SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin kuin palvelussa toteutuu määräyksen mukaiset toiminnot. Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä ja palveluntuottajalle myönnetyssä luvassa asetetut laatu ja muut vaatimukset. Palvelualakohtaisia omavalvontasuunnitelmassa huomioon otettavia asioita on kirjattu STM:n antamiin laatusuosituksiin sekä Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä laadittuihin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin. Menettelyohjeet voivat olla erillisiä asiakirjoja, jotka liitetään omavalvontasuunnitelmaan. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi ja y-tunnus: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mäntyharjun palveluntuotantoyksikkö / Kotihoito Y Toimintayksikkö: Vanhusten palvelut/ Kotihoito Mäntyharju Toimintayksikön yhteystiedot: Kotihoidon päällikkö Seppo Hujanen Toiminnasta vastaavan vastuuhenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero Seppo Hujanen, Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kotihoito, pääsääntöisesti vanhuksille

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Kotihoidon tarkoituksena on järjestää asiakkaan tarvitsemia palveluja kotiin niin, että hänen asumisensa kotona onnistuu mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus. Päivittämissuunnitelma: Päivitetään vuosittain lokakuussa ja tarvittaessa tilanteiden ja asioiden muuttuessa. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan laadunhallinnan täytäntöönpanon käytännöistä, vastuuhenkilöistä sekä siitä, miten johto vastaa laadukkaan palvelun edellytyksistä ja voimavaroista. Esimerkiksi: Laadunhallinnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sovitaan työryhmästä, jossa on eri tahojen edustajat. Työryhmä laativat menettelyt, joilla laatutyö ja omavalvonta toteutetaan. Työryhmän toimintaa koordinoi johdon edustaja. Johto sitoutuu siihen, että tarvittavat resurssit omavalvonnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi osoitetaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja käyttää työaikaa tarpeen mukaan. Omavalvonnasta vastaava johdon edustaja Hoiva ja hoitotyön johtaja Päivi Niiranen Omavalvonnasta vastaava henkilökunnan edustaja/omavalvonnan vastuuhenkilöt Kotihoidon päällikkö Seppo Hujanen, varahenkilö sairaanhoitaja Minna Turkki. OMAVALVONNAN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Vastuuhenkilön tehtävät: Esimerkiksi vastuuhenkilö ohjaa työryhmän toimintaa ja vastaa siitä, että omavalvontaa toteutetaan käytännössä siten, kuin työryhmässä sovitaan. Vastuuhenkilö huolehtii muun muassa siitä, että omavalvonnassa tunnistetut kriittiset työvaiheet otetaan omavalvonnassa käsiteltäväksi. Johdon edustaja: Esimerkiksi johdon edustaja on mukana riskien ja kriittisten työvaiheiden arvioinnissa ja vastaa siitä, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet resursoidaan ja toteutetaan. Johdon edustaja osallistuu sovittaessa työryhmän toimintaan. Hän välittää työryhmän esitykset johdolle.

3 HENKILÖSTÖN JA OPISKELIJOIDEN PEREHDYTTÄMIEN Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyohje henkilöstön perehdyttämisestä sekä toimintayksiköissä tapahtuvasta opiskelijoiden ohjaamisesta omavalvonnan toteuttamiseen. (Yksityiskohtainen perehdyttämis- ja koulutussuunnitelma, joka kattaa myös perehdyttämisen asiakastyöhön, voi olla erillinen asiakirja.) Perehdyttämissuunnitelma: Kotihoidossa on käytössä oma perehdytyskansio, jonka päivityksestä vastaa lähihoitaja Satu Konga. Perehdytyksestä vastaavat kotihoidon tiimit. perehdytyksestä, sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kotihoidon tiimit yhteistyössä kotihoidon päällikön kanssa. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimintatavat, joilla henkilöstölle annetaan tietoa laadunhallinnan ja asiakasturvallisuuden periaatteista ja toimintakäytännöistä sekä omavalvontasuunnitelman sisällöstä. Omavalvontasuunnitelma on käyty läpi kokonaisuutena kotihoidon palavereissa ja ASIAKKAAN JA OMAISEN OSALLISTUMINEN, ASIAKASPALAUTE Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakas ja omaiset voivat antaa palautetta. Asiakaspalautetta kerätään seuraavasti: Asiakaspalaute: Palaute voi olla suullista tai kirjallista. Sähköistä palautetta voi lähettää sähköpostilla. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, vastaus palautteisiin koskien henkilö- ja yksityisasioita sekä sairauteen / terveyteen liittyviä asioita, tehdään kirjallisesti, ei sähköpostin välityksellä. Kirjallisista palautteista lähetetään kopio sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle ottaen huomioon tietoturva-asiat. Asiakaspalautteisiin vastaa kotihoidon päällikkö. Vastaus tulee antaa kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluessa, mikäli asiakas on pyytänyt palautteeseen vastausta. Vain asialliset palautteet käsitellään. Ennen asiakkaalle vastaamista tulee varmistaa, että hän on oikeutettu saamaan kyseisiä tietoja, esim. hoitotietoja. Mikäli palautteen lähettäjällä ei ole oikeutta tietoihin, vastauksena lähetetään tieto tästä.

4 Mediassa olevaan palautteeseen ei pääsääntöisesti vastata. Tarvittaessa median palautteisiin vastaa palvelutuotantoyksikön johtaja. Palautteisiin annetut vastaukset lähetetään tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle, jonka tehtävänä on seurata, että palautteisiin vastataan määräajassa. Asiakaspalautteet käsitellään kotihoidon palavereissa ja niiden perusteella kehitetään toimintaa. Asiakaspalautteet käsitellään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työntekijöiden tulee olla tietoisia sovituista käytännöistä. Lisäksi kertynyttä asiakaspalautetta ja sen vaikuttavuutta toiminnan parantamiseen seurataan ja arvioidaan Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen Mäntyharjun palvelutuotantoyksikön johtoryhmässä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen valmistelun pohjalta. Suunnitelmaan kirjataan menettelytavat, joilla asiakkaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea asiakasta kohdanneen haittatapahtuman tai toteutuneen vaaratilanteen jälkeen. Menettelyohje: Asiakkaaseen ja hänen läheiseensä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman jälkeen ja sovitaan menettelytavasta heille sopivalla tavalla. Heille annetaan ohjeistus muistutus ja kantelumenettelystä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettely, jolla palautteina ja asiakkailta tulleina muistutuksina saatua tietoa käytetään hyödyksi omavalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Palautteet käsitellään: Kotihoidossa palautteet käsitellään tiimipalavereissa esimiehen johdolla. Palautteiden ja keskustelujen pohjalta sovitaan kehitettävistä asioista ja keinoista. Tarvittaessa asiat käydään läpi vielä kotihoidon palaverissa. Kaikki muistutukset toimitetaan yleisen ohjeen mukaan sosiaali- ja potilasasiamiehille. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Omavalvonta perustuu riskien hallintaan, mikä tarkoittaa, että toiminnassa pyritään tunnistamaan ne kriittiset työvaiheet ja mahdolliset vaaratilanteet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten taso ei toteudu. Poikkeamien varalle on omavalvontasuunnitelmassa määriteltävä korjaavat toimenpiteet, joihin kuuluvat myös vaaratilanteiden syiden selvittäminen ja niiden uusiutumisen estäminen. Henkilökunnan tulee tietää toimintamallit vaaratilanteiden varalta. Menettely, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja raportoidaan.

5 Haittatapaukset kirjataan niin, että lääkepoikkeamista täytetään erillinen lomake ja asia käsitellään ensin tiimissä sekä kotihoidon päällikön kanssa. Lääkepoikkeama kirjataan Effican potilastietojärjestelmään ja tiedotetaan asiakkaalle tai hänen edunvalvojalleen tai asiainhoitajalle. Muut läheltä piti tilanteet keskustellaan tiimissä, sekä asiakkaan kanssa ja kirjataan Efficaan. Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti kahden vuoden välein tai aina tarvittaessa. Kartoituksen pohjalta laaditaan toimenpideohjelma ja seuranta-aikataulu. Toimenpideohjelamaa päivitetään tarvittaessa. Vaaratilanteista tehdään aina kirjallinen ilmoitus, asia käsitellään tiimissä esimiehen kanssa ja lomake toimitetaan työsuojelun ja työturvallisuuspäällikön tietoon. Asiakaskohteista tehdään turvallisuuskartoitus. Turvallisuusohjeet kotikäynneille on seudullisesti laadittu ja käytössä Menettely, miten korjaava toimenpide suunnitellaan, viedään käytäntöön, tiedotetaan henkilökunnalle ja hyödynnetään kehittämisessä Vaaratilanteista tehdään ilmoitukset ja kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjoihin: Vaaratilanteista tehdään kirjallinen ilmoitus esimiehelle, joka lähettää asian eteenpäin työsuojelu- ja turvallisuuspäällikölle. STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA HENKILÖSTÖ Omavalvontasuunnitelmassa henkilöstön määrä arvioidaan suhteessa asiakkaiden avun tarpeeseen, määrään ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä tilojen toimivuuteen. Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan henkilöstösuunnitelmassa ja/tai henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista valtio-, kunta ja yksityissektorille annettuja suosituksia on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun 18:2007. Hakijan rikostaustan selvittämisestä säädetään erikseen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002). Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan henkilöstön perehdyttämisestä sekä toimintayksiköissä tapahtuvasta opiskelijoiden ohjaamisesta asiakastyössä.

6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus s. 35: Vanhuspalvelulaki Tehtävärakennesuositus: Kelpoisuusvaatimukset: Täydennyskoulutussuositus: opas 2006:6: Valvontaohjelmat: _ja_terveydenhuolto Henkilöstöluettelo: (liitteenä) Luetteloon kirjataan henkilöstörakenne. Kotihoito on toiminnaltaan nykyisin ympärivuorokautista. Aamuvuoroissa kotihoidossa henkilökuntaa on paikalla niin, että keskimäärin laskettuna jokaisella hoitajalla on n. 7 kotikäyntiä työvuorossaan. Aamuvorossa työskentelee 16 työntekijää, iltavuorossa 5 ja yövuorossa yksi työntekijä Perehdyttämissuunnitelma: Kotihoidon oman suunnitelman mukaan. Täydennyskoulutussuunnitelma: Jatkuvana koulutuksena ovat lääkehoitokoulutukset Mikkelin seudun Love-lääkehoidon (Moodle) verkkokoulutuksena. Muusta täydennyskoulutuksesta sovitaan henkilökohtaisesti työntekijän kanssa. Täydennyskoulutukseen kannustetaan henkilöstöä mm. kehityskeskusteluiden yhteydessä. Sijaisten käytön suunnitelma: Kotihoidon sijaisuudet suunnitellaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Äkillisiin sairauspoissaoloihin palkataan sijaisia esimiehen harkinnan ja vallitsevan tilanteen mukaisesti. TOIMITILAT, LAITTEET JA ASIAKASTURVALLISUUS TOIMITILAT Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 :n mukaan toimintayksikössä on oltava riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Toimitilojen on oltava myös terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan toimintaan sopivat. Ympärivuorokautista hoivaa ja palvelua tarjoavien yksiköiden toimitiloille ja asukashuoneiden koolle ja käytölle on asetettu erityisiä vaatimuksia, jotka käyvät ilmi kunkin toimialan valvontaohjelmista.

7 Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat: - Asiakkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat:- TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms.. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Vastuuhenkilö: Jari Lehtonen ASIAKASTURVALLISUUS Palvelun tuottajan tiloissa tapahtuvan palvelun asiakasturvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon fyysisen ympäristön riskit. Kotona annettavissa palveluissa asiakasturvallisuutta arvioidaan kodin turvallisuuden ja palvelutoiminnan luonteen perusteella. Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) laatima, asumisturvallisuuden kartoitusta varten suunnittelema lomake toimii arvioinnin apuvälineenä. Linkki SPEK -lomakkeelle: STM:n opas: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011:15, STM:n opas: Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille 2005:13.

8 Omavalvontasuunnitelman liitteeksi laaditaan toimintasuunnitelma asiakasturvallisuuden kehittämiseksi. Suunnitelmassa ennakoidaan tilanteet, joissa asiakkaiden turvallisuus voi vaarantua ja sovitaan toimenpiteet niiden varalle. Toimintayksikölle nimetään asiakasturvallisuudesta vastaava henkilö. Asiakasturvallisuussuunnitelma sisältää kuvauksen siitä, miten toimintayksikkö on varautunut yllättäviin, esimerkiksi pitkään jatkuviin sähkökatkoksiin tai vedenjakelun keskeytyksiin. Asiakasturvallisuussuunnitelma: Sisältää oleellisen tiedon siitä, miten kotihoidossa toimitaan poikkeusolojen aikana. Asiakasturvallisuudesta vastaava henkilö on Jari Lehtonen VALVONTALAITTEET Toimintayksiköissä käytössä olevia kulunvalvontalaitteita ovat oville ja muihin yleisiin tiloihin asennetut kamerat. Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava toimintayksikön käytössä olevat kulunvalvontalaitteet ja niiden käytön periaatteet. Ohjeet valvonnan asianmukaisesta toteuttamisesta on saatavana tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta osoitteesta (Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely). Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimintayksikön käytössä olevat valvontalaitteet, niiden käytön periaatteet ja seurannan menettelytavat. Valvontalaitteet: Kameravalvonta on käytössä yleisissä tiloissa. Turvapuhelimia on usealla asiakkaalla. Valvontalaitteiden käytön periaatteet: Kameravalvontaa on vain yleisissä tiloissa tällä hetkellä, ei kenenkään yksityisessä kodissa tai tilassa. Turvapuhelimista sovitaan asiakkaiden ja / tai hänen asioista vastaavan henkilön kanssa. MENETTELYOHJEET: Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat turvalaitteet Turvalaitteet hankitaan kaikki Esperi Care Oy:n kautta. Turvalaitteet huolletaan palvelun tuottajan toimesta ja asiakkaalle toimitetaan aina tilalle toimiva laite vasteajan puitteissa, joka on 48 tuntia. Turvalaitteiden hälytykset ottaa vastaan turvapuhelin hälytyskeskus, joka ohjaa auttajakäynnin sovitulle auttajalle tai tarvittaessa hätäkeskukseen. Kriisitilanteessa laitteet toimivat laitteistoista riippuen 8-24 tuntia, riskilaitteistot ovat tiedossa yksikössä. Turvalaitteesta lähtee hälytys sähkökatkoksissa, jolloin olemme tietoisia asiakkaan hädästä. Puhelinverkkovioissa ei lähde hälytystä, mutta näissä tilanteissa operaattorit pyrkivät

9 tiedottamaan asiasta, jolloin voimme reagoida asiaan. Viimeistään saamme tiedon kriisinhallinnan johtokeskuksesta. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista: Asiakas ja omaiset vastaavat asiakkaan omaisuudesta. Olemme ohjeistaneet asiakkaita niin, että heillä ei olisi suuria rahamääriä kotioloissa, mutta todellisuudessa emme voi siihen vaikuttaa. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET PALVELUSOPIMUS, HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 :ssä säädetään, että palvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (AsiakasL) 7 :n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan. Kuvaus menettelytavasta ja ajasta, jossa asiakkaan palvelupyyntö käsitellään, palveluntarve arvioidaan ja laaditaan palvelusopimus joko asiakkaan tai järjestämisvastuussa olevan kunnan kanssa: Palvelupyynnön tultua otetaan asiakkaaseen yhteyttä 7 arkipäivän kuluessa. Tällöin tehdään alustava kartoitus ja sovitaan tarvittaessa kartoituskäynti. Kartoituskäynnin perusteella aloitetaan palvelusopimuksen tekeminen. Toimintaohje asiakkaan/omaisen informoinnista palveluun liittyvissä kysymyksissä, sopimuksista ja sopimusmuutoksista: Ikääntyneiden palveluohjaaja antaa palveluohjausta tilanteen ja tarpeen mukaan ja ohjaa asiakasta oikean palvelun piiriin. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan/omaisen/ tai hänen edustajansa kanssa, suunnitelma annetaan asiakkaalle ja se päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Asiakasmaksulakiin perustuva maksupäätös tehdään tuloselvitysten perusteella ja päätös lähetetään asiakkaalle. Maksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Kuvaus menettelystä, miten palvelun tarve ja asiakkaan toiveet otetaan huomioon palvelutarpeen arvioinnissa (mittarit) Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa ja siinä pyritään huomiomaan myös asiakkaan toiveet. Apuna palvelutarpeen arvioinnissa on mittareina mm. RAVA, MMSE ja GDS. Asiakastyytyväisyyden mittaamista kehitetään.

10 Asiakaspalautteet käsitellään ja kehitetään toimintaa niiden perusteella. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään ja sen toteutumista seurataan: Suunnitelmat päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Toteutumista seurataan kirjauksilla potilastietojärjestelmään. ASIAKKAAN KOHTELU JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN KUNNIOITTAMINEN Asiakaslain 4 :n mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Henkilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, liikkumisvapaus ja yksityiselämän suoja sekä oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ovat sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksia. Rajoitustoimenpiteistä tehdään asianmukaiset päätökset ja ne suoritetaan turvallisesti ja asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen. Rajoitustoimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti siten, että ne ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään tai uhkaavaan vaaratilanteeseen nähden. Suunnitelma siitä, miten rajoitusten käyttöä pyritään vähentämään: Kotihoidossa rajoitteita ei ole käytössä. Asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi välttämättömien perusoikeuksia rajoittavien toimenpiteiden käyttöä koskevat periaatteet ja menettelyohjeet: - Menettelyohje siitä, miten toimitaan, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti: Tilanne selvitetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa ja tarvittaessa häntä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan yhteys sosiaaliasiamieheen. Asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun ohjeen mukaisesti. OIKEUSTURVA Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan: Muistutus lähetään osoitteella Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mäntyharjun palveluuotantoyksikkö, PL 76, Mäntyharju, muistutukset toimitetaan kotihoidon päällikkö Seppo Hujaselle sekä tiedoksi hoiva- ja hoitotyön johtajalle. Menettelyohje muistutusten käsittelemisestä ja niihin vastaamisesta kohtuullisessa ajassa: Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 23 mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 10 mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

11 Sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteissä on muistutuksen tekemistä varten lomake, joka on helposti asiakkaiden saatavilla. Muistutuslomakkeet löytyvät myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen nettisivuilta kohdasta / sosiaali- ja potilasasiamies. Muistutukset osoitetaan keskitetysti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon, josta ne toimitetaan edelleen asianomaisille esimiehille sekä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle. Kunnan on nimettävä ne viranhaltijat, joille muistutus osoitetaan. Lainsäätäjien tarkoituksena on ollut, että muistutukset ohjautuvat käsiteltäviksi sellaisille viranhaltijoille ja vastuuhenkilöille, joilla on mahdollisuus toimivaltansa nojalla vaikuttaa tilanteen muuttamiseksi, mikäli muistutus antaa siihen aihetta. Myös yksityisiltä palvelun tuottajilta hankituista, kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät muistutukset on syytä osoittaa kunnan sosiaalipalveluista vastaavalle viranomaiselle. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on päättänyt, että sosiaalihuollon asiakaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 23 :n sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 :n tarkoittamiin muistutuksiin antavat ratkaisuja seuraavat viranhaltijat: Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta ratkaisun antaa tulosyksikön esimies. Tulosyksikön esimiestä koskeviin muistutuksiin ratkaisun antaa tulosalueen esimies tai palvelutuotantoyksikön johtaja. Muistutukseen annettavan ratkaisun allekirjoittaa ratkaisun antajan lisäksi tämän lähin esimies. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 :n tarkoittamissa muistutuksissa toisena allekirjoittajana on kuitenkin aina palvelutuotantoyksikön johtava lääkäri. Ratkaisu lähetetään tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehelle sekä Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimen hallintoon johdon sihteereille. Muistutusmenettelyssä on kuitenkin syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään tilannetta heidän asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun ongelmia ilmenee. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, toimintayksikön henkilökunnan ja sosiaaliasiamiehen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Asiakastyytyväisyyskyselyt: Asiakastyytyväisyyttä mittaamme vuosittain, asiakastyytyväisyyskyselylomake liitteenä. Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja laadun kehittämistä: Kotihoidon esimies antaa muistutukseen selkeän ja asiallisen vastauksen, josta on käytävä ilmi mm. mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia on ratkaistu. Ratkaisu perustellaan selkeästi. Muistutukseen vastataan 1-4 viikon aikana.

12 Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta: - Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkonen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, PL 33, Mikkeli. Puh ASIAKASTYÖN SISÄLTÖ (LAADITAAN TOIMIALAKOHTAISESTI) Kasvua/hyvinvointia tukeva palvelu Kuvaus asiakkaiden toimintakykyä ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävistä palvelu- ja hoitoperiaatteista ja niitä tukevien käytäntöjen toteuttamisesta: Asiakkaan hoitoa toteutetaan toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla, ottaen huomioon hänen omat voimavaransa. Palveluohjausta tekevät kaikki asiakastyötä tekevät toimijat. Ravitsemus Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvät käytännöt ja periaatteet: Asiakasta ohjataan ja tuetaan ravitsemuksessa hänen tarpeittensa mukaisesti suositukset huomioiden. Tarvittaessa ohjataan ateriapalvelun piiriin. Huolehditaan riittävästä ravitsemuksesta huomioiden suositeltu ruokailuvälien maksimipituus. Asiakkaitten painoa seurataan ja paino mitataan vähintään kahdesti vuodessa. Päivittäinen toiminta (ulkoilu, liikunta, harrastukset, viriketoiminta ym.) THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus siitä, miten asiakkaiden mahdollisuus päivittäiseen/säännölliseen ulkoiluun, harrastustoimintaan tai muuhun virkistys/viriketoimintaan järjestetään: Asiakkaalle järjestetään toimintaa hänen toiveittensa ja tarpeittensa mukaan mm. päivätoiminnassa, kotihoidon fysioterapeutin toimesta, sekä ulkoilutusta työllistettyjen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten avulla. Hygieniakäytännöt Kuvaus toimintayksikön siivousta, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytännöistä: Asiakastyössä käytetään suojavaatteita, joiden pesu tapahtuu Mikkelin Pesulassa. Toimitiloissa siivouksen hoitaa koulutettu erillinen henkilökunta. Jätteet lajitellaan ohjeiden

13 mukaan. Asiakastyö tapahtuu kodeissa, joissa järjestelyt tapahtuvat asiakkaan ehdoilla. Riskijätteiden käsittelystä erillinen ohje. (liite) STM:n opas 2005:28: Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa: pdf&title=Infektioriskin_vahentaminen_paivahoidossa_fi.pdf Toimintaohje infektioiden ehkäisemiseksi: Hygieniaohje. (liite) Sairaudenhoito Menettelyohje kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi: Otetaan yhteys 112:een tai Ensineuvoon p tilanteen mukaan. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut on järjestetty ja kuka vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa: Kotihoidossa on oma lääkäri, joka vastaa säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoidosta. Kuvaus menettelystä, miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveydentilan edistäminen, seuranta, tutkimukset ja säännölliset kontrollit järjestetään: Tiimin sairaanhoitaja vastaa oman alueensa asiakkaitten vuosi- ja muiden kontrollikokeiden ottamisesta ja tulosten näyttämisestä lääkärille, tilaa tarpeen mukaan lääkärikäynnin sekä seuraa asiakkaittensa terveydentilaa. Seuranta ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään. Lääkehoito Omavalvontasuunnitelmaan liitetään sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty ja sovittu lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytäntö, lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Lääkehoitosuunnitelman tulee sisältää lääkehuoltoa koskevat menettelyohjeet lääkkeiden tilaamisesta, säilytyksestä, menekin seurannasta ja palauttamisesta. Mikäli toimintayksiköllä on käytössä apteekin tarjoama annosjakelu, kirjataan palvelun käytännöt omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelmaan on myös laadittava menettelyohje, miten lääkehoidon toteutumisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa toimitaan. STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoidosta vastaava henkilö: Kotihoidon lääkäri Anne Saalasti Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta ja seurannasta: Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvittaessa useammin muutostilanteessa.

14 Kotihoidon sairaanhoitajat vastaavat sen päivityksestä. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Sosiaalihuollon asiakasta koskevien tietojen kirjaamisesta ja suojaamisesta säännellään henkilötietolain (523/1999) lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Asiakaslain 3 luvussa säädetään asiakastietojen salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007). Henkilötietolaki edellyttää, että henkilötietoja käsitellään laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Hyvään tietojenkäsittelytapaan kuuluu, että kaikki tietojenkäsittelyn vaiheet on suunniteltu ennakkoon. Suunnitelmassa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilasasiakirjatietojen erillisyyteen silloin, kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista. Tietojenkäsittelysuunnitelmaan kirjataan tiedot siitä, miten asiakastietoja käsitellään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaava ja hänen vastuunsa tietosuojan toteutumisesta: Tietosuojavastaava Virpi Outinen Tietojenkäsittelysuunnitelma: Mikkelin Seudulla on yhteinen suunnitelma, joka löytyy Effica potilastietojärjestelmästä Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä, ohje on Efficapotilastietojärjestelmässä. ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet ovat Effica- potilastietojärjestelmässä. Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: Asiakkaalle annetaan informaatio yhteisestä potilastietorekisteristä jolloin asiakas voi kieltää tietojen katselun tai siirron. Ohje löytyy Effica potilastietojärjestelmästä. TSV:n opas Suunnitelma tietosuojakoulutuksesta ja henkilöstön perehdyttämisestä: Tietosuojakoulutus annetaan kaikille työntekijöille. Työntekijät suorittavat netissä kanta.fi ja navisec- tietosuojakoulutukset ja testit. Testin tulokset säilytetään yksikössä.

15 Asiakirjojen arkistointisuunnitelma: Asiakirjat säilytetään 10 vuotta työyksiköiden omissa lukollisissa tiloissa ja sen jälkeen ne arkistoidaan joko potilastieto- tai asiakastietoarkistoon. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste: tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: (liite) ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Toimijoiden välisen tiedonkulun turvaaminen Tiedonkulun suunnitelma: Asiakkaan tiedot kirjataan alueelliseen potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti, josta toimijat löytävät ajantasaisen tiedon. Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta Kuvaus menettelystä, miten alihankintana tuotetut palvelut vastaavat palvelun tuottajan omalle toiminnalleen asettamaa laatu- ja asiakasturvallisuustasoa: Vaadimme omavalvontasuunnitelmat kaikilta alihankkijoilta. Luettelo alihankintana tuotetuista palveluista ja niiden tuottajista: Ateriapalvelut Menumat Oy Palvelusetelituottajat löytyvät klemmari.info sivulta.

16 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään: PÄIVITYKSISTÄ TEHDYT KIRJAUKSET: PÄIVÄMÄÄRÄT JA ALLEKIRJOITUKSET Seppo Hujanen, kotihoidon päällikkö Minna Turkki, sairaanhoitaja Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja Päiväys ja allekirjoitus: Päivi Niiranen, hoiva ja hoitotyön johtaja

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Puumalan kotihoito Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimi Vanhusten palvelut Puumalan kotihoito Niementie 23, 52200 Puumala 0500 795 359 1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Mikkelin seudun Sosiaali- ja terveystoimi Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Hakala-Ewing, Raija 2013 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen. Hakala-Ewing Raija

Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen. Hakala-Ewing Raija Omavalvontasuunnitelma Puumalan Tehostettu palveluasuminen Hakala-Ewing Raija 2014 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä ja palveluntuottajalle myönnetyssä

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Perhepäivähoito S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA... 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen...

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Seniori IloA syksy 2015 1. Palveluiden tuottaja... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Omavalvonnan organisointi, henkilöstö, johtaminen ja vastuuhenkilöt... 4 4. Asiakkaan ja omaisen osallistuminen...

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 x Kunta Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Puumalan tavallinen palveluasuminen

Omavalvontasuunnitelma Puumalan tavallinen palveluasuminen Mikkelin seudun Sosiaali- ja terveystoimi Omavalvontasuunnitelma Puumalan tavallinen palveluasuminen Hakala-Ewing, Raija 2013 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvonnan perustana ovat lainsäädännössä

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Ohje 7/2012 2 (28) Dnro 2581/05.00.00.05/2012 2.4.2012. Sisällys

Ohje 7/2012 2 (28) Dnro 2581/05.00.00.05/2012 2.4.2012. Sisällys Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa Ohje 7/2012 Ohje 7/2012 2 (28) Sisällys Johdanto... 3 1. Asiakkuus sosiaalipalveluissa... 4 2. Omavalvonta... 5 3. Omavalvonnan suhde laadunhallintaan... 6 4.

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma, Viialan ryhmäkoti

Omavalvontasuunnitelma, Viialan ryhmäkoti Omavalvontasuunnitelma, Viialan ryhmäkoti Purmonen-Merivirta Leena palvelukodin johtaja, Viialan ryhmäkoti NAANTALIN KAUPUNKI/Viialan ryhmäkoti, Linnavuoren yhdystie 2, 21100 Naantali PALVELUJEN TUOTTAJAA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0165116-3 Kunta Kunnan nimi: Mikkeli

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA Riitta Husso, LM, Valvira 17.3.2017 1 Valvira On sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 25.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 1 27.4.2012 copyright@taija.härkki.2012 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA 0 Omavalvontasuunnitelma, vuodeosasto OMAVALVONTASUUNNITELMA Vuodeosasto Tarja Hakunti osastonhoitaja, vuodeosasto NAANTALIN KAUPUNKI/vuodeosasto, 0 Tuulensuunkatu 6, 21100 Naantali Sisällys PALVELUJEN

Lisätiedot

KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 4 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B

Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON VALVONTA-/OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Kakola 13.11.2014 101, OHEINEN B 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 2 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0165116-3 Kunta Kunnan nimi: Mikkeli Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi: Yhteistoiminta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Versio 1.0 Päiväys 18.3.2016 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 25.8.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hoivapalvelu NILA 14. LOKAKUUTA 2015 HOIVAPALVELU NILA Lenkkipolku 16 90830 Haukipudas Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot