Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista"

Transkriptio

1 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 gg

2

3 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Kuva: Vt 12 - Tampere, Heikki Ikonen Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista,. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008, 31 s. + liitt. 18 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Rautatie, Maantie, Riskienhallinta, Turvallisuus, Infrarakentaminen Aiheluokka: 40, U 331 TIIVISTELMÄ Ratahallintokeskus ja Tiehallinto käynnistivät vuoden 2008 alusta koko infraalaa koskevan työterveys- ja työturvallisuusriskeihin liittyvän yhteishankkeen Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, jonka päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä. Riskienarviointimenetelmän avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tässä tutkimuksen osavaiheessa on selvitetty kyselytutkimuksella riskienarvioinnin nykyistä osaamista ja käyttöä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin 352 eri organisaation edustajalle, jotka työskentelevät riskienarvioinnin parissa ja/tai infraalalla. Kysely toteutettiin sähköisenä ja siihen oli mahdollista vastata tammi helmikuussa Kyselyn vastausprojektiksi muodostui 33 %. Vastaajien organisaatioissa riskienarviointia käytettään eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 %). Riskienarviointi ajoittuu useimmiten hankkeen suunnitteluvaiheeseen (66 %), hankkeen valmisteluvaiheeseen (64 %) ja rakentamiseen (55 %). Riskienhallintasuunnitelman laatii useimmiten hankkeen projektinjohto. Vastaajista 88 % oli sitä mieltä, että riskienhallinta liittyy turvallisuusjohtamiseen. Lisäksi 91 % vastaajista piti riskienhallinnasta saatavia hyötyjä merkittävinä rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienarviointia vaativiksi tahoiksi tai seikoiksi ilmoitettiin tilaaja (55 % vastaajista), omat ohjeet (54 %), lainsäädäntö (53 %) ja oma turvallisuusjärjestelmä (51 %). Eniten riskienarvioinnin toteuttamista estävinä tahoina pidettiin rakennuttajaa (53 %) ja urakoitsijaa (42 %). Riskienarviointia estäviksi tai vaikeuttaviksi seikoiksi ilmoitettiin puutteellinen tietämys riskienarvioinnista (59 %), epäselvät vastuu- ja tehtäväjaot (58 %), asenteet ja ennakkoluulot (57 %), kiire (56 %) sekä puutteellinen koulutus ja perehdytys (55 %). Eniten riskienarvioinnissa tarvitaan parannusta juuri koulutuksessa ja perehdytyksessä (63 % vastaajista) sekä tilaajavaatimuksissa (53 %). osoitti, että riskienarvioinnista ollaan kiinnostuneita ja sitä pidetään tärkeänä. Riskienarvioinnin nykyinen osaaminen ei kuitenkaan ole vielä riittävää, joten aiheeseen liittyvälle koulutukselle ja perehdytykselle on tarvetta. Samoin ilmeni tarve yhtenäisille riskienhallinnan vaatimuksille ja työkaluille, sillä menetelmien, työkalujen ja ohjeiden kirjo on tällä hetkellä laaja. Esiin nousivat myös asenteet riskienarviointia kohtaan. Rakennushankkeiden eri osapuolten asenteiden tulisi muuttua, jotta riskienarvioinnin käyttö yleistyisi, yhtenäistyisi ja helpottuisi. Kyselytutkimuksen mukaan ris-

6 kienarviointi ei kuulu vain suunnittelijoille vaan myös rakennuttajat, urakoitsijat ja kaikki muut rakennushankkeeseen osallistuvat tahot ovat merkittävässä roolissa riskienarvioinnin käyttämisessä rakennushankkeissa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään riskienarviointimenetelmän kehittämisessä sekä aihepiiriin liittyvän koulutuksen järjestämisessä.

7 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, Enkätstudie. Helsingfors Vägförvaltningen, Centralförvaltningen. Vägförvaltningens interna publikationer 37/2008, 31 s. + bilagor 18 s. ISSN , TIEH v. Ämnesord: Arbetarskydd, Riskhantering, Infrastruktur, Byggnadsprojekt Ämnesklass: 40, U 331 SAMMANFATTNING Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningen inledde i början av 2008 samprojektet Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, som berör arbetshälso- och arbetarskyddsriskerna i hela infrabranschen. Projektets huvudmålsättning är att utveckla en metod för riskbedömning. Med hjälp av riskbedömningsmetoden kan man identifiera risker som hotar ett byggnadsprojekts säkerhet på ett konsekvent sätt och i ett så tidigt skede som möjligt, innan risken eventuellt blir verklighet. I detta delskede av undersökningen har man med hjälp av en enkätundersökning kartlagt det nuvarande kunnandet om riskbedömning och dess användning i olika organisationer, samt önskemål och förslag till utveckling av utnyttjandet av riskbedömning vid projekt i infrabranschen. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och den skickades till representanter för 352 olika organisationer. Dessa representanter arbetar med riskbedömning och/eller inom infrabranschen. Enkäten genomfördes elektroniskt och svarstiden var i januari-februari Enkätens svarsprocent blev 33 %. I de svarandes organisationer används riskbedömning mest som en del av planeringen (60 % av de svarande) och i sammanställningen av säkerhetsdokument (56 %). Riskbedömningen sammanfaller ofta med projektets planeringsskede (66 %), förberedande skede (64 %) och byggnadsskede (55 %). Riskhanteringsplanen utarbetas oftast av projektledningen. Av de svarande ansåg 88 % att riskhantering hör ihop med säkerhetsledning. Vidare ansåg 91 % av de svarande, att nyttan som fås av riskhantering är av stor betydelse för säkerställandet av säkerheten vid byggnadsprojekt. Aktörer eller faktorer som ansågs ställa krav om riskbedömning var beställaren (55 % av de svarande), egna instruktioner (54 %) och det egna säkerhetssystemet (51 %). Aktörer som mest ansågs hindra genomförandet av riskbedömning var byggherren (53 %) och entreprenören (42 %). Faktorer som hindrar eller försvårar riskbedömningen ansågs vara bristfällig kunskap om riskbedömning (59 %), oklar ansvars- och arbetsfördelning (58 %), attityder och fördomar (57 %), brådska (56 %) samt bristfällig utbildning och arbetsorientering (55 %). De största förbättringarna inom riskbedömningen behövs just gällande utbildning och arbetsorientering (63 % av de svarande) samt beställarens krav (53 %). Enkätundersökningen visade, att intresse för riskbedömning finns och att det anses vara viktigt. Trots det är det nuvarande kunnandet om riskbedömning inte ännu tillräckligt, följaktligen finns det behov av utbildning och orientering inom området. Likaså framgick ett behov av enhetliga krav på och verktyg för riskhantering, eftersom floran av metoder, verktyg och direktiv är brokig för tillfället. Man lyfte också fram attityderna gentemot riskbedömning. Attityderna hos de olika parterna inom byggnadsprojekten borde förändras, för att

8 utnyttjandet av riskbedömning skall bli vanligare, mera enhetligt och lättare. Enligt enkätundersökningen hör riskbedömning inte endast till planerarna, utan också byggherrarna, entreprenörerna och alla andra parter inom ett byggnadsprojekt spelar en betydande roll för utnyttjandet av riskbedömning i byggnadsprojekt. Enkätens resultat kommer att utnyttjas i utvecklandet av en riskbedömningsmetod samt för planeringen av utbildning inom området.

9 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, Questionnaire survey. Helsinki Finnish Road Administration, Head Office. Finnish Road Administration internal publications 37/2008, 31 pages. + Appendix 18 pages ISSN , TIEH v. Key words: Occupational safety, Risk management, Infrastructure, Construction projects Subject class: 40, U 331 SUMMARY At the beginning of 2008, the Finnish Rail Administration and the Finnish Road Administration commissioned a joint project covering occupational health and safety risks for the whole infrastructure sector Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, with the primary objective of developing a risk assessment methodology. The risk assessment methodology will allow the risks that threaten safety in construction projects to be identified logically and at as early a stage as possible before the possible occurrence of the risk. At the interim stage of this research a questionnaire survey was used to clarify current skills and practice in risk assessment in different organisations as well as hopes and expectations for the development of the use of risk assessment in infrastructure sector projects. The research was implemented through a questionnaire survey and was sent to 352 representatives of different organisations who work in the field of risk assessment and/or the infrastructure sector. The questionnaire was delivered electronically and it was possible to reply during January - February The rate of response to the questionnaire was 33%. In the respondents organisations, risk assessment is mostly used as part of planning (60 % of respondents) and in drawing up safety documentation (56 %). Risk assessment is most often scheduled during the planning phase (66 %), the project preparatory phase (64 %) and during construction (55 %). The risk management plan is most commonly drawn up within the project management team. 88 % of the respondents considered that risk management was part of safety management. In addition, 91 % of respondents considered the benefits from risk management to be significant in ensuring safety in construction projects. The parties or factors requiring risk assessment were the ordering organisation (55 % of respondents), internal rules (54 %), legislation (53 %) and internal safety systems (51 %). The main parties resisting the implementation of risk assessment were regarded as being the developer (53 %) and contractor (42 %). Factors that prevented risk assessment or made it more difficult were reported as deficiencies in knowledge about risk assessment (59 %), uncertain division of responsibility and work (58 %), attitudes and prejudice (57 %), time pressures (56 %) and deficiencies in training and induction (55 %). Most improvement in risk assessment was needed precisely in training and induction (63 % of respondents) as well as in requirements from the ordering organisation (53 %). The questionnaire survey showed that people are interested in risk assessment and it is considered important. However, current skills in risk assessment are not sufficient and there is a need for training and induction related

10 to this subject. At the same time there was shown to be a need for uniform requirements and tools for risk management, as there is a broad spectrum of methods, tools and rules at the moment. Attitudes towards risk assessment also came to the fore. The attitudes of the different parties in construction projects need to change so that the use of risk assessment becomes common, consistent and easier. According to the questionnaire survey, risk assessment is not just for the planners, but developers, contactors and all the other parties who are involved in a construction project also have a significant role in the use of risk assessment in construction projects. The results of the survey will be used in developing a risk assessment methodology as well as in organising training in this subject.

11 ESIPUHE Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhteishanke Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista työn päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tutkimusta rahoittivat Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan lisäksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. Tutkimus on jaettu kolmeen osavaiheeseen, joista jokaisesta julkaistaan oma erillinen raportti. Tämän osavaiheen raportti käsittelee tutkimusta, jossa on selvitetty riskienarvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita kyselytutkimuksella. Koko tutkimuksen tuloksena tullaan laatimaan kirjallinen riskienarviointimenetelmä rakennushankkeen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Menetelmä tulee sisältämään tarvittavat työkalut sekä käyttöohjeen ja se tulee kattavasti maanrakennusalan käyttöön. Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään riskienarviointiin liittyvää koulutusta. Tutkimuksen käytännön työtä on ohjannut johtoryhmä, johon kuuluivat Erkki Takkinen Harri Yli-Villamo Simo Sauni Jukka Karjalainen Mauri Pukkila Heikki Ikonen Esko Tuhola Peter Molin Outi Lehti-Miikkulainen Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi ryhmäpäällikkö Outi Lehti- Miikkulainen. Tutkimusryhmässä olivat mukana suunnittelijat Mervi Harju, Jaana Ojala ja Terhi Svenns Ramboll Finland Oy:stä. Tampereella elokuussa 2008

12

13 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 11 Sisältö 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen toteutus 15 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Riskienarvioinnin nykyinen sisältö vastaajien organisaatioissa Riskienarvioinnin mahdollisuudet ja esteet Odotukset kehitystyölle 29 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 33 4 LIITTEET 35

14 12 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, Kuvaluettelo Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio...17 Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa...18 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen...19 Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa...20 Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta..21 Kuva 6. Vaarojen ja riskien tunnistamiseen käytettävät menettelyt vastaajan organisaatiossa...22 Kuva 7. Riskienarvioinnissa turvallisuuden kannalta tarkasteltavat osaalueet vastaajien näkökulmasta...24 Kuva 8. Riskienhallinnan liittyminen turvallisuusjohtamiseen vastaajan näkökulmasta...25 Kuva 9. Riskienhallinnasta saatavat hyödyt rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamisessa...26 Kuva 10. Riskienarviointia vaativa taho tai seikka vastaajan näkökulmasta...27 Kuva 11. Tekijät, jotka vaikeuttavat tai estävät riskienarvioinnin toteuttamisen osana rakennushanketta...29 Kuva 12. Osa-alueet, joissa riskienarviointi kaipaa parannusta vastaajien näkökulmasta...30 Kuva 13. Vastaajien mielipide siitä, onko riskienahllinta tärkeä osa rakennushankkeen toteuttamista...32

15 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 13 Taulukkoluettelo Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain...17

16

17 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO 15 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen keskeiset turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tämän tutkimushankkeen yhden osavaiheen muodosti kyselytutkimus, jonka toteutus ja tulokset on kuvattu tässä raportissa. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa riskienarvioinnin nykyisestä osaamisesta ja käytöstä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Kyselytutkimuksen tulokset toimivat lähtökohtana riskienarviointimenetelmän kehitystyölle. Kyselyyn valittiin eri organisaatioiden edustajia, jotta saataisiin vastauksia mahdollisimman monista eri tarkastelunäkökulmista. Kyselytutkimuksen kysymyksissä oli annettu valmiita vaihtoehtoja vastausten tueksi ja varmistamaan kysymysten ymmärrettävyys, mutta useimmissa kohdissa oli varattu tilaa myös vapaille kommenteille ja ehdotuksille. 1.2 Tutkimuksen toteutus Kyselyn osallistujiksi valittiin riskienhallinnan ja rakentamisen alalla työskenteleviä viranomaisten, rakennusliikkeiden, rakennusalan keskeisten järjestöjen, vakuutusyhtiöiden, tutkimuslaitosten sekä rakennuttaja- ja riskienhallintakonsulttien edustajia. Kappaleessa 2.1 taulukossa 1 on esitetty jakauma henkilöistä toimialoittain, joille kysely osoitettiin. Pääsääntöisesti kysely lähetettiin toimialoittain tarkasteltuna viranomaisille, urakoitsijoille sekä konsultin edustajille. Viranomaistoimiala kattaa henkilöitä ministeriöistä, Ratahallintokeskuksesta, Tiehallinnosta, Finaviasta, Merenkulkulaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Säteily- ja turvakeskuksesta. Kunnista mukana olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Virrat, Hämeenkyrö sekä Savonlinna. Konsultin ja urakoitsijan edustajat on valittu Infra-alalta mahdollisimman kattavasti eri organisaatioista, suunnittelusta, rakennuttamispalveluista sekä rakentamisesta. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin yhteensä alun perin 343 eri toimialojen edustajalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Tänä aikana vastaajia lisättiin alkuperäiseen postituslistaan yhteensä yhdeksän henkilöä, jotka ilmoitettiin kyselyn kautta tai lähestymällä konsultin edustajaa erillisellä sähköpostiviestillä. Näin ollen kyselyn otanta oli kaiken kaikkiaan 352 henkilöä. Määräaikaan mennessä kyselyyn saatiin yhteensä 116 vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 33 %. Kaikki vastaukset otettiin mukaan tulosten tarkasteluun, joten hylkäysprosentti oli 0 %.

18 16 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä internetissä. Kyselyyn osallistuville lähetettiin sähköpostitse linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Linkin kautta vastaajalle avautui internetin kyselylomake. Vastaaja saattoi täyttää kyselylomaketta usealla eri kerralla, mikäli lomakkeen täyttäminen loppuun asti ei ollut mahdollisista yhdellä kerralla. Kyselylomake on liitteenä 1. Kysymyksiä oli kolmen tyyppisiä: - valintakysymykset, joissa vastaaja saattoi valita vain yhden esitetyistä vastausvaihtoehdoista - monivalintakysymyksiä, joissa oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto - avoimet kysymykset, joissa ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja vaan avoin tekstikenttä Kysely oli jaettu neljään eri tarkastelukategoriaan, joissa selvitettiin: 1) vastaajan taustoja ja nykyistä riskienhallinnan osaamisen tasoa ja käyttöä osana omaa työntekoa, 2) vastaajan organisaation riskienarvioinnin nykyistä sisältöä, 3) riskienhallinnan mahdollisuuksia ja esteitä sekä 4) vastaajan odotuksia tältä kehitystyöltä. Kyselytutkimuksen tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa näiden kategorioiden mukaisessa järjestyksessä. Kyselytutkimuksen toteutusta pidetään hankkeen kannalta onnistuneena. Kyselyn tutkimustuloksilla saatiin arvokasta tietoa riskien arvioinnin käytön nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Kysymysten asettelua pidetään hankkeen kannalta melko onnistuneena, sillä vain yksittäisten kysymysten vastaukset olivat jokseenkin tulkinnanvaraisia. Kyselyn vastausprosentti oli odotettu, ellei jopa hieman odotettua parempi. Vastaajia kyselyyn oli valittu useilta eri toimialoilta ja tätä jakoa voidaan pitää kyselyn luonteeseen nähden kattavana ja tuloksia näin ollen pystytään merkittävästi hyödyntämään menetelmän kehittämisessä ja alan nykyisten käytäntöjen kehittämisessä.

19 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 17 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 2.1 Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Kyselyyn vastanneista suuri osa oli konsulttien edustajia (41 %). Toiseksi eniten vastasivat viranomaiset (26 %) ja urakoitsijoiden edustajat (16 %). Kuvassa 1 on esitetty kyselyyn vastanneet heidän taustaorganisaationsa mukaan, kyselyssä valtion viranomaiset oli jaettu työsuojeluun ja muihin viranomaistehtäviin. Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi 6 vastaajaa ilmoitti jonkin muun organisaation, toimialan tai tehtävän, jotka olivat tutkimus, koulutus, valtiosektori ja työsuojelusihteerin toimi. Kysymykseen vastasi yhteensä 116 henkilöä. Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio. Kuvassa vastaajien määrä prosentteina kaikista vastaajista sekä lukumäärällisesti (N=116). Taulukossa 1 on esitetty jakaumat kyselyyn osallistuvista toimialoista sekä kyselyyn osallistuneiden toimialojen vastausmäärä. Raportissa verrataan jatkossa kyselyssä saatuja tuloksia toimialoittain, tällöin viranomaiset käsittävät sekä työsuojeluviranomaisten että muut valtion viranomaisten vastaukset. Tässä raportissa ristiintaulukointeja kyselytutkimuksen tuloksista on tehty viranomaisten, urakoitsijoiden ja konsultin edustajien kesken, koska he edustavat kyselyssä kolmea suurinta toimialaa, joille kysely osoitettiin. Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain Toimiala Kysely lähetettiin (kpl) Kysely lähetettiin (%) Kyselyyn vastasi (kpl) Kyselyyn vastasi (%) Viranomainen ,0 % 30 25,9 % Kuntasektori 27 7,7 % 12 10,3 % Konsultti 97 27,6 % 18 15,5 % Urakoitsija 91 25,9 % 48 41,4 % Vakuutusala 8 2,3 % 2 1,7 % Muut 13 3,7 % 6 5,2 % Yhteensä ,0 % ,0 %

20 18 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Riskienarviointia käytettiin vastaajien organisaatioissa eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 % vastaajista). 43 % vastaajista ilmoitti, että riskienarviointia käytetään turvallisuussuunnitelman laadinnassa (kuva 2). Esitettyjen vastausvaihtoehtojen lisäksi muiksi tehtäviksi 18 % vastaajista ilmoitti hankinnan ja tarjoustoiminnan, suunnittelun, valvonnan ja tarkistustehtävät, työsuojelun, koulutuksen ja ympäristöriskien arvioinnin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 111 henkilöä, joten kysymykseen keskimäärin annettiin vastauksia 2,5 per vastaaja. Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa (N=111). Tarkasteltaessa eri organisaatioiden edustajia omina ryhminään todettiin eroja riskienarvioinnin käytössä. Konsulttitoiminnassa riskienarviointia käytetään eniten suunnitelmien osana (72 % konsulttien edustajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (57 %). Viranomaiset käyttivät riskienarviointia eniten turvallisuusasiakirjan laadinnassa (73 % viranomaisista) ja toiseksi eniten suunnitelmien osana (62 %). Urakoitsijoiden edustajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten turvallisuussuunnitelman ja työmaasuunnitelman laadinnassa (78 %). Myös vaarallisten töiden suunnittelussa urakoitsijat käyttävät riskienarviointia (72 %). Vastaajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten hankkeen suunnitteluvaiheessa (66 % vastaajista) ja valmisteluvaiheessa (64 %) mutta myös rakentamisen aikana (55 %). Kuvassa 3 on esitetty riskienarvioinnin ajoittumista. Kohdan muulloin, milloin? valinneet ilmoittivat riskienarviointia käytettävän tarjousvaiheessa ja tarjoajien valinnassa, suunnittelun pohjana sekä toteutuksessa. Lisäksi riskienarviointia mainittiin käytettävän tarkastusvaiheessa sekä työntekijöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä. Vastaajat (2 kpl), jotka kertoivat riskienarviointia käytettävän tarkastusvaiheessa, eivät eritelleet tarkemmin vastaustaan. Vastaaja, joka valitsi kohdan ei koskaan, ei perustellut vastaustaan. Vastaajat saattoivat valita useamman vastausvaihtoehdon. Kysymykseen vastasi 112 henkilöä.

21 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 19 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen (N=112). Yhteensä 22 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarvioinnin käyttöä organisaatiossaan. Vapaamuotoisia kommentteja oli annettu seuraavasti: - riskienarvioinnin laajuus riippuu hankkeen suuruudesta (3 kpl) - riskienarviointi on kiinteä osa hanketta, kulkee koko prosessin mukana suunnittelusta toteutukseen (3 kpl) - riskienarviointia käytetään kaikissa hankkeen vaiheissa (2 kpl) - työmaan aloituspalaverissa kerrotaan ne työvaiheet, joita riskienarviointi koskee, työtehtäväkohtainen riskienarviointi (2 kpl) - riskienarviointi on osa hyvää suunnittelua (2 kpl) - riskienarviointi sisällytetään tarjousvaiheeseen - tarjoajien ja urakan toteuttajien valinnassa, vaikutusta mm. turvallisuuteen - tilaajan riskit: tilaajan asettamat riskienhallintavaatimukset urakassa mm. turvallisuusasiakirjan vaatimukset - maaperäpuhdistus: riskienarviointia käytetään kunnostustarpeen ja laajuuden määrittelyssä - geosuunnittelussa ja -rakentamisessa - uusia laitehankintoja tehtäessä laboratorioon - riskienarviointi laaditaan yhteistyössä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa varsinkin isoissa ja monimuotoisissa hankkeissa - riskienarviointi erillinen raportti/analyysi osana toimitilaturvallisuussuunnittelua - riskienarviointi laaditaan, kun se erikseen tilataan - riskienarviointia ei aina vaadita tarjouksissa, ei tiedetä antaako tilaaja sille painoarvoa lainkaan ja että tuleeko se silloin sisällyttää työhön Seuraavassa on muutamia suoria lainauksia riskienarvioinnin käyttöön liittyvistä vastauksista:

22 20 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Olen huomannut, että asiakkaat käyttävät riskienarviointia eniten silloin, kun projektijohto näkee hyötyvän siitä tai sitä siltä vaaditaan (investoija, lainsäädäntö). Jos kukaan riskienarvioinnin jatkuvaa toteuttamista projektinjohdolta ei vaadi eikä projektijohto koe hyötyvän siitä itse, niin sitä ei myöskään toteuteta. Hyvä suunnittelu sisältää riskienhallinnan toisaalta voitaisiin puhua vain paremmasta ohjeiden mukaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Riskien arviointi pitää lähteä piirustuspöydältä. Pitää suunnitella rakennushankkeessa putoamissuojaus ja menetelmät etukäteen. Riskien tunnistaminen pitää yltää aina lopullisen työn suorittamiseen. Työn suorittajan esim. elementtiasentajan pitää tietää / tunnistaa oman työnsä riskit ja suojautua myös niiltä. Riskienarvioinnin ajoittumisen lisäksi kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, miten riskienarviointi toteutetaan nykyisellään heidän organisaatioissaan. 41 % vastaajista ilmoitti, että hankkeen projektinjohto laatii riskienhallintasuunnitelman (kuva 4). Toiseksi useimmin riskienhallintasuunnitelman laati hankkeen suunnittelija (29 % vastaajista), ja muissa tapauksissa organisaation oma riskienhallintakoordinaattori (15 %), ulkopuolinen asiantuntija (8 %) ja muu ulkopuolinen taho (5 %). Kolmasosa vastaajista ilmoitti, että heidän organisaatiossaan riskienarviointi toteutetaan työryhmässä, jossa tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja muut tahot keskustelevat hankkeen vaara- ja riskitekijöistä. 12 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole käytössä erillistä riskienarviointimenetelmää tai suunnitelmaa. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto ja siihen vastasi yhteensä 107 henkilöä. Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa (N=107). Neljäsosalla vastaajista riskienarviointi toteutettiin omassa organisaatiossa käyttäen vakiintunutta riskienarviointimenetelmää. Yhteensä 17 vastaajaa nimesi tai tarkensi käytettyä riskienarviointimenetelmää. Menetelmiä olivat muun muassa POA, HAZOP, SOILSRISK, RiskiArvi, Sähköalojen Rassi -

23 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 21 riskienarviointimenetelmä (TTK), Katuturva, Kiha, Soili sekä 5-portainen riskienarviointimenetelmä. Lisäksi mainittiin käytettävän kokonaisvaltaista riskienarviointimenetelmää sekä oman organisaation erillisiä lomakkeita ja malleja (esim. Ramboll, Skanska, STM ja VTT). Kohdan Muuten, miten? valinneet kahdeksan vastaajaa kertoivat, että riskienarviointia toteutetaan yhteistyössä konsultin kanssa, urakoitsijan valinnan jälkeen sopimuskatselmuksessa (osana turvallisuusasiakirjaa), tarkastustoiminnassa ja työmaavalvonnassa osana valvontasuunnitelmaa sekä työryhmämietintänä. Eräs vastaaja lisäksi tarkensi, että riskienarviointi toteutetaan aina tapauskohtaisesti. Lisäksi yhteensä 24 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarviointimenetelmien käyttöä. Heistä viisi ilmoitti, että omassa organisaatiossa käytetään itselle hyväksi todettua riskienarviointimenetelmää hankekohtaisesti räätälöitynä. Kolmen vastaajan mukaan menetelmä ja suoritustapa riippuu hankkeen laajuudesta. Kahden vastaajan organisaatiossa käytetään työsuojeluriskien arviointimenetelmää. Yksi kyselyyn vastanneista totesi, että organisaatiossa on käytössä omat lomakkeet ja raporttipohjat ja tiedot kerätään haastatteluin. Erään vastaajan mukaan laajoissa hankkeissa tehdään kartoitus tilaajan ja sidosryhmien kanssa ja suppeammissa hankkeissa kartoitus tehdään organisaation oman riskien arvioitsijan ja pääsuunnittelijan/projektipäällikön kanssa. Eräässä vastauksessa kerrottiin, että suunnittelija arvioi riskit ja toisessa, että työmaan aloituskokouksessa käydään laajemmin ja laajemman porukan kanssa lävitse työturvallisuus ym. riskitekijät. Eräässä organisaatiossa on käytössä Riskien arviointi työpaikalla -työkirja (STM Työsuojeluosasto). Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaiheet, jotka heidän mielestään kuuluvat riskienarviointiin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 113 henkilöä. Vaarojen tunnistamista pidetään oleellisena osana riskienarviointia, sillä tätä mieltä olivat lähes kaikki kyselyyn osallistuneet (98 % vastaajista). Riskien suuruuden arviointi ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi koettiin seuraavaksi tärkeimpinä vaiheina riskienarvioinnissa (93 % vastaajista). Kuvasta 5 on esitetty esille tulleet riskienarvioinnin vaiheet. Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta (N=113).

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Arkaluonteisen aineiston elämä EUhankkeessa

Arkaluonteisen aineiston elämä EUhankkeessa Arkaluonteisen aineiston elämä EUhankkeessa Kesytä aineistokaaos - seminaari tutkimusaineistojen hallinnasta 9.11.2016 Paula Kuusipalo 9.11.2016 EduMAP hanke pähkinänkuoressa Rahoittaja: EU Horizon 2020

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda riskienhallinnan teoriaa riskienhallinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot