Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä"

Transkriptio

1 1 (48) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohdat 4, 7 ja 10 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU Euroopan laajuisen ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmästä ja päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta annettu komission päätös 2012/696/EU. Muutostiedot: Kumoaa: Radan merkit (RVI/872/410/2009), Rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä (RVI/1091/412/2009), STM-laite sekä sen testaaminen ja tarkastaminen (RVI/1087/411/2009), 2 W GSM-R-käsiradiopuhelimen käyttäminen ohjaamoradiona (RVI/1050/412/2009), Turvalaitteet rautatiejärjestelmässä (RVI/873/410/2009), Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmää koskevan yhteentoimivuuden teknisen eritelmän 2006/679/EY ja suurten nopeuksien teknisen eritelmän 2006/860/EY liitteen A muuttamisesta tehdyn täytäntöönpanopäätös (RVI/550/700/2006) ja Euroopan laajuisen suurten nopeuksien ja tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevista yhteentoimivuuden teknisten eritelmien 2006/860/EY ja 2006/860/EY muuttamisesta 2012/463/EU tehdyn täytäntöönpanopäätöksen kohta 2 c. (TRAFI/917/ /2013). Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄN LUOKKA A Erityistapaukset Avoimet kohdat Junan jarrutuskykyä koskevat näkökohdat Toimintavarmuutta ja käyttö-varmuutta koskevat vaatimukset Kuljettajan käyttöliittymän (DMI) ergonomiset ominaisuudet Pyörän vähimmäishalkaisija nopeuden suhteen määritettynä Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i ja uloimpien akseleiden vähimmäisetäisyys L Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i junassa Uloimpien akseleiden vähimmäisetäisyys L Liikkuvan kaluston, lukuun ottamatta tavaravaunua, metalliton ja induktiivisista osista vapaa tila pyörien välissä Liikkuvassa kalustossa käytettävän hiekoitushiekan vaatimukset Liikkuvan kaluston massaan sisältyvän metalliosien paino Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus

2 2 (48) Liikkuvan kaluston impedanssit Virroittimen ja liikkuvan kaluston kunkin pyörän välinen vähimmäisimpedanssi Liikkuvan kaluston dynaaminen vaihtoimpedanssi Sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot ajovirralle ja sähkömagneettisille kentille Sähköradan ajovirran sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot Sähkömagneettisten kenttien häiriöt Tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat komponentit sähköradan ajovirran komponentit Magneettijarrujen ja pyörrevirtajarrujen käyttö liikkuvan kaluston jarrujärjestelmänä Kuljettajan käyttöliittymän (DMI) turvallisuusvaatimukset Muut eritelmien sisältämät avoimet kohdat Tietojen tallennus OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄN LUOKKA B Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, ATP-VR/RHK Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, liikkuvan kaluston laitteet ohjelmistoineen Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, JKV-veturilaite Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, sovitustiedonsiirtomoduuli STM Tietojen tallennuslaite Tietojen tallennus Viestintälaitteet (GSM-R) Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, liikennöintiä varmistavat järjestelmät Varmuusvaatimus Sovellettavat standardit Dokumentointi Tekninen turvallisuus Käyttöenergia Kulkutien sivusuoja ja ohiajovara Kulkutie ja paikallislupa liikenteenohjauksen kannalta Junakulkutielle asetetut vaatimukset Vaihtokulkutielle asetetut vaatimukset Paikallisluvalle asetettu vaatimus Asetinlaite Junakulkutie Vaihtokulkutie Paikallislupa Avainsalpalaite Asetinlaitteen ohjauspyyntö Kulkutien automaattinen varmistaminen Raiteen vapaanaolon valvonta Opastin Opastimen ohjaus ja valvonta Opastimen poistaminen käytöstä Vaihde ja raiteensulku Varoituslaitoksen määräykset Varoituslaitoksen toiminta Merkinantojärjestelmän luokka B, radan merkit ja niiden asentaminen Suuntanuolet Merkin poistaminen Jarrutuskyky... 48

3 3 (48) I OSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 SOVELTAMISALA 1. Tätä määräystä sovelletaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto osajärjestelmään rautatielain (304/2011) 2 :n 1 momentin 2 kohdassa määritellyllä rataverkolla. Tätä määräystä sovelletaan käyttöönotettavaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään sekä tämän määräyksen voimaan tullessa käytössä olevaan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään, jota uudistetaan tai parannetaan siten, että ohjaus-, hallintaja merkinanto osajärjestelmän käyttöönottolupa on tarpeen. 2. Tämän määräyksen III osaa Kansalliset vaatimukset sovelletaan II osan CCS YTE:ssä 2012/88/EU ja CCS YTE:n muutoksessa 2012/696/EU mainituissa seuraavissa kansallista sääntelyä vaativissa kohdissa: YTE:en sisälletyissä erityistapauksissa, ohjaus-, hallinta ja merkinantojärjestelmän luokka A avoimia kohtia koskevissa kansallisissa määräyksissä, ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokka B vaatimuksiin liittyvissä määräyksissä ja ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokka A ja luokka B välisiin liitäntöihin liittyvissä määräyksissä. 3. Tällä määräyksellä pannaan kansallisesti täytäntöön komission päätöksellä annettu Euroopan laajuisen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä, jäljempänä CCS YTE 2012/88/EU ja päätöksen CCS YTE 2012/88/EU muuttamisesta annettu komission päätös 2012/696/EU. CCS YTE 2012/88/EU ja CCS YTE:n muutos 2012/696/EU viittaus on esitetty tämän määräyksen II osassa. Määräystä sovellettaessa on otettava huomioon, että alla taulukossa 1 mainitut liitteet korvataan taulukossa 2 mainituilla liitteillä. CCS YTE:ä 2012/88/EU artikla 7 mukaisesti on noudatettava taulukossa 2 mainittua eritelmäkokonaisuutta 2 (versio 3) alkaen. Taulukko 1 II OSA CCS YTE 2012/88/EU Liite A Viitetiedot: Taulukko A 1 Liite A Viitetiedot: Taulukko A 2 Pakollisten eritelmien luettelo Liite A Viitetiedot: Taulukko A 3 Pakollisten standardien luettelo Liite G Avoimet kysymykset Taulukko 2 II OSA CCS YTE 2012/696/EU Liite I Liite A Viittaukset: Taulukko A 1 Liite I Liite A Viittaukset: Taulukko A 2 Pakollisten eritelmien luettelo Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) (ETCS versio 2 ja GSM-R versio 0) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (ETCS versio 3 ja GSM-R versio 0) Liite I Liite A Viittaukset: Taulukko A 3 Pakollisten standardien luettelo Liite II Liite G Avoimet kohdat

4 4 (48) 2 MÄÄRITELMÄT Määritelmät koskevat määräyksen III osan kohtaa 2 Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokka B, määräykset. Ajonesto (2.2) Ajon salliva opaste (2.2) on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. on jokin opastimella ilmaistava opaste, joka ei velvoita yksikköä pysähtymään opastimen eteen. Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen piirissä oleva alue (2.3.2) tarkoittaa aluetta, jossa liikenteenohjauksesta vastaava taho ohjaa liikennettä keskitetysti liikenteenohjauskeskuksesta. JKV veturilaite (2.1) Junan jarrutuskyky (2.4) on luokka B junakulunvalvontajärjestelmän ATP-VR/RHK liikkuvan kaluston laite jolla varmistetaan liikkuvan kaluston turvallinen liikennöinti. on käsite joka ilmaisee junan kykyä pysähtyä määritetyllä matkalla kaikissa olosuhteissa. Kulkutien automaattinen varmistaminen ( ) on asetinlaitteen toiminto, jossa asetinlaite antaa itselleen ohjauspyynnön ennalta asetetun vaatimuksen täyttyessä. Kulkutievaihde (2.2.11) Kulkutieraide (2.2.11) Liikennepaikka (2.3) Linjavaihteella (2.3.2) Lukitusjärjestelmä (2.2) Nopeusrajoitus (2.3.2) Näkemä (2.3.1) on vaihde, jonka kautta varmistetaan kulkutie vaihteen molempiin haaroihin. on raide tai sen osa, joka voi olla osana juna- tai vaihtokulkutietä. on alue, jonka rataverkon haltija on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikan raja kuuluu liikennepaikkaan. tarkoitetaan vaihdetta, joka sijaitsee linjalla. on järjestelmä (esimerkiksi avattava silta, portti, puomi tai ajolangan nostolaite), jonka tilaa valvotaan osana juna- ja vaihtokulkutien vaatimuksia, ja joka perusasennossa ollessaan mahdollistaa raiteen liikennöinnin. on kalustosta tai kaluston ja kuorman yhdistelmästä aiheutuva nopeus km/h, joka kyseisellä alueella enintään on mahdollinen. on raiteen keskeltä, korkeudelta 2000 ± 1000 mm kiskon selän yläpuolella, todettu etäisyys, jolta opastin

5 5 (48) tai merkki on nähtävissä silloin, kun viereisillä raiteilla on liikkuvaa kalustoa. Ohiajovara (2.2.6) Opastimella (2.2) Opastinjärjestelmällä (2.2) Paikallisluvalla (2.2.7) Paikallisluparyhmällä (2.3.2) Raideväli (2.3.2) Raiteen suurin nopeus (2.3.2) Rautatieliikennepaikka (2.3.2) Sivusuoja (2.2.6) Suurin nopeus (2.3.2) Tasoristeys (2.2.12) on junakulkutien päätekohdan jälkeinen suojaosuus, jonka avulla huomioidaan riski siihen, että junaa ei saada pysähtymään varsinaisen junakulkutien päätekohtaan mennessä. tarkoitetaan laitetta, jonka avulla yksikölle ilmaistaan opaste. tarkoitetaan opastimia, jotka on kuvattu opastinjärjestelmän kuvauksessa ja joiden rakenne ja opasteiden ilmaisut ovat samankaltaisia. tarkoitetaan tilaa, jossa paikallislupa-alueella liikkuminen on suojattu sekä alueella olevien vaihteiden ja raiteensulkujen kääntäminen on mahdollista paikallisesti. tarkoitetaan siihen osoitettuja vaihteita, raiteensulkuja, avainsalpalaitteita ja raideosuuksia. Paikallisluparyhmään liittyvät kyseiselle paikallisluparyhmälle sivusuojan antavat turvalaite-elementit. on kahden samalla radalla olevan vierekkäisen raiteen keskilinjojen välinen lyhin etäisyys kiskon selän korkeudella. on raiteen suurin käytettäväksi sallittu nopeus km/h on liikennepaikka, seisake tai linjavaihde. on menetelmä juna- ja vaihtokulkutien sekä paikallislupa-alueen suojaamiseksi. on nopeus km/h, joka on teknisesti, toiminnallisesti tai tilannekohtaisesti enintään mahdollinen. on tien ja rautatien tasoristeys samassa tasossa. Toisen luokan liikenteenohjauksen piirissä oleva alue (2.3.2) tarkoittaa aluetta, jossa alueella liikkuvan yksiköt vastaavat itse liikkumisestaan. Varoituslaitos (2.2.12) Veturi (2.3.2) on järjestelmä, jonka avulla tienkäyttäjää varoitetaan tasoristeystä lähestyvästä yksiköstä valo- ja ääniopasteella sekä puomilaitoksessa lisäksi laskeutuvien tiepuomien avulla. on omalla konevoimalla raiteella liikkuva kalustoyksikkö.

6 6 (48) 3 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI 1. Määräyksen II osan (CCS YTE 2012/88/EU ja CCS YTE 2012/696/EU) osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden osatekijän vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä osajärjestelmän osalta rautatielain 45 :n tai yhteentoimivuuden osatekijän osalta lain 49 mukaisesti. 2. Määräyksen III osan luvun 1 Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokka A, avoimiin kohtiin liittyvät määräykset vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä rautatielain 65 :n mukaisesti FI-tarkastuksessa 3. Määräyksen III osan luvun 2 Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokka B, määräykset osalta vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä rautatielain (304/2011) 65 :n mukaisesti, seuraavin poikkeuksin: uudistettaessa ja parannettaessa kohdan 2.1(4) mukaista sovitustiedonsiirtomoduulia STM (STM-moduuli), on sen ja liikkuvan kaluston ETCS-laitteiston välisen liitännän vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä rautatielain 49 mukaisesti ja kansallisten vaatimusten osalta 65 :n mukaisesti FI-tarkastuksessa (CCS YTE 2012/88/EU ) ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän luokkaan B käyttöönotettavalle tai aikaisemmin käyttöönotetulle, osajärjestelmälle, sen osalle tai osatekijälle, jota ilmoitettu laitos ei ole tarkastanut, on tehtävä vaatimustenmukaisuuden arviointi rautatielain 45 (osajärjestelmä) tai 49 (osatekijä) mukaisesti silloin kun se liitetään luokka A järjestelmään (CCS YTE 2012/88/EU taulukko 6.2) uudessa luokka A ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmässä, uudistettaessa tai parannettaessa sitä, sen osaa tai osatekijää on sovellettava CCS YTE 2012/696/EU mukaista Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (ETCS versio 3 ja GSM-R versio 0). 4. CCS osajärjestelmän FI-tarkastuksessa vaatimuksenmukaisuudenarviointi on tehtävä komission antamassa riskien arviointia koskevassa yhteisessä turvallisuusmenetelmäasetuksessa ((EY) N:o 352/ tai määräyksen III osan kohdassa mainittujen EN-standardien menettelyjä noudattaen. komission täytäntöönpanoasetus ((EU) N:o 402/ riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä korvaa asetuksen ((EY) N:o 352/ päivästä toukokuuta 2015 alkaen. 5. FI-tarkastuksen vaatimuksenmukaisuudenarviointia varten tulee olla seuraavat menettelyt: hankintayksikön on laadittava kansallinen toiminnallinen eritelmä (Functional Requirements Specification FRS) CCS-osajärjestelmän osasta tai osatekijästä FItarkastuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastamista varten, jonka jälkeen hankintayksikön tulee julkaista tarkastettu eritelmä kotisivuillaan kansallisen FRS- eritelmän ja hankkijan laatiman laitteistovaatimuseritelmän (System Requirements Specification SRS) vastaavuuden tarkastaa Liikenteenturvallisuusvirasto FI-tarkastuksessa. 6. Mitä tässä määräyksessä säädetään rataverkon haltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan velvollisuuksista, koskee myös hankintayksikköä. 1 Komission asetus riskien arvioinnista (CSM-asetus) 2 Komission asetus riskien arvioinnista (CSM-asetus)

7 7 (48) 4 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 1. Komission päätös 2012/88/EU ja sen muuttamista annettu komission päätös 2012/696/EU on esitetty viittauksena tämän määräyksen II osassa. Komission päätöksiä sovelletaan käyttöönotettavaan ohjaus- ja hallintajärjestelmän luokka A Yhtenäinen ohjaus- ja hallintajärjestelmä ERTMS/ETCS, rataverkolle tehdyn kansallisen ERTMSjärjestelmän käyttöönottosuunnitelman 3 mukaisesti. 2. Uusi, uudistettava tai parannettava veturi, kiskobussi, ohjaamolla varustettu tai muu ohjaamolla varustettu ja ilman vetoapua liikkumaan kykenevä liikkuva kalusto, joka on tilattu 1 päivänä tammikuuta 2015 jälkeen tai käyttöönotettu 1 päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen ja joka tarvitsee käyttöönottoluvan, on varustettava ERTMSjärjestelmällä. ERTMS-järjestelmää koskeva vaatimus ei koske: sellaista museoliikenteessä käytettävää liikkuvaa kalustoa, jossa ei sen aktiivikäytön aikana ole ollut kulunvalvontalaitteita, ainoastaan vaihtotyöliikenteessä olevaa liikkuvaa kalustoa. 3. Kumottavia määräyksiä radan merkeistä (RVI/872/410/2009) ja rautatiejärjestelmän opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä (RVI/1091/412/2009) voidaan noudattaa sellaisinaan 31 päivään joulukuuta 2015 saakka, jollei rataverkon haltija ole laatinut tämän määräyksen toimeenpanemiseksi tarvittavia muutoksia turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä ja muuhun oman toiminnan ohjeistukseensa. 4. Radan merkit on muutettava kohdan 2.3 Merkinantojärjestelmän luokka B, radan merkit ja niiden asentaminen mukaisiksi 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä, jonka jälkeen radalla saa olla vain tämän määräyksen, muun lainsäädännön tai rataverkon haltijan ohjeen mukaisia merkkejä. 3 Eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) Suomen kansallinen toteuttamissuunnitelma

8 8 (48) II OSA YHTEENTOIMIVUUDEN TEKNINEN ERITELMÄ Komission päätös 2012/88/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 4 (jäljempänä CCS YTE). CCS YTE:n sisältämät pakolliset eritelmät ja standardit on julkaistu Euroopan rautatieviraston (ERA) ylläpitämässä taulukoissa: Annex A amended for ETCS Baseline 2 and GSM-R Baseline 0 5 Set of specifications # 1 (ETCS baseline 2 and GSM-R baseline 0) List of Mandatory EN Standards 6 CCS YTE:n sisältämät eritelmät ja standardit on esitetty Euroopan rautatieviraston ylläpitämässä taulukossa: List of Informative Specifications 7 Komission päätös 2012/696/EU Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta 8. Komission päätöksen 2012/696/EU päätöksen sisältämät pakolliset eritelmät on esitetty Euroopan rautatieviraston ylläpitämässä taulukossa: New Annex A for ETCS Baseline 3 and GSM-R Baseline 0 9. CCS-YTE:n sisältämän ERTMS/ETCS-järjestelmän muuttujien arvojen määritykseen liittyvät vastuualueet ja tehtävät (eritelmä SUBSET-054) on esitetty Euroopan rautatieviraston ylläpitämässä asiakirjarekisterissä: Document Register 10 4 Komission päätös CCS YTE 2012/88/EU: 5 Annex A amended for ETCS Baseline 2 and GSM-R Baseline 0: 0.aspx 6 List of Mandatory Standards: 7 List of Informative Specifications: 8 Komission päätös CCS YTE 2012/696/EU: 9 New Annex A for ETCS Baseline 3 and GSM-R Baseline 0: 10 ETCS Variables of Technical document

9 9 (48) III OSA KANSALLISET MÄÄRÄYKSET 1 OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄN LUOKKA A 1.1 Erityistapaukset Komission päätökset (CCS YTE 2012/88/EU ja CCS YTE 2012/696/EU) eivät sisällä Suomea koskevia erityistapauksia. 1.2 Avoimet kohdat Avoimet kohdat on lueteltu komission päätösten CCS YTE 2012/88/EU ja komission päätöksen CCS YTE 2012/696/EU liitteissä G. Yksityiskohtaiset tiedot avoimista kohdista on määritetty komission päätöksen CCS YTE:n 2012/696/EU liitteen A taulukon A 2 Pakollisten eritelmien luettelonumero 77 eritelmä ERA/ERTMS/ Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät lausekkeissa. Alla olevissa kohdissa sovelletaan seuraavia määräyksiä eritelmäkokonaisuudelle 1 (versio 2) ja eritelmäkokonaisuudelle 2 (versio 3) Junan jarrutuskykyä koskevat näkökohdat Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Avoimet kohdat; Liite A Taulukko A2) Junan jarrutuskykyä (ETCS) koskevaa avointa kohtaa sovelletaan ainoastaan taulukon A 2 kohtaan 15 ERA SUBSET-108. Tämän avoimen kohdan osalta on noudatettava luokka B:lle annettuja määräyksiä, jotka on annettu kohdassa 2.4 Junan jarrutuskyky. Avoin kohta on ratkaistu ETCS:n version 3 osalta Liitteen A taulukossa A 2 olevassa kohdassa 4 (UNISIG SUBSET-026) ja kohdassa 13 (UNISIG SUBSET-040) Toimintavarmuutta ja käyttö-varmuutta koskevat vaatimukset Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCC YTE 2012/88/EU ; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Avoimet kohdat; Liite A Taulukko A2 kohta, 28, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Liikenteenohjauksesta vastaavan rataverkonhaltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava junan ohjaus, hallinta ja merkinantolaitteiston ETCS toimintavarmuutta/käyttövarmuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka täyttävät määräyksen III-OSA:n kohdassa esitettyjen standardien periaatteet. Määritetyt vähimmäisvaatimukset on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Kuljettajan käyttöliittymän (DMI) ergonomiset ominaisuudet Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU liite G 51 kohta kuljettajan ja koneen välisen liitännän ergonomiset näkökohdat; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite A taulukko A 2 kohta 51) Kuljettajan käyttöliittymän (DMI) ergonomisia Version 3 osalta ei ole soveltamisalaa. 11 Eritelmä: Interfaces between control-command and signalling trackside and other subsystems INDEX 77 ERA_ERTMS_033281_v10.zip

10 10 (48) ominaisuuksia koskevaa avointa kohtaa sovelletaan ainoastaan taulukon Liite A taulukko A 2 kohta 51. ETCS järjestelmään liittyvän kuljettajan käyttöliittymästä (DMI) on rautatieliikenteen harjoittajan tehtävä arviointi ergonomisista ominaisuuksista Pyörän vähimmäishalkaisija nopeuden suhteen määritettynä Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE 2012/88/EU kohta ; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Pyörän vähimmäishalkaisija yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava pyörän vähimmäishalkaisija yli 350 kilometrin tuntinopeuksille. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. Muiden nopeuksien suhteen pyörän minimihalkaisija on määritetty alla olevassa taulukossa. v [km/h] D [mm] v < v v 250 < v v 350 < v avoin kysymys LOC&PAS YTE 2011/291/EU kohdan Suomea koskevan erityistapauksen mukaisesti pyörän minimihalkaisija D on 400 mm. Missä v = nopeus D = pyörän vähimmäishalkaisija Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i ja uloimpien akseleiden vähimmäisetäisyys L Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohdat , ; CCS YTE:n muutos 2012/6 9 6/EU Liite G Akselin vähimmäisetäisyys yli 350 kilometrin tuntinopeuksissa, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3)

11 11 (48) Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i yli 350 km/h nopeuksilla kahden peräkkäisen akselin (kalustoyksikön telissä tai muuten vierekkäiset akselit) vähimmäisetäisyys a i lasketaan kaavalla: a i v x 7,2 Missä a i = akseleiden vähimmäisetäisyys [mm] kun v = nopeus [km/h] Kahden peräkkäisen akselin vähimmäisetäisyys a i junassa Rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava lähimpien akseleiden (kalustoyksikön telissä tai muuten vierekkäiset akselit) vähimmäisetäisyys a i yli 350 kilometrin tuntinopeuksille. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Uloimpien akseleiden vähimmäisetäisyys L Uloimpien akseleiden (kalustoyksikön telien uloimmat tai muuten uloimmat akselit) vähimmäisetäisyys L 3000 mm Liikkuvan kaluston, lukuun ottamatta tavaravaunua, metalliton ja induktiivisista osista vapaa tila pyörien välissä Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohta , CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Metalliton ja induktiivisista osista vapaa tila pyörien välissä, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Muiden osien, kuin pyörien ja niiden laakeripesien, jarruvarusteiden ja hiekoitusputken asentaminen on kielletty alla olevassa kuvassa esitetylle alueelle Liikkuvassa kalustossa käytettävän hiekoitushiekan vaatimukset Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU muutos 2012/696/EU Liite G Raiteille levitettävän hiekan ominaisuudet, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Liikkuvassa kalustossa pyörän ja kiskon välisen kitkan parantamiseksi käytettävän hiekan vaatimuksista rataverkonhaltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan on sovittava ottaen huomioon ilmasto-olosuhteiden, radan, radanvarsilaiteiden sekä liikkuvan kaluston laitteiden ja hiekan käsittelyn työturvallisuudelle asettamat vaatimukset.

12 12 (48) Liikkuvan kaluston massaan sisältyvän metalliosien paino Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohta , ; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Raiteille levitettävän hiekan ominaisuudet, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava liikkuvan kaluston massaan sisältyvä metalliosien massa rataverkonhaltijan vaatimuksesta. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta määrityksestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Liikkuvan kaluston impedanssit Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohta , Liikkuvaan kalustoon liittyvät ominaispiirteet, joita yhteensopivuus raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa edellyttää; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Vaihtoimpedanssiin vaikuttavien liikkuvan kaluston ominaisuuksien yhdistelmä Kalustoyksikön impedanssi, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Virroittimen ja liikkuvan kaluston kunkin pyörän välinen vähimmäisimpedanssi Rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava virroittimen ja liikkuvan kaluston kunkin pyörän välinen vähimmäisimpedanssi. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Liikkuvan kaluston dynaaminen vaihtoimpedanssi Rautatieliikenteen harjoittajan on analysoitava liikkuvan kaluston dynaaminen vaihtoimpedanssi. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot ajovirralle ja sähkömagneettisille kentille Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset määritetään II osan CCS YTE:n liitteessä A olevan luettelonumero 77:n osoittaman eritelmän ERA/ERTMS/ kohdissa 3.2.1, ja niiden alakohdissa. Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohta , ; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Sähkömagneettiset häiriöt (sähköradan ajovirta), taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3)

13 13 (48) Sähköradan ajovirran sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot Rataverkonhaltijan on analysoitava rautatieliikenteen harjoittajan antamien tietojen perusteella liikkuvan kaluston sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot tasavirtaisille voimanlähteille. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Sähkömagneettisten kenttien häiriöt Rataverkonhaltijan on analysoitava rautatieliikenteen harjoittajan antamien tietojen perusteella liikkuvan kaluston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat komponentit sähköradan ajovirran komponentit Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU muutos 2012/696/EU Liite G Tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat sähköradan ajovirran komponentit, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Rataverkonhaltijan on analysoitava rautatieliikenteen harjoittajan antamien tietojen perusteella liikkuvan kaluston sähkömagneettisten häiriöiden raja-arvot tasavirtaisille voimanlähteille. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Magneettijarrujen ja pyörrevirtajarrujen käyttö liikkuvan kaluston jarrujärjestelmänä Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU kohta ; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite G Magneetti-/pyörrevirtajarrujen käyttö, taulukko A 2 kohta 77, sovelletaan versioihin 2 ja 3) Rautatieliikenteen harjoittajan on rataverkonhaltijan antamien tietojen perusteella analysoitava vaatimukset magneettisten kiskojarrujen (Mg) ja pyörrevirtajarrujen käytölle liikkuvan kaluston jarrujärjestelmänä tai sen osana. Analysoinnin tulee sisältää junan jarrutuskyvyn arvioinnin ottaen huomioon määräyksen CCS YTE 2012/88/EU ja CCS YTE:n muutos 2012/696/EU jarrutuskykyä koskevat kohdat ja eritelmät, sekä ohjaus-, hallinta ja merkinantojärjestelmän luokka B, jarrutuskykyä koskevat määräykset. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Kuljettajan käyttöliittymän (DMI) turvallisuusvaatimukset Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU muutos 2012/696/EU Liite G 78 kohta ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset, taulukko A 2 kohta 78, sovelletaan versioihin 2 ja 3) 78 kohta ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset. Rautatieliikenteen harjoittajan analysoitava ETCS-järjestelmään liittyvästä kuljettajan käyttöliittymästä (DMI) häiriö- ja vajaatoimintatilanteiden turvallisuusvaatimukset.

14 14 (48) Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle Muut eritelmien sisältämät avoimet kohdat Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (CCS YTE:n 2012/88/EU artikla 6; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite A taulukko A 2, sovelletaan versioihin 2 ja 3) II OSA CCS YTE:n 2012/88/EU artiklassa 6 mainitussa eritelmässä ERTMS/ETCS System Requirement Specification (SRS SUBSET-026), II OSA CCS YTE:n muutoksen Liitteen A taulukko A 2 kohta 4 mainitussa eritelmässä Järjestelmävaatimuksen eritelmä UNISIG-SUBSET- 026sekä muissa taulukon A 2 eritelmissä olevien avoimien kohtien vaatimukset tulee liikenteenohjauksesta vastaavan rataverkonhaltijan ja rautatieliikenteen harjoittajan määrittää. Analysointi tulee tehdä CSM-asetuksen mukaisesti. Analysoidusta riskistä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. 1.3 Tietojen tallennus Eritelmäkokonaisuus 1 (versio 2) Eritelmäkokonaisuus 2 (versio 3) (II OSA CCS YTE:n 2012/88/EU artikla Liitäntä tietojen tallennukseen hallinnollisiin tarkoituksiin; CCS YTE:n muutos 2012/696/EU Liite A taulukko A 2 Luettelo numero 5 eritelmä UNISIG SUBSET-027, sovellettavat versiot ja 3.0.0) Luokan A järjestelmässä tietojen tallenteisiin sovelletaan III OSA kohtaa Tietojen tallennus. 2 OHJAUS-, HALLINTA- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄN LUOKKA B 2.1 Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, ATP-VR/RHK 1. Suomen rautatiejärjestelmässä käytettävän luokan B junakulunvalvontajärjestelmän on oltava CCS YTE:n 2006/679/EY 12 liitteen B, kohdan 4. ATP-VR/RHK mukainen. 2. Junakulunvalvonta on toteutettava siten, että järjestelmää käyttävä liikkuva kalusto voidaan kaikissa olosuhteissa pysäyttää kuljettajan ohjauksella tai sen viivästyessä junakuluvalvontajärjestelmän automaattisella ohjauksella siten, että suurinta nopeutta, ottaen huomioon junakulunvalvonnan antama toleranssi, ei ylitetä ja pysähtymistä edellyttävää kohtaa ei ohiteta. 3. Junakulunvalvontajärjestelmän radanvarsilaitteen on mahdollistettava rataverkolle yhteensopivan STM-sovitustiedonsiirtomoduulin toiminta liikkuvan kaluston kulunvalvonnassa. 4. STM-sovitustiedonsiirtomoduulin sekä siihen liittyvän liikkuvan kaluston laitteen ja radanvarsilaitteen on oltava CCS YTE:n 2006/679/EY artikloissa ja sen liitteessä A mainittujen pakollisten eritelmien sekä kansallisen toiminnallisen eritelmän (FRS-eritelmä) Liikenneviraston päätös STM-N FRS & GRS & RAMS ATP-VR/RHK 544/068/ mukainen. 12 Komission päätös ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 13 Liikenneviraston päätös STM-N FRS & GRS & RAMS ATP-VR/RHK 544/068/2011

15 15 (48) 5. Junakulunvalvontajärjestelmään liittyvää liikkuvan kaluston laitetta ja radanvarsilaitetta parannettaessa laitteiden toiminta- ja varmuusvaatimus on täytettävä vähintään SIL3- tason vaatimukset. 6. Rataverkonhaltijan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet junakulunvalvontajärjestelmän, radanvarsilaitteiden, ohjelmistojen ja radan merkkien suunnitteluun, asennukseen ja niiden tarkastamiseen. Rataverkon haltijan on tarkastettava ennen junakulunvalvontajärjestelmän tai radanvarsilaitteiden käyttöönottoa niiden oikea toiminta. Tarkastus on suoritettava paikallistestinä ja linja-ajona Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, liikkuvan kaluston laitteet ohjelmistoineen Ohjaamolla varustettu ja omalla konevoimalla kulkeva liikkuva kalusto on varustettava kohdassa 2.1 määritetyllä junakulunvalvalvontajärjestelmän ATP-VR/RHK mukaisella laitteella (JKV) tai vaihtoehtoisesti kohdassa 2.1 (4) määritetyllä STM-sovitustiedonsiirtomoduulilla sekä komission päätöksen CCS-YTE:n mukaisella ETCS-laitteella. Junakulunvalvontajärjestelmän liikkuvan kaluston kulunvalvontalaitteiden (JKV tai STM+ETCS) varusteluvaatimus ei koske: sellaista museoliikenteessä käytettävää liikkuvaa kalustoa, jossa ei sen aktiivikäytön aikana ole ollut tietojen kulunvalvontalaitteita, ainoastaan vaihtotyöliikenteessä olevaa liikkuvaa kalustoa. Rautatieliikenteen harjoittajan on annettava yksityiskohtaiset ohjeet junakulunvalvontajärjestelmän liikkuvankaluston laitteiden ja ohjelmistojen asennukseen ja niiden tarkastamiseen Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, JKV-veturilaite Rautatieliikenteen harjoittajan on tarkastettava JKV-veturilaitetta käyttöönotettaessa: jokaisen veturilaitteen asennuksen ja liitännän virheettömyys sekä oikea toiminta liikkuvan kaluston järjestelmien kanssa, JKV-veturilaite ja sen liitännät muihin laitteisiin ja osoitettava, että se täyttää tämän määräyksen kohdassa 2.1 asetetut vaatimukset. Tarkastus on suoritettava paikallistestinä ja linja-ajossa Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, sovitustiedonsiirtomoduuli STM Rautatieliikenteen harjoittajan on tarkastettava STM-moduulia käyttöönotettaessa: jokaisen STM-moduulin asennuksen ja liitännän virheettömyys sekä oikea toiminta liikkuvan kaluston järjestelmien kanssa, STM-sovitustiedonsiirtomoduuli ja sen liitännät muihin laitteisiin ja osoitettava, että se täyttää kohdassa 2.1 asetetut vaatimukset. Tarkastus on suoritettava paikallistestinä ja linja-ajossa Tietojen tallennuslaite Rataverkonhaltijan on tallennettava valvontatiedot junan ulkopuolelta käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskeva sääntö on annettu komission päätöksen 2012/757/EU 14 käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevassa yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä, jäljempänä OPE YTE. 14 Komission päätös Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta

16 16 (48) Rautatieliikenteen harjoittajan on tallennettava valvontatiedot junassa OPE YTE:n mukaisesti, myös silloin kun JKV, STM tai ETCS laite on kytkeytynyt tai kytketty pois käytöstä. Tietojen tallennuslaitevaatimus ei koske sellaista museoliikenteessä käytettävää kalustoa, jossa ei sen aktiivikäytön aikana ole ollut tietojen tallennuslaitetta Tietojen tallennus Muodostuvien tallenteiden käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Tallenteita on säilytettävä vähintään kaksitoista kuukautta, tai kunnes mahdollisessa onnettomuuden vuoksi käydyssä oikeudenkäynnissä on saatu lainvoimainen tuomio. Erityisistä tapahtumista saatuja tallenteita voidaan käyttää koulutukseen useiden vuosien ajan Viestintälaitteet (GSM-R) Käyttöönotettavaan luokan B ohjaukseen, hallintaan sekä merkinantoon liittyvän rautateiden viestitoiminnon on oltava komission päätöksen 2012/696/EU (CCS YTE:n) mukainen. GSM-R-verkossa ei tarvitse olla dataradiotoimintoa, jos: radanvarteen on asennettu luokan A taso 1 kulunvalvontajärjestelmä ja luokan B kulunvalvontajärjestelmä, radanvarteen on molempien järjestelmien mukainen kulunvalvontajärjestelmä, tai radanvarteen ei ole asennettu kulunvalvontajärjestelmän laitteita. Liikkuvan kaluston GSM-R-laitteissa ei tarvitse olla dataradiotoimintoa, jos liikkuvan kaluston käytössä olevan rataverkon osan radanvarteen on asennettu vain luokan A taso 1 ja luokan B kulunvalvontajärjestelmä tai molempien järjestelmien mukainen kulunvalvontajärjestelmä liikkuvaan kalustoon on asennettu luokan A taso 1 tai luokan B mukainen kulunvalvontajärjestelmä tai liikkuvassa kalustossa ei ole kulunvalvontajärjestelmän veturilaitteita. 2.2 Junakulunvalvontajärjestelmän luokka B, liikennöintiä varmistavat järjestelmät Kohdan 2.2 määräyksiä sovelletaan tämän määräyksen soveltamisalan mukaisesti. Kohdan 2.2 määräyksiä ei sovelleta raiteille, jotka sijaitsevat huoltohallissa tai siihen rinnastettavassa tilassa, sekä raiteille, joilla harjoitetaan vain museoliikennettä. Liikennöintiä varmistavan järjestelmän toiminta ja käyttö on tallennettava turvallisuustutkintaa varten tietojen tallennuslaitteeseen Varmuusvaatimus Junaliikennöintiin liittyvän liikennöintiä varmistavan järjestelmän on täytettävä vähintään SIL3-tason mukainen varmuusvaatimus lukitustietoja käsittelevän järjestelmän osan osalta Sovellettavat standardit Järjestelmän toimintavarmuutta, käyttövarmuutta, kunnossapidettävyyttä, turvallisuutta ja turvallisuustasoa arvioitaessa on määräyksen lisäksi noudatettava seuraavia standardeja. EN Rautateiden luotettavuus, käytettävyys, kunnossapidettävyys ja turvallisuus, EN Asetinlaitteissa ja kulunvalvontajärjestelmissä käytettävien ohjelmistojen turvallisuuden hallinta,

17 17 (48) EN Asetinlaitteissa ja kulunvalvontajärjestelmissä käytettävien järjestelmien turvallisuus, EN Rautatiejärjestelmissä käytössä olevien avoimet ja suljetut tietoliikennejärjestelmät ja EN IEC Elektronisten ja ohjelmoitavien järjestelmien turvallisuus Dokumentointi Järjestelmällä on oltava käyttöohje laitteiston käyttöä varten sekä kunnossapito-ohje järjestelmän kunnossapitoa varten. Ohjeessa on kuvattava menettelyt liikennöinnin turvalliseksi järjestämiseksi myös silloin, kun turvallisuutta varmistava järjestelmä ei ole käytettävissä Tekninen turvallisuus Liikennöintiä varmistava järjestelmä on suunniteltava, rakennettava, käyttöönotettava ja kunnossapidettävä siten, että vikatilanteessa järjestelmä siirtyy hallitusti turvalliseen tilaan joko välittömästi tai seuraavan kyseistä järjestelmän osaa koskevan toiminnon aikana. Tekniseen turvallisuuteen vaikuttavat seikat, joka on otettava huomioon: ohjaus- ja valvontapiirissä ilmenevä oikosulku, maavuotovika, katkos tai vieras jännite ei aiheuta vaarallista toimintoa, järjestelmään kuuluvat osat pystyvät toimimaan luotettavasti järjestelmän odotettavissa olevissa käyttöolosuhteissa, järjestelmään kuuluvien radanvarsilaitteiden jännitteelle alttiit osat ovat luotettavasti maadoitettu ja järjestelmään kuuluvissa laitteissa on otettu huomioon laitteiden asiattoman käytön ja vahingonteon vaikutukset sekä radan kunnossapidosta aiheutuvat rasitukset Käyttöenergia Liikennöintiä varmistava järjestelmä on varustettava liitännällä, jolla on mahdollista syöttää järjestelmään ulkopuolista käyttöenergiaa käytön varmistamiseksi järjestelmän energiansyötön katkettua. Käyttöenergian katkeamis- ja kytkeytymistilanne tai virransyötön katkos eivät saa aiheuttaa järjestelmään tahatonta toimintoa. Liikennöintiä varmistava järjestelmä on varustettava varalaitteistolla, joka mahdollistaa järjestelmän käyttämisen käyttöenergian katkoksen aikana Kulkutien sivusuoja ja ohiajovara Kulkutien sivusuojana voi toimia opastin, joka antaa valvotusti liikennöinnin kieltävän opasteen (seis-opaste). Sivusuojana voi toimia valvotusti myös vaihde, turvavaihde, raiteensulku tai pysäytyslaite käännettynä kulkutietä suojaavaan asentoon. Liikennöinnin turvallisuuden varmistamiseksi kulkutielle on määritettävä valvonnassa oleva ohiajovara. Ohiajovara on toteutettava siten, että ohiajovaralle tapahtunut liikennöinti ei voi aiheuttaa vaaraa Kulkutie ja paikallislupa liikenteenohjauksen kannalta Junakulkutielle asetetut vaatimukset Junakulkutie on varmistettu, kun:

18 18 (48) junakulkutie ja sen ohiajovara on kokonaisuudessaan vapaa, varatun raiteen kulkutietä lukuun ottamatta, junakulkutiehen kuuluva vaihde on käännetty pääteasentoonsa junakulkutien mukaiseen asentoon ja lukittu valvotusti junakulkutien käyttöön, sivusuojan on valvotusti junakulkutietä suojaavassa asentoon, lukitusjärjestelmä on lukittu junakulkutietä suojaavaan tilaan, junakulkutiellä käytössä olevalla varoituslaitoksella ei ole hälytyksen estävää vikaa ja junakulkutiellä on päätekohta, josta on ennakkotieto olemassa Vaihtokulkutielle asetetut vaatimukset Vaihtokulkutie on varmistettu, kun: vaihtokulkutiehen kuuluva vaihde on käännetty pääteasentoonsa kulkutien mukaisesti, vaihtokulkutiehen kuuluva raiteensulku on käännetty liikennöinnin sallivaan asentoon ja lukitusjärjestelmä on lukittu vaihtokulkutietä suojaavaan tilaan Paikallisluvalle asetettu vaatimus Paikallisluvan vaatimuksena on, että paikallislupa-alue on suojattu muulta liikenteeltä sivusuojalla Asetinlaite Asetinlaitteen on varmistettava sen ohjaamien järjestelmien ja elementtien käyttämiseen liittyvät tekniset riippuvuudet siten, että turvallisuudelle asetetut vaatimukset toteutuvat. Asetinlaitteen on valvottava määriteltyjen vaatimuksien toteutuminen, kun junakulkutie on varmistettu, vaihtokulkutie on varmistettu, paikallislupa on voimassa, tai ajonesto on asetettu. Asetinlaitteen suorittaessa tiedonsiirtoa asetinlaitteen ulkopuolisen järjestelmän kanssa, on tiedonsiirron tapahduttava siten, että asetinlaitteen ulkopuolisen järjestelmän vikaantuminen, virheellinen tiedonsiirtotapa tai johtimesta kulkeutuva ylijännite ei aiheuta tahatonta toimintoa asetinlaitteessa. Opastimen ohjaamisen pois ajon sallivasta tilasta tulee olla mahdollista, vaikka ohjaustoimenpiteille ei olisi myönnetty käyttöoikeutta. Asetinlaitteen ja kauko-ohjausjärjestelmän välillä tiedonsiirron on tapahduttava varmistetusti siten, että tiedonsiirron osapuolet pystytään luotettavasti tunnistamaan Junakulkutie Asetinlaite saa ohjata junakulkutiehen kuuluvan opastimen ilmaisemaan ajon sallivaa opastetta, kun vähintään seuraavat vaatimukset ovat voimassa: junakulkutiehen kuuluva raideosuus on vapaa, varatun raiteen junakulkutietä lukuun ottamatta, junakulkutiehen kuuluvalla raideosuudella ei ole voimassa ajonestoa, junakulkutiehen kuuluvalla raideosuudella ei ole voimassa paikallislupaa, junakulkutiehen kuuluva vaihde on valvonnassa, lukittu pääteasentoonsa junakulkutien käyttöön ja käännetty junakulkutien mukaiseen asentoon, junakulkutie on suojattu tarvittavilla sivusuojalla, junakulkutie ei kuulu samanaikaisesti toiseen varmistettuun tai varmistumassa olevaan junatai vaihtokulkutiehen,

19 19 (48) lukitusjärjestelmät ovat valvotusti junakulkutietä suojaavassa tilassa, raideristeyksen tai risteysvaihteen junakulkutiehen nähden vastakkaisella haaralla ei ole varmistettua tai varmistumassa olevaa juna- tai vaihtokulkutietä tai voimassa olevaa paikallislupaa, junakulkutien päätekohta on määritetty, junakulkutiehen kuuluvissa opastimissa ei ole tarvittavan opasteen ilmaisemista estävää vikaa, junakulkutien päättyessä opastimeen, opastin ilmaisee opastetta valvotusti ja junakulkutien osuudella käytössä olevassa varoituslaitoksessa ei ole hälytyksen estävää toimintoa kytkettynä, eikä turvallisuutta heikentävää vikaa ja puomin valvontapiiri ilmaisee puomin olevan ehjän. Jos junakulkutien kaikki vaatimukset eivät ole voimassa, on junaliikenteen ohjaamiseen tarkoitetun opastimen näytettävä sen rajoittavinta opastetta. Junakulkutie voi päättyä vain sellaiseen opastimeen, joka voi toimia junakulkutien päätekohtana. Asetinlaitteen on varmistettava, että junakulkutien päättävän opastimen opasteesta saadaan ennakkotieto Vaihtokulkutie Asetinlaite voi ohjata vaihtokulkutiehen kuuluvan opastimen ilmaisemaan ajon sallivaa opastetta, kun vähintään seuraavat vaatimukset ovat voimassa: vaihtokulkutiehen kuuluvalla raideosuudella ei ole voimassa ajonestoa, vaihtokulkutiehen kuuluvalla raideosuudella ei ole voimassa paikallislupaa, vaihtokulkutiehen kuuluvat vaihteet ja raiteensulut ovat valvotusti lukittu pääteasentoonsa vaihtokulkutien käyttöön ja käännetty vaihtokulkutien mukaiseen asentoon, lukitusjärjestelmät ovat valvotusti vaihtokulkutietä suojaavassa tilassa, vaihtokulkutie ei muodostu sellaisen raideosuuden kautta, jonka kautta on varmistettu tai varmistumassa junakulkutie tai toinen vaihtokulkutie, raideristeyksen tai risteysvaihteen vaihtokulkutiehen nähden vastakkaisella haaralla ei ole varmistettua tai varmistumassa olevaa juna- tai vaihtokulkutietä tai voimassa olevaa paikallislupaa, vaihtokulkutiehen kuuluvissa opastimissa ei ole tarvittavan opasteen ilmaisemista estävää vikaa, vaihtokulkutien päättyessä opastimeen, opastin ilmaisee opastetta valvotusti ja raiteella on ainakin yksi varattu raideosuus, jos raiteelle ollaan varmistamassa vaihtokulkutie samanaikaisesti vastakkaisista suunnista. Jos vaihtokulkutien kaikki vaatimukset eivät ole voimassa, on opastimen näytettävä sen rajoittavinta opastetta Paikallislupa Asetinlainlaite saa sallia paikallisluvan, kun: paikallislupa-alueella ei ole varmistumassa olevaa tai varmistettua juna- tai vaihtokulkutietä, paikallislupa-alueella ei ole voimassa ajonestoa, paikallislupa-aluetta suojaava vaihde on valvotusti lukittu paikallislupa-aluetta suojaavaan asentoon, paikallislupa-alueeseen kuuluva avainsalpalaite on valvonnassa ja paikallislupa-aluetta suojaava ja paikallislupa-alueeseen kuuluva opastin ilmaisee opastetta valvotusti eikä opastimessa ole opasteen ilmaisemista estävää vikaa.

20 20 (48) Jos paikallisluvan kaikki vaatimukset eivät ole voimassa, opastin ei saa näyttää paikallisluvan voimassaoloa ilmaisevaa opastetta. Jos voimassaolevan paikallisluvan vaatimukset lakkaavat olemasta voimassa, paikallislupaan kuuluva paikalliskääntöpainikkeen on lakattava toimimasta ja kääntymässä oleva vaihde ja raiteensulku on käännyttävä ja lukituttava ohjattuun asentoon. Paikallislupa ei saa tällöin kytkeytyä pois automaattisesti. Paikallislupa-alueelle sivusuojan antava vaihde on valittava siten, että se estää liikennöinnin paikallislupa-alueelle kuuluville vaihteilla ja niihin liittyville raideosuuksille Avainsalpalaite Varmistuslukolla varustetun vaihteen, pysäytyslaitteen tai raiteensulun käyttöavain, jota ei voida ketjuttaa lukittavaksi seuraavaan varmistuslukkoon, on lukittava perustilassa avainsalpalaitteeseen. Avainsalpalaitteen on valvottava käyttöavaimen tila ja estettävä käyttöavaimen irrottaminen, jos lupaa käyttöavaimen irrottamiseen ei ole annettu. Kotelo, jossa käyttöavain sijaitsee, on lukittava. Käyttöavain ei saa irrota avainsalpalaitteesta, jos varmistuslukko johon avainsalpalaite liittyy, ei täytä irrotushetkellä paikallisluvalle asetettuja vaatimuksia. Käyttöavaimen irrotuslupa on voitava antaa avainsalpaluvalla silloin kun avainsalpalupa on paikallisluvasta erillinen tai avainsalpalaite ei kuulu paikallislupa-alueeseen. Avainsalpalaitetta edeltävä opastin ei saa näyttää ajon sallivaa opastetta, jos lupa käyttöavaimen irrottamiseen on annettu, käyttöavain ei ole avainsalpalaitteessa tai avainsalpalaite ei ole asetinlaitteen valvonnassa. Lupa avainsalpalaitteen käytölle voidaan myöntää automaattisesti paikallisluvan myöntämisen yhteydessä Asetinlaitteen ohjauspyyntö Asetinlaite saa toteuttaa ohjauspyynnön vain, jos ohjauspyynnön suorittamisen vaatimus täyttyy. Ohjauspyynnön edellyttämän vaatimuksen tarkastamisen jälkeen asetinlaitteen on ilmaistava käyttäjälle hyväksytäänkö vai hylätäänkö ohjauspyyntö. Ohjauspyynnön antamisen jälkeen asetinlaitteen on välittömästi tarkistettava ohjauspyynnön vaikutus valvottavaan vaatimukseen. Ohjauspyynnön hyväksymisen jälkeen asetinlaitteen on valvottava määritetyn vaatimuksen toteutumista. Ohjauspyyntö on määritettävä kriittiseksi ohjauspyynnöksi, jos toteuttamiseen sisältyy riski ja ohjauspyynnön toteuttaminen on erikseen vahvistettava. Asetinlaite ei saa suorittaa kriittistä ohjauspyyntöä ennen kuin ohjauspyynnön toteuttaminen on erikseen vahvistettu. Kriittinen ohjauspyyntö on tallennettava automaattisesti. Hätävaraiseksi ohjauspyynnöksi on määritettävä sellainen ohjauspyyntö, joka vaikuttaa asetinlaitteen toimintaan siten, että asetinlaitteen toiminnalle asetettu turvallisuusvaatimus ei ole voimassa. Hätävarainen ohjauspyyntö on rekisteröitävä automaattisesti. Asetinlaite ei saa hyväksyä vaihteen normaalia kääntöpyyntöä, jos samanaikaisesti vaihteen raideosuus on varattu, vaihde on osana juna- tai vaihtokulkutietä, vaihteelle on asetettu

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä ll Määräys 1 (53) Antopäivä: 29.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU (32012D0088;

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (43) Antopäivä:..2013 Voimaantulopäivä:..2013 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa seuraavat määräykset: Radan merkit

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä sll 1 (49) Antopäivä: 21.6.2016 Voimaantulopäivä: 5.7.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: Toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2016/919

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Muistio 1(17) xx.xx.2013 Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmän (CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Sisällysluettelo Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän (OHM-YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut

Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän (OHM-YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän (OHM-YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Sisällysluettelo MÄÄRÄYKSEN TAUSTA JA SÄÄDÖSPERUSTA... 2 MÄÄRÄYKSEN VALMISTELU... 2 ARVIO

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 1 RATO 6 Sisältö SISÄLTÖ 6 TURVALAITTEET... 7 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 21 6.2.1 Yleistä... 21 6.2.1.1

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon

Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon Rautateiden turva-automaatiojärjestelmät ja eroavaisuudet teollisuuden turva-automaatioon VR Track Oy Suunnittelu Janne Peltonen Suomen Automaatioseuran turvallisuusjaosto (ASAF) Teemapäivä ja vuosikokous

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5

10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 1 RATO 10 Sisältö SISÄLTÖ 10 JUNIEN KULUNVALVONTA JKV... 5 10.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 5 10.1.1 Symbolit... 15 10.1.2 Lyhenteet... 16 10.2 JKV:N PERUSPERIAATTEET... 19 10.2.1 Yleistä...

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Perustelumuistio 1(5) 17.10.2014 Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen tausta Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän kehittämisellä pyritään rautatieliikenteen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Määräys 1 (48) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (48) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (48) Antopäivä: 13.12.2011 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2012 Voimassa: Toistaiseksi Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätöksellä 2011/229/EU annettu Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 12.12.2014 L 356/179 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1301/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, unionin rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (ETA:n

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä Perustelumuistio 1(6) 18.12.2014 Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio on antanut asetuksen Euroopan unionin rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU 1(11) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/363/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Junaturvallisuussäännön luvun 4.8 Jarrujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 8 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 8/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 1/2014 Esipuhe

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 67 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 28.2.2011 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET 67 Muutoshistoria

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU)

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU) 12.12.2014 L 356/489 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä toimivien psykologinen soveltuvuus ja psykologisten henkilöarviointien tekeminen

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävissä toimivien psykologinen soveltuvuus ja psykologisten henkilöarviointien tekeminen 1 (7) Antopäivä: 03.05.2012 Voimaantulopäivä: 15.05.2012 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 21 4 momentti Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV 9 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV Liikenneviraston ohjeita 9/2012 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013 1094/2013 Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä rautatielain säännöksiä komission Suomelle rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96. SAATE Lähettäjä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96. SAATE Lähettäjä: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2014 (OR. en) 6976/14 ADD 1 TRANS 96 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 1 RAMO 7 Sisältö SISÄLTÖ 7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT... 7 7.1 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 7.2 RAUTATIELIIKENNEPAIKKA... 17 7.2.1 Rautatieliikennepaikan alue... 18 7.2.2 Rautatieliikennepaikan sijainti...

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot