Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista"

Transkriptio

1 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 gg

2

3 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Kuva: Vt 12 - Tampere, Heikki Ikonen Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista,. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008, 31 s. + liitt. 18 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Rautatie, Maantie, Riskienhallinta, Turvallisuus, Infrarakentaminen Aiheluokka: 40, U 331 TIIVISTELMÄ Ratahallintokeskus ja Tiehallinto käynnistivät vuoden 2008 alusta koko infraalaa koskevan työterveys- ja työturvallisuusriskeihin liittyvän yhteishankkeen Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, jonka päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä. Riskienarviointimenetelmän avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tässä tutkimuksen osavaiheessa on selvitetty kyselytutkimuksella riskienarvioinnin nykyistä osaamista ja käyttöä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin 352 eri organisaation edustajalle, jotka työskentelevät riskienarvioinnin parissa ja/tai infraalalla. Kysely toteutettiin sähköisenä ja siihen oli mahdollista vastata tammi helmikuussa Kyselyn vastausprojektiksi muodostui 33 %. Vastaajien organisaatioissa riskienarviointia käytettään eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 %). Riskienarviointi ajoittuu useimmiten hankkeen suunnitteluvaiheeseen (66 %), hankkeen valmisteluvaiheeseen (64 %) ja rakentamiseen (55 %). Riskienhallintasuunnitelman laatii useimmiten hankkeen projektinjohto. Vastaajista 88 % oli sitä mieltä, että riskienhallinta liittyy turvallisuusjohtamiseen. Lisäksi 91 % vastaajista piti riskienhallinnasta saatavia hyötyjä merkittävinä rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienarviointia vaativiksi tahoiksi tai seikoiksi ilmoitettiin tilaaja (55 % vastaajista), omat ohjeet (54 %), lainsäädäntö (53 %) ja oma turvallisuusjärjestelmä (51 %). Eniten riskienarvioinnin toteuttamista estävinä tahoina pidettiin rakennuttajaa (53 %) ja urakoitsijaa (42 %). Riskienarviointia estäviksi tai vaikeuttaviksi seikoiksi ilmoitettiin puutteellinen tietämys riskienarvioinnista (59 %), epäselvät vastuu- ja tehtäväjaot (58 %), asenteet ja ennakkoluulot (57 %), kiire (56 %) sekä puutteellinen koulutus ja perehdytys (55 %). Eniten riskienarvioinnissa tarvitaan parannusta juuri koulutuksessa ja perehdytyksessä (63 % vastaajista) sekä tilaajavaatimuksissa (53 %). osoitti, että riskienarvioinnista ollaan kiinnostuneita ja sitä pidetään tärkeänä. Riskienarvioinnin nykyinen osaaminen ei kuitenkaan ole vielä riittävää, joten aiheeseen liittyvälle koulutukselle ja perehdytykselle on tarvetta. Samoin ilmeni tarve yhtenäisille riskienhallinnan vaatimuksille ja työkaluille, sillä menetelmien, työkalujen ja ohjeiden kirjo on tällä hetkellä laaja. Esiin nousivat myös asenteet riskienarviointia kohtaan. Rakennushankkeiden eri osapuolten asenteiden tulisi muuttua, jotta riskienarvioinnin käyttö yleistyisi, yhtenäistyisi ja helpottuisi. Kyselytutkimuksen mukaan ris-

6 kienarviointi ei kuulu vain suunnittelijoille vaan myös rakennuttajat, urakoitsijat ja kaikki muut rakennushankkeeseen osallistuvat tahot ovat merkittävässä roolissa riskienarvioinnin käyttämisessä rakennushankkeissa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään riskienarviointimenetelmän kehittämisessä sekä aihepiiriin liittyvän koulutuksen järjestämisessä.

7 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, Enkätstudie. Helsingfors Vägförvaltningen, Centralförvaltningen. Vägförvaltningens interna publikationer 37/2008, 31 s. + bilagor 18 s. ISSN , TIEH v. Ämnesord: Arbetarskydd, Riskhantering, Infrastruktur, Byggnadsprojekt Ämnesklass: 40, U 331 SAMMANFATTNING Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningen inledde i början av 2008 samprojektet Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, som berör arbetshälso- och arbetarskyddsriskerna i hela infrabranschen. Projektets huvudmålsättning är att utveckla en metod för riskbedömning. Med hjälp av riskbedömningsmetoden kan man identifiera risker som hotar ett byggnadsprojekts säkerhet på ett konsekvent sätt och i ett så tidigt skede som möjligt, innan risken eventuellt blir verklighet. I detta delskede av undersökningen har man med hjälp av en enkätundersökning kartlagt det nuvarande kunnandet om riskbedömning och dess användning i olika organisationer, samt önskemål och förslag till utveckling av utnyttjandet av riskbedömning vid projekt i infrabranschen. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och den skickades till representanter för 352 olika organisationer. Dessa representanter arbetar med riskbedömning och/eller inom infrabranschen. Enkäten genomfördes elektroniskt och svarstiden var i januari-februari Enkätens svarsprocent blev 33 %. I de svarandes organisationer används riskbedömning mest som en del av planeringen (60 % av de svarande) och i sammanställningen av säkerhetsdokument (56 %). Riskbedömningen sammanfaller ofta med projektets planeringsskede (66 %), förberedande skede (64 %) och byggnadsskede (55 %). Riskhanteringsplanen utarbetas oftast av projektledningen. Av de svarande ansåg 88 % att riskhantering hör ihop med säkerhetsledning. Vidare ansåg 91 % av de svarande, att nyttan som fås av riskhantering är av stor betydelse för säkerställandet av säkerheten vid byggnadsprojekt. Aktörer eller faktorer som ansågs ställa krav om riskbedömning var beställaren (55 % av de svarande), egna instruktioner (54 %) och det egna säkerhetssystemet (51 %). Aktörer som mest ansågs hindra genomförandet av riskbedömning var byggherren (53 %) och entreprenören (42 %). Faktorer som hindrar eller försvårar riskbedömningen ansågs vara bristfällig kunskap om riskbedömning (59 %), oklar ansvars- och arbetsfördelning (58 %), attityder och fördomar (57 %), brådska (56 %) samt bristfällig utbildning och arbetsorientering (55 %). De största förbättringarna inom riskbedömningen behövs just gällande utbildning och arbetsorientering (63 % av de svarande) samt beställarens krav (53 %). Enkätundersökningen visade, att intresse för riskbedömning finns och att det anses vara viktigt. Trots det är det nuvarande kunnandet om riskbedömning inte ännu tillräckligt, följaktligen finns det behov av utbildning och orientering inom området. Likaså framgick ett behov av enhetliga krav på och verktyg för riskhantering, eftersom floran av metoder, verktyg och direktiv är brokig för tillfället. Man lyfte också fram attityderna gentemot riskbedömning. Attityderna hos de olika parterna inom byggnadsprojekten borde förändras, för att

8 utnyttjandet av riskbedömning skall bli vanligare, mera enhetligt och lättare. Enligt enkätundersökningen hör riskbedömning inte endast till planerarna, utan också byggherrarna, entreprenörerna och alla andra parter inom ett byggnadsprojekt spelar en betydande roll för utnyttjandet av riskbedömning i byggnadsprojekt. Enkätens resultat kommer att utnyttjas i utvecklandet av en riskbedömningsmetod samt för planeringen av utbildning inom området.

9 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, Questionnaire survey. Helsinki Finnish Road Administration, Head Office. Finnish Road Administration internal publications 37/2008, 31 pages. + Appendix 18 pages ISSN , TIEH v. Key words: Occupational safety, Risk management, Infrastructure, Construction projects Subject class: 40, U 331 SUMMARY At the beginning of 2008, the Finnish Rail Administration and the Finnish Road Administration commissioned a joint project covering occupational health and safety risks for the whole infrastructure sector Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, with the primary objective of developing a risk assessment methodology. The risk assessment methodology will allow the risks that threaten safety in construction projects to be identified logically and at as early a stage as possible before the possible occurrence of the risk. At the interim stage of this research a questionnaire survey was used to clarify current skills and practice in risk assessment in different organisations as well as hopes and expectations for the development of the use of risk assessment in infrastructure sector projects. The research was implemented through a questionnaire survey and was sent to 352 representatives of different organisations who work in the field of risk assessment and/or the infrastructure sector. The questionnaire was delivered electronically and it was possible to reply during January - February The rate of response to the questionnaire was 33%. In the respondents organisations, risk assessment is mostly used as part of planning (60 % of respondents) and in drawing up safety documentation (56 %). Risk assessment is most often scheduled during the planning phase (66 %), the project preparatory phase (64 %) and during construction (55 %). The risk management plan is most commonly drawn up within the project management team. 88 % of the respondents considered that risk management was part of safety management. In addition, 91 % of respondents considered the benefits from risk management to be significant in ensuring safety in construction projects. The parties or factors requiring risk assessment were the ordering organisation (55 % of respondents), internal rules (54 %), legislation (53 %) and internal safety systems (51 %). The main parties resisting the implementation of risk assessment were regarded as being the developer (53 %) and contractor (42 %). Factors that prevented risk assessment or made it more difficult were reported as deficiencies in knowledge about risk assessment (59 %), uncertain division of responsibility and work (58 %), attitudes and prejudice (57 %), time pressures (56 %) and deficiencies in training and induction (55 %). Most improvement in risk assessment was needed precisely in training and induction (63 % of respondents) as well as in requirements from the ordering organisation (53 %). The questionnaire survey showed that people are interested in risk assessment and it is considered important. However, current skills in risk assessment are not sufficient and there is a need for training and induction related

10 to this subject. At the same time there was shown to be a need for uniform requirements and tools for risk management, as there is a broad spectrum of methods, tools and rules at the moment. Attitudes towards risk assessment also came to the fore. The attitudes of the different parties in construction projects need to change so that the use of risk assessment becomes common, consistent and easier. According to the questionnaire survey, risk assessment is not just for the planners, but developers, contactors and all the other parties who are involved in a construction project also have a significant role in the use of risk assessment in construction projects. The results of the survey will be used in developing a risk assessment methodology as well as in organising training in this subject.

11 ESIPUHE Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhteishanke Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista työn päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tutkimusta rahoittivat Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan lisäksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. Tutkimus on jaettu kolmeen osavaiheeseen, joista jokaisesta julkaistaan oma erillinen raportti. Tämän osavaiheen raportti käsittelee tutkimusta, jossa on selvitetty riskienarvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita kyselytutkimuksella. Koko tutkimuksen tuloksena tullaan laatimaan kirjallinen riskienarviointimenetelmä rakennushankkeen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Menetelmä tulee sisältämään tarvittavat työkalut sekä käyttöohjeen ja se tulee kattavasti maanrakennusalan käyttöön. Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään riskienarviointiin liittyvää koulutusta. Tutkimuksen käytännön työtä on ohjannut johtoryhmä, johon kuuluivat Erkki Takkinen Harri Yli-Villamo Simo Sauni Jukka Karjalainen Mauri Pukkila Heikki Ikonen Esko Tuhola Peter Molin Outi Lehti-Miikkulainen Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi ryhmäpäällikkö Outi Lehti- Miikkulainen. Tutkimusryhmässä olivat mukana suunnittelijat Mervi Harju, Jaana Ojala ja Terhi Svenns Ramboll Finland Oy:stä. Tampereella elokuussa 2008

12

13 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 11 Sisältö 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen toteutus 15 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Riskienarvioinnin nykyinen sisältö vastaajien organisaatioissa Riskienarvioinnin mahdollisuudet ja esteet Odotukset kehitystyölle 29 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 33 4 LIITTEET 35

14 12 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, Kuvaluettelo Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio...17 Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa...18 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen...19 Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa...20 Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta..21 Kuva 6. Vaarojen ja riskien tunnistamiseen käytettävät menettelyt vastaajan organisaatiossa...22 Kuva 7. Riskienarvioinnissa turvallisuuden kannalta tarkasteltavat osaalueet vastaajien näkökulmasta...24 Kuva 8. Riskienhallinnan liittyminen turvallisuusjohtamiseen vastaajan näkökulmasta...25 Kuva 9. Riskienhallinnasta saatavat hyödyt rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamisessa...26 Kuva 10. Riskienarviointia vaativa taho tai seikka vastaajan näkökulmasta...27 Kuva 11. Tekijät, jotka vaikeuttavat tai estävät riskienarvioinnin toteuttamisen osana rakennushanketta...29 Kuva 12. Osa-alueet, joissa riskienarviointi kaipaa parannusta vastaajien näkökulmasta...30 Kuva 13. Vastaajien mielipide siitä, onko riskienahllinta tärkeä osa rakennushankkeen toteuttamista...32

15 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 13 Taulukkoluettelo Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain...17

16

17 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO 15 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen keskeiset turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tämän tutkimushankkeen yhden osavaiheen muodosti kyselytutkimus, jonka toteutus ja tulokset on kuvattu tässä raportissa. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa riskienarvioinnin nykyisestä osaamisesta ja käytöstä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Kyselytutkimuksen tulokset toimivat lähtökohtana riskienarviointimenetelmän kehitystyölle. Kyselyyn valittiin eri organisaatioiden edustajia, jotta saataisiin vastauksia mahdollisimman monista eri tarkastelunäkökulmista. Kyselytutkimuksen kysymyksissä oli annettu valmiita vaihtoehtoja vastausten tueksi ja varmistamaan kysymysten ymmärrettävyys, mutta useimmissa kohdissa oli varattu tilaa myös vapaille kommenteille ja ehdotuksille. 1.2 Tutkimuksen toteutus Kyselyn osallistujiksi valittiin riskienhallinnan ja rakentamisen alalla työskenteleviä viranomaisten, rakennusliikkeiden, rakennusalan keskeisten järjestöjen, vakuutusyhtiöiden, tutkimuslaitosten sekä rakennuttaja- ja riskienhallintakonsulttien edustajia. Kappaleessa 2.1 taulukossa 1 on esitetty jakauma henkilöistä toimialoittain, joille kysely osoitettiin. Pääsääntöisesti kysely lähetettiin toimialoittain tarkasteltuna viranomaisille, urakoitsijoille sekä konsultin edustajille. Viranomaistoimiala kattaa henkilöitä ministeriöistä, Ratahallintokeskuksesta, Tiehallinnosta, Finaviasta, Merenkulkulaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Säteily- ja turvakeskuksesta. Kunnista mukana olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Virrat, Hämeenkyrö sekä Savonlinna. Konsultin ja urakoitsijan edustajat on valittu Infra-alalta mahdollisimman kattavasti eri organisaatioista, suunnittelusta, rakennuttamispalveluista sekä rakentamisesta. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin yhteensä alun perin 343 eri toimialojen edustajalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Tänä aikana vastaajia lisättiin alkuperäiseen postituslistaan yhteensä yhdeksän henkilöä, jotka ilmoitettiin kyselyn kautta tai lähestymällä konsultin edustajaa erillisellä sähköpostiviestillä. Näin ollen kyselyn otanta oli kaiken kaikkiaan 352 henkilöä. Määräaikaan mennessä kyselyyn saatiin yhteensä 116 vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 33 %. Kaikki vastaukset otettiin mukaan tulosten tarkasteluun, joten hylkäysprosentti oli 0 %.

18 16 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä internetissä. Kyselyyn osallistuville lähetettiin sähköpostitse linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Linkin kautta vastaajalle avautui internetin kyselylomake. Vastaaja saattoi täyttää kyselylomaketta usealla eri kerralla, mikäli lomakkeen täyttäminen loppuun asti ei ollut mahdollisista yhdellä kerralla. Kyselylomake on liitteenä 1. Kysymyksiä oli kolmen tyyppisiä: - valintakysymykset, joissa vastaaja saattoi valita vain yhden esitetyistä vastausvaihtoehdoista - monivalintakysymyksiä, joissa oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto - avoimet kysymykset, joissa ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja vaan avoin tekstikenttä Kysely oli jaettu neljään eri tarkastelukategoriaan, joissa selvitettiin: 1) vastaajan taustoja ja nykyistä riskienhallinnan osaamisen tasoa ja käyttöä osana omaa työntekoa, 2) vastaajan organisaation riskienarvioinnin nykyistä sisältöä, 3) riskienhallinnan mahdollisuuksia ja esteitä sekä 4) vastaajan odotuksia tältä kehitystyöltä. Kyselytutkimuksen tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa näiden kategorioiden mukaisessa järjestyksessä. Kyselytutkimuksen toteutusta pidetään hankkeen kannalta onnistuneena. Kyselyn tutkimustuloksilla saatiin arvokasta tietoa riskien arvioinnin käytön nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Kysymysten asettelua pidetään hankkeen kannalta melko onnistuneena, sillä vain yksittäisten kysymysten vastaukset olivat jokseenkin tulkinnanvaraisia. Kyselyn vastausprosentti oli odotettu, ellei jopa hieman odotettua parempi. Vastaajia kyselyyn oli valittu useilta eri toimialoilta ja tätä jakoa voidaan pitää kyselyn luonteeseen nähden kattavana ja tuloksia näin ollen pystytään merkittävästi hyödyntämään menetelmän kehittämisessä ja alan nykyisten käytäntöjen kehittämisessä.

19 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 17 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 2.1 Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Kyselyyn vastanneista suuri osa oli konsulttien edustajia (41 %). Toiseksi eniten vastasivat viranomaiset (26 %) ja urakoitsijoiden edustajat (16 %). Kuvassa 1 on esitetty kyselyyn vastanneet heidän taustaorganisaationsa mukaan, kyselyssä valtion viranomaiset oli jaettu työsuojeluun ja muihin viranomaistehtäviin. Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi 6 vastaajaa ilmoitti jonkin muun organisaation, toimialan tai tehtävän, jotka olivat tutkimus, koulutus, valtiosektori ja työsuojelusihteerin toimi. Kysymykseen vastasi yhteensä 116 henkilöä. Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio. Kuvassa vastaajien määrä prosentteina kaikista vastaajista sekä lukumäärällisesti (N=116). Taulukossa 1 on esitetty jakaumat kyselyyn osallistuvista toimialoista sekä kyselyyn osallistuneiden toimialojen vastausmäärä. Raportissa verrataan jatkossa kyselyssä saatuja tuloksia toimialoittain, tällöin viranomaiset käsittävät sekä työsuojeluviranomaisten että muut valtion viranomaisten vastaukset. Tässä raportissa ristiintaulukointeja kyselytutkimuksen tuloksista on tehty viranomaisten, urakoitsijoiden ja konsultin edustajien kesken, koska he edustavat kyselyssä kolmea suurinta toimialaa, joille kysely osoitettiin. Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain Toimiala Kysely lähetettiin (kpl) Kysely lähetettiin (%) Kyselyyn vastasi (kpl) Kyselyyn vastasi (%) Viranomainen ,0 % 30 25,9 % Kuntasektori 27 7,7 % 12 10,3 % Konsultti 97 27,6 % 18 15,5 % Urakoitsija 91 25,9 % 48 41,4 % Vakuutusala 8 2,3 % 2 1,7 % Muut 13 3,7 % 6 5,2 % Yhteensä ,0 % ,0 %

20 18 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Riskienarviointia käytettiin vastaajien organisaatioissa eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 % vastaajista). 43 % vastaajista ilmoitti, että riskienarviointia käytetään turvallisuussuunnitelman laadinnassa (kuva 2). Esitettyjen vastausvaihtoehtojen lisäksi muiksi tehtäviksi 18 % vastaajista ilmoitti hankinnan ja tarjoustoiminnan, suunnittelun, valvonnan ja tarkistustehtävät, työsuojelun, koulutuksen ja ympäristöriskien arvioinnin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 111 henkilöä, joten kysymykseen keskimäärin annettiin vastauksia 2,5 per vastaaja. Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa (N=111). Tarkasteltaessa eri organisaatioiden edustajia omina ryhminään todettiin eroja riskienarvioinnin käytössä. Konsulttitoiminnassa riskienarviointia käytetään eniten suunnitelmien osana (72 % konsulttien edustajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (57 %). Viranomaiset käyttivät riskienarviointia eniten turvallisuusasiakirjan laadinnassa (73 % viranomaisista) ja toiseksi eniten suunnitelmien osana (62 %). Urakoitsijoiden edustajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten turvallisuussuunnitelman ja työmaasuunnitelman laadinnassa (78 %). Myös vaarallisten töiden suunnittelussa urakoitsijat käyttävät riskienarviointia (72 %). Vastaajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten hankkeen suunnitteluvaiheessa (66 % vastaajista) ja valmisteluvaiheessa (64 %) mutta myös rakentamisen aikana (55 %). Kuvassa 3 on esitetty riskienarvioinnin ajoittumista. Kohdan muulloin, milloin? valinneet ilmoittivat riskienarviointia käytettävän tarjousvaiheessa ja tarjoajien valinnassa, suunnittelun pohjana sekä toteutuksessa. Lisäksi riskienarviointia mainittiin käytettävän tarkastusvaiheessa sekä työntekijöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä. Vastaajat (2 kpl), jotka kertoivat riskienarviointia käytettävän tarkastusvaiheessa, eivät eritelleet tarkemmin vastaustaan. Vastaaja, joka valitsi kohdan ei koskaan, ei perustellut vastaustaan. Vastaajat saattoivat valita useamman vastausvaihtoehdon. Kysymykseen vastasi 112 henkilöä.

21 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 19 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen (N=112). Yhteensä 22 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarvioinnin käyttöä organisaatiossaan. Vapaamuotoisia kommentteja oli annettu seuraavasti: - riskienarvioinnin laajuus riippuu hankkeen suuruudesta (3 kpl) - riskienarviointi on kiinteä osa hanketta, kulkee koko prosessin mukana suunnittelusta toteutukseen (3 kpl) - riskienarviointia käytetään kaikissa hankkeen vaiheissa (2 kpl) - työmaan aloituspalaverissa kerrotaan ne työvaiheet, joita riskienarviointi koskee, työtehtäväkohtainen riskienarviointi (2 kpl) - riskienarviointi on osa hyvää suunnittelua (2 kpl) - riskienarviointi sisällytetään tarjousvaiheeseen - tarjoajien ja urakan toteuttajien valinnassa, vaikutusta mm. turvallisuuteen - tilaajan riskit: tilaajan asettamat riskienhallintavaatimukset urakassa mm. turvallisuusasiakirjan vaatimukset - maaperäpuhdistus: riskienarviointia käytetään kunnostustarpeen ja laajuuden määrittelyssä - geosuunnittelussa ja -rakentamisessa - uusia laitehankintoja tehtäessä laboratorioon - riskienarviointi laaditaan yhteistyössä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa varsinkin isoissa ja monimuotoisissa hankkeissa - riskienarviointi erillinen raportti/analyysi osana toimitilaturvallisuussuunnittelua - riskienarviointi laaditaan, kun se erikseen tilataan - riskienarviointia ei aina vaadita tarjouksissa, ei tiedetä antaako tilaaja sille painoarvoa lainkaan ja että tuleeko se silloin sisällyttää työhön Seuraavassa on muutamia suoria lainauksia riskienarvioinnin käyttöön liittyvistä vastauksista:

22 20 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Olen huomannut, että asiakkaat käyttävät riskienarviointia eniten silloin, kun projektijohto näkee hyötyvän siitä tai sitä siltä vaaditaan (investoija, lainsäädäntö). Jos kukaan riskienarvioinnin jatkuvaa toteuttamista projektinjohdolta ei vaadi eikä projektijohto koe hyötyvän siitä itse, niin sitä ei myöskään toteuteta. Hyvä suunnittelu sisältää riskienhallinnan toisaalta voitaisiin puhua vain paremmasta ohjeiden mukaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Riskien arviointi pitää lähteä piirustuspöydältä. Pitää suunnitella rakennushankkeessa putoamissuojaus ja menetelmät etukäteen. Riskien tunnistaminen pitää yltää aina lopullisen työn suorittamiseen. Työn suorittajan esim. elementtiasentajan pitää tietää / tunnistaa oman työnsä riskit ja suojautua myös niiltä. Riskienarvioinnin ajoittumisen lisäksi kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, miten riskienarviointi toteutetaan nykyisellään heidän organisaatioissaan. 41 % vastaajista ilmoitti, että hankkeen projektinjohto laatii riskienhallintasuunnitelman (kuva 4). Toiseksi useimmin riskienhallintasuunnitelman laati hankkeen suunnittelija (29 % vastaajista), ja muissa tapauksissa organisaation oma riskienhallintakoordinaattori (15 %), ulkopuolinen asiantuntija (8 %) ja muu ulkopuolinen taho (5 %). Kolmasosa vastaajista ilmoitti, että heidän organisaatiossaan riskienarviointi toteutetaan työryhmässä, jossa tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja muut tahot keskustelevat hankkeen vaara- ja riskitekijöistä. 12 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole käytössä erillistä riskienarviointimenetelmää tai suunnitelmaa. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto ja siihen vastasi yhteensä 107 henkilöä. Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa (N=107). Neljäsosalla vastaajista riskienarviointi toteutettiin omassa organisaatiossa käyttäen vakiintunutta riskienarviointimenetelmää. Yhteensä 17 vastaajaa nimesi tai tarkensi käytettyä riskienarviointimenetelmää. Menetelmiä olivat muun muassa POA, HAZOP, SOILSRISK, RiskiArvi, Sähköalojen Rassi -

23 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 21 riskienarviointimenetelmä (TTK), Katuturva, Kiha, Soili sekä 5-portainen riskienarviointimenetelmä. Lisäksi mainittiin käytettävän kokonaisvaltaista riskienarviointimenetelmää sekä oman organisaation erillisiä lomakkeita ja malleja (esim. Ramboll, Skanska, STM ja VTT). Kohdan Muuten, miten? valinneet kahdeksan vastaajaa kertoivat, että riskienarviointia toteutetaan yhteistyössä konsultin kanssa, urakoitsijan valinnan jälkeen sopimuskatselmuksessa (osana turvallisuusasiakirjaa), tarkastustoiminnassa ja työmaavalvonnassa osana valvontasuunnitelmaa sekä työryhmämietintänä. Eräs vastaaja lisäksi tarkensi, että riskienarviointi toteutetaan aina tapauskohtaisesti. Lisäksi yhteensä 24 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarviointimenetelmien käyttöä. Heistä viisi ilmoitti, että omassa organisaatiossa käytetään itselle hyväksi todettua riskienarviointimenetelmää hankekohtaisesti räätälöitynä. Kolmen vastaajan mukaan menetelmä ja suoritustapa riippuu hankkeen laajuudesta. Kahden vastaajan organisaatiossa käytetään työsuojeluriskien arviointimenetelmää. Yksi kyselyyn vastanneista totesi, että organisaatiossa on käytössä omat lomakkeet ja raporttipohjat ja tiedot kerätään haastatteluin. Erään vastaajan mukaan laajoissa hankkeissa tehdään kartoitus tilaajan ja sidosryhmien kanssa ja suppeammissa hankkeissa kartoitus tehdään organisaation oman riskien arvioitsijan ja pääsuunnittelijan/projektipäällikön kanssa. Eräässä vastauksessa kerrottiin, että suunnittelija arvioi riskit ja toisessa, että työmaan aloituskokouksessa käydään laajemmin ja laajemman porukan kanssa lävitse työturvallisuus ym. riskitekijät. Eräässä organisaatiossa on käytössä Riskien arviointi työpaikalla -työkirja (STM Työsuojeluosasto). Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaiheet, jotka heidän mielestään kuuluvat riskienarviointiin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 113 henkilöä. Vaarojen tunnistamista pidetään oleellisena osana riskienarviointia, sillä tätä mieltä olivat lähes kaikki kyselyyn osallistuneet (98 % vastaajista). Riskien suuruuden arviointi ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi koettiin seuraavaksi tärkeimpinä vaiheina riskienarvioinnissa (93 % vastaajista). Kuvasta 5 on esitetty esille tulleet riskienarvioinnin vaiheet. Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta (N=113).

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen

Ratuke-Seminaari 28.10.2008. Infrarakentamisen esimerkit. Outi Lehti-Miikkulainen Ratuke-Seminaari 28.10.2008 Infrarakentamisen esimerkit Outi Lehti-Miikkulainen Esityksen sisältö: 1) Tiehallinto: GNA osaprojekti HMS/työturvallisuus, Työturvallisuuden seuranta Tiehallinnon hankkeilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2008

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Kirjallisuustutkimus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto

NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto Taustatiedot - Vastaajia 217 (vastausprosentti 24.1 %) - Eniten vastuksia kertyi Helsingistä (33 %) - Vastaajista 87 % oli terveydenhoitajia -

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578 Tulokset Kysely 977578 Tallenteita kyselyssä: 40 Tallenteita kyselyssä yhteensä: 40 Prosenttiosuus kaikista: 100.00% sivu 1 / 50 Kenttäyhteenveto A1:lle Asema yrityksessä sivu 3 / 50 Kenttäyhteenveto B1(SQ001):lle

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Muuttuva riskiympäristö

Muuttuva riskiympäristö Muuttuva riskiympäristö Trendejä Vaikutuksia riskiympäristöön Vakuuttamisen näkökulma 1 23.10.2015 Mäkinen Pekka Yleisesti yrityksiä koskevat megatrendit Kolme merkittävää suuntausta nostattaa merkittäviä

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot