Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista"

Transkriptio

1 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 gg

2

3 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Kuva: Vt 12 - Tampere, Heikki Ikonen Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista,. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2008, 31 s. + liitt. 18 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Rautatie, Maantie, Riskienhallinta, Turvallisuus, Infrarakentaminen Aiheluokka: 40, U 331 TIIVISTELMÄ Ratahallintokeskus ja Tiehallinto käynnistivät vuoden 2008 alusta koko infraalaa koskevan työterveys- ja työturvallisuusriskeihin liittyvän yhteishankkeen Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, jonka päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä. Riskienarviointimenetelmän avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tässä tutkimuksen osavaiheessa on selvitetty kyselytutkimuksella riskienarvioinnin nykyistä osaamista ja käyttöä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin 352 eri organisaation edustajalle, jotka työskentelevät riskienarvioinnin parissa ja/tai infraalalla. Kysely toteutettiin sähköisenä ja siihen oli mahdollista vastata tammi helmikuussa Kyselyn vastausprojektiksi muodostui 33 %. Vastaajien organisaatioissa riskienarviointia käytettään eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 %). Riskienarviointi ajoittuu useimmiten hankkeen suunnitteluvaiheeseen (66 %), hankkeen valmisteluvaiheeseen (64 %) ja rakentamiseen (55 %). Riskienhallintasuunnitelman laatii useimmiten hankkeen projektinjohto. Vastaajista 88 % oli sitä mieltä, että riskienhallinta liittyy turvallisuusjohtamiseen. Lisäksi 91 % vastaajista piti riskienhallinnasta saatavia hyötyjä merkittävinä rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Riskienarviointia vaativiksi tahoiksi tai seikoiksi ilmoitettiin tilaaja (55 % vastaajista), omat ohjeet (54 %), lainsäädäntö (53 %) ja oma turvallisuusjärjestelmä (51 %). Eniten riskienarvioinnin toteuttamista estävinä tahoina pidettiin rakennuttajaa (53 %) ja urakoitsijaa (42 %). Riskienarviointia estäviksi tai vaikeuttaviksi seikoiksi ilmoitettiin puutteellinen tietämys riskienarvioinnista (59 %), epäselvät vastuu- ja tehtäväjaot (58 %), asenteet ja ennakkoluulot (57 %), kiire (56 %) sekä puutteellinen koulutus ja perehdytys (55 %). Eniten riskienarvioinnissa tarvitaan parannusta juuri koulutuksessa ja perehdytyksessä (63 % vastaajista) sekä tilaajavaatimuksissa (53 %). osoitti, että riskienarvioinnista ollaan kiinnostuneita ja sitä pidetään tärkeänä. Riskienarvioinnin nykyinen osaaminen ei kuitenkaan ole vielä riittävää, joten aiheeseen liittyvälle koulutukselle ja perehdytykselle on tarvetta. Samoin ilmeni tarve yhtenäisille riskienhallinnan vaatimuksille ja työkaluille, sillä menetelmien, työkalujen ja ohjeiden kirjo on tällä hetkellä laaja. Esiin nousivat myös asenteet riskienarviointia kohtaan. Rakennushankkeiden eri osapuolten asenteiden tulisi muuttua, jotta riskienarvioinnin käyttö yleistyisi, yhtenäistyisi ja helpottuisi. Kyselytutkimuksen mukaan ris-

6 kienarviointi ei kuulu vain suunnittelijoille vaan myös rakennuttajat, urakoitsijat ja kaikki muut rakennushankkeeseen osallistuvat tahot ovat merkittävässä roolissa riskienarvioinnin käyttämisessä rakennushankkeissa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään riskienarviointimenetelmän kehittämisessä sekä aihepiiriin liittyvän koulutuksen järjestämisessä.

7 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, Enkätstudie. Helsingfors Vägförvaltningen, Centralförvaltningen. Vägförvaltningens interna publikationer 37/2008, 31 s. + bilagor 18 s. ISSN , TIEH v. Ämnesord: Arbetarskydd, Riskhantering, Infrastruktur, Byggnadsprojekt Ämnesklass: 40, U 331 SAMMANFATTNING Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningen inledde i början av 2008 samprojektet Riskbedömning i byggnadsprojekt som en del av tryggandet av säkerheten, som berör arbetshälso- och arbetarskyddsriskerna i hela infrabranschen. Projektets huvudmålsättning är att utveckla en metod för riskbedömning. Med hjälp av riskbedömningsmetoden kan man identifiera risker som hotar ett byggnadsprojekts säkerhet på ett konsekvent sätt och i ett så tidigt skede som möjligt, innan risken eventuellt blir verklighet. I detta delskede av undersökningen har man med hjälp av en enkätundersökning kartlagt det nuvarande kunnandet om riskbedömning och dess användning i olika organisationer, samt önskemål och förslag till utveckling av utnyttjandet av riskbedömning vid projekt i infrabranschen. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och den skickades till representanter för 352 olika organisationer. Dessa representanter arbetar med riskbedömning och/eller inom infrabranschen. Enkäten genomfördes elektroniskt och svarstiden var i januari-februari Enkätens svarsprocent blev 33 %. I de svarandes organisationer används riskbedömning mest som en del av planeringen (60 % av de svarande) och i sammanställningen av säkerhetsdokument (56 %). Riskbedömningen sammanfaller ofta med projektets planeringsskede (66 %), förberedande skede (64 %) och byggnadsskede (55 %). Riskhanteringsplanen utarbetas oftast av projektledningen. Av de svarande ansåg 88 % att riskhantering hör ihop med säkerhetsledning. Vidare ansåg 91 % av de svarande, att nyttan som fås av riskhantering är av stor betydelse för säkerställandet av säkerheten vid byggnadsprojekt. Aktörer eller faktorer som ansågs ställa krav om riskbedömning var beställaren (55 % av de svarande), egna instruktioner (54 %) och det egna säkerhetssystemet (51 %). Aktörer som mest ansågs hindra genomförandet av riskbedömning var byggherren (53 %) och entreprenören (42 %). Faktorer som hindrar eller försvårar riskbedömningen ansågs vara bristfällig kunskap om riskbedömning (59 %), oklar ansvars- och arbetsfördelning (58 %), attityder och fördomar (57 %), brådska (56 %) samt bristfällig utbildning och arbetsorientering (55 %). De största förbättringarna inom riskbedömningen behövs just gällande utbildning och arbetsorientering (63 % av de svarande) samt beställarens krav (53 %). Enkätundersökningen visade, att intresse för riskbedömning finns och att det anses vara viktigt. Trots det är det nuvarande kunnandet om riskbedömning inte ännu tillräckligt, följaktligen finns det behov av utbildning och orientering inom området. Likaså framgick ett behov av enhetliga krav på och verktyg för riskhantering, eftersom floran av metoder, verktyg och direktiv är brokig för tillfället. Man lyfte också fram attityderna gentemot riskbedömning. Attityderna hos de olika parterna inom byggnadsprojekten borde förändras, för att

8 utnyttjandet av riskbedömning skall bli vanligare, mera enhetligt och lättare. Enligt enkätundersökningen hör riskbedömning inte endast till planerarna, utan också byggherrarna, entreprenörerna och alla andra parter inom ett byggnadsprojekt spelar en betydande roll för utnyttjandet av riskbedömning i byggnadsprojekt. Enkätens resultat kommer att utnyttjas i utvecklandet av en riskbedömningsmetod samt för planeringen av utbildning inom området.

9 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana, Svenns Terhi: Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, Questionnaire survey. Helsinki Finnish Road Administration, Head Office. Finnish Road Administration internal publications 37/2008, 31 pages. + Appendix 18 pages ISSN , TIEH v. Key words: Occupational safety, Risk management, Infrastructure, Construction projects Subject class: 40, U 331 SUMMARY At the beginning of 2008, the Finnish Rail Administration and the Finnish Road Administration commissioned a joint project covering occupational health and safety risks for the whole infrastructure sector Risk assessment in construction projects as part of ensuring safety, with the primary objective of developing a risk assessment methodology. The risk assessment methodology will allow the risks that threaten safety in construction projects to be identified logically and at as early a stage as possible before the possible occurrence of the risk. At the interim stage of this research a questionnaire survey was used to clarify current skills and practice in risk assessment in different organisations as well as hopes and expectations for the development of the use of risk assessment in infrastructure sector projects. The research was implemented through a questionnaire survey and was sent to 352 representatives of different organisations who work in the field of risk assessment and/or the infrastructure sector. The questionnaire was delivered electronically and it was possible to reply during January - February The rate of response to the questionnaire was 33%. In the respondents organisations, risk assessment is mostly used as part of planning (60 % of respondents) and in drawing up safety documentation (56 %). Risk assessment is most often scheduled during the planning phase (66 %), the project preparatory phase (64 %) and during construction (55 %). The risk management plan is most commonly drawn up within the project management team. 88 % of the respondents considered that risk management was part of safety management. In addition, 91 % of respondents considered the benefits from risk management to be significant in ensuring safety in construction projects. The parties or factors requiring risk assessment were the ordering organisation (55 % of respondents), internal rules (54 %), legislation (53 %) and internal safety systems (51 %). The main parties resisting the implementation of risk assessment were regarded as being the developer (53 %) and contractor (42 %). Factors that prevented risk assessment or made it more difficult were reported as deficiencies in knowledge about risk assessment (59 %), uncertain division of responsibility and work (58 %), attitudes and prejudice (57 %), time pressures (56 %) and deficiencies in training and induction (55 %). Most improvement in risk assessment was needed precisely in training and induction (63 % of respondents) as well as in requirements from the ordering organisation (53 %). The questionnaire survey showed that people are interested in risk assessment and it is considered important. However, current skills in risk assessment are not sufficient and there is a need for training and induction related

10 to this subject. At the same time there was shown to be a need for uniform requirements and tools for risk management, as there is a broad spectrum of methods, tools and rules at the moment. Attitudes towards risk assessment also came to the fore. The attitudes of the different parties in construction projects need to change so that the use of risk assessment becomes common, consistent and easier. According to the questionnaire survey, risk assessment is not just for the planners, but developers, contactors and all the other parties who are involved in a construction project also have a significant role in the use of risk assessment in construction projects. The results of the survey will be used in developing a risk assessment methodology as well as in organising training in this subject.

11 ESIPUHE Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhteishanke Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista työn päätavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tutkimusta rahoittivat Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan lisäksi Tiehallinto ja Ratahallintokeskus. Tutkimus on jaettu kolmeen osavaiheeseen, joista jokaisesta julkaistaan oma erillinen raportti. Tämän osavaiheen raportti käsittelee tutkimusta, jossa on selvitetty riskienarvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita kyselytutkimuksella. Koko tutkimuksen tuloksena tullaan laatimaan kirjallinen riskienarviointimenetelmä rakennushankkeen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Menetelmä tulee sisältämään tarvittavat työkalut sekä käyttöohjeen ja se tulee kattavasti maanrakennusalan käyttöön. Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään riskienarviointiin liittyvää koulutusta. Tutkimuksen käytännön työtä on ohjannut johtoryhmä, johon kuuluivat Erkki Takkinen Harri Yli-Villamo Simo Sauni Jukka Karjalainen Mauri Pukkila Heikki Ikonen Esko Tuhola Peter Molin Outi Lehti-Miikkulainen Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Tiehallinto Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi ryhmäpäällikkö Outi Lehti- Miikkulainen. Tutkimusryhmässä olivat mukana suunnittelijat Mervi Harju, Jaana Ojala ja Terhi Svenns Ramboll Finland Oy:stä. Tampereella elokuussa 2008

12

13 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 11 Sisältö 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen toteutus 15 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Riskienarvioinnin nykyinen sisältö vastaajien organisaatioissa Riskienarvioinnin mahdollisuudet ja esteet Odotukset kehitystyölle 29 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 33 4 LIITTEET 35

14 12 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, Kuvaluettelo Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio...17 Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa...18 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen...19 Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa...20 Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta..21 Kuva 6. Vaarojen ja riskien tunnistamiseen käytettävät menettelyt vastaajan organisaatiossa...22 Kuva 7. Riskienarvioinnissa turvallisuuden kannalta tarkasteltavat osaalueet vastaajien näkökulmasta...24 Kuva 8. Riskienhallinnan liittyminen turvallisuusjohtamiseen vastaajan näkökulmasta...25 Kuva 9. Riskienhallinnasta saatavat hyödyt rakennushankkeiden turvallisuuden varmistamisessa...26 Kuva 10. Riskienarviointia vaativa taho tai seikka vastaajan näkökulmasta...27 Kuva 11. Tekijät, jotka vaikeuttavat tai estävät riskienarvioinnin toteuttamisen osana rakennushanketta...29 Kuva 12. Osa-alueet, joissa riskienarviointi kaipaa parannusta vastaajien näkökulmasta...30 Kuva 13. Vastaajien mielipide siitä, onko riskienahllinta tärkeä osa rakennushankkeen toteuttamista...32

15 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, 13 Taulukkoluettelo Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain...17

16

17 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO 15 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää riskienarviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa rakennushankkeen keskeiset turvallisuutta uhkaavat riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen riskin mahdollista toteutumista. Tämän tutkimushankkeen yhden osavaiheen muodosti kyselytutkimus, jonka toteutus ja tulokset on kuvattu tässä raportissa. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa riskienarvioinnin nykyisestä osaamisesta ja käytöstä eri organisaatioissa sekä toiveita ja ehdotuksia riskienarvioinnin käytön kehittämiselle infra-alan hankkeissa. Kyselytutkimuksen tulokset toimivat lähtökohtana riskienarviointimenetelmän kehitystyölle. Kyselyyn valittiin eri organisaatioiden edustajia, jotta saataisiin vastauksia mahdollisimman monista eri tarkastelunäkökulmista. Kyselytutkimuksen kysymyksissä oli annettu valmiita vaihtoehtoja vastausten tueksi ja varmistamaan kysymysten ymmärrettävyys, mutta useimmissa kohdissa oli varattu tilaa myös vapaille kommenteille ja ehdotuksille. 1.2 Tutkimuksen toteutus Kyselyn osallistujiksi valittiin riskienhallinnan ja rakentamisen alalla työskenteleviä viranomaisten, rakennusliikkeiden, rakennusalan keskeisten järjestöjen, vakuutusyhtiöiden, tutkimuslaitosten sekä rakennuttaja- ja riskienhallintakonsulttien edustajia. Kappaleessa 2.1 taulukossa 1 on esitetty jakauma henkilöistä toimialoittain, joille kysely osoitettiin. Pääsääntöisesti kysely lähetettiin toimialoittain tarkasteltuna viranomaisille, urakoitsijoille sekä konsultin edustajille. Viranomaistoimiala kattaa henkilöitä ministeriöistä, Ratahallintokeskuksesta, Tiehallinnosta, Finaviasta, Merenkulkulaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Säteily- ja turvakeskuksesta. Kunnista mukana olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Virrat, Hämeenkyrö sekä Savonlinna. Konsultin ja urakoitsijan edustajat on valittu Infra-alalta mahdollisimman kattavasti eri organisaatioista, suunnittelusta, rakennuttamispalveluista sekä rakentamisesta. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin yhteensä alun perin 343 eri toimialojen edustajalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Tänä aikana vastaajia lisättiin alkuperäiseen postituslistaan yhteensä yhdeksän henkilöä, jotka ilmoitettiin kyselyn kautta tai lähestymällä konsultin edustajaa erillisellä sähköpostiviestillä. Näin ollen kyselyn otanta oli kaiken kaikkiaan 352 henkilöä. Määräaikaan mennessä kyselyyn saatiin yhteensä 116 vastausta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 33 %. Kaikki vastaukset otettiin mukaan tulosten tarkasteluun, joten hylkäysprosentti oli 0 %.

18 16 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, JOHDANTO Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä internetissä. Kyselyyn osallistuville lähetettiin sähköpostitse linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Linkin kautta vastaajalle avautui internetin kyselylomake. Vastaaja saattoi täyttää kyselylomaketta usealla eri kerralla, mikäli lomakkeen täyttäminen loppuun asti ei ollut mahdollisista yhdellä kerralla. Kyselylomake on liitteenä 1. Kysymyksiä oli kolmen tyyppisiä: - valintakysymykset, joissa vastaaja saattoi valita vain yhden esitetyistä vastausvaihtoehdoista - monivalintakysymyksiä, joissa oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto - avoimet kysymykset, joissa ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja vaan avoin tekstikenttä Kysely oli jaettu neljään eri tarkastelukategoriaan, joissa selvitettiin: 1) vastaajan taustoja ja nykyistä riskienhallinnan osaamisen tasoa ja käyttöä osana omaa työntekoa, 2) vastaajan organisaation riskienarvioinnin nykyistä sisältöä, 3) riskienhallinnan mahdollisuuksia ja esteitä sekä 4) vastaajan odotuksia tältä kehitystyöltä. Kyselytutkimuksen tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa näiden kategorioiden mukaisessa järjestyksessä. Kyselytutkimuksen toteutusta pidetään hankkeen kannalta onnistuneena. Kyselyn tutkimustuloksilla saatiin arvokasta tietoa riskien arvioinnin käytön nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Kysymysten asettelua pidetään hankkeen kannalta melko onnistuneena, sillä vain yksittäisten kysymysten vastaukset olivat jokseenkin tulkinnanvaraisia. Kyselyn vastausprosentti oli odotettu, ellei jopa hieman odotettua parempi. Vastaajia kyselyyn oli valittu useilta eri toimialoilta ja tätä jakoa voidaan pitää kyselyn luonteeseen nähden kattavana ja tuloksia näin ollen pystytään merkittävästi hyödyntämään menetelmän kehittämisessä ja alan nykyisten käytäntöjen kehittämisessä.

19 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 17 2 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 2.1 Vastaajien taustatiedot ja nykyinen riskienarvioinnin osaaminen ja käyttö Kyselyyn vastanneista suuri osa oli konsulttien edustajia (41 %). Toiseksi eniten vastasivat viranomaiset (26 %) ja urakoitsijoiden edustajat (16 %). Kuvassa 1 on esitetty kyselyyn vastanneet heidän taustaorganisaationsa mukaan, kyselyssä valtion viranomaiset oli jaettu työsuojeluun ja muihin viranomaistehtäviin. Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi 6 vastaajaa ilmoitti jonkin muun organisaation, toimialan tai tehtävän, jotka olivat tutkimus, koulutus, valtiosektori ja työsuojelusihteerin toimi. Kysymykseen vastasi yhteensä 116 henkilöä. Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden organisaatio. Kuvassa vastaajien määrä prosentteina kaikista vastaajista sekä lukumäärällisesti (N=116). Taulukossa 1 on esitetty jakaumat kyselyyn osallistuvista toimialoista sekä kyselyyn osallistuneiden toimialojen vastausmäärä. Raportissa verrataan jatkossa kyselyssä saatuja tuloksia toimialoittain, tällöin viranomaiset käsittävät sekä työsuojeluviranomaisten että muut valtion viranomaisten vastaukset. Tässä raportissa ristiintaulukointeja kyselytutkimuksen tuloksista on tehty viranomaisten, urakoitsijoiden ja konsultin edustajien kesken, koska he edustavat kyselyssä kolmea suurinta toimialaa, joille kysely osoitettiin. Taulukko 1 Kyselyn vastaajat toimialoittain Toimiala Kysely lähetettiin (kpl) Kysely lähetettiin (%) Kyselyyn vastasi (kpl) Kyselyyn vastasi (%) Viranomainen ,0 % 30 25,9 % Kuntasektori 27 7,7 % 12 10,3 % Konsultti 97 27,6 % 18 15,5 % Urakoitsija 91 25,9 % 48 41,4 % Vakuutusala 8 2,3 % 2 1,7 % Muut 13 3,7 % 6 5,2 % Yhteensä ,0 % ,0 %

20 18 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Riskienarviointia käytettiin vastaajien organisaatioissa eniten suunnitelmien osana (60 % vastaajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (56 % vastaajista). 43 % vastaajista ilmoitti, että riskienarviointia käytetään turvallisuussuunnitelman laadinnassa (kuva 2). Esitettyjen vastausvaihtoehtojen lisäksi muiksi tehtäviksi 18 % vastaajista ilmoitti hankinnan ja tarjoustoiminnan, suunnittelun, valvonnan ja tarkistustehtävät, työsuojelun, koulutuksen ja ympäristöriskien arvioinnin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 111 henkilöä, joten kysymykseen keskimäärin annettiin vastauksia 2,5 per vastaaja. Kuva 2. Riskienarvioinnin käyttö vastaajan organisaatiossa (N=111). Tarkasteltaessa eri organisaatioiden edustajia omina ryhminään todettiin eroja riskienarvioinnin käytössä. Konsulttitoiminnassa riskienarviointia käytetään eniten suunnitelmien osana (72 % konsulttien edustajista) ja turvallisuusasiakirjan laadinnassa (57 %). Viranomaiset käyttivät riskienarviointia eniten turvallisuusasiakirjan laadinnassa (73 % viranomaisista) ja toiseksi eniten suunnitelmien osana (62 %). Urakoitsijoiden edustajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten turvallisuussuunnitelman ja työmaasuunnitelman laadinnassa (78 %). Myös vaarallisten töiden suunnittelussa urakoitsijat käyttävät riskienarviointia (72 %). Vastaajien mukaan riskienarviointia käytetään eniten hankkeen suunnitteluvaiheessa (66 % vastaajista) ja valmisteluvaiheessa (64 %) mutta myös rakentamisen aikana (55 %). Kuvassa 3 on esitetty riskienarvioinnin ajoittumista. Kohdan muulloin, milloin? valinneet ilmoittivat riskienarviointia käytettävän tarjousvaiheessa ja tarjoajien valinnassa, suunnittelun pohjana sekä toteutuksessa. Lisäksi riskienarviointia mainittiin käytettävän tarkastusvaiheessa sekä työntekijöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä. Vastaajat (2 kpl), jotka kertoivat riskienarviointia käytettävän tarkastusvaiheessa, eivät eritelleet tarkemmin vastaustaan. Vastaaja, joka valitsi kohdan ei koskaan, ei perustellut vastaustaan. Vastaajat saattoivat valita useamman vastausvaihtoehdon. Kysymykseen vastasi 112 henkilöä.

21 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 19 Kuva 3. Riskienarvioinnin käytön ajoittuminen (N=112). Yhteensä 22 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarvioinnin käyttöä organisaatiossaan. Vapaamuotoisia kommentteja oli annettu seuraavasti: - riskienarvioinnin laajuus riippuu hankkeen suuruudesta (3 kpl) - riskienarviointi on kiinteä osa hanketta, kulkee koko prosessin mukana suunnittelusta toteutukseen (3 kpl) - riskienarviointia käytetään kaikissa hankkeen vaiheissa (2 kpl) - työmaan aloituspalaverissa kerrotaan ne työvaiheet, joita riskienarviointi koskee, työtehtäväkohtainen riskienarviointi (2 kpl) - riskienarviointi on osa hyvää suunnittelua (2 kpl) - riskienarviointi sisällytetään tarjousvaiheeseen - tarjoajien ja urakan toteuttajien valinnassa, vaikutusta mm. turvallisuuteen - tilaajan riskit: tilaajan asettamat riskienhallintavaatimukset urakassa mm. turvallisuusasiakirjan vaatimukset - maaperäpuhdistus: riskienarviointia käytetään kunnostustarpeen ja laajuuden määrittelyssä - geosuunnittelussa ja -rakentamisessa - uusia laitehankintoja tehtäessä laboratorioon - riskienarviointi laaditaan yhteistyössä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa varsinkin isoissa ja monimuotoisissa hankkeissa - riskienarviointi erillinen raportti/analyysi osana toimitilaturvallisuussuunnittelua - riskienarviointi laaditaan, kun se erikseen tilataan - riskienarviointia ei aina vaadita tarjouksissa, ei tiedetä antaako tilaaja sille painoarvoa lainkaan ja että tuleeko se silloin sisällyttää työhön Seuraavassa on muutamia suoria lainauksia riskienarvioinnin käyttöön liittyvistä vastauksista:

22 20 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET Olen huomannut, että asiakkaat käyttävät riskienarviointia eniten silloin, kun projektijohto näkee hyötyvän siitä tai sitä siltä vaaditaan (investoija, lainsäädäntö). Jos kukaan riskienarvioinnin jatkuvaa toteuttamista projektinjohdolta ei vaadi eikä projektijohto koe hyötyvän siitä itse, niin sitä ei myöskään toteuteta. Hyvä suunnittelu sisältää riskienhallinnan toisaalta voitaisiin puhua vain paremmasta ohjeiden mukaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Riskien arviointi pitää lähteä piirustuspöydältä. Pitää suunnitella rakennushankkeessa putoamissuojaus ja menetelmät etukäteen. Riskien tunnistaminen pitää yltää aina lopullisen työn suorittamiseen. Työn suorittajan esim. elementtiasentajan pitää tietää / tunnistaa oman työnsä riskit ja suojautua myös niiltä. Riskienarvioinnin ajoittumisen lisäksi kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, miten riskienarviointi toteutetaan nykyisellään heidän organisaatioissaan. 41 % vastaajista ilmoitti, että hankkeen projektinjohto laatii riskienhallintasuunnitelman (kuva 4). Toiseksi useimmin riskienhallintasuunnitelman laati hankkeen suunnittelija (29 % vastaajista), ja muissa tapauksissa organisaation oma riskienhallintakoordinaattori (15 %), ulkopuolinen asiantuntija (8 %) ja muu ulkopuolinen taho (5 %). Kolmasosa vastaajista ilmoitti, että heidän organisaatiossaan riskienarviointi toteutetaan työryhmässä, jossa tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja muut tahot keskustelevat hankkeen vaara- ja riskitekijöistä. 12 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole käytössä erillistä riskienarviointimenetelmää tai suunnitelmaa. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto ja siihen vastasi yhteensä 107 henkilöä. Kuva 4. Riskienarvioinnin toteuttaminen vastaajan organisaatiossa (N=107). Neljäsosalla vastaajista riskienarviointi toteutettiin omassa organisaatiossa käyttäen vakiintunutta riskienarviointimenetelmää. Yhteensä 17 vastaajaa nimesi tai tarkensi käytettyä riskienarviointimenetelmää. Menetelmiä olivat muun muassa POA, HAZOP, SOILSRISK, RiskiArvi, Sähköalojen Rassi -

23 Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista, KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 21 riskienarviointimenetelmä (TTK), Katuturva, Kiha, Soili sekä 5-portainen riskienarviointimenetelmä. Lisäksi mainittiin käytettävän kokonaisvaltaista riskienarviointimenetelmää sekä oman organisaation erillisiä lomakkeita ja malleja (esim. Ramboll, Skanska, STM ja VTT). Kohdan Muuten, miten? valinneet kahdeksan vastaajaa kertoivat, että riskienarviointia toteutetaan yhteistyössä konsultin kanssa, urakoitsijan valinnan jälkeen sopimuskatselmuksessa (osana turvallisuusasiakirjaa), tarkastustoiminnassa ja työmaavalvonnassa osana valvontasuunnitelmaa sekä työryhmämietintänä. Eräs vastaaja lisäksi tarkensi, että riskienarviointi toteutetaan aina tapauskohtaisesti. Lisäksi yhteensä 24 vastaajaa määritteli tarkemmin riskienarviointimenetelmien käyttöä. Heistä viisi ilmoitti, että omassa organisaatiossa käytetään itselle hyväksi todettua riskienarviointimenetelmää hankekohtaisesti räätälöitynä. Kolmen vastaajan mukaan menetelmä ja suoritustapa riippuu hankkeen laajuudesta. Kahden vastaajan organisaatiossa käytetään työsuojeluriskien arviointimenetelmää. Yksi kyselyyn vastanneista totesi, että organisaatiossa on käytössä omat lomakkeet ja raporttipohjat ja tiedot kerätään haastatteluin. Erään vastaajan mukaan laajoissa hankkeissa tehdään kartoitus tilaajan ja sidosryhmien kanssa ja suppeammissa hankkeissa kartoitus tehdään organisaation oman riskien arvioitsijan ja pääsuunnittelijan/projektipäällikön kanssa. Eräässä vastauksessa kerrottiin, että suunnittelija arvioi riskit ja toisessa, että työmaan aloituskokouksessa käydään laajemmin ja laajemman porukan kanssa lävitse työturvallisuus ym. riskitekijät. Eräässä organisaatiossa on käytössä Riskien arviointi työpaikalla -työkirja (STM Työsuojeluosasto). Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaiheet, jotka heidän mielestään kuuluvat riskienarviointiin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi yhteensä 113 henkilöä. Vaarojen tunnistamista pidetään oleellisena osana riskienarviointia, sillä tätä mieltä olivat lähes kaikki kyselyyn osallistuneet (98 % vastaajista). Riskien suuruuden arviointi ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi koettiin seuraavaksi tärkeimpinä vaiheina riskienarvioinnissa (93 % vastaajista). Kuvasta 5 on esitetty esille tulleet riskienarvioinnin vaiheet. Kuva 5. Riskienarviointiin kuuluvat vaiheet vastaajan näkökulmasta (N=113).

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista

Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista Lehti-Miikkulainen Outi, Harju Mervi, Ojala Jaana Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden Kirjallisuustutkimus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 36/2008 Lehti-Miikkulainen Outi, Harju

Lisätiedot

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus 57 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LIISA NYRÖLÄ JENNA JOHANSSON REIJO KUKKONEN MIRA LEINONEN SIRU PARVIAINEN Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus ESISELVITYS NYKYTILASTA JA

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä 24 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju ruusu kallio Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä ESISELVITYS Eeva Rantanen, Mervi Harju, Ruusu

Lisätiedot

Ympäristöjärjestelmän soveltuminen Tiehallinnolle

Ympäristöjärjestelmän soveltuminen Tiehallinnolle Hanna Kailasto Ympäristöjärjestelmän soveltuminen Tiehallinnolle Tiehallinnon selvityksiä 10/2008 Hanna Kailasto Ympäristöjärjestelmän soveltuminen Tiehallinnolle Tiehallinnon selvityksiä 10/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

Vaara vaanii kaivannossa

Vaara vaanii kaivannossa 9 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju loviisa norokorpi juha uusitalo Vaara vaanii kaivannossa TUTKIMUSHANKE KAIVANTOJEN TURVALLISUUDESTA Eeva Rantanen, Mervi Harju,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Susanna Nevalainen Hanna Ollila edistäminen kansallisen RAPORTTI 7 2015 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Elena Elisseeva ScanStockPhoto ISBN 978-952-302-448-9 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Marika Nyyssönen Tapahtumien

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Roosa Nääppä Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 209 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Veneitä tulossa ja lähdössä Säpin satamasta

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

Rakennuttamisen riskien taloudellinen tarkastelu

Rakennuttamisen riskien taloudellinen tarkastelu 12 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Olli Teriö, Erika Kallionpää, Anna Tiainen, Olli-Pekka Toivari, Teuvo Tolonen Rakennuttamisen riskien taloudellinen tarkastelu Kirjallisuuskatsaus ja

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Tomi Haarala Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Teknologiaosaamisen johtaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Teknologiateollisuuden osaamisen johtaminen TOMI HAARALA:

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 30/2008 Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET

YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET 29.1.2014 2 (32) YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET ESIPUHE TIIVISTELMÄ SUMMARY SAMMANDRAG Sisällysluettelo 1. Hanke selvitti työnantajapalautetta koulutuksen

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät

Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät Olli Teriö, Anna Tiainen, Olli-Pekka Toivari, Teuvo Tolonen Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät 13 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Olli Teriö, Anna

Lisätiedot

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Matikainen, Mira 2013 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 1 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 HYVÄÄ JOUKKOLIIKENNEPALVELUA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Joukkoliikenteen kilpailutuksia

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH)

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Tiehallinto

Lisätiedot