Konservoinnin YAMK-tutkinnot osaamista historiasta tulevaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konservoinnin YAMK-tutkinnot osaamista historiasta tulevaan"

Transkriptio

1 Konservoinnin YAMK-tutkinnot osaamista historiasta tulevaan Toim. Tuula Auer ja Susanna Niinistö-Sivuranta EVTEK-ammattikorkeakoulun julkaisuja Tekijät ja ammattikorkeakoulu Tutkimusraportit A; 2008:1 ISSN: ISBN:

2 Sisällys Esipuhe Konservoinnin kehitys ja koulutus Suomessa 4 Tuula Auer Kommunikointitaidot ja asiantuntijan muuttuva työkenttä 12 Susanna Niinistö-Sivuranta Kaksi maalausta Islannin kansallismuseon kokoelmasta 18 - keltainen pigmenttinäyte avaa maalausten alkuperää Nina Robbins Kirkollisen kulttuuriperinnön kokonaisuus 35 Heidi Wirilander Säätytalon istuntosalien kattomaalausten dokumentointi ja konservointi 45 Raija Kaarto Palautettavuus konservoinnin utopistinen opinkappale? 63 Marianne Miettinen 2

3 Esipuhe Tämä julkaisu syntyi ensimmäisen konservoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijoiden viestinnän kurssin puitteissa. Tavoitteena oli luoda jotain konkreettista ja käsin kosketeltavaa konservoinnista kerrottavaksi. Viestinnän kurssin teeman mukaisesti julkaisun aiheeksi otettiin kirjoitelmia konservoinnista, ja lopputuloksena syntyi paketti hyvin erilaisia ja monimuotoisia tekstejä. Artikkelit kuvaavat konservaattorin arkipäivää ja laaja-alaista osaamista. Aluksi luodaan katsaus konservoinnin koulutuksen historiaan, kirjoittajana koulutusohjelmajohtaja, filosofian tohtori Tuula Auer. Seuraavassa artikkelissa pohditaan kommunikointitaitojen merkitystä asiantuntijan alati muuttuvassa työkentässä. Kirjoittajana on suomen kielen ja viestinnän lehtori Susanna Niinistö-Sivuranta, joka tekee väitöskirjaansa kommunikointitaitojen merkityksestä ammatillisessa kasvussa. Opiskelijoiden tekstit ovat konservoinnin moninaiselta kentältä. Nina Robbinsin artikkeli käsittelee kahta maalausta Islannin kansallismuseon kokoelmasta, Heidi Wirilander esittelee Helsingin seurakuntayhtymän evankelis-luterilaisiin paikallisseurakuntiin tammikuussa 2005 lähetetyn kirkollisen arvoesineistön vaurioitumista, käsittelyä, säilyttämistä ja suojaamista koskevan kyselyn tuloksia. Raija Kaarron artikkelissa kohteena ovat säätytalon istuntosalien kattomaalausten dokumentointi ja konservointi. Marianne Miettisen artikkelissa pohditaan palautettavuuden käsitettä ja siihen liittyvää problematiikkaa. Kesäkuussa 2008, YAMK-opiskelijoiden valmistujaisten kynnyksellä Toimittajat Tuula Auer ja Susanna Niinistö-Sivuranta 3

4 Konservoinnin kehitys ja koulutus Suomessa Tuula Auer Konservointialan kehitys Konservoinnin muotoutuminen tieteenalaksi alkoi 1800-luvun alussa Euroopassa. Historian käsityksen kehittyessä oli löydetty Antiikin maailma ja Italiassa heräsi mielenkiinto kokoelmien perustamiseen ja konservointiin. Eurooppalaisen ylimystön kulttuurimatkailu Välimeren alueelle ja Lähi-itään, Winckelmannin teoriat ja lisäksi Herculaneumin ja Pompeijin arkeologiset löydöt vuodelta 1748 synnyttivät eurooppalaisen uusklassismin. Matkojen tuloksena Italian ulkopuolellakin kasvoi suuria kokoelmia, joiden hoito aiheutti etenkin veistosten ja maalausten konservointitarpeen. Ranskan vallankumous edisti kansallisuusaatteen syntyä ja leviämistä. Sen vaikutus kansallisten symbolien ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen levisi kaikkialle Eurooppaan. Kansakunnat heräsivät näkemään oman menneisyytensä ja sitä kuvastavat muistomerkit. Uudetkin kansallisvaltiot ymmärsivät niiden merkityksen kansallisuusaatteelle. Oman kulttuurin rakentamisessa niillä oli todellista voimaa. Valtiovalta otti tehtäväkseen kehittää toimintaa, ja kansallisten historiallisten monumenttien, kokoelmien ja arkistojen säilyttämiseksi perustettiin järjestöjä. Muinaismuistojen suojelu tuli vähitellen lakisääteiseksi. Edelläkävijöinä olivat Saksa, Italia ja Ranska. Moderni tieteellinen konservointi levisi 1850-luvulta lähtien koko Eurooppaan. Konservoinnin kehitykseen vaikuttivat voimakkaasti Roomassa Bellori ja saksalainen Winckelmann, Ranskassa Viollet-le-Duc ja kriittiset teoreetikot Ruskin ja Morris Englannissa sekä Boito Italiassa. Edellytys tälle kehitykselle oli uusi historiankäsitys, nopea tieteellinen kehitys ja menneisyyden systemaattinen tutkimus. Tyylille uskollinen konservointi, tyylirestaurointi, tuli Euroopassa tunnetuksi Viollet-le-Ducin töistä ja kirjoituksista. Englannin antirestaurointiliike sai myös kaikkialla kannatusta. Tyylille uskollinen konservointi on jatkunut aina näihin päiviin asti ja on voimissaan. Konservoinnin teoreettisen muotoilun aloitti Riegel. Nykykonservoinnin teorian luojana pidetään puolestaan italialaista Brandia. Modernin konservoinnin peruslähtökohdaksi vahvistui autenttisuus. Usein kiinnostus kulttuuriperintöön ja sen suojeluun on herännyt vasta sen tuhoutuessa. Tämä pätee nyt ja varmaan tulevinakin aikoina. Niin tapahtui antiikissa, keskiajalla, Italiassa renessanssin aikaan ja Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Teollinen vallankumous sai myös aikaan suojeluliikkeitä 1800-luvulla. Maailmansodat antoivat sysäyksen perustaa kansainvälisiä järjestöjä tarkoituksenaan taata kulttuuriperinnön suojelulle laajempi tuki. 4

5 Konservointialan koulutus aloitettiin Euroopassa 1900-luvun alussa. Voimakkainta koulutuksen laajeneminen oli kuitenkin vasta ja 70-luvuilla. Koulutuksen, tieteellisyyden ja lisääntyvän teknologian käyttö syrjäyttivät konservoinnin ja restauroinnin perinteisen käsityöläisyyden. Konservoinnista tuli koulutusammatti. Erilaisesta ja eriaikaisesta kehityksestä johtuen konservaattorien ammattikunnalla ei ole vielä yhtenäistä statusta Euroopassa. Suomessa konservointialan elitistinen alku ajoittui ja 1900-luvun vaihteeseen. (Konservointityön kehityksen jaksottamisesta ks. Auer 2000). Konservaattorien pienen ammattikunnan muodostivat johtavat muinaismuistoalan tiedemiehet Appelgren-Kivalo ja Ailio muinaistieteellisessä toimikunnassa Helsingissä, intendentti Waenerberg Ateneumissa ja von Konow Turussa. Appelgren-Kivalon painotti tieteellisyyden koskettavan myös konservointia. Hänen mielestään museotoimen laajeneminen piti lopettaa, jollei kyetä myös asialliseen esineistön säilyttämiseen ja konservointiin. Hänen kirjoittamansa artikkelit ovat ensimmäisiä kirjoituksia kulttuurihistoriallisten esineiden konservoinnista Suomessa. Seuraava kehityskausi konservaattorien ammattikunnan muotoutumisessa ajoittuu 1930-luvulta aina luvulle. Kestostaan huolimatta aikakautta voi kuvata konservointialan murroskautena. Vanhat tieteellisyyttä korostavat herrat jättivät alan, mutta eivät varmistaneet alan jatkuvuutta ja seuraajiensa tasoa luvulla museotointa hoidettiin pääasiallisesti sivutoimisina kutsumustehtävinä. Vain Helsingissä ja Turussa oli museoammattilaisia. Ailion mukaisesti museoiden päätehtävä oli itsenäisyyden alkuaikoina kansallisidentiteetin vahvistaminen ja toimiminen kansanvalistuksen välineenä. Museot toimivat myös 2. maailmansodan jälkeen raskaan jälleenrakennustyön aikana kansallisen identiteetin vahvistajina. Kotiseutuyhdistystoiminta vilkastui ja uusia museoita perustettiin. Maan talous oli tiukoilla sodan jälkeen. Maan jälleenrakennustyö ja siirtolaisten ja rintamamiesten asuttamisen sekä sotakorvaukset vaativat voimavaroja. Siitä huolimatta museolaitoksen piirissä alkoi 50-luvulta lähtien muodostua museoammattilaisten ammattikunta, jonka runkona olivat museoiden hoitajat eli johtajat. Konservaattoreita oli lähinnä pääkaupungissa. Paikallismuseoissa alan töitä teetettiin edelleen pääasiassa vahtimestareilla. Ammattikunnan kehityksen kolmas kausi alkoi 1960-luvulla. Tätä jaksoa voi luonnehtia ammattikunnan muotoutumisen ja alan profiloitumisen aikakaudeksi. Yhteiskunnallinen kehitys ja hyvinvointivaltion rakentaminen olivat kulttuurikentän laajenemiselle otollista aikaa. Suomi oli kehittynyt maatalousmaasta teollistuneeksi valtioksi. Elintaso kohosi ja koko kansan koulutustaso saatiin nostetuksi. Suomeen syntyi tiheä yliopistojen verkosto, jossa koulutettiin yhä enemmän myös naisia uusiin valtionkin tunnustamiin professioihin. Konservaattorin ammattiin ei ollut koulutusta. Yksi alku ammattikunnan identiteetille ja koulutukselle oli ammattialayhdistyksen perustaminen. Vuonna 1963 yhdeksän konservaattoria perusti ammattialajärjestön, konservaattorien aatteellisen etujärjestön nimeltään Pohjoismainen 5

6 Konservaattoriliitto-Suomen osasto. Koulutus hankittiin ulkomailta tai työssä oppimalla esimerkiksi Ateneumissa, kunnes säännöllinen konservaattorikoulutus aloitettiin vuonna 1984 Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Konservaattorien ammattikunnan professioprosessi käynnistyi lähinnä julkisen sektorin kulttuuri- ja viestintäalan professioksi. Prosessissa on ensi sijassa kysymys ammatin statuksen kohottamisesta professiolle kuuluvaan asemaan, itse konservointityö on spesifiä toimintaa. Profession tavoiteltuja määreitä ovat mm. ammatinsuoja, akateeminen koulutus omine oppituoleineen ja tutkimustoimintoineen sekä järjestötoiminta. Konservaattorikoulutus Konservaattorikoulutusta Suomeen alettiin suunnitella 1960-luvulla. Ensimmäinen kaksivuotinen opetussuunnitelma laadittiin Pohjoismainen konservaattoriliitto-suomen osaston (PKL) hallituksessa jo vuonna Sitä opetusministeriö ei hyväksynyt. Vuonna 1969 järjestettiin Helsingin laboratoriokoulussa 252 tuntia käsittänyt konservointikurssi, joka oli tarkoitettu jatkokoulutukseksi jo ammatissa toimiville museotyöntekijöille. Kurssi koostui mm. valokuvauksen, kemian, fysiikan sekä tuholaisten ja lahontorjunnan opinnoista. Koulutusasiat etenivät 1960-luvulla perin hitaasti, sillä museoissa ei ollut juurikaan koulutettua henkilökuntaa valmistelemaan asiaa ja toisaalta päättäjät eivät antaneet resursseja henkilökunnan koulutustarvetta vastaavasti. Sen vuoksi aktiivisia alalle haluavia henkilöitä lähetettiin opiskelemaan ulkomaisten museoiden konservointilaitoksiin. Museoliitto aloitti ehkäisevän konservoinnin koulutuksen vuonna 1963 järjestämällä aiheesta kursseja. Kurssien tarkoituksena oli mm. saada esineiden huoltovastuu pois vahtimestareilta ja mäntysuovan ja Sunon käyttö tekstiilien pesussa loppumaan. Kiinnitettiin huomiota tuhohyönteisten ja homesienien torjuntaan. Klimatologiset mittarit, UV-, Lux- ja kosteusmittarit tulivat käyttöön vähitellen museoissa 1960-luvun lopulla. Museoliitossa aloitettiin myös tekstiilikonservoinnissa harjoittelijakoulutus 1960-luvulla. Tarkoitus oli hillitä kokoelmien asiatonta kohtelua. Alussa harjoittelu painottui ehkäisevään konservointiin, koska museoilla ei ollut konservointityötiloja. Museoliitto julkaisi mm. Museoesineiden säilytys- ja hoito-oppaan ja puurakennusten restaurointia käsittelevän ohjekirjan. (Rantala 1981: 5.) 1970-luvun alussa Pohjoismainen Konservaattoriliitto-Suomen osasto teki ministeriölle esityksen koulutuksen järjestämiseksi, mutta esitys ei saanut vastakaikua. Samoin kävi Museoliiton vuonna 1972 tekemälle samansuuntaiselle esitykselle. Sekä Museoliitto että Pohjoismainen Konservaattoriliitto-Suomen osasto järjestivät alan kursseja, mutta varsinainen koulutus oli haettava ulkomailta. 6

7 Pohjoismaisen ministerineuvoston sihteeristön yhteyteen perustettiin Kööpenhaminassa konservointialan asiantuntijakomitea tehtävänään valmistella materiaalia konservaattorikoulutukseen, mahdollistaa stipendein pohjoismaista yhteistyötä ja ehdottaa yhteispohjoismaisia täydennys- ja erikoiskursseja. Komitean perustamisasiakirjan liitteenä on katsaus konservoinnin ja koulutuksen tilanteeseen Suomessa. Siinä todetaan, että Ateneumissa ja Kansallismuseossa on maalausten konservaattoreita. Lisäksi Kansallismuseossa on selvityksen mukaan rakennuskonservaattori, kemian laboratorio ja tekstiiliateljee. Joissakin suuremmissa maakuntamuseoissa konservointiteknikot harjoittavat konservointia. Yliopiston kirjastossa on yksi kirjansitoja ja Kansallisarkistossa konservoidaan arkistomateriaalia. Asiantuntijoiden koulutussuunnitelma perustui eräänlaiseen oppisopimusmalliin, jossa opiskelija on ensin 6 12 kuukautta harjoittelijana ja sen jälkeen kolmen vuoden peruskoulutuksessa museoissa ja jo olevissa korkeakouluissa. Osittain järjestetään erikoistunutta teoriakoulutusta. 1 Tämä yhdistelmä vanhasta ammattikuntajärjestelmästä käytännön osalta ja yliopisto-opiskelusta teorian osalta vastasi PKL:n silloista näkemystä 2. Pohjoismaissa otettiin suunnittelun lähtökohdaksi, että kussakin jäsenmaassa järjestetään itsenäisesti konservointialan peruskoulutus. Vuonna 1973 alkoi sitten yli kymmenen vuotta kestänyt konservaattorikoulutuksen suunnitteluvaihe. Kahden laajan kyselyn ja lausuntakierrosten avulla perehdyttiin eri suunnitteluelimissä koulutuksen asettumiseen muuhun yhteiskuntaan, koulutusrakenteeseen ja tarvittavaan koulutustasoon. Konservoinnin koulutusta miettimään opetusministeriö asetti vuonna 1973 toimikunnan. Puheenjohtajaksi määrättiin Museoviraston ylijohtaja C. J. Gardberg ja jäseniksi konservaattori Eirik Granqvist, pääsihteeri Riitta Heinonen, rehtori Jouko Koskinen, tutkija Anna-Maija Rinne, arkistonhoitaja Juhani Saarenheimo ja konservaattori Outi Sievänen. Toimikunnan tehtäväksi annettiin selvittää konservaattorien lähivuosien kokonaistarve ja alalla toimivien konservaattorien koulutustaso sekä laatia ehdotus konservaattorien peruskoulutuksen järjestämiseksi. Toimikunta esitti mietinnössään 3 koulutettavien konservaattorien tarpeen vuoteen 1985 olevan 139 konservaattoria, eri alojen spesialistia. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus annettiin ammattikasvatushallitukselle, jonka nimeämä virkamiestyöryhmä aloitti toimintansa Työryhmän työskentelyraportti ja keskiasteen koulunuudistuksen pohjalle rakentuva koulutussuunnitelma kahdeksaa suuntautumisalaa varten valmistui Ekspertkomitéens nedsættelse, komissorium og møder 2 Mietintö konservaattorikoulutuksesta Suomessa. Liiton perustettuun neuvotteluryhmään kuuluivat konservaattorit Bergman, Kilpinen ja Rinne. 3 Komiteamietintö 1974: Ammattikasvatushallituksen asettaman konservaattorien peruskoulutusta suunnittelevan virkamiestyöryhmän työskentelyraportti ja koulutussuunnitelma, Helsinki: Ammattikasvatushallitus 7

8 Ammattikasvatushallituksen toimikunnan esityksen perusteella valtioneuvosto teki päätöksen keskiasteen koulutuksen vuosien kehittämisohjelmaan kuuluvan käsi- ja taideteollisuuden peruslinjan perustamisen yhteyteen sijoitettavasta konservaattorin koulutusammattilinjasta. Sen yhteydessä päätettiin koulutusajan pituudesta, joksi tuli kolme vuotta. Samanaikaisesti ammattikasvatushallitus esitti koulutuksen aloittamista Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa syksyllä Vantaan kaupunki oli lupautunut palkkaamaan konservointialan koulutuksen suunnittelijan jo syksystä (Kosonen 1983: 10.) Ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista ammattikasvatushallitus, Pohjoismainen Konservaattoriliitto- Suomen osasto ja Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus järjestivät pätevöittämiskoulutusta työelämässä oleville konservaattoreille vuosina ja Koulun perustaminen vihdoin 1984 merkitsi keskitetyn koulutusmallin voittoa. Katsottiin, että muodollinen koulutus oppilaitoksessa oli parempi kuin hajautettu oppisopimuskoulutus. Koulutuksen keskittämistä yhteen oppilaitokseen kannatettiin myös Suomen konservaattorien piirissä. Ajateltiin, että näin ammattikunnalle vähitellen saadaan yhteinen ammatillinen pohja, joka helpottaa konservaattorien yhteistyötä ja koulutettujen konservaattorien myötä resurssien hyödyntämistä. Konservoinnin opistoasteinen koulutus valtakunnallisena koulutusalana aloitettiin Suomessa Koulutus päätettiin aloittaa vain yhdessä oppilaitoksessa, koska oli pelättävissä valmistuvien sijoittumisvaikeuksia työelämään. Koulutuspaikaksi määrättiin Vantaan käsi- ja taideteollinen oppilaitos, joka jouduttiin perustamaan tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Konservointi oli siellä aluksi ainoa vakituinen koulutusala. Sijaintipaikaksi valittiin pääkaupunkialue, koska museotoiminnoista vastaavat viranomaiset ja valtion suurimmat museolaitokset sijaitsevat Helsingissä. Niiden vastuulla on Suomen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Sijaintipäätökseen vaikutti myös se tosiasia, että ainakin aluksi opettajina tulisivat toimimaan konservaattorit museoiden konservointiosastoilta. Luonnontieteellisen alan konservaattorikoulutus toteutettiin ja edelleen toteutetaan oppisopimuskoulutuksena Helsingin yliopiston erillislaitoksena toimivassa Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Eläinkonservaattoreiden oppisopimuskoulutus aloitettiin vuonna Koulutus muutettiin vuonna 1988 nelivuotiseksi koulutukseksi, joka perustuu opetusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksiin luonnontieteellisten museoiden konservaattorikoulutuksen järjestelyistä. (Opetusministeriön muistio 1987: 37.) Valitettavasti se ei ole korkeakouluopetusta, sillä oppisopimuskoulutus on rajattu toisen asteen koulutukseksi. Vaihtoehtoisia ratkaisuja koulutuksen tason määrittelemisestä on ollut esillä, koska opistoasteinen koulutus on loppunut. Koulutukselle on mahdollista antaa korkeakoulustatus joko yliopistossa 8

9 tai EVTEK-ammattikorkeakoulussa niin haluttaessa tai jättää koulutus oppisopimuskoulutuksena ammattikouluasteelle. Rakennuskonservaattorien koulutus siirtyi Seinäjoelle vuonna Ehdotus rakennuskonservoinnin siirtämisestä Seinäjoen väliaikaiseen ammattikorkeakouluun sisältyi selvitysmies Liljeströmin laatimaan raporttiin konservaattorien koulutuksesta. PKL piti antamassaan lausunnossa koulutuslinjojen hajauttamista eri paikkoihin voimavarojen haaskauksena. Konservointialan asiantuntijat eivät ole hyväksyneet ratkaisua. Ammattikasvatushallitus hyväksyi oppisopimuspohjaisen ohjelman valokuva- ja elokuvakonservaattoreille. Kouluasteista työpaikkakoulutusta annetaan elokuvien, filmien ja valokuvien konservoinnissa Suomen elokuva-arkistossa. Päätöstä voidaan pitää harkitsemattomana, koska samanaikaisesti ministeriön päätöksen mukaista yhtenäiskouluratkaisua alettiin toteuttaa Vantaalla. Lisäksi filmit ja valokuvamateriaalit luetaan alan käytännössä ja kirjallisuudessa yksiselitteisesti paperikonservointiin kuuluviksi erikoistumisaloiksi. Konservaattorikoulutuksen perustamispäätöksen mukaan koulutuksessa oli 24 aloituspaikkaa joka toinen vuosi. Alussa koulutuksessa oli neljä erikoistumislinjaa, mutta vuodesta 1988 lähtien kulloinkin vain kolme. Opistoasteinen konservaattorikoulutus kesti kolme vuotta ja erikoistumisaloja vaihdettiin niin, että kymmenen vuoden aikana koulutettiin konservaattoreita seitsemällä erikoistumisalalla. Vuoteen 1994 asti päätökset aloitettavista erikoistumisaloista tehtiin kulloinkin erikseen. Sidosryhmiltä tiedusteltiin, minkä konservointialan konservaattoreista on lähitulevaisuudessa kysyntää. Näiden tulosten pohjalta oppilaitoksessa valmisteltiin ja tehtiin päätökset aloitettavista linjoista. Vuonna 1994 konservaattorikoulutus siirrettiin Vantaan väliaikaiseen ammattikorkeakoulukokeiluun. Tutkinto muuttui ammatillisesti suuntautuneeksi korkeakoulututkinnoksi. Tämä merkitsi opetussuunnitelmien uusimista opistoasteisista ammattikorkeakouluasteisiksi. Opetussuunnitelmien laatiminen delegoitiin suoraan oppilaitoksiin ja niiden hyväksyttäminen opetushallituksessa poistettiin. Tutkintoon johtavat koulutusohjelmat vahvistaa opetusministeriö. Koulutusohjelmista ja alakohtaisista sisäänotoista sovitaan ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa. Konservaattorikoulutuksen siirryttyä ammattikorkeakouluun koulutus piteni 3,5-vuotiseksi, ja kokeilussa olivat mukana erikoistumisaloista vain esine-, paperi- ja maalaustaiteen konservointi. Työvoimapoliittisen rahoituksen turvin ammattikorkeakoulutukseen otettiin vuonna 1997 myös huonekalu- ja tekstiilikonservointi. Ammattikorkeakoulujen työnjaollisessa järjestelyssä konservaattorikoulutus siirtyi vuonna 1998 Muotoiluinstituutin mukana Espoon-Vantaan va. ammattikorkeakoulusta (EVAMK) Espoon-Vantaan 9

10 teknillisen ammattikorkeakoulun (EVTEK) hoidettavaksi. Vuonna 2000 opetusaika piteni 4 vuoteen eli 160 opintoviikkoon. Vuonna 2002 aloitettiin uutena opintolinjana historiallisten interiöörien konservointi luvun alussa Suomen korkeakoulurakennetta alettiin harmonisoida EU:n Bolognan sopimuksen mukaiseksi. Tämän korkeakouluopetuksen yleiseurooppalaisen tutkintomallin soveltaminen myös ammattikorkeakouluihin mahdollisti kaksiportaisen tutkintojärjestelmän. Tutkintomuotoinen jatkokoulutuskokeilu ammattikorkeakouluissa aloitettiin vuonna Vuonna 2005 opetusministeriö päätti vakinaistaa jatkotutkinnot. Konservoinnin koulutusohjelma sai ensimmäisenä ja ainoana kulttuurialan koulutusohjelmana luvan aloittaa koulutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vuonna Ensimmäiset ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet konservaattorit valmistuvat Aikuiskoulutuksena suoritettava tutkinto on 300 opintopistettä, josta alempi tutkinto on 240 opintopistettä ja ylempi 60 opintopistettä. Vuonna 2005 Suomen koko korkeakoulusysteemi siirtyi opintopisteisiin opintoviikkojen sijasta, Konservoinnin koulutusohjelmassa on 60 aloituspaikkaa kuudelle eri linjalle joka neljäs vuosi ja 15 aloituspaikkaa ylemmässä tutkinnossa joka kolmas vuosi. Missä tulevaisuus? Konservaattorit ovat asettaneet päämääräkseen yliopistollisen koulutuksen ja siihen kuuluvan tutkijakoulutuksen ja professuurin 5. Konservointialan kehityksen mahdollisti koulutusammatiksi ennen kaikkea hyvinvointivaltion rakentaminen ja konservaattorien ja Museoliiton painostus. Ammattikunta muotoutui pääasiallisesti museolaitoksessa, jonka kehityksen murrosvaiheessa konservaattorit järjestyivät museoalalla. Koulutuksen sijoittaminen käsityöläisten ammatilliseen koulutukseen viivästytti alan kehitystä. Ammattikorkeakouluasteiset alempi ja ylempi tutkinto ovat tarpeellisia virstanpylväitä matkalla päämäärään, jota ei vielä ole saavutettu. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna akateemista arvoa. Vuosina konservaattorien keskuudessa tehtiin laaja kysely ammattikunnan profiilista (Auer 2000). Tuloksesta oli pääteltävissä, että akateemisella koulutuksella konservaattorien parissa oli muuhun koulutukseen verrattuna imua. Konservaattorien opistotasoinen koulutus samoin kuin ammattikorkeakouluasteinen koulutus oli museoalan akateemisessa hierarkiassa eriarvoisessa, alemmassa asemassa. Yhteiskunnassamme akateemisuus vaikuttaa edelleen varsin selkeänä ammattikuntia erottavana tekijänä. Akateemista jatkotutkintoa konservointialalle halusi tuolloin 96 % vastaajista. Suomen korkeakoulurakennetta uudistetaan jälleen. Kehitys näyttää vievän ensin siihen, että duaalimallista luovutaan itse rakenteessa, mutta se säilyy tutkinnoissa. Korkeakoulututkinto olisi kuitenkin vielä joko akateeminen tai ammatillinen. Mutta kuinka kauan ja monessako korkeakoulussa? Tulevat konservoinnin 5 Nordisk konferens för konservatorsutbildning, Resolution 10

11 maisterimme innostavat kollegojaan jatko-opintoihin ja varmistavat, että viimeistään seuraava sukupolvi voi jo väitellä konservoinnissa tohtoriksi omassa oppituolissaan. Lähteet Ammattikasvatushallituksen asettaman konservaattorien peruskoulutusta suunnittelevan virkamiestyöryhmän työskentelyraportti ja koulutussuunnitelma, Helsinki: Ammattikasvatushallitus. Auer, T. 2000: Konservointityön professionalisaatio. Oy Juvenes Print, Tampere. Ekspertkomitéens nedsættelse, komissorium og møder. Kosonen 1983: Lyhyesti konservaattorikoulutuksen järjestämisestä. Konservaattoriliiton lehti 5/1983: Helsinki. Nordisk konferens för konservatorsutbildning, Resolution. Opetusministeriön muistio 1987: Luonnontieteellisten museoiden konservaattorikoulutuksen hallinnollisia järjestelyjä. Helsinki. Rantala 1981: Mikä on Suomen museoliiton konservointivaliokunta? Konservaattoriliiton lehti 1/1981. Helsinki. 11

12 Kommunikointitaidot ja asiantuntijan muuttuva työkenttä Susanna Niinistö-Sivuranta Ammattikorkeakoulusta työelämän kehittäjiä Ammattikorkeakoulun ydinajatuksena on yhdistää ammatillisuus korkeaan koulutukseen. Puhutaan teorian ja käytännön liitosta, jonka tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakouluopiskelijan osaaminen koostuukin paitsi oman alan substanssista myös yleisistä työelämätaidoista, joista tämän artikkelin kohteena ovat kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot (esim. Ruohotie 2005 ja Päivinen 2003). Asiantuntijuuden ydin on ammatillisessa osaamisessa, mutta vahva asiantuntijuus ei voi kehittyä ilman hyvää oman toiminnan hallintaa, eli kykyä ymmärtää ja ohjata omaa toimintaamme. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi oppimaan oppimisen taidot, itseohjautuvuus, kyky arvioida omaa toimintaa ja osaamista, oman osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen, vuorovaikutus, sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja arvoihin sekä usko omiin ammatillisiin kykyihin. (Päivinen 2003; Jarvis 2003 ym.) Yksilön asiantuntijuuden lisäksi tarvitaan yhä enemmän jaettua asiantuntijuutta kykyä jakaa oppimaansa toisille ja oppia toisilta. Tähän tarvitaan hyviä kommunikointitaitoja keinoa viedä asiantuntijuutta sanallisesti eteenpäin. Kuvaan tässä artikkelissa kommunikointitaitojen merkitystä työelämässä toimivalle asiantuntijalle, jonka pitäisi muuttuvissa olosuhteissa vuorovaikuttaa erialaisten ihmisten kanssa, uudistaa omaa työtään tutkimalla ja kehittämällä sekä vakuuttaa muut omasta osaamisestaan. Asiantuntijan kommunikointitaidot Kielen hallinta ja kommunikointitaito ovat osa yksilön identiteettiä. Vuorovaikutustilanteissa kielen hallinta korostuu. Asiantuntija luo omaa identiteettiään ja osoittaa kuuluvansa omaan ammattiryhmäänsä yhteisen kielen kautta. (Thornborrow 2000: ) Monimuotoinen työkenttä asettaa erityisiä vaatimuksia yksilön kyvylle kommunikoida. Esimerkiksi ristiriitatilanne on ennen kaikkea kielellinen konflikti. Työntekijän on siis oltava valmis ennalta odottamattomiin tilanteisiin: Ennen työtehtävät olivat tarkemmin määriteltyjä, nyt työelämä tarvitsee aloitteellisia ja omatoimisia tekijöitä. Vastuu uran rakentumisesta on ihmisellä itsellään. (Ruohotie 2005: 211.) Työtehtävät vaativat usein monen eri ihmisen yhteistyötä ja vaativat erilaisia taitoja kuin aiemmin. Ongelmat työtehtävissä saattavat olla monimuotoisia ja monimutkaisia ja niiden ratkaisemiseksi ei riitä yksilön työpanos tarvitaan tiimin tai työryhmän vuorovaikuttamista ja työpanosta. (Murtonen 2004: 77.) 12

13 Työelämän asiantuntijuus ei liity pelkästään ammatin hallintaan, vaan työssä selviytyjän on oltava taitava uudistuja ja sosiaalinen taitaja. Asiantuntijuus onkin yhä enemmän verkostojen ja työelämän organisaatioiden taitoa hallita muutosta ja kykyä ratkaista siihen liittyviä uusia tilanteita ja muutoksia. (Launis & Engeström 1999: 64.) Pekka Ruohotie (2005: 40) esittää yksilön yleisiksi työelämävalmiuksiksi elämänhallinnan, kommunikointitaidon, ihmisten ja tehtävien johtamisen sekä innovaatioiden ja muutosten vauhdittamisen. Kuviossa 1 kommunikointitaito jaetaan vielä vuorovaikutus- ja kuuntelutaitoon sekä suulliseen ja kirjalliseen viestintätaitoon. Kommunikointitaito Vuorovaikutustaito Kuuntelutaito Suullinen viestintätaito Kirjallinen viestintätaito Kuvio 1: Yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluva kommunikointitaito jaoteltuna Ruohotien (2005) mukaan. Kommunikointitaidot ovat oleellinen osa myös oppimaan oppimisen taitoja: tietoa jäsennetään kirjoittamalla ja keskusteluin. Tavoitteiden ja niiden saavuttamisen arviointi tapahtuu kielellisesti. Toiminnan kuvaaminen kirjallisesti ja suullisesti ohjaa yksilöä ymmärtämään oman oppimisensa tuloksia. (Päivinen 2003: 149; Nummenmaa & Lautamatti 2004.) Kun yksilö pysähtyy arvioimaan omaa työtään ja työtapojaan, tapahtuu usein myös kehitystä. Itsearvioinnin kautta voidaan työyhteisössä päästä hyvinkin syvälliselle tasolle, jossa totuttuja rakenteita ja sisältöjä voidaan tarkastella uusista näkökulmista. (Esim. Korkeakoski 2004: 175.) Itsearviointi on tapa kehittää paitsi itseään myös koko oppimisen prosessia. Laadukas itsearviointi tarvitsee kuitenkin syvällistä omien motiivien tuntemista, tavoitteiden tiedostamista ja toiminnan analysoimista (mts. 159). Reflektoinnin yhtenä tarkoituksena onkin järjestää ja suunnata omaa toimintaa tiedostetusti ja tarkoituksenmukaisesti. Kirjoittamalla asian ytimeen Opiskelijalle tai kelle tahansa osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneelle kirjoittamisen taito on välttämätön osa tiedonhankintaa ja -omaksumista. Aloitteleva kirjoittaja etsii omaa tyyliään ja saattaa tuntea epävarmuutta. Työelämän tekstitaidoista puhuttaessa nousee esille käsite tekstikonventioista, odotuksista. 13

14 Asiantuntijan pitäisi pystyä tuottamaan tekstiä, joka vastaa työyhteisön odotuksiin, yksilöllä pitäisi siis olla tekstilajin, genren, tajua. (Ks. Kalliokoski 2002, Vuorijärvi, 2006.) Asiantuntijuuteen liittyy oleellisesti taito havaita ja tunnistaa erilaisia genrejä. Genre voidaan määritellä kommunikatiiviseksi tapahtumaksi tai toiminnoksi, jolla on yhteisesti ymmärretty viestinnällinen tarkoitus. Asiantuntijalla on hallussaan keinot, jolla hän tunnistaa erilaisia konventioita, odotuksia, jotka kohdistuvat viestintätapahtumaan. Genre onkin rakenteellisesti vakiintunut, mutta samalla se on myös aina tilannesidonnainen. (Ks. Swales1990: ) Opiskelijan tulisikin opintojensa aikana saavuttaa sellainen tekstin tuottamisen ja ymmärtämisen taso, jonka avulla hän asiantuntijana pystyy toimimaan yhteisössään ja tuottamaan sekä tulkitsemaan konventioiden mukaista tekstiä. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös diskurssiyhteisöstä, johon opiskelijat kuuluvat ensin noviiseina ja myöhemmin työelämäkontekstissa mahdollisina asiantuntijoina. Tämä käsite diskurssiyhteisöstä on genreteoriaan vakiintunut käsite ja sillä viitataan sosiaalisen verkostoon, jonka jäsenillä on yhteinen käsitys esimerkiksi tekstikonventioista ja ymmärrys yhteisestä arvomaailmasta, ajatuksista ja odotuksista. (Swales 1990: 8; Bizell 1992.) Konventionaalisuuden pitäisi itse asiassa olla aloittelevalle kirjoittajalle apuna. Kun toimitaan jonkin tekstigenren sisällä, voidaan turvallisin mielin noudattaa sille asetettuja vaatimuksia ja täyttää näin odotukset. Kirjoittajan ei siis tarvitse välttämättä osata kikkailla kielellä, kunhan pystyy rakentamaan tekstinsä totutulla tavalla niin, että asian ymmärtäminen ei vaikeudu tyyliseikkojen epäkonventionaalisella käytöllä. (Ks. Luukka 2002: ) Kirjoittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, eikä se taitona suinkaan ole itsestäänselvyys. Kirjoitettuun kieleen suhtaudutaan usein kielioppi- ja oikeakielisyysnäkökulmista (Ks. Hiidenmaa 2003: 31). Kielen hahmottaminen ja ymmärtäminen kapea-alaisesti vain sääntöjen näkökulmasta on havaittavissa myös opiskelijoiden asenteissa. Ammattikorkeakouluopiskelijat saattavat ponnistaa hyvin vaihtelevista lähtökohdista: osa on kirjoittamisesta kiinnostunut, osa kokee, ettei hallitse kirjoittamisen taitoa. Tästä seuraa, että myös tutkimuksen tekemiseen ammatin puitteissa ei välttämättä ole tarvittavia kirjallisia tai metodisia valmiuksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajat ovat tehneet ainakin yhden laajahkon opinnäytetyön, johon on kuulunut myös kirjallinen osuus. Kirjoittaminen onkin tutkimuksen tekemisen edellytys (Luukka 2003: 13). Jos akateeminen maailma tuntuu kuitenkin olevan kaukana omasta ammattitaidosta ja opinnoista, mistä löytyvät rutiini ja taidot kirjoittamiselle. Rutiinikaan ei vielä riitä, sillä mikä tahansa teksti ei kelpaa tieteelliseksi tekstiksi (mts. 13). Toisaalta, eri ammattiryhmillä on vakiintunut tapansa käyttää kieltä. 14

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

OSAAMINEN tehty? Mistä on

OSAAMINEN tehty? Mistä on TOUKOKUU 1 2003 Mistä on OSAAMINEN tehty? Lukemaan ja tekemään! Tiedon vastaanottajasta tiedon luojaksi Innovaatioihin tarvitaan luovia pedantteja Opiskelutuloksissa näkyy opettajien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu SOOL 1959 2009 juhlajulkaisu 2 SOOL 1959 2009 3 4 6 10 25 28 31 34 39 43 46 49 50 52 Esipuhe: Valta opettajaksi opiskelevilla Kaisa Viitanen, Pasi Pesonen Mitä kuuluu 60-vuotias SOOL? Gretel Ruuskanen,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa Pro gradu -tutkielma, XX s., 1 liitesivu. Sosiologia / sosiaalipsykologia Heinäkuu

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

Hyvää alkanutta lukuvuotta

Hyvää alkanutta lukuvuotta Hyvää alkanutta lukuvuotta 1 KUKA ON VUODEN OPINTO-OHJAAJA 2015 Suomen opinto-ohjaajien keskuudesta on vuosittain nostettu keulakuvaksi joku ohjauksen saralla ansioitunut henkilö joskus tiimi. Tämä perinne

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot