KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi EYnumero CASnumero Tuotekoodi , Tuotteen kuvaus EYLANNOITE Sulfaatti kalium 0050 Tuotteen tyyppi Kemiallinen kaava Jauhe. O4S.2K KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot REACH rekisterinumero Rekisteröintinumero Sulfaatti kalium Aine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötarkoitukset Lannoite. Kemikaalien valmistus. Erityislannoitteiden valmistus. Ei tunnistettu. Eisuositeltavat käyttötarkoitukset Arvioiti Syy 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Tämän KTTn vastuuhenkilön sähköpostiosoite 1.4 Hätäpuhelinnumero Kansallinen neuvontaelin/myrkytystietokeskus Puhelinnumero Itävalta BELGIA BULGARIA TŠEKKI tai TANSKA SUOMI RANSKA ANGERS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE NANCY PARIS RENNES STRASBOURG TOULOUSE SAKSA Berlin Bonn Erfurt Freiburg Göttingen Homburg / Saar Mainz Munich Nurenberg Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KREIKKA UNKARI ISLANTI , IRLANTI (tasavalta) ITALIA Bologna Catania Cesena Chieti Firenze Genoa Lecce Milan Napoli Pavia Pordenone Reggio Calabrian Roma Torino Trieste LATVIA LIETTUA , HOLLANTI PUOLA Gdansk tai Krakow Lodz Lublin tai Poznan Rzeszów tai Sosnowiec Warszawa , Wroclaw tai PORTUGALI ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA ESPANJA Barcelona tai piipitys 190 Madrid Sevilla RUOTSI (International) 112 (National) SVEITSI (145 sisältäpäin Sveitsi ja Liechtenstein) TURKKI (Turkki) vain, tai UK +44 (0) Toimittaja Puhelinnumero Toimintaajat Agrium Euroopassa Hätäpuhelin Kuljetustiedot Terveys / 7 / 365 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotteen määritelmä Yksikomponenttinen aine Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄÄRSYTYS Kategoria 1 Asiantuntijan arviointi Direktiivin 67/548/ETY mukainen luokitus [DSD] Eurooppa Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 67/548/EEC ja sen muutosten mukaan. Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD] Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

3 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti Eurooppa Luokitus Ei luokiteltu. Katso kohdasta 16 yllämainittujen R ja Hlausekkeiden täydelliset tekstit. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta Etiketin merkinnät Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Yleiset Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet Varastointi Jätteiden käsittely Slausekkeet Lisämerkinnät Vaara H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 2.3 Muut vaarat Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBTaineelle Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vpvbaineelle Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Epäorgaaninen suola. Epäorgaaninen suola. Tämän aineen käsittely ja/tai prosessointi saattaa synnyttää pölyä, joka voi aiheuttaa mekaanista silmien, ihon, nenän ja kurkun ärsytystä. KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista Aine/valmiste Tuotteen/ainesosan nimi Eurooppa potassium sulfate REACH # EC CAS Kaliumvetysulfaatin EC nro Yksikomponenttinen aine Tunnisteet CASnumero % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi 1272/2008 [CLP] >85 Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. [A] <5 Ei luokiteltu vaaralliseksi Luokitus IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS 1B; H314 STOT SE3; H335 Katso kohdasta 16 H lausekkeiden täydelliset tekstit. Muita sellaisia aineita ei ole läsnä, mitkä toimittajan tämänhetkisten tietojen mukaan on luokiteltu tai vaikuttavat tämän aineen luokitukseen ja siten vaatisivat raportoinnin tässä kohdassa. Tyyppi Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19 [B]

4 KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista [A] Ainesosa [B] Epäpuhtaus [C] Stabilisoiva lisäaine Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavissa, on lueteltu kohdassa 8. KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmäkosketus Hengitys Ihokosketus Nieleminen Ensiavun antajien suojaus Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä. Yleensä ei tarvita erityistoimia. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Erityistoimia ei vaadita. Pese saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Huuhtele suu vedellä. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset Silmäkosketus Hengitys Ihokosketus Nieleminen Liiallisen altistuksen merkit/oireet Silmäkosketus Hengitys Ihokosketus Nieleminen Altistuminen ilman kautta tuleville, lakisääteiset tai suositeltavat pitoisuudet ylittäville ainemäärille saattaa ärsyttää nenää, kurkkua ja keuhkoja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei ole havaittu merkittävää ärsytystä mahdollisen mekaanisen ärsytyksen ohella. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat ärsytys punoitus Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat hengitysteiden ärsytys yskintä Ei erityisiä tietoja. Ei erityisiä tietoja. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Erityiskäsittelyt Hoida oireita. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nielty tai hengitetty. Ei erityistä hoitoa. KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille. Soveltumaton sammutusaine Ei tiedossa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Aineen tai seoksen vaarat Ei erityistä palo tai räjähdysvaaraa. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

5 KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet Palossa muodostuvia vaarallisia hajoamistuotteita Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita rikkioksidit 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojatoiminnot palomiehille Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos kyseessä on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojasaappaat ja käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. Ei erityistä palo tai räjähdysvaaraa. KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muulle kuin pelastushenkilökunnalle Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Älä päästä tarpeettomia ja suojaamattomia ihmisiä alueelle. Vältä pölyn hengittämistä. Pelastushenkilökunnalle Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8 olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta muu kuin pelastushenkilökunta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma) 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Pieni vuoto Suuri vuoto Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Palauta materiaali ja käyttää sitä suunniteltuun tarkoitukseen. tai Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Ei lisätietoja. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. KOHTA 7 Käsittely ja varastointi Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suojatoimet Ohjeet yleisestä työhygieniasta Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Vältä pölyn hengittämistä. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Ota yhteys myyntiedustajaan tai metallurgisen asiantuntija yhteensopivuuden varmistamiseksi laitteistolle. Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Kosteutta sitova. Pidä säiliö tiukasti suljettuna. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. 7.3 Erityinen loppukäyttö(t) Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

6 KOHTA 7 Käsittely ja varastointi Suositukset Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja. 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Eurooppa Altistusrajaarvoa ei tiedossa. Suositeltavat tarkkailumenetelmät Johdetut vaikutukselliset tasot DELarvoja ei saatavilla. Arvioidut vaikutukselliset pitoisuudet PECarvoja ei saatavilla. Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689 ja vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia ohjeita. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmät Silmien/kasvojensuojus Ihonsuojaus Käsien suojaus Hengityselinten suojaus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä prosessitiloja, paikallista imutuuletusta tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilmalevintäiset saasteet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella. Henkilökohtaiset suojausmenetelmät Hygieniatoimenpiteet Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WCn käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Kehonsuojaus Muu ihonsuojaus Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos käyttöolosuhteista aiheutuu suuria pölypitoisuuksia, on käytettävä pölynsuojalaseja. Suositellaan Käytä suojalaseja, kasvosuojusta tai jotakin muuta koko kasvon suojaavaa varustetta, jos on mahdollisuus suoralle pölyaltistumiselle. Epäorgaanisen suolan. Pitkäaikainen tai toistuva altistus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Asianomaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä. Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Mahdollinen kertakäyttöinen pölysuojain Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

7 KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Olomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Sulamispiste/jäätymispiste Ensimmäinen kiehumispiste ja kiehumisrajat Kiinteä. [Jauhe. Kiteet.] Väritön. Valkoinen Hajuton C Leimahduspiste Syttyvyys [Tuote ei ylläpidä palamista.] Palamaton. Höyryn paine Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus/liukoisuudet Oktanoli/vesi jakaantumiskerroin Liukenee helposti seuraaviin aineisiin kuuma vesi. Liukenee seuraaviin aineisiin kylmä vesi. Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Räjähdysominaisuudet Ei erityistä palo tai räjähdysvaaraa. Hapettavat ominaisuudet 9.2 Muut tiedot Ei lisätietoja. KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Ei erityisiä tietoja Yhteensopimattomat materiaalit Ei erityisiä tietoja Vaaralliset hajoamistuotteet Normaaleissa varastointi ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä. KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus potassium sulfate LD50 Suun kautta Rotta 6600 mg/kg Päätelmä/yhteenveto Käytännössä eimyrkyllistä Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

8 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Ärsytys/Korroosio Päätelmä/yhteenveto Iho Silmät Herkistyminen Päätelmä/yhteenveto Iho Hengitykseen liittyvä Perimää vaurioittava Tuotteen/ainesosan nimi Testi Koe Tulos potassium sulfate OECD Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test Päätelmä/yhteenveto Syöpää aiheuttava Päätelmä/yhteenveto Lisääntymiselle vaarallinen Tuotteen/ainesosan nimi Teratogeenisyys Koe In vivo Kohde NisäkäsEläin Solu Itusolu Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Myrkyllisyys äidille Hedelmällisyys Kehitykseen liittyvä myrkky potassium sulfate Negatiivinen Negatiivinen Negatiivinen Rotta Uros, Naaras Päätelmä/yhteenveto potassium sulfate Negatiivinen Suun kautta Rotta Uros, Naaras Negatiivinen Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus Päätelmä/yhteenveto Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Erityinen kohdeelimen myrkyllisyys (yksi altistuminen) Ei todisteita vaarasta ihmisille. Ei pidetä myrkyllisenä lisääntymiselimille. Erityinen kohdeelimen myrkyllisyys (toistuva altistus) Hengitysteiden tukkeutumisvaara Hiukkaset tai kuidut voivat aiheuttaa pölyn joutumista silmiin muistuttavan epämiellyttävän tuntemuksen. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Laji Annos Suun kautta 1500 mg/kg 1500 mg/kg 53 päivää Altistus 53 päivää Tieto todennäköisistä altistumisreiteistä Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset Silmäkosketus Ei ole havaittu merkittävää ärsytystä mahdollisen mekaanisen ärsytyksen ohella. Hengitys Ihokosketus Nieleminen Altistuminen ilman kautta tuleville, lakisääteiset tai suositeltavat pitoisuudet ylittäville ainemäärille saattaa ärsyttää nenää, kurkkua ja keuhkoja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Fyysisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet Silmäkosketus Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat ärsytys punoitus Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

9 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Hengitys Ihokosketus Nieleminen Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat hengitysteiden ärsytys yskintä Ei erityisiä tietoja. Ei erityisiä tietoja. Viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset lyhyestä ja pitkäaikaisesta altistumisesta Lyhytaikainen altistuminen Mahdolliset välittömät vaikutukset Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset Pitkäaikainen altistuminen Mahdolliset välittömät vaikutukset Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus potassium sulfate Päätelmä/yhteenveto Ei myrkyllinen. Yleiset Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Syöpää aiheuttava Perimää vaurioittava Teratogeenisyys Kehitysvaikutukset Hedelmällisyysvaikutukset Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan. Krooninen NOAEL Suun kautta Rotta Uros, Naaras Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja mg/kg Muut tiedot KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuotteen/ainesosan nimi potassium sulfate Päätelmä/yhteenveto Tulos Laji Akuutti LC50 < ug/l Raikas vesi Vesikirppu Ceriodaphnia dubia <24 tuntia Akuutti LC ug/l Raikas vesi Vesikirppu Daphnia magna <24 tuntia Akuutti LC ug/l Raikas vesi Kalat Pimephales promelas 1 7 päivää Käytännössä myrkytön vesieliöille. Altistus 48 tuntia 48 tuntia 96 tuntia 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Päätelmä/yhteenveto EUkriteerien mukaan Luonnostaan biologisesti hajoava Tuotteen/ainesosan nimi Puoliintumisaika vedessä Valon vaikutus Biohajoavuus potassium sulfate Helposti 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

10 KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Maaperä/vesikerroin (KOC) Kulkeutuvuus 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset PBT Epäorgaaninen suola. Ei vpvb. Epäorgaaninen suola Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. KOHTA 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Hävitysmenetelmät Ongelmajäte Euroopan jäteluettelo (EWC) Jätekoodi Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta mutta tulee käsitellä jätevedenkäsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Myyjän nykyisten tietojen mukaisesti tätä tuotetta ei pidetä EUn päätöksessä 91/689/EY määriteltynä ongelmajätteenä Jätteen merkintä muut kuin nimikkeissä ja mainitut kiinteät suolat ja liuokset Pakkaaminen Hävitysmenetelmät Erityiset varotoimenpiteet Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin. KOHTA 14 Kuljetustiedot ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 14.1 YKnumero Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. Ei määräyksiä UN oikea kuljetusnimike 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Ei. Ei. Ei. Ei. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

11 KOHTA 14 Kuljetustiedot 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Lisätietoja 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Oikea tekninen nimi Laivatyyppi Myrkyllisyyskategoria KOHTA 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö EYn asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo Erityistä huolta aiheuttavat aineet Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muut EUmääräykset Euroopan Unionin luettelo Kansalliset määräykset Tämä aine on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16 Muut tiedot Muutoskommentit Lyhenteet Kohta 1 Yrityksen hätänumero Osio 2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus Osio 3. Koostumus ja ainesosien tiedot Osio 13. Jätteiden käsittely Osio 14. Kuljetustiedot ATE = Uudet luokituksen rajaarvot CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008] DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso EUHlausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus RRN = REACH Rekisteröintinumero Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä Eye Dam. 1, H318 Eurooppa Luokitus Asiantuntijan arviointi Perustelu Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

12 KOHTA 16 Muut tiedot Lyhennettyjen H lausekkeiden täydellinen teksti Luokitusten täydelliset tekstit [DSD/DPD] Lyhennettyjen R lausekkeiden täydellinen teksti Luokitusten täydelliset tekstit [DSD/DPD] H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Eye Dam. 1, H318 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄÄRSYTYS Kategoria 1 Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä Versio Huomautus lukijalle VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS 3/4/ Tiedot ja suositukset tämän käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) koskevat vain mainittua tuotetta tässä mainittujen ("Aineisto") ja eivät liity tällaista materiaalia yhdessä muiden materiaalien kanssa tai prosessissa. Tiedot ja suositukset tässä uskotaan nykyisten ja paikkansa kuluessa tämän käyttöturvallisuustiedotteen. Kuitenkin tietoa ja suosituksia on esitetty ilman takuuta, esitystä tai ajokortin MINKÄÄNLAISTA TAKUITA, suhteessa niiden tarkkuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ja myyjä, toimittaja ja valmistaja ja materiaalin NIIDEN tytäryhtiöiden ( "Toimittaja") kiistävät kaikki VASTUU tukeutuu kyseiset tiedot ja suositukset. Tämä SDS ei takaa turvallisuutta. Ostajan tai käyttäjän Materiaali ("Vastaanottaja") on vastuussa siitä, että se on kaikkien nykyisten tarpeelliset tiedot turvallisesti käyttää aineistoa sen tiettyyn tarkoitukseen. LISÄKSI saaja ottaa itselleen kaikki riskit YHTEYDESSÄ KÄYTTÖÖN materiaalista. Saaja OTA KAIKKI Vastuu ainetta käytetään turvallisesti noudattaen soveltuvin ympäristöön, terveyteen, TURVALLISUUS lainsäädännön, politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Toimittaja ei TAKAA KAUPALLISESTA materiaalien tai soveltuvuudesta Materiaalin vailla erityistä käyttötarkoitusta eikä ota mitään vastuuta vahingosta tai tapaturmasta johdu suoraan tai välillisesti tai käyttöön liittyviä materiaalista. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä 3/4/ /19

13 Liite laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen (esds) Aineen tai seoksen tunnistetiedot Tuotteen määritelmä Yksikomponenttinen aine Koodi , Tuotenimi Teollinen Kohta 1 Otsikko Altistumisskenaarion lyhyt otsikko Luettelo käyttökuvaajista Vaikuttavat ympäristöskenaariot Terveys Vaikuttavat skenaariot Altistumisskenaarioiden lukumäärä Altistumisskenaariossa katetut prosessit ja toimet Agrium SOP ES työntekijöiden Tunnistettu käyttönimi Teollinen käyttö muotoiltaessa valmisteiden, käytöstä välituotteena, ja loppukäytön teollisuuden asetuksia. Prosessiluokka PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Aine toimitettu mainittua käyttöä varten seuraavassa muodossa Sellaisena Loppukäyttösektori SU01, SU03, SU10 Jäljellä oleva käyttölle olennainen käyttöikä Ei. Ympäristöaltistusluokka ERC02, ERC06a, ERC08c, ERC08f Kemikaalituotteen mukainen markkinasektori PC12 Jäljellä olevaan käyttöikään liittyvä tuotekategoria Irtotavaran siirrot PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Laitteiden puhdistus ja huolto PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Sekoittaminen (avoimet systeemit) PROC05, PROC08b Tuotteen pakkaaminen PROC09 Varasto PROC26 1 Koskee kaikkia tunnistettuja Prosessiluokat. Ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty kuin aine ei täytä luokitellaan vaaralliseksi ympäristölle. Kohta 2 Altistumisen ehkäiseminen Vaikuttava altistumisskenaario mikä hallitsee ympäristöaltistumista 1 Ei luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle. Vaikuttava altistumisskenaario mikä hallitsee työntekijän altistumista 1 Irtotavaran siirrot Tuotteen ominaisuudet Aineen pitoisuus seoksessa tai esineessä Kiinteä, vähän pölyävä. Kattaa aineen osuuden tuotteessa 100 %iin saakka Olomuoto Kiinteitä helmiä. Pöly Kiinteä, vähän pölyävä. Käytetyt määrät Muuttuja, joka päivä. Käytön tiheys ja kesto Käytön kesto (h/vrk) >4 Riskienhallinta ei vaikuta inhimillisiin tekijöihin Muut toimintaolosuhteet mitkä vaikuttavat Sisä/ulkokäyttö. Käytetyt määrät työntekijän altistumiseen Käyttöala Sisä ja ulkokäyttö. 13/19

14 toimet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Prosessinhallinta/ muutostoimenpiteet toimet leviämisen hallitsemiseksi lähteestä työntekijää kohti Tekniset hallintalaitteet Tuuletuksen hallintamenetelmät Järjestölliset toimet päätöjen, leviämisen ja altistumisen estämiseksi/rajoittamiseksi Agrium SOP ES työntekijöiden Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Takaa mekaanisesti parannettu yleisilmastointi. Hyvä yleistuuletus. Luonnollinen tuuletus ovien, ikkunoiden ym. kautta. Ilmastointi tarkoittaa sitä, että ilma tuodaan tai poistetaan tuulettimen avulla. Käytä riittävää tuuletusta ja, mikäli mahdollista, käytä tai asenna sisäisiä poistojärjestelmiä. Henkilosuojaimiin, hygieniaan ja terveystarkastuksiin liittyvät olosuhteet ja toimet Henkilökohtainen suojaus Jos käyttöolosuhteista aiheutuu suuria pölypitoisuuksia, on käytettävä pölynsuojalaseja. Hengityselinten suojaus Jos riittävää tuuletusta ei ole, on käytettävä pölyltä/höyryltä suojaavaa hengityslaitetta. Vaikuttava altistumisskenaario mikä hallitsee työntekijän altistumista 2 Laitteiden puhdistus ja huolto Tuotteen ominaisuudet Aineen pitoisuus seoksessa tai esineessä Olomuoto Kiinteitä helmiä. Pöly Kiinteä, vähän pölyävä. Käytetyt määrät Käytön tiheys ja kesto Käytön kesto (h/vrk) >4 Riskienhallinta ei vaikuta inhimillisiin tekijöihin Muut toimintaolosuhteet mitkä vaikuttavat Sisä/ulkokäyttö. työntekijän altistumiseen Käyttöala toimet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Prosessinhallinta/ muutostoimenpiteet toimet leviämisen hallitsemiseksi lähteestä työntekijää kohti Tekniset hallintalaitteet Tuuletuksen hallintamenetelmät Kiinteä, vähän pölyävä. Kattaa aineen osuuden tuotteessa 100 %iin saakka Sisä ja ulkokäyttö. Rajoita pääsyä tyhjennettäessä tai huoltotoimien aikana. Hyvä yleistuuletus. Luonnollinen tuuletus ovien, ikkunoiden ym. kautta. Ilmastointi tarkoittaa sitä, että ilma tuodaan tai poistetaan tuulettimen avulla. Koska tuotetta on jäljellä tyhjentyneissäkin pakkauksissa, tuotteeseen kuuluvia varoituksia on noudatettava pakkauksen tyhjentymisen jälkeenkin. Nämä tekniset toimenpiteet voivat sisältää alueiden eristämisen, sisäänpääsyn ainoastaan luvanvaraisille henkilöille, työlupakäytännön järjestelmät, ohjeet työskentelyyn ahtaissa tiloissa, ja koulutusta työpaikkojen vaarojen tunnustamiseen. Hyvä yleistuuletus. Luonnollinen tuuletus ovien, ikkunoiden ym. kautta. Ilmastointi tarkoittaa sitä, että ilma tuodaan tai poistetaan tuulettimen avulla. Hyvä yleistuuletus. Luonnollinen tuuletus ovien, ikkunoiden ym. kautta. Ilmastointi tarkoittaa sitä, että ilma tuodaan tai poistetaan tuulettimen avulla. Käytä riittävää tuuletusta ja, mikäli mahdollista, käytä tai asenna sisäisiä poistojärjestelmiä. 14/19

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EYnumero 2010691 CASnumero 77929

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Viskositeetti tai Tyyppi ISO VG 46 Materiaalien Hydrauliikkaöljy käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Materiaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi SikaLastic -201 W KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Part No. G3292-80010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi SikaFast 5211 NT Comp.A KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite II ja asetusta (EY) nro. 453/2010 - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä : 13.03.2015 Edellinen päiväys : 00.00.0000 Versio : 1.0 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Copper shine special Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Cif Cream Lemon puhdistusaine 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Casco Express Gel KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotekoodi 5400533 Tuotteen kuvaus Käsien desinfiointi Tuotteen tyyppi Nestemäinen.

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KALUSTEMAALI V 5 SUPER KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot