Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden"

Transkriptio

1 HP Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden selvityksestä Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke

2 Sisällys Johdanto Taustatiedot Tulokset Kaarina Kemiönsaari Parainen Raisio Turku Yhteenveto Liitteet

3 Johdanto Johdanto Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke. Selvitys alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveista Kaarinassa, Kemiönsaarella, Paraisilla, Raisiossa ja Turussa. Hankekunnissa päätettiin toteuttaa kysely lapsiperheille heidän toiveista ja tarpeista koskien kunnan sekä kolmannen sektorin tarjoamia palveluita. Kysely laadittiin Tampereen lasten ja perheiden taloa koskenutta kyselyä hyödyntäen, alueelliset seikat sekä nykyisten palvelujen kehitystarpeet huomioon ottaen. Näin kyselystä muodostui laajempi kokonaisuus. Kyselyn tarkoituksena oli sekä saada suoraan tietoa kohderyhmältä, että tarjota perheille mahdollisuus osallistua heitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Vastauksia on mahdollista tarkastella myös asiakaspalautteena. Kysely toteutettiin sähköisesti Digium -ohjelmalla ja sitä varten luotiin QR-koodi mobiililaitteella vastaamisen helpottamiseksi. Vastausaika oli Kysely laadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Se sisälsi suljetut monivalintakysymykset: Mitä näistä kunnan palveluista toivoisit lisää? ja Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuudessa olevan saatavilla?. Lisäksi oli kaksi avointa kysymystä Mihin nykyisin tarjolla oleviin palveluihin olet ollut tyytyväinen? ja Mitä parannettavaa tai kehitettävää tämän hetkisissä palveluissa mielestäsi on?. Lopuksi vastaajalla oli mahdollisuus jättää yhteystietonsa niin kutsuttua asiakastietopankkia varten. Pääasiallisena jakelukanavana kyselyssä toimivat neuvolat, joissa terveydenhoitaja antoi asiakkaalle saatekirjeen, joka sisälsi reitin kyselyyn kaupunkien kotisivuilla sekä QRkoodin. Saatekirjeitä jaettiin myös kuntien perhetaloille ja linkkiä kyselyyn levitettiin laajasti sosiaalisessa mediassa (etenkin Facebookissa, mutta myös Raision kaupungin Twitter-tilillä) ja muuten sähköisesti esimerkiksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan uutiskirjeessä. Kyselyn viimeisellä viikolla lähetettiin vielä muistutusviestejä kyselyyn vastaami- 3

4 sesta. Vastaajat Vastaajia koskevat taustatiedot Vastaajia kertyi neljän viikon aikana yhteensä 428, joista 104 Kaarinasta, 48 Kemiönsaarelta, 31 Paraisilta, 77 Raisiosta ja 168 Turusta. Suurin vastaajamäärä tuli oletetusti Turusta, hankekunnista suurimmasta. Sen sijaan Kemiönsaarelta tuli jonkin verran enemmän vastauksia kuin suuremmasta naapurikunnastaan Paraisilta. Asuinkuntasi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kaarina ,30% 2. Kemiönsaari 48 11,21% 3. Parainen 31 7,24% 4. Raisio 77 17,99% 5. Turku ,25% Yhteensä % Taulukko 1. Vastaajien asuinkunnat (n = 428) Vastaajista selkeä enemmistö eli 86 % oli äitejä. Isiä oli 11 % ja muita vastaajia 2 %. Muihin vastaajiin kuului kaksi isovanhempaa, trans-vanhempi, äitipuoli, tuleva äiti ja kaupungin työntekijä. Suomea äidinkielenään puhui vastaajista 83 % ja ruotsia 16 %. Muut kielet (1 %) piti sisällään venäjän, kurdin ja englannin. Kysymykseen elämäntilanteesta oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, jos esimerkiksi vastaaja sattui sekä opiskelemaan että työskentelemään. Enemmistö vastaajista eli 62 % oli työssäkäyviä, 52 % työskenteli kokopäiväisesti ja 10 % osa-aikaisesti. Kotona lasta hoiti 26 % vastaajista, joista 13 % oli äitiys- tai isyyslomalla, 11 % vanhempainlomalla ja 2 % oli vakituisesti kotona lapsen/lasten kanssa. Vastaajista työttömiä oli 4 % ja opiskelijoita 9 %. Vastausvaihtoehtoon Jokin muu, mikä (6 %) oli vastattu muun muassa hoitova- 4

5 paalla tai osittaisella hoitovapaalla (n = 8) ja yrittäjyys (n = 5), mikä osoitti että nämä vaihtoehdot olisi ollut hyvä olla erikseen. Muita elämäntilanteita olivat eläkkeellä olo, Olen parhaillaan Vastaus toisen lapsen syntymän odottelu, omaishoitajuus, vuorotteluvapaa ja pitkäaikainen sairasloma. Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kokopäivätyössä ,35% 2. osa-aikatyössä 44 10,33% 3. työtön 15 3,52% 4. opiskelija 37 8,69% 5. äitiys/isyyslomalla 55 12,91% 6. vanhempainlomalla 48 11,27% 7. kotona, vakituisesti 9 2,11% 8. Jokin muu, mikä 24 5,63% Taulukko 2. Elämäntilanne Lapsiluvun moodi oli kaksi lasta (48 %). Yksilapsisia perheitä oli 34 %, kolmilapsisia perheitä oli 13 % ja tätä enemmän lapsia sisältäviä perheitä oli 6 %. Suurimmalla osalla vastaajien perheistä oli iältään 0-3 -vuotiaita lapsia (65 %) vuotiaita lapsia oli 48 %:lla ja 33 %:lla perheistä oli yli seitsemän -vuotiaita lapsia. Kysymykseen alle kouluikäisten lasten hoitomuodoista oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, jos esimerkiksi lapsi oli sekä kotona että kerhossa. Päivänsä suurin osa (53 %) lapsista vietti kokopäivähoidossa. Kotona lasta/lapsia hoiti 32 % perheistä. Muut vaihtoehdot kattoivat 28 % lapsista siten, että osapäivähoidossa oli 18 %, avoimen varhaiskasvatuksen piirissä oli 4 % ja kerhossa (seurakunnan tai muun tahon järjestämässä) oli 6 % lapsista. 5

6 Alle kouluikäiset lapset ovat Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kokopäivähoidossa ,16% 2. osapäivähoidossa 71 17,97% avoimessa varhaiskasvatuksessa kerhossa (seurakunnan tms.) 14 3,54% 25 6,33% 5. kotona ,15% Taulukko 3. Lasten hoitomuodot 2 Tulokset Prosentit on pyöristetty lähimpiin kokonaislukuihin ja suluissa on vertailun vuoksi kaikkien vastaajien vastaava prosenttiluku. Vastausten luokittelun ja ryhmittelyn lisäksi tuloksissa on nostettu esiin yksittäisiä vastaajien mielipiteitä ja kommentteja, jotta kuntalaisten äänet eivät peity kokonaan tilastotietojen alle. Vähäisesti mainintoja saaneet asiat ja ehdotukset voivat olla erityisen painavia ja ajatuksia herättäviä, tai ne voivat olla pieniä ja helposti toteutettavissa olevia. Kaikki tuloksissa esitellyt asiat perustuvat kyselyn vastauksiin, eikä ulkopuolisia lähteitä ole käytetty. Raportti on luonteeltaan selvitys, joten tulkinta jää lukijan vastuulle. 2.1 Tulokset Kaarinan osalta Kaarina Kaarinalaisista vastaajista (n =104) äitejä oli 88 % ja isiä 11 % eli sukupuolijakauma vastasi hyvin koko otosta. Äidinkieli oli painottunut suomeen, sillä suomea äidinkielenään puhui 96 %. Kokopäivätyössä oli 45 % vastaajista, kun koko otoksen vastaava luku oli 52 %. Sen sijaan 20 % vastaajista oli vanhempainvapaalla, joka ylitti selvästi koko otoksen 11 %. Lapsiluku oli kaksi 46 %:lla (48 %) ja yksi 37 %:lla (34 %) kaarinalaisista vastaajista, enemmän kuin kaksi lasta oli 18 %:lla (19 %) perheistä. Lastenhoito kaarinalaisissa vastaajaperheissä on järjestetty siten, että 50 % (53 %) alle kouluikäisistä lapsista on kokopäivähoidossa ja 44 % (32 %) kotona. Osapäivähoitoa käyttää vain 10 % (18 %) vastaajaperheistä, kun kerhoissa käy puolestaan 11 % (6 %). 6

7 Mitä nykyisiä palveluita Kaarinassa toivotaan lisää? Liikunta- ja kulttuuripalvelut nousivat selkeästi suosituimmiksi vastausvaihtoehdoiksi, kun kysyttiin mitä kaarinalaiset toivoisivat lisää kunnan palveluista. Neuvolapalveluita lisää toivoi 17 vastaajaa eli 17 % vastaajista ja sosiaalityönpalveluita ja tietoa niistä, toivoi 15 vastaajaa eli 15 % vastaajista. Päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut ja Kelan palvelut keräsivät tässä kyselyssä vähiten kannatusta, mutta jokunen vastaaja toivoi niitäkin lisää. Kulttuuripalveluita ja tietoa niistä toivoi 77 kaarinalaista vastaajaa, siis 78 % kaarinalaisista vastaajista. Avoimissa vastauksissa erityisesti konsertit ja musiikkitapahtumat (12 mainintaa) sekä teatteri, näytelmät ja nukketeatteri (10 mainintaa) olivat suosittuja toiveita. Lisätoiveena oli, että ne olisivat erityisesti lapsille suunnattuja, eivätkä ne saisi olla pelottavia. Fröbelin palikoita ja Mimmejä ehdotettiin sopiviksi esiintyjiksi. Kolme vastaajaa toivoi ihan mitä tahansa tapahtumia lisää Kaarinaan lapsille ja kaksi vastaajaa toivoi lisää kursseja ja kerhoja. Kirjasto sai useita mainintoja: uusi kirjasto olisi tervetullut (nyt tulee lähdettyä Turkuun), kirjastoon laaja valikoima lastenkirjoja, hyvän mielen satuja ja tietokirjoja lapsille. Kirjastoa pidettiin myös ihanana asiana ja toivottiin, että Piikkiön kirjasto säilyisi. Kirjastoihin ehdotettiin järjestettäväksi satutunteja ja elokuvanäytöksiä. Muutama vastaaja toivoi musiikkileikkikoulua ja eräs erityisesti musiikkileikkikoulua Littoisiin. Yksittäisiä mainintoja saivat kädentaitojen opastus, luonto ja retkeily, historia, tanssia taaperoille ja Sirkusunionin perhesirkustelu. Interaktiivista kulttuuria, taidepajoja ja sellaista toimintaa, jossa lapset pääsisivät itse tekemään, toivottiin myös muutaman kerran. Vapaamuotoisuus korostui useassa vastauksessa ja tapahtumien puitteilta toivottiinkin näitä asioita: ei sitoutumista, edullista tai ilmaista, koko perhe mukana, keskeinen sijainti (torilla tai liikuntahallissa esimerkiksi) ja myös alle kolmivuotiaille sopivaa toimintaa. Kolmessa vastauksessa mainittiin erikseen, että tapahtumista olisi syytä tiedottaa enemmän ja parantaa tiedonkulkua. Viisi vastaajaa toivoi, että tapahtumia järjestettäisiin enemmän iltaisin ja viikonloppuisin, jotta työs- 7

8 säkäyvätkin pääsisivät osallistumaan. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Länsi-Suomen lasten, nuorten ja Liikuntapalveluita ja tietoa niistä toivoi 81 Kaarinalaista vastaajaa eli 82 % vastaajista. Kysytyimmiksi yksittäisiksi liikuntapalveluiksi nousivat koko perheen liikuntatapahtumat (5 mainintaa), uimakoulut (4 mainintaa), lajiesittelykurssit (3 mainintaa) ja tanssi. Liikuntatapahtumilta toivottiin muihin lapsiperheisiin tutustumista, ulkoilua ja leikkimielisyyttä (esim. pihaolympialaisia). Ehdotettiin, että tapahtumia voisi järjestää sekä alueellisesti, että koko kaupungin lapsiperheille. Uimakouluja tulisi vastaajien mukaan olla enemmän, sillä nykyisin ne täyttyvät liian nopeasti. Myös esikoululaisille haluttiin oma uimakouluryhmä. Lajiesittelykurssilta toivottiin, että mukana voisivat olla sekä vanhemmat, että lapset ja joka kerta tutustuttaisiin uusiin lajeihin ja esiteltäisiin tapoja liikkua. Tanssia toivottiin sekä 1-3-vuotiaille, että 4-6-vuotiaille. Lasten liikuntakerhoja lisää omaan kuntaan toivoi kolme vastaajaa ja että pienille lapsille olisi muutakin kuin vauvajumppaa. Liikuntapalveluita olisi vastaajien mukaan oltava tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin, muttei kuitenkaan liian aikaisin viikonloppuaamuina. Palveluiden tulisi olla niin edullisia, että pienituloisillakin olisi mahdollisuus osallistua ilman, että perheen talous kärsisi. Tietoja alueen seurojen ja yhdistysten toiminnasta kaivattiin keskitetysti kaupungin sivuille. Muutama vastaaja toivoi liikuntaa luontoon tutustumisen merkeissä: luontoretkiä, lähialueisiin tutustumista (mahdollisesti myös historian yhdistämistä) ja leikin avulla luonnossa liikkumisen opettelua (mihin saa koskea/ mitä saa syödä). Yksittäisiä mainintoja keräsivät puistojen kunnostaminen, oma jäähallivuoro alle kouluikäisille luistelun opettelua varten ja lisäksi lajitoiveina olivat voimistelu sekä jumppa. Erityisesti pienille lapsille järjestettyä liikuntaa toivoi pari vastaajaa. Monessa vastauksessa korostui koko perheen mahdollisuus osallistua toimintaan, erityisesti vanhempilapsijumppaa (sekä äiti-lapsi, että isä-lapsi) toivottiin ihan pienille kuten 0-3 -vuotiaille, mutta myös 4-6-vuotiaille. Sen lisäksi, että haluttiin vanhemmille ja lapsille yhteisiä liikuntaharrastuksia, esitettiin myös toive sellaisesta järjestelystä, että vanhemmat voisivat harrastaa omaa lajiaan ja lapsille olisi samanaikaisesti järjestettyä liikuntaa. 8

9 Vertailuryhmä: Kaarina Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Mitä näistä kunnan palveluista toivoisit lisää? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus 1. Neuvolapalveluita Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 17,17% 18,43% 2. Työvoimapalveluita ja tietoa niistä ,09% 7,83% 3. Sosiaalityön palveluita ja tietoa niistä ,15% 14,90% 4. Mielenterveyspalveluita ja tietoa niistä ,08% 10,10% 5. Päihdepalveluita ja tietoa niistä ,02% 2,78% Lastensuojeluun liitty- 6. viä palveluita ja neuvontaa, sekä tietoa ,11% 10,10% niistä 7. Kelan palveluita ja tietoa niistä ,08% 11,87% Lapsiperheille suunnattuja kulttuuripalve- 8. luita (esim. kirjasto, teatteri, konsertit) ja ,78% 70,45% tietoa niistä, minkälaisia palveluita? Lasten ja perheiden liikuntapalveluita ja 81 81,82% 9. tietoa niistä, minkälaisia ,01% palveluita? Taulukko 4. Mitä Kaarinalaiset perheet toivovat lisää? 9

10 Millaisia palveluita Kaarinassa toivotaan tulevaisuudessa? Eri-ikäisten lasten kerhot, avoimet perhekerhot ja lapsiparkit, sekä tieto näistä palveluista sai suurimman suosion tulevaisuudessa toivottavista palveluista, sillä jopa 75 % (70 %) vastaajista toivoi näitä. Lapsiperheille suunnattua ruokapaikkaa tai kahvilaa Kaarinaan toivoi 49 % (43 %) kyselyyn vastanneista ja yhteistä lapsiperheiden olohuonetta halusi myös 42 % (38 %) vastaajista. Muut listan vaihtoehdoista keräsivät myös kohtalaisia määriä kannatusta, lukuun ottamatta maahanmuuttajapalveluita ja neuvontaa niistä, jonka oli vain yksi Kaarinalainen valinnut. Neuvonta eroasioissa ja lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa ei saanut äänivyöryä, mutta vähäinenkin kannatus tämän luontoisissa asioissa on syytä ottaa huomioon. Muutkaan neuvontapalvelut eivät osoittautuneet niin suosituiksi kuin konkreettiset palvelut. Ainoastaan neuvonta siitä, mitä on lapsen normaalikehitys, sai 28 % (27 %) kannatuksen, mitä voi tässä yhteydessä pitää verrattain korkeana. 10 Tilapäinen lyhytaikainen lastenhoito keräsi suhteellisen suuren suosion myös Kaarinassa, nimittäin sitä toivoi 39 % (39 %) vastaajista. Tilanteet, joihin lastenhoitoa tarvittaisiin, vaihtelivat vastauksissa välttämättömistä arjen menoista selviämisestä vanhempien omaan aikaan ja harrastamiseen. Seitsemän vastaajaa ilmoitti haluavansa lastenhoitoa joko oman tai lapsen sairastumisen yhteydessä. Omat sairastumiset liittyivät joko hetkellisiin flunssa-/vatsatautitilanteisiin tai pidempikestoisiin tapauksiin uupumuksesta synnytyksenjälkeiseen masennukseen ja äkillisiin kriiseihin perheissä. Lapsen sairastumisen yhteydessä mainittiin koliikki ja diabetes, sillä niiden vuoksi vanhempien on herättävä myös öisin. Asioinnin ja kauppareissujen ajaksi hoitoapua mainitsi kaipaavansa myös seitsemän vastaajaa. Lääkärillä käymiseen puolestaan ilmoitti kolme vastaajaa toivovansa lastenhoitoapua. Siivouspäivät ja vanhempainillat mainittiin kumpainenkin kahdessa vastauksessa. Yksittäisiä mainintoja saivat kokoukset ja opiskeluaika. Näiden käytännössä pakollisten asioiden lisäksi hoitoapua toivottiin myös iltamenoihin ja juhliin (4 mainintaa), liikuntaan ja muuhun harrastamiseen (4 mainintaa) ja puolison kanssa yhteisen ajan viettämiseen (2 mainintaa). Mahdollisten tilanteiden nimeämisen lisäksi vastaajat pyysivät myös neuvontaa hoitajan hankkimismahdollisuuksista ja kaupungin yhteistyötä las-

11 tenhoitopalveluiden kanssa, jotta lapsille olisi helppoa ja turvallista etsiä luotettava hoitaja. Tavaksi, jolla lastenhoito olisi järjestetty, ehdotettiin MLL: n kaltaista palvelua. Kaarinassa MLL tarjoaakin lastenhoitopalvelua. Palvelun tarve vaihteli satunnaisista kerroista säännölliseen hoitoapuun jopa kerran viikossa. Kerralla hoitajaa tarvittiin vastausten mukaan parista tunnista kuuteen tuntiin. Eräs vastaaja ehdotti, että lastenhoitaja voisi esimerkiksi viedä lapset puistoon sillä välin kun vanhempi lepää. Perusteluksi lastenhoitoavun tarpeelle mainittiin parissa vastauksessa vanhempien jaksamisen tukeminen. Erityiseksi avuntarvitsija ryhmäksi nimettiin myös yksinhuoltajat (kaksi mainintaa). Etenkin ne yksinhuoltajat, joilla ei ole läheisten turvaverkkoa omasta takaa ja jotka käyvät töissä, ovat hyvin haavoittuvassa tilanteessa lastenhoidon suhteen. Lapsiperheiden palveluita saman katon alle halusi 19 % (17 %) vastanneista. Nämä palvelut voisivat sisältää vastaajien mukaan kaikkea mahdollista lapsiperheitä koskettavaa, myös erityispalveluita kuten psykologin ja terapeutin palveluita. Paikka voisi sijaita Kaarinan keskustassa parin vastaajan mukaan, mutta myös Piikkiöön toivottiin lapsiperheiden palveluita. Piispanlähteen tämän hetkistä järjestelyä kiiteltiin ja lisäksi sinne ehdotettiin toimivaa ja ajantasaista ilmoitustaulua. Palveluilta toivottiin myös helppoa saatavuutta silloin kun niitä tarvitsee, ja sitä että olisi yksi puhelinnumero mihin voisi soittaa neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa, ettei vain siirrettäisi eteenpäin. Neuvontaa ja palveluita erityyppisille perheille toivoi 15 % (17 %) kaarinalaisista vastaajista. Viisi vastaajaa oli toivonut erityisesti yksinhuoltajille tarkoitettua neuvontaa ja palveluita kuten tukea, kotiapua ja apua lastenhoidossa. Myös monikkoperheille ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille kaivattiin neuvontaa ja palveluita. Te lat tai teemaluennot verkossa eivät olleet kovin kysytty palvelu Kaarinassa, sillä niitä toivoi 10 % (13 %) vastanneista. Kolmessa vastauksessa ehdotettiin aiheeksi kasvatusta. Lisäksi mainittiin yhteisöllisyys, vanhemmuus, parisuhteen hoitaminen ja vuorovaikutustaidot. Yhtenä toiveena oli myös saada tietoa sisäilmasta ja kunnan rakennusten, 11

12 kuten koulujen ja päiväkotien kunnosta. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Länsi-Suomen lasten, nuorten ja Kaarinassa 9 % (9 %) vastaajista vastasi kohtaan Jotain muuta, mitä? Erityisesti toivottiin lastenhoitojärjestelyihin monipuolisuutta ja joustavuutta. Esimerkiksi päivähoitoon haluttaisiin tuntiperusteisuutta ja kotona hoidossa oleville isommille lapsille avointa päiväkotitoimintaa tai kerhoa. Neuvolaan kohdistui muutamia toiveita ja kritiikkiä. Arvosteltiin, että nykyisin neuvoloissa keskitytään liikaa odotusaikaan ja perhevalmennus vie liikaa kunnan resursseja, kun siitä ei ole kaikille perheille hyötyä. Sen sijaan neuvoloihin toivottiin lisää puhelinaikoja, myös perjantaille, sillä moneen asiaan voisi saada neuvoa jo puhelimitse. Neuvolan kautta lääkäriin pääsemisen haluttaisiin olevan myös nykyistä helpompaa ja neuvolasta toivottiin saatavaksi myös sairaslomatodistuksia. Vastauksissa toivottiin myös palveluneuvontaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen saralla ja lapsiperheille enemmän iltatoimintaa. Eräs vastaaja kritisoi myös, ettei voi etukäteen tietää mitä palvelua tulee tarvitsemaan ja totesi listauksen näin turhaksi. Edellä mainitut toiveet palveluiden joustavuudesta ja monipuolisuudesta kuitenkin osaltaan lienevät ratkaisuja tähän ongelmaan. Erilaisia vertaistukiryhmiä ja tietoa niistä toivoi Kaarinassa vain 8 % (14 %) vastaajista. Sopivaksi ryhmäksi mainittiin esimerkiksi ekologiseen elämäntapaan ja luomu-asioihin liittyvä ryhmä ja juuri Kaarinaan muuttaneille perheille ryhmä. Myös hitaasti kehittyville lapsille ja kehitysvammaisten sisaruksille pari vastaajaa ehdotti vertaistukiryhmiä. Millaisia palveluita haluaisit tulevaisuudessa olevan saatavilla? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Ryhmäneuvolapalveluita (esim. 2- vuotiaiden lasten ryhmäneuvola, 1. jossa tarjolla vertaistukea ja tietoa perheitä puhuttavista aiheista, kuten kasvatuksesta, ,58% 30,42% lapsen käytöksestä ja rajojen asettamisesta) 2. Eri-ikäisten lasten kerhoja, avoimia perhekerhoja ja lapsiparkkeja, sekä tietoa näistä palveluista ,00% 69,83% Yhteistä lapsiperheiden olohuonet- 3. ta (tila, jossa mahdollisuus viettää aikaa ja kohdata toisia perheitä ,67% 38,15% vapaamuotoisesti) 4. Lapsiperheille suunnattua kahvilaa/ruokapaikkaa ,96% 42,89% 12

13 5. Neuvontaa ja tukea imetykseen ,54% 15,71% 6. Imetyshuoneita kunnan eri toimipisteissä ,46% 12,22% 7. Maahanmuuttajapalveluita ja neuvontaa niistä ,04% 3,99% 8. Neuvontaa eroasioissa ,17% 7,23% 9. Neuvontaa lasten huoltajuus- ja tapaamisasioissa ja tietoa niistä ,33% 9,98% 10. Talousneuvontaa ,42% 8,48% 11. Terveysneuvontaa ,38% 15,71% 12. Neuvontaa siitä, mitä on lapsen normaalikehitys ,13% 26,68% Neuvontaa lasten neuropsykiatri- 13. sissa pulmatilanteissa (esim. autismikirjot, dysfasia, ADHD, ,58% 15,46% ADD, Touretten oireyhtymä) 14. Neuvontaa pitkäaikaissairauksista ja vammaispalveluista ,38% 9,73% 15. Asiointiapua (esim. lomakkeiden täyttöä, verkkopalveluiden käyttöä) ,42% 10,47% Neuvontaa ja palveluita eri tyyp- 16. pisille perheille (esim. uusperheet, yksinhuoltajat, sateenkaariperheet, monikulttuuriset perheet), ,58% 17,21% millaisille perheille? 17. Lapsiperheen palvelut saman katon alla tai alueellisesti, jos niin mitä sinne toivoisit? ,75% 16,71% Erilaisia vertais- ja tukiryhmiä ja 18. tietoa niistä (esim. samassa elämäntilanteessa oleville perheille, erityistä tukea tarvitseville ,33% 14,21% perheille), minkälaisia? 19. Tilapäistä lyhytaikaista lastenhoitoa ja jos toivoisit, niin minkälaisiin tilanteisiin? ,54% 38,65% 20. Te toja tai teemaluentoja verkossa, jos niin millaisista aiheista? ,42% 13,47% 21. Jotain muuta, mitä? ,38% 8,73% 13 Taulukko 5. Tulevaisuuden palvelut Kaarinassa

14 Mitä palvelukanavia Kaarinassa toivotaan? Kysymykseen Millä tavoin toivoisit saavasi palvelua? oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Henkilökohtaista tapaamista arvostettiin palvelun muodoista eniten, sillä 68 % (68 %) vastaajista toivoi sitä. Sähköiset palvelut (sähköposti, chat, julkinen verkkoneuvonta ja sosiaalinen media) olivat myös vastaajien suosiossa, niitä valittiin yhteensä 121 kertaa Kaarinassa. Perinteinen sähköposti oli näistä muodoista suosituin, vastaajista 51 % (52 %) valitsi sen. Sosiaalista mediaa ei sen sijaan tämän selvityksen perusteella voi pitää Kaarinassa mitenkään erityisen suosittuna palvelumuotona, sillä sitä toivoi vain 8 % vastaajista. Facebook sai kuitenkin neljä mainintaa ja eräs toivoi jopa erillistä foorumia, jossa kuntalaisia voitaisiin palvella. Joku muu tapa, mikä? valittiin ainoastaan kerran. Vastaaja toivoi esitteitä ja ilmoitustauluja esimerkiksi yhteispalvelupisteeseen. Millä tavoin toivoisit saavasi palvelua? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Henkilökohtainen tapaaminen ,00% 67,65% 2. Ryhmäneuvonta ,00% 23,28% 3. Puhelimitse ,00% 36,52% 4. Sähköpostitse ,00% 51,96% 5. Chatilla/Onlineneuvonta ,00% 22,06% Julkinen verkkoneuvonta (muilla asiakkailla 6. mahdollisuus lukea anonyymeja kysymyk ,00% 41,67% siä ja asiantuntijan antamia vastauksia) 7. Sosiaalisessa mediassa, missä? ,00% 13,24% 8. Jollain muulla tavalla, 1 1,00% 14

15 millä? 9 2,21% Taulukko 6. Toivotut palvelukanavat Kaarinassa Mihin palveluihin Kaarinassa ollaan tyytyväisiä? Avoin kysymys nykyisistä palveluista, joihin kaarinalaiset ovat tyytyväisiä, kirvoitti paljon vastauksia (56 kpl). Seitsemässä vastauksessa kiiteltiin Kaarinan kunnan palveluita ja toimintaa yleisesti: peruspalvelut toimivat ja Kaarinaan asuinkaupunkina voi olla tyytyväinen esimerkiksi siksi, että kunta säästää ja kuluttaa oikeissa asioissa. Muuten vastauksissa korostui monipuolisesti erilaiset palvelut, etenkin neuvolapalvelut saivat osakseen suorastaan ylistystä. Neuvolapalveluita koskevia mainintoja oli yhteensä 36 ja niihin sisältyi sekä äitiys- että lapsineuvolat. Kiitosta keräsi perustoiminnan lisäksi erityiset palvelut kuten psykologille ja puheterapeutille pääseminen, vieläpä nopeasti. Muutamaa neuvolaa kehuttiin vielä erikseen. Neuvolaan pääsemistä pidettiin helppona ja käyntikertoja pääsääntöisesti tarpeeksi tiheinä, tosin 10kk neuvolaa toivottiin vielä lisäksi. Perhevalmennuksen (4 mainintaa) konseptiin Kaarinassa oltiin tyytyväisiä. Sitä kiiteltiin pitkäkestoisuudesta sekä tuen, vertaistuen ja tiedon tarjoamisesta. Päivähoitoa pidettiin myös hyvänä (10 mainintaa). Päiväkotien lisäksi myös perhepäivähoitajat mainittiin parissa vastauksessa. Yksittäisiä päiväkoteja mainittiin myös nimeltä kiitoksissa. Päivähoitoon toivottiin kuitenkin joustavuutta. Muut terveyspalvelut hammashoidosta, rokotuksiin ja laboratoriopalveluihin keräsivät tyytyväisiä mainintoja 6 kappaleen verran. Muista kunnan palveluista kehuja saivat KELA:n palvelut (2 mainintaa), Kaarinan kaupunkilisä kotihoidon tukeen (2 mainintaa) ja työvoimapalvelut. Perhetalo Oskariinan palvelut mainittiin 13 vastauksessa. Toimintaa pidettiin erinomaisena, varsinkin taaperokerhoa ja musiikkileikkikoulua arvostettiin. Aikatauluja tosin moitittiin liikaa aamupäiviä painottaviksi, ja tilat (etenkin ilmastointi) kaipaisivat erään vastaajan mukaan kohennusta. Kerhot ylipäänsä mainittiin neljä kertaa, mutta palvelun tarjoajaa näistä vastauksista ei pystynyt erittelemään. Olettaa voi, että vastaajat olivat tyytyväisiä kerhojen olemassaoloon ja niiden sisältöihin. Vastaajat Kaarinassa olivat tyytyväisiä myös MLL:n toimintaan (6 mainintaa) ja seurakunnan lapsityöhön (2 mainintaa). 15

16 Työntekijöiden asennetta lapsiin ja perheisiin kiiteltiin. Puistoja ja toimintaa puistoissa kuvailtiin hyviksi ja paljon käytetyiksi palveluiksi (7 mainintaa), mutta muisteltiin myös, että ennen toiminta olisi ollut vielä parempaa. Kirjastoja ja erityisesti niiden palveluita lapsille kehuttiin jopa upeiksi (8 mainintaa). Kulttuuri- ja liikuntapalveluita todettiin olevan sopivasti (4 mainintaa) ja Lasten lystikkään kerrottiin olevan kiva tapahtuma. Myös urheiluseurojen toimintaa, vauvauintia ja kaupungin pyöräteitä arvostettiin. Kehittämistarpeet Kaarinassa Vastaajilla oli runsaasti kehittämisideoita (53 kpl) ja näkökulmia nykyisten palveluiden parantamiseen. Palvelut, joissa oli parantamisen varaa, hajautuivat laajemmalle alueelle kun tyytyväisyyttä herättäneet palvelut. Muutama osa-alue sai selvästi enemmän mainintoja, mutta pääasiassa tarpeet parannuksiin kumpusivat yksittäisistä kokemuksista. Nämä kokemukset saattoivat kuitenkin olla siinä mielessä sidoksissa toisiinsa, että ne liittyivät esimerkiksi päivähoitopalveluihin tai harrastustoimintaan. Ensiksikin tapahtumia lapsille toivoi neljä vastaajaa. Niitä saisi vastausten perusteella mielellään olla lisää ja ne voisivat olla ilmaisia ja sisältää kulttuuria tai ulkoliikuntaa. Päivähoitoon liittyen tuli paljon vastauksia. Avointa päiväkotitoimintaa (4 mainintaa) toivottiin, sillä kotona hoidossa olevien lasten vanhempien voi olla hankalaa hoitaa asioita aina lasten kanssa ja tilapäiselle hoidolle on tarvetta. Lisäksi huomautettiin, ettei avointa päivähoitoa tai kerhotoimintaa voi jättää pelkästään seurakunnan järjestettäväksi, vaan kunnallakin tulisi olla tarjontaa. Yleisesti kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia toivottiin lisää ja myös esimerkiksi ulkoiluleikkikouluja ja liikuntaleikkikouluja. Kotihoitoon liittyen kotihoidon tuen Kaarina-lisää ei haluttaisi poistettavan (2 mainintaa), vaan mielellään lisättävän entiselle tasolle. Päivähoidon päivystysajoilta toivottiin, että lapselle löytyisi hoitopaikka omalta alueelta tai ainakin kohtuullisen välimatkan päästä siten, että sinne pääsisi julkisilla kulkuvälineillä mutkattomasti. Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan päivähoidon järjestelyä kuvailtiin sietämättömän vaikeaksi ja toivottiin helpotusta tähän. Päiväkotitoimintaan ehdotettiin lisättäväksi myös luovuutta ja monipuolisuutta. 16

17 Lapsille ja perheille suunnatun toiminnan ajankohdat ja paikat vaativat vastaajien mielestä kehittämistä: iltaisin ja iltapäivisin ei löydy tarpeeksi aktiviteetteja lapsiperheille. Varsinkin pienten lasten ryhmäliikuntaa kaivattaisiin muutaman vastaajan mielestä iltaaikaan. Illoille toivottiin myös kerhoja, musiikkikerhoja ja äitivauva-jumppia. Osalla perheistä toiveet iltaharrastuksista liittyvät työaikatauluihin, mutta myös kotona olevien lasten perheillä voi olla sellainen päivärytmi, etteivät aamupäivät sovi muuten kuin oman jaksamisen ja yöunien kustannuksella. Toimintaa ja ylipäänsä palveluja olisi suotavaa olla saatavilla enemmän muuallakin kuin Kaarinan keskustassa. Perhetalo Oskariinan tiloja moitittiin erityisesti sisäilman laadun osalta. Tulevaisuuden mahdollisissa palveluissa oli listattu lapsiperheiden yhteinen olohuone, jota 42 % kaarinalaisista vastaajista toivoikin. Se näkyi myös avoimissa vastauksissa, sillä seitsemän vastaajaa oli maininnut tarpeesta paikkaan, jonne voisi mennä eri-ikäisten lasten kanssa puuhailemaan ja kohtaamaan toisia perheitä. Etenkin kotihoidossa olevien lasten perheille olisi tarpeellista päästä välillä jonnekin. Tällainen paikka lisäisi erään vastaajan mukaan lapsiperheiden mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Se olisi myös omiaan toimimaan paikkana vertaistuelle, jota myös vastauksissa kaivattiin. Siihen liittyen huomautettiin, että kun perhevalmennusta on vain esikoisen odottajille, Kaarinaan myöhemmin muuttaneet ovat huonommassa asemassa vertaistuen kannalta. Toivottiin esimerkiksi verkkofoorumia, jossa lapsiperheet voisivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Siellä voisi myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja saada tukea sekä neuvontaa arjen haasteista selviytymiseen. 17 Neuvoloilta ja sosiaalipalveluilta toivottiin parempia valmiuksia kohdata erilaisia perheitä ja kohdella asiakkaita yksilöllisemmin. Henkilökunnalta kaivattiin myös kokeneisuutta ja sitä, että suhde samaan työntekijään jatkuisi pitkään. Esimerkiksi että neuvolanhoitaja pysyisi samana vauva-ajan jälkeen, kun tulisi kasvatuksellisia kysymyksiä. Ennaltaehkäisyä pidettiin erityisen tärkeänä kun kyseessä ovat pienten lasten perheet (3 mainintaa) ja toivottiin, että kynnys olisi tarpeeksi matala esimerkiksi mielenterveyspalveluihin hakeutumiseen ja pääsyyn. Mielenterveyspalveluita ja tukitoimia tulisi olla saatavilla kaikenlaisille perheille. Varsinkin, jos perheen tukiverkosto on heikko, perhe voi joutua ahdinkoon

18 äkillisissä kriisitilanteissa kuten sairastumisissa. Neuvoloihin ehdotettiin koottavaksi tukihenkilöporukka vapaaehtoisista vertaisista, jotka voisivat tarjota tukea esimerkiksi syömisongelmissa ja lapsen hitaassa kehityksessä. Terveydenhoitajat voisivat näin yhdistää perheitä, jotka kamppailevat (tai ovat kamppailleet) samojen ongelmien parissa. Imetystukea kaivattiin myös nykyistä enemmän. Toisaalta joitain palveluita (ei nimetty mitä) pidettiin myös turhina osalle perheistä ja uskottiin vapaavalinnaisuuden tuovan säästöjä. Lisää resursseja toivottiin monille palveluille, kuten puistotoimintaan ja päivähoitoon. Puistotoiminnan kehittäminen nähtiin myös yhdeksi parantamisen paikaksi, sillä esimerkiksi nykyisin ohjelmaa pidettiin liian tiukasti rajattuna ja aikataulutettuna. Lisäksi puistotoimintaa haluttaisiin Littoisiin. Lisäresursseja kaivattiin myös jonojen vähentämiseksi esimerkiksi terveyspalveluissa ja päivähoidossa, niin että esimerkiksi hammashoitoon olisi mahdollisuus päästä useammin, ja että päivähoitopaikkoja olisi enemmän. Nyt eräs vastaaja totesi joutuvansa käyttämään yksityisiä lääkäripalveluita, kun kunnalle on niin hankala päästä. Välttämättömiin palveluihin, kuten terveyspalveluihin, panostamisen lisäksi vastaajat pyysivät huomioimaan muitakin hyvinvointiin liittyviä osa-alueita. Virkistystä tarjoaisi esimerkiksi Littoisten järvi, joka pitäisi hoitaa kuntoon. Liikuntaryhmiäkin voisi olla lisää, joko kunnan tarjoamana tai että kunta kannustaisi järjestöjä siihen. Etenkin vauvauintia ja ohjattua vesiliikuntaa taaperoille, jotka nykyisin ovat väliinputoajia vesiliikuntatarjonnassa. Viisi vastaajaa mainitsi suoraan, että tiedottamista pitäisi olla lisää ja muutamasta muusta vastauksesta kävi selväksi, etteivät vastaajat vain tienneet kaikista kunnan palveluista. Palveluita pidettiin muun muassa liian pirstaloituneina ja sekavina sekä toivottiin, että jalkautumista lasten ja perheiden pariin tapahtuisi enemmän. Palveluohjaus kuului myös toivomuslistalle, sillä parille vastaajalle oli epäselvää mihin ohjautua missäkin tilanteessa ja kuka on oikea henkilö auttamaan. Etenkin varhaiskasvatuksen palveluilta toivottiin enemmän tiedotusta, esimerkiksi päivähoitoon hakeutuminen ja päivähoidossa aloittaminen koettiin epäselvästi tiedotetuiksi. Tieto viralliselta taholta edesauttaisi erään vastaajan mukaan vähentämään kauhutarinoita hirvittävistä jonoista ja täysin toivomusten 18 vastaisista päivähoitopaikoista. Palvelua ruotsinkielellä toivottiin myös ja tietoa harras-

19 tusmahdollisuuksista kunnassa. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Länsi-Suomen lasten, nuorten ja Kuudessa vastauksessa moitittiin puhelinkäytäntöjä kunnan palveluissa. Tavoiteltujen henkilöiden kiinnisaamista pidettiin vaikeana ja soittoaikoja liian lyhyinä. Puhelinaikoja saisi vastaajien mukaan olla enemmän ja niiden tulisi olla myös pidempiä. Akuuteissa ongelmissa joku pitäisi saada kiinni pikimmiten. Kemiönsaari 2.2 Tulokset Kemiönsaaren osalta Kemiönsaarelaisista vastaajista (n = 48) äitejä oli 90 % ja isiä 8 %, joten vastaajat olivat painottuneet vielä hieman koko otosta enemmän äiteihin. Äidinkielenä 79 %:lla eli valtaosalla Kemiönsaarten vastaajista oli ruotsi. Kokopäiväisesti töissä kävi 58 %, kun koko otoksessa vastaava luku oli 52 %. Vastaajista 17 % (13 %) oli äitiys-/isyyslomalla, mistä kertoi myös lasten iän painottuminen 0-3 vuoteen, jonka ikäisiä lapsia oli 71 %:lla vastaajista. 50 %:lla oli lapsiluku kaksi ja 30 %:lla yksi. Kokopäivähoidossa oli 54 % lapsista ja osapäivähoidossa 33 %. Kotona oli vain 17 % (32 %) lapsista. Kyselyyn vastanneista perheistä vain yhden lapsi oli kerhossa ja yhden avoimessa varhaiskasvatuksessa. Mitä nykyisiä palveluita Kemiönsaarella toivotaan lisää? Kemiönsaarella, kuten koko aineistossa, Liikunta- ja kulttuuripalvelut nousivat selkeästi palveluiksi, jota kuntaan toivottaisiin lisää. 71 % (76 %) vastaajista toivoi lisää liikuntapalveluita ja tietoa niistä, kun 61 % (70 %) vastaajista halusi enemmän kulttuuripalveluita ja tietoa niistä. Kemiönsaarella erityisesti Kelan palveluita ja tietoa niistä kaivattiin lisää, sillä 24 % (12 %) vastaajista oli valinnut sen. Neuvolapalveluitakin toivoi lisää 20 % (18 %) kemiönsaarelaisista vastaajista. Päihde-, mielenterveys- ja työvoimapalvelut saivat vähiten kannatusta, mutta jokunen vastaaja Kemiönsaarella toivoi lisää niitäkin. Liikuntapalvelut oli suosituin vastausvaihtoehto kysymykseen Mitä kunnan palveluista toivoisit lisää?. Viidessä vastauksessa mainittiin liikuntaryhmät eri-ikäisille lapsille, sekä 19 alle että yli kolmevuotiaille. Liikunta saisi vastausten mukaan mieluiten olla ryhmäliikun-

20 taa ja tapahtua leikin varjolla. Ehdotuksena tuli esimerkiksi leikkimielinen jalkapallo, jossa harjoiteltaisiin yhteistyötaitoja ja liikuttaisiin yhdessä. Voimistelu, tanssi ja jooga olivat toivottuja liikuntaharrastuksia lapsille, mutta parissa vastauksessa myös huomautettiin minkä tahansa liikuntamuodon kelpaavan. Eräs vastaaja halusi, että lapsilla olisi mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja ja toinen toivoi suomenkielisille lapsille omaa liikuntaryhmää. Koko perheelle järjestettyjä liikuntatapahtumia (2 mainintaa), kuten LIIKU, kaivattiin useammin. Muitakin yhteisiä liikuntaharrastuksia mainittiin: lapsi-vanhempi jumppa, perheaikido ja akrobatia. Tämän hetken liikuntapalveluita alle kouluikäisille Kemiönsaarella kuvailtiin vähäisiksi tai lähes olemattomiksi ja toivottiin, että järjestettävistä liikuntapalveluista tiedotettaisiin enemmän ja että niitä olisi säännöllisesti tarjolla. Kulttuuripalvelut oli liikuntapalveluiden jälkeen suosituin vastausvaihtoehto. Yleisesti toivottiin enemmän kulttuuritoimintaa. Mahdollisuus käydä elokuvissa lasten kanssa olisi kahdelle vastaajista mieluisaa ja myös teatteri sekä konsertit mainittiin. Suomenkielistä palvelua toivottiin parissa vastauksessa ja ehdotettiin esimerkiksi näytelmäkerhoa lapsille suomeksi. Päiväkoteihin haluttiin enemmän kulttuurielämyksiä, kuten kirjastokäyntejä. Musiikkileikkikerho pikkulapsille mainittiin kahdessa vastauksessa. Vertailuryhmä: Kemiönsaari Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Mitä näistä kunnan palveluista toivoisit lisää? (Voit valita useamman vaihtoehdon) Vastaus 1. Neuvolapalveluita Lukumäärä 8 73 Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 19,51% 18,43% 2. Työvoimapalveluita ja tietoa niistä ,88% 7,83% 3. Sosiaalityön palveluita ja tietoa niistä ,63% 14,90% 4. Mielenterveyspalveluita ja tietoa niistä ,32% 10,10% 5. Päihdepalveluita ja 1 2,44% 20

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Keväällä 2016 toteutettiin 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi Heinolan perhekeskuksen ja ehkäisevän perhetyön toimintaa koskeva kysely. Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden malli 3: Varhaiskasvatuksen uudet muodot ja järjestelyt

Tulevaisuuden malli 3: Varhaiskasvatuksen uudet muodot ja järjestelyt Tulevaisuuden koulu ja päiväkoti Lempäälässä, työpajat 11/2015 Tulevaisuuden malli 3: Varhaiskasvatuksen uudet muodot ja järjestelyt Kuljun, Moision ja Lempoisten työpajojen tulokset yhteen koottuna Hallitus

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski-ja Länsi- Uudenmaan alueella Määrällisen kartoituksen tulokset Keski-Uudeltamaalta monipuolisemmin vastauksia

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Ota kantaa - Mitä toivoisit asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista 15.6.2016 1 Otakantaa-kysely STM toteutti 21.3. - 21.4.2016 välisenä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Valinnanvapaus lyhyesti Voin vaikuttaa nykyistä enemmän palveluihini. Voin valita vapaammin kenen tarjoamia sosiaali ja

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA STM:n järjestämä kuulemistilaisuus 4.11.2014 VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA Hallituksen esityksessä laista lasten hoidon tuista ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupiste Virtu-palvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka, jossa kuntalainen

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot