SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin kuin palvelussa toteutuu määräyksen mukaiset toiminnot. Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä ja palveluntuottajalle myönnetyssä luvassa asetetut laatu ja muut vaatimukset. Palvelualakohtaisia omavalvontasuunnitelmassa huomioon otettavia asioita on kirjattu STM:n antamiin laatusuosituksiin sekä Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä laadittuihin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Menettelyohjeet voivat olla erillisiä asiakirjoja, jotka liitetään omavalvontasuunnitelmaan. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi ja y-tunnus: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mäntyharjun palveluntuotantoyksikkö / Kotihoito Y Toimintayksikkö: Vanhusten palvelut/ Kotihoito Mäntyharju Toimintayksikön yhteystiedot: Kotihoidon päällikkö Seppo Hujanen Toiminnasta vastaavan vastuuhenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero Seppo Hujanen, Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kotihoito, pääsääntöisesti vanhuksille

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Kotihoidon tarkoituksena on järjestää asiakkaan tarvitsemia palveluja kotiin niin, että hänen asumisensa kotona onnistuu mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus. Päivittämissuunnitelma: Päivitetään vuosittain lokakuussa ja tarvittaessa tilanteiden ja asioiden muuttuessa. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan laadunhallinnan täytäntöönpanon käytännöistä, vastuuhenkilöistä sekä siitä, miten johto vastaa laadukkaan palvelun edellytyksistä ja voimavaroista. Esimerkiksi: Laadunhallinnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sovitaan työryhmästä, jossa on eri tahojen edustajat. Työryhmä laativat menettelyt, joilla laatutyö ja omavalvonta toteutetaan. Työryhmän toimintaa koordinoi johdon edustaja. Johto sitoutuu siihen, että tarvittavat resurssit omavalvonnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi osoitetaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja käyttää työaikaa tarpeen mukaan. Omavalvonnasta vastaava johdon edustaja Hoiva ja hoitotyön johtaja Päivi Niiranen Omavalvonnasta vastaava henkilökunnan edustaja/omavalvonnan vastuuhenkilöt Kotihoidon päällikkö Seppo Hujanen, varahenkilö sairaanhoitaja Minna Turkki. OMAVALVONNAN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Vastuuhenkilön tehtävät: Esimerkiksi vastuuhenkilö ohjaa työryhmän toimintaa ja vastaa siitä, että omavalvontaa toteutetaan käytännössä siten, kuin työryhmässä sovitaan. Vastuuhenkilö huolehtii muun muassa siitä, että omavalvonnassa tunnistetut kriittiset työvaiheet otetaan omavalvonnassa käsiteltäväksi. Johdon edustaja: Esimerkiksi johdon edustaja on mukana riskien ja kriittisten työvaiheiden arvioinnissa ja vastaa siitä, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet resursoidaan ja toteutetaan. Johdon edustaja osallistuu sovittaessa työryhmän toimintaan. Hän välittää työryhmän esitykset johdolle.

3 HENKILÖSTÖN JA OPISKELIJOIDEN PEREHDYTTÄMIEN Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyohje henkilöstön perehdyttämisestä sekä toimintayksiköissä tapahtuvasta opiskelijoiden ohjaamisesta omavalvonnan toteuttamiseen. (Yksityiskohtainen perehdyttämis- ja koulutussuunnitelma, joka kattaa myös perehdyttämisen asiakastyöhön, voi olla erillinen asiakirja.) Perehdyttämissuunnitelma: Kotihoidossa on käytössä oma perehdytyskansio, jonka päivityksestä vastaa lähihoitaja Satu Konga. Perehdytyksestä vastaavat kotihoidon tiimit. perehdytyksestä, sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kotihoidon tiimit yhteistyössä kotihoidon päällikön kanssa. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimintatavat, joilla henkilöstölle annetaan tietoa laadunhallinnan ja asiakasturvallisuuden periaatteista ja toimintakäytännöistä sekä omavalvontasuunnitelman sisällöstä. Omavalvontasuunnitelma on käyty läpi kokonaisuutena kotihoidon palavereissa ja ASIAKKAAN JA OMAISEN OSALLISTUMINEN, ASIAKASPALAUTE Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakas ja omaiset voivat antaa palautetta. Asiakaspalautetta kerätään seuraavasti: Asiakaspalaute: Palaute voi olla suullista tai kirjallista. Sähköistä palautetta voi lähettää sähköpostilla. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, vastaus palautteisiin koskien henkilö- ja yksityisasioita sekä sairauteen / terveyteen liittyviä asioita, tehdään kirjallisesti, ei sähköpostin välityksellä. Kirjallisista palautteista lähetetään kopio sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle ottaen huomioon tietoturva-asiat. Asiakaspalautteisiin vastaa kotihoidon päällikkö. Vastaus tulee antaa kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluessa, mikäli asiakas on pyytänyt palautteeseen vastausta. Vain asialliset palautteet käsitellään. Ennen asiakkaalle vastaamista tulee varmistaa, että hän on oikeutettu saamaan kyseisiä tietoja, esim. hoitotietoja. Mikäli palautteen lähettäjällä ei ole oikeutta tietoihin, vastauksena lähetetään tieto tästä.

4 Mediassa olevaan palautteeseen ei pääsääntöisesti vastata. Tarvittaessa median palautteisiin vastaa palvelutuotantoyksikön johtaja. Palautteisiin annetut vastaukset lähetetään tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle, jonka tehtävänä on seurata, että palautteisiin vastataan määräajassa. Asiakaspalautteet käsitellään kotihoidon palavereissa ja niiden perusteella kehitetään toimintaa. Asiakaspalautteet käsitellään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työntekijöiden tulee olla tietoisia sovituista käytännöistä. Lisäksi kertynyttä asiakaspalautetta ja sen vaikuttavuutta toiminnan parantamiseen seurataan ja arvioidaan Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen Mäntyharjun palvelutuotantoyksikön johtoryhmässä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen valmistelun pohjalta. Suunnitelmaan kirjataan menettelytavat, joilla asiakkaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea asiakasta kohdanneen haittatapahtuman tai toteutuneen vaaratilanteen jälkeen. Menettelyohje: Asiakkaaseen ja hänen läheiseensä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman jälkeen ja sovitaan menettelytavasta heille sopivalla tavalla. Heille annetaan ohjeistus muistutus ja kantelumenettelystä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettely, jolla palautteina ja asiakkailta tulleina muistutuksina saatua tietoa käytetään hyödyksi omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Palautteet käsitellään: Kotihoidossa palautteet käsitellään tiimipalavereissa esimiehen johdolla. Palautteiden ja keskustelujen pohjalta sovitaan kehitettävistä asioista ja keinoista. Tarvittaessa asiat käydään läpi vielä kotihoidon palaverissa. Kaikki muistutukset toimitetaan yleisen ohjeen mukaan sosiaali- ja potilasasiamiehille. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Omavalvonta perustuu riskien hallintaan, mikä tarkoittaa, että toiminnassa pyritään tunnistamaan ne kriittiset työvaiheet ja mahdolliset vaaratilanteet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten taso ei toteudu. Poikkeamien varalle on omavalvontasuunnitelmassa määriteltävä korjaavat toimenpiteet, joihin kuuluvat myös vaaratilanteiden syiden selvittäminen ja niiden uusiutumisen estäminen. Henkilökunnan tulee tietää toimintamallit vaaratilanteiden varalta. Menettely, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja raportoidaan.

5 Haittatapaukset kirjataan niin, että lääkepoikkeamista täytetään erillinen lomake ja asia käsitellään ensin tiimissä sekä kotihoidon päällikön kanssa. Lääkepoikkeama kirjataan Effican potilastietojärjestelmään ja tiedotetaan asiakkaalle tai hänen edunvalvojalleen tai asiainhoitajalle. Muut läheltä piti tilanteet keskustellaan tiimissä, sekä asiakkaan kanssa ja kirjataan Efficaan. Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti kahden vuoden välein tai aina tarvittaessa. Kartoituksen pohjalta laaditaan toimenpideohjelma ja seuranta-aikataulu. Toimenpideohjelamaa päivitetään tarvittaessa. Vaaratilanteista tehdään aina kirjallinen ilmoitus, asia käsitellään tiimissä esimiehen kanssa ja lomake toimitetaan työsuojelun ja työturvallisuuspäällikön tietoon. Asiakaskohteista tehdään turvallisuuskartoitus. Turvallisuusohjeet kotikäynneille on seudullisesti laadittu ja käytössä Menettely, miten korjaava toimenpide suunnitellaan, viedään käytäntöön, tiedotetaan henkilökunnalle ja hyödynnetään kehittämisessä Vaaratilanteista tehdään ilmoitukset ja kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjoihin: Vaaratilanteista tehdään kirjallinen ilmoitus esimiehelle, joka lähettää asian eteenpäin työsuojelu- ja turvallisuuspäällikölle. STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA HENKILÖSTÖ Omavalvontasuunnitelmassa henkilöstön määrä arvioidaan suhteessa asiakkaiden avun tarpeeseen, määrään ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä tilojen toimivuuteen. Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan henkilöstösuunnitelmassa ja/tai henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista valtio-, kunta ja yksityissektorille annettuja suosituksia on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun 18:2007. Hakijan rikostaustan selvittämisestä säädetään erikseen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002). Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan henkilöstön perehdyttämisestä sekä toimintayksiköissä tapahtuvasta opiskelijoiden ohjaamisesta asiakastyössä.

6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus s. 35: Vanhuspalvelulaki Tehtävärakennesuositus: Kelpoisuusvaatimukset: Täydennyskoulutussuositus: opas 2006:6: Valvontaohjelmat: _ja_terveydenhuolto Henkilöstöluettelo: (liitteenä) Luetteloon kirjataan henkilöstörakenne. Kotihoito on toiminnaltaan nykyisin ympärivuorokautista. Aamuvuoroissa kotihoidossa henkilökuntaa on paikalla niin, että keskimäärin laskettuna jokaisella hoitajalla on n. 7 kotikäyntiä työvuorossaan. Aamuvorossa työskentelee 16 työntekijää, iltavuorossa 5 ja yövuorossa yksi työntekijä Perehdyttämissuunnitelma: Kotihoidon oman suunnitelman mukaan. Täydennyskoulutussuunnitelma: Jatkuvana koulutuksena ovat lääkehoitokoulutukset Mikkelin seudun Love-lääkehoidon (Moodle) verkkokoulutuksena. Muusta täydennyskoulutuksesta sovitaan henkilökohtaisesti työntekijän kanssa. Täydennyskoulutukseen kannustetaan henkilöstöä mm. kehityskeskusteluiden yhteydessä. Sijaisten käytön suunnitelma: Kotihoidon sijaisuudet suunnitellaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Äkillisiin sairauspoissaoloihin palkataan sijaisia esimiehen harkinnan ja vallitsevan tilanteen mukaisesti. TOIMITILAT, LAITTEET JA ASIAKASTURVALLISUUS TOIMITILAT Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 :n mukaan toimintayksikössä on oltava riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimitilojen on oltava myös terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan toimintaan sopivat. Ympärivuorokautista hoivaa ja palvelua tarjoavien yksiköiden toimitiloille ja asukashuoneiden koolle ja käytölle on asetettu erityisiä vaatimuksia, jotka käyvät ilmi kunkin toimialan valvontaohjelmista.

7 Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat: - Asiakkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat:- TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms.. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Vastuuhenkilö: Jari Lehtonen ASIAKASTURVALLISUUS Palvelun tuottajan tiloissa tapahtuvan palvelun asiakasturvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon fyysisen ympäristön riskit. Kotona annettavissa palveluissa asiakasturvallisuutta arvioidaan kodin turvallisuuden ja palvelutoiminnan luonteen perusteella. Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) laatima, asumisturvallisuuden kartoitusta varten suunnittelema lomake toimii arvioinnin apuvälineenä. Linkki SPEK -lomakkeelle: STM:n opas: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011:15, STM:n opas: Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille 2005:13.

8 Omavalvontasuunnitelman liitteeksi laaditaan toimintasuunnitelma asiakasturvallisuuden kehittämiseksi. Suunnitelmassa ennakoidaan tilanteet, joissa asiakkaiden turvallisuus voi vaarantua ja sovitaan toimenpiteet niiden varalle. Toimintayksikölle nimetään asiakasturvallisuudesta vastaava henkilö. Asiakasturvallisuussuunnitelma sisältää kuvauksen siitä, miten toimintayksikkö on varautunut yllättäviin, esimerkiksi pitkään jatkuviin sähkökatkoksiin tai vedenjakelun keskeytyksiin. Asiakasturvallisuussuunnitelma: Sisältää oleellisen tiedon siitä, miten kotihoidossa toimitaan poikkeusolojen aikana. Asiakasturvallisuudesta vastaava henkilö on Jari Lehtonen VALVONTALAITTEET Toimintayksiköissä käytössä olevia kulunvalvontalaitteita ovat oville ja muihin yleisiin tiloihin asennetut kamerat. Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava toimintayksikön käytössä olevat kulunvalvontalaitteet ja niiden käytön periaatteet. Ohjeet valvonnan asianmukaisesta toteuttamisesta on saatavana tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta osoitteesta (Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely). Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimintayksikön käytössä olevat valvontalaitteet, niiden käytön periaatteet ja seurannan menettelytavat. Valvontalaitteet: Kameravalvonta on käytössä yleisissä tiloissa. Turvapuhelimia on usealla asiakkaalla. Valvontalaitteiden käytön periaatteet: Kameravalvontaa on vain yleisissä tiloissa tällä hetkellä, ei kenenkään yksityisessä kodissa tai tilassa. Turvapuhelimista sovitaan asiakkaiden ja / tai hänen asioista vastaavan henkilön kanssa. MENETTELYOHJEET: Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat turvalaitteet Turvalaitteet hankitaan kaikki Esperi Care Oy:n kautta. Turvalaitteet huolletaan palvelun tuottajan toimesta ja asiakkaalle toimitetaan aina tilalle toimiva laite vasteajan puitteissa, joka on 48 tuntia. Turvalaitteiden hälytykset ottaa vastaan turvapuhelin hälytyskeskus, joka ohjaa auttajakäynnin sovitulle auttajalle tai tarvittaessa hätäkeskukseen. Kriisitilanteessa laitteet toimivat laitteistoista riippuen 8-24 tuntia, riskilaitteistot ovat tiedossa yksikössä. Turvalaitteesta lähtee hälytys sähkökatkoksissa, jolloin olemme tietoisia asiakkaan hädästä. Puhelinverkkovioissa ei lähde hälytystä, mutta näissä tilanteissa operaattorit pyrkivät

9 tiedottamaan asiasta, jolloin voimme reagoida asiaan. Viimeistään saamme tiedon kriisinhallinnan johtokeskuksesta. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista: Asiakas ja omaiset vastaavat asiakkaan omaisuudesta. Olemme ohjeistaneet asiakkaita niin, että heillä ei olisi suuria rahamääriä kotioloissa, mutta todellisuudessa emme voi siihen vaikuttaa. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET PALVELUSOPIMUS, HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 :ssä säädetään, että palvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (AsiakasL) 7 :n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan. Kuvaus menettelytavasta ja ajasta, jossa asiakkaan palvelupyyntö käsitellään, palveluntarve arvioidaan ja laaditaan palvelusopimus joko asiakkaan tai järjestämisvastuussa olevan kunnan kanssa: Palvelupyynnön tultua otetaan asiakkaaseen yhteyttä 7 arkipäivän kuluessa. Tällöin tehdään alustava kartoitus ja sovitaan tarvittaessa kartoituskäynti. Kartoituskäynnin perusteella aloitetaan palvelusopimuksen tekeminen. Toimintaohje asiakkaan/omaisen informoinnista palveluun liittyvissä kysymyksissä, sopimuksista ja sopimusmuutoksista: Ikääntyneiden palveluohjaaja antaa palveluohjausta tilanteen ja tarpeen mukaan ja ohjaa asiakasta oikean palvelun piiriin. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan/omaisen/ tai hänen edustajansa kanssa, suunnitelma annetaan asiakkaalle ja se päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Asiakasmaksulakiin perustuva maksupäätös tehdään tuloselvitysten perusteella ja päätös lähetetään asiakkaalle. Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Kuvaus menettelystä, miten palvelun tarve ja asiakkaan toiveet otetaan huomioon palvelutarpeen arvioinnissa (mittarit) Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa ja siinä pyritään huomiomaan myös asiakkaan toiveet. Apuna palvelutarpeen arvioinnissa on mittareina mm. RAVA, MMSE ja GDS. Asiakastyytyväisyyden mittaamista kehitetään.

10 Asiakaspalautteet käsitellään ja kehitetään toimintaa niiden perusteella. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään ja sen toteutumista seurataan: Suunnitelmat päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Toteutumista seurataan kirjauksilla potilastietojärjestelmään. ASIAKKAAN KOHTELU JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN KUNNIOITTAMINEN Asiakaslain 4 :n mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Henkilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, liikkumisvapaus ja yksityiselämän suoja sekä oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ovat sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksia. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset ja ne suoritetaan turvallisesti ja asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen. Rajoitustoimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti siten, että ne ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään tai uhkaavaan vaaratilanteeseen nähden. Suunnitelma siitä, miten rajoitusten käyttöä pyritään vähentämään: Kotihoidossa rajoitteita ei ole käytössä. Asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi välttämättömien perusoikeuksia rajoittavien toimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet ja menettelyohjeet: - Menettelyohje siitä, miten toimitaan, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti: Tilanne selvitetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa ja tarvittaessa häntä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan yhteys sosiaaliasiamieheen. Asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun ohjeen mukaisesti. OIKEUSTURVA Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan: Muistutus lähetään osoitteella Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mäntyharjun palveluuotantoyksikkö, PL 76, Mäntyharju, muistutukset toimitetaan kotihoidon päällikkö Seppo Hujaselle sekä tiedoksi hoiva- ja hoitotyön johtajalle. Menettelyohje muistutusten käsittelemisestä ja niihin vastaamisesta kohtuullisessa ajassa: Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 23 mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 10 mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

11 Sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteissä on muistutuksen tekemistä varten lomake, joka on helposti asiakkaiden saatavilla. Muistutuslomakkeet löytyvät myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen nettisivuilta kohdasta / sosiaali- ja potilasasiamies. Muistutukset osoitetaan keskitetysti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon, josta ne toimitetaan edelleen asianomaisille esimiehille sekä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle. Kunnan on nimettävä ne viranhaltijat, joille muistutus osoitetaan. Lainsäätäjien tarkoituksena on ollut, että muistutukset ohjautuvat käsiteltäviksi sellaisille viranhaltijoille ja vastuuhenkilöille, joilla on mahdollisuus toimivaltansa nojalla vaikuttaa tilanteen muuttamiseksi, mikäli muistutus antaa siihen aihetta. Myös yksityisiltä palvelun tuottajilta hankituista, kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät muistutukset on syytä osoittaa kunnan sosiaalipalveluista vastaavalle viranomaiselle. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on päättänyt, että sosiaalihuollon asiakaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 23 :n sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 :n tarkoittamiin muistutuksiin antavat ratkaisuja seuraavat viranhaltijat: Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta ratkaisun antaa tulosyksikön esimies. Tulosyksikön esimiestä koskeviin muistutuksiin ratkaisun antaa tulosalueen esimies tai palvelutuotantoyksikön johtaja. Muistutukseen annettavan ratkaisun allekirjoittaa ratkaisun antajan lisäksi tämän lähin esimies. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 :n tarkoittamissa muistutuksissa toisena allekirjoittajana on kuitenkin aina palvelutuotantoyksikön johtava lääkäri. Ratkaisu lähetetään tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehelle sekä Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimen hallintoon johdon sihteereille. Muistutusmenettelyssä on kuitenkin syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään tilannetta heidän asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun ongelmia ilmenee. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, toimintayksikön henkilökunnan ja sosiaaliasiamiehen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Asiakastyytyväisyyskyselyt: Asiakastyytyväisyyttä mittaamme vuosittain, asiakastyytyväisyyskyselylomake liitteenä. Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja laadun kehittämistä: Kotihoidon esimies antaa muistutukseen selkeän ja asiallisen vastauksen, josta on käytävä ilmi mm. mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia on ratkaistu. Ratkaisu perustellaan selkeästi. Muistutukseen vastataan 1-4 viikon aikana.

12 Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta: - Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkonen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, PL 33, Mikkeli. Puh ASIAKASTYÖN SISÄLTÖ (LAADITAAN TOIMIALAKOHTAISESTI) Kasvua/hyvinvointia tukeva palvelu Kuvaus asiakkaiden toimintakykyä ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävistä palvelu- ja hoitoperiaatteista ja niitä tukevien käytäntöjen toteuttamisesta: Asiakkaan hoitoa toteutetaan toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla, ottaen huomioon hänen omat voimavaransa. Palveluohjausta tekevät kaikki asiakastyötä tekevät toimijat. Ravitsemus Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvät käytännöt ja periaatteet: Asiakasta ohjataan ja tuetaan ravitsemuksessa hänen tarpeittensa mukaisesti suositukset huomioiden. Tarvittaessa ohjataan ateriapalvelun piiriin. Huolehditaan riittävästä ravitsemuksesta huomioiden suositeltu ruokailuvälien maksimipituus. Asiakkaitten painoa seurataan ja paino mitataan vähintään kahdesti vuodessa. Päivittäinen toiminta (ulkoilu, liikunta, harrastukset, viriketoiminta ym.) THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus siitä, miten asiakkaiden mahdollisuus päivittäiseen/säännölliseen ulkoiluun, harrastustoimintaan tai muuhun virkistys/viriketoimintaan järjestetään: Asiakkaalle järjestetään toimintaa hänen toiveittensa ja tarpeittensa mukaan mm. päivätoiminnassa, kotihoidon fysioterapeutin toimesta, sekä ulkoilutusta työllistettyjen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten avulla. Hygieniakäytännöt Kuvaus toimintayksikön siivousta, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytännöistä: Asiakastyössä käytetään suojavaatteita, joiden pesu tapahtuu Mikkelin Pesulassa. Toimitiloissa siivouksen hoitaa koulutettu erillinen henkilökunta. Jätteet lajitellaan ohjeiden

13 mukaan. Asiakastyö tapahtuu kodeissa, joissa järjestelyt tapahtuvat asiakkaan ehdoilla. Riskijätteiden käsittelystä erillinen ohje. (liite) STM:n opas 2005:28: Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa: pdf&title=Infektioriskin_vahentaminen_paivahoidossa_fi.pdf Toimintaohje infektioiden ehkäisemiseksi: Hygieniaohje. (liite) Sairaudenhoito Menettelyohje kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi: Otetaan yhteys 112:een tai Ensineuvoon p tilanteen mukaan. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut on järjestetty ja kuka vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa: Kotihoidossa on oma lääkäri, joka vastaa säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoidosta. Kuvaus menettelystä, miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveydentilan edistäminen, seuranta, tutkimukset ja säännölliset kontrollit järjestetään: Tiimin sairaanhoitaja vastaa oman alueensa asiakkaitten vuosi- ja muiden kontrollikokeiden ottamisesta ja tulosten näyttämisestä lääkärille, tilaa tarpeen mukaan lääkärikäynnin sekä seuraa asiakkaittensa terveydentilaa. Seuranta ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään. Lääkehoito Omavalvontasuunnitelmaan liitetään sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty ja sovittu lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytäntö, lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Lääkehoitosuunnitelman tulee sisältää lääkehuoltoa koskevat menettelyohjeet lääkkeiden tilaamisesta, säilytyksestä, menekin seurannasta ja palauttamisesta. Mikäli toimintayksiköllä on käytössä apteekin tarjoama annosjakelu, kirjataan palvelun käytännöt omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelmaan on myös laadittava menettelyohje, miten lääkehoidon toteutumisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa toimitaan. STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoidosta vastaava henkilö: Kotihoidon lääkäri Anne Saalasti Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta ja seurannasta: Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvittaessa useammin muutostilanteessa.

14 Kotihoidon sairaanhoitajat vastaavat sen päivityksestä. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Sosiaalihuollon asiakasta koskevien tietojen kirjaamisesta ja suojaamisesta säännellään henkilötietolain (523/1999) lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Asiakaslain 3 luvussa säädetään asiakastietojen salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007). Henkilötietolaki edellyttää, että henkilötietoja käsitellään laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Hyvään tietojenkäsittelytapaan kuuluu, että kaikki tietojenkäsittelyn vaiheet on suunniteltu ennakkoon. Suunnitelmassa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilasasiakirjatietojen erillisyyteen silloin, kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista. Tietojenkäsittelysuunnitelmaan kirjataan tiedot siitä, miten asiakastietoja käsitellään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaava ja hänen vastuunsa tietosuojan toteutumisesta: Tietosuojavastaava Virpi Outinen Tietojenkäsittelysuunnitelma: Mikkelin Seudulla on yhteinen suunnitelma, joka löytyy Effica potilastietojärjestelmästä Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä, ohje on Efficapotilastietojärjestelmässä. ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet ovat Effica- potilastietojärjestelmässä. Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: Asiakkaalle annetaan informaatio yhteisestä potilastietorekisteristä jolloin asiakas voi kieltää tietojen katselun tai siirron. Ohje löytyy Effica potilastietojärjestelmästä. TSV:n opas Suunnitelma tietosuojakoulutuksesta ja henkilöstön perehdyttämisestä: Tietosuojakoulutus annetaan kaikille työntekijöille. Työntekijät suorittavat netissä kanta.fi ja navisec- tietosuojakoulutukset ja testit. Testin tulokset säilytetään yksikössä.

15 Asiakirjojen arkistointisuunnitelma: Asiakirjat säilytetään 10 vuotta työyksiköiden omissa lukollisissa tiloissa ja sen jälkeen ne arkistoidaan joko potilastieto- tai asiakastietoarkistoon. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste: tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: (liite) ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Toimijoiden välisen tiedonkulun turvaaminen Tiedonkulun suunnitelma: Asiakkaan tiedot kirjataan alueelliseen potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti, josta toimijat löytävät ajantasaisen tiedon. Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta Kuvaus menettelystä, miten alihankintana tuotetut palvelut vastaavat palvelun tuottajan omalle toiminnalleen asettamaa laatu- ja asiakasturvallisuustasoa: Vaadimme omavalvontasuunnitelmat kaikilta alihankkijoilta. Luettelo alihankintana tuotetuista palveluista ja niiden tuottajista: Ateriapalvelut Menumat Oy Palvelusetelituottajat löytyvät klemmari.info sivulta.

16 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään: PÄIVITYKSISTÄ TEHDYT KIRJAUKSET: PÄIVÄMÄÄRÄT JA ALLEKIRJOITUKSET Seppo Hujanen, kotihoidon päällikkö Minna Turkki, sairaanhoitaja Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja Päiväys ja allekirjoitus: Päivi Niiranen, hoiva ja hoitotyön johtaja

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Perhepäivähoito S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA... 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON VALVONTA-/OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 2 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot