Paimion parantola. Marianna Heikinheimo p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimion parantola. Marianna Heikinheimo marianna.heikinheimo@arkbyroo.fi p. +358 503504700"

Transkriptio

1 Marianna Heikinheimo p Paimion parantola Johdanto Syksyllä 1928 Varsinais-Suomen tuberkuloosiparantolan eli Paimion parantolan rakennuslautakunta kutsui Herroja Arkkitehteja kilpailuun piirustusten laatimista varten sanotulle parantolalle, johon tulee 184 sairassijaa. 1 Alvar Aalto voitti avoimen kilpailun ja parantolan rakennushanke käynnistyi pian kilpailun ratkaisemisen jälkeen. Nuoren arkkitehtipariskunnan, Aino ja Alvar Aallon, ajatusmaailma kehittyi lyhyessä ajassa. Vuonna 1928 valmistunutta vaatimatonta Alajärven kunnansairaalaa on vaikeaa ymmärtää saman toimiston suunnittelemaksi, kuin seuraavana vuonna ratkenneen Paimion parantolan yleisen arkkitehtikilpailun voittoisaa ehdotusta. Aaltojen 2 muutto Turkuun vuonna 1927 vei pariskunnan merkittävien avantgardistiarkkitehtien piiriin. Turku ja sen mahdollistamat kansainväliset kontaktit vaikuttivat Aaltojen käsityksiin asumisesta, kodista ja arkkitehtuurista. Muutto uuteen ympäristöön voidaankin nähdä myös henkisenä matkana uusien virikkeiden ja arkkitehtonisten ideoiden pariin. 3 Paimion parantolan suunnittelutehtävä merkitsi uutta luotaaville nuorille suunnittelijoille mahdollisuutta testata omaksumiaan ajatuksia käytännössä. Erikorkuisine rakennussiipineen, monine pihoineen ja osineen Paimion parantola muistutti pientä kaupunkia. Parantolan julkisivun nauhamaiset teräsikkunat ja hissin mekaaninen liike korostivat 1 Varsinais-Suomen tuberkuloosiparantolan arkkitehtikilpailun painettu ilmoitus 1928, sivunumeroitta. 2 Aino ja Alvar Aalto työskentelivät tiiviissä yhteistyössä yhteisessä arkkitehtitoimistossaan. Nykytutkimus on osoittanut, että Aino Aallon osuus monissa toimiston töissä on ollut huomattava. 3 Suominen-Kokkonen 2004, 84.

2 liikkeen vaikutelmaa. Aaltojen teräsbetoniarkkitehtuuri vastasi parantoloille yleisesti asetettuihin vaatimuksiin hygienian, ilman ja auringonvalon osalta. He mielsivät potilashuoneen minimiasunnoksi, mikä inspiroi heitä kehittämään pieneen tilaan sopivia liikuteltavia ja kiinteitä huonekaluja. Käyttöesineiden niukka muotoilu viesti arkkitehtien arvostavan teollisesti valmistettujen esineiden muotokieltä. Paimion parantolan hankkeessa yhteistyö Alvar Aallon ja huonekalutehtailija Otto Korhosen välillä syveni ja johti autonomiseen prosessiin, huonekaluihin liittyvien teknisten innovaatioiden patentoimiseen. 4 Rationaalisten työmetodien uudistajan Frederik Taylorin kehittämää Scientific Management -metodia, eli niin kutsuttua taylorismia, ja funktionalistista arkkitehtuuria yhdistää tarve määritellä ongelmia uudelleen ja uusien ratkaisujen etsiminen. Nämä seikat ovat voimakkaasti läsnä myös Paimion parantolan arkkitehtuurissa. Sairaalan suunnittelua voi vaativuudessaan verrata tehtaan suunnittelutehtävään. Taylorismi edusti 1900-luvun alun teollistuneessa maailmassa syvällistä kulttuurista muutosta, joka kosketti kaikkia elämänaloja. Teollisuudessa tuotannon uudelleen organisoimiseen erikoistuneet insinöörit tarkkailivat tehtaan toimintaa ja analysoivat liikeratoja, työsuoritukseen käytettyä aikaa, työvälineitä ja työympäristöä. Työ jaksotettiin vaiheiksi ja kullekin vaiheelle määriteltiin optimaalinen tapa suoriutua siitä. Vanhat toimintatavat piti kyseenalaistaa rationaalisin perustein. Vaatimuksia standardisoinnista sekä työvoiman, materiaalien ja verstaan tehokkaasta käyttämisestä seurasi tarve uudenlaiseen teollisuuslaitosten suunnitteluun. Tuotantolaitoksen suunnittelu edellytti tuotantotalouden, rationaalisen tehdassuunnittelun, uusien rakennusteknisten järjestelmien sekä installaatiotekniikan tuntemista, eli käytännössä vahvaa ja monialaista asiantuntijuutta. 5 Arkkitehtikunnalle taylorismi välittyi erityisesti Walter Gropiuksen ja Le Corbusierin töiden ja kirjoitusten kautta. Rationaalisuuden vaatimukset 4 Heikinheimo 2004, 10-11, Brunnström 1990, of 35

3 sisältyivät funktionalismin teoreettisiin lähtökohtiin. 6 Arkkitehdit kiinnostuivat myös Frank B. Gilbrecthin visuaalisista liikeratatutkielmista, jotka tähtäsivät työn tekemisen kannalta tehokkaiden ja työntekijän voimia säästävien työmenetelmien määrittämiseen sekä oikeanlaisten työkalujen kehittämiseen. Vastaavia yksityiskohtia myös Aallot joutuivat pohtimaan Paimion parantolaa suunnitellessaan. Parantola instituutiona Tuberkuloosiparantolan suunnittelu oli Suomessa kansallisesti tärkeä ja ajankohtainen tehtävä. Kansanterveyttä uhkaavaan keuhkotuberkuloosiin ei 1900-luvun alkukymmeninä ollut lääkitystä. Tautia hoidettiin erikoistuneissa laitoksissa levon, ruokavalion, liikunnan ja kirurgian avulla. 7 Potilaille opetettiin elintapoja, joiden avulla arkielämä helpottui ja itsen ja kanssaelävien suojaaminen tartunnalta oli mahdollista. Hoitoajat olivat pitkiä ja tulokset heikkoja. Yhteiskunta otti taloudellisen vastuun hoitolaitosten rakentamisesta ja ylläpidosta vuonna 1930 voimaan astuneen valtionapulain myötä. Valtio alkoi tukea yleishyödyllisiä parantolahankkeita toimintaan osoitetun tuen lisäksi niin, että se maksoi 75 prosenttia rakentamiskuluista. Lääkintöhallitus valvoi tukea saavia hankkeita luvun alkupuoliskolla Suomeen rakennettiin kaikkiaan 16 uutta suurta kansanparantolaa. 8 Paimion parantolan rakennutti Varsinais-Suomen 52 kunnan kuntaliiton muodostama tuberkuloosiparantolan rakennuslautakunta. Lautakunta koostui maallikkojäsenistä, ja siihen kuului muiden muassa kolme kansanedustajaa, jotka pääsivät eduskunnassa seuraamaan 6 Brunnström luettelee kuvatunlaisiksi lähtökohdiksi työsuoritusten analyysin (programstudiet), toimintojen erottelun, standardisoinnin ja minimoinnin. Hän huomauttaa myös, että Taylor ei esittänyt sosiaalisia argumentteja. Brunnström 1990, Tuberkuloosisairaalassa hoidettiin sekä huono- että hyväkuntoisia potilaita kuten avohoitopotilaita. Parantolaan otettiin potilaita, joilla lääkärit arvioivat olevan toivoa parantumisesta. Myös yleissairaaloissa oli erillisiä tuberkuloosiosastoja. Tuberkulossjukhus, deras planläggning och uppförande 1906, 3. 8 Pesonen 1980, of 35

4 valtionapulain valmistelua. 9 Rakennushanke ajoitettiin niin, että sille voitiin hakea avustusta. Työt alkoivat kevät-kesällä 1930 ja parantola vihittiin käyttöön Aallon toimisto suunnitteli parantolaan päärakennuksen lisäksi yhdeksän muuta rakennusta, jotka valmistuivat samanaikaisesti päärakennuksen kanssa. Parantolaa varten muodostetulla 327 hehtaarin suurtilalla oli myös vanhempaa rakennuskantaa, lähinnä maatalousrakennuksia. Parantola mitoitettiin 286 potilaalle. Maatilalla ja sairaalassa työskenteli yhteensä noin 70 henkilöä. Kaikki parantolan potilaiden ja henkilökunnan päivittäiset elintarvikkeet saatiin omalta maatilalta. Tuberkuloosi oli 1930-luvulla pelätty sairaus, ja Paimion parantolakin oli eristyslaitos. Sen seitsemän kerroksen korkeuteen kohonnut valkoinen hahmo oli suomalaisessa maalaismaisemassa ennennäkemätön. Tautia kohtaan tunnetusta pelosta huolimatta rakennushanke oli alusta alkaen julkisuudessa esillä myönteisessä valossa, sillä modernille tuberkuloosisairaalalle oli tarvetta. Positiiviseen julkisuuskuvaan vaikutti erityisesti hiljattain voimaan astunut valtionapulaki. Todennäköisesti myös Alvar Aallon tehokkaalla ja monipuolisella suhdetoiminnalla oli osuutensa sairaalan imagon rakentamisessa. Hän tunsi monia vaikutusvaltaisia ihmisiä ja pystyi kontaktiensa avulla tuomaan julkisuutta niin omalle suunnittelutyölleen kuin koko rakennushankkeellekin. Paimion parantola on valmistumisestaan saakka ollut sairaalakäytössä, eikä muutostöitä ole voitu kokonaisuudessaan välttää. Parantolan rakennussuojeluun alettiin kiinnittää huomiota Alvar Aallon kuoltua Aallon auktoriteetti oli Suomessa niin suuri, ettei tehtyjen muutosten hyvyydestä tai huonoudesta keskusteltu maestron eläessä. Museovirasto aloitti sairaalan suojeluprosessin rakennussuojelulailla vuonna 1990, koska seutu- ja osayleiskaavatasoinen suojelu ei riittävästi turvannut 9 Rakennuslautakunnan jäsenistä kolme oli kansanedustajia ja maanviljelijöitä, kaksi tilanomistajaa, yksi työmies ja yksi kansakoulunopettaja. Sihteeri-rahastonhoitaja oli varatuomari Ilmo Kalkas. Törrönen 1984, of 35

5 alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Vuonna 1993 Paimion sairaala suojeltiin rakennussuojelulailla. Suojelu kohdistuu entiseen parantolarakennukseen, lämpökeskukseen, yhteisautotalliin, työväen asuintaloon, lääkärien rivitaloon, ylilääkärin asuntoon, hautakappeliin sekä näitä rakennuksia ympäröivään alueeseen. Vuonna 2002 Opetusministeriö esitti Paimion parantolaa UNESCO:n maailmanperintökohteiden luetteloon. Parantolan arkkitehtuuri Arkkitehtikilpailu Rakennuslautakunnan alkuperäisenä aikomuksena oli perustellusti järjestää suuren instituutiorakennuksen suunnittelusta kutsukilpailu, johon kokeneita sairaalasuunnittelijoita pyydettäisiin osallistujiksi. Kilpailu järjestettiin kuitenkin avoimena, mikä oli uransa vasta aloittaneiden ja kokemattomien arkkitehtien kannalta oleellista. Kilpailun tuomariston muodostivat yhdessä rakennuslautakunnan puheenjohtajan Bernhard Heikkilän kanssa Suomen arkkitehtiliittoa edustaneet arkkitehdit Jussi Paatela ja Väinö Vähäkallio, professori Akseli Koskimies Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksestä ja tohtorit Severi Savonen ja Väinö Horelli. Väinö Vähäkallio oli hyvin perillä rakennustekniikan kehityksestä ja rationalisoinnin vaatimuksista. 10 Jussi Paatela puolestaan oli erikoistunut sairaalasuunnitteluun. 11 Hän toimi myös lääkintöhallituksen sairaalaosaston asiantuntijana Paimion parantolan suunnitteluaikana. Tohtorit Severi Savonen ja Väinö Horelli toimivat hankkeessa sekä rakennuttajan edustajina että lääkintöhallituksen asiantuntijoina. Arkkitehtikilpailun tilaohjelmassa lueteltiin suunniteltavat rakennukset, kerrottiin päärakennukseen sijoitettavien toimintojen tilavaatimuksista ja 10 Niskanen 2005, passim. 11 Jussi Paatelalla oli Paimion parantolan arkkitehtikilpailun aikaan työn alla yhdessä Toivo Paatelan kanssa Helsingin yliopiston anatomian laitos Anatomicum, sekä omana työnään Keski-Suomen eli Kinkomaan keuhkotautiparantola Muuramessa, Päivärinteen parantola Muhoksella ja Kotkan naisten sairaala. Paatela 2003, of 35

6 annettiin ohjeita tilojen ryhmittelystä. 12 Neljälle toisistaan erotetulle potilasosastolle piti tilaohjelman mukaan sijoittaa 184 potilaspaikkaa. Huoneet mitoitettiin kahdelle, kolmelle tai neljälle potilaalle, 25 ilmakuutiota henkeä kohden. Kullekin osastolle tuli lisäksi kaksi yhden hengen huonetta. Parantolarakennukseen piti sijoittaa myös virka- ja tutkimushuoneita, osastokohtaisia huoneita henkilökunnan ja potilaiden käyttöön sekä kaikkien potilaiden yhteistiloja. Samoin keittiöosasto, hoitajien ja palveluskunnan huoneet, yleisluontoiset tilat ja laitteet sekä omalla sisäänkäynnillä varustettu kulkutautiosasto tuli sijoittaa päärakennukseen. Kilpailuohjelmassa erillisiksi rakennuksiksi oli määritelty ylilääkärin asuinrakennus, apulaislääkärin ja taloudenhoitajan asuinrakennus, talousrakennus ja työväen asuinrakennus. Maa- ja karjataloutta varten suunniteltavat rakennukset eivät kuuluneet kilpailutehtävän piiriin. Kilpailutyöt arvotettiin kolmeen luokkaan. Alimpaan luokkaan sijoittui yksi ehdotus, keskiluokkaan kahdeksan ja ylimpään neljä. Näistä kolme palkittiin. Tuomaristo oli yksimielinen voittajasta, jonka nimimerkki oli Piirretty ikkuna. Toisen palkinnon sai kolmen arkkitehdin, Kaarlo Borgin, Otto Flodinin ja Paavo Hansténin muodostama työryhmä ehdotuksellaan Valo. Kolmas palkinto myönnettiin Antero Pernajan ja Ragnar Ypyän ehdotukselle Ammon-Ra. Palkintolautakunta esitti ylimpään luokkaan sijoittuneen Erik Bryggmannin ehdotuksen lunastamista rakennustaiteellisesti arvokkaana, mutta rakennuslautakunta hylkäsi esityksen. Tuomaristo piti Alvar Aallon ehdotusta Piirretty ikkuna rakennustaiteellisesti mielenkiintoisena, mutta jonkin verran rauhattomana ja teennäisenä kokonaisuutena. Huonesovitukset olivat tuomariston mielestä kauniita ja niiden sijoittelu oli onnistunut. Mitoitusta kritisoitiin: pääporras oli ahdas, potilaiden kylpyosastot liian suuria ja rakennuksen kuutiotilavuus riittämätön. Tuomaristo suosi taloudellisia perusratkaisuja, sillä sen mukaan leveämpi runko olisi vähentänyt 12 Varsinais-Suomen tuberkuloosiparantolan rakennuspiirustuskilpailun ohjelma of 35

7 ulkoseinäpintaa ja siten lämmitystarvetta. 13 Toisen ja kolmannen sijan saaneet ehdotukset Valo ja Ammon-Ra muistuttivat toisiaan perusratkaisun osalta. Niiden pohjapiirrokset olivat L- kirjaimen muotoisia suorakulmaisessa koordinaatistossa pitäytyviä rakennuksia, joiden toiseen siipeen oli sijoitettu potilasosastot päällekkäin sivukäytävän varaan ja avoin makuuhallisiipi edellisen jatkoksi. Sisäänkäynnit olivat rakennuksen nivelkohdassa. Kummankin ehdotuksen kattokerroksessa oli iso makuuhalli. Tuomaristo kritisoi yksittäisten toimintojen sijoittelua ja tilojen mitoitusta, esimerkiksi sitä että Ammon-Ra -ehdotuksen julkisivussa oli nauhaikkuna, vaikka julkisivu oli kantava. Kaikissa palkituissa ehdotuksissa oli tasakatto. 14 Yhdestätoista planssista koostunut voittajaehdotus täytti kilpailun vaatimukset suunniteltujen rakennusten osalta. Päärakennuksen kolme siipeä olivat vapaamuotoisessa koordinaatistossa. Kaksi siivistä oli nelikerroksisia ja yksi kolmikerroksinen. Päärakennuksen kaikissa siivissä oli sivukäytävät. Eriluonteiset toiminnot oli jaettu eri siipiin. Kilpailuehdotuksessa osastokohtaiset makuuhallit oli sijoitettu potilassiiven jatkeeksi, mutta kattoterassi esitettiin vasta idealuontoisena. Makuuhallisiiven eteen puutarhan pengerrettyyn rinteeseen asettui kolme kesähallia. Lämpökeskuksen ja autotallin vaatimat tilat löytyivät taloussiiven kellarista. Neljä päällekkäistä potilasosastoa olivat keskenään identtisiä. Kulkutautiosasto sijoittui niiden alapuolelle kellariin. Ehdotuksen potilashuoneet oli tarkoitettu yhdestä 1-4 potilaalle, mutta kahden hengen huone oli yleisin. Eteläparvekkeella varustettu osastonhoitajan asunto oli sijoitettu potilashuoneiden rivistön keskelle. B-siivessä oli kolmannen kerroksen lukusalin ja kirjaston päällä asuinkerros tilavine loggioineen. Ruokasali ja seurusteluhuone, parantolan sosiaalisen elämän keskiö, sijaitsivat B-siivessä. Sisäänkäynnin katos oli toisesta päästään pyöristetty, mutta muuten suorakulmainen. Lämpöpiipun ympärille oli esitetty vesisäiliö ja sinne johti 13 Varsinais-Suomen tuberkuloosiparantolan kilpailu Ibid. 7 of 35

8 lasiseinien suojaama spiraali porras. 15 Kantava pilari laatta-rakenne oli täysin hahmottunut jo kilpailuvaiheessa. Potilassiiven pilarilinjat sijaitsivat eteläisen julkisivun sisällä ja käytäväseinässä. Käytäväseinään oli sijoitettu myös pystynousut putkistoja varten, kuten lopullisessakin ratkaisussa. Ulokkeelliset makuuhallit olivat toiselta puolen umpinaiset ja toiselta avoimet. Kantavat palkistot oli piirretty ulkoreunaa kohden oheneviksi. Kilpailuehdotuksessa päärakennukseen esitettiin tasakattoa ja kattoterasseja. Selostuksen mukaan puinen kattotuoli ja tiilikate korkealla lappeella oli liian monimutkainen ratkaisu päärakennuksen pohjamuodolle, mutta saattaisi tulla kyseeseen pienissä rakennuksissa. Aalto halusi ilmeisesti taktikoida ja jättää molemmat kattovaihtoehdot auki peläten tuomariston pitäytyvän perinteisten kattomuotojen kannalla. Kilpailuvaiheessa apulaislääkärin asuinrakennus oli sijoitettu B-siiven suuntaisena reunustamaan pitkältä sivultaan sisääntuloakselia. Myös työväen asuinrakennuksen pitkä julkisivu oli suunnattu etelään. Ruumishuone sijoittui taloussiiven pohjoispuolelle lähelle päärakennusta. Ylilääkärin talo sijaitsi etäämpänä päärakennuksesta. Alvar Aalto vastaanotti kilpailun ollessa yhä käynnissä lääkintöhallitukselta päivätyn kirjeen, jossa otettiin kantaa Varsinais-Suomen keuhkotautiparantolan piirustusluonnokseen eli tekeillä olleeseen kilpailutyöhön. 16 Aalto-arkistossa säilyneeseen kirjeeseen on lyijykynällä kirjoitettu nimi Horelli sulkuihin, mistä on pääteltävissä että Aalto tiesi Väinö Horellin antaneen lausunnon. Lausunto paljasti Aallolle lääkäriasiantuntijan mielipiteen kriittisistä kysymyksistä jo kilpailuvaiheessa. Koska Aallon ehdotuksestaan tammikuun alussa saama kritiikki on sisällöltään erilainen kuin hänen kilpailuehdotuksensa arvostelu, voi suunnitelman päätellä kehittyneen 15 Nämä kaksi yksityiskohtaa viittaavat suoraan vuonna 1928 valmistuneeseen Zonnenstraalin parantolaan. Heinonen 1978, Suomen lääkintöhallituksen kirje Alvar Aallolle AAM. Kilpailukutsu oli julkaistu syksyllä 1928 ja ehdotukset tuli jättää viimeistään ennen kello 12 päivällä. Varsinais-Suomen tuberkuloosiparantolan arkkitehtikilpailun painettu ilmoitus 1928, sivunumeroitta. 8 of 35

9 oleellisesti tammikuun aikana. 17 Arvoitukseksi jää miten lääkäriasiantuntijan mielipide lopulta vaikutti Aallon työhön ja kilpailun kulkuun: saiko Aalto etulyöntiaseman muihin kilpailijoihin nähden vai hankaloittiko tapahtunut hänen asemaansa. Suunnittelutoimeksianto Arkkitehdin toimeksiantoon kuului pääpiirustusten, kustannuslaskelman ja työselityksen laatiminen, rakennustyön ylivalvonta sekä sisustussuunnittelu lukuun ottamatta yksityiskäyttöön tulevia huoneistoja. Rakennuttaja toteutti työn osaurakkoina. Aalto pystyi johtavana asiantuntijana vaikuttamaan urakoitsijoiden ja alihankkijoiden valintaan. Arkkitehtisuunnitteluun osallistuivat Alvar Aallon ja Aino Marsio-Aallon lisäksi norjalaiset Erling Bjertnäs ja Harald Wildhagen sekä suomalaiset Lauri Sipilä ja Lars Wiklund. 18 Betoni-insinööri Emil Henrikssonin insinööritoimisto laati päärakennuksen teräsbetonirakenteiden lujuuslaskelmat arkkitehtitoimiston alikonsulttina. 19 Eri insinööritoimistot ja alihankkijat laativat tekniset erikoissuunnitelmat pääosin vasta toteutusvaiheessa. Suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin vuonna Suunnittelu jatkui noin vuoteen 1932 ja kohde valmistui Detaljisuunnittelu ja rakentaminen etenivät samanaikaisesti. Arkkitehdin piti työssään ottaa huomioon asiantuntijoiden kilpailuehdotukseen esittämät muutokset. Pääpiirustusten ja kustannuslaskelmien oli määrä olla valmiita Suunnittelusopimuksen tiukkuutta kuvasti pykälä, jonka mukaan 17 Luonnoksen potilashuoneen mitoitus perustui 30 ilmakuutioon ja 9,5 neliömetriin sairaspaikkaa kohti. Lääkintöhallituksen mukaan 24 kuutiota ja 7,5 neliötä oli riittävä normi. Potilaskäytävää tuli leventää 1,8 metristä kahteen metriin. Potilashuoneen ikkunan 8,4 neliömetrin pinta-ala oli liian suuri. Lääkäriasiantuntijoiden mukaan kaikki potilaat eivät sietäneet auringonvaloa ja heille oli varattava mahdollisuus välttää sitä asuinhuoneissa. Ikkunakokoa suositeltiin puolitettavaksi. Lääkintöhallituksen mukaan potilashuoneiden 10 senttiä paksuja väliseiniä oli mahdoton äänieristää. Sairasosastot, jotka Aalto oli mitoittanut 42 potilaalle, olivat hieman liian suuria. Suomen lääkintöhallituksen kirje Alvar Aallolle AAM. 18 Rauske 1998, Työvaliokunta PSA. 9 of 35

10 arkkitehdin tuli ilman eri korvausta laatia uudet piirustukset, mikäli lääkintöhallitus esittäisi muutoksia piirustusten hyväksymisen tai valtionavun myöntämisen ehdoksi. 20 Aalto esitteli rakennuslautakunnalle lopulliset piirustukset aikataulun mukaisesti joulukuussa Rakennuslautakunta oli tyytyväinen ja totesi, että Aalto oli pääpiirteissään ottanut huomioon vaaditut muutokset. 21 Parantolahankkeen mitoitus muuttui oleellisesti heti seuraavana keväänä, kun Turun kaupunki päätti liittyä hankkeeseen. Tämän seurauksena potilaspaikkojen lukumäärää nostettiin 184:stä 286:een, mutta Turun kaupungin esittämään toivomukseen henkilökunnan lisäämisestä samassa suhteessa ei suostuttu. Asiantuntijalääkärit pitivät suunniteltua henkilökunnan määrää riittävänä myös aiempaa suuremmalle potilasmäärälle. 22 Rakennussuunnitelmaan muutos heijastui potilassiiven kahtena lisäkerroksena. Aalto esitteli laajennetun parantolan piirustukset rakennuslautakunnalle huhtikuussa 1930, jonka jälkeen hän sai tehtäväkseen jättää anomus piirustusten hyväksymisestä lääkintöhallitukselle. 23 Toimintojen erottaminen Pohjapiirros Paimion parantolan pohjaratkaisu herätti huomiota epäsymmetrisyydellään ja suorakulmaisuudesta poikkeavalla, mutta samalla kontrolloidulla koordinaatistollaan. Makuuhallit liittyivät A-siipeen 20 kulmassa. Makuuhallit ja B-siipi olivat samansuuntaiset eli A- ja B- 20 Valtionapuhakemuksen tuli asetuksen mukaisesti sisältää hakijan perussäännöt tai vastaavat, perustamissuunnitelma, selostus paikasta ja aiotuista rakennuksista asemapiirustuksineen, sairaalarakennuksen piirustukset ja kustannuslaskelmat. Piirustuksista tuli ilmetä huoneiden sijoitus ja korkeus, eri huoneisiin sijoitettavien sairassijojen määrä, ikkunoiden rakenne sekä valaistus- lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet. Asetus no 270/1929, RLTK PSA. 22 RLTK PSA. 23 RLTK PSA. 10 of 35

11 siipi ovat toisiinsa nähden mainitussa 20 kulmassa. Tilanteen voi havaita valeperspektiivinä sisääntulopihalla. A- ja B-siipiä yhdistävä liikennealue oli A-siipeen nähden suorassa kulmassa. C-siipi liittyi B-siipeen 45 kulmassa. Eri toiminnot sijoitettiin eri siipiin, mikä oli hyväksi havaittu ja jo vakiintunut tapa tuberkuloosisairaaloissa. 24 Toimintojen ryhmittäminen ja erottaminen toisistaan oli myös Aallolle välillisesti tutun Scientific Management -ohjelman mukaista rationalisointia. Erityisiä vaatimuksia valoon ja aurinkoon liittyi vain hoidon kannalta keskeisiin huoneisiin, joissa valon saanti mahdollisimman syvälle rakennusrungon sisään piti varmistaa. Makuuhallit ja B-siiven suuret salit, ruokailuhuone ja työhuone oli suunnattu suoraan etelään. Salitilat olivat korkeampia etelä- kuin pohjoissivulta. Auringonvalo tavoitti leikkauspiirustuksessa salin pohjoisnurkankin. Potilaspaviljongin ikkunat suunnattiin etelä-kaakkoon kohti aamupäivän aurinkoa. Potilashuoneiden valon säätelemiseksi niiden ikkunoihin asennettiin ulkopuolelle puiset säleverhot. B-siiven eteläjulkisivun ikkunat varustettiin kankaisilla aurinkokatoksilla. Aalto omaksui lääkäriasiantuntijoilta ajatuksen, että potilaat tarvitsivat aurinkoisten alueiden lisäksi myös hämäriä tiloja. 25 Leikkaussali erottui valmiin rakennuksen nelikerroksisesta volyymistä matalana puolikartiona B-siiven pohjoissivulla. Sali sai luonnonvaloa ylhäältä ja sivusta, joten sen sijoittelu oli hoitotyön kannalta oikeaoppinen. 26 Potilashuoneet asettuivat riviin lähes sata metriä pitkän käytävän varrelle. 27 Käytävän länsipäässä varsinaisen osastoalueen ulkopuolella sijaitsivat 24 Tuberkulossjukhus, deras planläggning och uppförande 1906, passim.; Aalto 1933: Suomen lääkintöhallituksen kirje Alvar Aallolle AAM; Aalto 1933, 82; Alvar Aallon artikkeli Asuntomme probleemina Domus-lehdessä 10/1930. Schildt (toim.) 1997, Ruotsalainen arkkitehti Gustaf Birch-Lindgren suositteli sairaalarakennuksia koskevassa tutkimuksessaan leikkaussalin sijoittamista ylimpään kerrokseen luonnonvalon vaatimuksen takia, Birch-Lindgren 1934: 131. Vaikka Sven Markelius oli tietoinen luonnon valon vaatimuksesta leikkaussalissa, hän sijoitti Tukholman-näyttelyn sairaalaosaston leikkaussalin alimpaan kerrokseen ilman luonnonvaloa vedoten ratkaisun taloudellisuuteen, Markelius 1930, Piirustuksesta 50/56 mitattuna A-siiven rungon pituus oli 93,7 m. AAM. 11 of 35

12 osastonhoitajien asunnot. Näillä kuudella pienasunnolla oli oma hissillä varustettu asuntoporras. Potilassiiven itäpäässä osastokohtaiset makuuhallit erotettiin omaksi, potilassiipeen liittyneeksi osakseen. Seitsemännessä kerroksessa oli kaikkien osastojen käyttöön tarkoitettu 120 potilaan makuuhalli. Osaston työhuoneiden ryhmä sijaitsi strategisesti käytävän keskivaiheilla, jolloin käytävän liikenne oli tehokkaasti kontrolloitavissa. Kanslia oli erotettu käytävästä lasiseinin. Kuusi päällekkäistä potilasosastoa olivat lähes identtisiä, mutta erillisiä yksiköitä. Taylorin menetelmän mukaan ongelmat voitiin ratkaista erillisissä tuotantoyksiköissä paikallisesti häiritsemättä koko laitoksen toimintaa. Paimion parantolassa miehet ja naiset erotettiin eri osastoille. 28 Heikoimmat potilaat asuivat alimmissa kerroksissa. Rakennukseen tultiin sisälle A- ja B-siipiä yhdistävästä aulasta. Reittiä käyttivät potilaat ja osa henkilökunnasta. Pääsisäänkäyntiä kattoi vapaamuotoinen katos, joka toimi sisäpihan katseenvangitsijana. Katoksen edessä olevat portaat olivat osittain ulkotilassa ja osittain sisällä siten, että ovi sijoittui portaikon välitasanteelle. Paarien käytön kannalta sisäänkäynti oli erittäin epäkäytännöllinen, mutta ilmeisesti se ei haitannut. Potilaat olivat verrattain hyväkuntoisia, sillä parantolaan valittiin nimenomaan kuntoutuskelpoisia potilaita. 29 Hallinto- ja sairaanhoitohenkilöstön työpisteet keskitettiin lähelle pääaulaa. Hallinto-osastolla oli myös oma sisäänkäyntinsä. B-siiven ylemmissä kerroksissa sijaitsivat potilaiden yhteiskäytössä olevat tilat, henkilökunnan yhteistilat ja henkilökunnan asuntoja. B-siipi oli rakennuksen osista toiminnallisesti monimuotoisin. Paimion paikalliset asukkaatkin kävivät parantolassa lääkärin vastaanotolla, sillä 28 Sairaalat olivat luvuilla Ranskassa ja Iso-Britanniassa osa köyhäinhoitoa ja niitä käytettiin instrumentteina sosiaalisen moraalin opettamiseen, Forty 1984, 62. Myös Thomas A. Markus on kiinnittänyt huomiota saman ajanjakson sairaaloihin, joita käytettiin potilaiden opettamiseen yhteiskuntakelpoisiksi, Markus 1993, Tietoja parantolaan pyrkiville. S. A. Varsinais-Suomen parantola. PSA. 12 of 35

13 kunnanlääkärin virka oli lakkautettu sairaalan valmistuttua. Apulaislääkäreillä oli oikeus ottaa vastaan myös yksityispotilaita. 30 Apulaislääkärit ja osastonhoitajat aterioivat säännöllisesti potilaiden seurassa suuressa ruokasalissa. Sali oli suunniteltu monikäyttöiseksi tilaksi. Kolmannessa kerroksessa olevasta huoneesta voitiin projisoida elokuvia ruokasalin seinälle, ja pinottavien tuolien ja pöytien ansiosta salin lattia voitiin järjestää vapaaksi juhlatilaisuuksia varten. Lisäksi ruokasalin valkoisella nahalla päällystetty työntöovi voitiin avata suoraan seurusteluhuoneeseen. Potilasosastoilta puuttuivat parantoloille ominaiset päivähuoneet, joten yleinen seurusteluhuone lienee ollut päivittäin ahkerassa käytössä. Talousrakennuksen ja B-siiven välissä kulki putkimainen yhdyskäytävä, joka toimi myös tarjoiluvälikkönä. Astiat varastoitiin käytännöllisissä rullilla varustetuissa kaapistoissa. Keittiössä ruoan valmistusosastot oli erotettu toisistaan lasiseinin. Raaka-aineet käsiteltiin kerrosta alempana. C-siiven kellarissa oli pesula ja ylimmässä kerroksessa asuntola keittiöhenkilökunnalle. Asunnot Paimion parantola oli internaatti sen työntekijöille ja heidän perheilleen, ja asumisen eri muodot olivat merkittävässä roolissa koko parantolan alueella. Sairaala käytännössä edellytti, että lääkärit ja naispuolinen sairaanhoitohenkilöstö asuivat sairaala-alueella. Samoin naispuolisen taloustyötä tekevän henkilökunnan ja miespuolisen teknisen henkilökunnan oli suositeltavaa asua sairaalan läheisyydessä. Sairaalan henkilökunnan kontrollointi helpottui ja instituutio pystyi sitouttamaan työntekijän tarjoamalla asunnon luvuilla ylilääkärille oli tapana rakentaa omakotitalo sairaalaalueelle muista rakennuksista erilleen. Apulaislääkäreille soveltui rivitalo, jonka asunnot käsittivät 3-4 huonetta sekä keittiön. Myös naispuolisten 30 Törrönen, 1984, Birch-Lindgren 1934, of 35

14 hoitajien asuntojen suunnitteluun tuli kiinnittää huomiota, sillä he asuivat sairaalassa usein suuren osan elämästään. 32 Asuntojen koon ja mukavuustason tarkastelu paljastaa yhteisön sisällä vallinneen ankaran hierarkian. Paimion parantolan ylilääkärin asunto oli 250 neliömetrin kokoinen kaksikerroksinen puutarhan ympäröimä huvila, joka sijaitsi 150 metrin etäisyydellä päärakennuksesta. Lääkäriperheen käytössä oli kolme makuuhuonetta, suuret edustustilat, kaksi wc:tä, kylpyhuone ja pukeutumishuone. Keittiö oli varustettu jääkaapilla. Perheen palvelijalla oli oma sisäänkäynti, asuinhuone ja wc. Ylilääkärin asuinrakennus oli jopa erotettu alueen muut rakennukset kattavasta vesija viemäriverkosta. Näin esimerkiksi veden välityksellä leviävä bakteeritartunta ei olisi saavuttanut ylilääkärin huvilaa. Ylilääkärin talon pihapiiriin kuului myös oma sauna. Parantolan työntekijöistä ylilääkäri oli ainut, joka saattoi osallistua oman asuntonsa suunnitteluun. 33 Apulaislääkäreiden ja taloudenhoitajan perheille rakennettu rivitalo oli osittain kaksi-, osittain yksikerroksinen ketjumainen rakennus, joka reunusti parantolan sisääntulopihaa. Asuinpinta-alaa oli 120 neliömetriä asuntoa kohden ja kussakin asunnossa oli kolme makuuhuonetta, yksi wc sekä kylpyhuone. Palvelijalla oli oma huone ja wc keittiön yhteydessä. Lääkäreiden ja taloudenhoitajan oletettiin olevan perheellisiä, joten asunnot suunniteltiin sen mukaisesti. Työväen asuinrakennuksessa oli kahdenlaisia asuntoja. Alakerran neljä perheasuntoa olivat kooltaan 45 neliömetriä. Niissä oli olohuoneen ja kahden makuuhuoneen lisäksi keittokomero sekä wc. Yläkerrassa oli kahdeksan 16 neliömetrin kokoista yksiötä, jotka oli varustettu käsienpesualtaalla. Asunnot oli järjestetty riviin luhtikäytävän varrelle. Käytävän tai terassin päässä oli kaksi wc:tä yhteiskäytössä. Yläkerran 32 Birch-Lidgren 1934, Tohtori Markus Sukkisesta tuli 1929 rakennuslautakunnan neuvotteleva lääkäri rakennushankkeeseen ja vuonna 1932 hänet valittiin parantolan ylilääkäriksi. Neuvottelevana lääkärinä hän osallistui arkkitehdin ohella parantolan rakennustöiden suunnitteluun ja johtoon. RLTK PSA. 14 of 35

15 asuntoihin sijoitettiin todennäköisesti miespuolisia perheettömiä työntekijöitä, kuten parantolan autonkuljettaja ja lämmittäjät. 34 Asuntojen koko ja varustelutaso oli sitä vaatimattomampi mitä alempana sen asukas oli sairaalan hierarkiassa. Kaikkein vaatimattomin oli päärakennuksen C-siiven kolmannen kerroksen naispuolisten työntekijöiden asuntola. Aalto vertasi asuntolaa hotelliin, ja piirustuksissakin tämä osa on nimetty palvelijatar- ja keittiöhenkilökunnan hotelliksi. Asuntolan hotelli-nimitys herättää monia ajatuksia. Yleensä hotelli viittaa väliaikaisuuteen, hetkelliseen asumiseen. Toisaalta nimityksen voi myös nähdä myös vaatimatonta asumismuotoa ylevöittävänä ja tehokkuutta korostavana. Pienikin hotellihuone sisältää yleensä saniteettitilat samaan tapaan kuin matkustajalaivan hytti. Sekä hotellihuonetta että laivahyttiä voidaan verrata minimiasuntoon, mikä lienee inspiroinut arkkitehtiäkin. Sisä- ja ulkotila Sisä- ja ulkotilojen välinen suhde on merkittävässä roolissa Paimion parantolassa, niin kuin Aallon arkkitehtuurissa yleensäkin. Päärakennuksen siipien väliin rakentui joukko eriluonteisia pihoja ja puutarhoja, jotka muodostivat osan toiminnallista kokonaisuutta. Parantolan länteen avautuvaa, kolmelta sivulta päärakennuksen rajaamaa sisäänkäyntipihaa rajasi lännestä apulaislääkäreiden rivitalo. Pääoven edessä kaartuvan pihatien kehä oli mitoitettu auton kääntösäteelle sopivaksi. Bussi toi ihmisiä Paimion asemalta ovelle saakka. Keskellä pihaa oli kukkien koristama paikoitusalue. Porrastasanteilta, potilaskäytäviltä, ruokasalista ja kirjastosta oli näkymä tälle keskeiselle estradille. Ruotsalainen sairaalarakentamisen ohjekirja 1930-luvulta kehotti erottamaan toisistaan pääsisäänkäynnin, poliklinikan sekä henkilökunnan sisäänkäynnit. Sisäänkäynnit tuli sijoittaa sellaiseen paikkaan, missä liikenne ei häiritse heikkoja potilaita. 35 Aallon 34 Piirustus 50/469. AAA. 35 Birch-Lindgren 1934, of 35

Keski-Suomen parantola

Keski-Suomen parantola 1 Keski-Suomen parantola Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 30.9.2009 2 Tilaaja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis c/o Jykes-kiinteistöt Kivääritehtaankatu 8 40100 Jyväskylä www.vitapolis.fi

Lisätiedot

PERUSTIEDOT. Jyväskylän kaupunginteatteri Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä Kaupunginosa 1, kortteli 3, tontti - Suunnittelijat

PERUSTIEDOT. Jyväskylän kaupunginteatteri Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä Kaupunginosa 1, kortteli 3, tontti - Suunnittelijat w Sisällys Perustiedot... 4 Selvityksestä... 5 Tiivistelmä... 6 Pari vuosikymmentä suunnittelua... 6 Osittain toteutunut kulttuuri- ja hallintokeskus... 6 Teatteritalon arvoista ja säilymistavoitteista...

Lisätiedot

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista... 10 Loka marraskuun

Lisätiedot

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Karjanhoitokoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila,

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka.

1930-luku. Kuva 1. Alvar Aalto: Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1928. Julkisivuista on karsittu lähes kaikki ornamentiikka. Rakennusperintö 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa II Elina Standertskjöld Amanuenssi, Suomen rakennustaiteen museo elina.standertskjold@mfa.fi 1930-luku Maailmanlaajuinen talouslama, joka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO -KANSALAISOPISTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO -KANSALAISOPISTO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO-KANSALAISOPISTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO -KANSALAISOPISTO 2012 KESKI-SUOMEN MUSEO www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo

Lisätiedot

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka

Lisätiedot

Tiivistelmä DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Valtonen Pääaine: Arkkitehtuurin historia Sivuaine: Rakennussuunnittelu Kandidaatintyö: Suomalaisen 1900- luvun vaihteen luonnonkivijulkisivun korjaaminen Työn nimi:

Lisätiedot

SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST

SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST SUNILAN VANHA LÄMPÖKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ - KARI MUSTONEN diplomityö, TTY 28.10.2009 työn tarkastaja, professori TORE TALLQVIST Arkkitehtuurin laitos DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Kari Mustonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi. Olli Kokkonen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi. Olli Kokkonen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Olli Kokkonen TALOYHTIÖN ASUNTORAKENTEEN JA -RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO Rakennushistoriallinen selvitys 2 JOHDANTO 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO 3 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU 5 Arkkitehti Erkki Huttunen 5 Kunnantalohanke

Lisätiedot

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006

LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO 006-0005-0006 Huuhanmäeltä 1913. Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja Victor Barsokevitch LÄÄNINSAIRAALASTA SAVONIAAN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SAIRAALAKADUN KAMPUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS KIINTEISTÖNRO

Lisätiedot

Viikin laboratoriorakennus

Viikin laboratoriorakennus Viikin laboratoriorakennus Koetilantie 5, Helsinki Rakennushistoriallinen selvitys 31.5.2010 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Anna-Maija Lukkari, HY, tekninen osasto

Lisätiedot

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 HEINOLAN SEMINAARI Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys 24.5. 2013 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö asiakaspäällikkö

Lisätiedot

rakennushistoriaselvitys

rakennushistoriaselvitys Finlandia-talon rakennushistoriaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Minna Lukander, arkkitehti SAFA Mari Mannevaara, arkkit. yo 18.3.2005 Sisällys

Lisätiedot

MARMORIPALATSI RAKENNUSHISTORIASELVITYS Johanna Luhtala Markus Manninen

MARMORIPALATSI RAKENNUSHISTORIASELVITYS Johanna Luhtala Markus Manninen MARMORIPALATSI RAKENNUSHISTORIASELVITYS Johanna Luhtala Markus Manninen ARKKITEHTITOIMISTO SCHULMAN OY 2012 SISÄTILAT 1 Sisällys 4 Johdanto MarmoripalatsI ENNEN teksti: Markus Manninen 6 7 Asuinpalatsi

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO 2013 1 Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO Rakennushistoriaselvitys 2 KESKI-SUOMEN MUSEO 3 Sisällysluettelo KESKI-SUOMEN MUSEO

Lisätiedot

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/90 JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET arkkitehtuuri kustannukset esteettömyys

Lisätiedot

Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle

Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle Terveyttä kaikille - keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle Kuva Kymenlaakson keskussairaala, Kotka Kuvan lähde Museovirasto Terveyttä kaikille keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle 1 Terhi Lehtimäki

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI 4 Tampereella laatua ajan henkeen 15 Aluesuunnittelua Alankomailla 18 Tiili säilyttää Salmisaaren hengen 24 Kivitalon tiiveys

Lisätiedot

Kuva 124. Kuvateksti ja kuva pienempänä 108 TÖÖLÖLÄISFUNKTIONALISMIN NELJÄ VAIHETTA

Kuva 124. Kuvateksti ja kuva pienempänä 108 TÖÖLÖLÄISFUNKTIONALISMIN NELJÄ VAIHETTA Kuva 124. Kuvateksti ja kuva pienempänä sivulla 124. 108 TÖÖLÖLÄISFUNKTIONALISMIN NELJÄ VAIHETTA 6. ESIKUVIA JA RINNAKKAISILMIÖITÄ Luvussa käsitellään kansainvälisiä ja eurooppalaisia ilmiöitä, jotka ovat

Lisätiedot

VERSIO 15.8.2014 RAADEN HAMMAS PÄÄKONTTORIN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1976-2014

VERSIO 15.8.2014 RAADEN HAMMAS PÄÄKONTTORIN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1976-2014 VERSIO 15.8.2014 RAADEN HAMMAS PÄÄKONTTORIN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1976-2014 RAADEN HAMMAS NESTEEN PÄÄKONTTORIN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Marja-Riitta Norri Helsinki 15.08.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammattilaisille. 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä. 4 Kerrostalot rannalla. 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin. 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun

Ammattilaisille. 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä. 4 Kerrostalot rannalla. 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin. 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun Ammattilaisille 4 Kerrostalot rannalla 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2011

ALVAR AALTO -MUSEON RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2011 ALVAR AALTO -MUSEON RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2011 ALVAR AALTO -MUSEON RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2011 Sisällys ALKUSANAT 3 1. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4-11 Taidemuseo Jyväskylään Museohanke etenee Luonnosvaiheet

Lisätiedot

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osasto Diplomityö Riikka Koivula Oulussa 19.9.2012 Valvoja: Anna-Maija Ylimaula

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot