RAKYL 56Selostus: Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Sil märi on lähettänyt seuraavan esityksen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKYL 56Selostus: Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Sil märi on lähettänyt 19.12.2012 seuraavan esityksen:"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Etelä-Savon pelastuslaitoksen esitys Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämiseksi 61/58.589/2013 RAKYL 56Selostus: Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Sil märi on lähettänyt seuraavan esityksen: Mikkelin alueel la sovittu seuraavanlaiset käytännöt, mikäli meil lä ei ole sovittu, niin on syytä sopia vastaavista käytännöistä: Mikkelin ym. ympäristösuojelumääräykset 16 kemikaalit ja polttoaineet (pääkohdat): - Kemikaalit, polttoaineet ym. on varastoitava niin, että niiden pääsy vie märiin, maahan tai vesis töön on estetty ja tarvittaessa ne voi daan kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. - Pohjavesi- ja ranta-alu eella on tarkastettava säiliöt 10 vuoden välein, ell ei lainsäädäntö edellytä ly hyempää vä liä (esim. pohjavesialueen maanalaiset säiliöt). - Uudet polttoainesäiliöt pohjavesi- / ranta-alueella maan päälle: 1-vaippainen, suo ja-allas 100 % ja tar vittaessa yli täytönestin; 2-vaippainen ja ylitäytönestin. - (Käytöstä poistetut) öljysäiliöt tulee poistaa 1 ja 2 -luokan pohjave sialueil la. Muil lakin alueilla säiliöt on poistettava, jos se on raken nuk sia vau rioitta matta mahdollista. Maahan jättö on perusteltava ja sil loin säi liö on tyh jen nettävä, puhdistettava ja tarkastettava. - Työmaiden tilapäinen varas tointi: tapauskohtaisesti säiliön / pakkauksen mukaan. Tankkaus paikoilla imeytysainetta ja kalustoa vuoto jen keräämistä varten. Etelä-Savon pelastuslaitoksen Savonlinnan paloaseman palopäällikkö Juha Paunonen on lähettänyt ympäristö päällikölle seuraavan sähköpostiviestin:

2 Nyt kun Kerimäki ja Punka harju liittyi vät Savonlinnaan, niin olisiko päivitettävä (Savonlinnan kaupungin ympäris tönsuojelumää räysten) 11, ku ten ovat Mik kelin suun nalla tehneet Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 11 Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden si joittaminen, varus ta mi nen ja tarkastaminen 11.1 Rantavyöhykkeellä ja liitekartassa 1 osoitetuilla pohjavesi alueil la on noudatetta va mitä muualla lainsäädännössä on säädetty öljy-, polt toaine- ja muiden kemi kaalisäiliöiden sijoittamisesta, va rustamisesta ja tarkastamises ta yhdyskunnan vedenhankinnan kan nalta tärkeillä pohjavesialueilla Öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoittaminen, varus taminen ja tarkasta minen tu lee saattaa näiden määräysten edellyt tämälle tasolle mennes sä. (Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh ) Ympäristöpäällikön esitys: Lautakunta päättää todeta, että Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 ei ole ristiriidassa Mikkelin kaupun gin ym. kuntien ympäristösuojelumääräyksiin perustuvan pelastuspääl lik kö Jy ri Sil mä rin esi tyk sen kanssa. Esityksessä on aukikirjoitettu Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 kohta (... mitä muualla lainsäädännössä on säädetty...) ja laajennettu sitä myös varastointia koskevaksi ja muutakin aluetta kuin rantavyöhy kettä ja yh dyskunnan vedenhankinnan kan nalta tärkeitä pohjavesi alueita kos kevaksi. Lautakunta pitää määräysten aukikirjoittamista ja em. kohteiden osalta laa jen ta mista perusteltuna mm. kiinteistöjen omistajien näkö kulmasta aja tellen. Määräysten noudattamisen kannalta tällainen li säinfor maatio on paikallaan. Lautakunta päättää lähettää Etelä-Savon pelastuslaitokselle lausunnon antamista varten seuraavan muutosesityksen Savonlinnan kau pun gin ym päris tönsuojelumääräysten 11 :ään: 11 Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastoiminen se kä

3 varastosäiliöiden si joit tami nen, va rus ta mi nen ja tarkastami nen 11.1 Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, ku ten polttoaineet, öljyt, maalit, torjun ta-ai neet ja liuottimet, tulee kiin teistöllä varastoida ja säilyttää siten, että kemikaalien pääsy vie märiin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että kemikaalit voidaan onnetto muusja va hinko ti lan teissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. Tilavuudeltaan yli 1,5 m ³ polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tar kastuttaa val tuutetulla tarkas tajalla vähintään kerran kymmenes sä vuodessa säiliöiden sijainnista riippumatta, elleivät muut säädökset taikka kaupungin pe lastusviranomaisen ohjeet tai määräykset edel lytä ly hyem pää tar kas tus vä liä. Tar kas ta jan tulee toimittaa tar kastuspöy tä kirjat kaupungin pe las tusvi ran omai selle Yhdyskunnan vedenhankinnan kan nalta tärkeillä pohjavesialueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä uudet yk si vaip pai set polt to ai ne- ja kemi kaa li säi liöt on si joitet tava maan pääl le tii viisiin suo ja-al taisiin ja varus tet tava ylitäy tön es tolait teilla. Suo ja-al taan on ol tava ti la vuu deltaan vä hin tään 100 % säiliön tila vuu desta. Kak sois vaip pa säi liöt on sijoi tet tava tiiviil le alus talle ja va rus tettava yli täytön esto laitteilla. Näillä alueilla sijaitsevien maan alaisten poltto- ja die selöl jy säi liöi den tar kas tuksessa on noudatetta va kauppa- ja teolli suus mi niste riön päätöstä 344/ Käytöstä poistetut polt to ai ne- ja ke mi kaa lisäiliöt tu lee kaivaa maasta pois yhdyskunnan vedenhankinnan kan nalta tärkeillä pohjavesi alueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin raken nusjärjes tyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä. Jos säi liö näillä alueilla suunnitellaan jä tet tä väksi maa han, on maa han jättämiseen haetta va lu pa kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Muillakin alueilla säiliöt on pois tet tava maas ta, mi käli se on ra kennuksia vau rioitta matta mah dollis ta. Säiliöiden pois ton yh tey dessä täyt töyhtey det on poistettava tai tukittava luotet ta valla taval la. Mi käli säi liö jätetään maa han, se on tyh jennet tävä, puhdis tetta va ja tarkastet tava. Lisäksi alueen maaperä on tutkittava luotettavalla taval la. Maahan jä te tyn säi liön si jain ti tie dot ja käytöstä poistamistoimen piteet tulee säi lyt tää kiin teistön asia pape reissa. Sekä maasta poistetuista että maahan jätetyistä säiliöistä tulee il moit-

4 taa kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai selle, rakennusval von nalle ja pelas tus vi ran omai selle Vaarallisten kemikaalien sekä nestemäisten poltto- tai voiteluaineiden ti la päi seen varastointiin tar koitetut yk si vaippai set säi liöt tulee sijoit taa irti maas ta, umpinaiseen suo ja-altaa seen tai suo ja-al taaseen katok sen alle. Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia, ell ei ulko puolisten pääsyä alu eelle ole muu ten estetty, sekä laponesto laitteella varustettu. Valuma-altaalliset, kaksoisvaip pai set tai kak sois pohjai set va ras to säiliöt sekä kulje tuk seen ja va rastointiin hyväk sytyt IBC-pak ka ukset on sijoitettava irti maasta, tii viille ja kanta valle alustalle. Tank kaus paikoilla tulee ol la imeytysmateriaalia ja kalus toa mah dollisten vuo to jen ke rää mistä var ten. Vuotanut kemikaali taikka polt to- tai voite lu aine se kä sillä li kaan tunut maa-ai nes sekä käytetty imeytysmateri aali on pois tet tava vä lit tö mäs ti ja toi mitettava asianmu kaiseen vaa rallis ten jät teen kä sitte lyyn Lautakunta pitää muutosesitystä teknisenä muutoksena eikä siitä sen vuoksi ole tarpeen varata mahdollisuutta tulla laajalti kuulluksi eri viranomaisia, yhteistöjä, naapurikuntia ym. asiaan liittyviä tahoja. Etelä-Savon pelastuslaitoksen lausunnon jälkeen mahdollisesti tar kistettu muutosesitys lähetetään kaupunginhallituksen ja edelleen -valtuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Etelä-Savon pelastuslaitos / pelastuspäällikkö Jyri Silmäri RAKYL 147Selostus: Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivätyn lausunnon mukaan: Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Sa vonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan Savonlin nan kaupun gin ympäristönsuojelumääräysten RAKYL 56 päivittä mi seksi. (Valmistelu: vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh ) Vs. ympäristöpäällikön päätösesitys:

5 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmärin esitykseen perustuen Savon lin nan kaupun gin ympäristönsuojelumääräysten 11 muu te taan kuu lu maan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristöpäällikön muutosesityksen mu kai ses ti. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: KH 429Selostus: Kaupunginhallitus Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 147 mukaisesti. (Valmistelu: vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh ). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Sa von lin nan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten :n 11 ra kennus- ja ympäristölautakunnan muutosesityksen mukaiseksi. Tiedoksí: Esitys hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto KV 205Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelumääräysten 11:n kuulumaan seuraavasti: 11 Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastoiminen sekä va rastosäiliöiden sijoittaminen, varustaminen ja tarkastaminen 11.1 Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että kemikaalien pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että kemikaalit voidaan onnetto muusja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. Tilavuudeltaan yli 1,5 m³ polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa säiliöiden sijainnista riippumatta, elleivät muut säädökset taikka kaupungin pelastusviranomaisen ohjeet tai määräykset edellytä lyhyempää tarkastusväliä. Tarkastajan tulee toimittaa tarkastuspöytäkirjat kaupungin pelastusviranomaiselle.

6 11.2 Yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä uudet yksivaippaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin ja varustettava ylitäytön estolaitteilla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippasäiliöt on sijoitettava tiiviille alustalle ja varustettava ylitäytön estolaitteilla. Näillä alueilla sijaitsevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa on noudatettava kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 344/ Käytöstä poistetut polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee kaivaa maasta pois yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä. Jos säiliö näillä alueilla suunnitellaan jätettäväksi maahan, on maahan jättämiseen haetta va lupa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Muillakin alueilla säiliöt on poistettava maasta, mikäli se on rakennuksia vaurioittamatta mahdollista. Säiliöiden poiston yhteydessä täyttöyhteydet on poistettava tai tukittava luotettavalla tavalla. Mikäli säiliö jätetään maahan, se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Lisäksi alueen maaperä on tutkittava luotettavalla taval la. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot ja käytöstä poistamistoimen piteet tulee säilyttää kiinteistön asiapapereissa. Sekä maasta poistetuista että maahan jätetyistä säiliöistä tulee ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle Vaarallisten kemikaalien sekä nestemäisten poltto- tai voiteluaineiden tilapäiseen varastointiin tarkoitetut yksivaippaiset säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten pääsyä alueelle ole muuten estetty, sekä laponestolaitteella varustettu. Valuma-altaalliset, kaksoisvaippaiset tai kaksoispohjaiset varastosäiliöt sekä kuljetukseen ja varastointiin hyväksytyt IBC-pakkaukset on sijoitettava irti maasta, tiiviille ja kantavalle alustalle. Tankkauspaikoilla tulee olla imeytysmateriaalia ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä varten. Vuotanut kemikaali taikka poltto- tai voiteluaine sekä sillä likaantunut maa-aines sekä käytetty imeytysmateriaali on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteen käsittelyyn.

7 Käsittely: Aune Kupiainen teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: "Ympäristösuojelu ja sitä kautta ympäristölainsäädännön noudattaminen on tärkeää elinympäristömme kannalta. Jokainen meistä haluaa turvata mahdollisimman puhtaan asuin- ja elinympäristön myös jälkipolville. Haluamme myös yötä ja toimeentuloa kaupunkimme asukkaille. Toivomme yrittäjiä ja yrityksiä tuottamaan hyvinvointia ja noita tärkeitä työpaikkoja sekä sitä kautta verotuloja kaupungin kassaan. Nämä edellä mainitut asiat eivät tietenkään saa olla ristiriidassa keskenään vaan lakia ja asetuksia tulee kaikkien tinkimättä noudattaa. Kerimäen ja Punkaharjun kunnan ja Savonlinnan kaupungin yhdistymissopimuksessa edelly tetään asiakaslähtöistä toimintatapaa mm. siten, että "kaupungin omat säännöt ja asetukset eivät ole laki- ja asetusmääräyksiä tiu kempia. Nyt kuitenkin kuntalaisilta on tullut paljon valituksia kaupungin ympäristökuntia tiukemmista ympäristösäännöistä ja määräyksistä. Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt esityksen kyselytunnin järjestämisestä kaupungin ympäristösuojelusäännöistä ja määräyksis tä. Esitän, että valtuuston pykälä 205 jätetään pöydälle ja käsitel lään kyselytunnin jälkeen, jolloin meillä valtuutetuilla on enemmän tie toa näistä asioista. Meillä on voimassa olevat ympäristösäännökset ja asetukset, jo ten tällä asialla ei liene niin kiire, etteikö asiaa voisi päättää ympäristösäännös ten kokonaistarkastelun jälkeen." Pekka Nou siai nen kannatti Aune Kupiaisen esitystä. Kun asiassa oli teh ty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa ko neel li sessa äänes tyk sessä asian käsittelyn jatka misen puolesta äänesti 18 valtuutettua ja asian palauttamisen puolesta 32, yhden valtuute tun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle. KV 63 Selostus: Pöydältä. Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelumääräysten 11:n kuulumaan seuraavasti: 11 Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastoiminen sekä varastosäiliöiden sijoittaminen, varustaminen ja tarkastaminen

8 11.1 Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että kemikaalien pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että kemikaalit voidaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. Tilavuudeltaan yli 1,5 m³ polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa säiliöiden sijainnista riippumatta, elleivät muut säädökset taikka kaupungin pelastusviranomaisen ohjeet tai määräykset edellytä lyhyempää tarkastusväliä. Tarkastajan tulee toimittaa tarkastuspöytäkirjat kaupungin pelastusviranomaiselle Yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä uudet yksivaippaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin ja varustettava ylitäytön estolaitteilla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % säiliön tilavuudesta. Kaksoisvaippasäiliöt on sijoitettava tiiviille alustalle ja varustettava ylitäytön estolaitteilla. Näillä alueilla sijaitsevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa on noudatettava kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 344/ Käytöstä poistetut polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee kaivaa maasta pois yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pv-1 ja pv-2 sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella rantavyöhykkeellä ja asemakaavoitetulla alueella rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä. Jos säiliö näillä alueilla suunnitellaan jätettäväksi maahan, on maahan jättämiseen haettava lupa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Muillakin alueilla säiliöt on poistettava maasta, mikäli se on rakennuksia vaurioittamatta mahdollista. Säiliöiden poiston yhteydessä täyttöyhteydet on poistettava tai tukittava luotettavalla tavalla. Mikäli säiliö jätetään maahan, se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Lisäksi alueen maaperä on tutkittava luotettavalla tavalla. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot ja käytöstä poistamistoimenpiteet tulee säilyttää kiinteistön asiapapereissa. Sekä maasta poistetuista että maahan jätetyistä säiliöistä tulee ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle.

9 11.4 Vaarallisten kemikaalien sekä nestemäisten poltto- tai voiteluaineiden tilapäiseen varastointiin tarkoitetut yksivaippaiset säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten pääsyä alueelle ole muuten estetty, sekä laponestolaitteella varustettu. Valuma-altaalliset, kaksoisvaippaiset tai kaksoispohjaiset varastosäiliöt sekä kuljetukseen ja varastointiin hyväksytyt IBC-pakkaukset on sijoitettava irti maasta, tiiviille ja kantavalle alustalle. Tankkauspaikoilla tulee olla imeytysmateriaalia ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä varten. Vuotanut kemikaali taikka poltto- tai voiteluaine sekä sillä likaantunut maa-aines sekä käytetty imeytysmateriaali on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteen käsittelyyn. Käsittely: Puheenjohtaja totesi, että ympäristöpäällikkö on ollut kaupunginvaltuuston joulukuun 2013 kokouksen yhteydessä järjestetyllä kyselytunnilla valtuuston kuultavana asiasta. Esitys hyväksyttiin.

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot