Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen"

Transkriptio

1 Jarkko Leppälä & Mervi Murtonen

2 Maatila-RH Maatilan riskienhallinnan välineperhe Käyttöohjeet 1. Mitä ovat maatilan riskit ja riskien hallinta? Maatila-RH:n sisältö ja käyttö Maatilan riskikartta Tarkistuslistat Tarkistuslistojen rakenne: A- ja B-osat Tarkistuslistojen sisältö Työturvallisuusriskien tarkistuslista Tuotantoriskien tarkistuslista Omaisuusriskien tarkistuslista Ympäristöriskien tarkistuslista Riskianalyysi Toimenpide-ehdotukset ja keinojen valinta Keskustelua riskien hallinnasta maatilalla Kirjallisuutta ja tietolähteitä Haapanen, M. Heikura, J. Leino, K Maatila liikeyrityksenä. WSOY. Helsinki

3 Copyright Maatila-RH:n copyright (c) MTT ja VTT. Maatilan riskienhallinnan välineet on tuotettu Maatilojen turvallisuusjohtaminen -hankkeessa Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) yhteistyöllä. Välineiden suunnittelussa ja teossa auttoivat hyvillä kommenteillaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, ProAgria, hankkeen ohjausryhmä, tutkimusohjelman tilahaastatteluihin osallistuneet maatilayrittäjät sekä maatilojen turvallisuuskyselyyn osallistuneet maatilayrittäjät. Hankkeen välinekehitysosiota rahoittivat MMM, Mela, VTT, Tapiola ja MTT. Yhteyshenkilö työvälineiden sisältöön liittyen on tutkija Jarkko Leppälä, MTT. Sivuston aineisto on vapaasti käytettävissä maatilojen riskienhallintatyöhön. Lainattaessa aineistoa on lähde ja alkuperäiset kirjoittajat kuitenkin mainittava. Aineiston uudelleenkäyttöä ja muokkausta konsulttitoiminnassa ja tutkimuksessa koskee joitakin rajoituksia. Jos aineistoa halutaan räätälöidä tai jatkokehittää, on MTT:hen otettava etukäteen yhteyttä. Laadukas riskienhallintatyö edellyttää aina asiaan paneutumista ja joissakin tapauksissa erityistä asiantuntemusta. Emme vastaa sivustossa esitettyjen tietojen ja ohjeiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Erityisten kriittisten riskien hallinnassa syytä tutustua voimassaoleviin säädöksiin, selvittää mahdolliset tulkinta- ja soveltamisohjeet, seurata vaatimusten kehittymistä ja tarvittaessa kysyä viranomaisten tai asiantuntijoiden kanta asiaan. 3

4 Maatila-RH-välineet maatalousyritysten riskienhallintaan 1. Mitä ovat maatilan riskit ja riskien hallinta? Riskeillä tarkoitetaan maatalousyrityksen liiketoimintaan liittyviä epävarmuus- ja uhkatekijöitä, joilla voi olla talouden, ihmisten turvallisuuden, omaisuuden tai ympäristön kannalta haitallisia seurauksia. Riskit ovat erilaisia eri maatiloilla, mutta esimerkiksi isännän sairastuminen, pitkä sähkökatkos tai tuotteiden myyntivaikeudet voivat olla maatilan elinkelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavia riskitekijöitä. Turvallinen ja häiriötön toiminta on tärkeä osa maatilan toiminnan laatua ja siten riskienhallinnan järjestäminen kuuluu osaksi maatilan laatujohtamista. Maatilan riskienhallinta on vaiheittain etenevä prosessi (kuva 1). Maatilan laatujärjestelmä Prosessikuvaukset Aiemmat selvitykset 1. Valmistautuminen Maatilan riskikartta Tarkistuslistat Tarkistuslistat Riskianalyysitaulukko Riskianalyysitaulukko Tarkennettu työsuunnitelma Investointilaskelmat 2. Vaara- ja uhkatekijöiden tunnistaminen 3. Riskien arviointi 4. Toimenpiteiden suunnittelu Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Riskianalyysitaulukko Maatilan laatujärjestelmä 5. Tulosten dokumentointi Kuva 1. Maatilan riskienhallintaprosessi ja sen eri vaiheissa käytettävät Maatila-RH-välineet ja riskienhallintaa tukevat dokumentit. 4

5 Hyvä riskienhallinta perustuu siihen, että maatilalla tunnetaan omaan toimintaan liittyvät riskit ja uhkatekijät. Tätä varten maatilayrittäjän on tunnettava maatilansa tuotantoprosessit ja resurssit hyvin. Hyvää tietoa maatilan nykytilanteesta ja toiminnasta saa esimerkiksi maatilan laatujärjestelmästä, kirjanpidosta ja prosessi- tai resurssikartoituksesta. Riskien tunnistamisessa pyritään löytämään mahdollisimman kattavasti maatilan toimintaa ja tavoitteiden täyttymistä uhkaavia vaara- ja uhkatekijöitä, eli riskin lähteitä. Riskien arvioinnissa selvitetään haitallisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen suuruutta ja mahdollisuutta toteutua. Riski ei ole riski, ellei sen toteutumisen seuraus ole jollakin tavalla merkityksellinen ja ellei siihen liity jonkinlaisia epävarmuustekijöitä. Kaikkiin haitallisiin tapahtumiin ei koskaan voi varautua etukäteen. Maatilan toiminta on kuitenkin varmemmalla pohjalla, kun epävarmuustekijöitä pyritään ensin ennakoimaan niin kattavasti kuin mahdollista ja sen jälkeen mietitään, mitä voitaisiin itse tehdä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi tulee miettiä, miten sitten toimitaan, jos riski kaikesta huolimatta kuitenkin toteutuu. Riskien suuruuden määrittäminen helpottaa toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen määrittämistä. Riskienhallinta onkin sekä asioiden miettimistä ja kirjaamista että käytännön tekoja. Toimenpiteet ja niiden kustannukset kannattaa suunnitella järkevästi muun toiminnan oheen esimerkiksi maatilan vuosikellon tai TTS-managerin avulla. Näin ei tehdä itselle liian kuormittavaa työohjelmaa. 2. Maatila-RH:n sisältö ja käyttö Maatila-RH-välineet on koostettu siten, että ne kattavat koko edellä kuvatun riskienhallintaprosessin. Myös yksittäisten välineiden käyttö tai välineiden yhdistäminen muihin tarjolla oleviin riskienhallintavälineisiin on mahdollista. Maatila- RH-välineisiin tutustuminen alkaa tämän ohjekirjasen lukemisella. Tämän jälkeen tarkastellaan maatilan toiminnan ja resurssien nykytilannetta suhteessa maatilan riskikarttaan tai tarkastellaan suoraan tilan toimintoja yksityiskohtaisempien tarkistuslistojen avulla. Lopuksi tehdään yhteenveto riskikartoituksen tuloksista ja kootaan sekä arvioidaan tärkeimmät asiat riskianalyysilomakkeeseen. Näiden välineiden avulla maatilalle muodostuu selkeä kokonaiskuva oman toiminnan riskeistä ja toimenpidesuunnitelma tunnistettujen riskien pienentämiseksi. Maatila-RH:ssa käytettävissä ovat seuraavat välineet (kuva 2): Maatilan riskikartta Työturvallisuus-, tuotanto-, omaisuus- ja ympäristöriskien yhteenvetolomakkeet (A-osiot) Työturvallisuus-, tuotanto-, omaisuus- ja ympäristöriskien tarkistuslistat (B-osiot) Riskianalyysilomake Käyttöohjeet (tämä opas) 5

6 1. Lue ohjeet. 2. Käy läpi riskikartta. - Minkälaiset riskit tai osa-alueet ovat tärkeitä maatilallasi? 3. Käy läpi valitsemasi riskilistojen osa-alue. - Aloittaessasi, tutustu ensin B- osan kysymyksiin ja tee yhteenveto A-osaan. Myöhemmin voit ohjata riskien kokonaisuutta helpommin A-osan avulla. 4. Valitse tärkeimmät tai hankalimmat riskit riskianalyysilomakkeeseen - Käsittele ne lomakkeen avulla. Tee toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys esim. vuoden ajalle. Kuva 2. Maatilan riskienhallinnan välineiden avulla maatilan riskit kartoitetaan, arvioidaan ja luodaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan, mutta on samalla on hyödyllistä katsoa, ettei jokin vakava riski tai puute jää korjaamatta tai johon tulisi varautua. 6

7 2.1. Maatilan riskikartta Maatilan riskikartta on kokonaiskuva maatilan riskeistä (kuva 3). Se on ajatusten herättelijä, joka jo itsessään voi toimia riskitekijöiden tarkistuslistana eri osa-alueista. Sitä voi käyttää tietojen kokoamiseen eri riskien lähteistä tai asioiden välisten yhteyksien ja vaikutusten tunnistamiseen. Riskikarttaa voi käyttää myös yhteenvedossa ja toiminnan suunnittelussa riskien kartoituksen jälkeen. Kuva 3. Maatilan riskikartta. Tarkoitus ja tavoite Luoda kokonaiskuva maatilan riskeihin ja Maatilan riskienhallinnan välineperheen sisältöön Tunnistaa karkealla tasolla maatilan toimintaan kohdistuvia riskejä ja uhkia Valita karkealla tasolla tarkemmin analysoitavat asiakohdat Riskikartan rakenne ja sisältö Maatilan riskikartta on yhden sivun kokoinen kuva, jossa esitetään kuusi maatilan riskienhallinnan keskeistä osa-aluetta. Maatilan omaan toimintaan liittyviä osa-alueita ovat maatilalla olevat ihmiset, maatilan tuotanto ja maatilaomaisuus. Maatilan oman toiminnan ulkopuolelta riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon sekä ulkopuolelta maatilaan kohdistuvat riskit tai vaikutukset että maatilan toiminnoista ulkopuolisille aiheutuvat riskit. Kuudentena osa-alueena riskikartassa on maatilan johtamisen ja riskienhallinnan käytännöt ja välineet. Näillä välineillä maatilayrittäjä voi johtaa 7

8 maatilansa kokonaisuutta tuotannon laajentuessa, monipuolistuessa, aloitettaessa maatilatuotantoa tai yleensä lähdettäessä uudistamaan maatilaa. Riskikartan avulla voi myös tarkistaa uusia tavoitteita, joita toiminnalle asetetaan. Yksittäisistä välineistä riskien tarkistus vuosittain voi osoittautua hyödylliseksi myös tuotantokyvyn ja terveyden ylläpitämisen näkökulmasta. Riskikarttaan on osa-alueittain koottu avainsanoja, jotka nostavat esiin mielleyhtymiä ja ideoita maatilan toimintojen mahdollisista uhkatekijöistä ja vaaratilanteista. Nämä eri tekijät voivat aiheuttaa riskejä, vaikuttaa riskeihin tai niihin liittyy muulla tavoin riskejä. Riskikartan pohjalta on laadittu neljä yksityiskohtaisempaa tarkistuslistaa, jotka noudattavat riskikartan otsikointia. Tarkistuslistat käsittelevät työturvallisuutta, tuotantoriskejä, omaisuusriskejä ja ympäristöriskejä. Maatilan riskikartan käyttö: Pysähdy hetkeksi ja tarkastele riskikarttaa oman maatilasi nykytilannetta ajatellen Tarkastele, mihin osioihin katse kiinnittyy ensimmäiseksi tai käy yksitellen riskikartan osaalueet lävitse Mieti itseksesi, mitkä riskikartan osioista tai asioista ovat oman tilasi kannalta erityisen tärkeitä? Ovatko nämä asiat tällä hetkellä kunnossa? Voit myös yhdistää viivojen avulla asioita toisiinsa. Mitä riskienhallinnan kehittämiseksi voisi eri osa-alueilla tehdä? Nimeä löytämäsi riskit käyttäen apuna riskianalyysilomaketta, jos löydät vakavia riskejä pelkästään riskikarttaa katselemalla. Tee yhteenveto löytämistäsi riskeistä riskien tarkistuslistojen lomakeosioon A. Voit myös tehdä merkintöjä riskikarttaan esimerkiksi palotarkastuksen, työterveyshuollon tilakäynnin tai muiden arviointien yhteydessä. Päätä mielessäsi tärkein toimenpide tai tehtävä, johon ryhdyt riskienhallinnan parantamiseksi omalla tilallasi. Korjaa rästiin jäänyt remonttikohde tai korjaa vanha vika. Toimenpide voi liittyä myös siihen, että otat selvää jostain asiasta tai hankit lisätietoa asioista. Kiitä itseäsi, kun olet saanut työn tehtyä. Riskienhallinta on pieniä tekoja. Voit tehdä karttaan merkintöjä. Tyyli on vapaa, mutta voit halutessasi käyttää esim. seuraavia merkkejä: + (plus) Asia on kunnossa. Asia on hoidettu hyvin. Asia on toiminnan vahvuus. (miinus) Asia ei ole kunnossa. Asiassa on parantamisen varaa. Asia on toiminnan heikkous? Asiasta ei ole riittävästi tietoa tai Asia ei koske meitä (tyhjä ruutu tai yliviivattu asia) 8

9 2.2. Tarkistuslistat Tarkistuslistojen rakenne: A- ja B-osat Tarkistuslistojen tavoitteena on tarkastella yhtä osa-aluetta riskikarttaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Tarkistuslistoissa on etukäteen laadittuja kysymyksiä tai väittämiä, jotka auttavat tunnistamaan kyseisen osa-alueen riskejä. Tarkistuslistojen läpikäynnin tavoitteena on saada hyvä kokonaiskuva yhden osa-alueen riskienhallinnan nykytilasta ja tuottaa toimenpideehdotuksia nykytilanteen parantamiseksi. Kuva 4. Maatilan riskienhallinnan välineperheessä on neljä erillistä tarkistuslistaa: 1) Työturvallisuus, 2) Tuotantoriskit, 3) Omaisuusriskit ja 4) Ympäristöriskit. Kaikki tarkistuslistat ovat rakenteeltaan samanlaisia ja niissä on kaksi erillistä osaa: A-osa on kuin sisällysluettelo ja B-osa on yksityiskohtainen kysymyspatteri. A-osa on lyhyt, yhden sivun mittainen lista keskeisistä tarkistuslistan teemaan kuuluvista asioista. A- osaa käytetään kokoamaan tietoja ja ohjaamaan osaalueiden syvempää tilanteen tarkastusta. Siihen voi myös tehdä yhteenvetoja ja merkintöjä asioiden tilanteesta, joita on huomattu riskikartasta tai tarkistuslistojen yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. A-osan sisältö on sama kuin riskikartan vastaava kohta. A-osassa peruskysymys on: onko asia kunnossa vai ei. B-osassa on yksityiskohtaiset tarkistuslistakysymykset kaikista A-osan aiheista. Kysymykset käsittelevät riskiin vaikuttavien tekijöiden olemassaoloa maatilalla ja nykyisten riskienhallintakeinojen riittävyyttä. Kysymykset on laadittu niin, että Kyllä-vastaus merkitsee asian olevan kunnossa ja Ei merkitsee, että toimenpiteet asian kehittämiseksi ovat tarpeen. Osittain kunnossa oleva vastaus merkitään silloin, kun kysymykseen liittyvälle riskille on tehty jo jotakin toimenpiteitä tai asioita on alettu hoitaa kuntoon, mutta silti tiedetään, että asialle pitäisi vielä tehdä jotain. 9

10 Jos teet riskikartoitusta ensimmäistä kertaa, eikä A-osan karkea jaottelu anna riittävästi vinkkejä riskeistä, siirry suotaan B- osion yksityiskohtaisiin kysymyksiin (kuva 5). B-osion yksityiskohtaiset kysymykset auttavat sinua hahmottamaan, millaisista asioista kussakin osa-alueessa on kysymys ja mikä on asian nykytila omalla maatilallasi. A-osa. B-osa. Kuva 5. A-osassa on kunkin kokonaisuuden osa-alueet yhteenvetoa varten. B-osassa on kunkin osaalueen yksityiskohtaisemmat kysymykset. B-osion täyttämisen jälkeen tulisi aina palata takaisin A-osioon ja tarkastella alkuarvion osuvuutta ja tehdä yhteenveto B-osassa havaituista riskeistä. Jotta tunnistetut riskit ja kehittämiskohteet olisi helpompi löytää myöhemminkin, on B-osasta löydetyistä Ei- tai Osittain-vastauksista tehtävä yhteenveto A- osioon ja mielellään merkittävä tarkasti lisätietoihin, mitä asia koskee (Kuva 6).. Riskien yhteenvedon voi tehdä myös riskianalyysilomakkeeseen tarkempaa riskien ja toimenpiteiden arviointia varten (Kuva 7). Muita tarkistuslistojen käyttöä tehostavia vinkkejä: Listoja kannattaa täydentää ja tarkentaa omilla muistiinpanoilla. Myöhemmin on helpompi tällöin palauttaa mieleen, mitä on tarkoitettu. Tunnistetut riskit ja sovitut toimenpiteet pitää aina kirjoittaa ylös. Maatilan riskienhallinnan välineperheessä tähän tarkoitukseen on laadittu erillinen yhteenvetolomake (Riskianalyysitaulukko), mutta muistiinpanot voi kirjata myös erilliselle paperille tai omaan työlistaan. Toimenpiteille laaditaan aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt sekä jatkossa seurataan toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia. Kirjaaminen on tärkeää sen vuoksi, että myöhemmin voidaan seurata, mitä parannuksia on jo saatu aikaan ja arvioida, miten toimenpiteet ovat tehonneet. Kysy kommentteja myös muilta. Mitä mieltä yrittäjäkumppanisi tai tuttavasi on asioista? Näkeekö hän maatilasi riskit ehkä vähän eri tavalla kuin sinä? 10

11 Riskien tarkistuslistojen käyttö: Kuva 6. Yleisohje: 1. silmäile A- osion aihealueet, 2. siirry vastaamaan B- osion kysymyksiin, 3. tee tarpeen mukaan lisämääritykset riskeistä, 4. tee yhteenveto A- osioon tai riskilomakkeeseen. A-osa karkea tarkastelu ja yhteenveto: Tarkistuslistojen A- osan luettelossa on mainittu lyhyesti keskeiset aiheeseen liittyvät riskitekijät. Arvioi, mitkä luettelossa mainitut asiat aiheuttavat merkittäviä riskejä oman maatilasi toiminnoissa. Kirjaa myös osa-alueet jotka tämän karkean arvion perusteella ovat kunnossa. A-osan arviointiasteikko on seuraava: Kunnossa Asia ei aiheuta vaaraa tai haittaa eikä edellytä toimenpiteitä. Ei kunnossa Asia aiheuttaa vaaraa tai haittaa tai edellyttää muusta syystä toimenpiteitä. Ei tietoa Asiasta tai sen vaikutuksista ei ole tietoa. Katso tarvittaessa vinkkejä arviointiin B- osasta. Voit tehdä A-osan taulukkoon myös yhteenvedon B-osan yksityiskohtaisemmista tuloksista. B-osa riskitason tarkastelu: Jokaisesta A-osan yleisestä vaaratekijästä on oma yksityiskohtaisempi kysymyslistansa tarkistuslistan B-osassa. Arvioi näiden kysymysten avulla kuinka merkittävää haittaa tai vaaraa kyseessä oleva asia aiheuttaa, mitkä tekijät erityisesti ovat riskien takana ja ovatko nykyiset hallintatoimenpiteet riittäviä. 11

12 Asteikko B- osassa: Kyllä Asia on kunnossa. Ei tarvetta toimenpiteille. Osittain Asia on osittain kunnossa tai edellyttää muusta syystä jatkotoimenpiteitä. Ei Asia ei ole kunnossa tai siitä ei ole riittävästi tietoa. Tee merkintä löytämistäsi riskeistä tarkistuslistan A- osioon tai riskianalyysilomakkeeseen. B- osion jokaisen osa-alueiden jälkeen sivun alalaidassa on kaksi arviointia auttavaa taulukkoa kohdassa Lisämääritykset. Arvioi tarpeen mukaan tarkastelemaasi osioon liittyvien riskien vakavuutta merkitsemällä rasti sivun alaosassa olevaan riskitaulukkoon (taulukko 1). Riskitaulukossa sekä seurausten vakavuudelle että tapahtuman todennäköisyydelle on kummallekin kolme eri tasoa. Riskin suuruus määritetään riskitaulukon avulla siten, että ensin valitaan riskin toteutuessaan aiheuttamien haitallisten seurausten vakavuus taulukon ylimmän rivin kolmesta vaihtoehdosta ja sen jälkeen arvioidaan haittoja aiheuttavan tapahtuman todennäköisyys taulukon ensimmäisen sarakkeen avulla. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen. Riski saa siten pienimmillään arvon 1 (merkityksetön riski) ja suurimmillaan arvon 5 (sietämätön riski). Taulukko 1. Riskitaulukko riskin suuruuden määrittämiseen Toisessa lisämääritykset kohdan taulukossa arvioidaan kunkin osa-alueen kolme tärkeintä tai vaarallisinta kohdetta tai työtehtävää (taulukko 2). Tämän tyyppinen Top 3 ajattelu on auttaa kohdistamaan ja valitsemaan monista eri työtehtävistä muutaman tärkeimmän kohteen. Tämä ajattelu samalla pakottaa miettimään ja tuntemaan maatilan omia tuotantoprosesseja ja resursseja uusista näkökulmista. Taulukko 2. Top 3- taulukko tärkeimpien tai vaarallisimpien työn osa-alueiden kartoittamiseen. Ohessa Top 3 -taulukko Melu- riskien osa-alueesta. 1B1. Melu. Määritä kolme kovameluisinta työtehtävää:

13 2.2.2 Tarkistuslistojen sisältö Työturvallisuusriskien tarkistuslista Työturvallisuudessa riskin kohteena on maatilalla työskentelevien tai oleskelevien ihmisten terveys. Tilalla työskentelevien terveys voi olla uhattuna työstä johtuvan tapaturman tai maatilan työperäisen sairauden vuoksi. Työturvallisuusriskien toteutumisesta seuraa paitsi fyysisiä tai henkisiä vaurioita, mutta myös menetettyä työaikaa ja työpanosta. Maatalous on tilastojen mukaan yksi vaarallisimmista ammateista, sillä Melan tilastojen mukaan Suomen maatiloilla tapahtuu noin 5000 korvattavaa työtapaturmaa vuosittain. Tilalla vierailevat ja muut sivullisten henkilöt voivat altistua samoille työstä johtuville tapaturmariskeille kuin töissä olevat ihmiset. Lisäksi tilan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden turvallisuus tulee aina arvioida asiakasturvallisuuden kannalta erikseen. Työturvallisuusriskien osa-alueet: - Melu - Lämpöolosuhteet - Kulkureitit tai työtilat - Kemikaalit - Pölyt ja homeet - Koneet ja laitteet - Käsityökalut - Sähkö ja sähkölaitteet - Työn fyysinen kuormittavuus - Työmäärä - Toiminnan suunnittelu - Omat voimavarat - Kuljetukset ja liikenne - Eläinten käsittely - Metsätyöt ja polttopuiden teko Tuotantoriskien tarkistuslista Tuotannolliset tekijät, joiden seurauksena maatilan tuotanto uhkaa keskeytyä, pilaantua, häiriintyä tai loppua, ovat tässä käsitelty tuotantoriskeinä. Tuotantoriskit kohdistuvat mm. maatilan tavoitteisiin, tuotteisiin, tuotantoprosessien toimintaan, talouteen, koneisiin tai tuotantopanoksiin. Tuotantoriskeihin kuuluu osaltaan myös eläinten hyvinvointi ja terveys sekä tuotantoimagoon liittyvät asiat. Tuotantoriskejä koskevan tarkistuslistan A- osan luettelossa on mainittu keskeiset maatilan tuotantoriskien kartoituksen osa-alueet: - Tuotantoprosessit ja talous - Kasvintuotanto - Eläintuotanto - Koneiden käyttövarmuus - Sähkölaitteet - Tiedon hallinta - Polttoaineet ja energia - Työmenetelmät, osaaminen ja aikataulut - Työvoima, lomitus ja urakointi - Yhteistyö ja verkostot - Kuljetukset ja liikennejärjestelyt - Muu tuotannon riskien hallintaa koskeva asia 13

14 Omaisuusriskien tarkistuslista Maatilan omaisuusriskien seuraukset kohdistuvat maatilan omaisuuteen ja sen arvoon. Omaisuusvahinkojen aiheuttajina voivat olla esimerkiksi tulipalo, rakennusten rikkoutumiset, varkaus, ilkivalta ja muut rikokset, epäonnistuneet investoinnit sekä huonosti suunniteltu vakuuttaminen. A- osan luettelossa on mainittu maatilaomaisuuden tärkeimpiä osa-alueita. Arvioi, missä osa-alueessa on olemassa merkittävä haitta tai uhka maatilan omaisuuden arvolle tai on merkittävä omaisuusvahingon mahdollisuus. Omaisuusriskien kartoituksen osa-alueet: - Pihapiiri ja tilusten irtaimisto - Rakennusten kunto - Tulipaloriskit - Lämmitysjärjestelmä - Maaomaisuus - Metsä - Eläimet - Investointien hallinta - Vakuutusten hallinta - Muu omaisuusasia Ympäristöriskien tarkistuslista Maatilan ympäristöriskit kohdistuvat maatilan sisäisistä toiminnoista maatilan ulkopuolelle ympäristöön. Ympäristöriskin vakavuus määritellään haitan asteena ja vaikutuksena tilan ulkopuolisille ihmisille, ekosysteemeille, eläimille ja luonto-olosuhteille. Vakavuutta tulisi arvioida alueellisesti sen mukaan, kuinka suuret ja intensiiviset hajapäästöt alueella on mahdollisuus muodostua. Tähän vaikuttavat tuotannon intensiivisyys, laajuus ja tilayksiköiden tiheys alueella. Ympäristövahingoista saattaa joutua merkittävään korvausvastuuseen ja ympäristöriskien toteutuminen haittaa koko alan toimintaa ja imagoa. A- osan luettelossa on mainittu lyhyesti keskeiset ympäristöön vaikuttavat tekijät maatilalla. Arvioi, mistä luettelossa mainituista tekijöistä on välitön riski ympäristölle. - Jätevedet - Jätteet - Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt - Pellon käyttö ja lannoitus - Raaka-aineiden kulutus ja käyttö - Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen - Muut ympäristöön liittyvät tekijät mm. ympäristöluvat, parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja naapurisopu 14

15 2.3 Riskianalyysi Maatila-RH-välineisiin kuuluvalle Riskianalyysilomakkeelle (kuva 4) kootaan analysointia ja toimenpidetarkastelua varten kaikki merkittävät riskikartan ja tarkistuslistojen avulla löydetyt riskit ja niihin liittyvät toimenpiteet. Analyysin avulla voit luotettavasti tehdä kehittämissuunnittelua ja määrittää tärkeimmät toimenpiteet. Riskianalyysilomake on taulukko, jonka voi täyttää joko käsin tai tietokoneella. Lomakkeeseen kuuluu seuraavat sarakkeet: A. Lähtötiedot - mistä kohteesta tarkastelu on tehty: Kirjaa ylös analyysin tekijät, tarkastelun kohde ja päivämäärä. B. Vaaraa aiheuttava tilanne - kuvaa tapahtuman kulku: Mitä voi sattua, missä paikassa tai mitä työtä tehdessä, millä hetkellä ja keitä tilanteessa on läsnä? Käytä paljon sanoja ja selitä tilanteen kulkua havainnollisesti, sitä helpompaa sinulla on jatkossa! C. Seuraukset - mitä haittaa tilanteesta aiheutuu: Riskiin liittyy aina haitallisia seurauksia: henkilövahinkoja, omaisuushäviöitä, lisäkustannuksia, työn keskeytymistä tms. Kuvaa myös välillisiä vaikutuksia. D. Nykyinen varautuminen ja kommentit - miten asiaa on tähän mennessä hoidettu: Mitä riskiä pienentäviä teknisiä tai rakenteellisia toimenpiteitä on tehty, miten asia on huomioitu työn suunnittelussa tai työmenetelmien valinnassa? E. Riskin suuruuden määrittäminen tehdään kaikista riskianalyysitaulukkoon kirjatuista riskitilanteista. Riskin suuruus määritetään riskitaulukon (taulukko 1) avulla samalla tavalla kuin tarkistuslistojen B-osassakin tehtiin. F. Toimenpide-ehdotukset sarakkeeseen kirjataan käytännön toimenpiteet riskianalyysitaulukkoon kirjattujen riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Kuva 4. Maatilan riskianalyysilomake. 15

16 3. Toimenpide-ehdotukset ja keinojen valinta Kehittämistoimenpiteet ja keinot maatilan riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi tulee perustaa huolelliseen riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Toimenpiteen valinnassa tulee ottaa huomioon, miten tunnistettu riski on uhka maatilan henkilöiden terveyden, tavoitteiden, tuotannon, talouden, omaisuuden tai ympäristön kannalta ja miten tämä uhka voitaisiin torjua mahdollisimman tehokkaasti ja aikaisessa vaiheessa. Toimenpiteiden priorisointi voi perustua havaittujen riskien suuruuteen, mutta usein toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen vaikuttavat myös maatilan sidosryhmien vaatimukset ja oman perheen arvot. Tavoitteet tuotantoon otetaan yleensä asiakkailta ja heidän asiakkaan vaatimuksensa tulee ottaa tilan toimintojen kehittämisessä huomioon. Tuotannon laadun on täytettävä asiakkaiden vaatimukset. Muut sidosryhmät (oma perhe, kuluttajat, lähiympäristö, viranomaiset) vaikuttavat maatilayrittäjän tuotannollisiin päätöksiin ja siten muokkaavat valintakriteeristöä. Näin monitahoisissa maatilan ulkopuolisia asioita sisältävissä kysymyksissä voi mennä helposti sekaisin niin, että toiminta ja toimenpiteiden päämäärät ja merkitys unohtuu tai katoaa. Siksi on tärkeää hetkeksi pysähtyä miettimään, mitkä asiat päätöksiin todella vaikuttavat ja miksi jotain asioita kannattaa toteuttaa ja joitakin ei. Toteutettaville toimenpiteille on tärkeää luoda tärkeysjärjestyksiä, että tehdään oikeita asioita. Lisäksi priorisointi ja toimenpiteet on tehtävä paperille, koska muuten suunnitellut asiat unohtuvat. Riskien hallitsemiseksi oleva keinovalikoima jakaantuu riskien välttämiseen, pienentämiseen, siirtämiseen vakuuttamalla ja riskien säilyttämiseen eli otetaan tietoinen riski. Turvallisuuden hallintakeinot riippuvat siitä, minkälaisia riskit ovat (taulukko 3). Työturvallisuusriskien hallintakeinoja ovat esimerkiksi töiden ennakkosuunnittelu, asianmukaisten teknisten turvalaitteiden ja henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, ohjeiden mukainen toiminta ja kemikaalien ja koneiden ohjeidenmukainen käyttö, riittävien taukojen pitäminen raskaiden työvaiheiden lomassa ja omien henkisten voimavarojen lataaminen vapaa-aikana. Yhtenä varautumiskeinona ovat vakuutukset, mutta ne eivät korvaa muuta kuin riskin toteutumisesta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Siksi vakuutusten rinnalle tarvitaan aina ennakoivaa riskienhallintaa ja muita riskien syntymistä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Riski voidaan myös pitää itsellä ja ottaa tietoinen riski. Sekin on tietysti parempi kuin se, että toimitaan tiedostamattoman riskin kanssa. Mieti tarkemmin, mitä ja miten toimenpiteitä sovelletaan ja toteutetaan omalle maatilalle. Käytä apuna eri tietolähteitä, neuvojia, koulutusta ja tutkimuksia. Tunne tilasi tuotantoprosessit, henkilöiden osaaminen sekä aika-, talous ja työvoimaresurssit. 16

17 Taulukko 3. Esimerkkejä riskien pienentämiseksi. Riskien kohde Keinoja hallita riskejä Työturvallisuus - Siisteyden ja järjestyksen ylläpito - Koneiden ennakoiva huolto ja viallisten laitteiden poistaminen käytöstä - Henkilökohtaisten suojainten asianmukainen käyttö - Työterveyshuollon tarkastukset ja työsuojeluohjeiden noudattaminen - Vaarallisten aineiden merkintä, oikea varastointi ja käyttö - Osaamisen parantaminen ja työtä tukeva koulutus - Stressin hallinta - Työkykyä ylläpitävä toiminta - Muille tiedottaminen ja opastaminen Tuotanto - Tavoitteiden asettaminen - Oikeat tiedot ja taidot, osaaminen - Kannattavuuslaskelmat ja kustannussuunnittelu - Prosessien ja resurssien huomiointi suunnittelussa - Säännölliset resurssien ja toiminnan tarkistukset - Tarkistuslistojen käyttö - Koneiden kunnossapito ja säännölliset huollot - Oikeat raaka-aineet ja materiaalit - Hyvä laadun seuranta ja poikkeamiin reagointi - Tietojen hallinta - Yhteistyöapu ja verkostot - Sopimusten teon ja toteutuksen hallinta - Kuljetuslogistiikan suunnittelu ja hallinta - Työsuhderiskien hallinta ja työvoiman johtamisen hallinta - Omavalvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu Omaisuus - Palotekniset suojaukset kuntoon - Rakennusten ja materiaalien turvaetäisyydet - Palo-osastointi ja rakennemateriaalien suunnittelu - Poistumisteiden suunnittelu ja merkintä - Koeajot ja testien hyödyntäminen - Savunpoisto ja ilmanvaihto kuntoon - Rakenteiden kunnossapito - Murtosuojaukset, avaimet ja lukitus kuntoon - Aidat, portit, valaistus kuntoon - Vakuutusten ja vakuutusehtojen hallinta - Maatilaa koskevan lainsäädännön ja oikeusasioiden perushallinta - Sukupolvenvaihdoksen hallinta - Investointisuunnittelu ja laskenta Ympäristö - Ympäristöasioiden katselmus tilalla - Koulutus ja osaamisen parantaminen - Valvonta ja ympäristön havainnointi - Valumien torjunta vesistöihin - Varautuminen vahinkotilanteisiin ja pelastussuunnittelu - Ympäristölupien vaatimusten hallinta - Maa-ainesten käytön hallinta - Jätteiden kierrätyksen hallinta - Materiaalikulutuksen vähentäminen - Ongelmajätteiden tunnistaminen ja kierrättäminen - Melu- ja hajuhaittojen vähentäminen - Vaarallisten aineiden oikea käsittely ja merkintä - Oikeiden varasto-olosuhteiden tarkistaminen ja säilytysrajoitusten tarkistaminen - Jne 17

18 4. Keskustelua riskien hallinnasta maatilalla Riskien hallinta voidaan yhdistää laadunhallintaan. Maatilan prosessien ja resurssien nykytila tulisi tiedostaa, jotta maatilayrittäjä voi paremmin arvioida tilan toimintaan ja muutoksiin liittyviä riskejä. Maatalouden muutos Suomessa aiheuttaa sen, että maatilojen on oltava entistä paremmin tietoisia tuotantonsa riskeistä ja turvallisuudesta. Merkittäväksi tämän kehityksen tekee viimekädessä se, mikä sen vaikutus on maatalouden työtapoihin, konekapasiteetin kasvuun, toiminnan riskeihin ja turvallisuuteen sekä johtamiseen. Jos tuntee riskinsä, niin voi lähteä sitä kautta selvittämään myös tuotantonsa vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Maatila-RH-riskienhallinnan välineet on tarkoitettu maatilan johtamisen tueksi ja niiden avulla voi vähentää tuotantoprosessien häiriöitä sekä parantaa tuotanto-olosuhteita, mutta tätä tulisi seurata välineitä käyttävillä maatiloilla jatkohankkeessa. Mutta jo sekin olisi arvokasta maatilojen riskien hallinnan kannalta, että tiloilla pysähdytään edes hetkeksi miettimään, mitkä eri tekijät voivat vaarantaa turvallisuutta tilalla tai miten tilan tavoitteiden toteutuminen mahdollisesti on uhattuna. Maatilan riskien hallinta voi toimia myös osana laadun hallintaa, sillä se on erilaisten johtamisperiaatteiden ja hallintakeinojen järjestelmällistä käyttämistä maatilaa uhkaavien riskien tunnistamiseksi, niiden merkityksen arvioimiseksi, toimenpiteiden toteuttamiseksi ja valvomiseksi. Laadukkaassa toiminnassa riskit ovat hallinnassa ja häiriöitä on vähän. Kokonaisvaltaisissa maatilan johtamisen hallintavälineissä tulisi olla myös konkreettisia keinoja pienentää riskejä, kohdentaa ja rajata asioita kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen sekä sisältää välineitä yhteenvetojen tekoon. Maatiloilla hyvän johtamisen tulee viimekädessä näkyä toiminnassa ja tuotannossa parantuneina tuloksina. 5. Kirjallisuutta ja tietolähteitä Granqvist, P., Nenonen, A. & Nurmi, V-P Viljatilojen sähkö- ja paloturvallisuus. Tukesjulkaisu 2/2007. Turvatekniikan keskus. Helsinki. Granqvist, P. ja muut Eläintilojen sähkö- ja paloturvallisuus. TUKES-julkaisu 2/2006. Haapanen, M. Heikura, J. Leino, K Maatila liikeyrityksenä. WSOY. Helsinki. Jokipii, P., Teräväinen, H. & Helin, J Maatilan riskien hallinta. Tieto tuottamaan 110. ProaAgria/MTT. Keuruu. Jokipii, P Laatutyöllä tuloksiin. Maaseutukeskusten liitto. Tieto tuottamaan 89. Keuruu. Karttunen, J., Suutarinen, J., Leppälä, J., Louhelainen, K., Tuure, V-L Suhteellisesti vaarallisimmat maataloustyöt - töiden organisoinnilla turvallisuutta ja tehokkuutta maitotiloille. Työtehoseuran julkaisuja 397: 75 p. Kivinen, T Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu. MTT:n selvityksiä 87. MTT. Kotieläintilojen huoltovarmuus - opas MTT. Vihti. Kuikko, T Työturvallisuus ja sen valvonta. Talentum.Helsinki. 18

19 Murtonen, M Riskien arviointi työpaikalla työkirja. STM Työsuojeluosasto, Tampere. Mäkelä, Klemola, Lahin Opas maatilan töiden suunnitteluun Tuotanto laajenee- riittääkö aika ja kestääkö terveys. Työtehoseura. Helsinki. Pesonen, L., Nurkka, P., Norros, L., Taulavuori, T., Virolainen, V., Kaivosoja, J., Mattila, T., Suutarinen, J Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen. Maaja elintarviketalous 97: 103 s. Puumala, M. & Grönroos, J Kotieläintalouden ympäristökuormituksen vähentäminen. Suomen ympäristö 708. SYKE. Helsinki. Pääkkönen, R ym Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö. 99 s. PK- yrityksen riskinhallinta Tuotteet ja tuotanto. Tampere Rikkonen, P., Aakkula, J., Grönroos, J., Haapala, H., Manni, J., Pyykkönen, S., Tapio, P Ennakoiden kohti kestävää maataloutta - ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen Loppuraportti. MTT:n selvityksiä 116. MTT. Helsinki. Suokannas, A., Salovuo, H., Ronkainen, P., Heino, A., Hovinen, M., Kasanen, I., Raussi, S., Kaihilahti, J., Aisla, A-M., Saastamoinen, S., Alasuutari, S. & Manninen, E Maidon laatu, eläinten utareterveys, käyttäytyminen ja hyvinvointi automaattilypsyssä. Maa- ja elintarviketalous 62. MTT. Suomi, P., Lötjönen, T., Mikkola, H. J., Kirkkari, A.-M., Palva, R Viljan korjuu ja varastointi laajenevalla viljatilalla. Maa- ja elintarviketalous 31: 100 s. + 1 liite. SVK Maatilojen palontorjunta Turvaohje Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto. TYHYä tiloille Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. MELA 2004, Työsuojelu maatalouslomituksessa Työturvallisuuskeskus, maatalousalojen työalatoimikunta. 80 s. Vihtonen, T. Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen Mela: Työturvallisuus maataloudessa: Työtehoseura: TTS-manager: MTT: Taloustohtori: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori ProAgria: Yrityspalvelut: Työterveyslaitos: Maatalousyrittäjien työterveyshuollon sivut: Tapiola: Maa- ja metsätalouden palvelut: 19

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Tiina Mattila Alina Sinisalo Markku Lätti (toim.) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43 Nurmijärvi 2010 Työntekijöiden

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Riskit esiin ja ojennukseen!

Riskit esiin ja ojennukseen! Riskit esiin ja ojennukseen! Haavoittuvuusanalyysin työkirjanen Sisällysluettelo Haavoittuvuusanalyysi avuksi riskienhallintaan...3 PK-HAAVA...4 Riskien tunnistaminen...4 1 Henkilöt...6 2 Talous...13 3

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006

Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006 Maatilan riskianalyysi Maaseutuyrityksen riskienhallintaseminaari 22. - 24.11.2006 Mervi Murtonen, VTT Marja Kallioniemi, MTT Jarkko Leppälä, MTT Alustuksen teemana on maatilan riskienhallinnan kokonaisuus

Lisätiedot

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi SUOMEN YMPÄRISTÖ laitoksen toimintaa. Käytännössä se on suuressa määrin päästöjen hallintaa, jossa erityisesti häiriöpäästöjen osuus korostuu nyt ja tulevaisuudessa. Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot