Kymenlaakson hyvinvointistrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson hyvinvointistrategia 2003 2010"

Transkriptio

1 Jyrki Ahola Tero Keva Kymenlaakson hyvinvointistrategia Loppuraportti 2003 No:16 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Jyrki Ahola Tero Keva KYMENLAAKSON HYVINVOINTISTRATEGIA Loppuraportti 2003 kouvolan seudun kuntayhtymä Kotka 2003 KymenlaaksOn ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 16.

3 Copyright Taitto Kustantaja Kymenlaakson ammatikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Graafiset palvelut Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Painopaikka Painokotka, Kotka 2003 ISBN ISSN

4 Esipuhe Panostusta hyvinvointiin Kymenlaaksossa Hyvinvoinnin merkitys kasvaa paitsi asukkaiden yleisessä arvostuksessa myös alueellisena kilpailutekijänä työvoiman ja yritysten valitessa sijaintipaikkaansa. Tämän vuoksi Kymenlaaksossa on nähty hyvinvoinnin edistäminen tärkeäksi. Laajalla yhteistyöllä laadittu kehittämisstrategia on painava lähtölaukaus maakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kymenlaakson hyvinvointistrategiaan laadintaan osallistuneet toimijat ja organisaatiot haluavat olla aktiivisia maakunnallisia vaikuttajia rakentamassa monipuolisesti ja monialaisesti kehittyvää Kymenlaaksoa. Hyvinvointistrategian mukaan maakunnan menestyksen avaimet ovat saumattomassa yhteistyössä ja yhteisessä tahdossa. Jatkuvan strategiaprosessin avulla valittuja linjauksia ja painopistealueita on myös uskallettava ennakkoluulottomasti kyseenalaistaa; kysymyksessähän on pitkäjänteinen ja monivaiheinen kehitysprosessi. Hyvinvointistrategiaan valittujen painopistealueiden ja kärkihankkeiden toteuttaminen saa aikaan taloudellisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistumista koko Kymenlaaksossa. Tämä edellyttää yhteisen tahtotilan löytymistä, yhteistä sitoutumista, epävarmuuden ja ristiriitojen sietämistä sekä kykyä tehdä rohkeita ratkaisuja ja uusia avauksia. Kiitämme kaikkia prosessin eri vaiheisiin osallistuneita henkilöitä. Kymenlaaksolaisen hyvinvoinnin puolesta, Kotkassa Tapio Välinoro maakuntajohtaja, Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson hyvinvointistrategian ohjausryhmän puheenjohtaja 3

5 4

6 Tiivistelmä Hyvinvointi on ihmisten itsenäistä, turvallista ja terveellistä sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Kymenlaakson hyvinvointistrategia on maakunnan eri toimijoiden tarpeista nouseva hyvinvoinnin kehittämisen linjaus. Tämä käsillä oleva hyvinvointistrategia on osa Kymenlaakson maakuntastrategiaa sekä samalla osa Kotkan-Haminan seudun ja Kouvolan kuntayhtymän aluekeskusohjelmia. Hyvinvointistrategiaprosessin tarkoituksena oli tuoda alueen eri toimijoiden tahtotila tehokkaasti mukaan päätöksentekoon, joka johtaisi sittemmin hyvinvointipolitiikan menestyksekkääseen harjoittamiseen. Hyvinvointistrategian lähtökohtana on toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön ymmärtäminen alueen hyvinvoinnin mahdollistajana. Kymenlaakson hyvinvointistrategiahankkeen rahoittajat ovat Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy ja Kouvolan seudun kuntayhtymä. Strategiaprosessi toteutettiin jatkuvan strategiamallin mukaan (ks. kohta 2). Strategian laatimisessa olivat mukana kahdeksaa eri painopistealaa (toimialaa) edustavat asiantuntijatyöryhmät, projektiryhmä ja ohjausryhmä (ks. kohta 2). Perustetut työryhmät koostuivat kymenlaaksolaisista hyvinvoinnin asiantuntijoista ja hyvinvointitoimijoista. Painopistealakohtaisten strategioiden lisäksi koottiin yksi yhteinen hyvinvointistrategia näkökulmittain, minkä tarkoituksena oli suunnata painopistealakohtaisten strategioiden laatimista yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointistrategia osa-alueineen rakentuu yhdessä arvioitujen perususkomusten varaan. Niiden pohjalta uskotaan, että Kymenlaaksossa on eväät hyvään elämään ja toimintaan; suunnanvalinnat, toimintapolitiikat ja toimenpiteet sekä keinot näihin ovat kuitenkin pitkälti maakuntalaisten omissa käsissä (ks. tarkemmin kohta 3.1). Vision on tarkoitus kuvata kymenlaaksolaista hyvinvoinnin haluttua tilaa vuonna 2010 (ks. tarkemmin kohta 3.2). Maakunnassa halutaan, että Vuonna 2010 kymenlaaksolainen elää tasapainoisesti kehittyvässä asuin- ja toimintaympäristössä, jossa jokaisella yhteisön asukkaalla on mahdollisuus hyvään toimeentuloon ja työhön sekä terveelliseen, turvalliseen ja yksilölliseen elämään Tästä visiosta tulee tosi päämäärä- ja tavoiteasettelun kautta sekä niiden saavuttamiseksi määriteltyjen strategioiden avulla. Strategiat taas edellyttävät konkreettisia toimintasuunnitelmia ja niiden jämäkkää toteuttamista pitkäjänteisesti. Mutta kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa. Siksipä strategiaprosessin loppuvaiheissa määriteltiin joukko hankkeita, jotka katsotaan hyvinvoinnin pitkäjänteisen kehittämisen kannalta tärkeiksi toteuttaa etupainoisesti. Strategiaprosessin aikana koottiin laaja tavoite- ja toimenpideohjelma, josta poimittiin kuusi ns. kärkihanketta, joiden toteuttaminen edistää ja tukee muiden hyvinvointihakkeiden käynnistämistä ja toimeenpanemista. Seuraavassa nämä kärkihankkeet lyhyesti (ks. tarkemmin kohta 3.4): Osaamispääoman vahvistaminen hyvinvointiyrittäjyyteen ja työelämän uudistamiseen Lisätään alueella toimivien oppilaitosten opetusohjelmiin yrittäjyyttä ja edelleen kehitetään koulutuksessa sisäistä yrittäjyyttä edistäviä opetusmenetelmiä sekä tehostetaan soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 5

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden rakentaminen Kymenlaaksoon Kymenlaaksoon muodostetaan yksi sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuus vuoteen 2010 mennessä Kokonaislaatuun panostaminen hyvinvointitoimijoiden organisaatioissa Kymenlaakso panostaa kaikissa toiminnoissaan kokonaislaadun kehittämiseen. Tässä ehdotetaan, että alueen organisaatiot sektorista tai toimialasta riippumatta kehittävät toimintaansa esimerkiksi EFQM-mallin 1 pohjalta. Maakunnallisten hyvinvointiosaamiskeskittymien toiminnan sekä maakunnallisen tutkimustoiminnan turvaaminen Kunnat panostavat pitkäjänteisesti hyvinvointikeskittymien kehittämiseen sekä hyödyntävät ja vakiinnuttavat ne osaksi normaalia toimintaansa. Maakunnassa myös edistetään hyvinvointiteknologiatoimialan kehittymistä ja laaditun Kymenlaakson tutkimusstrategian jatkotoimenpiteitä. Informaatiojärjestelmien yhteiskäyttö hyvinvoinnin aloilla Kymenlaaksoon rakennetaan ja otetaan käyttöön yhteisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin informaatiojärjestelmät (järjestelmäintegraatio; esimerkiksi potilastietojärjestelmä). Kaakkois-Suomen maahanmuuttajaohjelman laatiminen Kymenlaakson Liitto ja Etelä-Karjalan Liitto laativat yhteisen, laajan maahanmuuttajaohjelman. 1 EFQM (European Foundation for Quality Management) Erinomaisuuden Malli on laaja-alainen yrityksen liiketoiminnan kehittämismalli ja yrityksen toimintojen ja tulosten itsearviointiväline. Malli on yhteensopiva ISO 9001:2000 lähestymistavan kanssa ja se toimii pohjana myös Euroopan ja Suomen laatupalkintokilpailuissa. EFQMmalli jakautuu yhdeksään arviointialueeseen, joista viisi liittyy toimintaan ja neljä tuloksiin. 6

8 Summary Well-being is independent, safe and healthy living and enjoying in one s living and residential environment. The Well-being Strategy for Kymeenlakso is a guideline for well-being development based on the needs of the regional actors. This well-being strategy is part of the Kymeenlaakso s provincial strategy and the Regional Center Programs (RCP) of the Kotka-Hamina and Kouvola regions. The objective of the well-being strategy process was to effectively involve the regional operators motivation in the decision-making process, which would later lead to a successful well-being policy. The strategy was started from the premise that the cooperation and networking of the local operators is understood as an enabling force of regional well-being. The Kymeenlaakso wellbeing strategy is financed by Kotka - Hamina Region of Finland Ltd and the Kouvola Region Federation of Municipalities. The strategy process was executed after the model of Continuing Strategy. The strategy was drawn by teams of specialist representing eight individual focuses and by a project team and a control group. The teams were gathered of well-being specialists of the Kymeenlaakso Province. In addition to the eight focus areas a general well-being strategy was created to direct the formulating of the focus strategies by the common objectives. The well-being strategy is based on basic presumptions that are drawn by the different specialists groups. According to these basic ideas Kymeenlaakso can offer good life and activity for it s inhabitants. However the focuses, policies and measures are largely in the hands of the inhabitants. The Vision presents the desired state of Kymeenlaakso s well-being in the year In the year 2010 people of Kymeenlaakso live in a steadily developing living environment, where each member of the community has a chance to good livelihood and work and to healthy, safe and individual life. This vision will be carried out through setting of goals and objectives and through the strategies set to achieve them. The strategies require concrete action plans that are carried out persistently. Because everything cannot be achieved simultaneously, certain sectors of the strategy were considered essential for the development of well-being. During the strategy process a comprehensive program of objectives and measures was drawn and six points were chosen as spearhead projects. The accomplishing of these spearhead projects will advance the execution of other well-being projects. Here is a short introduction to these spearhead projects: 1) To promote know-how of well-being entrepreneurship and renew working life. To increase entrepreneurial studies at regional educational institutes and to develop teaching methods that advance internal entrepreneurship and emphasize applied research and development. 2) To build a single social and healthcare service unit. By the year 2010 a single service unit of social, basic and special healthcare will be established in Kymenlaakso. 7

9 3) To emphasize overall quality at organizations providing well-being services. Kymenlaakso will emphasize development of overall quality in all its activities. Regional organizations, regardless of line of business, are encouraged to develop their functions, for example EFQM-model 1. 4) To ensure the functioning of well-being know-how clusters and provincial research. Municipalities emphasize long-term development of well-being clusters and establish them as part of their normal activity. The well-being technology as well as the further measures of the all ready finished Kymenlaakso research strategy will also be promoted in the Kymeenlaakso Province. 5) To design a common information system for different areas of well-being. A common information system will be established and adopted for public, private and third sector. (System integration, e.g. information system of patient register) 6) To design an immigration program for Southeast Finland. Kymeenlaakso Region and South Karelia Region will prepare a joint, comprehensive immigration program. 1 EFQM (European Foundation for Quality Management is a comprehensive model for business development, it also offers means to self-evaluate measures and results of business. 8

10 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä Summary 1. Yleistä strategiaprosessin toteuttamisesta ja organisoinnista 1.1 Strategia-ajattelusta 1.2 Kymenlaakson hyvinvointistrategian hyötynäkökohdista 1.3 Työn organisointi 2. Hyvinvointistrategiaprosessi Kymenlaakson hyvinvoinnin kehittämisen suuntaviivat 3.1 Toimintaympäristöä koskevat perususkomukset 3.2 Kymenlaakson hyvinvointivisio Hyvinvoinnin keskeiset tavoitteet ja strategiat niiden saavuttamiseksi 3.4 Strategiset kärkihankkeet 4. Painopistealojen strategiat 4.1 Lapsiperheiden hyvinvointi 4.2 Työelämän hyvinvointi 4.3 Ikääntyvien (65+) hyvinvointi 4.4 Sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin edistäjänä 4.5 Koulutus hyvinvoinnin edistäjänä 4.6 Toiminta- ja asuinympäristö hyvinvoinnin mahdollistajana 4.7 Viihtyvyys hyvinvoinnin mahdollistajana 4.8 Teknologia ja yrittäjyys hyvinvoinnin edistäjänä. Liitteet A. Kymenlaakson hyvinvointistrategia kaavio B. Kymenlaakson hyvinvointistrategian toteutusaikataulu C. Keskeisiä tilastoja Kymenlaaksosta D. Käsitemäärittely E. Työryhmäkohtaiset toimenpidesuunnitelmat

11 10

12 1 Yleistä strategiaprosessin toteuttamisesta ja organisoinnista 1.1 Strategia-ajattelusta Tämän strategiaprosessin aikana on pyritty luomaan uskoa siihen, että asioihin kuten alueelliseen hyvinvointiin voi itse vaikuttaa. Se vaatii kuitenkin oman elämänkulkunsa hahmottamista ja tavoitteellisten tulevaisuudenkuvien piirtämistä hyvinvoinnin tilasta. Tässä hyvinvointistrategiaprosessissa on myös annettu mukana olleille mahdollisuus irtaantua ajasta ja paikasta, kun näitä tulevaisuudenkuvia on maalailtu. Työ on ollut haasteellista. Toimijat ovat huomioineet sen, että monissa asioissa on vain sovittauduttava lakeihin ja yhteiskunnallisiin menettelytapoihin ja käytäntöjen asettamiin rajoitteisiin. Haasteellisempaa on ollut löytää uusia toimintamalleja, uusia näkökulmia ja ennen kokemattomia ratkaisuja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Liikkeelle lähdettiin hyvinvoinnin määrittelystä. Prosessin aikana pyrittiin selkeyttämään hyvinvoinnin käsitettä ja niitä asiayhteyksiä, jotka vaikuttavat hyvinvoinnin muodostumiseen ja kehittämiseen. Hyvällä syyllä voi väittää, että työn kuluessa maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet selkiintyivät ja tulivat määritellyksi. Osatavoitteet ja -strategiat yhteen sovitettuina tarjoavat nyt tehdyn työn jälkeen yhteisen linjan niukkojen resurssien jakamiselle. Tätä kautta hyvinvointistrategian katsotaan ohjaavan maakunnallisten toimijoiden käyttäytymistä ja päätöksentekoa kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kysymys on kuitenkin vielä tahdosta. 1.2 Kymenlaakson hyvinvointistrategian hyötynäkökohdista Hyvinvointistrategiaprosessissa tavoiteltiin maakunnan hyvinvoinnin kehittämisen suuria linjauksia ja valintoja. Tavoitteena on maakunnan taloudellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattaminen. Kuten edellä todettiin, hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät valinnat, päätökset ja niiden toteuttaminen ovat toimijoiden omissa käsissä. Prosessin kuluessa tavoiteltiin myös kehittämisen ja toimeenpanon kannalta ratkaisevaa asiaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja aitoa kumppanuutta asioiden hoitamisessa. Tätä edellyttää resurssien niukkuus pienissä yhteisöissä; yhdessä saadaan aikaan enemmän. Strategiaprosessin aikana synnytettiin seuraavat asiat: Määriteltiin hyvinvoinnin taustalla olevat maakunnalliset ja laajemmat perususkomukset ja arvioitiin lähtötilanne. Laajoja tutkimuksia ei tehty, vaan analyysi perustui jo olemassa oleviin selvityksiin ja toimijoiden omiin näkemyksiin. Asetettiin ja kuvattiin maakunnallisen hyvinvoinnin tahtotila (visio). Asetettiin tavoitteet hyvinvoinnin eri osa-alueille. Suunniteltiin ja valittiin Kymenlaakson tasolle hyvinvoinnin kehittämisen strategiat eli toiminnan yleislinja ja strategiat hyvinvoinnin eri osa-alueille. Nimettiin kärkihankkeet, joiden toteuttaminen auttavat hyvinvoinnin kehittämisen vauhdittamisessa Kymenlaaksossa. Tehtiin yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia hyvinvoinnin eri painopistealueille. 11

13 1.3 Työn organisointi Työn organisoinnissa ja toteuttamisessa tavoiteltiin mahdollisimman laaja-alaista näkemystä. Pyrittiin myös irti tavanomaisesta lähestymistavoista ottamalla kehittämistyöhön mukaan mahdollisimman monia toimijatahoja. Tällaisen osallistumisen toivottiin syventävän sitoutumista yhdessä tehtyihin valintoihin. Nyt käsillä oleva raportti Kymenlaakson hyvinvointistrategia on esitys siitä, kuinka Kymenlaakson maakunnan hyvinvointia sen eri osa-alueilla tulisi kehittää tulevina vuosina. Kymenlaakson Liiton toimeksiantona strategiatyön organisaattorina toimi HYTKES (Kymenlaakson hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskus). Strategiatyön valmistelu käynnistyi syyskuussa vuonna Toteutettu strategiaprosessi on osa Kymenlaakson maakuntastrategiatyötä. Strategiaprosessin tavoitteena on linjata, hankkeistaa ja toteuttaa sellaiset alueelliset hyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla maakunnan hyvinvointi lisääntyy. Samoin tavoitteena on antaa myös eri toimijoille ohjeistusta toimintansa suuntaamiseksi. Raportti on tarkoitettu työvälineeksi Kymenlaakson hyvinvoinnin kehittämisestä vastuussa oleville ja hyvinvoinnista muuten kiinnostuneille toimijatahoille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Vuonna 2002 aloitettu strategiatyö on tehty jatkuvan strategiaprosessimallin mukaan, jossa maakunnan hyvinvointia tarkastellaan kahdeksana keskeisen painopistealueen kautta. Nämä painopistealueet ovat lapsiperheiden hyvinvointi työelämän hyvinvointi ikääntyvien (65+) hyvinvointi sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin edistäjänä koulutus hyvinvoinnin edistäjänä toiminta- ja asuinympäristö hyvinvoinnin mahdollistajana viihtyvyys hyvinvoinnin mahdollistajana teknologia ja yrittäjyys hyvinvoinnin edistäjänä. Painopistealat sisältävät luotuja näkökulmia, jotka mahdollistavat hyvinvointistrategian ihmislähtöisen tarkastelun. Toimintaryhmät (työryhmät) muodostettiin näiden painopistealojen mukaisesti. Toisaalta asioita tarkasteltiin myös eri näkökulmista; ne olivat samat kaikille painopistealoittaisille toimintaryhmille. Näkökulmat, joista hyvinvointia ja sen kehittämistä ryhmissä tarkasteltiin, olivat seuraavat: yksilöllisyys / yhteisöllisyys hyvinvoinnissa hyvinvointiosaaminen hyvinvoinnin tekninen toimintaympäristö monikulttuurisuus ja kansainvälisyys turvallisuus ennalta ehkäisevä tarkastelu hoitava tarkastelu korjaava tarkastelu hyvinvointitoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö hyvinvointiyrittäjyys hyvinvoinnin palvelut, tuotteet ja palvelurakenne. 12

14 KYMENLAAKSON HYVINVOINTISTRATEGIAN PAINOPISTEALUEET JA NÄKÖKULMAT (matriisi) NÄKÖKULMA / PAINOALUE Yksilöllisyys / yhteisöllisyys Osaaminen Tekninen toimintaympäristö Teknologia Monikulttuurisuus/ kansainvälisyys Turvallisuus Ennaltaehkäisevä Hoitava Korjaava Verkostoituminen/ yhteistyö Yrittäjyys Palvelut/ tuotteet/ palvelurakenne? Lapsiperheiden hyvinvointi Työelämän hyvinvointi Ikääntyvien (65 +) hyvinvointi Sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin edistäjänä Koulutus hyvinvoinnin edistäjänä Toiminta- ja asuinympäristö hyvinvoinnin mahdollistajana Viihtyvyys hyvinvoinnin mahdollistajana Teknologia ja yrittäjyys hyvinvoinnin edistäjänä Kuva 1. Kymenlaakson hyvinvointistrategian matriisi Edellä mainitut näkökulmat olivat myös ne tasot, joille maakuntakohtaisesti hyvinvointistrategiaa määriteltiin. Jokainen työryhmä tarkasteli hyvinvoinnin kehittämistä näistä näkökulmista. Strategiaprosessi eteni vaiheittain. Valmistelutyö alkoi jo syksyllä 2002 ja varsinainen prosessi käynnistyi vuoden 2003 alussa. Asiantuntijatyöryhmät (em. toimintaryhmät) kokoontuivat tammi kesäkuun 2003 välisenä aikana vähintään kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi merkittävä osa työstä tehtiin yksilötöinä ryhmäkokousten välisenä aikana. Asiantuntijatyöryhmien, projektiryhmän ja ohjausryhmän työskentely ja siitä syntynyt laaja materiaali ovat mahdollistaneet Kymenlaakson hyvinvointistrategian syntymisen ja siellä esiin nousseiden kärkihanke-esitysten ja toimenpideohjelmien luomisen. Prosessi on osoittanut, että kymenlaaksolaisilla toimijoilla näyttäisi selvästi olevan voimakas motivaatio vaikuttaa oman alueensa kehitykseen. Tämän hyvinvointistrategian tuottamiseen on osallistunut satakunta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin alueen vaikuttajaa ja toimijaa uhraamalla korvauksetta omaa vapaa- ja työaikaansa. Nämä hyvinvointistrategian toteutuksesta vastanneet henkilöt edustavat laajasti Kymenlaakson toimijakenttää kaikkien tärkeiden hyvinvointialojen osalta. Hyvinvointistrategiaprosessin yhtenä tarkoituksena oli tuoda tehokkaasti eri toimijoita intresseineen mukaan suunnanvalintoihin ja päätöksentekoon. Hyvinvointistrategian vies- 13

15 tin voidaan katsoa olevan hyvin keskeinen menestyksekkään hyvinvointipolitiikan harjoittamisessa. Hyvinvointistrategian lähtökohtana on eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyden ymmärtäminen alueen hyvinvoinnin luojana. Hyvinvointistrategiaprosessia käynnistettäessä todettiin alueellista tutkimusta olevan runsaasti jo valmiiksi, joten haluttiin löytää nopea tie tuloksiin. Niinpä syvällinen perustutkimustyö jätettiin varsin vähälle ja tukeuduttiin jo olemassa oleviin tutkimus- ja kartoitustietoihin. Tehokkaimmaksi toimintavaihtoehdoksi todettiin asiantuntijatyöryhmätyöskentely yksittäisen konsulttityön sijaan. Työskentelyn ohjauksesta ja hyvinvointistrategian lopullisesta toteutuksesta vastasivat yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson Liitto, Kotkan - Haminan Seudun Yrityspalvelu Oy, Kouvolan seudun kuntayhtymä ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Projektin rahoittajia olivat Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy ja Kouvolan seudun kuntayhtymä aluekeskusohjelman kautta. Nyt valmistunut Kymenlaakson ensimmäinen yhteinen hyvinvointistrategia on työkalu sekä päätöksenteossa että tutkimuksessa. Näiltäkin osin kymenlaaksolainen toimintaympäristö on hyvin dynaaminen. Kymenlaakson hyvinvoinnista vastuu on kymenlaaksolaisilla itsellään. 14

16 2 Hyvinvointistrategiaprosessi 2003 Hyvinvointistrategiaprosessi 2003:n tavoitteena oli laatia Kymenlaaksolle hyvinvointistrategia, jossa tunnistetaan alueen hyvinvoinnin kehittämistarpeet ja löydetään keinot niihin vastaamiseen. Prosessia hallinnoi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Vuodesta 2003 lähtien on prosessissa toiminut myös hyvinvointistrategian ohjausryhmä. Ohjausryhmä on valittu siten, että se edustaa mahdollisimman monipuolisesti kaikkia maakunnan kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Ohjausryhmässä olivat edustettuina seuraavat yhteisöt ja jäsenet: Etelä-Suomen lääninhallitus EU-koordinaattori Asko Jaakkola Haminan kaupunki kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola Iitin kunta kunnanjohtaja Pentti Toivanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) projektipäällikkö Airi Pilkama Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys (KAKSPY ry) toiminnanjohtaja Markku Kärmeniemi Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-Keskus) osastopäällikkö Matti Kallio Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Kotkan kaupunki vt. toimialajohtaja Marja-Liisa Grönvall toimialajohtaja Pertti Lintunen suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Hannu Tuittu Kouvolan seudun kuntayhtymä hankepäällikkö Harri Kivelä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu rehtori Pertti Vuorela projektijohtaja Johanna Hasu (HYTKES) projektikoordinaattori Tero Keva (HYTKES) Kymenlaakson kauppakamari apulaisjohtaja Jaana Sorri Kymenlaakson Liitto maakuntajohtaja Tapio Välinoro Kymenlaakson sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiirin johtaja Kari Hassinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto professori Jyrki Ahola 15

17 Työryhmät Ohjausryhmän alaisuuteen perustettiin kahdeksan asiantuntijatyöryhmää, jotka edustivat strategiaprosessissa hyvinvoinnin eri painopistealoja. Ryhmien kokoonpanot näkyvät tämän raportin kohdassa 4. Asiantuntijatyöryhmien tehtävänä oli laaja-alaisesti koota näkemyksiä hyvinvoinnista omilta aloiltaan. Nämä työryhmät edustivat seuraavia painopistealueita: lapsiperheiden hyvinvointi työelämän hyvinvointi ikääntyvien (65+) hyvinvointi sosiaali- ja terveydenhuolto hyvinvoinnin edistäjänä koulutus hyvinvoinnin edistäjänä toiminta- ja asuinympäristö hyvinvoinnin mahdollistajana viihtyvyys hyvinvoinnin mahdollistajana teknologia ja yrittäjyys hyvinvoinnin edistäjänä Projektiryhmä Strategiaprosessin käytännön toteutuksesta vastasi prosessia varten perustettu projektiryhmä. Projektiryhmän vastuulla oli prosessin käytännön järjestelyt, informaation tiivistäminen ja jakaminen sekä lopullisen hyvinvointistrategiajulkaisun kokoaminen jajulkaisu. Projektiryhmä koostui yhdeksästä henkilöstä, jotka edustivat seuraavia toimijoita: Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy toimialapäällikkö Riitta Valkeapää (varapuheenjohtaja) Kouvolan seudun kuntayhtymä hankepäällikkö Harri Kivelä (puheenjohtaja) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aluekehitysjohtaja Pasi Tulkki Kymenlaakson hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskus (HYTKES) tutkimusjohtaja Anneli Rauhasalo aikuiskoulutusjohtaja Anneli Airola projektijohtaja Johanna Hasu projektikoordinaattori Tero Keva (sihteeri) Kymenlaakson liitto edunvalvontapäällikkö Kauko Niiranen Lappeenrannan teknillinen yliopisto professori Jyrki Ahola Kaikkien edellisten toimijoiden tueksi ja projektin käytännön työn hoitamiseen palkattiin projektikoordinaattori. Projektikoordinaattori osallistui kaikkien työryhmien työskentelyyn ja vastasi projektin viestinnästä ja käytännön järjestelyistä. 16

18 Kymenlaakson hyvinvointistrategiaprosessin työskentelytavaksi valittiin jatkuvan strategiaprosessin malli: Jatkuva strategiaprosessi SEURANTAIMPULSSIEN ARVIOINTIA JUOKSEVASTI HAASTEET Vaikuttaako perususkomuksiin? Vaikuttaako suunnanvalintoihin? Vaikuttaako toimintasuunnitelmat ja kriittiset seurantakohteet valintaan? Vaikuttaako välittömiin toimenpiteisiin? PERUSUSKOMUSTEN MÄÄRITTELY TAI TARKASTUS 1. Yleinen ympäristö 2. Kilpailuympristö 3. Toimintaympäristö 4. Näkemykset ja haasteet SUUNNAN ASETTAMINEN TAI TARKASTUS 1. Toiminnan tarkoitus toiminta-ajatus 2. Visiot Tavoitteet 4. Strategiat 5. Strategian agenda TOIMINTASUUNNITELMAT JA KRIITTISET SEURANTAKOHTEET 1. Toimintasuunnitelmat 2. Kriittiset seurannan kohteet STRATEGIOIDEN TOIMEENPANO TAI KORJAAVIA TOIMIA Strategiset toimenpiteet SEURANTAIMPULSSIEN TOTEAMINEN 1. Premissiseuranta 2. Signaaliseuranta 3. Toimeenpano LTKK / KATI / Jyrki Ahola / 2002 LTKK; J. Aholan kaaviosta piirtänyt TH YMPÄRISTÖSEURANTA 1. Yleinen ympäristö 2. Kilpailuympäristö 3. Toimintaympäristö Kuva 2. Jatkuvan strategiaprosessin kulku (Ahola, 1995) Prosessin kolme ensimmäistä vaihetta eli perususkomusten määrittely, suunnan asettaminen (visiot, tavoitteet, strategiat) ja kärkihankkeiden asettaminen toteutettiin kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Seuraavat vaiheet, joihin kuuluvat strategioiden toimeenpano ja seurantaimpulssien toteaminen tulevat jatkossa olemaan hyvinvointistrategiaprosessin (mahdollisen) ohjausryhmän ja eri toimijatahojen vastuulla. Prosessi Ensimmäisten vaiheiden työtä koordinoi projektiryhmä ja alakohtaisen pohdintatyön toteuttivat asiantuntijaryhmät. Jokaisen vaiheen lopussa suoritettiin eri näkemysten yhteen saattaminen (projektiryhmän alustavan valmistelun pohjalta) ohjausryhmän kokouksissa. Kolmen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyivät Kymenlaakson hyvinvointistrategian perususkomukset, visiot, tavoitteet, strategiat ja kärkihankkeet sekä toimialatasoilla (näkökulmat) että koko maakunnan tasolla. Asiantuntijaryhmissä aikaansaatuja tuloksia tullaan hyödyntämään kyseisen alan (painopistealat, toimintaryhmät) kehittämisessä ja vetovastuu on silloin toimijoilla itsellään. Tarkoituksena on saattaa yksittäinen painopiste saman vision taakse toteuttamaan samoja strategisia päämääriä. Maakuntatason tulosten tarkoituksena on palvella koko hyvinvoinnin kehittämisen yhteistä päämäärää. Tämä hyvinvointistrategia peilaa kaikkien toimialojen yhteistä näkemystä maakunnallisesta kehittämisestä. Maakunnallisen hyvinvointistrategian toteutus- ja seurantavastuu on siis mahdollisesti perustettavalla ohjausryhmällä. Ohjausryhmän tehtävänä on tuoda yhteinen näkemys maakunnan kehittämisestä kaikkien kehittämiseen osallistuvien toimijoiden tietoisuuteen ja seurata niitä impulsseja, jotka ovat palautetta toimijoilta tai toimintaympäristöön liittyviä muutossignaaleja. Ohjausryhmän tehtävänä on tarvittaessa käynnistää hyvinvointistrategiaprosessin tarkistuskierros. 17

19 3 Kymenlaakson hyvinvoinnin kehittämisen suuntaviivat Kymenlaakson hyvinvointistrategia kokoaa eri asiantuntijaryhmien työntulokset. Yhteiseen strategiaan on koottu ne maakuntatasoiset seikat, jotka ovat tärkeitä useille toimialoille ja/tai ovat merkittäviä yksittäisten, tärkeiden toimialojen kannalta. Yhteisen strategian muodostamisen vastuu oli hyvinvointistrategiaprosessin ohjausryhmällä, joka tiivisti ja yhdisti eri asiantuntijaryhmien näkökulmista tuottamaa informaatiota. Strategian tarkoituksena on toimia koottuna työkaluna menestyksekkään hyvinvointipolitiikan harjoittamisessa. Yhteinen strategia ei kuitenkaan sulje pois eri toimialoja edustavien asiantuntijaryhmien tuloksia, vaan kokoaa yhteen näiden yhteisiä piirteitä. Kun Kymenlaakson kehittymistä kokonaisuudessaan suunnitellaan ja hankkeita toteutetaan, on pääpaino tällä hyvinvointistrategian yhteisellä näkemyksellä. Kuitenkin yksittäisen painopistealan kehitystä vahvistettaessa tulisi tämän yhteisen näkemyksen lisäksi ottaa huomioon myös kyseisen toimintalohkon omat strategiat. 3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT PERUSUSKOMUKSET Maakunnan osia ja toimintoja asemoidaan jatkuvasti sekä ennakoidaan ja huomioidaan yleisestä ympäristöstä nousevat mahdollisuudet ja uhat sekä sisäiset, maakuntatasoiset heikot ja vahvat puolet. Näiden haasteiden ja trendien sekä aiemmin toimijoille kertyneen näkemyksen perusteella määritellään ja ylläpidetään jatkuvasti käsitystä maakuntatasoisista ja toimintotasoisista tulevaisuudessa nähtävissä olevista hyvinvoinnin määrittelytekijöistä. Kyse on mahdollisuuksia tarjoavien muutostrendien etsimisestä jatkuvan strategisen analyysin avulla. Hyvinvoinnin kehittämisestä vastaavat perustavat asemointinsa omilta organisaatiolta saamiinsa tulkintoihin ja omiin tulkintoihinsa yhdistelemällä ne kokonaisnäkemykseksi ja perususkomuksiksi. Ne mahdollisesti testataan myös yhteisissä keskusteluissa eri toimijoiden kanssa. Ohjausryhmä, toimintoryhmät ja projektiryhmä olivat tämän strategiatyön foorumeita. Näkemys perususkomuksista muodostui edellä kuvatun koordinoinnin ja prosessin tuloksena. Maakunta kuntineen ja muine toimijoineen elää ja toimii aina jossakin suhteessa omaan ympäristöönsä. Ympäristöanalyysin tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisia ja jo nähtävissä olevia muutostrendejä tai -tapahtumia eri ympäristösegmenteissä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ympäristömuutosten tunnistaminen ja rekisteröinti tarkempaa analysointia varten on hyvinvoinnista vastaavien strategiseen analyysiin liittyvä tehtävä; muutosvoimien analysointi on hyvinvointitoimijoiden strategista asemointia. Toimijoiden on tarpeen arvioida ympäristömuutosten ja -trendien vaikutuksia maakunta- ja kuntatasoilla (ja muilla toimijatasoilla) tehtyihin strategisiin valintoihin. Tarkoituksena on jatkuva maakunnan hyvinvoinnin kehittämisen päämäärien, strategioiden ja niiden toimeenpanosuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja myös kyseenalaistaminen. Ympäristöanalyysiin kuuluu seuraavia asiakokonaisuuksia: haasteiden, mahdollisuuksien ja uhkien jatkuva tunnistaminen ja priorisointi maakunnan ja eritoimijoiden jatkuva asemointi toimintaympäristöönsä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 18

KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010

KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010 Raportti Päivi Mäenpää Kotka 2006 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 27. 1 Copyright Kymenlaakson

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60 Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) OSALLISUUTTA, OPPIMISTA JA ARVIOINTIA Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ?

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? ALPO KOMMINAHO Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Pori Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2012 TAMPEREEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa

Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2440 Sirkku Kivisaari, Eveliina Saari & Juhani Lehto Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa Raision tilaaja-tuottajamallin levittämisen ensi askeleet VTT

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Heli Laiho YKSITYISEN KOTIHOITOYRITYKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Heli Laiho YKSITYISEN KOTIHOITOYRITYKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Satakunnan ammattikorkeakoulu Heli Laiho YKSITYISEN KOTIHOITOYRITYKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö Terveyden edistämisen koulutusohjelma 2008 YKSITYISEN KOTIHOITOYRITYKSEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot