KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Kylmägalvanisoint 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja Unipak A/S Yhteystiedot Postiosoite Marktoften 3c Postinumero ja toimipaikka DK8464 Galten Denmark Puhelin Telefax Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Katso edellä 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS (Helsinki) h ( vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI Luokitus: Varoitusmerkki: N Ympäristölle vaarallinen R10: Syttyvää. R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Muut vaarat: Tuote sisältää pieniä määriä liuotinainetta, joka voi imeytyä ihon kautta ja jonka suurempien määrien pitkäaikainen hengittäminen voi mahdollisesti aiheuttaa keskushermostovaurioita. Tuote sisältää ksyleeniä, jonka epäillään aiheuttavan vaaraa lisääntymiseen. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY EINECS numero ja rek.nro Aineosan nimi Liuotinbensiini (maaöljy), aromaattinen Pitoisuus Varoitusmerkki, R lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 510% ; R10; Xn; R65; Xi; R37; R66; R67; N; R51/53 CLP*: Syttyvä neste kat 3: H226 Aspiraatiovaara: H304 Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen, kat 3: sekä H336 Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen 2: H411 EUH066

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Ksyleeni 510% R10; Xn; R20/21; Xi R38 CLP*: Syttyvä neste kat 3: H226 Välitön myrkyllisyys, kat 4: H312 Välitön myrkyllisyys, kat 4: H332 Ihoärsytys, kat 2: H Sinkkijauhe 80 90% N; R50/53 CLP*: Vesiympäristölle vaarallinen, välitön kat 1: H400 Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen kat 1: H Muut tiedot Katso kohdasta 16 R ja Hlausekkeiden teksti. *) EU:n CLP asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Yhteydenotto lääkäriin oireiden jatkuessa. 4.3 Iho Iho pestään saippualla ja runsaalla vedellä. Iho voidellaan rasvaisella voiteella huuhtelun jälkeen. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli ärsytys on jatkuvaa. PALOVAMMA: Iho huudellaan vedellä kunnes kipua ei enää tunneta. Huuhtelun aikana poistetaan vaatetus, joka ei ole palanut kiinni. Mikäli lääkärinhoito on tarpeen, jatketaan huuhtelua kunnes potilas on päässyt lääkärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdeltava runsaalla vedellä vähintään 15 min. ajan silmäluomet levittäen. Ärsytyksen jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Potilaalle annettava vettä tai maitoa juotavaksi sekä otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Sammutukseen voidaan käyttää hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta tai vesisumua. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tuote on syttyvää. Palossa vapautuu myrkyllisiä kaasuja, mm. hiilimonoksidia. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Käytettävä raitisilmalaitteella varustettua hengityslaitetta. 5.5 Muita ohjeita Tuote poistetaan paloalueelta, mikäli mahdollista. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Katso myös kohta 8.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estettävä pääsy viemäriin. Mikäli tuotetta pääsee ulkoympäristöön, on siitä ilmoitettava poliisille ja pelastuslaitokselle. 6.3 Puhdistusohjeet Suuremmat vuotomäärät kerätään talteen imeyttämällä hiekkaan tai muuhun sopivaan imeytysaineeseen hävittämistä varten. Jätteet hävitettävä ongelmajätteenä. Katso myös kohta Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Varmistettava, että ilmastointi työpisteessä on riittävä. Mikäli tämä ei ole mahdollista on käytettävä hyväksyttyä hengityksen suojausta. Varottava tuotteen joutumista silmiin ja iholle. Käytettävä suojakäsineitä, mikäli ihokosketusta ei voida välttää. Käytettävä suojalaseja mikäli roiskevaara silmiin. Katso myös kohta Varastointi Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytettävä palavien nesteiden varastotilassa. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot Ksyleeni 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) 220 mg/m 3 (8 h) 440 mg/m 3 (15 min) Sinkkioksidi, huurut, iho, mg/m 3 (8 h) 10 mg/m 3 (15 min) (ilmoitettu koska valmistaja ilmoittaa myös sinkkioksidin rajaarvon) Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja Valmistaja ilmoittaa seuraavat rajaarvot: Liuotinbensiini (maaöljy): 25 mg/m3, Tanska, 2007, ohjearvo Ksyleeni, kaikki isomeerit: 109 mg/m3, EU:n rajaarvo, imeytyy ihon kautta) Sinkkioksidi: 0.5 mg/m3, (Zn), Tanska, 2007, 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Työhygieenisten mittausten yhteydessä tarkistettava etteivät työilman epäpuhtauksien rajaarvot ylity. Työpaikan ohjeistuksessa on varmistettava, että työntekijöitä ei altisteta olosuhteille, jotka voivat aiheuttaa vaaraa raskauden tai imetyksen yhteydessä Hengityksensuojaus Käytettävä A2suodattimella varustettua kumipuolinaamaria tarvittaessa Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä tarvittaessa. Valmistaja suosittelee 4Hkäsineitä tai vastaavia Silmiensuojaus Käytettävä mahdollisesti suojalaseja Ihonsuojaus

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Tahnamainen 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste 25 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 1 til% Ylempi räjähdysraja 9 til% Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 0.96 kg/l Liukoisuus Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Viskositeetti >7x10 6 m2/s 9.3 Muut tiedot Sulamispiste: : Ei relevanttia tai tiedot puuttuvat 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Kuumennettaessa vapautuu höyryjä, jotka voivat syttyä ja muodostaa räjähtäviä höyryilmaseoksia Vältettävät materiaalit Voimakkaiden hapettimien kanssa voi tuote kuumentua ja täten voi vapautua syttyvää höyryä Vaaralliset hajoamistuotteet Palossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja (esim. hiilimonoksidia). 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Tuote ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Tuote sisältää ksyleeniä, jonka epäillään aiheuttavan vaaraa lisääntymiseen Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 7 HENGITTÄMINEN: Tuotehöyryjen hengittäminen aiheuttaa hengityselinten voimakasta ärsytystä sekä voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä ja yleistä huonovointisuutta. Usein toistuva tai pitkäaikainen altistuminen tuotteelle voi aiheuttaa haitallisia keskushermostovaikutuksia. IHO: Ihokosketus ärsyttää ihoa (ei riittävästi luokitusta varten). Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuote sisältää ainesosan, joka voi imeytyä ihon kautta, katso siksi kohta "Hengittäminen". ROISKEET SILMIIN: Tuote aiheuttaa silmien ärsytystä (ei riittävästi luokitusta varten). NIELEMINEN: Tuote aiheuttaa nieltynä pahoinvointia, huonovointisuutta ja mahdollisesti oksentelua Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Sinkkijauhe on erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Liuotinbensiini (maaöljy) on luokiteltu myrkylliseksi vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote on erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tuotteesta ei ole riittävästi tietoja Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Tuote on luokiteltu, jolloin jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä. Jätekoodi : maalin tai lakanpoistoaineiden jätteet ; katso ympäristöministeriön asetus 1129/2001. Jätteet toimitettava kunnalliseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan tai hyväksyttyyn ongelmajätelaitokseen. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka 3,III, luokituskoodi F Vaaran tunnusnumero 30 ADR/RIDvaroituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys Maalinkaltaiset aineet (sisältää ksyleeniä) 14.4 Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Paint related material (contains xylene) Pakkausryhmä Merta saastuttava aine

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 7 IMOVaroituslipukkeet Muita tietoja EmS: F E, SE 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Paint related material (contains xylene) ICAOVaroituslipukkeet Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja EYnumero Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi N Ympäristölle vaarallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Rlausekkeet R10 Syttyvää. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Slausekkeet S16 S23 S Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Vältettävä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote MUUT TIEDOT Luettelo kemikaalia koskevista vaaralausekkeista H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. R37 Ärsyttää R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R10 Syttyvää. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset Käyttö alle 18 vuotiailta kielletty. Ainoastaan ne henkilöt, joita koulutettu tuotteen käyttöön ja tuntevat käyttöturvallisuustiedotteen sisällön, saavat käyttää tuotetta Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Valmistajan tiedote, ja päivitys Lisäykset, poistot ja muutokset Tiedote päivitetty REACHasetuksen mukaan kohtiin 1,2 ja 3. Myös kaikkiin muihin kohtiin tehty päivityksiä. Päiväys

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot