Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden"

Transkriptio

1 HP Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden selvityksestä Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke

2 Sisällys Johdanto Taustatiedot Tulokset Kaarina Kemiönsaari Parainen Raisio Turku Yhteenveto Liitteet

3 Johdanto Johdanto Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke. Selvitys alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveista Kaarinassa, Kemiönsaarella, Paraisilla, Raisiossa ja Turussa. Hankekunnissa päätettiin toteuttaa kysely lapsiperheille heidän toiveista ja tarpeista koskien kunnan sekä kolmannen sektorin tarjoamia palveluita. Kysely laadittiin Tampereen lasten ja perheiden taloa koskenutta kyselyä hyödyntäen, alueelliset seikat sekä nykyisten palvelujen kehitystarpeet huomioon ottaen. Näin kyselystä muodostui laajempi kokonaisuus. Kyselyn tarkoituksena oli sekä saada suoraan tietoa kohderyhmältä, että tarjota perheille mahdollisuus osallistua heitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Vastauksia on mahdollista tarkastella myös asiakaspalautteena. Kysely toteutettiin sähköisesti Digium -ohjelmalla ja sitä varten luotiin QR-koodi mobiililaitteella vastaamisen helpottamiseksi. Vastausaika oli Kysely laadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Se sisälsi suljetut monivalintakysymykset: Mitä näistä kunnan palveluista toivoisit lisää? ja Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuudessa olevan saatavilla?. Lisäksi oli kaksi avointa kysymystä Mihin nykyisin tarjolla oleviin palveluihin olet ollut tyytyväinen? ja Mitä parannettavaa tai kehitettävää tämän hetkisissä palveluissa mielestäsi on?. Lopuksi vastaajalla oli mahdollisuus jättää yhteystietonsa niin kutsuttua asiakastietopankkia varten. Pääasiallisena jakelukanavana kyselyssä toimivat neuvolat, joissa terveydenhoitaja antoi asiakkaalle saatekirjeen, joka sisälsi reitin kyselyyn kaupunkien kotisivuilla sekä QRkoodin. Saatekirjeitä jaettiin myös kuntien perhetaloille ja linkkiä kyselyyn levitettiin laajasti sosiaalisessa mediassa (etenkin Facebookissa, mutta myös Raision kaupungin Twitter-tilillä) ja muuten sähköisesti esimerkiksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan uutiskirjeessä. Kyselyn viimeisellä viikolla lähetettiin vielä muistutusviestejä kyselyyn vastaami- 3

4 sesta. Vastaajat Vastaajia koskevat taustatiedot Vastaajia kertyi neljän viikon aikana yhteensä 428, joista 104 Kaarinasta, 48 Kemiönsaarelta, 31 Paraisilta, 77 Raisiosta ja 168 Turusta. Suurin vastaajamäärä tuli oletetusti Turusta, hankekunnista suurimmasta. Sen sijaan Kemiönsaarelta tuli jonkin verran enemmän vastauksia kuin suuremmasta naapurikunnastaan Paraisilta. Asuinkuntasi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kaarina ,30% 2. Kemiönsaari 48 11,21% 3. Parainen 31 7,24% 4. Raisio 77 17,99% 5. Turku ,25% Yhteensä % Taulukko 1. Vastaajien asuinkunnat (n = 428) Vastaajista selkeä enemmistö eli 86 % oli äitejä. Isiä oli 11 % ja muita vastaajia 2 %. Muihin vastaajiin kuului kaksi isovanhempaa, trans-vanhempi, äitipuoli, tuleva äiti ja kaupungin työntekijä. Suomea äidinkielenään puhui vastaajista 83 % ja ruotsia 16 %. Muut kielet (1 %) piti sisällään venäjän, kurdin ja englannin. Kysymykseen elämäntilanteesta oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, jos esimerkiksi vastaaja sattui sekä opiskelemaan että työskentelemään. Enemmistö vastaajista eli 62 % oli työssäkäyviä, 52 % työskenteli kokopäiväisesti ja 10 % osa-aikaisesti. Kotona lasta hoiti 26 % vastaajista, joista 13 % oli äitiys- tai isyyslomalla, 11 % vanhempainlomalla ja 2 % oli vakituisesti kotona lapsen/lasten kanssa. Vastaajista työttömiä oli 4 % ja opiskelijoita 9 %. Vastausvaihtoehtoon Jokin muu, mikä (6 %) oli vastattu muun muassa hoitova- 4

5 paalla tai osittaisella hoitovapaalla (n = 8) ja yrittäjyys (n = 5), mikä osoitti että nämä vaihtoehdot olisi ollut hyvä olla erikseen. Muita elämäntilanteita olivat eläkkeellä olo, Olen parhaillaan Vastaus toisen lapsen syntymän odottelu, omaishoitajuus, vuorotteluvapaa ja pitkäaikainen sairasloma. Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kokopäivätyössä ,35% 2. osa-aikatyössä 44 10,33% 3. työtön 15 3,52% 4. opiskelija 37 8,69% 5. äitiys/isyyslomalla 55 12,91% 6. vanhempainlomalla 48 11,27% 7. kotona, vakituisesti 9 2,11% 8. Jokin muu, mikä 24 5,63% Taulukko 2. Elämäntilanne Lapsiluvun moodi oli kaksi lasta (48 %). Yksilapsisia perheitä oli 34 %, kolmilapsisia perheitä oli 13 % ja tätä enemmän lapsia sisältäviä perheitä oli 6 %. Suurimmalla osalla vastaajien perheistä oli iältään 0-3 -vuotiaita lapsia (65 %) vuotiaita lapsia oli 48 %:lla ja 33 %:lla perheistä oli yli seitsemän -vuotiaita lapsia. Kysymykseen alle kouluikäisten lasten hoitomuodoista oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, jos esimerkiksi lapsi oli sekä kotona että kerhossa. Päivänsä suurin osa (53 %) lapsista vietti kokopäivähoidossa. Kotona lasta/lapsia hoiti 32 % perheistä. Muut vaihtoehdot kattoivat 28 % lapsista siten, että osapäivähoidossa oli 18 %, avoimen varhaiskasvatuksen piirissä oli 4 % ja kerhossa (seurakunnan tai muun tahon järjestämässä) oli 6 % lapsista. 5

6 Alle kouluikäiset lapset ovat Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kokopäivähoidossa ,16% 2. osapäivähoidossa 71 17,97% avoimessa varhaiskasvatuksessa kerhossa (seurakunnan tms.) 14 3,54% 25 6,33% 5. kotona ,15% Taulukko 3. Lasten hoitomuodot 2 Tulokset Prosentit on pyöristetty lähimpiin kokonaislukuihin ja suluissa on vertailun vuoksi kaikkien vastaajien vastaava prosenttiluku. Vastausten luokittelun ja ryhmittelyn lisäksi tuloksissa on nostettu esiin yksittäisiä vastaajien mielipiteitä ja kommentteja, jotta kuntalaisten äänet eivät peity kokonaan tilastotietojen alle. Vähäisesti mainintoja saaneet asiat ja ehdotukset voivat olla erityisen painavia ja ajatuksia herättäviä, tai ne voivat olla pieniä ja helposti toteutettavissa olevia. Kaikki tuloksissa esitellyt asiat perustuvat kyselyn vastauksiin, eikä ulkopuolisia lähteitä ole käytetty. Raportti on luonteeltaan selvitys, joten tulkinta jää lukijan vastuulle. 2.1 Tulokset Kaarinan osalta Kaarina Kaarinalaisista vastaajista (n =104) äitejä oli 88 % ja isiä 11 % eli sukupuolijakauma vastasi hyvin koko otosta. Äidinkieli oli painottunut suomeen, sillä suomea äidinkielenään puhui 96 %. Kokopäivätyössä oli 45 % vastaajista, kun koko otoksen vastaava luku oli 52 %. Sen sijaan 20 % vastaajista oli vanhempainvapaalla, joka ylitti selvästi koko otoksen 11 %. Lapsiluku oli kaksi 46 %:lla (48 %) ja yksi 37 %:lla (34 %) kaarinalaisista vastaajista, enemmän kuin kaksi lasta oli 18 %:lla (19 %) perheistä. Lastenhoito kaarinalaisissa vastaajaperheissä on järjestetty siten, että 50 % (53 %) alle kouluikäisistä lapsista on kokopäivähoidossa ja 44 % (32 %) kotona. Osapäivähoitoa käyttää vain 10 % (18 %) vastaajaperheistä, kun kerhoissa käy puolestaan 11 % (6 %). 6

7 Mitä nykyisiä palveluita Kaarinassa toivotaan lisää? Liikunta- ja kulttuuripalvelut nousivat selkeästi suosituimmiksi vastausvaihtoehdoiksi, kun kysyttiin mitä kaarinalaiset toivoisivat lisää kunnan palveluista. Neuvolapalveluita lisää toivoi 17 vastaajaa eli 17 % vastaajista ja sosiaalityönpalveluita ja tietoa niistä, toivoi 15 vastaajaa eli 15 % vastaajista. Päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut ja Kelan palvelut keräsivät tässä kyselyssä vähiten kannatusta, mutta jokunen vastaaja toivoi niitäkin lisää. Kulttuuripalveluita ja tietoa niistä toivoi 77 kaarinalaista vastaajaa, siis 78 % kaarinalaisista vastaajista. Avoimissa vastauksissa erityisesti konsertit ja musiikkitapahtumat (12 mainintaa) sekä teatteri, näytelmät ja nukketeatteri (10 mainintaa) olivat suosittuja toiveita. Lisätoiveena oli, että ne olisivat erityisesti lapsille suunnattuja, eivätkä ne saisi olla pelottavia. Fröbelin palikoita ja Mimmejä ehdotettiin sopiviksi esiintyjiksi. Kolme vastaajaa toivoi ihan mitä tahansa tapahtumia lisää Kaarinaan lapsille ja kaksi vastaajaa toivoi lisää kursseja ja kerhoja. Kirjasto sai useita mainintoja: uusi kirjasto olisi tervetullut (nyt tulee lähdettyä Turkuun), kirjastoon laaja valikoima lastenkirjoja, hyvän mielen satuja ja tietokirjoja lapsille. Kirjastoa pidettiin myös ihanana asiana ja toivottiin, että Piikkiön kirjasto säilyisi. Kirjastoihin ehdotettiin järjestettäväksi satutunteja ja elokuvanäytöksiä. Muutama vastaaja toivoi musiikkileikkikoulua ja eräs erityisesti musiikkileikkikoulua Littoisiin. Yksittäisiä mainintoja saivat kädentaitojen opastus, luonto ja retkeily, historia, tanssia taaperoille ja Sirkusunionin perhesirkustelu. Interaktiivista kulttuuria, taidepajoja ja sellaista toimintaa, jossa lapset pääsisivät itse tekemään, toivottiin myös muutaman kerran. Vapaamuotoisuus korostui useassa vastauksessa ja tapahtumien puitteilta toivottiinkin näitä asioita: ei sitoutumista, edullista tai ilmaista, koko perhe mukana, keskeinen sijainti (torilla tai liikuntahallissa esimerkiksi) ja myös alle kolmivuotiaille sopivaa toimintaa. Kolmessa vastauksessa mainittiin erikseen, että tapahtumista olisi syytä tiedottaa enemmän ja parantaa tiedonkulkua. Viisi vastaajaa toivoi, että tapahtumia järjestettäisiin enemmän iltaisin ja viikonloppuisin, jotta työs- 7

8 säkäyvätkin pääsisivät osallistumaan. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Länsi-Suomen lasten, nuorten ja Liikuntapalveluita ja tietoa niistä toivoi 81 Kaarinalaista vastaajaa eli 82 % vastaajista. Kysytyimmiksi yksittäisiksi liikuntapalveluiksi nousivat koko perheen liikuntatapahtumat (5 mainintaa), uimakoulut (4 mainintaa), lajiesittelykurssit (3 mainintaa) ja tanssi. Liikuntatapahtumilta toivottiin muihin lapsiperheisiin tutustumista, ulkoilua ja leikkimielisyyttä (esim. pihaolympialaisia). Ehdotettiin, että tapahtumia voisi järjestää sekä alueellisesti, että koko kaupungin lapsiperheille. Uimakouluja tulisi vastaajien mukaan olla enemmän, sillä nykyisin ne täyttyvät liian nopeasti. Myös esikoululaisille haluttiin oma uimakouluryhmä. Lajiesittelykurssilta toivottiin, että mukana voisivat olla sekä vanhemmat, että lapset ja joka kerta tutustuttaisiin uusiin lajeihin ja esiteltäisiin tapoja liikkua. Tanssia toivottiin sekä 1-3-vuotiaille, että 4-6-vuotiaille. Lasten liikuntakerhoja lisää omaan kuntaan toivoi kolme vastaajaa ja että pienille lapsille olisi muutakin kuin vauvajumppaa. Liikuntapalveluita olisi vastaajien mukaan oltava tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin, muttei kuitenkaan liian aikaisin viikonloppuaamuina. Palveluiden tulisi olla niin edullisia, että pienituloisillakin olisi mahdollisuus osallistua ilman, että perheen talous kärsisi. Tietoja alueen seurojen ja yhdistysten toiminnasta kaivattiin keskitetysti kaupungin sivuille. Muutama vastaaja toivoi liikuntaa luontoon tutustumisen merkeissä: luontoretkiä, lähialueisiin tutustumista (mahdollisesti myös historian yhdistämistä) ja leikin avulla luonnossa liikkumisen opettelua (mihin saa koskea/ mitä saa syödä). Yksittäisiä mainintoja keräsivät puistojen kunnostaminen, oma jäähallivuoro alle kouluikäisille luistelun opettelua varten ja lisäksi lajitoiveina olivat voimistelu sekä jumppa. Erityisesti pienille lapsille järjestettyä liikuntaa toivoi pari vastaajaa. Monessa vastauksessa korostui koko perheen mahdollisuus osallistua toimintaan, erityisesti vanhempilapsijumppaa (sekä äiti-lapsi, että isä-lapsi) toivottiin ihan pienille kuten 0-3 -vuotiaille, mutta myös 4-6-vuotiaille. Sen lisäksi, että haluttiin vanhemmille ja lapsille yhteisiä liikuntaharrastuksia, esitettiin myös toive sellaisesta järjestelystä, että vanhemmat voisivat harrastaa omaa lajiaan ja lapsille olisi samanaikaisesti järjestettyä liikuntaa. 8

9 Vertailuryhmä: Kaarina Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Mitä näistä kunnan palveluista toivoisit lisää? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus 1. Neuvolapalveluita Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 17,17% 18,43% 2. Työvoimapalveluita ja tietoa niistä ,09% 7,83% 3. Sosiaalityön palveluita ja tietoa niistä ,15% 14,90% 4. Mielenterveyspalveluita ja tietoa niistä ,08% 10,10% 5. Päihdepalveluita ja tietoa niistä ,02% 2,78% Lastensuojeluun liitty- 6. viä palveluita ja neuvontaa, sekä tietoa ,11% 10,10% niistä 7. Kelan palveluita ja tietoa niistä ,08% 11,87% Lapsiperheille suunnattuja kulttuuripalve- 8. luita (esim. kirjasto, teatteri, konsertit) ja ,78% 70,45% tietoa niistä, minkälaisia palveluita? Lasten ja perheiden liikuntapalveluita ja 81 81,82% 9. tietoa niistä, minkälaisia ,01% palveluita? Taulukko 4. Mitä Kaarinalaiset perheet toivovat lisää? 9

10 Millaisia palveluita Kaarinassa toivotaan tulevaisuudessa? Eri-ikäisten lasten kerhot, avoimet perhekerhot ja lapsiparkit, sekä tieto näistä palveluista sai suurimman suosion tulevaisuudessa toivottavista palveluista, sillä jopa 75 % (70 %) vastaajista toivoi näitä. Lapsiperheille suunnattua ruokapaikkaa tai kahvilaa Kaarinaan toivoi 49 % (43 %) kyselyyn vastanneista ja yhteistä lapsiperheiden olohuonetta halusi myös 42 % (38 %) vastaajista. Muut listan vaihtoehdoista keräsivät myös kohtalaisia määriä kannatusta, lukuun ottamatta maahanmuuttajapalveluita ja neuvontaa niistä, jonka oli vain yksi Kaarinalainen valinnut. Neuvonta eroasioissa ja lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa ei saanut äänivyöryä, mutta vähäinenkin kannatus tämän luontoisissa asioissa on syytä ottaa huomioon. Muutkaan neuvontapalvelut eivät osoittautuneet niin suosituiksi kuin konkreettiset palvelut. Ainoastaan neuvonta siitä, mitä on lapsen normaalikehitys, sai 28 % (27 %) kannatuksen, mitä voi tässä yhteydessä pitää verrattain korkeana. 10 Tilapäinen lyhytaikainen lastenhoito keräsi suhteellisen suuren suosion myös Kaarinassa, nimittäin sitä toivoi 39 % (39 %) vastaajista. Tilanteet, joihin lastenhoitoa tarvittaisiin, vaihtelivat vastauksissa välttämättömistä arjen menoista selviämisestä vanhempien omaan aikaan ja harrastamiseen. Seitsemän vastaajaa ilmoitti haluavansa lastenhoitoa joko oman tai lapsen sairastumisen yhteydessä. Omat sairastumiset liittyivät joko hetkellisiin flunssa-/vatsatautitilanteisiin tai pidempikestoisiin tapauksiin uupumuksesta synnytyksenjälkeiseen masennukseen ja äkillisiin kriiseihin perheissä. Lapsen sairastumisen yhteydessä mainittiin koliikki ja diabetes, sillä niiden vuoksi vanhempien on herättävä myös öisin. Asioinnin ja kauppareissujen ajaksi hoitoapua mainitsi kaipaavansa myös seitsemän vastaajaa. Lääkärillä käymiseen puolestaan ilmoitti kolme vastaajaa toivovansa lastenhoitoapua. Siivouspäivät ja vanhempainillat mainittiin kumpainenkin kahdessa vastauksessa. Yksittäisiä mainintoja saivat kokoukset ja opiskeluaika. Näiden käytännössä pakollisten asioiden lisäksi hoitoapua toivottiin myös iltamenoihin ja juhliin (4 mainintaa), liikuntaan ja muuhun harrastamiseen (4 mainintaa) ja puolison kanssa yhteisen ajan viettämiseen (2 mainintaa). Mahdollisten tilanteiden nimeämisen lisäksi vastaajat pyysivät myös neuvontaa hoitajan hankkimismahdollisuuksista ja kaupungin yhteistyötä las-

11 tenhoitopalveluiden kanssa, jotta lapsille olisi helppoa ja turvallista etsiä luotettava hoitaja. Tavaksi, jolla lastenhoito olisi järjestetty, ehdotettiin MLL: n kaltaista palvelua. Kaarinassa MLL tarjoaakin lastenhoitopalvelua. Palvelun tarve vaihteli satunnaisista kerroista säännölliseen hoitoapuun jopa kerran viikossa. Kerralla hoitajaa tarvittiin vastausten mukaan parista tunnista kuuteen tuntiin. Eräs vastaaja ehdotti, että lastenhoitaja voisi esimerkiksi viedä lapset puistoon sillä välin kun vanhempi lepää. Perusteluksi lastenhoitoavun tarpeelle mainittiin parissa vastauksessa vanhempien jaksamisen tukeminen. Erityiseksi avuntarvitsija ryhmäksi nimettiin myös yksinhuoltajat (kaksi mainintaa). Etenkin ne yksinhuoltajat, joilla ei ole läheisten turvaverkkoa omasta takaa ja jotka käyvät töissä, ovat hyvin haavoittuvassa tilanteessa lastenhoidon suhteen. Lapsiperheiden palveluita saman katon alle halusi 19 % (17 %) vastanneista. Nämä palvelut voisivat sisältää vastaajien mukaan kaikkea mahdollista lapsiperheitä koskettavaa, myös erityispalveluita kuten psykologin ja terapeutin palveluita. Paikka voisi sijaita Kaarinan keskustassa parin vastaajan mukaan, mutta myös Piikkiöön toivottiin lapsiperheiden palveluita. Piispanlähteen tämän hetkistä järjestelyä kiiteltiin ja lisäksi sinne ehdotettiin toimivaa ja ajantasaista ilmoitustaulua. Palveluilta toivottiin myös helppoa saatavuutta silloin kun niitä tarvitsee, ja sitä että olisi yksi puhelinnumero mihin voisi soittaa neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa, ettei vain siirrettäisi eteenpäin. Neuvontaa ja palveluita erityyppisille perheille toivoi 15 % (17 %) kaarinalaisista vastaajista. Viisi vastaajaa oli toivonut erityisesti yksinhuoltajille tarkoitettua neuvontaa ja palveluita kuten tukea, kotiapua ja apua lastenhoidossa. Myös monikkoperheille ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille kaivattiin neuvontaa ja palveluita. Te lat tai teemaluennot verkossa eivät olleet kovin kysytty palvelu Kaarinassa, sillä niitä toivoi 10 % (13 %) vastanneista. Kolmessa vastauksessa ehdotettiin aiheeksi kasvatusta. Lisäksi mainittiin yhteisöllisyys, vanhemmuus, parisuhteen hoitaminen ja vuorovaikutustaidot. Yhtenä toiveena oli myös saada tietoa sisäilmasta ja kunnan rakennusten, 11

12 kuten koulujen ja päiväkotien kunnosta. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Länsi-Suomen lasten, nuorten ja Kaarinassa 9 % (9 %) vastaajista vastasi kohtaan Jotain muuta, mitä? Erityisesti toivottiin lastenhoitojärjestelyihin monipuolisuutta ja joustavuutta. Esimerkiksi päivähoitoon haluttaisiin tuntiperusteisuutta ja kotona hoidossa oleville isommille lapsille avointa päiväkotitoimintaa tai kerhoa. Neuvolaan kohdistui muutamia toiveita ja kritiikkiä. Arvosteltiin, että nykyisin neuvoloissa keskitytään liikaa odotusaikaan ja perhevalmennus vie liikaa kunnan resursseja, kun siitä ei ole kaikille perheille hyötyä. Sen sijaan neuvoloihin toivottiin lisää puhelinaikoja, myös perjantaille, sillä moneen asiaan voisi saada neuvoa jo puhelimitse. Neuvolan kautta lääkäriin pääsemisen haluttaisiin olevan myös nykyistä helpompaa ja neuvolasta toivottiin saatavaksi myös sairaslomatodistuksia. Vastauksissa toivottiin myös palveluneuvontaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen saralla ja lapsiperheille enemmän iltatoimintaa. Eräs vastaaja kritisoi myös, ettei voi etukäteen tietää mitä palvelua tulee tarvitsemaan ja totesi listauksen näin turhaksi. Edellä mainitut toiveet palveluiden joustavuudesta ja monipuolisuudesta kuitenkin osaltaan lienevät ratkaisuja tähän ongelmaan. Erilaisia vertaistukiryhmiä ja tietoa niistä toivoi Kaarinassa vain 8 % (14 %) vastaajista. Sopivaksi ryhmäksi mainittiin esimerkiksi ekologiseen elämäntapaan ja luomu-asioihin liittyvä ryhmä ja juuri Kaarinaan muuttaneille perheille ryhmä. Myös hitaasti kehittyville lapsille ja kehitysvammaisten sisaruksille pari vastaajaa ehdotti vertaistukiryhmiä. Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuudessa olevan saatavilla? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Ryhmäneuvolapalveluita (esim. 2- vuotiaiden lasten ryhmäneuvola, 1. jossa tarjolla vertaistukea ja tietoa perheitä puhuttavista aiheista, kuten kasvatuksesta, ,58% 30,42% lapsen käytöksestä ja rajojen asettamisesta) 2. Eri-ikäisten lasten kerhoja, avoimia perhekerhoja ja lapsiparkkeja, sekä tietoa näistä palveluista ,00% 69,83% Yhteistä lapsiperheiden olohuonet- 3. ta (tila, jossa mahdollisuus viettää aikaa ja kohdata toisia perheitä ,67% 38,15% vapaamuotoisesti) 4. Lapsiperheille suunnattua kahvilaa/ruokapaikkaa ,96% 42,89% 12

13 5. Neuvontaa ja tukea imetykseen ,54% 15,71% 6. Imetyshuoneita kunnan eri toimipisteissä ,46% 12,22% 7. Maahanmuuttajapalveluita ja neuvontaa niistä ,04% 3,99% 8. Neuvontaa eroasioissa ,17% 7,23% 9. Neuvontaa lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa ja tietoa niistä ,33% 9,98% 10. Talousneuvontaa ,42% 8,48% 11. Terveysneuvontaa ,38% 15,71% 12. Neuvontaa siitä, mitä on lapsen normaalikehitys ,13% 26,68% Neuvontaa lasten neuropsykiatri- 13. sissa pulmatilanteissa (esim. autismikirjot, dysfasia, ADHD, ,58% 15,46% ADD, Touretten oireyhtymä) 14. Neuvontaa pitkäaikaissairauksista ja vammaispalveluista ,38% 9,73% 15. Asiointiapua (esim. lomakkeiden täyttöä, verkkopalveluiden käyttöä) ,42% 10,47% Neuvontaa ja palveluita eri tyyp- 16. pisille perheille (esim. uusperheet, yksinhuoltajat, sateenkaariperheet, monikulttuuriset perheet), ,58% 17,21% millaisille perheille? 17. Lapsiperheen palvelut saman katon alla tai alueellisesti, jos niin mitä sinne toivoisit? ,75% 16,71% Erilaisia vertais- ja tukiryhmiä ja 18. tietoa niistä (esim. samassa elämäntilanteessa oleville perheille, erityistä tukea tarvitseville ,33% 14,21% perheille), minkälaisia? 19. Tilapäistä lyhytaikaista lastenhoitoa ja jos toivoisit, niin minkälaisiin tilanteisiin? ,54% 38,65% 20. Te toja tai teemaluentoja verkossa, jos niin millaisista aiheista? ,42% 13,47% 21. Jotain muuta, mitä? ,38% 8,73% 13 Taulukko 5. Tulevaisuuden palvelut Kaarinassa

14 Mitä palvelukanavia Kaarinassa toivotaan? Kysymykseen Millä tavoin toivoisit saavasi palvelua? oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Henkilökohtaista tapaamista arvostettiin palvelun muodoista eniten, sillä 68 % (68 %) vastaajista toivoi sitä. Sähköiset palvelut (sähköposti, chat, julkinen verkkoneuvonta ja sosiaalinen media) olivat myös vastaajien suosiossa, niitä valittiin yhteensä 121 kertaa Kaarinassa. Perinteinen sähköposti oli näistä muodoista suosituin, vastaajista 51 % (52 %) valitsi sen. Sosiaalista mediaa ei sen sijaan tämän selvityksen perusteella voi pitää Kaarinassa mitenkään erityisen suosittuna palvelumuotona, sillä sitä toivoi vain 8 % vastaajista. Facebook sai kuitenkin neljä mainintaa ja eräs toivoi jopa erillistä foorumia, jossa kuntalaisia voitaisiin palvella. Joku muu tapa, mikä? valittiin ainoastaan kerran. Vastaaja toivoi esitteitä ja ilmoitustauluja esimerkiksi yhteispalvelupisteeseen. Millä tavoin toivoisit saavasi palvelua? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Henkilökohtainen tapaaminen ,00% 67,65% 2. Ryhmäneuvonta ,00% 23,28% 3. Puhelimitse ,00% 36,52% 4. Sähköpostitse ,00% 51,96% 5. Chatilla/Onlineneuvonta ,00% 22,06% Julkinen verkkoneuvonta (muilla asiakkailla 6. mahdollisuus lukea anonyymeja kysymyk ,00% 41,67% siä ja asiantuntijan antamia vastauksia) 7. Sosiaalisessa mediassa, missä? ,00% 13,24% 8. Jollain muulla tavalla, 1 1,00% 14

15 millä? 9 2,21% Taulukko 6. Toivotut palvelukanavat Kaarinassa Mihin palveluihin Kaarinassa ollaan tyytyväisiä? Avoin kysymys nykyisistä palveluista, joihin kaarinalaiset ovat tyytyväisiä, kirvoitti paljon vastauksia (56 kpl). Seitsemässä vastauksessa kiiteltiin Kaarinan kunnan palveluita ja toimintaa yleisesti: peruspalvelut toimivat ja Kaarinaan asuinkaupunkina voi olla tyytyväinen esimerkiksi siksi, että kunta säästää ja kuluttaa oikeissa asioissa. Muuten vastauksissa korostui monipuolisesti erilaiset palvelut, etenkin neuvolapalvelut saivat osakseen suorastaan ylistystä. Neuvolapalveluita koskevia mainintoja oli yhteensä 36 ja niihin sisältyi sekä äitiys- että lapsineuvolat. Kiitosta keräsi perustoiminnan lisäksi erityiset palvelut kuten psykologille ja puheterapeutille pääseminen, vieläpä nopeasti. Muutamaa neuvolaa kehuttiin vielä erikseen. Neuvolaan pääsemistä pidettiin helppona ja käyntikertoja pääsääntöisesti tarpeeksi tiheinä, tosin 10kk neuvolaa toivottiin vielä lisäksi. Perhevalmennuksen (4 mainintaa) konseptiin Kaarinassa oltiin tyytyväisiä. Sitä kiiteltiin pitkäkestoisuudesta sekä tuen, vertaistuen ja tiedon tarjoamisesta. Päivähoitoa pidettiin myös hyvänä (10 mainintaa). Päiväkotien lisäksi myös perhepäivähoitajat mainittiin parissa vastauksessa. Yksittäisiä päiväkoteja mainittiin myös nimeltä kiitoksissa. Päivähoitoon toivottiin kuitenkin joustavuutta. Muut terveyspalvelut hammashoidosta, rokotuksiin ja laboratoriopalveluihin keräsivät tyytyväisiä mainintoja 6 kappaleen verran. Muista kunnan palveluista kehuja saivat KELA:n palvelut (2 mainintaa), Kaarinan kaupunkilisä kotihoidon tukeen (2 mainintaa) ja työvoimapalvelut. Perhetalo Oskariinan palvelut mainittiin 13 vastauksessa. Toimintaa pidettiin erinomaisena, varsinkin taaperokerhoa ja musiikkileikkikoulua arvostettiin. Aikatauluja tosin moitittiin liikaa aamupäiviä painottaviksi, ja tilat (etenkin ilmastointi) kaipaisivat erään vastaajan mukaan kohennusta. Kerhot ylipäänsä mainittiin neljä kertaa, mutta palvelun tarjoajaa näistä vastauksista ei pystynyt erittelemään. Olettaa voi, että vastaajat olivat tyytyväisiä kerhojen olemassaoloon ja niiden sisältöihin. Vastaajat Kaarinassa olivat tyytyväisiä myös MLL:n toimintaan (6 mainintaa) ja seurakunnan lapsityöhön (2 mainintaa). 15

16 Työntekijöiden asennetta lapsiin ja perheisiin kiiteltiin. Puistoja ja toimintaa puistoissa kuvailtiin hyviksi ja paljon käytetyiksi palveluiksi (7 mainintaa), mutta muisteltiin myös, että ennen toiminta olisi ollut vielä parempaa. Kirjastoja ja erityisesti niiden palveluita lapsille kehuttiin jopa upeiksi (8 mainintaa). Kulttuuri- ja liikuntapalveluita todettiin olevan sopivasti (4 mainintaa) ja Lasten lystikkään kerrottiin olevan kiva tapahtuma. Myös urheiluseurojen toimintaa, vauvauintia ja kaupungin pyöräteitä arvostettiin. Kehittämistarpeet Kaarinassa Vastaajilla oli runsaasti kehittämisideoita (53 kpl) ja näkökulmia nykyisten palveluiden parantamiseen. Palvelut, joissa oli parantamisen varaa, hajautuivat laajemmalle alueelle kun tyytyväisyyttä herättäneet palvelut. Muutama osa-alue sai selvästi enemmän mainintoja, mutta pääasiassa tarpeet parannuksiin kumpusivat yksittäisistä kokemuksista. Nämä kokemukset saattoivat kuitenkin olla siinä mielessä sidoksissa toisiinsa, että ne liittyivät esimerkiksi päivähoitopalveluihin tai harrastustoimintaan. Ensiksikin tapahtumia lapsille toivoi neljä vastaajaa. Niitä saisi vastausten perusteella mielellään olla lisää ja ne voisivat olla ilmaisia ja sisältää kulttuuria tai ulkoliikuntaa. Päivähoitoon liittyen tuli paljon vastauksia. Avointa päiväkotitoimintaa (4 mainintaa) toivottiin, sillä kotona hoidossa olevien lasten vanhempien voi olla hankalaa hoitaa asioita aina lasten kanssa ja tilapäiselle hoidolle on tarvetta. Lisäksi huomautettiin, ettei avointa päivähoitoa tai kerhotoimintaa voi jättää pelkästään seurakunnan järjestettäväksi, vaan kunnallakin tulisi olla tarjontaa. Yleisesti kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia toivottiin lisää ja myös esimerkiksi ulkoiluleikkikouluja ja liikuntaleikkikouluja. Kotihoitoon liittyen kotihoidon tuen Kaarina-lisää ei haluttaisi poistettavan (2 mainintaa), vaan mielellään lisättävän entiselle tasolle. Päivähoidon päivystysajoilta toivottiin, että lapselle löytyisi hoitopaikka omalta alueelta tai ainakin kohtuullisen välimatkan päästä siten, että sinne pääsisi julkisilla kulkuvälineillä mutkattomasti. Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan päivähoidon järjestelyä kuvailtiin sietämättömän vaikeaksi ja toivottiin helpotusta tähän. Päiväkotitoimintaan ehdotettiin lisättäväksi myös luovuutta ja monipuolisuutta. 16

17 Lapsille ja perheille suunnatun toiminnan ajankohdat ja paikat vaativat vastaajien mielestä kehittämistä: iltaisin ja iltapäivisin ei löydy tarpeeksi aktiviteetteja lapsiperheille. Varsinkin pienten lasten ryhmäliikuntaa kaivattaisiin muutaman vastaajan mielestä iltaaikaan. Illoille toivottiin myös kerhoja, musiikkikerhoja ja äitivauva-jumppia. Osalla perheistä toiveet iltaharrastuksista liittyvät työaikatauluihin, mutta myös kotona olevien lasten perheillä voi olla sellainen päivärytmi, etteivät aamupäivät sovi muuten kuin oman jaksamisen ja yöunien kustannuksella. Toimintaa ja ylipäänsä palveluja olisi suotavaa olla saatavilla enemmän muuallakin kuin Kaarinan keskustassa. Perhetalo Oskariinan tiloja moitittiin erityisesti sisäilman laadun osalta. Tulevaisuuden mahdollisissa palveluissa oli listattu lapsiperheiden yhteinen olohuone, jota 42 % kaarinalaisista vastaajista toivoikin. Se näkyi myös avoimissa vastauksissa, sillä seitsemän vastaajaa oli maininnut tarpeesta paikkaan, jonne voisi mennä eri-ikäisten lasten kanssa puuhailemaan ja kohtaamaan toisia perheitä. Etenkin kotihoidossa olevien lasten perheille olisi tarpeellista päästä välillä jonnekin. Tällainen paikka lisäisi erään vastaajan mukaan lapsiperheiden mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Se olisi myös omiaan toimimaan paikkana vertaistuelle, jota myös vastauksissa kaivattiin. Siihen liittyen huomautettiin, että kun perhevalmennusta on vain esikoisen odottajille, Kaarinaan myöhemmin muuttaneet ovat huonommassa asemassa vertaistuen kannalta. Toivottiin esimerkiksi verkkofoorumia, jossa lapsiperheet voisivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Siellä voisi myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja saada tukea sekä neuvontaa arjen haasteista selviytymiseen. 17 Neuvoloilta ja sosiaalipalveluilta toivottiin parempia valmiuksia kohdata erilaisia perheitä ja kohdella asiakkaita yksilöllisemmin. Henkilökunnalta kaivattiin myös kokeneisuutta ja sitä, että suhde samaan työntekijään jatkuisi pitkään. Esimerkiksi että neuvolanhoitaja pysyisi samana vauva-ajan jälkeen, kun tulisi kasvatuksellisia kysymyksiä. Ennaltaehkäisyä pidettiin erityisen tärkeänä kun kyseessä ovat pienten lasten perheet (3 mainintaa) ja toivottiin, että kynnys olisi tarpeeksi matala esimerkiksi mielenterveyspalveluihin hakeutumiseen ja pääsyyn. Mielenterveyspalveluita ja tukitoimia tulisi olla saatavilla kaikenlaisille perheille. Varsinkin, jos perheen tukiverkosto on heikko, perhe voi joutua ahdinkoon

18 äkillisissä kriisitilanteissa kuten sairastumisissa. Neuvoloihin ehdotettiin koottavaksi tukihenkilöporukka vapaaehtoisista vertaisista, jotka voisivat tarjota tukea esimerkiksi syömisongelmissa ja lapsen hitaassa kehityksessä. Terveydenhoitajat voisivat näin yhdistää perheitä, jotka kamppailevat (tai ovat kamppailleet) samojen ongelmien parissa. Imetystukea kaivattiin myös nykyistä enemmän. Toisaalta joitain palveluita (ei nimetty mitä) pidettiin myös turhina osalle perheistä ja uskottiin vapaavalinnaisuuden tuovan säästöjä. Lisää resursseja toivottiin monille palveluille, kuten puistotoimintaan ja päivähoitoon. Puistotoiminnan kehittäminen nähtiin myös yhdeksi parantamisen paikaksi, sillä esimerkiksi nykyisin ohjelmaa pidettiin liian tiukasti rajattuna ja aikataulutettuna. Lisäksi puistotoimintaa haluttaisiin Littoisiin. Lisäresursseja kaivattiin myös jonojen vähentämiseksi esimerkiksi terveyspalveluissa ja päivähoidossa, niin että esimerkiksi hammashoitoon olisi mahdollisuus päästä useammin, ja että päivähoitopaikkoja olisi enemmän. Nyt eräs vastaaja totesi joutuvansa käyttämään yksityisiä lääkäripalveluita, kun kunnalle on niin hankala päästä. Välttämättömiin palveluihin, kuten terveyspalveluihin, panostamisen lisäksi vastaajat pyysivät huomioimaan muitakin hyvinvointiin liittyviä osa-alueita. Virkistystä tarjoaisi esimerkiksi Littoisten järvi, joka pitäisi hoitaa kuntoon. Liikuntaryhmiäkin voisi olla lisää, joko kunnan tarjoamana tai että kunta kannustaisi järjestöjä siihen. Etenkin vauvauintia ja ohjattua vesiliikuntaa taaperoille, jotka nykyisin ovat väliinputoajia vesiliikuntatarjonnassa. Viisi vastaajaa mainitsi suoraan, että tiedottamista pitäisi olla lisää ja muutamasta muusta vastauksesta kävi selväksi, etteivät vastaajat vain tienneet kaikista kunnan palveluista. Palveluita pidettiin muun muassa liian pirstaloituneina ja sekavina sekä toivottiin, että jalkautumista lasten ja perheiden pariin tapahtuisi enemmän. Palveluohjaus kuului myös toivomuslistalle, sillä parille vastaajalle oli epäselvää mihin ohjautua missäkin tilanteessa ja kuka on oikea henkilö auttamaan. Etenkin varhaiskasvatuksen palveluilta toivottiin enemmän tiedotusta, esimerkiksi päivähoitoon hakeutuminen ja päivähoidossa aloittaminen koettiin epäselvästi tiedotetuiksi. Tieto viralliselta taholta edesauttaisi erään vastaajan mukaan vähentämään kauhutarinoita hirvittävistä jonoista ja täysin toivomusten 18 vastaisista päivähoitopaikoista. Palvelua ruotsinkielellä toivottiin myös ja tietoa harras-

Perheiden saaman tuen kartoitus

Perheiden saaman tuen kartoitus Perheiden saaman tuen kartoitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Auta Lasta ry Koonti: Mervi Väisänen ja Tuomo Mulari, Auta Lasta ry 18.6.2015 Sisällysluettelo Yhteenveto: diat 3-4 Perheiden kokemukset

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Mies- ja isätyön kartoitus Pohjois-Karjalassa -projektin loppuraportti Teksti ja kuvat: TOPI LINJAMA 2014 topi.linjama@pelastakaalapset.fi Pelastakaa

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT?

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? Sanna Savolainen LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? - Asiakaslähtöinen varhaiskasvatuspalveluiden arviointi Oulun kaupungissa 2007 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot