Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta 1441/ /2014 KH 156 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Aloite : Lappeenrannassa on sisäilmaongelma monessa kaupungin ja yksityisten omistamassa kiinteistöissä. Useat ongelmat johtuvat korjaus- ja uudisrakentamisen puutteellisesta valvonnasta, sekä uusien rakennusten käyttöönoton seuraamisesta. Uusi rakennus tarvitsee intensiivistä seuraamista useamman vuoden esimerkiksi ilmastoinnin osalta. Tällä hetkellä kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat usein, koska osaamisessa on puutteita. Pelkkä keskustelu ja surkuttelu eivät asiaa paranna. Lappeenranta tarvitsee sisäilma-asiantuntijan viran. Virkaan valittavan henkilön tehtäväkenttään tulisi yhteistyön kehittäminen eri palvelualueiden, sisäilmatyöryhmän, terveystarkastajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa sekä kuntoarvioiden ja tutkimusten suunnittelu ja toteutus kunnassa. Osa työstä olisi myös sisäilmatutkimusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä ulkopuolisten tutkijoiden kanssa sekä sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaustöiden valvonta ja niissä toteutettujen menetelmien dokumentointi ja tallennus sekä jälkiseuranta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan lausunto : SEUYMPLA 8 Valmistelija/lisätiedot Terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine, p Konsernihallinto pyytää lausuntoa Jari Nallin ym päivättyyn valtuustoaloitteeseen sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta (Dnro 1441/ /2014). Valtuustoaloite ja

2 lausuntopyyntö ovat esityslistan oheismateriaalina. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan Lappeenrannan kaupungille perustettavan sisäilma-asiantuntijan viran. Viran sisältöön kuuluisi aloitteen mukaan yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä sekä kuntoarvioiden ja -tutkimusten suunnittelu ja toteutus. Lisäksi tehtävään kuuluisi ehdotuksen mukaan sisäilmatutkimusten suunnittelu ja toteutus sekä kohteiden korjaustöiden valvonta, dokumentointi ja jälkiseuranta. Tiedonkulku ja kontaktien luonti on sisäilmaongelmaisen kohteen ongelmien menestyksekkäässä ratkaisussa merkittävässä roolissa: Tiiviin verkoston luominen eri sidosryhmien välillä nopeuttaa ja helpottaa kohteen asian etenemistä. Sisäilmaongelmaisen kohteen verkostossa voi olla esimerkiksi terveydensuojelu-, rakennusvalvonta- ja työsuojeluviranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, kohteen omistaja, kohteen vuokraaja/toiminnanharjoittaja, kiinteistönhuoltaja, selvityksen tekijä/tutkija/suunnittelija, kosteusmittaaja, näytteidenottaja, ilmanvaihdon asiantuntija, korjaushankkeen suunnittelija ja urakoitsija. Jokaisen asianmukaisen tehtävien hoidon edellytyksenä on saumaton tiedonkulku. Lausunto Kaupungin omien kiinteistöjen osalta sisäilma-asiantuntija soveltuisi kontaktien ja tiedonkulun ohjaavaksi koordinaattoriksi. Hän voisi toimia kohteen suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, käyttäjien ja viranomaisten välisenä kontaktina. Laajemmin sisäilma-asiantuntija voisi toimia rakennusterveysasiantuntijana, jolla on vahva osaaminen sekä rakennustekniikasta että rakennusterveydestä. Erityisesti osaamista tarvitaan sisäilmaongelmaisten kohteiden - sekä julkisten rakennusten että asuntojen- korjausrakentamisen arviointiin: korjaustavan valintaan sekä korjauksen onnistumisen jälkiarviointiin. Varsinaisten kuntoarvioiden ja -tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen on runsaasti käytettävissä sertifikaatin suorittaneita ulkopuolisia asiantuntijoita, joten tätä tehtävää ei liene kustannustehokasta sisällyttää ko. viran/toimenhaltijan tehtäviin. Huomioitavaa on, että viranomaistyössä käytettävä toimivalta on sidottu aina ko. lainsäädännössä määritellylle viranomaiselle. Tämä toimivalta on tapauksesta riippuen terveydensuojelu-, rakennusvalvonta- ja/tai työsuojeluviranomaisella. Rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) ja terveydensuojeluviranomaisen velvollisuudesta säädetään

3 terveydensuojelulaissa (763/1994). Kiinteistön terveellisestä ja turvallisesta kunnossapidosta vastaa aina kiinteistön omistaja. (Roine) Yj Ympla Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta antaa ylläolevan lausunnon Jari Nallin ym päivättyyn valtuustoaloitteeseen. Hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Päivi Savilammen lausunto : Kaupunginvaltuutettu Jari Nalli ym. ovat valtuustoaloitteessaan esittäneet sisäilma -asiantuntijan viran perustamisesta Lappeenrannan kaupungille. Pyydettynä lausuntona totean kunnioittaen seuraavaa. Sisäilman laatu on aiheuttanut pulmia kaupungin toimintayksiköissä. Asia ja sen merkitys terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on tiedostettu ja sen eteen on tehty myös paljon toimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on ollut sisäilmatyöryhmän perustaminen. Työryhmä on toiminut kaupungilla jo useiden vuosien ajan. Sisäilmatyöryhmässä on edustus työterveyshuollosta, tilakeskuksesta, kouluterveydestä, siivouspalveluista, työsuojelusta sekä ympäristöterveydenhuollosta. Henkilöstöä työryhmässä edustaa työsuojeluvaltuutettu. Työryhmän tehtävänä on ehkäistä kaupungin kiinteistöissä ilmi tulevia sisäilmaongelmia ja mikäli tällaisia ongelmia ilmenee, tehdä toimenpiteitä niiden poistamiseksi. sisäilmatyöryhmän toimialaan kuuluvat kaikki kaupungin omistamat kiinteistöt. Sisäilmatyöryhmä tekee ja tilaa selvityksiä ja tarkastuksia sekä sopii niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä ja niiden seurannasta. Näitä ovat muun muassa erilaiset selvitykset ja kyselyt (oirekysely jne.), ilmanvaihdon tarkastukset ja puhdistukset, erilaiset mittaukset, suursiivoukset ja talotekniset korjaukset. Sisäilmatyöryhmä ottaa kantaa myös mahdollisiin väistötiloihin, mikäli kiinteistössä esille tulleita ongelmia ei muutoin saada ratkaistua. Työryhmä antaa niin ikään alaansa liittyviä ohjeita ja suosituksia. Sisäilmatyöryhmän kokoukset pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa. Työryhmän puheenjohtajana toimii tilakeskuksen edustaja. Jokainen työryhmän jäsen vastaa asioiden etenemisestä omassa rootelissaan.

4 Sisäilmatyöryhmä on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi, jossa eri alojen sisäilmaan liittyvää osaamista on voitu yhdistää. Olennaisinta asiassa onkin sisäilmaongelmiin liittyvän osaamisen säilyttäminen ja lisääminen kaupungin organisaatiossa yleisesti. Hyvä sisäilma on monen tekijän summa. Tästä syystä on tärkeää, että esimerkiksi nyt vireillä olevissa tilakeskuksen uudistuksissa sisäilma-asioiden hoito otetaan huomioon ja sille varataan riittävät resurssit. On huolehdittava, että sisäilmatyöryhmä voi jatkaa työskentelyään ainakin nykyisessä laajuudessa. Tärkeä osa asiaan liittyvää osaamista on myös se, että toimialoilla pystytään toimimaan ajoissa ja oikein, jos sisäilmaan liittyvää ongelmaa epäillään. Yksi esimerkki tämän osaamisen varmistamisesta on järjestettävä henkilöstökoulutus "Kiinteistönhuollon tehtävät kosteusvaurioiden torjunnassa". Teknisen henkilöstön lisäksi koulutukseen odotetaan myös työyksikköjen esimiehiä. Aiheeseen liittyvää koulutusta on tulevaisuudessa tulossa lisää. Koulutuksen sisällön suunnittelussa on sisäilmatyöryhmällä ollut tärkeä rooli. Rakennuslautakunnan lausunto : RAKLA 17 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh Konsernihallinto pyytää lausuntoa Jari Nallin ym. valtuustoaloitteeseen sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta. Valtuustoaloite ja pyyntö ovat esityslistan oheismateriaalina. Valtuustoaloitteessa esitetään Lappeenrannan kaupungille perustettavaksi sisäilma-asiantuntijan virkaa. Viran haltijan työtehtäviin kuuluisi yhteistyönkehittäminen eri palvelualojen, sisäilmatyöryhmän, terveystarkastajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa. Tehtäviin kuuluisi myös kuntoarvioiden ja tutkimusten suunnittelu ja toteutus kunnassa. Osana työtä olisi myös sisäilmatutkimusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä ulkopuolisten tutkijoiden kanssa sekä sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaustöiden valvonta ja niissä toteutettujen menetelmien dokumentointi ja tallennus sekä jälkiseuranta. Rakennustarkastajan luonnos lausunnoksi vireillä olevasta valtuustoaloitteesta:

5 Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluuu viranomaistehtävät, joita ovat ohjaus, lupapäätökset ja viranomaisvalvonta. Aloitteessa esitetyt sisäilma-asiantuntian tehtävät eivät ole viranomaistehtäviä vaan joita rakennusvalvontaviranomainen edellytää rakennuttajan tai rakennuksen omistajan hoitamaan ja hankkimaan tarvittavat lausunnot ja suunnitelmat, jotka suunnittelijat ja lausunnon antajat vahvistavat. Lisäksi vastuukysymykset nousevat merkittävään rooliin aloitteen mukaisista valinnoista päätettäessä. Yleensä korjaustyöt edellyttävät toimenpidelupaa tai rakennuslupaa, joka kunkin tapauksen yhteydessä erikseen harkitaan. Myös vastuuhenkilöt erikseen hyväksytetään rakennusvalvonnassa ja tarkastusasiakirjat arkistoidaan toteutusasiakirjoihin. Muiden hankkeeseen liittyvien dokumenttien tallentaminen ja tarkastusasiakirjojen arkistointi ja seuranta kuuluu rakennuksen omistajalle. Rakennusvalvonnan viranomaistehtäviin kuuluu rakennuttajan ohjeistaminen. Erikoisosaamisalueen sisäilma-asiantuntijan rooli rakennusvalvonnan tehtäväkentässä on sisällytetty LVI-tarkastusinsinöörin virkatehtäviin. Rakennuslautakunta katsoo, että aloitteen mukaiset sisäilma-asiantuntijan tehtävät eivät ole viranomaistehtäviä vaan kuuluvat rakennuttajan ja rakennusten omistajien MRL 119 huolehtimisvelvollisuuden mukaiseen vastuualueeseen ja MRL 166 velvoitteeseen pitää huolta rakennuksen kunnossapidosta. (Päivi Salminen) Rt Rakla Rakennuslautakunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn luonnoksen mukaisen lausunnon valtuutettu Jari Nallin ym. valtuustoaloitteeseen. Keskustelun aikana Jari Nalli esitti Sami Behmin kannattamana, että rakennuslautakunnan lausuntoon lisätään: "Rakennuslautakunta katsoo, että aloitteen mukaiset sisäilma-asiantuntijan tehtävät tulee sisällyttää perustettavan viran tehtäväkuvaukseen (soveltuvin osin)." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat rakennustarkastajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jari Nallin Sami Behmin kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä seitsemän (7) rakennuslautakunnan jäsentä (Arminen, Kaijansinkko, Laukas,

6 Manninen, Suutarinen, Nieminen, Niiranen) äänestivät JAA ja kaksi (2) rakennuslautakunnan jäsentä (Nalli, Behm) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi rakennuslautakunnan hyväksyneen rakennustarkastajan esityksen. Teknisen lautakunnan lausunto : TEKLA 97 Valmistelija/lisätiedot Tekninen johtaja Jussi Salo, puh Oheismateriaalina Jari Nallin ym. valtuustoaloite. Konsernihallinto pyytää lausuntoa Jari Nallin ym päivättyyn valtuustoaloitteeseen sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan Lappeenrannan kaupungille perustettavan sisäilma-asiantuntijan viran. "Virkaan valittavan henkilön tehtäväkenttään tulisi yhteistyön kehittäminen eri palvelualueiden, sisäilmatyöryhmän, terveystarkastajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöiden kanssa sekä kuntoarvioiden ja -tutkimusten suunnittelu ja toteutus kunnassa. Osa työtä olisi myös sisäilmatutkimusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä ulkopuolisten tutkijoiden kanssa sekä sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaustöiden valvonta ja niissä toteutettujan menetelmien dokumentointi ja tallennus sekä jälkiseuranta." Lausunto Kaupunginjohtaja on päätöksellään nimennyt sisäilmatyöryhmän, jonka kokoonpano on seuraava: rakennuttajainsinööri, tilakeskus, puheenjohtaja kunnossapitopäällikkö, tilakeskus työterveyslääkäri, Etelä-Karjalan työkunto Oy osastonhoitaja, Eksote, oppilashuollon tehtävät perhepalvelupäällikkö vs. Eksote, perhepalvelut suunnittelija, SaTu, puhtauspalvelut turvallisuuspäällikkö, kaupunginkanslia työsuojeluvaltuutettu, Lappeenrannan kaupunki terveystarkastaja, Lappeenrannan seudullinen ympäristötoimi, ympäristöterveyden huolto

7 Tilakeskuksen sisäilma-asioissa toimiva henkilöstö on kouluttautunut käsittelemään esille tulevia sisäilmaongelmia. Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri toimii sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana ja kunnossapitopäällikkö ryhmän jäsenenä ja asiantuntijana. Uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa on käytettävissä tarvittaessa paikallisia rakennusterveysasiantuntijoita. Tilakeskus edellyttää käytettäväksi huputusta rakennuttamissaan kohteissa aina kun rakenteet ovat alttiita kastumaan. Rakennus- ja rakennesuunnittelussa tilakeskuksessa on riittävä asiantuntemus ehkäistä sellaisten riskirakenneratkuisujen toteutumista, joista saattaa seurata sisäilmaongelmia. Vesieristetyön saa tehdä ainoastaan VTT:n märkätilasertifikaatin omaava henkilö tai riittävän kokemuksen omaava ammattimies, jolla on tuotekohtainen asennussertifiointi. Tilakeskus edellyttää kosteuseristyksiä tekeviltä henkilöiltä kosteuseristäjän sertifikaatin esittämistä ennen työsuoritukseen ryhtymistä. Lappeenrannan kaupungin omistamissa rakennuksissa havaitut kosteusvauriot ovat syntyneet useiden vuosikymmenien kuluessa. Riskirakennukset on kartoitettu ja niiden peruskorjaukset on suunniteltu vuoteen 2028 saakka. Monen ongelmaisen rakennuksen osalta sisäilma ongelmat tulevat poistumaan investointiohjelman toteutuessa. Teknisen toimen näkemyksen mukaan kaupungin rakennusten sisäilma-asioiden ehkäisemisesksi eikä uusien syntymiseksi nähdä tarvetta perustaa erityistä sisäilma-asiantuntijan virkaa. Tj Tekla Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn mukaisen lausunnon valtuutettu Jari Nallin ym. valtuustoaloitteeseen. Hyväksyttiin. (JW) Kj Merkitään aloite ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja todetaan niiden perusteella, että aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta enempään. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta. Perustelu valtuustoaloitteesta:

Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta. Perustelu valtuustoaloitteesta: Kaupunginhallitus 30 27.01.2014 Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta 750/012/2012 KH 30 Aloite 26.11.2012: "Aloite perustuu siihen että missään tapauksessa Kesämäen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys 1 Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys Johdanto Selvityshanke liittyy valtioneuvoston käynnistämään Kosteus- ja hometalkoot - toimenpideohjelmaan. Hankkeen taustalla

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT... 2 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 4.12.2012. Eduskunnan tarkastusvaliokunta

Lausunto 1 (7) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat 4.12.2012. Eduskunnan tarkastusvaliokunta Lausunto 1 (7) Eduskunnan tarkastusvaliokunta RAKENNUSTEN KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNAN JULKAISU 1/2012 Suomen Kiinteistöliitosta Yleistä tutkimuksesta Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 15.12.2014 liite nro 7 (1/21) 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Yhteistyötoimikunta 09.12.2014 Liite nro 1 TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Terve Talo vai sutta ja sekundaa. Sisäilmapaja5 12. - 13.11.2013. Jorma Säteri. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Terve Talo vai sutta ja sekundaa. Sisäilmapaja5 12. - 13.11.2013. Jorma Säteri. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on uunituore maakunnan käsittävä ympäristöterveydenhuollon yksikkö, jonka toiminta muodostuu kahdesta vastuualueesta; terveysvalvonta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Työterveyslaitos: Katja Tähtinen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Sari Rautio-Laine & Marjut Reiman Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vahanen Oy Tilaajan

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot