energiansäästöratkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.retermia.fi energiansäästöratkaisu"

Transkriptio

1 kustannustehokkain energiansäästöratkaisu

2

3 Contents Yritysesittely 5 Retermia teknologia 7 Toimintaperiaate 8 Esisuodatus 9 Sähkötehokkuus 11 Retcool -jäähdytys 12 Recal -laskentapalvelu 14 3D-mallinnus 15 Ympäristö 16 Mitoitustiedot 18 Esco-rahoitus 23 ESCO-toiminta 24 Retermia Esco Support Service 26 Case-esimerkkejä 27 Koulut ja oppilaitokset 28 Sairaalat ja terveyskeskukset 31 Uimahallit 34 Ravintolat ja ammattikeittiöt 36 Toimisto- ja virastotalot 37 Teollisuus 38 Tuotetyypit 39 Tuote-esittely 40 Laitevalmistajan väliosaan 42 Retermia runkoon 46 LTO-huippuimuri (LTOH) 50 LTO-katos 58 Ilmankäsittelykatos 64 Yhteystiedot 66

4

5 Yritysesittely Oy Retermia LTD Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastointiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen. tarjoamalla sekä asiantuntevaa palvelua että korkealuokkaisen tuotteen. Retermia Oy huolehtii asiakkaidensa energiansäästöstä, hyvästä sisäilmasta ja ilmanvaihtojärjestelmän käyttövarmuudesta. Retermia Oy on toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuodesta 1982 lähtien. Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän. Tuotannon laatua kontrolloidaan ISO 9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän avulla. Ympäristövaikutusten hallintaan käytetään ISO 14001: n mukaista järjestelmää. Elinkaariarviointia (LCA) hyödynnetään tuotesuunnittelussa. Myös yrityksen talous on vakaalla pohjalla: Retermia Oy kuuluu Dun & Bradstreet Oy:n ja Asiakastieto Oy:n korkeimpaan AAA-luottokelpoisuusluokkaan. Olemme Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen. fi

6

7 Retermia teknologia

8 Toimintaperiaate Toimintaperiaate Neulalämmönsiirrin on epäsuoraan rekuperatiiviseen lämmöntalteenottojärjestelmään suunniteltu lämmönsiirrin. Neulalämmönsiirrin ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen ja sitoo sen lämmönsiirtonesteeseen. Neste pumpataan liuospumpun avulla tulopuolen lämmönsiirtimeen, missä nesteen sisältämä lämpöenergia esilämmittää tuloilman. Neulalämmönsiirrin toimii lisäksi karkeasuodattimena, joten siitä käytetään myös nimitystä LTOesisuodatin.

9 Esisuodatus Esisuodatus Suodattimien kostuminen on yksi ilmastointijärjestelmien yleisimmistä ongelmista. Kun suodattimen pinnalla oleva orgaaninen pöly kostuu, se toimii kasvualustana erilaisille mikrobeille (Lysne ym. 1999, Halonen ym. 2000). Erityisen vakavia märkäsuodatinongelmia esiintyy rakennuksissa, joissa ilmastointijärjestelmän käyttö ei ole jatkuvaa (Seuri ja Palomäki 2000). Kuva. Retermia konesovitus, tulopuoli. N e u la lä m m ö n s iirrin e s tä ä k o s te u s va u rio ita Toinen yleinen ongelma ilmanvaihtolaitoksissa on lumen tunkeutuminen ilmanottosäleikön (A) läpi IV-kanavaan ja suodattimiin (B) (Kristiansen ym. 1999). Suodattimiin ja kanavaan kertynyt biologinen pöly kostuu ja olosuhteet muodostuvat otollisiksi mikro-organismeille. Lisäksi käyttöhäiriöitä saattaa aiheuttaa suodattimien jäätyminen ja repeytyminen sekä ilmavirran kuristumisesta aiheutuva painesuhteiden muuttuminen. K o s te u s va u rio t ilm a s to in tijä rje s te lm ä ss ä S a te e n, lu m e n ja k o ste ud e n tu nk e utu e ssa ilm a sto in tijärje ste lm ä ä n ta p a h tu u seura a va a : T o im ii tu lo p u o le lla L T O -esisuodattim e n a: e silä m m ittä ä ja k u iva a u lk o ilm a n e n n e n k u in se saavu tta a p ä ä suodattim e n S u o d a ttim e n k ä yttö ik ä kasva a n o in 3 -k e rta isek si H a ju -, m ikro b i- ja k o rro osio -o n g e lm ilta vä ltytä ä n S u o d a ttim e n to im in ta tu rva ttu m yö s lum ip yryje n a ik a n a T o im ii p o isto p u o le lla k ark e a suodattim e n a, m u ita suodattim ia e i n o rm a a listi ta rvita Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esisuodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa sekä poistoilmapuolella karkeasuodattimena poistaen ilmasta karkean pölyn ja vaimentaen samalla myös ääniä. S u o d a ttim e n to im in ta h ä iriin tyy ta i e styy k ok o n a a n S u o d a tin vo i jä ä tyä ja rep e ytyä Ilm a sto in tijä rje ste lm ä ssä ta p a htu u k orro o sio va u rio ita M ik ro b ik a svu sto a ilm e styy suodattim iin ja m u ih in jä rje ste lm ä n o siin T ukk e utu n e e t suodattim e t a ih e u tta va t k ä yttö h ä iriö itä S u o d a tin k u sta n n uk set no u seva t k o rk e ik si Suodattimien kastumisen ja lumihaittojen estämiseksi tuloilman neulalämmönsiirrin tulisikin sijoittaa virtaussuunnassa ennen ensimmäistä suodatinta (Hakkila 1988, Halonen ym. 2003). Esisuodattimena toimivalla lämmönsiirtimellä on monia etuja: Lumi ja kosteus eivät tuki pääsuodattimia eikä suodatinpinnoilla esiinny haju- tai mikrobiongelmia. Pääsuodattimen käyttöikä pite-

10 nee moninkertaisesti. Käyttöhäiriöt vähenevät ja suodatusastetta voidaan nostaa esim. suosituksen mukaiselle EU-7 tasolle ja siten parantaa tulo- ja sisäilman laatua. Poistopuolella ei tarvita suodatinta ollenkaan, sillä neulalämmönsiirrin toimii ns. LTOsuodattimena. Retermian neulalämmönsiirtimen esisuodatuskyky on noin EU3 -luokkaa. LTO-esisuodatin ( I.) estää siten lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma ja kuivana pysyvät suodattimet ( III.) takaavat korkean sisäilman laadun. Kuopion yliopiston ja Kuopion työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät neulalämmönsiirtimen kyvyn estää suodattimen kosteutta ja mikrobivaurioita. Neulalämmönsiirrin sijoitettiin tutkimuksessa ennen tuloilmasuodatinta. Suodattimen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seurattiin jatkuvasti kolmessa pisteessä: 1) ulkoilma, 2) suodatin ja 3) sisäilma, noin vuoden ajan. Suodattimen suhteellinen kosteus pysyi kaikkina vuodenaikoina alle 70 %:ssa ja lämpötila yli 3 C:een. Suodatin pysyi kuivana koko käyttö-ikänsä, myös lumipyryjen aikana, mikä vähensi vaihtotarvetta. Kosteissa oloissa viihtyvien mikrobien pitoisuudet ja lajimäärä olivat suodatinkammiossa pienemmät kuin lämmönsiirtimessä, eli neulalämmönsiirrin esti ulkoilman mikrobien leviämistä pääsuodattimeen (Halonen ym. 2003). Suhteellisen kosteuden keskiarvot eri vuodenaikoina Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen (lasikuitu EU-7) suhteellisen kosteuden alle 70 prosentissa koko vuoden (piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1). Lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikoina Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen (lasikuitu EU- 7) lämpötilan yli kolmessa asteessa koko vuoden (piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1). 10

11 Sähkötehokkuus Sähkötehokkuus Lämmöntalteenottolaitteiden elinkaarikustannuksista pääosa muodostuu käyttökustannuksista eli käytännössä puhaltimien sähkönkulutuksesta. Puhaltimen sähkönkulutuksen aiheuttamat kustannukset voivat olla moninkertaiset lämmityskustannuksiin verrattuna (Mäkinen 1999). Sähkötehokkaiden laitteiden valinta on ensiarvoisen tärkeää käyttökustannuksien kurissapitämiseksi. Pieni painehäviö (Pa) kertoo laitteen sähkötehokkuudesta. Vuotuiset käyttökustannukset ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa ja suodattimien kustannuksissa energian hinnalla 0,08 /kwh, kun laitoksen tulo- ja poistoilmavirta on 50 m3/s, käyttöaika 8760 h/vuosi ja puhallinhyötysuhde 0,5. Neulalämmönsiirtimen suuren lämmönvaihtopinta-alan ansiosta otsapintanopeudet pysyvät pieninä. Siksi neulalämmönsiirtimessä on alhainen ilmapuolen painehäviö, vain noin Pa. Koska ilmastointisaneerauksen yhteydessä ei tarvitse hankkia tehokkaampia puhaltimia, säästetään sähkökustannusten lisäksi myös investointikustannuksissa. Uudisrakentamisen yhteydessä SFP-arvo alenee prosentilla ( n. 1kW/(m 3 /s) ) perinteisiin lämmöntalteenottolaitteisiin verrattuna. Retermian kotisivuilla voit määrittää oman järjestelmäsi sähkötehokkuusluokan ja vertailla painehäviön vaikutusta käyttökustannuksiin. 11

12 Retcool -jäähdytys RETCOOL -jäähdytyksellä mukavuutta RETCOOL on Retermia Oy:n uniikki tapa suorittaa talviaikainen tuloilman lämmöntalteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samalla neulalämmönsiirtimellä. Sisäilman oikea lämpötila on tärkeä viihtyvyyden kannalta. Yhä useammassa rakennuksessa esiintyy ajoittaista jäähdytystarvetta. Retermian ratkaisussa lisäkustannuksilta ja ongelmilta vältytään. Retermian kehittämä lämmöntalteenottolaite toimii samalla (tai haluttaessa pelkästään) jäähdytyspatterina. Se voidaan sijoittaa esimerkiksi katolle, joten konehuoneen ahtaus ei ole ongelma. Neulalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteen vuoksi sen aiheuttama ilmanvastus on hyvin alhainen. Puhaltimia ei tarvitse vaihtaa, vaan vanhojen laitteiden teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Näin säästetään sähköä ja erillisten jäähdytyspattereiden sekä uusien puhaltimien hankintahinta. Samalla saavutetaan miellyttävä sisäilmasto ympäri vuoden. Retcool -jäähdytys toteutetaan taloudellisesti korkealla nesteen lämpötilatasolla, suurella nesteen lämpenemällä neulalämmönsiirtimessä ja pienellä nestevirtaamalla. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta jäähdytystehoa voidaan lisätä ensin ilmamääriä kasvattamalla ja seuraavana portaana laskea tulopatterille tulevan liuoksen lämpötilaa tai kasvattaa tulopatterille tulevaa nestevirtaa. Jäähdytys pystytään toteuttamaan mahdollisimman taloudellisesti suurella liuospuolen lämpötilaerolla, vaikka jäähdytyskuorman vaihtelu olisi suurta. Täten tuloilman kondensoinnin aiheuttamat tehohäviöt minimoituvat ja kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Retcool -jäähdytyksessä sekä jäähdytystehon tarve pienenee, että kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta Retcool on ideaalinen ratkaisu myös kaukokylmäjäähdytykseen. Sairaaloissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja monissa muissa rakennuksissa kärsitään tyypillisesti kesäisin liian korkeasta sisälämpötilasta. Toisaalta muina vuoden aikoina on tarvetta tuloilman lämmitykselle. Samaan rakennukseen tarvitaan sekä lämmön talteenotto että jäähdytys. Olemassa oleviin rakennuksiin on usein vaikea lisätä jäähdytyspatteria. Jäähdytyspatterin ilmanvastus lisää puhaltimen sähkötehon tarvetta niin paljon, että puhaltimet on vaihdettava tehokkaampiin. Jäähdytyskoneen käyttämän energian lisäksi syntyy siten ylimääräisiä epäsuoria kustannuksia: puhallininvestointi ja puhaltimen suurentuneen sähkönkulutuksen tuoma lisälasku. Kuvassa on esitetty neulalämmönsiirtimen jälkeisen tuloilman lämpötila siirtimelle tulevan liuoksen lämpötilan funktiona kun neula LTO- järjestelmän tulopuolen lämmönsiirtimellä toteutetaan kesäaikana tuloilman jäähdytys. Mittaukset on suoritettu kahdessa ulkoilman mitoituspisteessä. Lämmönsiirtonesteenä on käytetty etyleeniglykolia, jonka liuosvahvuus 45 painoprosenttia. 12

13 Nestejäähdytyskonekytkentä Kaukokylmä jäähdytyskytkentä Neulalämmönsiirrin on optimaalinen lämmönsiirrin kaukokylmäjäähdytykseen. Tuloilman jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdyspatteria merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla ( neulalämmönsiirtimeltä palaavan liuoksen lämpötila yli 20 C) ja korkealla tulevan liuoksen lämpötilalla. Esimerkiksi 11/21 C liuospuolen lämpötiloilla 27 C & 50 % RH ulkoilma voidaan jäähdyttää asteeseen ilmapuolen painehäviön ollessa vain 30 Pa. Kiinteistö Oy Saturnus, Kalevankatu 12 B, Helsinki. Kuvassa vasemmalla jäähdyskone, joka on kytketty Retermian neulalämmönsiirtimeen (oikealla). Neulalämmönsiirrin toimii sekä LTO- että jäähdytyspatterina. Järjestelmä sijoitettu katolle rakennuksen sisätilan säästämiseksi. Neulalämmönsiirtimen jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdytyspatteria ( 7/12 C mitoitus) merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla (nesteen lämpötilan nousu neulalämmönsiirtimessä C) ja pienemmällä nestevirtaamalla. Tämä johtaa alhaisempiin kaukokylmän vuosimaksuihin. Lisäksi jäähdytys on toteutettu minimaalisella puhallinsähkön kulutuksella. 13

14 Recal -laskentapalvelu RECAL - laskentapalvelu RECAL (REcovery CALculation) on Retermia Oy: n kehittämä tuntitason laskentaohjelma nestekiertoisten neula LTO- järjestelmien tarkkaan ja luotettavaan energiansäästö- ja vuosihyötysuhde laskentaan. RECAL- ohjelmalla pystytään huomioimaan mm. ilmastointijärjestelmän käyttöprofiilin (käyttöajat, muuttuvat ilmavirrat), sisäisten kuormien sekä kohteen maantieteellisen sijainnin vaikutus vuotuiseen energiansäästöön. RECAL- ohjelman laskennan tarkkuus on testattu laboratoriomittauksin. RECAL VS. perinteinen tapa laskea säästöt Perinteisesti LTO- järjestelmällä saavutettu vuotuinen energiansäästö perustuu LTO- järjestelmällä säästetyn energian laskentaan vuoden keskilämpötilassa ja painottamalla saatua tulosta puhaltimien käyntiaikasuhteella (h/vrk & vrk/vko). Perinteinen tapa laskea LTO- järjestelmällä saavutettuja energiansäästöjä johtaa liian suureen energiansäästö lukemiin ja liian lyhyeen takaisinmaksuaikaan. Perinteinen laskentatapa saattaa antaa jopa 1.5 kertaa suurempia tuloksia verrattuna tarkkaan, RECALohjelman, laskennan tuloksiin. ESCO- hankkeissa rahoittajan riskit pienenevät kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat ovat tarkkoja. RECAL- ohjelman tuloste LTO- järjestelmällä saavutetusta lämmön säästöstä ulkoilman lämpötilan funktiona. RECAL - ohjelma RECAL- ohjelmalla saadaan luotettava kuva LTOjärjestelmän taloudellisista säästöistä sekä järjestelmän takaisinmaksuajasta. RECAL- ohjelma kertoo, kuinka paljon asiakkaan Retermia LTO- järjestelmä säästää energiaa juuri hänen kiinteistössään. RE- CAL- ohjelmalla saadaan luotettava ja totuudenmukainen kuva säästöistä, jotka LTO-järjestelmän avulla saavutetaan. RECAL- ohjelman laskennan ero verrattuna perinteiseen LTO- järjestelmien energiansäästölaskelmiin. Perinteisellä laskentatavalla saavutetun lämpöenergian säästö (vihreän) pylväs. RECAL- ohjelman avulla myös LTO- järjestelmän valvonta ja mahdollisten puuteiden löytyminen helpottuvat. RECAL- ohjelmalla saadaan luotettava ja totuudenmukainen kuva säästöistä, jotka LTO-järjestelmän avulla saavutetaan. ESCO- hankkeissa rahoittajan riskit pienenevät kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat ovat tarkkoja. 14

15 3D-mallinnus 3D-mallinnus Retermia käyttää tuotesuunnittelussa Autodesk Inventor 3D-mallinnusohjelmistoa. Ohjelmiston avulla pystymme toimittamaan asiakkaillemme nopeasti tarkkoja ja havainnollisia tuotekuvia. Retermian 3D-malleja on mahdollista käyttää rautalankamalleina normaaleissa Autocad-piirrustuksissa (esim. DWG), jolloin Retermian tuotteet voidaan lisätä suoraan suunnittelijan piirtämiin pohjakuviin. 3D-mallinnuksen avulla voimme myös havainnollistaa eri asennus- ja sijoitusvaihtoehtoja toteuttamalla malleja ympäristöstä, johon Retermian tuotteet aiotaan sijoittaa. 15

16 Ympäristö Yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset Yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia hallitaan ISO standardin mukaisen ympäristöhallintajärjestelmän avulla. Retermia Oy sai Hämeen ympäristökeskuksen kunniamaininnan (2003) energian säästön edistämisestä ja ympäristön kannalta vastuullisesta tuotannosta. Retermia Oy:ssa otetaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassa. Retermia panostaa erityisen paljon tuotekehittelyyn ja tuotteiden korkeaan laatuun. Osana tuotekehittelyä pyritään mahdollisimman materiaalitehokkaaseen toimintaan tuotteiden valmistamisessa. Uudet tuotantotavat suunnitellaan materiaaleja säästäviksi. Tästä seuraa kustannussäästön lisäksi myös vähentynyt ympäristörasitus: kun hukka minimoidaan, jätteen määrä vähenee. Toisaalta valmistettaessa vähemmästä enemmän edistetään kestävää kehitystä myös siten, että materiaalien valmistuksen ympäristökuormat vähenevät. Valmiit tuotteet pakataan puulavoille ja suojataan muovikalvolla. Vientiin menevät tuotteet suojataan lisäksi puuhäkein silloin, kun niiden rakenne sitä edellyttää. Pakkausten hyötykäytöstä on huolehdittu Pakkausalan ympäristörekisteri PYR:n jäsenyyden kautta. Hankintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin. Kemikaalien tuotekehitystä seurataan aktiivisesti ja kemikaalit pyritään vaihtamaan vähemmän haitallisiksi sitä mukaa kun uusia tuotevaihtoehtoja tulee markkinoille. Ongelmajätteiden määrää pyritään näin vähentämään. Jätteet lajitellaan paperi-, pahvi-, energia-, kaatopaikka-, bio- ja ongelmajätteiksi sekä kukin metallijätelaji erikseen. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän (alle 1 % kokonaisjätemäärästä). Lajittelusta on olemassa selkeät ohjetarrat, jotka on kiinnitetty kaikkien jäteastioiden välittömään läheisyyteen. Jätteiden määrää pyritään vähentämään. Hankintoja tehtäessä neuvotellaan toimittajien/ valmistajien kanssa turhan pakkaus- yms. materiaalin käytön vähentämisestä. Tuotantoprosessista ei synny jätevettä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta ympäristöasioissa. Tavoitteena on, että henkilöstö tuntee omaan toimintaansa liittyvät ympäristövaikutukset ja tietää, miten niitä voidaan vähentää. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ympäristöasioihin ja ympäristöjärjestelmään käytetään avuksi tätä tarkoitusta varten laadittua koulutusmateriaalia. Tuotteen ympäristövaikutukset Neulalämmönsiirrin vähentää ympäristön kuormitusta energian säästön kautta. Neulalämmönsiirtimen avulla poistoilman lämpöä voidaan käyttää tuloilman lämmittämiseen ja säästää siten lämmitysenergiaa, jolloin energiantuotannon päästöt vähenevät. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta lämmön talteenotto tapahtuu sähkötehokkaasti. Neulalämmönsiirtimen toimii lisäksi tulopuolella esisuodattimena ja pidentää siten pääsuodattimen käyttöikää moninkertaisesti. Lämmönsiirtimien valmistus aiheuttaa päästöjä ympäristöön ja kuluttaa luonnonvaroja. Suurin osa valmistuksen ympäristökuormituksesta syntyy raaka-aineiden prosessoinnissa. Alumiinin ja teräksen valmistus ovat ympäristön kannalta erityisen merkittäviä elinkaaren vaiheita. Lämmöntalteenottolaitteen positiiviset ympäristövaikutukset ylittävät moninkertaisesti laitteen valmistuksen ja käytön ympäristörasitukset. Esimerkiksi ilmavirraltaan 11 kuutiometriä sekunnissa olevan neulalämmönsiirtimen (tyyppi: rakenneosa eristetty, käyntiaika 24 h/d, 7 d/ vko) elinkaaren aikainen energiansäästö, noin MWh, on yli 24 kertaa suurempi kuin laitteen elinkaaren aikainen energian kulutus. Käytönaikainen sähkönkulutus koostuu pääasiassa lisääntyneen painehäviön aiheuttamasta puhaltimen lisätehon tarpeesta sekä lämmönsiirtonesteen pumppauksesta. Ilmanvaihdon käyntiaika (tuntia päivässä ja päivää viikossa) vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon sähkönkulutukseen. Jos ilmanvaihto on jatkuvasti päällä (esim. sairaalat), sähkönkulutus 16

17 on suurimmillaan ja käytön osuus elinkaaren aikaisista päästöistä on usein yli 60 %. Toisaalta myös absoluuttinen lämmön säästö on suurimmillaan tässä tapauksessa. Lämmöntalteenottolaitteille voidaan laskea takaisinmaksuaika ympäristömielessä. Käyntiaika vaikuttaa takaisinmaksuaikaan huomattavasti: mitä pidempi ilmanvaihdon käyntiaika, sitä nopeammin valmistuksen ympäristökuormitus kompensoituu energian säästön positiivisilla ympäristövaikutuksilla. Neulalämmönsiirrin on helppo puhdistaa korkeapainepesurilla. Säännöllinen huolto pitää neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviön alhaisena ja sähkönkulutuksen pienenä. Neulalämmönsiirtimen komponenteista suurin osa on arvokasta kierrätyskelpoista metallia. Retermia Oy ottaa vastaan käytöstä poistetut neulalämmönsiirtimet ja huolehtii niiden kierrätyksestä. Elinkaariarviointi ja ympäristötuoteselosteet Retermia on suorittanut omasta tuotteestaan elinkaariarvioinnin yhteistyössä Hämeen TE-keskuksen, TKK Lahden keskuksen ja Proventia Oy: n kanssa. ISO standardin periaatteita noudattaneessa elinkaariarvioinnissa otettiin huomioon kaikki vaiheet raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen hävitykseen. Lisäksi laskettiin myös laitteen aikaansaaman energiansäästön hyödyt ympäristölle. Energiaa säästämällä vähennetään energiantuotannon päästöjä, kuten CO2, SO2, NOX ja hiukkaspäästöjä. Verrattaessa myönteisiä ympäristövaikutuksia kielteisiin ympäristövaikutuksiin Eco Indicator-menetelmän avulla selvisi, että noin neljän - viiden vuoden käytön jälkeen laitteen ympäristövelka oli maksettu. Seuraavien viidentoista vuoden ajan laite tuotti nettohyötyä ympäristölle. Tulos pätee ilmanvaihdon ollessa jatkuvassa käytössä. Elinkaariarvioinnin tuloksista ja muista Retermian ympäristöasioista on kerrottu tarkemmin Retermian kotisivuilla Elinkaariarviointia käytetään hyväksi tuotesuunnittelussa ja sen pohjalta annetaan asiakkaalle ympäristötuotetietoutta. Tilatuista neula-lto-järjestelmistä laaditaan yksilöllisiä ympäristötuoteselosteita asiakkaan niin toivoessa. Lähdeluettelo Hakkila, J. 1988: Hygieniasuosituksia sairaaloiden LVI -laitteille. - Teknisen huollon neuvottelupäivät , Rovaniemi. Sairaalaliitto. Halonen, R., Kokotti, H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. ja Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari SIY raportti 19: Sisäilmatieto Oy, Espoo. 409 s. Halonen, R., Keskikuru, T. ja Kokotti, H. 2000: Esisuodattimen käyttö tuloilmakoneen lumenestoon. - Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari SIY raportti 14: ISBN Sisäilmatieto Oy, Helsinki. 400 s. Kristiansen, Ø., Hanssen, S.O., Stang, J. & Lysne, H.N. 1999: Ventilation air intake - first line of defence against an unfavourable outdoor climate. Proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 99. Edinburgh, Scotland, 8-13 August 1999, 5: Construction Research Communications Ltd. London, UK. Lysne, H.N., Ahlen, C., Stang, J., Kristiansen, O., Haugen, E., Frydenlunf, F., ja Hanssen, S.O. 1999: Hygienic conditions in ventilation systems and the possible impact on indoor air microbial flora. - Proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 99. Edinburgh, Scotland, 8-13 August 1999, 2: Construction Research Communications Ltd. London, UK. Mäkinen, P. 1999: Sähkönkulutus ratkaisee ilmanvaihdon energiakustannukset. - Talotekniikka 6/1999. Seuri, M. ja Palomäki, E. 2000: Haasteellinen sisäilma. Riskianalyysi sisäilmaongelmissa. - ISBN ,Rakennustieto Oy, Helsinki. 17

18 Mitoitustiedot Retermia lämmöntalteenoton mitoitustiedot 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde pvm. 1.2 Säävyöhyke I II III IV VYÖHYKE I (Uudenmaan ja Turun ja Porin läänit) VYÖHYKE II (Vaasan, Hämeen, Kymen ja Mikkelin läänit) VYÖHYKE III (K.-Suomen, Kuopion, Oulun, Pohjois-K läänit) VYÖHYKE IV (Lapin lääni) 1.3 Suunnittelija puh. fax 2 TEKNISET ARVOT 2.1 Ulkoilman mitoituslt. (ºC) kokoteho puoliteho 2.2 Ilman sisäänpuhalluslt. (ºC) 2.3 Sisäilman kosteus 20 % 30 % 40 % 50 % muu (%) 2.4 Poistoilmakanavan/poistoilmaulkosäleikön painehäviö (Pa) / (std-oletusarvot 150 Pa/ 25 Pa) 2.5 Tuloilmakanavan/ ulkoilmasäleikön painehäviö (Pa) / (std-oletusarvot 150 Pa/ 25 Pa) 2.6 Nesteseoksen glykolipit. (%) 30 % (alue I) 40 % (alue II) 50 % (alueet III-IV) muu (%) 2.7 Pisin LTO-nesteputki (m) (HUOM, todellinen pituus) 1.4 1/1 Käyttö (h/d) 1.5 1/2 Käyttö (h/d) 1.6 1/1 Käyttö (d/vko) 1.7 Kohde on: Saneeraus Uudistuotantoa 1.8 Kohde on (ympyröi soveltuva vaihtoehto): Teollisuuskohde Sairaala/ terveyskeskus Toimistorakennus Koulu/ oppilaitos Hotelli/ ravintola Uimahalli/ urheilukeskus Muu, mikä: 18

19 3 TULOILMAN LTO-LAITTEIDEN TIEDOT 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 /s) 4 POISTOILMAN LTO-LAITTEI- DEN TIEDOT 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (ºC), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 / s) 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (C), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 / s) 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (C), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 19

20 5 HINTATIEDOT 5.1 Väliputkisto ( ) 5.2 Liuospumppu ( ) 5.3 Säätölaitteet ( ) 5.4 Lämmön hinta ( /MWh) 5.5 Sähkön hinta ( /MWh) 5.6 Laitteiston käyttöikä (a) 5.7 Nimelliskorko (%) 5.8 Vuotuiset huoltokust. (%) Täyttämällä tämän mitoituslomakkeen ja lähettämällä tiedot laskentapalveluumme, saatte kohteestanne mitoituslaskelman faxilla tai sähköpostitse. (fax , RETERMIA-LÄMMÖNTALTEEN- OTON MITOITUSLOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde Mitoituskohteen nimi ja lomakkeen täyttöpäivämäärä. 1.2 Säävyöhyke Kohteen maantieteellinen sijainti: valitaan säävyöhyke. 1.3 Suunnittelija Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot /1 Käyttö (h/d) Ilmastoinnin käyttöaika maksimi-ilmavirtauksella. Yksiköt tuntia/ vuorokausi /2 Käyttö (h/d) Ilmastoinnin käyttöaika puolitetulla ilmavirtauksella. Yksiköt tuntia/ vuorokausi /1 Käyttö (d/vko) Ilmastoinnin käyttöaika maksimi-ilmavirtauksella. Yksiköt vuorokautta/ viikko. 2.TEKNISET ARVOT 2.1 Ulkoilman mitoituslämpötila (ºC) kokoteho/ puoliteho Suunnittelijan määrittelemä mitoituslämpötila, jolla LTO-patteri antaa laskennallisen lämmitystehon täydellä / puolitetulla ilmamäärällä. 2.2 Ilman sisäänpuhalluslämpötila (ºC) Tuloilman lämpötila tai rajoituslämpötila 2.3 Sisäilman kosteus Sisäilman suhteellinen kosteus. Oletusarvo 20 % (kuiva ilma). 2.4 Poistoilmakanavan/ poistoilmaulkosäleikön painehäviö (Pa) Poistoilmakanavan/ poistoilmaulkosäleikön painehäviö, johon on laskettava mukaan kaikki LTO:n lisäksi painehäviöitä aiheuttavat tekijät, mikäli ne halutaan otettavan huomioon puhallinkustannuksissa. 2.5 Tuloilmakanavan/ -ulkoilmasäleikön painehäviö Tuloilmakanavan/ ulkoilmasäleikön painehäviö, johon on laskettava mukaan kaikki LTO:n lisäksi painehäviöitä aiheuttavat tekijät, mikäli ne halutaan otettavan huomioon puhallinkustannuksissa. 20

21 2.6 LTO-nesteseoksen glykolipitoisuus (%) Lämmönvaihdinnesteenä toimivan vesi-glykoliseoksen pitoisuus. Vaihtoehtoina sääaluejako tai muu pitoisuus. Oletusarvona sääalueiden mukainen pitoisuus. 2.7 Pisin LTO-nesteputki (m) Suurin etäisyys LTO-järjestelmän poistoilmapatterin ja tuloilmapatterin välillä. Etäisyys on määritettävä todellisena pituutena (vain yhteen suuntaan). 3. TULOILMAN LTO-LAITTEIDEN MITOITUS 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus Piirustuksiin merkitty tuloilma-aukon tunnus. Mikäli on kysymys väliosalämmönsiirtimestä on merkittävä myös tuloilmakoneen malli (esim. HELI2000) 3.2 Tuloaukon leveys Tuloaukon käytettävissä oleva leveys. 3.3 Tuloaukon korkeus Tuloaukon käytettävissä oleva korkeus. 3.4 Tuloaukon syvyys Tuloaukossa käytettävissä oleva maksimisyvyys LTO-laitteelle. 3.5 Tulopatterin ilmavirta Tulopatterin läpi kulkeva ilmavirta. Yksikkönä kuutiometri / sekunti. 5 HINTATIEDOT 5.1 Väliputkisto Suunnittelijan arvioima LTO-nesteputkiston kokonaishinta. Oletusarvo lasketaan käyttäen hyväksi kohdan 2.7 tietoa. 5.2 Liuospumppu Suunnittelijan arvioima LTO-nestepumpun hinta. Oletusarvo määräytyy järjestelmän suuruuden mukaan. 5.3 Säätölaitteet Suunnittelijan arvioima LTO-järjestelmän ohjauslaitteiden hinta. 5.4 Lämmön hinta ( /MWh) Merkitään käytettävän lämmön hinta, euroa/ megawattitunti. Lämmön hinta on sidoksissa käytettyyn lämmönlähteeseen esim. kauko-, öljy- tai sähkölämmitys. 5.5 Lämmön hinta ( / MWh) Merkitään käytettävän sähkön hinta, euroa/ megawattitunti. 5.6 Laitteiston käyttöikä (a) Laskennassa käytetään oletusarvona laitteiston käyttöiälle 15 vuotta. 5.7 Nimelliskorko (%) LTO-investointiin käytetyn rahan vuosikorko. 5.8 Vuotuiset huoltokustannukset (%) Huoltokustannukset vuodessa. Oletusarvona 1 % koko investoinnista. 4 POISTOILMAN LTO-LAITTEI- DEN TIEDOT 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi Piirustuksissa merkitty poistoilma-aukon tunnus. Mikäli on kysymys huippuimurista, on merkittävä myös puhallinkoneen malli (esim FEK- 63). 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) Poistoilmapatterin läpi kulkeva ilmavirta. Yksikkönä kuutiometri/sekunti. 4.3 Poistoilman lämpötila (ºC), kosteus (%) Poistoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. 4.4 Poistopatterin korkeus (mm), leveys (mm) Poistopatterin suurin sallittu korkeus ja leveys Poistopatterin maksimisyvyys (mm) Poistopatterin suurin sallittu syvyys. 4.6 Poistopatterin putkikiepin maksimihalkaisija Huippuimurisovelluksissa lämmönvaihtimen neulapatterin suurin sallittu halkaisija. 21

22 22

23 Esco-rahoitus 23

24 ESCO-toiminta ESCO-toiminta (ESCO-opas, 2007) ESCO-palvelu on liiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä. (Motiva, 2007). ESCO-palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys. (Motiva, 2007). ESCO-palvelussa energiansäästö saavutetaan yhden tai usean rakennuksen yhden tai usean laitteen tai laiteryhmän tai järjestelmän säästötoimenpiteellä. Toteutus koostuu siis useimmiten LVI-, sähkö-, automaatio- ja rakennusteknisistä toimenpiteistä ja investoinneista (Heimonen ym. 2006). Kustannukset maksetaan säästöillä ESCO-palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. ESCO -palveluun liittyy takuu syntyvästä energiasäästöstä. ESCO-palvelu sopii teollisuusyrityksiin sekä julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. ESCO-hankkeille järkeviä kohteita löytyy mm. rakennusten talotekniikkajärjestelmistä, teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä ja energiantuotannosta. (Motiva, 2007). 24

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys

ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys Retermian uniikilla ilmankäsittelukatoksella, tuloilman LTO-esisuodatus, pääsuodatus sekä

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö www.koja.fi HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö HiLTO EC Energiatehokas korkean hyötysuhteen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten lämmöntalteenottoyksikkö POISTOILMAN ENERGIASTA

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone eq. Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla

Ilmankäsittelykone eq. Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla Ilmankäsittelykone eq Maksimaalista energiatehokkuutta Semco-roottorin avulla Kaksi tärkeintä sisäilmaston laatuun vaikuttavaa tekijää ovat ilman lämpötila ja ilman kosteus. Niiden saaminen oikealle tasolle

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Tärkeimmät vaatimukset alkaen

Tärkeimmät vaatimukset alkaen TIETOPAKETTI IV-KONEIDEN EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSISTA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVI ASTUU VOIMAAN 1.1.2016 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ilmanvaihtokoneita käsittelevä asetus N:o 1253/2014 astuu voimaan

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA

SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA www.kaukora.fi/jaspi-lto www.talotohtori.fi SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA EI ENÄÄ LÄMPÖÄ HARAKOILLE - TUNTUVAT SÄÄSTÖT

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla

Lisätiedot

Vallox Loimaan tehdas

Vallox Loimaan tehdas Vallox Loimaan tehdas 40 vuotta ilmanvaihdon huipputekniikkaa Loimaalla 4800 m² laajennus 2011 Automaattiset levytyökeskukset 3 kpl CNC -ohjatut särmäyspuristimet Automaattinen jauhemaalauslinja Loppukokoonpanolinjat

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Laitekohtainen sopivuus varmistettava yhteensopivuustaulukosta

Laitekohtainen sopivuus varmistettava yhteensopivuustaulukosta Poiketen perinteisestä muuntaja/tyristorisäätimestä XH on säädettävä järjestelmä, jossa samaan tuotteeseen on integroitu eri järjestelmät. XH-järjestelmällä (X1,X2,X3,X4) liesikuvulla voidaan ohjata huippuimurilla-

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tampere 11.2.2016 Radonkaivo Olli Holmgren 1 Radonkaivo on yksi parhaista menetelmistä Tyypilliset alenemat alenemat 70-90 % Toimii vain karkearakeisilla läpäisevillä maalajeilla kuten hiekalla ja soralla

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot