KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot: FC 201AF LIGHT WATER 1 % AFFF Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: SAMMUTUSVAAHTONESTE Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistetiedot Maahantuoja: Myyjä: Suomen 3M Oy, Espoo Veljekset Kulmala Oy Ab, Vantaa Turvata Oy Ab Läntinen Teollisuuskatu ESPOO Puh.: Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus: (09) KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Emäksinen fluorikemikaalivalmiste CAS-no: Ainesosan nimi: Pitoisuus: Varoitusmerkki/R-lauseke: Dietyleeniglykoli- 19 % Xi / R:36 monobutyylieetteri HTP (8h): ei arvoja Etyleeniglykoli 14 % Xn / R:22 HTP (8h): 50 ppm 130 mg/m3 (höyry); 10 mg/m3 (sumu) (1996) HTP (15 min): 75 ppm 190 mg/m3 (höyry); 20 mg/m3 (sumu) (1996) - Perfluorialkyyli sulfonaattisuoloja 1,0 5,0 % HTP (8h): ei arvoja (Ks. 8) Trietanoliamiini 3 % Xi / R:36/37/38 HTP (8h): ei arvoja (1996) - Alkyylisulfaattisuoloja 14,0 16,0 % - Amfoteerinen fluorialkyylijohdannainen 5,0 10,0 %

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 2(6) 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Emäksinen valmiste. Ärsyttää silmiä. Saattaa ärsyttää ihoa. 4. ENSIAPUOHJEET Hengitys: Mene raittiiseen ilmaan, tarvittaessa lääkäriin Iho: Poista tahriintuneet vaatteet. Huuhdo hyvin vedellä Roiskeet silmiin: Huuhdo vedellä vähintään 15 min. Välittömästi lääkäriin. Nieleminen: Välittömästi lääkärinhoitoon. Oksennuttaminen vain lääkärin luvalla. Tajuttomalle ei saa antaa mitään suuhun. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Valmiste on palonsammutusneste. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: katso kohta OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Henkilövahinkojen estämiseksi huomioi muiden kohtien varoitusohjeet. Valmistetta ei saa päästää maaperään, vesistöön eikä viemäriin muuta kuin palonsammutustilanteessa. Tuuleta alue. Sisältää liuotinaineita. Roiskeet imeytetään sopivaan absorbenttiin (esim. yleissidonta-aineeseen). Kootaan vuotanut materiaali. Jäännökset huuhdellaan vedellä. Jäte kootaan metallisäiliöön hävitystä varten. Säiliö suljettava tiiviisti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely:. Tupakointi kielletty. Tupakointi käytön yhteydessä saattaa aiheuttaa tupakan/savun kontaminaatiota ja johtaa haitallisten lämpöhajoamistuotteiden muodostumiseen. Ks. Kohta 10. Alin käyttölämpötila -18 C. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihto on puutteellinen (HPT-arvot), on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (ks. Kohta 8) Varastointi: Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava lämmöltä.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 3(6) 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Tekniset tiedot altistumisen torjumiseksi: Ks. kohta 7 Raja-arvot työpaikan ilmassa: HTP-arvot ks. kohta 2 Dietyleeniglykolimonobutyylieetteri ( ) CMRG (TWA-EL): 35 ppm Perfluorialkyyli sulfonaattisuoloja (-) 3M (TWA-EL): 0,1 mg/m3 (iho) Trietanoliamiini ( ) ACGIH (TLV-TWA): 5 mg/m3 Henkilökohtaiset suojaimet: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pestävä kädet käytön jälkeen ja ennen syömistä. Hengityksensuojaus: Vältettävä höyryn, huurun tai sumun hengittämistä. Käytettävä tarvittaessa hyväksyttyjä CEN-standardin mukaista HTP-arvoihin soveltuvaa hengityksensuojainta: puolinaamari tyyppi A (orgaaniset kaasut/höyryt) sekä hiukkassuodatin P2. Käsiensuojaus: Sopivat suojakäsineet tuotetta käsiteltäessä. Suositeltava materiaali: butyylikumi Silmiensuojaus: Varottava höyryn/sumun/udun joutumista silmiin. Naamiomalliset suojasilmälasit, joissa tuuletusventtiilit Ihonsuojaus: Varottava kemikaalin joutumista iholle. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto, väri ja haju: meripihkan värinen neste ph-arvo: 7,5 8,5 Kiehumispiste/kiehumisalue: 100 C (alkup.) Sulamispiste/sulamisalue: - Leimahduspiste: > 100 C (Miniflash) Itsesyttymislämpötila: - Räjähdysrajat a) alempi: - Räjähdysrajat b) ylempi: - Höyrynpaine: 16 mmhg (20 C) Suhteellinen tiheys (vesi=1): 1,10 Liukoisuus a) veteen: sekoittuva Liukoisuus b) rasvaliukoisuus: - Oktanoli/vesi jakaantumiskerroin: ks. kohta 12

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 4(6) Viskositeetti: 18 cp Höyryn tiheys (ilma=1): 1,0 (20 C) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: 359 g/1 SCAQMD Höyrystymisnopeus (BuOAc=1): < STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiili. Ei polymerisoidu eksotermisesti. Haitalliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi; Vetyfluoridi (HF); Myrkylliset höyryt, kaasut ja hiukkaset; Terminen hajoaminen käyttöpitoisuuksissa ei aiheuta vaaraa. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys: Nieleminen: Nieleminen ei ole tuotteen todennäköinen altistumistapa. Aspiraatiovaara. Tuotteen joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteydessä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkokuumeen. Ärsyttävyys ja syövyttävyys: Silmäkosketus: Ärsyttää kohtalaisesti silmiä. Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Ihokosketus: Ärsyttää kohtalaisesti ihoa. Oireita voivat olla ihon punoitus, turvotus, kutina ja kuivuminen. Saattaa imeytyä ihon läpi. Altistumisoireet vastaavia kuin hengitettynä ja/tai nieltynä. Hengitys: Äkillinen liika-altistus HTP-arvojen yläpuolella voi ärsyttää ylähengitysteitä. Oireita voivat olla kurkun käheys, yskiminen ja aivastelu. Keskushermosto-oireet mahdollisia esim. päänsärky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, hidastunut reaktioaika sekä tajuttomuus. Herkistyminen: - Subak., subkroon. ja pitkäaikaismyrkyllisyys: Pitkäaikainen/toistuva liika-altistus (hengitys, nieleminen) saattaa vaurioittaa hermostoa, maksaa ja munuaisia. Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: - Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: Valmisteen luokitus perustuu 3M:n testaukseen.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 5(6) 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Pysyvyys ympäristössä: Biologinen hajoavuus: Dietyleeniglykolimonobutyylieetteri ( ) BOD: (28) = %; biologisesti nopeasti hajoavaa. BOD: %, 2 viikkoa; biologisesti nopeasti hajoavaa Kertyvyys eliöihin: log Pow: -1,36; ei kertyvää BCF: 10 (kala); ei kertyvää Kulkeutuminen ympäristössä: Vesiliukoisuus S: Täysin liukoinen veden kanssa. Höyrypaine: 0,0878 mmhg/25 C; haihtuvaa Henryn lain vakio (H): 6x10-8 atm-m3/mol; aine ei haihdu vedestä Myrkyllisyys eliöille: Myrkyllisyys vesieliöille: LOEC, LEVÄT, MG/l: 2000, lis., semikroon. testi, sinibakteeri LC50 kalat, mg/l: >5000, 24G, kultakala: käytännöllisesti katsoen myrkytöntä Muut ympäristövaikutukset: Biologinen hajoavuus (valmiste): BOD20/COD = 29%; ei nopeasti hajoavaa Akuutti myrkyllisyys vesieliöille (valmiste): LC50 (kalat) = 310 mg/l (96h); EC50 (vesikirppu) >1000 mg/l (48h); IC50 (levät) >1000 mg/l (96h); ei akuutisti myrkyllistä vesieliöille. Vaikutus aktiivilietehengitykseen (valmiste): EC50 >1000 mg/1 (3h)

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 6(6) 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Vaarattomaksi tekeminen/hävitysohjeet: Käyttöliuokset voidaan laskea viemäriin. Viemäröinti suoritettava varoen vaahtoamisen estämiseksi. Suuret määrät voivat vaikuttaa häiritsevästi biologisen jätevesipuhdistamon toimintaan. Huom! Viemäröinnin suhteen noudatettava kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Konsentraatti käsiteltävä ongelmajätteenä. Palamistuotteet sisältävät vetyfluoridia (HF). Tarvittaessa yhteys kunnan jätehuoltoviranomaiseen/tavarantoimittajaan ennen hävitystä. 14. KULJETUSTIEDOT Ei vaadi erikoiskuljetusta. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Varoitusetiketin tiedot Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi (ärsyttävä) Varoitusetikettiin merkittävien ainesosien nimet: Dietyleeniglykolimonobutyylieetteri, etyleeniglykoli R-lausekkeet: R36: Ärsyttää silmiä S-lausekkeet: 3M S2024: Vältettävä kemikaalin joutumista silmiin, pitkäaikaista ihokosketusta sekä pitkäaikaista höyryn hengittämistä. S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 3M S2020: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. 3M 2042: Jos kemikaalia on nielty, juotava kaksi lasillista vettä ja mentävä lääkäriin. Varoitusetiketin lisätiedot: MUUT TIEDOT Tietolähde: Käyttöturvallisuustiedote Suomen 3M Oy/Veljekset Kulmala Oy Ab Ref. Nro

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys 09.03.2007 Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot