KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi ja/tai koodi Valmistaja Tämän KTTn vastuuhenkilön sähköpostiosoite Käyttötarkoitus Surfa-Etch 108 Surfa-Etch 108 Rust-Oleum Netherlands BV, PO. Box 138, NL-4700 AC Roosendaal, Alankomaat NV Martin Mathys, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia Hätäpuhelinnumero Rust-Oleum +31(0) ; Faksi +31(0) Martin Mathys +32(0) ; Faksi +32(0) VAARAN YKSILÖINTI Terveysvaarat ihmiselle Puhdistusliuokset. Lattian puhdistus. Kivien ja tiilten puhdistusaine. Teollisuussiivoojat. Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan. Luokitus Xi; R36/38 3. Ärsyttää silmiä ja ihoa. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineet, joista on haittaa terveydelle tai ympäristölle vaarallisista aineista annetussa direktiivissä 67/548/ETY tarkoitetulla tavalla Kemiallinen nimi CASnumero % EU nro Luokitus fosforihappo C; R34 [1] [2] propan-2-oli F; R11 [1] [2] Xi; R36 R67 Katso ylläolevien R-lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16. Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavissa, on lueteltu kohdassa Ensiapuohjeet Yleiset Hengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen 5. ENSIAPUTOIMENPITEET PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sammutusaineet Suositukset Vaaralliset palamistuotteet Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Tuotteen hengitys ei ole todennäköistä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Huuhtele välittömästi silmiä juoksevalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Älä oksennuta. Suositus alkoholinkestävä vaahto, CO2, jauheet, vesisumu. Ei saa käyttää vesisuihku. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita. Jäähdytä tulelle altistuneet säiliöt vedellä. Älä päästä tulipalon jäämiä viemäreihin tai vesistöihin. Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita hiilidioksidi hiilimonoksidi fosforioksidit Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Sivu 1/5

2 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Henkilökohtaiset varotoimet Poista sytytyslähteet ja tuuleta tila. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. Vuoto Patoa tulipaloalue estääksesi tuotteen leviämisen. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Jos tuote saastuttaa järviä, jokia tai viemäreitä, siitä on ilmoitettava viranomaisille paikallisten määräysten mukaisesti. Neutralisoi hapot käyttämällä emäksisiä aineita (kalsinoitua soodaa tai kalkkia) tai käytä happovuotopakkausta.viimeistele vuotoalueen puhdistus juoksevalla vedellä. Huomautus kohdassa 8 on tietoja henkilökohtaisista suojaimista ja kohdassa 13 on tietoja jätteen hävittämisestä. 7. Käsittely KÄSITTELY JA VARASTOINTI Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattioita pitkin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Syttyvien tai räjähtävien höyryjen muodostuminen ilmassa on estettävä ja on vältettävä höyrypitoisuuksia, jotka ylittävät haitalliseksi todetun pitoisuuden rajaarvot. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). On noudatettava työterveys- ja työsuojelulainsäädäntöä. Varastointi Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Huomioi etiketissä olevat varoitukset. Säilytä viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa poissa epäyhteensopivien materiaalien ja sytytyslähteiden lähettyviltä. Tekniset toimenpiteet Säilytettävä erillään hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot. Tupakointi kielletty. Luvaton käyttö on estettävä. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Ei saa tyhjentää viemäriin.. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytännön tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan tämä tulisi toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleistä kaasujen poistoa. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia hengityksensuojaimia. HTP-arvot fosforihappo Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 8/2007). HTP-arvot 15 min 2 mg/m³ 15 minuutti(a). HTP-arvot 8 h 1 mg/m³ 8 tuntia. propan-2-oli Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 8/2007). HTP-arvot 15 min 620 mg/m³ 15 minuutti(a). HTP-arvot 15 min 250 ppm 15 minuutti(a). HTP-arvot 8 h 500 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 200 ppm 8 tuntia. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Työperäisen altistumisen Ei erityisiä ilmastointivaatimuksia. Hyvän yleisen ilmanvaihdon tulisi riittää hallitsemaan ehkäiseminen työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille. Jos tämä tuote sisältää altistusrajat omaavia ainesosia, käytä prosessitiloja, paikallista imutuuletusta tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen altistus pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella. Hygieniatoimenpiteet Hengityselinten suojaus Käsien suojaus Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WCn käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmien huuhtelupaikat on silmäpesuasema ja turvasuihkut. ***REPLACE BY sentence ATR 449*** Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. liuotinhöyrysuodatin (Tyyppi A). (EN 141) Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Suositus PVC (EN 374) (läpäisyaika) >8 tuntia. Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa levittää altistumisen jälkeen. Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot. Silmiensuojaus Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Suositellaan suojalasit sivusuojilla, kasvosuojus (EN 166). Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Sivu 2/5

3 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Ihonsuojaus Muu suojaus Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä. Suositellaan haalari (EN 467). Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä, kemiallisesti kestävää pukua ja saappaita, kun kosketus on todennäkäinen. Läikkymisvaaran takia on tarvittaessa käytettävä esiliinaa tai haalareita. Ota yhteyttä työnjohtajaan tai S.O.P.n erityisten käsittelyohjeiden saamiseksi. Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Haju Väri Nestemäinen. Hajuton. Punainen. Kiehumispiste >100 C (>212 F) Höyryn paine 2 kpa (15 mm Hg) Haihtumisnopeus (BuAc=1) <1 (butyyliasetaatti = 1) Haihtuvuus 75% (w/w (paino/paino)) ph 1 Suhteellinen tiheys (kg/l) 1, STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso kohta 7). Vaaralliset hajoamistuotteet hiilimonoksidi, hiilidioksidi, savu, typen oksideja. Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Valmiste on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Luvuissa 3 ja 15 on lisätietoja. Voi aiheuttaa ihoärsytystä. Saattaa aiheuttaa vakavaa silmän ärtymystä. Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Välitön myrkyllisyys Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus fosforihappo LD50 Suun kautta Rotta 1.25 gm/kg - propan-2-oli LD50 Ihon kautta Kani mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta 5000 mg/kg - TDLo Vatsakalvon Rotta 800 mg/kg - onteloon LC50 Hengitys Höyry Rotta 30 mg/l 4 tuntia LC50 Hengitys Höyry Rotta ppm 4 tuntia LC50 Hengitys Kaasu. Rotta ppm 8 tuntia 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoa. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Valmiste on arvioitu käyttäen vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY sopimuksenvaraista menetelmää eikä sitä ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Ekotoksisuus vedessä Tulos Laji Altistus fosforihappo Akuutti LC mg/l Kalat 24 tuntia propan-2-oli Akuutti LC ug/l Raikas vesi Kalat - Fathead minnow - Pimephales promelas - Juvenile 96 tuntia (Fledgling, Hatchling, Weanling) viikkoa cm Akuutti LC ug/l Raikas vesi Kalat - Harlequinfish, red rasbora - Rasbora heteromorpha tuntia 3 cm Akuutti LC50 > ug/l Kalat - Bluegill - Lepomis macrochirus mm 96 tuntia Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Biohajoavuus Johtopäätös/Huomautus Ei saatavilla. Puoliintumisaika vedessä Valon vaikutus Biohajoavuus propan-2-oli - - Helposti Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Sivu 3/5

4 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Biokertyvyys LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava propan-2-oli alhainen 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Hävitä kaikkien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Euroopan jäteluettelo (EWC) Ongelmajäte 14. KULJETUSTIEDOT Tuotetta hävitettäessä jätteenä sen jätelainsäädännön mukainen jäteluokka on fosforihappo ja fosforihapoke. Jos tämä tuote sekoitetaan muiden jätteiden kanssa, tämä koodi ei välttämättä enää ole voimassa. Jos sekoitetaan muiden jätteiden kanssa, oikea koodi pitää määritellä. Lisätietojen saamiseksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen. Kyllä. Kuljettaminen käyttäjän tiloissa kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa. Kansainväliset kuljetusmääräykset Kemikaaleja koskevat määräykset YK-numero Oikea tekninen nimi Luokat PG* Etiketti Lisätietoja ADR/RID-luokka 1805 LQ Fosforihappo, Rajoitettu määrä 8 III Rajoitettu määrä LQ7 Huomautukset (< 5L ) Rajoitettu määrä - ADR/IMDG 3.4 ADR tunneli rajoitus koodi (E) IMDG-luokka 1805 LQ Fosforihappo, Rajoitettu määrä 8 III Hätätoimet ("EmS") F-A, S-B Huomautukset (< 5L ) Rajoitettu määrä - ADR/IMDG 3.4 IATA-luokka 1805 ***TOBETRANSLATED*** 8 PG* Pakkausryhmä III Matkustaja- ja rahtilentokone Määrärajoitus 5 L Pakkausohjeet 819 Ainoastaan rahtilentokone Määrärajoitus 60 L Pakkausohjeet 821 Rajalliset määrät - Matkustajalentokone Määrärajoitus 1 L Pakkausohjeet Y LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT EU-määräykset Tämä tuote luokitellaan ja merkitään direktiivin 1999/45/EY mukaan seuraavasti Varoitusmerkki tai -merkit R -lausekkeet S-lausekkeet Euroopan Unionin luettelo Muut EU-määräykset CN-koodi Teollisuuskäyttö Ärsyttävä R36/38- Ärsyttää silmiä ja ihoa. S24/25- Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S51- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei määritelty. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto ei kata käyttäjän omia työkohteen riskinarviointeja, joita edellytetään muussa terveys- ja turvallisuuslainsäädännössä. Tuotetta käytettäessä on noudatettava kansallisia työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Sivu 4/5

5 16. MUUT TIEDOT Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-lausekkeiden koko teksti - Suomi Huomautus lukijalle R11- Helposti syttyvää. R34- Syövyttävää. R36- Ärsyttää silmiä. R36/38- Ärsyttää silmiä ja ihoa. R67- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot täyttävät EUn direktiivin 91/155/EEC ja siihen tehtyjen muutosten vaatimukset. Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin osassa 1 määritettyyn tarkoitukseen ilman etukäteen saatuja kirjallisia käsittelyohjeita. Käyttäjä on aina vastuussa paikallisten määräysten ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen tarvittavista toimenpiteistä. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on tarkoitettu tuotteen turvallisuusvaatimusten kuvaukseksi eikä niitä tule pitää tuotteen ominaisuuksien takuuna. Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V. An Versio 0.07 v.4.0. Sivu 5/5 Company Julkaisupäivä Tulostettu Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Sivu 5/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Tuotekoodi C02671FINFINSAS51734 Vain kulkuneuvojen ammattimaiseen maalaamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KALUSTEMAALI V 5 SUPER KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PUUÖLJY KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Viskositeetti tai Tyyppi ISO VG 46 Materiaalien Hydrauliikkaöljy käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Materiaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EYnumero 2010691 CASnumero 77929

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi SikaFast 5211 NT Comp.A KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot