Sote palveluverkkotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote palveluverkkotyöryhmä"

Transkriptio

1 Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet Työryhmän kokoonpano ja työskentely Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Väestörakenne ja sen muutokset Palvelutuotanto Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyspalvelut Vuosina päätetyt rakenteelliset muutokset Päätettyjen muutosten arvioidut vaikutukset nettokustannuksiin (1 000 eur) Toimitilojen peruskorjaukset ja investointitarve Arvioita kiinteistöjen kunnosta Terveysasemakiinteistöjen vuosikustannukset, poistot ja menojäännökset Terveysasemapalveluverkon vaihtoehdot Kauhavan alueella Arvioita investointitarpeista ja kustannusvaikutuksista Yhteenveto

3 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet Kauhavan kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti työryhmän tehtävänä on mennessä valmistella kaupunginvaltuustokäsittelyyn ehdotus Kauhavan kaupungin tulevaksi sotepalveluverkoksi. Työryhmän tulee miettiä ja päättää soten tulevaisuuden toimintastrategia. Myös toimivat ja asianmukaiset tilat ovat kilpailukyvyn kannalta tärkeät. Työskentelylle myönnettiin lisäaikaa ja ehdotus oli valmisteltava mennessä. Työryhmään kutsuttiin jo työskentelyn alkuvaiheessa mukaan Evijärven ja Lappajärven edustajat, koska kuntayhtymän toimintaa ja palveluja on käsiteltävä kokonaisuutena. Ehdotuksessa tulee ottaa huomion kaupungin talouden alijäämäkehityksen katkaisemiseksi palveluverkon toiminta ja kustannustehokkuuden kehittäminen nykytasoon nähden noin 3 milj. euroa edullisemmaksi, tästä toimintamallista johtuvat toimintatavat ja investoinnit sekä asukkaille välttämättömien lähipalvelujen turvaaminen. 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely Kaupunginhallitus nimesi palveluverkkotyöryhmään 10 jäsentä. Työryhmään valittiin Niina Övermark, Anna Liisa Niemi, Juhani Haukkala, Harri Ojanperä, Jussi Pahkajärvi, Marja Leena Korpimäki, Sinikka Syrjälä, Marketta Kangas, Anna Leena Sorvisto, Hannu Salonpää ja Arja K. Luoma. Työryhmä valtuutettiin kutsumaan harkintansa mukaan ryhmän työskentelyyn viranhaltija ja muita asiantuntijoita. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Niina Övermark, varapuheenjohtajaksi Marja Leena Korpimäki ja sihteeriksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talouspäällikkö Seija Peitso. Työryhmän sihteerinä on toiminut myös kuntayhtymän kehittämispäällikkö Pirjo Heino. Evijärven kunnanhallitus nimesi työryhmään Juha Alkion ja kunnanjohtaja Sabah Samaletdinin. Lappajärven kunnanhallitus nimesi sote palveluverkkotyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Elina Löytömäen ja varalle kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Ahvenniemen. Sote palveluverkkotyöryhmä työskenteli ajalla Työryhmä kokoontui viikoittain, yhteensä 11 kertaa. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina Kuntayhtymä Kaksineuvoisen virkamiehiä ja heidän näkemyksiään sekä keskustellut asiantuntijoiden esittämistä linjauksista ja vaihtoehdoista. Kuultavana ovat olleet terveyspalvelut, vanhuspalvelut ja sosiaalipalvelut. Lisäksi on keskusteltu kuntayhtymän yhteistyöstä jäsenkuntien ja muiden tahojen kanssa sekä ennaltaehkäisevästä työstä. Työryhmä tutustui kuntayhtymän yhtymähallituksen jo tekemien päätösten rakenne ja kustannusvaikutuksiin. Lisäksi kuultiin vielä työterveyshuollon edustajaa sekä esittely työpajatoiminnan tilanteesta. Väestöennusteisiin tutustuttiin Etelä Pohjanmaan liiton kunta asiamiehen Marko Rossisen esityksen pohjalta. Annettu tehtävä ja aikataulu todettiin jo ensimmäisessä kokouksessa erittäin haasteelliseksi monessakin mielessä. Valtakunnallinen sote palveluiden järjestäminen on edelleen valmistelussa eivätkä linjaukset palvelujen tuottamisesta ole vielä selvillä. Etelä Pohjanmaan yhteisen sote rakenteen valmistelu ja aikataulu ovat vielä auki. Sote järjestämislakiluonnos on ollut kunnissa lausunnolla saakka. Alustavien suunnitelmien mukaan sote järjestämislaki tulisi voimaan keväällä Sen jälkeen tapahtuisi sote alueiden muodosta 3

4 minen ja tehtäisiin päätökset tuottamisvastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittaisivat Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää jäsenkuntiensa asukkaille kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 3 mom. perusteella perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tehtävät sisältävät kansanterveyslain ja sitä täydentävien lakien mukaiset perusterveydenhuollon palvelut sekä sosiaalihuoltolain ja sitä täydentävien asiakasryhmittäisten ja etuuskohtaisten lakien edellyttämät palvelut. Nykyinen terveyspalvelujen palveluverkko on määritelty kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämissuunnitelmassa, joka on hyväksytty perusterveydenhuollon yhteistyöprojektin ohjausryhmässä Vanhuspalvelujen palveluverkkoa on kehitetty kuntayhtymässä jäsenkuntien hyväksymän ikäpoliittisen ohjelman ja valtakunnallisten laatusuositusten mukaisesti. 2.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen palveluverkkoa on kuntayhtymän toiminnan ajan rakennettu jo suurempaa kokonaisuutta silmällä pitäen. Palveluverkkoa rakennettaessa tuotantoalueille asetettaviin vaatimuksiin on pyritty vastaamaan mm. lastensuojelun toimintamallien kehittämisellä. Palveluverkoston tarkastelu on ollut jatkuvaa ja siinä on tehty kuntalaisten palvelutarvetta vastaavia ja toiminnan tehostamisen edellyttämiä muutoksia. Kuntayhtymän sosiaalipalvelujen henkilöstö palvelee toimintakeskuksia, mt päivätoimintaa ja asumispalveluyksikköjä lukuun ottamatta koko kuntayhtymän aluetta. Aikuis ja lastensuojelun sekä perhetyön henkilöstö toimii Kauhavan perusturvatoimistosta käsin. Evijärven sivutoimipisteessä on kaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijää, perheohjaaja ja perhetyöntekijä, jotka hoitavat Evijärven, Lappajärven ja Kauhavan Kortesjärven aluetta. Sosiaalityön ja etuuskäsittelyn henkilöstö toimii virkasuhteessa. Myös perheneuvola tuottaa Kauhavalta käsin palveluja koko kuntayhtymän alueella. 2.2 Terveyspalvelut Terveyspalveluissa toiminta on jatkunut kuntayhtymän toiminnan ajan kaikilla ennen kuntaliitosta olemassa olleilla terveysasemilla ja kaikilla terveysasemilla on poliklinikan, neuvolan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon palveluita. Erilaisia toimintakulttuureja on pyritty yhtenäistämään, jotta hoitoon pääsy olisi eri alueilla tasa arvoista perussopimuksen mukaisesti. 4

5 2.3 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen palveluita ja palveluverkkoa on kehitetty nopealla tahdille viimeisen vuoden aikana vastaamaan valtakunnallisia laatusuosituksia. Jotta saavutettaisiin valtakunnalliset laatusuositukset, tulee vanhustenhuollon palvelurakenne muuttaa avohoitopainotteisemmaksi. Muutoksilla pyritään myös yksiportaiseen palvelujärjestelmään. Nämä muutokset tarkoittavat sitä, että kotihoitoa kehitetään ja esimerkiksi normaali, ei yövalvontaa sisältävä, palveluasuminen on muutettu kotihoidon toiminnaksi vuoden 2014 aikana. Samalla laitoshoitoa on purettu ja kodinomaista tehostettua palveluasumista vahvistettu. Näiden muutoksien avulla on saatu vuoden 2013 loppuvuoden tilanteesta säännöllisen kotihoidon kattavuus nousemaan +3,5 %, laitoshoidon kattavuus vähenemään 3,4 % ja tehostetun palveluasumisen kattavuus nousemaan +0,6 % suhteutettuna kuntayhtymän yli 75 vuotiaisiin kuntalaisiin. Ongelmana tällä hetkellä vanhustenhuollon kustannustehokkaan palveluverkon aikaan saamiseksi ovat huonokuntoiset tai liian pienet ympärivuorokautisen hoivan kiinteistöt. Yöhoidollinen kiinteistö tulisi olla vähintään 25 paikkainen. Tällä hetkellä on 7 toimintayksikköä, joka ei täytä kyseistä kriteeriä. Rakennuksien fyysiset puutteet, esimerkiksi kaksikerroksisuus ja sokkeloisuus, tuovat lisähaasteensa henkilöstön optimaaliselle käytölle. Samoin sisäilmaongelmat ja rakennuksien huono kunto tuovat haasteita hoidon toteuttamiselle. Tulevaisuudessa kaikkien yksiköiden, niin omien kuin ostopalveluyksiköidenkin, tulisi vastata vanhuslain vaateeseen ja niiden tulee olla fyysiseltä rakenteeltaan sellaisia, että siellä pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on välttää turhat ja epäinhimilliset siirrot elämän loppuvaiheessa. Tämä edellyttää fyysisten puitteiden lisäksi henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja vahvistamista. Vanhuspalveluiden muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi lisää tarvetta esteettömille asunnoille palvelujen läheisyydessä. 5

6 6

7 3. Väestörakenne ja sen muutokset Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan kuntayhtymän kaikkien jäsenkuntien väestökehitys on negatiivista. Vuoteen 2040 ulottuvan muuttoliikkeen sisältävän ennusteen mukaan Kauhavan väestö vähenee 11,7 %, Evijärven 15,3 % ja Lappajärven 13,5 % vuodesta 2011 vuoteen

8 Väestökeskuksen ennusteen mukaan Kauhavalla alle 15 vuotiaiden määrä vähenee 17,6 %, vuotiaiden määrä 24,1 % ja yli 65 vuotiaiden määrä lisääntyy 26,4 % vuodesta 2011 vuoteen

9 Lappajärvellä 0 14 vuotiaiden määrä lisääntyy 4,4 % ja yli 65 vuotiaiden 0,6 % vuodesta 2011 vuoteen vuotiaiden osuus puolestaan vähenee 23,8 %, mikä aiheuttaa väestöllisen huoltosuhteen nousun yli 100 %:n vuoden 2025 tienoilla. Ennusteen mukaan Evijärvellä alle 15 vuotiaiden määrä vähenee 11,6 % ja vuotiaiden määrä 25,9 % vuodesta 2011 vuoteen Yli 65 vuotiaiden määrä puolestaan kasvaa 8,4 % vuodesta 2011 vuoteen

10 Väestöllinen huoltosuhde = kuinka monta ei työikäistä kansalaista (alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat) on kutakin työikäistä kohti määritellyllä alueella. 4. Palvelutuotanto 4.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen palveluverkosto ja sosiaalityön toimintamallit ovat olleet jatkuvan arvioinnin ja uudistamistyön kohteena koko kuntayhtymän toiminnan ajan. Uudistamistyötä on ohjannut paitsi palvelutarpeen muutokset ja toiminnan tehostaminen myös tieto siitä, että valtakunnallisessa sosiaali ja terveyspalvelujen seuraavassa muutosvaiheessa tavoitellaan suurempia järjestämis ja tuotantoalueita. Tällöin paikallistasolla tarkoituksenmukaisella tavalla koottujen palvelukokonaisuuksien voi ennakoida tukevan palvelujen turvaamista alueella. Sosiaalityössä työntekijät (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, etuuskäsittelijät) ovat alkaen erikoistuneet lastensuojelun, aikuis ja vammaispalvelujen sosiaalityöhön sekä toimeentuloturvaan. Lastensuojelun tulosyksikössä toimivan perhetyön (perheohjaajat, perhetyöntekijät) toimintamalliin on panostettu voimakkaasti ja perhetyö on ulotettu koko kuntayhtymän alueelle. Sosiaalityössä toimintatapojen muutos liittyy tapaan tehdä työtä, osaamisen kehittämiseen, tiimirakenteeseen ja esimiestyöhön. Uudet toimintamallit ovat osoittaneet tuloksellisuutensa paitsi palvelujen laadun kohentumisena, myös alentuvina kustannuksina mm. lastensuojelun osalta. Sosiaalityön palveluja tuotetaan lähipalveluina kuudessa toimipisteessä, joista suurin on Kauhavan perusturvatoimisto ja sivutoimipisteinä terveysasemien yhteydessä toimivat Alahärmän, Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven perusturvatoimistot sekä kaupungin palvelutoimistossa toimiva Ylihärmän perusturvatoimisto. Sivutoimipisteiden asiakaspalvelu toteutuu ajanvarauksella ja perustuu työntekijöiden jalkautumiseen Kauhavan perusturvatoimistosta käsin, vain yhden etuuskäsittelijän lähtöpiste on Alahärmän perusturvatoimistossa. Muuna aikana vanhustenhuollon toimistosihteerit huolehtivat osana tehtäväkuvaansa 10

11 sivutoimipisteiden asiakkaiden neuvonnasta, mm. ajanvarauksen osalta. Sivutoimipisteiden toiminta tulee uudelleen arvioitavaksi alkaen, jolloin perustoimeentulotuki siirtyy KELA:n vastuulle. Sosiaalipalvelujen palveluverkostoa koskevat toimenpiteet Sosiaalityö ja perhetyö Lastenvalvojan palvelut on keskitetty koko kuntayhtymän alueella alkaen Kauhavan perusturvatoimistoon. Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön lähtöpiste on vuonna 2012 siirretty Alahärmän perusturvatoimistosta Kauhavalle. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän toimipiste (vastaa mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista) on alkaen siirretty Lappajärveltä Kauhavan perusturvatoimistoon. Työpajatoiminta integroidaan osaksi aikuissosiaalityötä vuonna Lastensuojelun sosiaalityön Evijärven toimipiste (palvelee Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven aluetta) siirretään vuonna 2015 Kauhavan perusturvatoimistoon päivähoidolta vapautuneisiin tiloihin. Tämän jälkeen lastensuojelun sosiaalityö lähtee yhdestä toimipisteestä koko kuntayhtymän alueella, mikä helpottaa työvoiman tarkoituksenmukaista käyttöä. Perhetyön Evijärven (palvelee Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven aluetta) lähtöpiste siirtyy vuonna 2015 Evijärven kunnantalolta Evijärven terveysasemalle. Lähipalveluluonteensa takia perhetyöllä on tarkoituksenmukaista säilyttää kuntayhtymän alueella kaksi lähtöpistettä, Kauhava ja Evijärvi. Perustoimeentulotuen siirtymiseen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi alkaen merkitsee kolmen etuuskäsittelijän (kaksi kaupallisen koulutuksen omaavaa työntekijää, yksi sosiaaliohjaaja) siirtymistä muihin tehtäviin. Tähän valmistaudutaan siten, että em. työntekijät kiinnitetään sosiaalipalvelujen vapautuviin vakansseihin vuodesta 2015 alkaen. Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten Evijärven toimintakeskuksen toiminta on lakkautettu vuonna 2010 ja liitetty Lappajärven toimintakeskukseen. Tilapäisenä toimineen Kehitysvammaisten ryhmäkoti Jokiniityn (6 asuntoa) toiminta Ylihärmässä on lakkautettu alkaen ja liitetty uuden Fransunpuiston asumispalveluyksikön (15 asuntoa) toimintaan Kauhavalla. Ryhmäkoti Antintuvan (7 asuntoa) toiminta Evijärvellä päättyy kevään 2015 aikana ja sen toiminta liitetään uuteen Lappajärven asumispalveluyksikköön (15 asuntoa). Kauhavan Fransunpuisto ja Lappajärven asumispalveluyksikkö vastaavat Valtioneuvoston periaatepäätöksellä kunnille asetettuun velvoitteeseen vaikeavammaisille kehitysvammaisille suunnattujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen rakentamisesta lähiyhteisöihin. Kehitysvammaisten laitoshoito on tarkoitus purkaa koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja sitä on tarkoitus vähentää merkittävästi jo vuonna Eskoon erityisneuvolan palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa edelleen maakunnallisesti keskitettyinä. Eskoon alueelle ennakoidaan muodostuva laitoshoidon ja asumispalveluyksiköitä, jotka tuottavat palveluja erityisen intensiivistä hoitoa tarvitseville kehitysvammaisille asiakkaille. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen käyttää näitä palveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavasti. 11

12 Perheneuvolapalvelut Perheneuvolaan on alkaen perustettu toinen psykologin, sosiaalityöntekijän ja puheterapeutin muodostama työryhmä. Näin palvelut on pystytty turvaamaan koko kuntayhtymän alueella. Perheneuvolan toimintojen sisältöä on kehitetty jatkuvasti ja sen toiminnalla on suuri merkitys lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen kokonaisuudessa. Yhteenveto Sosiaalipalvelujen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset ovat näkyneet alentuvana kustannuskehityksenä lastensuojelussa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun kustannukset ovat vuodesta 2010 alkaen alentuneet noin eurolla. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoon tarkoitetun määrärahan käyttö on alentunut vuoden ,1 milj. eurosta kuluvan vuoden 2014 ennakoituun 1,6 milj. euroon. Aikuissosiaalityössä kustannuskehitys on ollut vakaa. Kustannukset ovat nousseet vammaispalveluissa, joissa kasvu kehitysvammaisten asiakkaiden määrässä on johtanut kasvavaan työja päivätoiminnan ja asumispalvelujen tarpeeseen. Palvelutarpeeseen on vastattu perustamalla uudet nuorille aikuisille suunnatut päivätoimintaryhmät Kauhavan Matinrannan ja Alahärmän toimintakeskuksiin, lisäämällä ympärivuorokautiset palvelut tarjoavan asumispalvelun paikkoja sekä omana toimintana, että ostopalveluina. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen kustannuskehitys on ollut aleneva vuoteen 2010 verrattuna. Sosiaalipalvelujen osalta kehittämistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa jo toteutettujen toimintamallien mukaisina. Lasten ja perheiden palveluissa monialaista yhteistyötä on syytä tehostaa. Tässä tarkoituksessa on tehty esitys fyysisen perhekeskuksen muodostamisesta Kauhavalle. Esitykseen sisältyy lähipalvelujen turvaaminen nykyiseen tapaan mm. perheneuvolapalvelujen osalta. Lapsiperhepalvelujen osalta yhteistyötä eri sidosryhmien välillä edistää myös toimintansa käynnistänyt kuntien, kuntayhtymän, seurakuntien, poliisin ja TE toimen viranhaltijoista koostuva johtamisverkosto, jonka vetovastuusta ensimmäisenä vas 12

13 taa Lappajärven kunta. TE toimen muutokset ja kunnille kohdistuvat lisävastuut työllistymisen ja sitä tukevien palvelujen osalta aiheuttavat muutoksia aikuissosiaalityössä ja siihen liittyvissä palveluissa. Tavoitteena on integroida työpajatoiminta osaksi aikuissosiaalityötä. Vammaispalvelujen tarve säilyy korkeana, mutta palvelutarpeen kasvun voi ennakoida taittuvan. 13

14 4.2 Vanhuspalvelut Vuoden 2014 aikana on jo pantu toimeen tehtyjen päätösten mukaiset rakenteelliset muutokset alkaen kuntayhtymän oma palveluasuminen lakkaa kokonaan ja asiakkaat siirtyvät kotihoidon piiriin. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on vuoden aikana vähennetty ja vähennetään edelleen. Vastaavasti kotihoitoa on vahvistettu. Rakenteelliset muutokset eivät toteudu välittömästi ja jonkin aikaa palvelurakenne 14

15 on osittain kaksinkertainen. Säästöjä nyt tehdyistä muutoksista voidaan odottaa vasta parin vuoden kuluttua, kun paikkojen vähentäminen saadaan lopullisesti päätökseen. Laatusuositus ja palvelurakenteen nykytilanne 15

16 Jo suunniteltujen paikkojen vähentämisen jälkeen alueella on edelleen suosituksiin nähden noin 50 ympärivuorokautisen hoidon paikkaa (Kauhava 20, Lappajärvi 18 ja Evijärvi 13) liikaa yli 75 vuotiaisiin suhteutettuna, mutta vanhuspalvelujen yksiköissä hoidetaan alle 75 vuotiaista jatkuvasti noin 25 henkilöä. Myös näiden kuntalaisten palvelutarpeeseen tulee vastata. Kun rakenteellinen muutos suositusten mukaiseen palvelurakenteeseen saadaan tehtyä, keskitytään toiminnan kehittämiseen. Yöpartiotoimintaa on lisättävä ympärivuorokautisen hoidon purkautuessa, kotihoitoa on kehitettävä enemmän kuntouttavaksi ja palvelujen on oltava moniammatillisia. Tehokkuutta työhön saadaan myös teknologian hyödyntämisellä. Kuntouttavan moniammatillisen kotihoidon toteuttaminen ei vaatine henkilöstölisäyksiä, mutta mm. lähihoitajien toimia on muutettava fysioterapeuttien toimiksi ja teknologiaan on investoitava. 16

17 Vanhuspalveluiden toiminnan tehokkuutta syövät nykyisellään pienet yksiköt ja kuntouttavien toimien vähäisyys. Lisäksi useissa yksiköissä on sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja. Asennemuutosta nykyisestä hoivakulttuurista palvelun tarpeettomaksi tekemiseen kuntouttavien toimien kautta tarvitaan kaikilta. Vanhuspalvelujen rakenteellisen muutoksen onnistuminen edellyttää kunnilta päätöksiä riittävän isoista toimivista kodinomaisista kiinteistöistä ympärivuorokautiseen hoitoon ja asianmukaiseen teknologiaan investoimisesta sekä ikäihmisten vuokra asumiseen panostamisesta. Avainasemassa kotihoidon onnistumiselle ovat keskustoissa lähellä palveluita sijaitsevat esteettömät vuokra asunnot, joissa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Pitkien etäisyyksien päässä olevien sivukylien yöpartiotoiminta on haasteellista järjestää. Ikäihmiset hoidetaan mahdollisimman kattavasti lähipalveluissa, muistisairaat ympärivuorokautisessa hoidossa ja muut mahdollisimman pitkälle kotona. Palvelurakennemuutosten koordinoimiseksi tärkeää on syksyllä 2014 käynnistyvä ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen, johon kunnat osallistuvat. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja ikäihmisten liikunta ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintamuotoihin tulee erityisesti kohdistaa voimavaroja ja tehdä yhteistyötä jäsenkuntien eri toimintasektoreiden, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa. Kunnilta odotetaan toimintaan sopivien hyväkuntoisten kiinteistöjen tarjoamista sosiaali ja terveyspalvelujen käyttöön. Tehokas ympärivuorokautisen hoidon yksikkö on n tai jopa 60 paikkaa. Karkea kustannusarvio on n. 7 miljoonaa. Vanhuspalveluiden laatusuositusten mukaiseen palvelurakenteeseen tähtäävien päätettyjen rakenteellisten muutosten vaikutukset vuoden 2015 talousarvioon verrattuna edellisen vuoden nettokustannuksiin ovat arviolta 0,3 milj. euroa. Mikäli laitoshoito ja palveluasuminen saadaan purettua ilman uusia asumispalvelupaikkoja, on säästöpotentiaali nykytilaan verrattuna vuositasolla noin 1 milj. euroa ja se realisoituu kokonaisuutenaan vasta vuosina

18 4.3 Terveyspalvelut Terveyspalveluissa toiminta on jatkunut kuntayhtymän toiminnan ajan kaikilla ennen kuntaliitosta olemassa olleilla terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on poliklinikan, neuvolan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon palveluita. Erilaisia toimintakulttuureja on pyritty yhtenäistämään, jotta hoitoon pääsy olisi eri alueilla tasa arvoista. 18

19 Terveyspalveluissa laatu on tulevaisuudessa varmistettava riittävän isoilla yksiköillä. Näkökulmana kehittämisessä on avohoitoinen ja toimintakykyinen terveyskeskus. Tehokkaiksi yksiköiksi on tutkimuksissa todettu (5 ) 10 lääkärin yksiköt. Terveyskeskusten lisäksi palveluita täydennetään terveysasemilla neuvola ja sairaanhoitajavastaanotoilla. Kuntayhtymän alueella päivystysasetuksen mukainen virka aikainen päivystys arkisin voidaan toteuttaa Kauhavan terveysasemalla, jossa on arkisin klo 8 16 käytettävissä laboratorion ja röntgenin palvelut sekä päivystysasetuksessa määritelty ammattihenkilöstö. Virka ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestämistä suunnitellaan maakunnallisesti. Palvelua täydennetään ilta ja viikonloppuvastaanotoilla, joilla vastataan myös sairaalaosastojen lääkäritarpeeseen. Syksyn 2014 aikana siirrytään keskitettyyn ajanvaraukseen, jossa asiantuntijahoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja saatavuuden. Tähän saakka ajanvarausta on hoidettu kaikilla kuudella terveysasemalla. 19

20 20

21 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan terveyspalveluverkon kehittämisestä ja päivystysasetuksen voimaantulon aiheuttamista muutoksista. Terveyspalveluiden rakenteellisten muutosten vaikutuksen nettokustannuksiin vuonna 2015 arvioidaan olevan noin 0,7 milj. euroa. Päivystysasetuksen mukaisen ilta ja viikonloppupäivystyksen kustannukset eivät ole vielä tiedossa eivätkä arvioitavissa. Päivystyksen muutos vapauttaa jonkin verran resursseja terveysasemilla, mutta syntyvät säästöt, n e, on jo huomioitu budjettiesityksessä. 21

22 Työterveyshuollolla on asiakkaanaan n työntekijää. Suurimpia työnantajia ovat kuntakonsernit. Sairaanhoitosopimuksia on lopetettu kilpailulain muutokseen liittyen. Suurin osa yrityksistä jatkaa kuitenkin lakisääteisellä sopimuksella. Asiakasmäärän laskua jopa 2500 työntekijään pidettiin aiemmin mahdollisena (kunnat, kuntayhtymä, maatalous ja yksinyrittäjät), mutta tämä ei ole toteutunut. Rationalisointitoimenpiteenä on mahdollista yhdistää toimipisteitä (kanta Kauhava, Lappajärvi). Lisäksi lääkäriresursseja pyritään lisäämään, tehostamaan yhteistyötä vastaanoton kanssa sekä tukemaan osatyökykyisten jatkamista työelämässä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Työterveyshuollon koordinoimaan, meneillään olevaan sairauspoissaolojen hallintaohjelmaan sisältyy esimiesten koulutusta, ergonomiakoulutusta ja kuntoremonttiosuus. Tules vaivat ovat suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja, vakituisella henkilöstöllä n. 35 %. Ensimmäinen ryhmä ergonomiakoulutuksesta on valmistunut. Kuntoremonttia tarjotaan työntekijöille, joilla lähitulevaisuudessa voi olla työkyvyn menettämi 22

23 sen uhkaa. Tavoitteena on säästö sairauspoissaolokuluissa. Jos tules poissaoloja (yli 5000 pv/a) saadaan vähennettyä 10 %, säästö on n sijaiskulut. 5. Vuosina päätetyt rakenteelliset muutokset Kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia päätöksiä rakenteellisista muutoksista: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa 144 Palvelusetelin käyttöönotto lasten päivähoitopalveluissa : Työsuojelupäällikön tehtävän hoito : Kortesjärven vanhainkodin ja Mäntyhovin muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi 4: Harjulan, Helmirannan ja Jokiniemen palveluasuntojen muuttaminen kotihoidon yksiköiksi 5: Hoitokoti Iltakellon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi : Säästöpotentiaalin selvittäminen sisältää suunnitelmia muutoksista, mm. välinehuollon keskittäminen, työterveyshuollon palvelujen rajaaminen, perhekeskusmallin toteuttaminen : Evijärven palveluasuntojen muuttaminen kotihoidon yksiköksi : Sointulan, Ylihärmän palvelukeskuksen ja Voltin kortteerin muuttaminen kotihoidon yksiköiksi 93: Alahärmän hoiva I:sen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi : Osastonhoitajien virkojen tarkastelua virkojen vapautuessa/ikäihmisten palvelut : Alahärmän osasto II lakkauttaminen 137: Äitiysneuvolapalvelujen järjestäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella : Vanhusten laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella 152: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan toimintamuutos 154 Terveyspalveluverkon kehittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella 23

24 155 Uuden päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa alkaen 5.1 Päätettyjen muutosten arvioidut vaikutukset nettokustannuksiin (1 000 eur) Kumulatiivinen Vanhuspalvelujen rakenteelliset muutokset/nettovaikutus Välinehuollon keskittäminen Päivystysasetus/muutokset toimintaan Sairaansijojen vähentäminen Yhteensä Toimitilojen peruskorjaukset ja investointitarve Palveluverkkotyöryhmän työskentelyn yhteydessä toiminnan kehittämiseen ja tulevaan palveluverkkoon liittyvien päätösten on todettu olevan sidoksissa nykyisiin toimitilakiinteistöihin ja niiden kuntoon. 6.1 Arvioita kiinteistöjen kunnosta Rakennuksen kuntoarvio on silmämääräinen arvio, jonka tekevät rakennus, sähkö ja lvi tekniikan ammattilaiset. Kuntoarvio sisältää raportin, kuva aineistoa ja 10 vuoden suunnitelman toimenpidetarpeista. Kiinteistön kuntotutkimuksessa avataan rakenteita ja saadaan kiinteistön tekninen kunto korjauskustannuksineen selvitettyä. Seuraavat Kauhavan kaupungin kiinteistöjä koskevat tiedot on saatu kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinteeltä. Alahärmän terveysasema kuntoarvio valmistunut, korjaustarve Ei sisällä peruskorjaustarpeita. Voltin vanhustenhuollon keskus on kuntayhtymällä vuokralla. Kuntoarviota ei ole vielä tehty. Alahärmän kunnan aikana täysin peruskorjattu ja on kunnoltaan hyvä. Oli parin vuoden ajan Iltakellon väistötilana. Jokirantatalo edellisen vieressä tyhjillään. Tuleva käyttötarkoitus mietinnässä. Kuntoarviota ei ole tehty. Kortesjärven vanhainkoti. Kaupunki omistaa vanhainkodin puolen, mutta on yhtä rakennusta terveysaseman kanssa. Uuden Kauhavan aikana rakennus on käyty läpi: rakennettu hissi, seinänvierustojen kuivatus tehty, kellaria saneerattu. Huoneissa on tehty pintaremonttia. Keskuskeittiö on kunnostettu. On kunnoltaan teknisesti hyväkuntoinen. Kuntoarviota ei ole tehty. Nivelkohdassa on vesikatto ongelmaa. Rakennussuunnittelutoimisto tekee kaupungin toimeksiannosta rakennesuunnitelmaa, joka toteutetaan kuntayhtymän kanssa yhteishankkeena. Karkea kustannusarvio n Omistajuus; olisiko hyvä, että koko kiinteistömassaa omistaisi yksi eikä kaksi toimijaa? 24

25 Ylihärmän terveysasema. Rakennettu v ja palvelukeskus v Kuntoarvion teko on käynnissä, raportti luvattu lokakuun aikana. Rakennus ok. Seuraavan 10 vuoden aikana lähinnä huoltokorjauksia. Kattovesien poisjohtaminen on jonkin verran puutteellista, tehostetaan hule vesijärjestelmää. Mäki Kevari. Omistaja Ylihärmän seudun vanhustenkotiyhdistys. Yhdistys on saanut RAY:n avustuksia, omistajuus pysynyt siksi yhdistyksellä. Kaupunki on vuokrannut tilat edelleen kuntayhtymälle. Rakennuksen suhteen ei ole kantautunut ongelmia. Sointula tehostettua palveluasumista. On Ylihärmän vanha terveysasema, peruskorjattu 2000 luvulla. Liitetään pian kaukolämpöön. Kuntoarviota ei ole laadittu. Sisäilma asioihin viittaavaa ei ole tullut ilmi. Hoitokoti Iltakello. Kiinteistö on peruskorjattu kattavasti kuntaliitoksen jälkeen. Mm. salaojitukset tehty, kaikki huonetilat on käyty läpi, uusittu vesijohto ja viemärijärjestelmät, rakennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä ja vesikatot uusittu. Henkilöstön oirehtimista ollut kuitenkin edelleen jonkin verran. Sisäilmatyöryhmä on otattanut ilmanäytteitä. Ne täyttävät kaikilta osin työterveyteen liittyvät vaatimukset. Tutkimukset jatkuvat materiaalinäytetutkimusten osalta. Ilmanvaihdosta on huoneissa kirjalliset ohjeet helppokäyttöinen huonekohtainen järjestelmä. Kaupungin investointiohjelmaan on esitetty määrärahaa kiinteistön jäähdytykseen, johon kesäisin on tarvetta. Kaitoranta kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, ei ongelmia. Kauhavan pääterveysasema Varavoimageneraattorista on saatu tarjoukset, hankintaan on määräraha v budjetissa. Rakennukset ovat valmistuneet välillä. A insinöörit ovat tehneet 3/2014 kuntoarvion, jossa on todettu, että tilat ovat tyydyttävässä, osin vain välttävässä kunnossa. Kuntoarvion perusteella kiinteistö vaatii vähintään 3,3 milj. panostuksen seuraavan 10 vuoden aikana. Talotekniseen saneeraukseen tulisi liittää rakennusteknisiä korjaus ja uudistamistoimenpiteitä. Raportissa on suositeltu rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä. Toimikunta on kokoontunut tähän mennessä kerran. Hankesuunnittelu vaatii pohjaksi tiedon, mitä toimintaa pääterveysasemalla tullaan harjoittamaan tulevina vuosikymmeninä. Peruskorjaussuunnittelun tueksi on tehtävä perusteellisia kuntotutkimuksia korjauskustannusten selvittämiseksi. Työryhmä kiirehti tutkimuksen tekemistä. Vastaavanlainen hanke on Kauhavan koulukeskus, johon tilataan perusteellinen kuntotutkimus. Hankkeita viedään rinta rinnan. Lähtökohtana on tehdä tutkimukset v aikana. Mikäli toimintoja Kauhavan alueella keskitettäisiin, kiinteistömassan vähentymisestä tulisi 0,5 milj. :n säästö vuosikuluista. Rakentamisen ja peruskorjaamisen tarve vähenisi. Lisäksi on otettava huomioon jäännösarvojen mahdolliset alaskirjaukset. Työryhmä totesi, että pääterveysaseman peruskorjaus maksaa helposti saman kuin uuden rakentaminen. Nyt tulisi rakentaa tulevaisuuden tarpeisiin. Toiminnan kehittämisessä painotettiin väestön tarpeita. KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 25

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2010 KOKOUSAIKA Torstai 10.6.2010 klo 18 20.12 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Piispanen Risto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kh 13.6.2016 128 liite Kv 20.6.2016 40 liite Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2016 Yhtymähallitus 9.6.2016 Sisällys

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 17.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET JA VAIHEET Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu Perusturvalautakunta 88 29.09.2016 Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen Ptltk 88 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä säädetään

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja

Laitoshoidosta omaan kotiin Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja Kustannusselvitys - laskentakaava Kunnan näkökulmia Liisa Rosqvist vanhustenhuollon johtaja 19.3.2014 Valtakunnallinen tavoite laitoshoidon vähentäminen Kunnat tarvitsevat suunnittelussa taloudellisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot