Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari ESPOO FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND"
  • Pia Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ======================================================================== Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 1 / 9 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tuoteryhmä: AUTOTUOTTEET 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna: Hiomatahna auton maalipinnoille. Pakkauskoko: 1 kg Toimialakoodi: TOL1: 502 TOL2: Käyttötarkoituskoodi: KT1: Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen: x 1.3 Valmistajan tai maahantuojan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Suomen 3M Oy Yhteystiedot Katuosoite: Lars Sonckin kaari 6 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Postilokero: 90 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Puhelin: (09) Telefax: (09) Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HÄTÄNUMERO:(09) , Varanumero:(09) 4711 MYRKYTYSTIETOKESKUS / HUS PL 340 (Haartmaninkatu 4), HUS 2 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 2 / 9 Aineosan nimi CAS-nro/muu koodi Pitoisuus % TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), ,0-40,0 RIKITÖN, RASKAS Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xn,N; R: /53 EY-nro: EINECS ALUMIINIOKSIDI ,0-40,0 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: - EY-nro: EINECS MINERAALIÖLJY (MAAÖLJYTISLE) ,0-10,0 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: - EY-nro: EINECS Muut aineosat: VESI ,0-40,0 EMULGOINTIAINE 1,0-10,0 PINTA-AKTIIVINEN AINE 1,0-10, Muut tiedot Aineluettelotiedot: EINECS (AINEOSAT/MONOMEERIT). 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutukset (luokitus): YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN (N; R:51/53);(R:66-67). (R66) Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. (R67) Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 4 ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet: Hengitys: Altistunut vietävä raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee hengitysvaikeuksia tai hengitys pysähtyy, annettava tarvittaessa happea tai tekohengitystä. Välittömästi lääkärinhoitoon. 4.3 Iho: Kosketuskohta huuhdeltava heti runsaalla vedellä. Ärsytyksen ilmetessä lääkärinhoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin: Silmiä on huuhdottava heti runsaalla vedellä. Viipymättä lääkärinhoitoon. 4.5 Nieleminen: Tuotetta niellyt välittömästi lääkärinhoitoon. Oksennuttaminen vain lääkärin luvalla. Tajuttomalle ei saa antaa mitään suuhun. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet: Hiilidioksidi; Jauhekemikaali; Vaahto; 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Katso kohta Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Sammuttajilla paineilmahengityslaitteet, sopivat suojakäsineet sekä kemikaalisuojapuku. 5.5 Muita ohjeita: Ei tiedossa.

3 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 3 / 9 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7 (käsittely ja varastointi), 8 (altistumisen ehkäisy/henkilökohtaiset suojaimet) ja 13 (jätteiden käsittely). 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Sisältää liuotinaineita. Kovettamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet: Alue tuuletettava. Sammutettava kaikki sytytyslähteet. Sisältää liuotinaineita. Suojaamattomat henkilöt poistettava vaara-alueelta. Roiskeet imeytetään sopivaan absorbenttiin (esim. yleissidonta-aineeseen). Kerätään vuotanut materiaali talteen käyttäen kipinöimättömiä työkaluja. Puhdista jäännös sopivalla orgaanisella liuottimella. Tutustu huolellisesti myös liuottimen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Jäte kootaan metallisäiliöön hävitystä varten. Säiliö suljettava tiiviisti. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suositeltava ilmanvaihto: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ilmanvaihdon oltava riittävä, huomioiden voimassa olevat HTP-arvot. Jos ilmanvaihto, tarvittaessa kohdepoisto, ei ole riittävä huomioiden voimassa olevat työhygieeniset arvot (HTP), on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta. Räjähdyksen estäminen: Eristettävä lämmön-, kipinän-, avotulen- ja muista sytytyslähteistä. Neste ja höyryt palavia. 7.2 Varastointi: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), RIKITÖN, RASKAS ( ) HTP(8h)(2002): 770 mg/m3 HTP(15min)(2002): 1020 mg/m3 ALUMIINIOKSIDI ( ) HTP(8h)(2002): 10 mg/m3 (epäorgaaninen pöly) MINERAALIÖLJY (MAAÖLJYTISLE) ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (öljysumu) Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja ALUMIINIOKSIDI ( ) CMRG (TWA-EL): 1 kuitu/cm3 (mineraalikuidut);

4 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 4 / Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta: Huomioi kohdan 7 tiedot. Nielemisen estäminen: Ei saa niellä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Hengityksensuojaus: Vältettävä höyryjen hengittämistä. Vältettävä työstöpölyn, kuten leikkaus- ja hiontapölyn hengittämistä. Käytettävä tarvittaessa hyväksyttyä CEN-standardin mukaista HTP- arvoihin soveltuvaa hengityksensuojainta: puolinaamari, tyyppi A (orgaaniset kaasut/höyryt), jossa sopiva hiukkassuodatin (vähintään tyyppi P2); puolinaamari, jossa sopiva hiukkassuodatin (vähintään tyyppi P2); Käsiensuojaus: Sopivat suojakäsineet valmistetta käsiteltäessä. Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja ovat: nitriilikumi; polyvinyylialkoholi (PVA); fluorikumi (Viton); Silmiensuojaus: Varottava silmäkosketusta. Suojasilmälasit, joissa epäsuora tuuletus; Ihonsuojaus: Vältettävä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen: Huomioi kohdat 6, 12 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju): Pasta. Viskoosi valkoinen neste. Keroseenin haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph: 7,5-8, Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei määritetty Leimahduspiste: 60 oc Syttyvyys (kiinteä, kaasu): Ei määritetty Räjähdysominaisuudet: Alempi räjähdysvaara: Ei määritetty Ylempi räjähdysvaara: Ei määritetty Hapettavat ominaisuudet: Ei määritetty Höyrynpaine: Ei määritetty Suhteellinen tiheys: 1,12 (Vesi = 1) Liukoisuus Vesiliukoisuus: Ei määritetty Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy): Ei määritetty Jakautumiskerroin (K o/w): Ks. kohta Viskositeetti: cp Höyryn tiheys: 0, g/ml Haihtumisnopeus: Ei määritetty 9.3 Muut tiedot: Sulamispiste/sulamisalue: Ei määritetty Itsesyttymislämpötila: Ei määritetty Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: 369 g/l 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus ja reaktiivisuus: Stabiili. Ei polymerisoidu eksotermisesti.

5 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 5 / Vältettävät materiaalit: Vahvat hapettimet; 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO2); Hiilivedyt; 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Nieleminen: Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla oksentelu, alavatsakivut, pahoinvointi ja ripuli Ärsyttävyys ja syövyttävyys Silmäkosketus: Äkillinen altistus voi aiheuttaa: Kohtalainen silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Ihokosketus: Lievä ihoärsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus ja kutina. Hengitys: Pitkäaikainen tai toistuva liika-altistus HTP-arvojen yläpuolella voi aiheuttaa: Ylähengitysteiden ärsytys: Oireita voivat olla kurkun käheys, yskiminen, aivastelu, päänsärky sekä nenä- ja nielukipu. Keskushermosto-oireet mahdollisia, kuten päänsärky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, hidastunut reaktioaika sekä tajuttomuus Herkistyminen: Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys: Pitkäaikainen tai toistuva altistus työhygieenisten arvojen yläpuolella valmisteen sisältämille liuottimille (hengitys, nieleminen) saattaa aiheuttaa hermostovaurioita Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: - 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), RIKITÖN, RASKAS ( ) L(E)C50: 1-10 mg/l (lask.); akuutisti myrkyllistä vesieliöille (Concawe 01/54/2001) Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), RIKITÖN, RASKAS ( ) BOD: Luontaisesti biologisesti hajoavaa (arv.)(concawe 01/54/2001) Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali

6 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 6 / 9 TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), RIKITÖN, RASKAS ( ) log Pow: >3; mahdollisesti kertyvää (Concawe 01/54/2001) Muut haitalliset vaikutukset: Valmistetta (ainetta) ei saa päästää suoraan ympäristöön. Huomioi annetut ohjeet käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä. 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Vaarattomaksi tekeminen/hävitysohjeet: Kovettamaton valmiste käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kovetettu/kovettunut valmiste ja tyhjät/kuivuneet pakkaukset voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jätehuoltomääräykset voivat vaihdella paikkakunnittain. Lisätietoja tarvittaessa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Kemikaalipakkaus: Tyhjät (kuivuneet) metalli(alumiini)/maali- sekä aerosolipakkaukset voidaan mahdollisesti toimittaa hyötykäyttöön. Lisätietoja metallipakkausten hyötykäytöstä löytyy osoitteesta Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri (PYR) Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta 14 KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero: Pakkausryhmä: III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka (ADR/VAK): 3. (Luokituskoodi F1) Rahtikirjan mukainen nimitys: 1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (MÄÄÖLJYTISLE), 3., III (VAK) Muita tietoja: Huomioi rajoitetut määrät Merikuljetukset IMDG-luokka: Oikea tekninen nimi: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (PETROLEUM DESTILLATE) Muita tietoja: EMS: MARINE POLLUTANT. Huomioi Limited Quantity (LQ) määrät Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka: Oikea tekninen nimi: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (PETROLEUM DESTILLATE) 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

7 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 7 / Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN (N) Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), RIKITÖN, RASKAS, MINERAALIÖLJY R-lausekkeet (R66) Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. (R67) Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä S-lausekkeet (S23A) Vältettävä höyryn hengittämistä. (S51) Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. (S24/25) Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. (S26) Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. (S28A) Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. (S62) Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. (S61) Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet / käyttöturvallisuustiedote. (S2) Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varoitusetiketin lisätietoja: Valmisteen (aineosien) luokituksessa huomioitu STMa 624/2001 (Vaarallisten aineiden luettelo) sekä STMa 807/2001 (Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintöjen tekeminen,joka perustuu direktiiviin 1999/45/EY). Valmisteen (aineosan/aineosien) luokitus perustuu 3M:n / valmistajan antamiin tietoihin ja/tai testaukseen. Korkeasta viskositeetista johtuen valmistetta ei luokitella Xn; R: Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset: - 16 MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista: Aineosiin (kohta 2.1) liittyvät R-lausekkeet aukikrjoitettuna: R(10) Syttyvää. (R65) Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. (R66) Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. (R67) Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet: Pakkauksessa käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lisätietoja tuotetietolehdestä tai tavarantoimittajalta / Suomen 3M Oy Käyttörajoitukset: Valmisteen (aineen) soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava ennen käyttöä Lisätiedot: Suomen 3M Oy/Käyttöturvallisuustiedotteet Käytetyt tietolähteet: Valmistajan antamat tiedot. Suomen voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö. HTP-luettelo CONCAWE REPORT 01/54/ Lisäykset, poistot ja muutokset: Versio Luokitus muuttunut. Lomakepohja muuttunut (STMa 1202/2001). Versio Muutetut kohdat: 1, 3, 12, 13, 14, 16. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu STM:n asetuksen 1202/2001 mukaisesti, joka perustuu komission direktiiveihin 1991/55/ETY,

8 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 8 / /112/ETY ja 2001/58/EY.

9 Edellinen päiväys: 07/03/02 Tulostuspvm : 28/10/02 Sivu 9 / 9 Tuotteet, jotka kuuluvat tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen: 3M ID-Nro : GC M Perfect-it III hiomata hna 1 kg 12/pakk Kuljetustiedot : UN1993 Palava neste, N.O.S., rajoitettu määrä, (maaöljytisle) / (petroleum destillates), Erillissopimus: 640 E, 3., III Kerroin: 00000, Tremcard: NO, Leimahduspiste: +60 C, Luokituskoodi:F1 Poikkeus SP640, pakattu P001 mukaisesti UN1993 IMDG Code: E2001 FLAMMABLE LIQUID N.O.S. IMDG Class: 3,Limited qty,marine Pollutant,Packing grp: III,Packing instr: P001,EMS: 3-07

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot