TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ"

Transkriptio

1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ Leena Alanko Päättötyö Kevät Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Terveyden edistäminen Sisäilma Sisäilman vaikutus terveyteen Sisäilman fysikaalisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilman kemiallisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilman biologisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilman monilähteisten tai tunnistamattomien tekijöiden vaikutus terveyteen Työterveyshoitajan työ Työterveyshoitajan työmenetelmiä sisäilmaongelmia kartoitettaessa Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Sairaanhoito Työyhteisötyö TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimusaineiston hankinta Aineiston erittely TUTKIMUSTULOKSET Työterveyshoitajien tiedon saanti työpaikan sisäilmaongelmista Yhteydenotot Työpaikkakäynnit Terveystarkastukset Oman työn kehittäminen Terveyden edistäminen sisäilmaongelmissa Terveysneuvonta Yhteistyö TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS... 26

3 6. EETTINEN POHDINTA POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSAIHEET LÄHTEET LIITTEET Tutkimusluvat Kyselylomake Analyysirunko

4 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia Ammattikorkeakoulu / Alppikadun Yksikkö Alanko, Leena Terveyden Edistäminen ja Sisäilmaongelmat Työterveyshoitajan Työssä Helsinki s. 4 liitettä Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä miten työterveyshoitajat saavat tietoa työpaikan sisäilman terveysongelmista ja miten terveyden edistäminen toteutuu työpaikan sisäilmaongelmissa. Tavoitteena oli tuoda esiin uusia näkökulmia työterveyshoitajan työhön liittyvistä sisäilmaongelmista. Tutkimukseen osallistui kahdeksan työterveyshoitajaa Helsingistä ja Espoosta, joilta kerättiin tutkimustietoa puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Työterveyshoitajat olivat saaneet tietoa työpaikan sisäilmaan liittyvistä terveysongelmista monella tavalla. Heihin otettiin yhteyttä työpaikoilta tai työsuojelusta, ongelma oli tullut esille terveystarkastuksissa tai työpaikkakäynneillä sekä työntekijöille oli ilmaantunut oireita, jotka viittasivat työpaikan sisäilmaongelmiin. Työterveyshoitajat olivat myös lisänneet tietoaan sisäilma-asioista käymällä erilaisissa koulutuksissa ja lukemalla uusimpia julkaisuja kyseisestä asiasta sekä olivat yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Tätä kautta terveyden edistäminen oli lähtenyt liikkeelle. Terveyden edistäminen työpaikan sisäilmaongelmissa näytti etenevän ongelman havaitsemisesta toimintaan. Työterveyshoitajat toteuttivat terveyden edistämistä tiedottamalla työntekijöille ja työnantajalle mahdollisista sisäilman haittatekijöistä ja antamalla terveysneuvontaa työntekijöille. Terveyden edistämiseen liittyi myös moniammatillinen yhteistyö ja oman työn kehittäminen. Asiasanat: Terveyden edistäminen, sisäilma, työterveys Säilytyspaikka: DIAK/Alppikadun yksikön kirjasto

5 ABSTRACT The Diaconia Institute of Higher Education in Finland Alppikatu Unit Alanko Leena Health Promotion and Indoor Air Problems in Occupational Health Nurse Work Helsinki pages + 4 appendixes The purpose of this study was to get information on the health problems caused by indoor air in the working places of occupational health nurses, and health promotion in the area of indoor air problems have been implemented. The aim of this study was to bring forth new perspectives when dealing with these issues. The data was collected using half- structured questionnaires with eight occupational health nurses in Helsinki and Espoo. The method of analysis was inductive content. The occupational health nurses had received information concerning work places health problems from many different sources. For example, they were connected by their employers, fellow employees or by Occupational Health and Safety Services. The problem of indoor air was brought to light through physical examinations or workplaces visits by occupational health nurses. Some employees had symptoms which indicated health problems stemming from indoor air problems. The occupational health nurses stated that they had increased their knowledge of indoor air promlems by attending training sessions, by reading the latest professional publications and through co-operation with other professional groups. It was in this way the health promotion got under way. Health promotion went through the following stages; Information dissemination, observation and implantantion. It was carried out first by the informing of both the employees and employers about the possible disadvantages of indoor air by occupational health nurses. Health advices was also provided for employees at the time. Health promotion was also connected to multiprofessional co-operation and individual professional development. Keywords: Health promotion, indoor air, occupational health File and stored: The Diaconia Institute of Higher Education in Finland /Alppikatu Unit

6 2 1. JOHDANTO Työterveyshoitajan työ kohdistuu työpaikoilla yksilöön, työyhteisöön, työympäristöön ja työhön. Päätavoitteena työterveyshoitajan työssä on yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisön terveyden edistäminen. Työpaikan sisäilman aiheuttamat terveysongelmat ovat työterveyshoitajan työn yksi osa-alue. Monet tekijät sisäilmaongelmien lisäksi saattavat aiheuttaa työntekijöille erilaisia oireita, kuten esimerkiksi huono työilmapiiri tai liian kuormittava työ. Ammattitaudeista ympä-ristöperäisiä katsotaan olevan yli puolet. Vuonna 1995 Työterveyslaitoksen rekisteriin ilmoitetuista ammattitaudeista yli puolet oli aiheutunut biologisista tai kemiallisista tekijöistä. (Kanerva, Pasanen, Riekkinen & Tuhkanen 1998, 115.) Tiedotusvälineissä on puhuttu nykypäivänä paljon työpaikkojen homevaurioista, joiden vuoksi työntekijät ovat sairastuneet ja oireilleet ja ovat joutuneet siirtymään esim. toiseen rakennukseen työskentelemään korjausten ajaksi. Myös terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on todettu kosteusvaurioita samoin kuin koulurakennuksissa, joissa työntekijöiden lisäksi koulun oppilaat ovat altistuneet homeille ja sairastuneet. Sisäilmaan liittyvät asiat ovat olleet kiinnostuksen kohteenani syksystä -98, jolloin olin työharjoittelussa ympäristökeskuksessa ja sain paneutua asiaan syvällisemmin. Koska työterveyshoitajan työ kiinnostaa minua, päätin päättötyössäni tarkastella sisäilmaan liittyviä asioita työterveyshoitajan työssä. Aikaisempia sisäilmaa käsitteleviä tutkimuksia hoitotieteen alueelta ei löytynyt. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa miten työterveyshoitajat saavat tietoa työpaikan sisäilman terveysongelmista ja miten terveyden edistäminen toteutuu työpaikan sisäilmaongelmissa. Tutkimuksen tavoitteena on saada uusia näkökulmia työterveyshoitajan työhön liittyvistä sisäilmaongelmista, joiden kautta työterveyshoitajat voisivat kehittää omaa työtään.

7 3 2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat terveyden edistäminen, sisäilma ja työterveyshoitajan työ. 2.1 Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen juuret löytyvät kokonaisvaltaisen ihmiskäsitykseen perustuvasta lääketieteestä, joka jakautuu sairauksien ja terveyden hoitoon. Terveydenhoidon tehtävänä on ollut ymmärtää terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja pitää yllä terveyttä luvulla terveyden edistäminen löytyi kansanterveystyön määritelmässä. Silloin lääketieteen päätehtävät olivat terveyden edistämisen lisäksi tautien ehkäisy, sairauksien hoito ja kuntoutus. (Perttilä 1999, 67.) Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, joiden tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen (Kansanterveyslaki 1972/66, 146.) Terveydenhoitojärjestelmä on nykypäivänä suuntautunut perinteisesti yksilöön kohdistuvaan terveyden- ja sairaanhoitoon, kuitenkin myös ympäristön terveys on tärkeää. (Vertio 1992, ) Terveyden edistämistä käsittelevä konferssi pidettiin Ottawassa , jossa hyväksyttiin ns. Ottawan asiakirja terveyden edistämisestä. Asiakirja korostaa terveyden edistämistä olennaisena kansanterveyttä tukevana toimintastrategiana. Se määrittelee mitä on terveyden edistäminen ja esittää tulevaisuuden haasteita. (Vertio 1992, 115.) Terveyden edistäminen on toimintaa, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia niin terveytensä hallintaan kuin sen parantamiseen. Jotta

8 4 täydellinen fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi voitaisiin saavuttaa, on yksilöiden ja ryhmän kyettävä tunnistamaan ja toteuttamaan toiveensa, tyydyttämään tarpeensa ja muuttamaan ympäristöä tai opittava tulemaan toimeen sen kanssa. (Vertio 1992, 115.) Terveyden perusedellytyksiä ja voimavaroja ovat rauha, turvallisuus, ravinto, tulot, vakaat ekologiset olosuhteet, koulutus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Hyvä terveys on merkittävä sosiaalisen, taloudellisen ja henkilökohtaisen kehittymisen voimavara ja elämisen laadun olennainen tae. Terveyttä voivat tukea tai vahingoittaa monet tekijät esim. poliittiset, yhteiskunnalliset, biologiset, sekä kulttuuriin, ympäristöön- ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Tasa-arvoisuuden saavuttaminen on päämääränä terveyden edistämisessä. Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään nykyisiä terveyseroja ihmisten välillä ja turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet ja voimavarat, jotta kaikille ihmisille voitaisiin luoda edellytykset parhaaseen mahdolliseen terveyteen. Yhtenä lähtökohtana on, että ihmisille taataan terveyttä tukeva ympäristö, tiedonsaanti, elämäntaidot sekä mahdollisuudet terveellisten valintojen tekemiseksi. Katsotaan että ihmisten on mahdotonta saavuttaa heille parhainta mahdollista terveyttä, jolleivät he itse pysty vaikuttamaan omasta terveydestään riippuvista tekijöistä. (Vertio 1992, ) Terveyden edistämisen ulottuvuuksiin katsotaan kuuluvan myös terveyden edistäminen yksilö- ja yhteisötasolla. Yksilötasolla terveyden edistämisen ulottuvuus jaetaan henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Yksilötasolla terveyden edistämisessä yksilö voi olla joko toimijana tai toiminnan kohteena. Ollessaan toimijana terveyden edistäminen määräytyy ihmisen omana vastuuna ja valintana. Silloin ihminen saa tietoa omaan terveyteensä vaikuttavista tekijöistä ja hänelle annetaan mahdollisuus terveellisiin valintoihin. Toiminnan kohteena ollessaan terveyden edistäminen on tietoista vaikuttamista ja pyrkimystä saada ihminen muuttamaan asenteitaan ja käyttäytymistään. (Perttilä 1999,70-73.) Yhteisöllisessä terveyden edistämisessä puhutaan terveyttä edistävästä yhteisoiminnasta, jossa hyödynnetään kansalaisten ja yhteisöjen voimavaroja ja mahdollisuuksia tukea toisiaan. Yhteisöön kohdistuvassa terveyden edistämisessä yhteisö itse määrittelee terveystarpeensa ja ryhtyy toimintaan saavuttaakseen ne. (Perttilä 1999,70-73.)

9 5 2.2 Sisäilma Sisäilma määritellään siksi ilmaksi, jota ihmiset hengittävät sisätiloissa (Haatela, Reijula 1/98.6-9). Ihminen hengittää jopa 15 kuutiometriä ilmaa vuorokaudessa. Ihminen viettää suurimman osan ajastaan erilaisissa sisätiloissa, näin ollen sisäilman laadulla on oleellinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin (Haatela, Nordman, Talikka 1993, 6). Sisäilman terveyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin ja moni- lähteisiin tai tuntemattomiin tekijöihin. (Pönkä 1998, 48-51) Sisäilman vaikutus terveyteen Terveydensuojelulaissa (1994/763, 509) sanotaan, että asunnon sisäilman on oltava puhdasta ja asumisen laatuun vaikuttavien tekijöiden kuten lämpötilan ja ilmanvaihdon on oltava sopiva asunnossa oleskelevien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Sisäilman haittatekijät voidaan jakaa viihtyvyysongelmiin ja terveysuhkaa aiheuttaviin. Viihtyvyysongelmissa ihmiset kokevat huoneilman epämiellyttäväksi. Heille ei kuitenkaan tule oireita eikä sairauteen viittaavia löydöksiä. Sisäilmaongelmissa tärkeintä on saada poistettua terveysuhka esim. kosteusvaurion aiheuttama home tai epäkunnossa oleva ilmanvaihtojärjestelmä. Tämä ei välttämättä ole helppoa, koska sisäilman ongel-man lähtökohta saattaa olla vaikeasti todettavissa. ( Haatela, Reijula ) Sisäilman fysikaalisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilman fysikaalisiin tekijöihin kuuluvat huoneilman lämpötila ja kosteus, ilmanvaihto, ja säteily. Joidenkin rakennusmateriaalien sisältämien kemiallisten aineiden päästöt sisäilmaan riippuvat sisäilman lämpötilasta ja kosteudesta. (Sisäilmaohje 1997:1, 11.)

10 6 Huoneilman lämpötila vaikuttaa viihtyvyyteen. Terveyshaittaa saattaa aiheuttaa pitkäaikainen veto ja huoneilman viileys (Sisäilmaohje 1997:1, 11). Liian kylmä huoneilma altistaa vilustumissairauksiin ja aiheuttaa erilaisia särkyoireita. Liian lämmin huoneilma aiheuttaa väsymystä ja erilaisia oireita. Huoneilman vetoisuus on epämiellyttävää ja aiheuttaa herkillä henkilöillä lihassärkyjä sekä saattaa pahentaa yskää ja nuhaa (Haatela ym. 1993,10-13.) Sisäilman kosteus vaikuttaa ihmisen hikoiluun ja hengittämiseen. Huoneilman liiallinen kosteus lisää pölypunkkien kasvua ja voi lisätä kosteuden tiivistymistä rakenteisiin, jonka seurauksena mikrobikasvun riski suurenee. Kuiva sisäilma rasittaa herkempien henkilöiden hengitysteitä. Tämän seurauksesta limakalvojen kyky vastustaa tulehduksia heikkenee. Kuiva huoneilma lisää myös staattisen sähkön muodostumista. (Sisäilmaohje 1997:1, 15.) Fysikaalisiin tekijöihin luetaan myös ionit joihin kuuluvat huoneilman sähköiset ominaisuudet (staattinen sähkö, ionisaatio). Kevyet ionit reagoivat ilman epäpuhtauksien kanssa ja tällöin ioneja on aina saastuneessa ilmassa vähemmän kuin puhtaassa. Samasta syystä sisäilman ionipitoisuus on pienempi kuin ulkoilman. (Haatela ym.1993, ) Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa epäpuhtaudet huoneilmasta ja huolehtia puhtaan korvausilman saannista (Pönkä 1998, 67). Ilmanvaihdon ollessa huono huoneilman epäpuhtaudet ovat suuremmat ja se lisää oireilun mahdollisuutta (Haatela ym. 1993, 10-13). Huoneilman epäpuhtaudet ovat useimmin peräisin ihmisen aineenvaihdunnasta, asumisen erilaisista toiminnoista esim. ruuanlaitosta, rakennus ja sisustusmateriaaleista, ulkoilmasta ja joissakin tapauksissa maaperästä johtuvista syistä esim. radon (Sisäilmaohje 1997:1, 16).

11 7 Rakennuksen ilmanvaihdolla on suuri merkitys asunnossa ilmeneville terveyshaitoille. Sisäilman epäpuhtaudet ovat yleensä kemiallisia yhdisteitä, ja ihmisen altistuminen niille johtuu epäpuhtauspäästöstä, ilmanvaihdosta ja altistusajasta. Ilmanvaihdon tehostami-sella voidaan vähentää ilman epäpuhtauksia. Jos tiedetään mitkä materiaalit aiheuttavat huoneilman epäpuhtauksia ne pitää poistaa tai vaihtaa jotta altistuminen loppuisi. Ilmanvaihto saattaa myös aiheuttaa terveyshaittaa, voi syntyä vetoa liian suuresta tuloilmavirrasta tai huonosta korvausilman sisäänotosta. Samoin jos ilmanvaihto-järjestelmä on epätasapainossa saattaa terveydelle haitallisia epäpuhtauksia kulkeutua asunnon sisätiloihin. (Sisäilmaohje 1997:1, ) Fysikaalisiin tekijöihin luetaan myös säteily, joihin kuuluu esim. radon. Radon on hajuton ja väritön jalokaasu joka pystyy tunkeutumaan huoneilmaan maaperästä (Haatela, Reijula 1997, 22). Radonin määrä sisäilmassa on riippuvainen maaperän radonpitoisuudesta. Korkeita radonpitoisuuksia on todettu harjuille rakennetuissa taloissa. Savimaalle rakennetuissa taloissa radonpitoisuudet ovat pienemmät. (Haatela ym. 1993, ) Radonin aiheuttamat ongelmat voidaan torjua oikealla rakennustekniikalla ja ilmanvaihdolla (Haatela ym.1993, 72-81). Pitkäaikainen altistuminen suurille radonpitoisuuksille saattaa lisätä riskiä sairastua keuhkosyöpään (Haatela, Reijula 1997, 22) Sisäilman kemiallisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilma saattaa sisältää terveyshaittaa aiheuttavia epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet saattavat olla lähtöisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista esim. huonekaluista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai rakennuksen ulkopuolelta tulevat, esim. pakokaasupäästöt. (Sisäilmaohje 1997:1, 46.) Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet ovat joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita. Ne jaetaan orgaanisiin tai epäorgaanisiin yhdisteisiin. Niitä esiintyy huoneilmassa jatkuvasti tai vaihdellen esim. sään, ilman lämpötilan, kosteuden, ilmanvaihdon tai ihmisen oman toiminnan mukaan (Haatela, Reijula 1997, 23). Kotitaloudessa käytetään

12 8 monia tuotteita, joista saattaa levitä kaasumaisia orgaanisia tai epäorgaanisia yhdisteitä asuntoon esim. erilaiset aerosolituotteet ja puhdistusaineet sekä tupakointi (Haatela ym. 1993, 10-13, 69). Sisäilmassa esiintyvät kemialliset epäpuhtaudet voivat aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja ja pahentaa hengitystiesairauksia ja ärsytysoireita huoneistossa oleskeleville (Haatela, Reijula 1997, 23). Sisäilman hiilidioksidi pitoisuus saattaa nousta suureksi esim. koulun luokkahuoneessa, toimistohuoneessa ja makuuhuoneessa yön aikana, koska ihminen luovuttaa hengittäessään hiilidioksidia huoneilmaan. Tämä aiheuttaa huoneilman tuntumisen tunkkaiselta. Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työtehon laskua. (Sisäilmaohje 1997:1, 52.) Erilaiset rakennusmateriaalit saattavat päästää huoneilmaan epäpuhtauksia. Lastulevyn sisältämä formaldehydin on todettu päästävän ilmaan oireita aiheuttavan määrän kaasuja. Tärkeimmät oireet ovat silmien ja nenän ärsytysoireet, yskä, hengenahdistus ja jopa astman puhkeaminen. Tuotekehittelyn myötä formaldehydin haitat ovat vähentyneet, mutta ei täysin poistuneet. Formaldehydiä voi olla myös liimoissa, lakoissa, joissakin tekstiileissä ja huonekaluissa. Tänä päivänä puhutaan enemmän rakennuksissa käytettävistä tasoiteaineista. Ne sisältävät valkuaisaineita jotka kosteuden seurauksesta alkavat biologisesti hajoamaan erittäen huoneilmaan ammoniakkia. Tämä aiheuttaa ihmisille hengitysteiden ärtymistä sekä infektioherkkyys saattaa lisääntyä. Tasoiteaineongelma on ollut pääkaupunkiseudulla jopa suurempi kuin homeongelma. ( Haatela, Sorsa 1997, 149.) Sisäilman biologisten tekijöiden vaikutus terveyteen Sisäilman biologisiin tekijöihin kuuluvat erilaiset mikrobit, punkit, eläinten ja ihmisten ihon hilse ja siitepöly. (Pönkä 1998, 49.)

13 9 Rakennuksen kosteusvaurio aiheuttaa yleensä mikrobien kasvua, homeita, hiivoja tai bakteereja. Ilmavirtauksen ja ilmanvaihdon mukana huoneen sisäilmaan kulkeutuu mikrobikasvustoa ja aineenvaihdunnantuotteita, jolle sisätiloissa oleskelevat ihmiset altistuvat. Rakennusvaiheessa rakennusmateriaalien kostuminen saattaa aiheuttaa mikrobien itiöintiä sisäilmaan vaikka rakennusmateriaali olisi jo kuivunut. Rakenteissa tai sisäpinnoilla havaittu kosteusvaurio tulisi välittömästi korjata, koska korjaamattomana se johtaa mikrobikasvuston syntyyn ja siten mahdolliseen terveyshaittaan. (Sisäilmaohje 1997:1, 56.) Mikrobien tai mikrobisoluille aineenvaihduntatuotteille altistuneilla ihmisillä havaittuja oireita ovat silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytysoireet sekä erilaisia yleisoireita esim. selittämätön kuumeilu. Oireilu yleensä lievenee kun altistusta ei ole esim. lomamatkoilla tai asunnosta pidempään poissa ollessa. Altistus saattaa aiheuttaa toistuvia hengitys-tieinfektioita tai johtaa pitkäaikaissairauteen esim. allergiaan. (Sisäilmaohje 1997:1, 56.) Huonepölyn sisältämät punkit ja niiden ulosteet aiheuttavat joillekin ihmisille allergiaa. Pölypunkkien merkitys allergeenina on riippuvainen ilmastosta, koska ne lisääntyvät kosteassa ilmastossa. Pölypunkkien elinolosuhteita lisääviä tekijöitä ovat vanhat kokolat-tiamatot, lemmikkieläimet, asukkaiden runsaus ja vaatteiden kuivatus sisätiloissa. Pölypunkkien on kuitenkin arvioitu lisääntyvän tiiviin rakentamisen, huonon ilman-vaihdon ja rakenteiden kosteusvaurioiden takia. Pölypunkkiallergia saattaa ilmetä ast-mana, allergisena nuhana, silmän sidekalvon oireina tai ihottumana. Oireet ovat pahim-millaan kesällä ja syksyllä, jolloin punkkipitoisuudet ovat korkeimmillaan. Talvella sisäilma on kuivaa ja silloin oireet ovat vähäisemmät. (Pönkä 1998, ) Eläinperäinen allergia on tärkein yksittäinen allergian aiheuttaja maassamme. Jos asunnossa on useita eläimiä heikentää se huoneilmanlaatua huomattavasti. Herkemmät henkilöt saavat oireita eläinten hilseestä pienenkin altistuksen seurauksena. Eläinten

14 10 ihosta hilseilevä epiteeli, karvat, virtsa, sylki ja ulosteet ovat yleisiä allergiaa aiheuttavia lähteitä. Kenenkään astmaatikon ei tulisi pitää kotieläimiä, vaikka allergiaa eläimille ei olisi todettukaan. Eläinallergeenit lisäävät yliherkkyysreaktioita ja täten alentavat astman oirekynnystä. (Pönkä 1998, ) Biologisiin tekijöihin luetaan myös huonekasvit. Ne saattavat aiheuttaa astmaa tai yskää sekä ihottumaa. Tärkeimpiä oireita ovat hengitystieoireet. Huonekasvit joiden on todettu aiheuttavan hengitystieallergiaa ovat tulppaani, alstromeria, huone-esikko, freesia, harsokukka, mimosa, hajuherne, jukkapalmu ja amaryllis. (Pönkä 1998, 91.) Sisäilman monilähteisten tai tunnistamattomien tekijöiden vaikutus terveyteen Sairasrakennus -oireyhtymällä on alunperin tarkoitettu tiiviisiin rakennuksiin liittyvää epämääräistä oireilua. Oirekuvaan kuuluu yleisoireita, kuten väsymystä, päänsärkyä, lihaskipuja ja limakalvo-oireita, kuten silmien ärtymistä, nuhaa, kurkkukipua ja yskää sekä iho-oireita, kuten käsien ja kasvojen ihottumaa, korvakäytävien ihon kutinaa ja hius-pohjan kutinaa. Mikään kyseisistä oireista ei esiinny pelkästään ongelmarakennusten käyttäjillä, vaan niihin on olemassa koko joukko muitakin syitä.(seuri, Reiman1996, 12.) Sairasrakennus-oireyhtymän määritteleminen koetaan vaikeaksi ja sen syyt ovat vielä osittain epäselviä. Nykyisin on käytetty laajempaa käsitettä rakennukseen liittyvä sairaus, jolla ymmärretään sekä spesifistä herkistymistä sisäilman allergeeneille että epäspesifisiä ärsytysoireita ja tuntemuksia. Esim. rakenteiden kosteusvaurion aiheuttaman home-altistuksen seurauksesta puhjennut astma tai huonon ilmanvaihdon aiheuttama päänsärky (Haatela ym.1993, ). Se on monen eri tekijän aiheuttama oireisto.erilaisilla kemiallisilla, fysikaalisilla, biologisilla ja psykososiaalisilla tekijöillä katsotaan olevan merkitystä sekä yksilö- että ympäristötasolla. (Pönkä 1998, ) Psykosomatikan näkökulmasta sairasrakennus -oireyhtymä voidaan määritellä tietyissä (virasto)rakennuksissa työskentelevien oireistoksi, jonka voimakkuus ja laatu vaihtelevat henkilöstä toiseen (Hyyppä 1997, ). Sairasrakennus-oireyhtymä on ryhmä-diagnoosi (Seuri, Reiman 1996, 12). Luonnontieteeseen nojautuvat lääkärit

15 11 pitävät oireita fyysisen työympäristön aikaansaamina, kun taas holistisemmin asioita katsovat näkevät taustalla työhön, persoonallisuuteen ja työstressiin liittyvät tekijät. Kokemus siitä ettei hallitse työtään ja työympäristöään sekä itseään koskeva tyytymättömyys liittyvät sairasrakennus -oireyhtymään. Nähtävästi työympäristön aiheuttamat paineet ja yksilön stressi herkistävät monille fyysisille seikoille. (Hyyppä 1997, ) Psykosomaattisesti herkästi reagoiville henkilöille on lisännyt pelkoa puutteellinen tieto sisäilman aiheuttamista todellisista terveysriskeistä. Saattaa myös olla niin, että potilas pitää homeita ja muita sisäilmaongelmia hänen oireidensa syynä, vaikka syy voi olla hänen psyykkisessä tavassaan reagoida stressitilanteisiin. (Haatela, Reijula 1997, 74.) 2.3 Työterveyshoitajan työ Työterveyshoitajan tehtäväalueena on työntekijöiden ja työympäristön terveyden säilyttäminen ja edistäminen. Toiminta kohdistuu sekä ihmiseen että hänen työympäristöönsä mukaan lukien ihmisen elinympäristön. Työterveyshoitajan tehtävänä on työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäiseminen. (Sirola, Härmälä, Puodinketo-Wahlsten, Salminen & Sundström 1998, ) Työyhteisössä työterveyshoitajan työn päämääränä on työntekijän ja työyhteisön terveys. Terveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työkykyisyyttä ( Sirola ym. 1998, 95). Työterveyshuoltoon sisältyy työntekijän ja työyhteisön terveyden edistäminen. Työkykyä ylläpitävä toiminta ja terveyden edistäminen ovat määritelty lähes samaa tarkoittaviksi toiminnoiksi. Terveyden edistäminen on yksilöllistä, yhteisöllistä, moniulotteista toimintaa, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään. Työterveyshoitajan työssä terveyden edistäminen tapahtuu työpaikalla monella tasolla ja kohteena on koko henkilöstö, yksittäiset työntekijät ja työympäristö. Terveyden edistämisen tavoitteet tulevat työpaikan omista tarpeista ja työterveyshuollon havaitsemista

16 12 asioista. Terveyden edistäminen edellyttää työntekijän omakohtaista käsitystä terveydestään sekä halua edistää omaa terveyttään. Terveyden edistämiseksi tarvitaan tietoa, voimavaroja ja taitoa. Työterveyshoitajan tulee kannustaa ja lisätä työntekijöiden valmiuksia oman terveytensä huolehtimiseen. ( Kanerva ym. 1998, ) Työterveyshoitajan työssä otetaan huomioon ihmisen kokonaisuus ja liitetään se työhön ja työympäristöön. Terveys tulee esille monella tavalla, eikä se ole välttämättä riippuvainen suoraan työkykyyn. Jokainen ihminen kokee oman terveytensä eri tavalla. Terveyteen kuuluu psyykkinen-, fyysinen- ja sosiaalinen hyvinvointi. Eri teoriat määrittelevät terveyden tasapainona ja voimavarana, diagnoosien tai sairauksien puuttumisena. Terveys kuvataan jatkumona, jossa on positiivinen ja negatiivinen ulottuvuus. Positiivinen kuvataan sairauksien puuttumisena, terveytenä ja negatiivinen kuvaa sairauksia. Myös eri kulttuureilla on merkitystä terveyden määrittelyyn. (Kanerva ym. 1998, ) Työterveyshoitajan yhtenä tehtävänä on selvittää työstä ja työpaikan olosuhteista johtuvia terveyttä uhkaavia vaaroja ja haittoja sekä antaa työntekijöille riittävästi tietoa työssä ja työpaikan olosuhteissa esiintyvistä terveyden vaaroista, työkyvyn ylläpitämisestä sekä terveyttä edistävistä tekijöistä. Työterveyshoitajan tulee myös selvittää työntekijän henkilökohtaiset edellytykset häntä työhön sijoittaessa. Hänen tulee järjestää terveystarkastuksia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä sekä järjestää määräajoin terveystarkastuksia, kun on perusteltua aihetta epäillä työn aiheuttavan terveydellisiä vaaroja. Työterveyshoitajan tulee myös seurata vian, vamman tai sairauden vuoksi vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymistä ja osallistua ensiavun järjestämiseen työpaikoilla. (Sirola ym. 1998, ) Toteuttaessaan hyvää työterveyshuoltoa työterveyshoitajan tulee antaa tietoa työntekijöille ja työnantajalle työssä ilmenevistä terveyttä haittaavista tai vaaraa aiheuttavista fyysisistä, psyykkisistä, kemiallisista tai fysikaalisista vaaroista. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu myös antaa suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tietojen antaminen ja ohjaus sekä terveyden edistäminen kohdentuvat yksilön työkyvyn ja yhteisön omaehtoiseen parantamiseen. ( Kanerva ym. 1998, 37.)

17 13 Työterveyshoitajan tehtävät työpaikan ympäristökysymyksissä voivat olla moninaiset. Hänellä on mahdollisuus toimia monenlaisissa rooleissa esim. tiedottajana, tukijana, katalysaattorina tai seurantatiimin jäsenenä. Työterveyshoitaja voi olla kontaktissa yksilöiden kautta koko henkilöstöön tai suoraan johtoon. Hän voi toimia eri asiantuntijoiden kassa sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöiden kanssa. (Kanerva ym. 1998, ) Työterveyshoitajan työmenetelmiä sisäilmaongelmia kartoitettaessa Seuraavaksi on käsitelty joitakin työterveyshoitajan työmenetelmiä, joilla katsotaan olevan merkitystä työpaikan sisäilmaongelmia kartoitettaessa. Niihin kuuluvat työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, sairaanhoito ja työyhteisötyö Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvitys on terveydenhoitajan työn perustana. Sen tarkoituksena on antaa selvitys terveyttä uhkaavista ja vahvistavista tekijöistä työpaikalla. Terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat työn kuormitus, työssä käytettävät aineet, työmenetelmät, työtilat, sosiaalinen työyhteisö sekä näiden muutokset. ( Kanerva ym. 1998, 106.) Työpaikkaselvitys tehdään yhteistyössä muiden asiantuntijaryhmien edustajien kanssa joihin kuuluvat työntekijä, työnantaja, työsuojeluhenkilökunta sekä työterveyshuollon ammattihenkilöt. Työpaikkaselvityksen tekemiseen käytetään haastatteluja, havainointia, videokuvausta ja mittauksia. Työpaikkaselvityksen tekemiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä esim. työterveysyksikön omia selvityslomakkeita tai KUVA- menetelmää (työn kuormitus ja vaaratekijät). Osaselvityksessä kartoitetaan keskeiset työpaikan kuormitustekijät joihin kuuluvat työpaikan fysikaaliset tekijät (melu, valaistus, lämpötila, veto, kosteus), kemialliset ja biologiset tekijät ( pöly, huurut, kaasut, homeet, sienet) sekä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Lisäksi työpaikkaselvityksen tarkastelun kohteena ovat tapaturmatekijät, suojaimet, ensiapu ja

18 14 työpaikan yleinen siisteys. Työpaikkaselvitys on pohjana suunniteltaessa työpaikan työterveyshuollon toimintaa. (Sirola ym. 1998, ) Terveystarkastukset Työpaikkaselvityksen pohjalta määritellään työpaikkakohtaiset terveystarkastustarpeet. Terveystarkastukset ovat työterveyshoitajan ennaltaehkäisevän yksilötyön tärkeimpiä toimintoja. Tavoitteena terveystarkastuksella on työntekijän terveydentilan seuranta. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä terveystarkastuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä mahdolliset ammattitaudit ja sairaudet. Terveystarkastusten avulla pystytään seuraamaan säännöllisesti työntekijän altistumista fyysisille, psyykkisille, biologisille ja kemiallisille altisteille. Yhtenä tavoitteena on ohjata ja opastaa työntekijää työskentelemään siten, että hän oppisi itse suojautumaan työn altisteilta ja pitäisi aktiivisesti yllä työ- ja toimintakykyään, käyttäisi asianmukaisia suojaimia ja pyrkisi poistamaan ylimääräiset altistuslähteet. (Kanerva ym. 1998, 60. ) Terveystarkastuksista osa on määritelty pakollisiksi lainsäädännössä. Niitä ovat esim. työhöntulotarkastus ja määräaikaiset terveystarkastukset. Työhöntulotarkastuksen tarkoituksena on selvittää työntekijän terveysriskit arvioitaessa työntekijän sopivuutta kyseiseen työhön. Työterveyshoitaja selvittää yhdessä työntekijän kanssa työn terveysriskit. Tarkoituksena on tunnistaa ne henkilöt jotka eivät kykene suoriutumaan terveytensä vuoksi kyseisestä työstä tai tarvitsevat erityistä tukea selviytyäkseen työstä. (Kanerva ym. 1998, 62. ) Määräaikaiset terveystarkastukset on tarkoitettu työntekijöille jotka työskentelevät sellaisessa työssä, jossa on joko erityinen tai ilmeinen sairastumisen vaara. Työpaikkaselvitys on pohjana arvioitaessa määräaikaistarkastusten tarpeellisuutta. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia töitä ovat esim. kemialliset altistetyöt, ionisoiva säteilytyö, orgaanisia pölyjä käsittelevä työ ymv. (Kanerva ym. 1998, )

19 Sairaanhoito Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työnantajan on mahdollista järjestää myös sairaanhoitopalveluja työntekijöilleen. Vaikka työterveyshoitaja toteuttaisikin työssään vain lakisääteistä työterveyshuoltoa, hänen asiakkainaan on kuitenkin vajaakuntoisia työntekijöitä ja silloin työterveyshoitaja toimii myös konsulttina sairaanhoidon osalta. (Kanerva ym. 1998, ) Yhteistyö työterveyslääkärin kanssa sairaanhoidon osalta on hyvin tärkeää. Varsinkin työhön liittyvien oireiden ja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tulee olla selkeät toimintakäytännöt. Samoin kun työterveyshoitajan tiedot ovat ajan tasalla työperäisistä sairauksista ja oireista, hän pystyy ohjaamaan asiakkaan ajoissa työterveyslääkärille ja sitä kautta mahdolliseen jatkohoitoon. Hyvä yhteistyö sairaanhoitoasioissa koko työterveystiimin välillä lisää asiakkaiden turhia käyntejä ja lisää luottamusta työterveyshuollon toimintaa kohtaan. (Kanerva ym. 1998, ) Työyhteisötyö Työterveyshoitajan työn tavoitteena työyhteisötyössä on työntekijöiden hyvinvointi ja terveys. Työyhteisötyö on myös vuorovaikutuksen luomista työyhteisöihin ja luottamuksen kasvattamista työterveyshuoltoon. (Kanerva ym. 1998, 99. ) Työyhteisötyö sisältää esimerkiksi jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyviä sisältöjä. Työntekijän on helpompi lähestyä työterveyshoitajaa kun näitä asioita on käsitelty jo ennen ongelmien tai kriisien ilmaantumista. Työpaikan tilanteesta saadaan kuva erilaisilla mittauksilla esim. työstressikysely. Niiden avulla pystytään kartoittamaan työntekijöiden voimavaroja, jotka kertovat työpaikan tilanteesta enemmän kuin pelkät talouteen liittyvät luvut. (Kanerva ym. 1998, 99. )

20 16 Työterveyshoitaja voi toimia työyhteisötyössä niin työpaikan asiantuntijana ja ongelmanratkaisijana kuin hoitajana ja auttajana. Tietynlainen rohkeus toimia aloitteentekijänä ja katalysaattorina on eduksi työterveyshoitajan työssä, sillä usein työpaikalla ilmenevissä ongelmissa työterveyshoitaja on henkilö, jonka puoleen uskalletaan ensimmäiseksi kääntyä. ( Kanerva ym. 1998, 99. ) 3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta ja sen tarkoituksena on löytää tai paljastaa tosiasioita. Lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 1997, ) Kvalitatiiviselle tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun kohteena ja aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja. Näissä on tarkoituksena, että tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Aineiston hankinnan keinoina käytetään erilaisia haastatteluja esim. teemahaastattelu ja ryhmähaastattelu, sekä erilaisia dokumentteja. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksella (Hirsjärvi ym. 1997, ). Kvalitatiivinen tutkimus ei välttämättä merkitse läheistä kontaktia tutkittaviin, tutkija voi olla joko lähellä tai etäällä tutkittaviaan. (Hirsjärvi ym. 1997, 190.) Tutkimuksen tavoitteena on saada uusia näkökulmia työterveyshoitajan työhön liittyvistä sisäilmaongelmista, joiden avulla työterveyshoitajat voisivat kehittää omaa työtään.

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA Hanna Hämäläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tekijä: Henno Maire Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy Julkaisupaikka

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA Hinkula Kaija sairaanhoitaja (AMK) Jurva Tiina sosionomi (AMK) Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

VAIHDEVUOSI-IKÄISET NAISET INTERNETIN KESKUSTELURYHMÄSSÄ - Vaihdevuosien oireista ja ongelmista selviytymien ja sosiaalinen tuki

VAIHDEVUOSI-IKÄISET NAISET INTERNETIN KESKUSTELURYHMÄSSÄ - Vaihdevuosien oireista ja ongelmista selviytymien ja sosiaalinen tuki VAIHDEVUOSI-IKÄISET NAISET INTERNETIN KESKUSTELURYHMÄSSÄ - Vaihdevuosien oireista ja ongelmista selviytymien ja sosiaalinen tuki Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA Pakkohan se on joskus. Selviydyn kyllä. Hämäläinen Anne-Mari ja Piilonen Jaana Opinnäytetyö, syksy 2006 Hoitotyön koulutusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Mari Aaltonen Toukokuu 2007 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot