempaa lainsäädäntöä että sopimusmallien kehittämistä elinkeinoelämän ja vesihuoltolaitosten kesken ETL: soveltamisalaa tulisi kaventamisen sijaan laajentaa, sillä elintarviketeollisuuden vesihuollon erottaminen muusta vesihuollosta on resurssien tuhlaamista; elintarviketeollisuuden vesihuollon korvauskysymykset voidaan hoitaa asioiden tiedostamisen jälkeen paikallisesti sopimusteitse; ehdotus jättää tulkinnanvaraiseksi esimerkiksi sen, sitovatko VHL 18 ja 19 :n mukaiset taloudelliset periaatteet vesihuoltolaitosta suhteessa soveltamisalan ulkopuoliseen elinkeinoelämään ja voiko vesihuoltolaitos siten esittää kohtuuttomia vaatimuksia yrityksille; vesihuoltolaitoksilla on VL 9:9:n perusteella etuoikeus pohjaveden käyttöön; vähintään tulisi säätää, että vesihuoltolaitosten ja lain ulkopuolisten asiakkaiden sopimuksissa tulee tasapuolisuuden varmistamiseksi noudattaa vesihuoltolain pykäliä 14, 15, 15A, 18, 19 ja lukua 5 kokonaisuudessaan HauVesi: lähtökohtana pitää olla asutuksen vesihuollon järjestäminen mahdollisimman hyvätasoisesti HS-Vesi: täsmennys on paikallaan; perustelujen valossa esim. suuret alueelliset meijerit rajautuvat soveltamisalan ulkopuolelle; monilla vesihuoltolaitoksilla saattaa olla tällaisten toiminnanharjoittajien kanssa vesihuollosta normimuotoiset sopimukset, joita lienee syytä pyrkiä muuttamaan HSY-Vesi: lisäys on perusteltu ja selkeyttää vesihuoltolakia Kerava: lain soveltamista huleveden viemäröintiin tulisi tarkastella kriittisesti, koska perustelujen mukaan esim. 21 :ää (Sopimuksen tekeminen) sovellettaisiin siihen mutta 22 :ää (Vesihuollon yleiset toimitusehdot) ei; onko kuntalaisten asema yhdenmukainen riippumatta siitä hoitaako kunta vai vesihuoltolaitos kunnan sopimuskumppanina huleveden viemäröinnin, miten esim. poikkeamat kiinteistöiltä perittävistä maksuista Kuopio: soveltamisalan muutos on perusteltu MMM, ELO: soveltamisalan rajaus ei ole kyllin selvä; nykyinen muotoilu riittävä; talousvedellä tarkoitetaan juomaveden lisäksi elintarvikkeiden valmistukseen ja käsittelyyn käytettävää vettä OulunVesi: lähtökohtana tulee olla lähinnä asutuksen vesihuollon tarpeet ja vaatimukset Turku: Soveltamisalan selventäminen on tarpeen ja tehdyt esitykset tarkoituksenmukaisia Vantaa: ehdotus on kannatettava 7

9 VVY: selventäminen on tarpeen ja lähtökohtana tulee olla asutuksen vesihuollon tarpeet ja vaatimukset YSVesi: soveltamisalan tarkennus on tarpeellinen ja hyvä 3 Määritelmät ELY, Uu: hulevesien erottaminen vesihuollosta selkiyttää niiden hallintavastuuta Evira: huleveden määritelmä tulisi lisätä vesihuoltolakiin (esim. viittaus MRL:iin) Helsinki: Hulevesiviemäröinnin määrittely vastaa pääosin Helsingissä noudatettua käytäntöä JyEnergia: huleveden viemäröinnin määritelmä tulisi rajata koskemaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista viemäreissä; käsittelyvaatimuksen sisällyttäminen määrittelyyn antaa kunnalle mahdollisuuden vyöryttää laajoja uoma- ja viherrakentamisen velvoitteita vesihuoltolaitokselle JyPuhdistamo: huleveden viemäröinnin määritelmällä mahdollistetaan edelleen sekaviemäröinnin käyttö; puhdistamon ympäristöluvassa voidaan kuitenkin edellyttää, että sade-, vuoto- ja kuivatusvesien joutumista jätevesiviemäreihin rajoitetaan; yksiselitteisenä tavoitteena tulee olla, että sekavesiviemäröinnistä luovutaan Kuopio: hulevesien käsittely tulisi määritellä tarkemmin, koska yhden toimijan tulisi vastata hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvistä rakenteista hulevesien syntypisteestä lopulliseen purkupaikkaan saakka; tällöin kiinteistöiltä perittävään maksuun voitaisiin sisällyttää kaikki hulevesijärjestelmän kustannukset SVOSK: vesihuoltolaitoksen koon alarajaksi tulisi asettaa vuositasolla keskimäärin yli 10 m 3 talousvettä päivässä toimittava laitos (tai samansuuruinen jätevesilaitosta); noin tai alle 50 henkilöä palvelevilla osuuskunnilla tai yhtymillä ei ole edellytyksiä täyttää vesihuoltolain suunnittelu, ylläpito tai tiedotusvelvoitteita TampVesi: Sekaviemärin käsite tulisi määritellä, jotta mm. korvausvastuut viemärivahinkotapauksissa liittyjän ja laitoksen välillä selventyisivät; yhden kiinteistön hulevesien johtaminen pitkään jätevesiviemäriin ei vielä muuttane koko linjaa sekaviemäriksi Turku: Huleveden käsittelyä pitäisi selventää; sekavesiviemäriin johdettu hulevesi käsitellään jätevedenpuhdistamolla ja vesihuoltolaitos määrittelee sen jätevedeksi; muu hulevesien käsittely toteutetaan usein maanpäällisillä ratkaisuilla, jotka on avo-ojaosuuksia lukuun ottamatta rajattu pois määrittelystä VVY: hulevesiviemäröinnin määritelmä on tarpeellinen ja selventää MRL:iin ja VHL:iin ehdotettujen hulevesisäännösten eroa; hulevesien jättäminen vesihuollon käsitteen ulkopuolelle on kannatettavaa, koska niiden poisjohtaminen liittyy vesihuollon sijaan maankäyttöön ja kadunpitoon 4 Valvontaviranomaiset ELY, Pi: perusteluissa on tarpeen täsmentää kuluttajansuoja- ja kilpailuviranomaisten tehtäviä ELY, PSa: tulisi säätää verkostojen saneerauksen ja laitosten talouden valvonnasta; ELY-keskus soveltuu vesihuoltolaitoksen toiminnallisuuden ja investointiohjelmien valvontaviranomaiseksi ELY, Uu: valvontatoimivallan maininta on hyvä ETL: MMM:n YLO:n tulisi tiivistää yhteistyötä ELO:n kanssa ja huomioida veden elintarvikekäytön tarpeet HauVesi: roolien selkeyttäminen on tarpeen etenkin yleisen ohjauksen, seurannan ja kehittämisen kannalta HSY Vesi: pykälän selventäminen on tarkoituksenmukaista; valvontaviranomaisten rooleja voitaisiin kuitenkin edelleen täsmentää laissa tai perusteluissa, sillä ne saattavat jäädä epäselviksi mm. julkis- ja yksityisoikeudellisen velvoitteiden valvonnan osalta Kuluttajavirasto: kuluttajien epätietoisuuden vähentämiseksi valvontatoimivallasta tulisi säätää tarkemmin tai tiedottaa ja valistaa kuluttajia erityisesti hulevesimaksusta ja kuluttajien oikeuksista STM: tärkeä ehdotus STUK: laissa tulee mainita valvontaviranomaisena STUK, joka valvoo vesien radioaktiivisuutta säteilylain (592/1991) 11.1 :n perusteella ja voi sen 59 :n nojalla kohdistaa vesihuoltolaitoksiin pakkokeinoja Turku: viranomaisten roolien selventäminen on tarpeen vesihuoltolain laaja-alaisuuden vuoksi Vantaa: 1 ja 3 momenttien lisäys selventää valvonnan vastuualueita VVY: viranomaisten roolien selventäminen on tarpeen ja se on tehty tarkoituksenmukaisesti; vielä on syytä tarkistaa, onko lain 2 ja 3 luvuissa säännöksiä, jotka eivät luontevasti kuulu viranomaisvalvonnan piiriin 5 Vesihuollon yleinen kehittäminen AVI, PS: olisi hyvä, että kehittämissuunnitelmassa tulisi huomioida myös erityistilanteet; kuulemisen sijaan valvontaviranomaisten tulisi osallistua suunnitelmaprosessiin, kunnan terveydensuojeluviranomaisella on kokemusta erilaisista terveyshaittaa aiheuttavista erityistilanteista ja tuntemusta alueen talousveteen liittyvissä asioissa (esim. ongelmat yksityiskaivoissa tai alueilla terveydensuojelun näkökulmasta) 8

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus Vesihuoltotietojärjestelmä Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 TERMIT JA LYHENTEET... 4 2 JOHDANTO... 7 3 NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS... 9 3.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja:

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tavoite... 2 1.2 Tutkimusmenetelmä... 2 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot