Terveyden edistämistyön kertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden edistämistyön kertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Terveyden edistämistyön kertomus vuodelta 2013 Terveyden edistämistyöryhmä Johtoryhmä Yhtymähallitus

2 2 TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA VUONNA 2013 TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 on toiminut seudullisen terveyden edistämisen yhteistyön suunnannäyttäjänä. Forssan seudun hyvinvointivaliokunta päivitti syksyllä 2012 Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian vuoteen 2016 ja kokosi hyvinvointikertomuksen vuosilta Tämä toimitettiin kunnille, jotta sitä voidaan käyttää kunnissa päätöksenteon tukena. Kesällä 2013 julkaistiin FSTKY:n kotisivuilla osiossa Hyvinvointi- ja turvallisuus tilastoyhteenveto hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman seuraamiseksi. Väestön terveyden tilasta: Kelan julkaiseman Terveyspuntarin mukaan kansantauti-indeksi oli v Forssan (100,9) ja Humppilan (100,1) osalta yli maan keskiarvon (100). Muut kunnat jäivät alle keskitason, tosin kaikissa kunnissa oli nousua edelliseen vuoteen Kanta-Hämeen kansantauti-indeksi oli 94,4, jolloin Forssassa (100,9) ja Humppilassa (100,1) oli korkeampi kansantauti-indeksi kuin koko Kanta-Hämeessä keskimäärin. Alhaisin kansantauti - indeksi (88,9) on edelleen Ypäjällä, jossa tosin oli nousua (0,8) edelliseen vuoteen verrattuna. Kansansairauksista diabetesta sairastettiin Forssassa (112,1) enemmän kuin Kanta-Hämeessä (104,2) keskimäärin. Verenpainetautia sairastettiin joka kunnassa enemmän kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Verenpainetaudin osalta sairastavuus oli noussut Tammelassa, pysynyt ennallaan Forssassa ja muissa kunnissa laskenut. Sepelvaltimotaudin osalta kehitys oli suotuisaa kaikissa muissa kunnissa paitsi Humppilassa ja Jokioisilla, joissa oli lievää nousua sairastavuudessa. Mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevia vuotiaita on Forssan seudulla eniten edelleen Forssassa, jossa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä oli hienoisessa laskussa. Mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on Forssassa ja Jokioisilla maan ja Kanta-Hämeen alueen keskimäärää suurempi. Muissa kunnissa se on matalampi. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 % alkoholina (litraa) on Forssan seutukunnalla laskenut jokaisessa kunnassa. Forssassa alkoholin myynti asukasta kohden on 12,2 litraa, koko maassa 7,7 litraa ja Kanta-Hämeessä 7,9 litraa. Muissa kunnissa myynti on alle maan ja Kanta-Hämeen myynnin. Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian osastrategioiden eteneminen: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman osana Forssan seudun päihde- ja huumestrategia valmistui Vuoden 2013 aikana seudullisen päihdeyhdyshenkilöiden verkoston toiminta oli vilkasta. Pakka-hankkeen

3 3 toimintamallin mukaisesti alkoholia myyvien kauppaliikkeiden edustajista muodostuva Tarjonta- ja Anniskelutyöryhmät jatkoivat toimintaa. Vuoden alusta Forssa on pilotoinut Seutulupalausuntomenettelyä osana paikallista vaikuttamista. Seutulupalausuntomenettelyn tarkoitus on lisätä asukkaiden mahdollisuutta osallistua alkoholin haittoja ehkäisevään ja vähentävään työhön. Anniskeluluvista pyydetään jatkossa lausuntoja laajemmin naapureilta, lähistöllä asuvilta jne. Tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja paikallisen päätöksenteon vahvistaminen. Tipaton tammikuu haastekisa järjestettiin myös. Terveydenhuollon yksiköissä kysyttiin tehostetusti alkoholin käytöstä ehkäisevän päihdetyön viikolla. Forssan seudun mielenterveystyön suunnitelma on valmistunut Ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatimishanke tuotti seudulle vuonna 2009 Hyvillä mielin Forssan seudulla Mielenterveyden edistämissuunnitelman vuoteen Suunnitelman toteutuksen seurantaa on koordinoinut ehkäisevän mielenterveystyön EEMELI työryhmä FSTKY:ssä. Vuoden 2013 aikana mm. järjestettiin kaksi depressiokouluryhmää, joista toisen osanottajat olivat keski-iän ohittaneita ja toisen osanottajat pienten lasten äitejä Forssan kaupunki ja FSTKY kehittivät vuonna 2011 Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä - hankkeen avulla vanhustyötä kotona asumista tukevaksi. Osaamiskeskuksen toiminta intensiivikuntoutuksen, kuntouttavan jaksohoidon, hyvinvointi- teknologiatiimin ja saattohoitotiimin työnä vakiintui. Avosairaalan toiminnan kehittämistä ikäihmisten kotona selviytymistä tukevaksi työstettiin moniammatillisesti. Seudullisessa Kotiutumisen yhteistyöryhmässä työstettiin kotiutumisen prosessia sujuvammaksi. Seudullinen perheväkivaltatyöryhmä jatkoi toimintaansa. Rajanylittäjä hankkeen ( ) tavoitteena oli tuottaa nuoren arkeen entistä yhtenäisemmät tuki- ja ohjauspalvelut niin, että palveluiden katvealueet vähenevät ja nuoret ohjautuvat heidän elämätilanteidensa edellyttämiin palveluihin. Hanke päättyi syksyllä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeessa on tavoitteena kuntouttavan työtoiminnan sisällön ja roolin selkiyttäminen. Seudullisen etsivän nuorisotyön hankkeen ( ) tavoitteena on syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittaminen, yhteistyön tekeminen ja toiminnan kehittäminen. Moniammatillinen Lääkehoidon ketju kuntoon - hanke käynnistyi osana valtakunnallista Fimean koordinoimaa Lääkkeiden käytön järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä - hanketta. Hankkeen päätavoite on saattaa kotona asuvan asiakkaan lääkehoidon ketju kuntoon, mallintamalla/ kuvaamalla lääkehoidon prosessi kotona asuvan asukkaan näkökulmasta. Tavoitteena on asiakkaan optimaalinen lääkehoito, toimintakyvyn tukeminen lääkehoidon avulla ja lääkehoidon haittojen minimointi moniammatillisesti niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

4 4 Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehtiin päivittämällä seudullinen terveyden edistämiseen liittyvien järjestöjen luettelo. Potilasjärjestöt kutsuttiin syksyllä asiakas- raatitapaamiseen FSTKY:hyn. TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Kuntayhtymän oma terveyden edistämistyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Työryhmä mm koosti toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja valmisteli vuoden 2014 suunnitelman. Terveydenedistämisen toimintasuunnitelman 2014 rakennetta ja sisältöä uudistettiin. e-medic hankkeeseen liittyvät diabeteksen etäseuranta ja haavanhoidon etäkonsultaatio osana omahoidon tukemista jatkuivat. STESO:n (Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry) kesäkouluun osallistuttiin. Kesäkoulun teemana oli viestintä. FSTKY osallistui ehkäisevän päihdetyön viikkoon (vk 40) kysymällä terveydenhuollon asiakkaiden alkoholikäytön tottumuksia tehostetusti. Potilasturvallisuus terveydenedistämisessä Vuonna 2012 valmistunut potilasturvallisuussuunnitelma sisältää menettelytavat ja ohjeet, joiden avulla yksiköt voivat varmistaa hoidon turvallisuuden ja suojata potilasta vahingoittumiselta. HaiPro terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä on käytössä. Potilasturvallisuuden edistämisen painopistealueina olivat lääkehoito ja kaatumisten ehkäisy. Lääkehoidon turvallisuuden kehittämistä jatkettiin useissa moniammatillisissa työryhmissä kehittäen mm. lääkehoidon kirjaamista, lääkkeiden jakoa sekä vanhusten lääkehoitoa. Kuntayhtymä oli mukana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Kaatumisten ehkäisy projektissa. Pilottiosastoina toimivat osaamiskeskus ja osasto 1. Paikallinen projektiryhmämme jatkaa työtä edelleen vuonna Kuntayhtymän terveyden edistämispainopisteet vuonna 2013 ja arvio toteutumisesta: Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen Mielenterveyden edistämissuunnitelman mukaisia toimintatapoja juurrutettiin yksikköjen toimintaan. Terveyserojen kaventaminen Terveyserojen kaventaminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset jatkuivat osana normaalia työtä. Seudullinen moniammatillinen työryhmä kehitti päihdeperheiden tuen, hoidon ja kontrollin oikea-aikaista yhteensovittamista. Työ jatkui edelleen tavoitteena kehittää hoitopolkuja. Keinot:

5 5 Päihteiden käytön, alkoholihaittojen ja mielenterveysongelmien varhainen havaitseminen ja hoitaminen sekä yhteistyön tehostaminen tunnistamisessa ja hoidossa Tavoite on näkynyt neuvolatyön sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtä kehitettäessä, avosairaanhoidon vastaanotoilla, poliklinikalla ja sairaalan osastoilla. Mini-interventio-opasta käytettiin asiakastyön tukena. Mielenterveys- ja päihdeosaamisen kehittämishankkeessa luotuja keinoja käytettiin seudullisessa yhteistyössä. Suurten kansantautien (sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, aivoveren-kiertohäiriöt, depressio) ennaltaehkäisy ja hoito terveyshyötymallin mukaisesti Pitkäaikaissairauksien ennalta ehkäisyä ja omahoidon tukemista kehitettiin edelleen terveyshyötymallin mukaiseksi toimintatavaksi avosairaanhoidossa Kaste-hankkeen mukaisessa POTKU - hankkeessa. Työikäisten terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen Toteutettiin työterveyshuollon toimenpiteissä sekä pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon sisällöissä. Ikääntyneiden henkilöiden terveyden edistäminen ja kotona asumisen tukeminen Kehittämistoimet jatkuivat osaamiskeskuksen ja avosairaalan toiminnassa ja kotiutumisen yhteistyöryhmässä. Suun terveyden edistäminen ja panostus itsehoitoon kaikissa ikäryhmissä Omahoidon korostaminen suun terveydenhuollossa jatkui kaikilla käynneillä. Jatkuva opetus hyvän puhdistustason saavuttamiseksi toteutui. Terveydenedistämistyötä tekevien toimintatapoja arvioitiin ja yhdenmukaistettiin. Henkilökunnalle annettiin koulutusta parempien valmiuksien saamiseksi mm. päihteiden käyttäjien suun hoidossa. Henkilöstön valmiuksien kehittäminen ja parantaminen terveyden edistämistyössä Terveyttä edistävän työotteen valmiuksia lisäävää koulutusta järjestettiin suunnattuna koko henkilöstölle ja hankkeisiin liittyen kohderyhmille. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon perhekeskeisen työn vakiinnuttaminen Perhetukiterveydenhoitaja toimi neuvolatyössä puolipäiväisenä. Neuvolatyössä sekä kouluterveydenhuollossa ns laaja-alaiset terveys-tarkastukset toteuttivat perhekeskeistä toimintaa. Työtapa on vakiintunut. Opiskeluterveydenhuollon työn uudistaminen Opiskeluterveydenhuoltoon saatiin oma lääkäri ja opiskeluterveyden-huollon lääkärintarkastuksiin yhdistettiin kutsuntaikäisten tarkastus. Tapaturmien ehkäisy painopiste erityisesti koti- ja vapaa-ajantapaturmissa

6 6 Potilasturvallisuudessa pääteemana oli kaatumisten ehkäisy. Aihetta käsiteltiin laaja-alaisesti lääkityksen, turvallisen koti- ja hoitoympäristön, apuvälineiden, ohjauksen ja ergonomian näkökulmista. Tavoitteena oli kaikessa toiminnassa kannustaa ja valmentaa potilasta vastuunottoon oman terveyden ylläpidosta.. Tutkimukset ja selvitykset Opinnäytetöinä valmistui terveydenedistämiseen liittyviä töitä: Tasala Leena: Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistumista tukeva ohjauskeskustelu (pro gradu Turun yliopisto) Heikkilä Maija: Ravitsemusohjauksen kehittämistarpeet äitiys- ja lastenneuvolassa (opinnäytetyö HAMK) Terveyden edistämiseen liittyvää koulutusta FSTKY:n sisäisessä koulutusohjelmassa muutama koulutus kohdentui erityisesti terveyden edistämistyöhön: Avanteen hoitoon liittyvä koulutus, seudullinen haavahoitokoulutus, vanhusten lääkehoitoon ja jätteiden lajitteluun liittyvää koulutusta järjestettiin. Myös toimiva lapsi ja perhe - menetelmän koulutus Lapsi ja vanhemman sairaus terveydenhuollon mahdollisuudet ja velvollisuudet. järjestettiin. Potilasturvallisuuden verkkokoulutus käynnistyi. PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE Terveyden edistämistyö Perhesuunnittelu: Tavoitteet saavutettu muuten, mutta yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ei ole kehitetty suunnitellulla tavalla. Raskauden keskeytystilastoissa näkyy alle 20 -vuotiaiden saama ilmainen ehkäisy alle 20 v alle 20 v alle 20 v. 2 Neuvola: Tavoitteet toteutuneet muuten, mutta hoitopolkuja päihdeperheille, perheväki-valtatilanteisiin ja masentuneille äideille ei ole tehty. Hyvinvointiarvion osana Painokas-materiaali on ollut hyvin pienellä käytöllä. Kouluterveydenhuolto: Tavoitteet toteutuneet muuten, mutta laajat tarkastukset eivät ole kaikki toteutuneet ajallaan vajaan lääkäriresurssin vuoksi. Opiskeluterveydenhuolto: Tavoitteet ovat toteutuneet. Lääkäripalveluja on ollut käytössä aiempaa enemmän. Kutsuntatarkastukset yhdistettiin opiskelupaikan lääkärintarkastukseen uutena toimintana. Perhesuunnitteluasioissa opiskelijoita kävi enemmän kuin edellisenä vuonna.

7 7 Aikuisneuvonta: Tavoitteet toteutuneet muuten, mutta hoitosuunnitelmia ei ole tehty yhteisesti sovittuna rakenteisesti lääkärin kanssa. ENED-ryhmät (niukkaenerginen dieetti) toteutuneet, samoin elämäntapamuutosryhmiä pidetty Forssassa Potku-hankkeeseen liittyen.. Tartuntatautien torjuntatyö Kuntayhtymän tartuntatautien torjuntatyötä koordinoi edelleen vuonna 2013 hygieniatyöryhmä. Käsihygienian merkitys kerrattiin koulutustilaisuuksilla ja sen merkitystä korostettiin kaiken perustana tartuntatautien torjunnassa. Elintarviketyöntekijöiden tartuntatautien hoito ja neuvonta toteutettiin kuntayhtymän antamien ohjeiden mukaisesti. Ruokamyrkytysten ennaltaehkäisy ja epidemioiden selvitys ja hoito tapahtuivat yleisterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyönä. Tartuntatauteja ehkäistiin yleisen rokotusohjelman mukaisilla rokotuksilla. Kuntayhtymän hygieniahoitaja toimi koko toiminta-alueen laitoshoitoyksiköiden tartuntatautien ehkäisyn koordinoijana. Ulkomaille matkustavat henkilöt rokotettiin WHO:n suositusten mukaisesti. Avosairaanhoito, lääkärinvastaanotot Lääkärinvastaanottojen työssä terveyden edistämiseksi on keskeistä moniammatillinen yhteistyö. Moniammatillisuus on toteutunut arjen yhteistoimintana ja yhteisissä erimuotoisissa työpaikkakokouksissa, joita järjestetään säännöllisesti tiimeittäin. HämePOTKU -hankkeen tiimoilta oli yhteistä moniammatillista koulutusta koskien hoitosuunnitelman laadintaa. Tiimien henkilökunnalta kysyttiin käytännön keinoja hoitosuunnitelman toteuttamiseen. Esille nousivat seuraavat asiat: hoitosuunnitelman teon vaatima aika, työnjako lääkäri/hoitajat, tilastointi, onko hoitosuunnitelmasta hyötyä ja kenelle, potilaan ja omaisten osallistuminen sen laadintaan sekä kaipuu organisaation yhtenäiseen ohjeeseen hoitosuunnitelman laatimiseksi. Näitä asioita käsitellään edelleen ja koulutusta on tulossa vuoden 2014 aikana. Vuoden lopulla saatiin Effica-ohjelmaan hoitosuunnitelman tekoa varten oma lehti joten yhtenäinen malli on nyt olemassa. Hoitosuunnitelma alustasta ja rakenteisesta kirjaamisesta saatiin koulutusta ja tarvittaessa henkilökohtaista opastusta. Hoitohenkilökunta perehtyi verkkokoulutuksen kautta myös potilasturvallisuuteen. Lisäksi vastaanottotyötä tekeville hoitajille päätettiin hankkia päihteiden käytön Ota puheeksi - verkkokurssi. Conmedicin Armaan päivän tapahtumaan osallistuttiin verenpainemittauksen tiimoilta. Omahoitopisteen käytöstä ei ole tarkkaa seurantaa käyttäjämääristä, mutta päivittäistä käyttöä on. Tietopisteen asiakaskäyttöön tarkoitettu tietokone on havaintojen perusteella enemmän muussa kuin terveyttä edistävän materiaalin tutustumiskäytössä. Kuluneena vuonna oli jonkin verran enemmän organisaation ulkopuolisen yhdistystoiminnan esittelyä asiakkaille. Suun terveydenhuolto Terveyden edistämistyö on toteutunut suurelta osin suunnitelman mukaisesti.

8 8 Vastaanotoilla sekä terveyskasvatustilaisuuksissa on korostettu omahoidon merkitystä terveyden edistämisessä. Kotihoidon ohjauksessa on painotettu vastuunottoa oman terveyden hoidosta ja ylläpidosta. LS-hytyn (Lounais-Suomen hammashoitoloiden yhteistyörengas) koulutusrenkaan järjestämänä henkilökunta on saanut täydennyskoulutusta haasteellisista tilanteista, joihin liittyy asiakkaan päihteiden käyttöä tai poikkeavaa käyttäytymistä. Ryhmäterveyskasvatustilaisuuksia on pidetty henkilöresurssien puitteissa esiopetuksessa, alakoulujen III- ja V-luokilla sekä yläkoulujen VII-luokilla. Muutamia koululuokkien tilaisuuksia on jäänyt toteutumatta hoitohenkilökunnan poissaolojen vuoksi. Suuhygienistit ja hammashoitajat ovat pyydettäessä käyneet antamassa tietoa ja ohjausta suunhoidosta erityisryhmille. Odottaville vanhemmille on kehitetty tiedote suun terveysneuvontakäynnistä ja se jaetaan heille neuvolakäynnillä. Työterveyshuolto Työterveyshuollossa on toimittu terveyden edistämissuunnitelman mukaisesti. Toiminta on pohjautunut työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työterveyshuollossa on toteutettu työntekijöiden työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen liittyviä toimintoja yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Pienten yritysten työtyöterveyshuoltotoiminnan kehittäminen on aloitettu ja osallistuttu aiheeseen liittyvään Kelan koulutukseen. Työterveyshuolto on moniammatillisesti edistänyt työntekijöiden ja työpaikkojen henkistä hyvinvointia ja päihteettömyyttä yksilökäynneillä, neuvotteluissa ja työyhteisötilaisuuksien muodossa. Lisäksi työterveyshuolto on osallistunut työpaikko- jen päihdeohjelmien laatimiseen, päivitykseen sekä työntekijöiden hoitoon- ohjaukseen. Työterveyshuollossa on järjestetty myös traumaattisten työtilanteiden jälkihoitoa (debriefing) yksilöille ja työpaikkojen henkilökunnalle. Terveystarkastuksiin on kutsuttu henkilöstöryhmiä ammatin ja iän perusteella sekä työyksiköittäin. Terveystarkastuksissa on käsitelty työn altisteiden, erityispiirteiden ja työ- ja toimintakyvyn lisäksi suurten kansantautien ehkäisyä ja hoitoa sekä työntekijöiden elämäntilannetta. Työterveyshuolto on ohjannut työntekijöitä yksilö- ja ryhmäkohtaisiin kuntoutuksiin terveyden- ja työkyvyn edistämiseksi ja yhteistyössä kuntoutuslaitosten kanssa järjestänyt ryhmätilaisuuksia. Yhden työterveyshoitajan työpanoksesta osa on suunnattu pitkäaikaistyöttömien terveydenhoitoon. Työterveyshuollon henkilökunta on osallistunut ajankohtaisiin terveyden edistämiseen liittyviin koulutuksiin mm. aiheista työhyvinvointi, varhainen tuki, sisäilma-asiat, tupakointi ja päihdeasiat. Diabeteshoidon neuvonta sekä maksuttomien sairaanhoitovälineiden neuvonta ja jakelu

9 9 Maksuttomien sairaanhoitotarvikkeiden jakelussa tavoitteet toteutuivat hyvin. Uutena tarvikeryhmänä aloitettiin vuoden 2013 alusta pitkäaikaisen haavanhoidon tarvikkei-den jakelu. Tähän liittyen järjestettiin FSTKY:n ja seudun vanhustenhuollon yksiköi-den työntekijöille haavanhoidon koulutustilaisuus. Diabetesvälineiden jakelua ympäristökuntien terveysasemilla jatkettiin. Vaippajakelu toteutettiin pitkälti suoraan asiakkaiden kotiin kotiinkuljetuspalveluna. Kokonaisuutena jakelussa kiinnitettiin huomio yksilölliseen käyttötarpeeseen, tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja käytön opastukseen. Käytön opastus tapahtui jakelun yhteydessä, diabetes- ja avanne-hoitajan toimesta ja muiden terveydenhoitajien toimesta. Osaamiskeskus Osaamiskeskuksessa toimivat intensiivikuntoutuksen, kuntouttavan jaksohoidon, hyvinvointiteknologian ja saattohoidon toiminnot. Jaksohoidon sisällä toimi päivä-toimintayksikkö. Jaksohoito painottui arkipäiville ja viikonloppuina oli pääasiassa vain intensiivikuntoutusasiakkaita ja asiakkaiden tilanteen mukaan joitakin jaksohoidon asiakkaita ja saattohoidossa olevat potilaat. Saattohoidon ja hyvinvointiteknologian tiimit tekivät työtä myös muilla osastoilla, muissa laitoksissa, palvelukeskuksissa ja kodeissa koko FSTKY:n toiminta-alueella. Intensiivi- kuntoutusyksikkö toteutti moniammatillista kuntouttavaa työtä osaamiskeskuksessa ja antoi konsultaatioita muihin laitoksiin ja avopalveluihin. Jaksohoidon yksikkö toimi päivä- yö-, intervalli- ja viikkohoidon yksikkönä tehden asiakkaiden kuntoutus-, lääkehoito- ja toimintakykyarvioita ja muistitutkimuksia ja toimi omaishoitoa tukevana palveluyksikkönä. Hyvinvointiteknologiatiimi suunnitteli asiakkailleen apuvälineiden käyttöä ja ohjasi ja arvioi niiden käyttömahdollisuuksia yksilöllisesti. Hyvinvointi- teknologian apuvälineiden näyttely-, esittely- ja kokeilutila avattiin elokuussa Saattohoitotiimi tuotti yksilöllisen saattohoidon palveluja muihin laitoksiin, palvelu- keskuksiin ja koteihin. Tiimillä oli tarvittaessa käytettävissä osaamiskeskuksessa 1 huone saattohoitoasiakasta varten. Kaikki osaamiskeskuksen tiimit toimivat mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja kuntien vanhustenhuollon yksiköiden ja FSTKY:n omien yksiköiden kanssa. Osaamiskeskuksen keskeisenä tehtävänä on arvioida ja kohentaa asiakkaiden toimintakykyä, kartoittaa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa selviytymistä uhkaavat riskitekijät ja suunnitella kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asumista edistäviä asumis-, apuväline- ja teknologia-ratkaisuja. Ympäristöterveyden edistäminen Someron ympäristöterveydenhuolto tuli alkaen osaksi FSTKY:n ympäristöterveydenhuollon yksikköä. Muutoksen jälkeen henkilöstömäärä lisääntyi kahdella terveystarkastajalla ja kahdella eläinlääkärillä. Lisäksi kuntayhtymälle palkattiin lokakuusta alkaen määräaikaiseen virkasuhteeseen valvontaeläinlääkäri, joka on tehnyt eläinsuojelulain mukaisia valvontatehtäviä. Someron ympäristöterveydenhuollon liittymisen jälkeen alkoi toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja mm. Someron kaikki valvontakohteet piti siirtää FSTKY:n käyttämään Digia- valvontakohdetietokantaan. Vuoden 2013 aikana toteutettiin myös koko alueella kaikkien (tupakka, Tsl, KUTU) kohteiden osalta suuri muutos, kun nämä valvontakohteet tuli muuttaa YHTI kohderyhmiksi tulevaa tiedonsiirtoa varten.

10 10 Elintarvikevalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin noudattaen kahta erillistä Someron ja Forssan valvontasuunnitelmaa. Kaksi suunnitelmissa ollutta valvontaprojektia toteutettiin. Yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksikköjen kanssa toteutettiin myymälöissä käsitellyn lihan laatuprojekti. Lisäksi oltiin mukana valtakunnallisessa projektissa: Listeria monocytogenes - bakteerin esiintyminen Suomessa myytävissä siivutetuissa lihavalmisteissa. Lasten ja nuorten käyttämien kohteiden, kuten päiväkotien, koulujen, iltapäiväkerhojen ja leirikeskusten terveydellisiä oloja tarkastettiin suunnitelman mukaisesti. Samalla käynnillä tarkastettiin tupakointikiellon toteutumista. Lisäksi tarkastettiin vanhusten palvelu- ja sosiaalialan laitoksia ja majoitus- ja kokoontu-mishuoneistoja. Talousveden valvonnassa tarkastettiin vesilaitosten toimintaa ja niiden valmiutta varautua erityistilanteisiin. Yleisten uimarantojen osalta panostettiin uimaveden laadun ja uimarannan turvallisuuden valvontaan. Säteilylain muutoksen (solariumien käyttö on kielletty alle 18 vuotiailta) vuoksi solariumien valvonta oli yhtenä painopistealueena. Kolme alueen seitsemästä solariumlaitteesta tarkastettiin, muut oli tarkastettu edellisenä vuonna. Vähittäismyymälöissä jatkettiin tupakkatuotteiden esilläpitokiellon toteutumisen valvontaa. Kuluttajaturvallisuusvalvonta toteutui mm. leikkikenttien, uimarantojen ja hallien sekä ratsastuspalveluiden tarkastuksilla. Valtakunnallisessa valvontaprojektissa tarkastettiin sisäleikkipaikan turvallisuus. Kemikaalilainsäädännön valvonta painottui kuluttajakemikaalien ja vähittäismyynnin valvontaan. Tarkastettiin kahden erikoismyymälän ja kahden erikoistumattoman myymälän myynnissä olleiden kemikaalien pakkausmerkintöjä. Kemikaalilain valvonta siirtyi Tukesiin Eläinten terveyttä ja hyvinvointia valvottiin suunnitelmallisilla tarkastuksilla ja lisäksi tehtiin terveydenhuoltotyötä. ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Poliklinikka Kuntayhtymän strategian mukaan asiakkaat pääsevät lähisairaalaan vastaanotoille, kun he tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluita. Toimintaa on lisätty eri erikoisaloilla ja tavoitteisiin on päästy terveydenedistämissuunnitelman mukaisesti. Terveyden edistäminen 4 krs:n poliklinikoilla toteutui suunnitelman mukaisesti. Avosairaala Avosairaalan toiminnassa asiakaslähtöisyys ja selkokielinen ohjaus toteutuivat. Toiminnassamme tuemme asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä säilyttää elämänlaatunsa. Ohjausta annamme mm. lääkehoidossa, ruokavaliossa, apuvälineiden hankinnasta ja käytöstä.

11 11 Osastot Kirurginen osasto 1 Hoitojaksoja kirurgian osastolla oli vuonna 2013 n. 2630, joista päiväkirurgiaa oli n Potilasohjaus on korostunut entisestään. Kirjallisia hoito-ohjeita on päivitetty, mutta päivittämistarvetta on koko ajan hoitokäytäntöjen muuttuessa. Osaston kuusi sairaanhoitajaa osallistui pro gradu-tutkimukseen, jossa tutkittiin miten sairaanhoitajan ja potilaan välinen ohjauskeskustelu toteutuu ja mistä asioista sairaanhoitaja ja potilas keskustelevat potilaan kotiutuessa päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Tutkimustuloksia on hyödynnetty potilaiden ohjauksen kehittämisessä. Potilasohjausta on annettu moniammatillisesti. Potilaan saama tieto on edistänyt hänen terveyttään ja parantanut hänen itsehoitoisuuttaan. Lääkehoidon ohjaus on lisääntynyt. Osastofarmasia on mahdollistanut lääkehoidon ohjauksen kehittämistä. Lääkehoidon täydennyskoulutusta verkkokoulutuksena odotettiin alkavaksi. LOVe-koulutus alkoi v.2014 alusta. Potilaat saavat ohjausta ravitsemuksesta sekä suullisesti että kirjallisina ruokavalio-ohjeina. Ravitsemusohjausta tulee jatkossa lisätä mm.vanhusten aliravitsemuksen hoidossa ja lisäravinteiden käytön lisäämisenä. Potilaiden ohjausta tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen tulee entisestään lisätä. Vuonna 2014 toteutettava Savuttoman leikkauksen toimintamalli mahdollistaa ohjauksen tehostamista hoitopolun eri vaiheissa painottuen perusterveydenhuoltoon ja kirurgian poliklinikkaan. Teemme yhteistyötä A-klinikan kanssa, kun osoittautuu, että potilaalla on haitallista päihteiden käyttöä. A-klinikan henkilökunnan pitämät osastotunnit ovat lisänneet hoitajien valmiuksia potilaiden terveyden edistämiseen. Sisätautiosasto 2 Potilasohjausta on kuluneena vuonna jatkettu entiseen tapaan, erityisesti diabetesta sairastavia ja sydänsairaita potilaita on ollut paljon. Diabetesosaaminen osastolla on lisääntynyt kouluttautumisen myötä. Diabeetikoiden jalkojen hoitoon liittyen on osastollamme laadittu myös opas, jonka tarkoituksena on kehittää jalkojen hoitoa ja ennaltaehkäistä ongelmia. Joka 3. viikko kokoontuva diabetes-keskusteluryhmä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Sydänliiton kouluttama sydäntukihenkilö kävi vuonna 2013 osastolla joka 3. keskiviikko ja vuonna 2014 tukihenkilö käy osastolla joka viikon torstai. Sydäntukihenkilön tarkoituksena on rohkaista selviytymään sairauden kanssa ja antaa vertaistukea. Terveyskasvatusmateriaalia sekä tietoa esim. erilaisista sairauksista on osaston päivähuoneessa saatavilla ja potilaat ottavat esitteitä melko paljon luettavakseen. Hoidettavat potilaat ovat hyvin iäkkäitä ja monisairaita. Muistisairaudet ja erilaiset moniresistentit bakteerit ovat lisääntyneet mikä tekee hoitotyöstä haastavampaa. Niin potilaiden kuin omaistenkin ohjaus lääkehoitoon, sairauksiin sekä eristyskäytäntöihin liittyen on lisääntynyt. Kuntouttava työote on ollut avainasemassa, jotta iäkkäiden ihmisten toimintakyky saadaan palautettua sairaalajakson aikana. Osastofarmasia on jatkunut

12 12 osastolla entiseen tapaan 2 kertaa viikossa ja lisäksi ovat tulleet apteekin pitämät osastotunnit joissa saadaan tärkeää ja uusinta tietoa lääkehoidosta. Sisätautiosasto 3 Osastolla on hoidettu sisätautien ja neurologian erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman yksilöllisesti. Suurin osa potilaista on tullut päivystyksenä. Potilaat ovat olleet useimmiten monisairaita. Yleisimmin hoidettavia ovat olleet sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, aivoverenkiertohäiriöt ja -vammat sekä erilaiset tulehdustaudit, myös alkoholin aiheuttamat sairaudet ovat lisääntyneet. Potilaiden, omaisten sekä omaishoitajien ohjaaminen ja tukeminen on lisääntynyt ja korostunut entisestään. Hyvä kotiuttaminen osastolta teemaan on panostettu mahdollisuuksien mukaan. Lääkärivaje on edelleen vaikuttanut selkeästi suunniteltujen toimintojen toteutumiseen. Keskeistä on ollut hoitajan osuus terveysneuvonnassa sekä jatkohoitoon ohjaamisessa. Hoidossa ja neuvonnassa painotettiin toimintakyvyn tukemista, kotona asumisen mahdollisuutta ja avopalvelujen ensisijaisuutta sekä ravitsemukseen liittyvää ohjausta. Osastolla on lisätty myös FIM - toimintakyvyn arviointia. Yhteistyö sosiaalihoitajan kanssa on selkeästi lisääntynyt, sillä jatkohoitopaikkojen järjestelyt vaativat enemmän erilaisia järjestelyitä. Moniammatillinen yhteistyö on parantanut ja lievittänyt potilaiden fyysistä huono-oloisuutta, psyykkistä pahanolontunnetta, sosiaalista voimattomuutta sekä edistänyt ja ylläpitänyt terveyttä ja tukenut heidän selviytymistä muuttuneissa elämän-tilanteissa. Osastolle laadittiin perehdytysopas. Terveyskasvatusmateriaali on päivitetty ja luetteloitu osaston tarpeisiin sopivaksi. Yhteistyötä potilasjärjestöihin on ollut lähinnä Munuais- ja maksaliiton kanssa. Dialyysiyksikkö Dialyysiyksikössä on erityisesti kiinnitetty huomiota ravitsemusohjaukseen vuonna Palaute ohjauksen tehosta sekä lääkityksen oikeasta käytöstä mm. liiallisen fosforin kertymisestä elimistöön saadaan helposti verikokeiden avulla. Potilaiden kalkki-fosforitasapainoa seurattiin kerran kuukaudessa. Tehokkaampien hoitojen sekä teho-ohjauksen myötä osalla potilaista veriarvot paranivat. Saavutettujen tulosten ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa motivointia henkilökunnalta. Dialyysiyksikön tavoitteena oli myös kehittää kirjaamista, laatimalla potilaille sähköisesti kirjattu hoitotyön suunnitelma ja yhteenveto. Näitä tulisi säännöllisin väliajoin tarkistaa koska hoitosuhteet ovat pitkiä, useita vuosia kestäviä. Dialyysin omaan sähköiseen potilastietojärjestelmään (TDMS) ei vielä toistaiseksi ole mahdollista laatia sanallisia hoitosuunnitelmia. Organisaatiossa (Effica- tietojärjestelmä) kirjaamisen kehittäminen on vielä kesken ja muutoksia on tullut vuoden 2013 aikana. Miten dialyysin hoitosuunnitelmat saadaan kirjattua esim. SISSU -lehdelle, niin että ne sitten sieltä löytyisivät tarpeen vaatiessa koska hemodialyysipotilaille tulee elämän aikana paljon sairaalajaksoja. Tässä on vielä haastetta tulevaisuudelle.

13 13 Dialyysin henkilökunta on aktiivisesti käynyt koulutuksissa ja näin uusin tieto on ollut myös potilaiden käytettävissä. MIELENTERVEYSTYÖN VASTUUALUE Mielenterveyden edistäminen on vastuualueen toiminnoissa läpileikkaava periaate. Tätä työtä keskeisesti ohjaa Hyvillä mielin Forssan seudulla Forssan seudun mielenterveyden edistämissuunnitelma Ehkäisevä mielenterveystyö korostuu mielenterveyden peruspalveluiden tulos-yksikössä, jonka työntekijät toimivat perustasolla mm. kouluissa ja yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Kuntayhtymän ehkäisevän mielenterveystyön työryhmä EEMELI kokoontui säännöllisesti. Kuntayhtymän kotisivujen Mielenterveyden edistäminen osioon ei vuoden 2013 aikana tehty muutoksia. Terveydenhuoltolain 70 pykälän mukaan lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen. Vanhemman mielenterveyden häiriö tai muu vakava sairastaminen on riski lapsen kehitykselle, ja lasten vaara sairastua psyykkisiin häiriöihin sekä lapsuudessa että aikuisuudessa on kohonnut. Kuntayhtymässä on lukuisia työntekijöitä, jotka ovat kouluttautuneet lapset puheeksi menetelmän, lapsi ja perhe- neuvonpidon ja perheintervention käyttöön vastuualue järjesti edellä mainittujen menetelmien syventävän aamupäiväkoulutuksen kliinikoille ja iltapäivällä kaikille työntekijöille suunnatun koulutuksen Lapsi ja vanhemman sairaus terveydenhuollon mahdollisuudet ja velvollisuudet. Kouluttajana oli FT Mika Niemelä THL:stä. Mielenterveystyön peruspalvelut Mielenterveystyön peruspalvelut - yksikön tavoitteen on kohdentaa osa työpanoksesta mielenterveyden edistämiseen. Tätä työtä ohjeistaa Hyvillä mielin Forssan seudulla. Mielenterveyden edistäminen suunnitelma (www.fstky.fi => HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS => Mielenterveyden edistäminen). Perheneuvola Perheneuvolan tehtävänä on auttaa perheitä lasten psykososiaaliseen kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa moniammatillisesti psykologisin, sosiaali-tieteellisin ja lääketieteellisin menetelmin. Tavoitteena on tukea lapsen ja perheen myönteistä kehitystä ja hyvinvointia ja kääntäen ehkäistä mahdollista syrjäytymistä. Tähän tarvitaan usein perheen lisäksi myös lapsen muun sosiaalisen verkoston panosta. Vuonna 2013 jatkui ennaltaehkäisevänä työnä isien ja poikien toimintaryhmä. Vuoden aikana perheneuvolassa pidettiin kaksi Vanhempana Vahvemmaksi ryhmää ja sekä kaksi lasten ja vanhempien vuorovaikutusta edistävää Käsikynkkä ryhmää.

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot