KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Puutavaran maalaukseen metsurityössä. 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja Jarmat Oy Yhteystiedot Katuosoite Pitkälahdenkatu 5 Postinumero ja toimipaikka Iisalmi Puhelin / matkapuh Telefax Ytunnus Sähköposti internet: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( , vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI Terveysvaara: Xn Haitallinen Tuote on luokiteltu terveydelle haitalliseksi nieltynä. Palo ja räjähdysvaara: Ympäristövaara: 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja Aineosan nimi rek.nro EINECS Muut tiedot Rlauseiden teksti katso kohta Pitoisuus 1,2Etaanidioli, etyleeniglykoli 54 p% Xn; R Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa yhteys lääkäriin. 4.3 Iho Likaantunut vaatetus riisutaan. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä silmäluomet levittäen vähintään 15 minuutin ajan. Tarvittaessa yhteydenotto lääkäriin. 4.5 Nieleminen Hakeuduttava viipymättä lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Kohtalaisia määriä (=> 50 ml puhdasta etyleeniglykolia) nielleelle annetaan 100 ml alkoholijuomaa kuten wiskiä, mikäli lääkärinapu viipyy. Lapselle annetaan suhteessa painoon vähemmän. Arvioitu hengenvaaraarallinen annos aikuiselle on noin 1.0 ml/kg puhdasta etyleeniglykolia. Myrkytyksen oireet saattavat ilmaantua vasta useiden tuntien jälkeen. Pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena vähintään 48 tunnin ajan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote palaa veden haihduttua. Sammutusaine valitaan muiden palavien aineiden mukaan. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Kuumentaminen voi vapauttaa terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. (Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.) 5.5 Muita ohjeita 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Evakuoitava 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä 6.3 Puhdistusohjeet Tuote kootaan inerttiin imukykyiseen aineeseen esim. sahajauhoihin tai turpeeseen sopiviin suljettaviin astioihin. Jäännös huuhdellaan runsaalla vedellä. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Työpaikalla huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä aerosolin/ sumun muodostumista. 7.2 Varastointi Tiiviisti tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Vältettävä hapettimia. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / ,2Etaanidioli etyleeniglykoli 20 ppm (8 h) 50 mg/m³ (8 h) 40 ppm (15 min) 100 mg/m³ (15 min) iho, Muut rajaarvot Altistuksen seurantamenetelmä: SFSEN 689, NIOSH Muissa maissa annettuja rajaarvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Kädet pestävä ennen ttaukoja ja työn jälkeen Hengityksensuojaus Tarvittaessa yhdistelmäsuodattimella varustettu hengityssuojain (tyyppi A/P2) Käsiensuojaus PVC, nitriili tai neopreenisuojakäsineet suositellaan etyleeniglykolille Silmiensuojaus Tiiviit suojalasit, mikäli roiskevaara Ihonsuojaus Tarvittaessa: Kemikaalia kestävä esiliina, saappaat, suojapuku Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, punainen tai sininen, jolla heikko ominaishaju 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue C (ASTM D 1078) Leimahduspiste >100 C (PMCC, ASTM D 93 A) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei määritetty, kats muut tiedot Ylempi räjähdysraja Ei määritetty Höyrynpaine 3.20 psi (ASTM D 323) Suhteellinen tiheys (20 C) Liukoisuus Vesiliukoisuus Tuote on vesiliuos Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi, etyleeniglykoli: log Pow: Viskositeetti 9.3 Muut tiedot Sulamispiste: 44 C (tuote) Tuote sisältää 54 p% etyleeniglykolia, joka on vettä raskaampaa. Etyleeniglykolin höyryn tiheys on 2.1 (ilma=1) ja suhteellinen haihtuvuus = 0.01 (butyyliasetaatti =1). Etyleeniglykolin räjähdysrajat: alempi: 3.2 til%, ylempi: 53 til%. Tuote on vesiliuos ja siksi kohdassa 9.8 ei ole ilmoitettu räjähdysrajoja. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Vältettävät materiaalit Vältettävä hapettimia Vaaralliset hajoamistuotteet Kuumentaminen (veden haihduttua) voi vapauttaa terveydelle haitallisia ja myrkyllysiä kaasuja. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Tuotteesta ei ole tutkimustuloksia. Etyleeniglykoli: LD50 = 4700 mg/kg, suun kautta, rotta LD50 = 9530 mg/kg, ihon kautta, kani Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuotteesta ei ol etutkimustuloksia. Etyleeniglykolilla on tehty ärsyttävyystestit seuraavilla annoksilla: 555 mg, iholle, kani (avoin testi); heikko ärsyttävä vaikutus1440 mg/6h, silmään, kani; kohtalainen ärsytys 11.3 Herkistyminen Tuotteesta ei ole tietoja. Etyleeniglykolin toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa ihon yliherkkyysreaktion, mikä ilmenee allergisena kosketusihottumana Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Tuotteesta ei ole tutkimustuloksia. Suurten etyleeniglykolipitoisuuksien tai annosten on osoitettu aiheuttavan annosvasteisia teratogeenisia vaikutuksia rotille ja hiirille Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin HENGITYS: Suurien etyleeniglykolihöyrymäärien hengittäminen saattaa ärsyttää hengityselimiä ja keskushermostovaikutuksia. IHO: Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvakerroksen. ROISKEET SILMIIN: Suuret etyleeniglykolin höyrymäärät saattavat ärsyttää silmiä. NIELEMINEN: Tuote on luokiteltu haitalliseksi nieltynä. Tuote sisältää etyleeniglykolia, joka saattaa aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa ja keuhkopöhöä sekä vakavia munuaisvaurioita. Etyleeniglykoli saattaa aiheuttaa hengenvaaran. Suurien määrien nieleminen voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksia (esim. huimausta, päänsärkyä). Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Etyleeniglykoli: LDLo , suun kautta ihminen (1). Arvioitu hengenvaaraarallinen annos aikuiselle on noin 1.0 ml/kg puhdasta etyleeniglykolia. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tuotteesta ei ole tutkimustuloksia: Etyleeniglykoli: LC50 (96h): mg/l, kala (kirjolohi), EC50(48h): > mg/l, vesikirppu (Daphnia magna) IC50: mg/l, levä (Selenastrum capricornutum). Arvojen mukaan (> 100 mg/l) etyleeniglykoli ei ole haitallista vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus Tuote on vesiliuos. Etyleeniglykolin höyrynpaine on 0.08 mbar (20 C) Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Etyleeniglykoli: biologinen hapenkulutus 5 vuorokaudessa: BOD5 =34%, BOD10 (10 vrk) = 86%, BOD20 (20 vrk) = 100%. Teoreettinen hapenkulutus, ThOD = 1.30 mg/mg. Etyleeniglykoli on biologisesti helposti hajoava. BOD20 slujettu pullotesti: 88%.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Kemiallinen hajoavuus Etyleeniglykolin kemiallinen hajoavuus, COD = 1.29 mg/mg 12.4 Biokertyvyys Etyleeniglykolin jakaantumiskerroin: log Pow = 1.36, heikko Muut haitalliset vaikutukset Tuote sisältää väriainetta, jolloin esteettisistä syistä sitä ei saa päästää vesistöön. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet on toimitettava ongelmajätelaitokselle tai muuhun kunnan jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan, mikäli hyödyntäminen ei ole mahdollista. Erittäin pienet pitoisuudet hajoavat biologisesti biologisessa jätevedenkäsittelylaitoksessa.tyhjät astiat toimitetaan kunnan jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaan. Tyhjia astioita ei saa käyttää uudelleen ilman asianmukaista puhdistusta tai kunnostusta. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Tuote ei ole luokiteltu kuljetuksia varten Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja EYnumero Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xn Haitallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet 1,2Etaanidioli; Etyleeniglykoli Rlausekkeet R Slausekkeet S2 Terveydelle haitallista nieltynä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Jarmat Oy, Matti Kyllönen 16.5 Käytetyt tietolähteet Raakaaine maahantuojan tiedotteet: Monoethylene Glycol, / Monoetyleeniglykoli Laboratorion testituloksia (AN ) 1) Environmental properties of chemicals, Esa Nikunen et. Al, Edita, 2000, Helsinki 16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset REACHasetuksen mukaiset muutokset kohtiin 1,2 ja 3. Muita tarkennuksia kohtiin 9. Päiväys

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot