Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen"

Transkriptio

1 Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen

2 Maatila-RH Maatilan riskienhallinnan välineperhe Käyttöohjeet 1. Mitä ovat maatilan riskit ja riskien hallinta? Maatila-RH:n sisältö ja käyttö Maatilan riskikartta Tarkistuslistat Tarkistuslistojen rakenne: A- ja B-osat Tarkistuslistojen sisältö Työturvallisuusriskien tarkistuslista Tuotantoriskien tarkistuslista Omaisuusriskien tarkistuslista Ympäristöriskien tarkistuslista Riskianalyysi Toimenpide-ehdotukset ja keinojen valinta Keskustelua riskien hallinnasta maatilalla Kirjallisuutta ja tietolähteitä Haapanen, M. Heikura, J. Leino, K Maatila liikeyrityksenä. WSOY. Helsinki

3 Copyright Maatila-RH:n copyright (c) MTT ja VTT. Maatilan riskienhallinnan välineet on tuotettu Maatilojen turvallisuusjohtaminen -hankkeessa Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) yhteistyöllä. Välineiden suunnittelussa ja teossa auttoivat hyvillä kommenteillaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, ProAgria, hankkeen ohjausryhmä, tutkimusohjelman tilahaastatteluihin osallistuneet maatilayrittäjät sekä maatilojen turvallisuuskyselyyn osallistuneet maatilayrittäjät. Hankkeen välinekehitysosiota rahoittivat MMM, Mela, VTT, Tapiola ja MTT. Yhteyshenkilö työvälineiden sisältöön liittyen on tutkija Jarkko Leppälä, MTT. Sivuston aineisto on vapaasti käytettävissä maatilojen riskienhallintatyöhön. Lainattaessa aineistoa on lähde ja alkuperäiset kirjoittajat kuitenkin mainittava. Aineiston uudelleenkäyttöä ja muokkausta konsulttitoiminnassa ja tutkimuksessa koskee joitakin rajoituksia. Jos aineistoa halutaan räätälöidä tai jatkokehittää, on MTT:hen otettava etukäteen yhteyttä. Laadukas riskienhallintatyö edellyttää aina asiaan paneutumista ja joissakin tapauksissa erityistä asiantuntemusta. Emme vastaa sivustossa esitettyjen tietojen ja ohjeiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Erityisten kriittisten riskien hallinnassa syytä tutustua voimassaoleviin säädöksiin, selvittää mahdolliset tulkinta- ja soveltamisohjeet, seurata vaatimusten kehittymistä ja tarvittaessa kysyä viranomaisten tai asiantuntijoiden kanta asiaan. 3

4 Maatila-RH-välineet maatalousyritysten riskienhallintaan 1. Mitä ovat maatilan riskit ja riskien hallinta? Riskeillä tarkoitetaan maatalousyrityksen liiketoimintaan liittyviä epävarmuus- ja uhkatekijöitä, joilla voi olla talouden, ihmisten turvallisuuden, omaisuuden tai ympäristön kannalta haitallisia seurauksia. Riskit ovat erilaisia eri maatiloilla, mutta esimerkiksi isännän sairastuminen, pitkä sähkökatkos tai tuotteiden myyntivaikeudet voivat olla maatilan elinkelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavia riskitekijöitä. Turvallinen ja häiriötön toiminta on tärkeä osa maatilan toiminnan laatua ja siten riskienhallinnan järjestäminen kuuluu osaksi maatilan laatujohtamista. Maatilan riskienhallinta on vaiheittain etenevä prosessi (kuva 1). Maatilan laatujärjestelmä Prosessikuvaukset Aiemmat selvitykset 1. Valmistautuminen Maatilan riskikartta Tarkistuslistat Tarkistuslistat Riskianalyysitaulukko Riskianalyysitaulukko Tarkennettu työsuunnitelma Investointilaskelmat 2. Vaara- ja uhkatekijöiden tunnistaminen 3. Riskien arviointi 4. Toimenpiteiden suunnittelu Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Riskianalyysitaulukko Maatilan laatujärjestelmä 5. Tulosten dokumentointi Kuva 1. Maatilan riskienhallintaprosessi ja sen eri vaiheissa käytettävät Maatila-RH-välineet ja riskienhallintaa tukevat dokumentit. 4

5 Hyvä riskienhallinta perustuu siihen, että maatilalla tunnetaan omaan toimintaan liittyvät riskit ja uhkatekijät. Tätä varten maatilayrittäjän on tunnettava maatilansa tuotantoprosessit ja resurssit hyvin. Hyvää tietoa maatilan nykytilanteesta ja toiminnasta saa esimerkiksi maatilan laatujärjestelmästä, kirjanpidosta ja prosessi- tai resurssikartoituksesta. Riskien tunnistamisessa pyritään löytämään mahdollisimman kattavasti maatilan toimintaa ja tavoitteiden täyttymistä uhkaavia vaara- ja uhkatekijöitä, eli riskin lähteitä. Riskien arvioinnissa selvitetään haitallisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen suuruutta ja mahdollisuutta toteutua. Riski ei ole riski, ellei sen toteutumisen seuraus ole jollakin tavalla merkityksellinen ja ellei siihen liity jonkinlaisia epävarmuustekijöitä. Kaikkiin haitallisiin tapahtumiin ei koskaan voi varautua etukäteen. Maatilan toiminta on kuitenkin varmemmalla pohjalla, kun epävarmuustekijöitä pyritään ensin ennakoimaan niin kattavasti kuin mahdollista ja sen jälkeen mietitään, mitä voitaisiin itse tehdä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi tulee miettiä, miten sitten toimitaan, jos riski kaikesta huolimatta kuitenkin toteutuu. Riskien suuruuden määrittäminen helpottaa toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen määrittämistä. Riskienhallinta onkin sekä asioiden miettimistä ja kirjaamista että käytännön tekoja. Toimenpiteet ja niiden kustannukset kannattaa suunnitella järkevästi muun toiminnan oheen esimerkiksi maatilan vuosikellon tai TTS-managerin avulla. Näin ei tehdä itselle liian kuormittavaa työohjelmaa. 2. Maatila-RH:n sisältö ja käyttö Maatila-RH-välineet on koostettu siten, että ne kattavat koko edellä kuvatun riskienhallintaprosessin. Myös yksittäisten välineiden käyttö tai välineiden yhdistäminen muihin tarjolla oleviin riskienhallintavälineisiin on mahdollista. Maatila- RH-välineisiin tutustuminen alkaa tämän ohjekirjasen lukemisella. Tämän jälkeen tarkastellaan maatilan toiminnan ja resurssien nykytilannetta suhteessa maatilan riskikarttaan tai tarkastellaan suoraan tilan toimintoja yksityiskohtaisempien tarkistuslistojen avulla. Lopuksi tehdään yhteenveto riskikartoituksen tuloksista ja kootaan sekä arvioidaan tärkeimmät asiat riskianalyysilomakkeeseen. Näiden välineiden avulla maatilalle muodostuu selkeä kokonaiskuva oman toiminnan riskeistä ja toimenpidesuunnitelma tunnistettujen riskien pienentämiseksi. Maatila-RH:ssa käytettävissä ovat seuraavat välineet (kuva 2): Maatilan riskikartta Työturvallisuus-, tuotanto-, omaisuus- ja ympäristöriskien yhteenvetolomakkeet (A-osiot) Työturvallisuus-, tuotanto-, omaisuus- ja ympäristöriskien tarkistuslistat (B-osiot) Riskianalyysilomake Käyttöohjeet (tämä opas) 5

6 1. Lue ohjeet. 2. Käy läpi riskikartta. - Minkälaiset riskit tai osa-alueet ovat tärkeitä maatilallasi? 3. Käy läpi valitsemasi riskilistojen osa-alue. - Aloittaessasi, tutustu ensin B- osan kysymyksiin ja tee yhteenveto A-osaan. Myöhemmin voit ohjata riskien kokonaisuutta helpommin A-osan avulla. 4. Valitse tärkeimmät tai hankalimmat riskit riskianalyysilomakkeeseen - Käsittele ne lomakkeen avulla. Tee toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys esim. vuoden ajalle. Kuva 2. Maatilan riskienhallinnan välineiden avulla maatilan riskit kartoitetaan, arvioidaan ja luodaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan, mutta on samalla on hyödyllistä katsoa, ettei jokin vakava riski tai puute jää korjaamatta tai johon tulisi varautua. 6

7 2.1. Maatilan riskikartta Maatilan riskikartta on kokonaiskuva maatilan riskeistä (kuva 3). Se on ajatusten herättelijä, joka jo itsessään voi toimia riskitekijöiden tarkistuslistana eri osa-alueista. Sitä voi käyttää tietojen kokoamiseen eri riskien lähteistä tai asioiden välisten yhteyksien ja vaikutusten tunnistamiseen. Riskikarttaa voi käyttää myös yhteenvedossa ja toiminnan suunnittelussa riskien kartoituksen jälkeen. Kuva 3. Maatilan riskikartta. Tarkoitus ja tavoite Luoda kokonaiskuva maatilan riskeihin ja Maatilan riskienhallinnan välineperheen sisältöön Tunnistaa karkealla tasolla maatilan toimintaan kohdistuvia riskejä ja uhkia Valita karkealla tasolla tarkemmin analysoitavat asiakohdat Riskikartan rakenne ja sisältö Maatilan riskikartta on yhden sivun kokoinen kuva, jossa esitetään kuusi maatilan riskienhallinnan keskeistä osa-aluetta. Maatilan omaan toimintaan liittyviä osa-alueita ovat maatilalla olevat ihmiset, maatilan tuotanto ja maatilaomaisuus. Maatilan oman toiminnan ulkopuolelta riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon sekä ulkopuolelta maatilaan kohdistuvat riskit tai vaikutukset että maatilan toiminnoista ulkopuolisille aiheutuvat riskit. Kuudentena osa-alueena riskikartassa on maatilan johtamisen ja riskienhallinnan käytännöt ja välineet. Näillä välineillä maatilayrittäjä voi johtaa 7

8 maatilansa kokonaisuutta tuotannon laajentuessa, monipuolistuessa, aloitettaessa maatilatuotantoa tai yleensä lähdettäessä uudistamaan maatilaa. Riskikartan avulla voi myös tarkistaa uusia tavoitteita, joita toiminnalle asetetaan. Yksittäisistä välineistä riskien tarkistus vuosittain voi osoittautua hyödylliseksi myös tuotantokyvyn ja terveyden ylläpitämisen näkökulmasta. Riskikarttaan on osa-alueittain koottu avainsanoja, jotka nostavat esiin mielleyhtymiä ja ideoita maatilan toimintojen mahdollisista uhkatekijöistä ja vaaratilanteista. Nämä eri tekijät voivat aiheuttaa riskejä, vaikuttaa riskeihin tai niihin liittyy muulla tavoin riskejä. Riskikartan pohjalta on laadittu neljä yksityiskohtaisempaa tarkistuslistaa, jotka noudattavat riskikartan otsikointia. Tarkistuslistat käsittelevät työturvallisuutta, tuotantoriskejä, omaisuusriskejä ja ympäristöriskejä. Maatilan riskikartan käyttö: Pysähdy hetkeksi ja tarkastele riskikarttaa oman maatilasi nykytilannetta ajatellen Tarkastele, mihin osioihin katse kiinnittyy ensimmäiseksi tai käy yksitellen riskikartan osaalueet lävitse Mieti itseksesi, mitkä riskikartan osioista tai asioista ovat oman tilasi kannalta erityisen tärkeitä? Ovatko nämä asiat tällä hetkellä kunnossa? Voit myös yhdistää viivojen avulla asioita toisiinsa. Mitä riskienhallinnan kehittämiseksi voisi eri osa-alueilla tehdä? Nimeä löytämäsi riskit käyttäen apuna riskianalyysilomaketta, jos löydät vakavia riskejä pelkästään riskikarttaa katselemalla. Tee yhteenveto löytämistäsi riskeistä riskien tarkistuslistojen lomakeosioon A. Voit myös tehdä merkintöjä riskikarttaan esimerkiksi palotarkastuksen, työterveyshuollon tilakäynnin tai muiden arviointien yhteydessä. Päätä mielessäsi tärkein toimenpide tai tehtävä, johon ryhdyt riskienhallinnan parantamiseksi omalla tilallasi. Korjaa rästiin jäänyt remonttikohde tai korjaa vanha vika. Toimenpide voi liittyä myös siihen, että otat selvää jostain asiasta tai hankit lisätietoa asioista. Kiitä itseäsi, kun olet saanut työn tehtyä. Riskienhallinta on pieniä tekoja. Voit tehdä karttaan merkintöjä. Tyyli on vapaa, mutta voit halutessasi käyttää esim. seuraavia merkkejä: + (plus) Asia on kunnossa. Asia on hoidettu hyvin. Asia on toiminnan vahvuus. (miinus) Asia ei ole kunnossa. Asiassa on parantamisen varaa. Asia on toiminnan heikkous? Asiasta ei ole riittävästi tietoa tai Asia ei koske meitä (tyhjä ruutu tai yliviivattu asia) 8

9 2.2. Tarkistuslistat Tarkistuslistojen rakenne: A- ja B-osat Tarkistuslistojen tavoitteena on tarkastella yhtä osa-aluetta riskikarttaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Tarkistuslistoissa on etukäteen laadittuja kysymyksiä tai väittämiä, jotka auttavat tunnistamaan kyseisen osa-alueen riskejä. Tarkistuslistojen läpikäynnin tavoitteena on saada hyvä kokonaiskuva yhden osa-alueen riskienhallinnan nykytilasta ja tuottaa toimenpideehdotuksia nykytilanteen parantamiseksi. Kuva 4. Maatilan riskienhallinnan välineperheessä on neljä erillistä tarkistuslistaa: 1) Työturvallisuus, 2) Tuotantoriskit, 3) Omaisuusriskit ja 4) Ympäristöriskit. Kaikki tarkistuslistat ovat rakenteeltaan samanlaisia ja niissä on kaksi erillistä osaa: A-osa on kuin sisällysluettelo ja B-osa on yksityiskohtainen kysymyspatteri. A-osa on lyhyt, yhden sivun mittainen lista keskeisistä tarkistuslistan teemaan kuuluvista asioista. A- osaa käytetään kokoamaan tietoja ja ohjaamaan osaalueiden syvempää tilanteen tarkastusta. Siihen voi myös tehdä yhteenvetoja ja merkintöjä asioiden tilanteesta, joita on huomattu riskikartasta tai tarkistuslistojen yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. A-osan sisältö on sama kuin riskikartan vastaava kohta. A-osassa peruskysymys on: onko asia kunnossa vai ei. B-osassa on yksityiskohtaiset tarkistuslistakysymykset kaikista A-osan aiheista. Kysymykset käsittelevät riskiin vaikuttavien tekijöiden olemassaoloa maatilalla ja nykyisten riskienhallintakeinojen riittävyyttä. Kysymykset on laadittu niin, että Kyllä-vastaus merkitsee asian olevan kunnossa ja Ei merkitsee, että toimenpiteet asian kehittämiseksi ovat tarpeen. Osittain kunnossa oleva vastaus merkitään silloin, kun kysymykseen liittyvälle riskille on tehty jo jotakin toimenpiteitä tai asioita on alettu hoitaa kuntoon, mutta silti tiedetään, että asialle pitäisi vielä tehdä jotain. 9

10 Jos teet riskikartoitusta ensimmäistä kertaa, eikä A-osan karkea jaottelu anna riittävästi vinkkejä riskeistä, siirry suotaan B- osion yksityiskohtaisiin kysymyksiin (kuva 5). B-osion yksityiskohtaiset kysymykset auttavat sinua hahmottamaan, millaisista asioista kussakin osa-alueessa on kysymys ja mikä on asian nykytila omalla maatilallasi. A-osa. B-osa. Kuva 5. A-osassa on kunkin kokonaisuuden osa-alueet yhteenvetoa varten. B-osassa on kunkin osaalueen yksityiskohtaisemmat kysymykset. B-osion täyttämisen jälkeen tulisi aina palata takaisin A-osioon ja tarkastella alkuarvion osuvuutta ja tehdä yhteenveto B-osassa havaituista riskeistä. Jotta tunnistetut riskit ja kehittämiskohteet olisi helpompi löytää myöhemminkin, on B-osasta löydetyistä Ei- tai Osittain-vastauksista tehtävä yhteenveto A- osioon ja mielellään merkittävä tarkasti lisätietoihin, mitä asia koskee (Kuva 6).. Riskien yhteenvedon voi tehdä myös riskianalyysilomakkeeseen tarkempaa riskien ja toimenpiteiden arviointia varten (Kuva 7). Muita tarkistuslistojen käyttöä tehostavia vinkkejä: Listoja kannattaa täydentää ja tarkentaa omilla muistiinpanoilla. Myöhemmin on helpompi tällöin palauttaa mieleen, mitä on tarkoitettu. Tunnistetut riskit ja sovitut toimenpiteet pitää aina kirjoittaa ylös. Maatilan riskienhallinnan välineperheessä tähän tarkoitukseen on laadittu erillinen yhteenvetolomake (Riskianalyysitaulukko), mutta muistiinpanot voi kirjata myös erilliselle paperille tai omaan työlistaan. Toimenpiteille laaditaan aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt sekä jatkossa seurataan toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia. Kirjaaminen on tärkeää sen vuoksi, että myöhemmin voidaan seurata, mitä parannuksia on jo saatu aikaan ja arvioida, miten toimenpiteet ovat tehonneet. Kysy kommentteja myös muilta. Mitä mieltä yrittäjäkumppanisi tai tuttavasi on asioista? Näkeekö hän maatilasi riskit ehkä vähän eri tavalla kuin sinä? 10

11 Riskien tarkistuslistojen käyttö: Kuva 6. Yleisohje: 1. silmäile A- osion aihealueet, 2. siirry vastaamaan B- osion kysymyksiin, 3. tee tarpeen mukaan lisämääritykset riskeistä, 4. tee yhteenveto A- osioon tai riskilomakkeeseen. A-osa karkea tarkastelu ja yhteenveto: Tarkistuslistojen A- osan luettelossa on mainittu lyhyesti keskeiset aiheeseen liittyvät riskitekijät. Arvioi, mitkä luettelossa mainitut asiat aiheuttavat merkittäviä riskejä oman maatilasi toiminnoissa. Kirjaa myös osa-alueet jotka tämän karkean arvion perusteella ovat kunnossa. A-osan arviointiasteikko on seuraava: Kunnossa Asia ei aiheuta vaaraa tai haittaa eikä edellytä toimenpiteitä. Ei kunnossa Asia aiheuttaa vaaraa tai haittaa tai edellyttää muusta syystä toimenpiteitä. Ei tietoa Asiasta tai sen vaikutuksista ei ole tietoa. Katso tarvittaessa vinkkejä arviointiin B- osasta. Voit tehdä A-osan taulukkoon myös yhteenvedon B-osan yksityiskohtaisemmista tuloksista. B-osa riskitason tarkastelu: Jokaisesta A-osan yleisestä vaaratekijästä on oma yksityiskohtaisempi kysymyslistansa tarkistuslistan B-osassa. Arvioi näiden kysymysten avulla kuinka merkittävää haittaa tai vaaraa kyseessä oleva asia aiheuttaa, mitkä tekijät erityisesti ovat riskien takana ja ovatko nykyiset hallintatoimenpiteet riittäviä. 11

12 Asteikko B- osassa: Kyllä Asia on kunnossa. Ei tarvetta toimenpiteille. Osittain Asia on osittain kunnossa tai edellyttää muusta syystä jatkotoimenpiteitä. Ei Asia ei ole kunnossa tai siitä ei ole riittävästi tietoa. Tee merkintä löytämistäsi riskeistä tarkistuslistan A- osioon tai riskianalyysilomakkeeseen. B- osion jokaisen osa-alueiden jälkeen sivun alalaidassa on kaksi arviointia auttavaa taulukkoa kohdassa Lisämääritykset. Arvioi tarpeen mukaan tarkastelemaasi osioon liittyvien riskien vakavuutta merkitsemällä rasti sivun alaosassa olevaan riskitaulukkoon (taulukko 1). Riskitaulukossa sekä seurausten vakavuudelle että tapahtuman todennäköisyydelle on kummallekin kolme eri tasoa. Riskin suuruus määritetään riskitaulukon avulla siten, että ensin valitaan riskin toteutuessaan aiheuttamien haitallisten seurausten vakavuus taulukon ylimmän rivin kolmesta vaihtoehdosta ja sen jälkeen arvioidaan haittoja aiheuttavan tapahtuman todennäköisyys taulukon ensimmäisen sarakkeen avulla. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen. Riski saa siten pienimmillään arvon 1 (merkityksetön riski) ja suurimmillaan arvon 5 (sietämätön riski). Taulukko 1. Riskitaulukko riskin suuruuden määrittämiseen Toisessa lisämääritykset kohdan taulukossa arvioidaan kunkin osa-alueen kolme tärkeintä tai vaarallisinta kohdetta tai työtehtävää (taulukko 2). Tämän tyyppinen Top 3 ajattelu on auttaa kohdistamaan ja valitsemaan monista eri työtehtävistä muutaman tärkeimmän kohteen. Tämä ajattelu samalla pakottaa miettimään ja tuntemaan maatilan omia tuotantoprosesseja ja resursseja uusista näkökulmista. Taulukko 2. Top 3- taulukko tärkeimpien tai vaarallisimpien työn osa-alueiden kartoittamiseen. Ohessa Top 3 -taulukko Melu- riskien osa-alueesta. 1B1. Melu. Määritä kolme kovameluisinta työtehtävää:

13 2.2.2 Tarkistuslistojen sisältö Työturvallisuusriskien tarkistuslista Työturvallisuudessa riskin kohteena on maatilalla työskentelevien tai oleskelevien ihmisten terveys. Tilalla työskentelevien terveys voi olla uhattuna työstä johtuvan tapaturman tai maatilan työperäisen sairauden vuoksi. Työturvallisuusriskien toteutumisesta seuraa paitsi fyysisiä tai henkisiä vaurioita, mutta myös menetettyä työaikaa ja työpanosta. Maatalous on tilastojen mukaan yksi vaarallisimmista ammateista, sillä Melan tilastojen mukaan Suomen maatiloilla tapahtuu noin 5000 korvattavaa työtapaturmaa vuosittain. Tilalla vierailevat ja muut sivullisten henkilöt voivat altistua samoille työstä johtuville tapaturmariskeille kuin töissä olevat ihmiset. Lisäksi tilan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden turvallisuus tulee aina arvioida asiakasturvallisuuden kannalta erikseen. Työturvallisuusriskien osa-alueet: - Melu - Lämpöolosuhteet - Kulkureitit tai työtilat - Kemikaalit - Pölyt ja homeet - Koneet ja laitteet - Käsityökalut - Sähkö ja sähkölaitteet - Työn fyysinen kuormittavuus - Työmäärä - Toiminnan suunnittelu - Omat voimavarat - Kuljetukset ja liikenne - Eläinten käsittely - Metsätyöt ja polttopuiden teko Tuotantoriskien tarkistuslista Tuotannolliset tekijät, joiden seurauksena maatilan tuotanto uhkaa keskeytyä, pilaantua, häiriintyä tai loppua, ovat tässä käsitelty tuotantoriskeinä. Tuotantoriskit kohdistuvat mm. maatilan tavoitteisiin, tuotteisiin, tuotantoprosessien toimintaan, talouteen, koneisiin tai tuotantopanoksiin. Tuotantoriskeihin kuuluu osaltaan myös eläinten hyvinvointi ja terveys sekä tuotantoimagoon liittyvät asiat. Tuotantoriskejä koskevan tarkistuslistan A- osan luettelossa on mainittu keskeiset maatilan tuotantoriskien kartoituksen osa-alueet: - Tuotantoprosessit ja talous - Kasvintuotanto - Eläintuotanto - Koneiden käyttövarmuus - Sähkölaitteet - Tiedon hallinta - Polttoaineet ja energia - Työmenetelmät, osaaminen ja aikataulut - Työvoima, lomitus ja urakointi - Yhteistyö ja verkostot - Kuljetukset ja liikennejärjestelyt - Muu tuotannon riskien hallintaa koskeva asia 13

14 Omaisuusriskien tarkistuslista Maatilan omaisuusriskien seuraukset kohdistuvat maatilan omaisuuteen ja sen arvoon. Omaisuusvahinkojen aiheuttajina voivat olla esimerkiksi tulipalo, rakennusten rikkoutumiset, varkaus, ilkivalta ja muut rikokset, epäonnistuneet investoinnit sekä huonosti suunniteltu vakuuttaminen. A- osan luettelossa on mainittu maatilaomaisuuden tärkeimpiä osa-alueita. Arvioi, missä osa-alueessa on olemassa merkittävä haitta tai uhka maatilan omaisuuden arvolle tai on merkittävä omaisuusvahingon mahdollisuus. Omaisuusriskien kartoituksen osa-alueet: - Pihapiiri ja tilusten irtaimisto - Rakennusten kunto - Tulipaloriskit - Lämmitysjärjestelmä - Maaomaisuus - Metsä - Eläimet - Investointien hallinta - Vakuutusten hallinta - Muu omaisuusasia Ympäristöriskien tarkistuslista Maatilan ympäristöriskit kohdistuvat maatilan sisäisistä toiminnoista maatilan ulkopuolelle ympäristöön. Ympäristöriskin vakavuus määritellään haitan asteena ja vaikutuksena tilan ulkopuolisille ihmisille, ekosysteemeille, eläimille ja luonto-olosuhteille. Vakavuutta tulisi arvioida alueellisesti sen mukaan, kuinka suuret ja intensiiviset hajapäästöt alueella on mahdollisuus muodostua. Tähän vaikuttavat tuotannon intensiivisyys, laajuus ja tilayksiköiden tiheys alueella. Ympäristövahingoista saattaa joutua merkittävään korvausvastuuseen ja ympäristöriskien toteutuminen haittaa koko alan toimintaa ja imagoa. A- osan luettelossa on mainittu lyhyesti keskeiset ympäristöön vaikuttavat tekijät maatilalla. Arvioi, mistä luettelossa mainituista tekijöistä on välitön riski ympäristölle. - Jätevedet - Jätteet - Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt - Pellon käyttö ja lannoitus - Raaka-aineiden kulutus ja käyttö - Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen - Muut ympäristöön liittyvät tekijät mm. ympäristöluvat, parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja naapurisopu 14

15 2.3 Riskianalyysi Maatila-RH-välineisiin kuuluvalle Riskianalyysilomakkeelle (kuva 4) kootaan analysointia ja toimenpidetarkastelua varten kaikki merkittävät riskikartan ja tarkistuslistojen avulla löydetyt riskit ja niihin liittyvät toimenpiteet. Analyysin avulla voit luotettavasti tehdä kehittämissuunnittelua ja määrittää tärkeimmät toimenpiteet. Riskianalyysilomake on taulukko, jonka voi täyttää joko käsin tai tietokoneella. Lomakkeeseen kuuluu seuraavat sarakkeet: A. Lähtötiedot - mistä kohteesta tarkastelu on tehty: Kirjaa ylös analyysin tekijät, tarkastelun kohde ja päivämäärä. B. Vaaraa aiheuttava tilanne - kuvaa tapahtuman kulku: Mitä voi sattua, missä paikassa tai mitä työtä tehdessä, millä hetkellä ja keitä tilanteessa on läsnä? Käytä paljon sanoja ja selitä tilanteen kulkua havainnollisesti, sitä helpompaa sinulla on jatkossa! C. Seuraukset - mitä haittaa tilanteesta aiheutuu: Riskiin liittyy aina haitallisia seurauksia: henkilövahinkoja, omaisuushäviöitä, lisäkustannuksia, työn keskeytymistä tms. Kuvaa myös välillisiä vaikutuksia. D. Nykyinen varautuminen ja kommentit - miten asiaa on tähän mennessä hoidettu: Mitä riskiä pienentäviä teknisiä tai rakenteellisia toimenpiteitä on tehty, miten asia on huomioitu työn suunnittelussa tai työmenetelmien valinnassa? E. Riskin suuruuden määrittäminen tehdään kaikista riskianalyysitaulukkoon kirjatuista riskitilanteista. Riskin suuruus määritetään riskitaulukon (taulukko 1) avulla samalla tavalla kuin tarkistuslistojen B-osassakin tehtiin. F. Toimenpide-ehdotukset sarakkeeseen kirjataan käytännön toimenpiteet riskianalyysitaulukkoon kirjattujen riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Kuva 4. Maatilan riskianalyysilomake. 15

16 3. Toimenpide-ehdotukset ja keinojen valinta Kehittämistoimenpiteet ja keinot maatilan riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi tulee perustaa huolelliseen riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Toimenpiteen valinnassa tulee ottaa huomioon, miten tunnistettu riski on uhka maatilan henkilöiden terveyden, tavoitteiden, tuotannon, talouden, omaisuuden tai ympäristön kannalta ja miten tämä uhka voitaisiin torjua mahdollisimman tehokkaasti ja aikaisessa vaiheessa. Toimenpiteiden priorisointi voi perustua havaittujen riskien suuruuteen, mutta usein toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen vaikuttavat myös maatilan sidosryhmien vaatimukset ja oman perheen arvot. Tavoitteet tuotantoon otetaan yleensä asiakkailta ja heidän asiakkaan vaatimuksensa tulee ottaa tilan toimintojen kehittämisessä huomioon. Tuotannon laadun on täytettävä asiakkaiden vaatimukset. Muut sidosryhmät (oma perhe, kuluttajat, lähiympäristö, viranomaiset) vaikuttavat maatilayrittäjän tuotannollisiin päätöksiin ja siten muokkaavat valintakriteeristöä. Näin monitahoisissa maatilan ulkopuolisia asioita sisältävissä kysymyksissä voi mennä helposti sekaisin niin, että toiminta ja toimenpiteiden päämäärät ja merkitys unohtuu tai katoaa. Siksi on tärkeää hetkeksi pysähtyä miettimään, mitkä asiat päätöksiin todella vaikuttavat ja miksi jotain asioita kannattaa toteuttaa ja joitakin ei. Toteutettaville toimenpiteille on tärkeää luoda tärkeysjärjestyksiä, että tehdään oikeita asioita. Lisäksi priorisointi ja toimenpiteet on tehtävä paperille, koska muuten suunnitellut asiat unohtuvat. Riskien hallitsemiseksi oleva keinovalikoima jakaantuu riskien välttämiseen, pienentämiseen, siirtämiseen vakuuttamalla ja riskien säilyttämiseen eli otetaan tietoinen riski. Turvallisuuden hallintakeinot riippuvat siitä, minkälaisia riskit ovat (taulukko 3). Työturvallisuusriskien hallintakeinoja ovat esimerkiksi töiden ennakkosuunnittelu, asianmukaisten teknisten turvalaitteiden ja henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, ohjeiden mukainen toiminta ja kemikaalien ja koneiden ohjeidenmukainen käyttö, riittävien taukojen pitäminen raskaiden työvaiheiden lomassa ja omien henkisten voimavarojen lataaminen vapaa-aikana. Yhtenä varautumiskeinona ovat vakuutukset, mutta ne eivät korvaa muuta kuin riskin toteutumisesta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Siksi vakuutusten rinnalle tarvitaan aina ennakoivaa riskienhallintaa ja muita riskien syntymistä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Riski voidaan myös pitää itsellä ja ottaa tietoinen riski. Sekin on tietysti parempi kuin se, että toimitaan tiedostamattoman riskin kanssa. Mieti tarkemmin, mitä ja miten toimenpiteitä sovelletaan ja toteutetaan omalle maatilalle. Käytä apuna eri tietolähteitä, neuvojia, koulutusta ja tutkimuksia. Tunne tilasi tuotantoprosessit, henkilöiden osaaminen sekä aika-, talous ja työvoimaresurssit. 16

17 Taulukko 3. Esimerkkejä riskien pienentämiseksi. Riskien kohde Keinoja hallita riskejä Työturvallisuus - Siisteyden ja järjestyksen ylläpito - Koneiden ennakoiva huolto ja viallisten laitteiden poistaminen käytöstä - Henkilökohtaisten suojainten asianmukainen käyttö - Työterveyshuollon tarkastukset ja työsuojeluohjeiden noudattaminen - Vaarallisten aineiden merkintä, oikea varastointi ja käyttö - Osaamisen parantaminen ja työtä tukeva koulutus - Stressin hallinta - Työkykyä ylläpitävä toiminta - Muille tiedottaminen ja opastaminen Tuotanto - Tavoitteiden asettaminen - Oikeat tiedot ja taidot, osaaminen - Kannattavuuslaskelmat ja kustannussuunnittelu - Prosessien ja resurssien huomiointi suunnittelussa - Säännölliset resurssien ja toiminnan tarkistukset - Tarkistuslistojen käyttö - Koneiden kunnossapito ja säännölliset huollot - Oikeat raaka-aineet ja materiaalit - Hyvä laadun seuranta ja poikkeamiin reagointi - Tietojen hallinta - Yhteistyöapu ja verkostot - Sopimusten teon ja toteutuksen hallinta - Kuljetuslogistiikan suunnittelu ja hallinta - Työsuhderiskien hallinta ja työvoiman johtamisen hallinta - Omavalvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu Omaisuus - Palotekniset suojaukset kuntoon - Rakennusten ja materiaalien turvaetäisyydet - Palo-osastointi ja rakennemateriaalien suunnittelu - Poistumisteiden suunnittelu ja merkintä - Koeajot ja testien hyödyntäminen - Savunpoisto ja ilmanvaihto kuntoon - Rakenteiden kunnossapito - Murtosuojaukset, avaimet ja lukitus kuntoon - Aidat, portit, valaistus kuntoon - Vakuutusten ja vakuutusehtojen hallinta - Maatilaa koskevan lainsäädännön ja oikeusasioiden perushallinta - Sukupolvenvaihdoksen hallinta - Investointisuunnittelu ja laskenta Ympäristö - Ympäristöasioiden katselmus tilalla - Koulutus ja osaamisen parantaminen - Valvonta ja ympäristön havainnointi - Valumien torjunta vesistöihin - Varautuminen vahinkotilanteisiin ja pelastussuunnittelu - Ympäristölupien vaatimusten hallinta - Maa-ainesten käytön hallinta - Jätteiden kierrätyksen hallinta - Materiaalikulutuksen vähentäminen - Ongelmajätteiden tunnistaminen ja kierrättäminen - Melu- ja hajuhaittojen vähentäminen - Vaarallisten aineiden oikea käsittely ja merkintä - Oikeiden varasto-olosuhteiden tarkistaminen ja säilytysrajoitusten tarkistaminen - Jne 17

18 4. Keskustelua riskien hallinnasta maatilalla Riskien hallinta voidaan yhdistää laadunhallintaan. Maatilan prosessien ja resurssien nykytila tulisi tiedostaa, jotta maatilayrittäjä voi paremmin arvioida tilan toimintaan ja muutoksiin liittyviä riskejä. Maatalouden muutos Suomessa aiheuttaa sen, että maatilojen on oltava entistä paremmin tietoisia tuotantonsa riskeistä ja turvallisuudesta. Merkittäväksi tämän kehityksen tekee viimekädessä se, mikä sen vaikutus on maatalouden työtapoihin, konekapasiteetin kasvuun, toiminnan riskeihin ja turvallisuuteen sekä johtamiseen. Jos tuntee riskinsä, niin voi lähteä sitä kautta selvittämään myös tuotantonsa vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Maatila-RH-riskienhallinnan välineet on tarkoitettu maatilan johtamisen tueksi ja niiden avulla voi vähentää tuotantoprosessien häiriöitä sekä parantaa tuotanto-olosuhteita, mutta tätä tulisi seurata välineitä käyttävillä maatiloilla jatkohankkeessa. Mutta jo sekin olisi arvokasta maatilojen riskien hallinnan kannalta, että tiloilla pysähdytään edes hetkeksi miettimään, mitkä eri tekijät voivat vaarantaa turvallisuutta tilalla tai miten tilan tavoitteiden toteutuminen mahdollisesti on uhattuna. Maatilan riskien hallinta voi toimia myös osana laadun hallintaa, sillä se on erilaisten johtamisperiaatteiden ja hallintakeinojen järjestelmällistä käyttämistä maatilaa uhkaavien riskien tunnistamiseksi, niiden merkityksen arvioimiseksi, toimenpiteiden toteuttamiseksi ja valvomiseksi. Laadukkaassa toiminnassa riskit ovat hallinnassa ja häiriöitä on vähän. Kokonaisvaltaisissa maatilan johtamisen hallintavälineissä tulisi olla myös konkreettisia keinoja pienentää riskejä, kohdentaa ja rajata asioita kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen sekä sisältää välineitä yhteenvetojen tekoon. Maatiloilla hyvän johtamisen tulee viimekädessä näkyä toiminnassa ja tuotannossa parantuneina tuloksina. 5. Kirjallisuutta ja tietolähteitä Granqvist, P., Nenonen, A. & Nurmi, V-P Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus. Tukesjulkaisu 2/2007. Turvatekniikan keskus. Helsinki. Granqvist, P. ja muut Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. TUKES-julkaisu 2/2006. Haapanen, M. Heikura, J. Leino, K Maatila liikeyrityksenä. WSOY. Helsinki. Jokipii, P., Teräväinen, H. & Helin, J Maatilan riskien hallinta. Tieto tuottamaan 110. ProaAgria/MTT. Keuruu. Jokipii, P Laatutyöllä tuloksiin. Maaseutukeskusten liitto. Tieto tuottamaan 89. Keuruu. Karttunen, J., Suutarinen, J., Leppälä, J., Louhelainen, K., Tuure, V-L Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt - töiden organisoinnilla turvallisuutta ja tehokkuutta maitotiloille. Työtehoseuran julkaisuja 397: 75 p. Kivinen, T Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu. MTT:n selvityksiä 87. MTT. Kotieläintilojen huoltovarmuus - opas MTT. Vihti. Kuikko, T Työturvallisuus ja sen valvonta. Talentum.Helsinki. 18

19 Murtonen, M Riskien arviointi työpaikalla työkirja. STM Työsuojeluosasto, Tampere. Mäkelä, Klemola, Lahin Opas maatilan töiden suunnitteluun Tuotanto laajenee- riittääkö aika ja kestääkö terveys. Työtehoseura. Helsinki. Pesonen, L., Nurkka, P., Norros, L., Taulavuori, T., Virolainen, V., Kaivosoja, J., Mattila, T., Suutarinen, J Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen. Maaja elintarviketalous 97: 103 s. Puumala, M. & Grönroos, J Kotieläintalouden ympäristökuormituksen vähentäminen. Suomen ympäristö 708. SYKE. Helsinki. Pääkkönen, R ym Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. 99 s. PK- yrityksen riskinhallinta Tuotteet ja tuotanto. Tampere Rikkonen, P., Aakkula, J., Grönroos, J., Haapala, H., Manni, J., Pyykkönen, S., Tapio, P Ennakoiden kohti kestävää maataloutta - ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen Loppuraportti. MTT:n selvityksiä 116. MTT. Helsinki. Suokannas, A., Salovuo, H., Ronkainen, P., Heino, A., Hovinen, M., Kasanen, I., Raussi, S., Kaihilahti, J., Aisla, A-M., Saastamoinen, S., Alasuutari, S. & Manninen, E Maidon laatu, eläinten utareterveys, käyttäytyminen ja hyvinvointi automaattilypsyssä. Maa- ja elintarviketalous 62. MTT. Suomi, P., Lötjönen, T., Mikkola, H. J., Kirkkari, A.-M., Palva, R Viljan korjuu ja varastointi laajenevalla viljatilalla. Maa- ja elintarviketalous 31: 100 s. + 1 liite. SVK Maatilojen palontorjunta Turvaohje Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto. TYHYä tiloille Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. MELA 2004, Työsuojelu maatalouslomituksessa Työturvallisuuskeskus, maatalousalojen työalatoimikunta. 80 s. Vihtonen, T. Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen Mela: Työturvallisuus maataloudessa: Työtehoseura: TTS-manager: MTT: Taloustohtori: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori ProAgria: Yrityspalvelut: Työterveyslaitos: Maatalousyrittäjien työterveyshuollon sivut: Tapiola: Maa- ja metsätalouden palvelut: 19

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

RISKIEN HALLINTA. Timo Malin VAMK

RISKIEN HALLINTA. Timo Malin VAMK RISKIEN HALLINTA Timo Malin VAMK 1 Sisällys 1. MITÄ RISKIEN HALLINTA ON?... 3 2. MILLAINEN ON RISKIEN HALLINTA PROSESSI?... 3 3. MITEN RISKEJÄ VOIDAAN TUNNISTAA?... 3 4. MITEN RISKIEN MERKITYSTÄ VOIDAAN

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja 2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS Käytännönläheinen ja helppokäyttöinen riskienhallinnan työkalu kuljetusyritysten käyttöön veloituksetta RISKIENHALLINTA Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Hyvinvointia työstä Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Interventio nuorten työturvallisuustaitojen vahvistamiseen Mikko Nykänen 20.1.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Finas-päivä 26.1.2017 Akkreditointi ja tulevaisuus Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Tutkimusjohtaja Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua 1. Riskinarviointi prosessina 2. Riskienarvioinnin

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikko Sisäisen valvonnan arviointikehikko 9.2.2015 Sisäinen valvonta Miksi ja mitä on tehty? Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset uudistuivat 1.1.2014 alkaen. Kuntalain uudistuneet säännökset

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 4.Luento Riskienhallinta osana turvallisuutta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuus maataloudessa ja maaseudun yrityksissä - 4.5.2016 Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto Energia maataloustuotannossa Haasteet, esimerkkejä Vahva riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla. Harri Tarvainen

Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla. Harri Tarvainen Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla Turvallisuuspäällikkö 4.9.2014 Himos Festival Oy HimosLomat konsernin alainen yhtiö Toiminta keskittynyt ohjelma- ja tapahtumapalveluiden tuottamiseen Festareita vuoden

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka Hallitus 13.4.2015 2(9) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Riskienhallinnan periaatteet... 3 3 Riskienhallinnan vastuut ja toimeenpano... 5 4 Riskien arviointi... 6 5 Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

4. Ympäristö. Sisällys: Sivu

4. Ympäristö. Sisällys: Sivu MAATILA-RH-välineet Ympäristöriskien hallinta, B-osa 4. Ympäristö Tilan nimi Lisätietoja Arvion tekijä Päiväys Sisällys: Sivu 4B Jätevedet 2 4B Jätteet 3 4B Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt 4 4B4. Pellon

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena ProAgria MaitoValmennus 7.9.2016 Anu Rossi, Eveliina Turpeinen ja Joakim Pitkälä ProAgria Pohjois-Savo Take home - message Kannattava liiketoiminta

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Luomutuotanto Markus Eerola Hyvinkää Maataloustuotannon nykytila ja haasteet Kokonaispääoman tuottoprosentti 2011 Arto Latukka MTT 12 10 Suomen maatalouden kannattavuus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä VAT:n (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä) avulla ICF WHO:n tekemä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) julkistettiin

Lisätiedot

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakunnan turvallisuus Kuopio 28.10.2016 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Suomi maailman turvallisin maa World Economic Forum arvioi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa

Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa Ministeriön näkökulma terveysriskien huomioimiseen päätöksenteossa ja tutkimuksessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja ympäristöperäisten riskien torjunta, SOTERKOseminaari 8.10.2014

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot