Seven D WC EE 6$ wc 37211,39211, wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia huolto-ohjeet Bruks-, monterings- och serviceanvisningar fdr wc:n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seven D WC EE 6$ wc 37211,39211,36214. wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia huolto-ohjeet Bruks-, monterings- och serviceanvisningar fdr wc:n"

Transkriptio

1 Seven D WC wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia hult-hjeet Bruks-, mnterings- ch serviceanvisningar fdr wc:n l4hcrpykqtl n Kcnnyaraqnr4, MHTaxy u 6cnyxrBaHnp yhrra3a wc 37211,39211,36214 g G EE. - F - - E G -tr F! t r EE : Q 6$. x > F'6 -

2 rayrr6 Seven D WC n taludellinen ja ympdrist6ystflvdllinen. WC n varustettu 2:lla huuhtelumahdllisuudella. ls huuhtelu timii n.4litralla, ja pieni huuhtelu n.2,5litralla. Huuhtelu 4litralla n hyvdksytty asuntk6yft66n. MikaliWC:td kaiyteteiiin julkisten laitsten saniteettitilissa, n is huuhtelu s66dettdvd 6litraan. Seven D WC n sfladetty tehtaalla 4 ja 2,5 litran huuhtelu vesimiiirdlle. BRUK Seven D WC vita dr eknmisk ch mili6vanlig. WO-stlen har 2 splalternativ. Str splning fungerar med ca.4 liter ch liten splning med ca.2,5 liter. Splning med 4 liter 6r gdkiind f6r bstadsbruk. Om W0-stlen anvdnds I tfentliga sanitetsutrymmen, br den stra splningen stallas in pa 6 liter. Seven D WC:n Ar pa fabrik instf,lld f6r 4 ch 2,5 liters splvattenmflngder. ekcnflyata\nn Vxurag Seven D erxlr,ttt'.txutil t,t gknrhqecxn npuemnemurfi. On 6py4eaH AByxpexuMHbtM cnrbhbtm MexaHhsMu. Pacx4 BqAbl npr 6nuuM cnhbe ccrabneer K. 4 nntpa, a npu gkhmhm cnube r. 2,5 nhrpa. HcnnusBaHne 4 nnrpe pa3peuleh K npltmehehul B xunux nmeu{ehunx. [1pu ycrahbke yhurasa B nmeu{ehnnx 6qecrBeHHl- nnb3bahre pexhu 6nuutr cn[ba AnxeH 6urru TperynrpBaH Ha pacxa 6 nurpe. Ha sabqae yltrran Seven D naspeh Ha pacxqa BqAbt 4 n 2,5 ntflpa.

3 SANITEETTIPOSLIININ HOITO.OH JE Mitd n sanileettipsliini ldollan yli 100 vudenkkemuspsliininvalmistuksesta. Tutannssatetaanhuminseki asiakasett6 mys ympirist. Saniteeftipsliini valmistetaanlunnnraaka-aineista: savesta,katiinista,maasdlvdstdja kvartsista.tutteetpltetaanyli 1200.C ldmpdtilassa ja niin syntyytiivispsliinijasen piille kiiltdviija hygieeninen pinta. Hit-hje Kvaja kiiltdvdpinta n helpppit66 puhtaana.susittelemmesidnn6llistdiwg:npuhdistustahafiatta.puhdistuksessasusitellaan puhdistusaineita, kdytettdviksitavallisia jidenph - arvn alle 10. Mikili kulhnseindmiinn tarttunutlikaatulee kulh puhdistaavdlittdmdsti.tdhdntarkitukseensusittelemmewc- tai yleispuhdistusaineita. Vesiluknndkyviintai n6kymatttimiinpintihintarttuubakteerikasvusta kiihdyttiiviargaanisiaaineita.siksivesilukkn syyt6 puhdistaa sdinndllisestibakteerejatuhavallawo-puhdistusaineella valmistajanhjeitanudaftaen. WC-kulhntakasassavaluuyleensi huuhtelunjalkeenhetkenaikaavesivana.jtta vedenmineraaliteivit tarttuisikulhnsisdseinimiin susitellaankiytettdviksi hapantapuhdistusainetta(ph - arv 1-3).MiketiWC vutaajatkuvastin syytd kutsuaammattitaitinenlv;-asentaja. Mikdlipsliinipinta n vimakkaasti likaantunuteikdpuhdistutavallisilla saniteettipuhdistusaineilla susitellaanpuhdistusta etikka-tai sitruunahappliuksella. Tdllinn humiitava, efta liuksenn ltavavedelldlaimennettu(wc:nvesilukknvi kiytts ihieman vimakkaampaaliusta,vesiluknvesitilavuusn 1,5-2,0 mallistariippuen).. ihnja etenkinsilmiensujauksesta n hulehdittava 'liusta ei saa jdttdi kuivumaanpsliinipinnalle, vaan se n vdlittmdstihariattavaaineenlevittimisenjdlkeenminkdjilkeen pinta n g huuhdeltava.liusta ei saa pddstadmuvi-tai muillekuin psliinipinnille. G MitEaineitaei saniteettipsliinlplnnillepldi laittaa?.y(, - Hankausjauhetta sisdltdvii puhdistusaineita, terflsvillaatai keraamisiahintahiukkasiasis6lt6vi6karkeitahankausliinjaeisaa kayttaa. l ' 6 EmmesusittelelipedA(natriumhydrksidia) tai trypklrideia (klriphjaisetpuhdistusaineet)sis6lt6vidaineita,jiden ph arv ylittiin 10 c (vimakkaastialkalisia)'runsashappisiaaineitakutensula-ja rikkihappjaei saa kayttd6,kuten ei myr5skiin vimakkaasti alka1sia lipedphjaisiaputkenavausaineita. Mainitutaineetkurmittavatympflrist06humattavasti. Vimakkaitakemikaalejakutenliuttimia,muita - r myrkkyid'tai maaleiaei myoskdinsaa kaataakulhn,kskane vivat vahingittaaw-pintaaseki my6symp6rist6fl. 6 Emme suslttele puhdlstusalnelden tal muiden kemlkaallen annstelemlsta vesisillliilin, kska muvlsat saaftavat vahinglttua. : Q. Talvenajaksiilmanlimmitystd i ltetyissatalissan W0-kulhnhuuhtelusriilitytrjenneft6v6ja kuivattamhuteltisesti.kaadag 4 dl pakkasnestettavesilukkn.peitdvesilukkrukaljyllatai muvikelmullahaihtumisenestdmiseksi.. - F. E g= 6. x$ > t.= SIFLON.PINNOITETUN SANITEETTIPOSLIININ JA POSLIININHOITO-OHJ EET lliti n sanlteettlpsliini ldollan yli 100 vudenkkemuspsliininvalmistuksesta. Valmistuksessahumiidaansek6 asiakasett6lympirist6. Saniteettipsliini valmistetaanlunnnraaka'aineista:savesta,kaliinista,maasalvisti ia kvartsista.tutepltetaanyli 1200.Cldmptilassa,ja niin syntyytiivis psliinijasen pddllekiiltdvdja hygieeninenpinta. Slflnglnnan hlt-hleet HariaaWO-kulhs66nn6llisestikevyestipehmef,lldWG-harialla.Puhdistusaineita eiw6-kulhn pintjenpuhdistukseentarvita. tleslnfllnti Halutessasidesinfiida pinnatale kiifa vahvastialkalisiapuhdistusaineita, jiden ph n y'i lo. LerritApuhdistusainetta pinnille, huuhtelureunanalle ia vesilukkn,anna aineenvaikuttaamuutamanminuutin.hariaatamin jalkeenpinnatkevyestiennenkuin aine n ehtinyt kuivuapintaankiinni'huuhteletemenialkeenkulh.mikalipinnallen viel6iaanyt kuivunuttapuhdistusainetta kstuta,hariaaja huuhtelekulh viel6kertaalleenkunnespuhdistusaine n irrnnutpinnasta. WG'kulhnulkpinnatvit puhdistaapehmeilldpuhdistusliinilla ja miedillapuhdistusaineilla. Miti alnelta elsif,n-pinnalle saa lalttaa? Siflnpintaista W'kulha ei saa puhdistaaaineilla,iidenph-arvylittee 10 (puhdistrsainewimakkaan alkalista),tai lipe66tai hypktrideja (klriphjaisetpuhdistusaineet)sisiltivilld aineilla, eikd my6sk66n lipeaphjaisilla grtkenaukaisuaineilla. N6m6aineetmyskurmittavat ymp6ristdahumattavasti. W-kulhnei my6skddnsaa kaataavdkeviflkemiallisiaaineita,liuttimia,muita nryrkkyidtai maaleia,kskane saattavatvahingiftaa Siflnpintaaja myrisymparist6d. Sifln'pintaaei myskian saa puhdistaahiviaainessiasisdltavilldhankausliincilla,eiinqfskeanesim.talkkipitisillapuhdistusaineilla. Ndidenkielleftyienaineidenkayft6 mit6t6isiflnilleannetuntakuun. Emme suslttele puhdistusalneiden tal mulden kemlkaallen annstelemlsta vedrflll66n, kska muvlsat sadtavat vahlnglttua. TalvenaiaksiilmanlAmmitystiiiitetyissii talissan WC-kulhnhuuhtelusiiilidtyhjennettiivi ja kuivattavahulellisesti.kaadag 4 dl pakkasnestettivesilukkn.peitavesilukkrukaljyllataimuvikelmullahaihtumisenestamiseksi. Puhdlstusalneet Kulhn sis6plntlen puhdistukseen sveltuvat:.wc Duc*Active-FOAM.WC DuckActive-TABS. WC Duc{<WC:n puhdistusaine. DmestsWO-puhdistusaine Ocean Freshtai LemnFresh Kulhn ulkplntfen puhdlstukseen sveltuvat:.tolu GEELI. Aiax KylpyhuneSpray. DmestsHygieenisetpuhdistusliinat. Cif Kylpyhunespray

4 F6R SANITETSPORSLIN SKOTSELRAD Vad dr sanitetsprslin. Vid tiltverkningenbeaktas badekundench miljn. IDO har 6ver 100 6rs erfarenhetav prslinstillverkning. lera,kalin,failtspat brdnnsien temperaturpa6ver 1200'C. Dennahdga tillverkasav naturmaterial: ch kvarts.prdukterna Sanitetsprslin resutterari ett titsintrat prslinmed en glatt ch hygieniskyta. branntemperatur g t EE.- Sktitselrld Den hardach glattaytan ir ldtt att hallaren.vi rekmmenderaratt man regelbundetrengdrwc:nmed brste. F6r reng6ring vanligareng6ringsmedelmed eft ph-vdrdeunder10. rekmmenderars rekmmenderas. eller universalrengdringsmedel Om smutsfastnatpa skalensvaggarbdr skalenreng6rasmedelbart.wc-reng6ringsmedel Vid vattenlasets,synligaellersynligaytr fastnarrganiskaimnen, sm 6kar bakteriernastillvdxt.ddrfrdr det skslatt regelbundetrengdra WC-reng6rningsmedel i enlighetmed tillverkarensanvisningar. vattenlasetmed bakteriedddande Eftersplningensker vanligtvisen krt efterrinningldngs WO-stlensbakvdgg.Fdratt undvikaatl vattnetsmineralerfastnarpa skalensinner(ph-varde1-3).omwc:nlicker kntinuerligt WS6r det sk6latt anlitaen yrkeskunnig eft surt rengdringsmedel vdggarrekmmenderas installat6r. inte ger 6nskat resultatrekmmenderasrengdringmed dttiksom prslinsytanir kraftigtnedsmutsadch vanligasanitetsrengdringsmedel eller citrnsyralsning. DAman anvdnderdessamedelb6rf6ljande beaktas:. L6sningenb6r vara utspidd med vatten(i WO-stlensvattenlAskan lsningenvara nagtstarkare,vattenlasetsvattenvlymar 1,5-2,0 berendepa mdell).. Skyddahudench i synnerhet6gnen. Ldsningenf6r intetrkapaprslinsytan utanda medletsaftspa,skallmanmedelbartskuraytanch sedansk6lja. r LsningenfAr inte kmmai kntaktmed plast-ellerandra ic-keprslinsytr. F tt6 g Vllka 6mnen tal lnte sanitetsprsllnsytrna? keramiskaslitpartiklar. Amnen sm innehaller skurpulver, stdlullejhellergrvskurduksm inneh&ller Man bdr inteanv6ndarengoringsmedel reng6ringsmedel) ch vars ph-virde 6verskrider10 (starktalkaliska) eller hypklrider(klrlcaserade sm innehallerlut (natriumhydrxid) prppldsandedmnen rekmmenderasinte.starktsyrahaltigaimnen sasmsalt- ch svavelsyrafar inte anvindas. Starktalkaliska,lutbaserade giftereller l6sningsmedel,andra 6mnenbelastarmilj6nmArkbart.ManfArintehellerh6llastarkakemikalier, farinte helleranv6ndas.dessa f6rgeriwo-skalenda de kan skadawo-ytanch 6venmgivningen. ;Y Et t Vl rekmmenderarel att rengiirlngsmedel ch andra kemlkaller dseras I splclstemen da dessa kan ekada plastdelama. i vaftenlaset. vintertid br WO-stlenssplcisternt6mmasch trkastrr.hall3-4 dl frstskyddsmedel I hus sm staruppveirmda Tdck vattenlasetmed matllaeller plastflief6r att fdrhindraavdunstning. >. 9 c E'6 9= :O.. x >.E I OCH PORSLINMEDSIFLON.YTA. SKOTSELRADFORSANITETSPORSLIN Vad lr sanitetsprslin tillverkasav tillverkningenbeaktasbadekundench milj6n.sanitetsprslin ld har 6ver 100 Arserfarenhetav prslinstillverkning.vid resulterarieft lera,kalin,faltspat ch kviarts.prdukten naturmaterial: brinns i en temperaturpa 6ver1200"C.Dennah6gabrinntemperatur tdtsintratprslinmed en glaft ch hygieniskyta. Sk6tsel r6d f 6r Slfl n-yta ytr. regelbundetlattmeden mjukwo-brste.rengdringsmedel Arinten6dviindigaf6r reng6ringenav wc-skalens BrstaWG-skAlen Ilesinficering pa ytrna,under med ett ph-virde 6ver 10. Sprid rengdringsmedlet Om du villdesinficeraytrna, anvdndinte starkt alkaliskarengdringsmedel ddrefterytrna ldtt innan medlethar hunnittrkafast pa ytan.sklj direfter splkanten,i vattenlasetch lat medletverka i nagraminuter.brsta b6rmanfukta,brstachskdljaengangtill,tillsytanirfrifrantuittmedel. skalen.omdetinnufinnsrengringsmedlpdytan yttreytrkandu anvdndamjukaputsdukarcfr svagarengdringsmedel. Fratt reng6rawc-skalens Vadflr du Inte anvfindapi en Sifln-behandladyta? WG-skAlfAr inte reng6rasmed 6mnenvars ph-varde6verskrider10 (starktalkaliska),eller med medelsm innehallerlut, En Sifln-behandlad reningsmedel) ellerlutbaseradeprppldsande Amnen.DessaamnenbelastarcksAmilj6n mirkbart. hypklrider(klrbaserade andragifterellerfirger, iwo-skalen ch6venmgivningen. dadekanskadasifln-ytan Hillejstarkakemikalier,lOsningsmedel, tex.talk. ellerreng6ringsrnedel farintehellerrengrasmedskurduksminnehaller slipandeingredienser sminnehaller Sifln-ytan avdessaf6rbjudna AmnengAllerej Siflnsgaranti. Vid anvandande Vl :ekmmenderar ei att rengorlngsmedelch andra kemlkaller deeras I splcleternen di deesa kan skada plastdelarna. I hus sm staruppvdrmdavintertid brwc-stlenssplcisternt6mmasch trkastn. Hill 3-4 dlfrstskyddsmedelivattenlaset. Tic* vattenlasetmed matliaeller plastflief6r att forhindraavdunstning. Ren96rlngsmedel F6rWG-sldlens Insldr limpar sel:. WC DuckActive-FOAM. WC DuckActive-TABS. WC DuckWC-reng6ringsmedel. DmestsWG-reng6ringsmedel Ocean Fresheller LemnFresh Fdr WG-sktlens utsldr llmpar sei:.tolu GEEL. Aiax Badrumsspray. DmestsHygieniskarengringsdukar. Cif Badrumsspray

5 I'tHCTPyKqHn no yxoey3a GAH(DAPOOPOM GaxQap$p - ar qr rare? ld r'rmeer6nee' qem crnernnti nur u3rrbfleh[n QapQpa. B rexunrnsecrm npqecce WmrHBaprce KaKnHTepecbr3a6a${yrKa,raK m crenehb eqaeficreiln Ha rpldkatqyt cpegy. h3rrbnfercn CauQapQp t43npnpahbtx cblpbebbtx MarepuanB: rnnhbr, KaruHa, nnebr ulnara, KBapqa. Flpgyrrlr,rnnABepraerc' 6xrary npu remneparype 1200"c B pe3ynbrare '{er 6pasyercn nnnrufi Sap$p c rnasypbamhrir,rruruehnqe(n nau6nee npnernnennfr nbepxhctbr. l4xcrpyrqnn n yxay Teepgan nlasypbahhas nbepxhcrb r{ul4aercf nerk. PernneHgyeMperynnpH qncrnrb yhura3 qerrri. Flpuuexnftre 6u.{HHe Mrclq!4e cpegcrba c ph-vncnu Nnxe 10. B cnyuae npnnunahrusrpt3vl K crehkamqaun yh[ta3a qrcrure qauy HeMeAneHH. rqnnarra qenn pekmehayemm6yq1aecpe'crba, npeaha3haqehhbte Afls qhcrkl4yhnra3b,nnu yhytbepcanbhbte Mtque cpeacrba. K euanfiihnnu HeBm.qfiMblM nbepxhcrnm rnap$arbpa npunrnaklr prahr4qecknebeqecrba, cnc6crbypr4ne pagmhxehr,rr 6arrreprafi. Baugy grr ue6xal4mbpemg r BpeMeHhBbrt{t4crl4rbrnAp3arBp 6arrepra4ragHbrMMrrqr4McpellcrBu c6npaan nhcrpyrqur4 u3rrbhreflq. flcne cmblba e sagnefi qacr,t t{aujuyhurasa 6uuH KparKBpeMeHHnpreraer Henurufi pyveex. flnn npegrbpau{ehun npununahnf, pacrbpehhblx B BAe MHHepanBK CTeHKaM qaun qenec6pasn nnb3barbcg rmcflblm MKrrql,tMcpeAcrBM (ph-vracn 1-3). Ecnu e t{aue ncrnhh npreraer pyqeek egu, ne6xqanm 6parrrucn 3a nmr{bl K cahtexhhqy. B cnyvae, ecnu $ap$pban nbepxhcrbcttflbh 3arpn3HeHau ee HeB3MxHc{mcrtaru 6arqHHMr4 cahurapheimnmpr{r4mr4cpqacrbamn, T pekmehayemqucrlry pacrbpnnyxcycxfr unu flumhhri rncnru. Flpraeru cneayer yqecrb, '{T ' pacrbp AnxeH 6urru pas6aanen egti (gnn rugpsarbpa yhura3a MxH nphmehrrbpacrbp qylb nkpenqe, em1crb rhgpaarbpa 1,5-2,0 n B 3aBilcr4Mcrnr rnna). Kxa u e c6exncrn rna3a AflxHbr 6uru xpur 3aquqeHbl tt ' Heflb3gAnycKarb BbtcbxaHnn pacrbpa Ha QapQpafi neepxhcrt4, a ncfle HaHeceHuqBeqecrBa pacrgp AnxeH 6urru e51qmqeh qerrfi, a 3areM cmbtr.e ' Henb3e HafluBarb pacrbp Ha nnacrmaccbbte nnu Apyfue nbepxhcryt,kpmesappeux ta(). - e Karre BeqgcrBa Henb3n npxmehrtb npr qxcrke Sapepafi neepxx ctu? Henugn npumeherb Mtt{ne cpeacrba c caepxahueu a6pasrbhbrx KMnHeHrB,cranbHyp crplptffy, nnn alpatnexue can$errn Tt (s c c KepaMuqecKhMl4 rpytqtlml4 qacruqamr. flanee, He pekmehayercnnpumehtrb BeqecrBa, cqaep)kaqhe qenk (eg111,rfr narp) rnu runxnp]tabl (vcrurenuhble cpeacrba c xnpxta cneri), ph-vncn Krpbtx Bbtue 10 (cpegcrea Ranntrcn cunbh qeflr{hbtmh). r f Henusn nflb3barbcq KpenKnMuKl4cflrHblMvlBeqecrBaMa4BpAe cnsxfi racepni Kncnrbt. He npnuennftre cunsu qenqhbrx cpqacrb, (! npqaha3haqehhblx AnF rkpblr,te 3aKynprlBtuvlxcerpy6. VnunHyrbre BeqecrBa HarpwaK)r Kpwax'qy cpqay cunbh. flanee, Henb3e BnnBarb B yhl4ra3kpenknexumukarbl BpqAe pacrbpnrenei, gpyrnx rkcrt{hbrx Beu{ecrB unu KaKHl4Mryr nbpeanrb : O. nbepxhctbyt{ura3a, a rarc,kekp}fl K)ulyK) cpeay. He permerayercn g6aennrs a 6a'tr mktulne cpeagtba xnx gpyrxe xt,tmr,rqscknerunhehtbr, TaK KaK Hr Mryr nbpeaxrb nnactxkbbe KMnHeHTbt. Ecnu yruras B 3uMHeeBpeMn HaxA,lTcRB HerannnBaeMMsAaHj4u,6aqr cfleayer npxhnrb lr Bbtcylrlrrb rularenbh. B rr,rgpaarep.= xanetire 34 Aeqrnrarpa nprvle6negexnrenunfi xugrcru. fi6aeure e rragpjarep pacrurenbhe Macn nnu sarpfire er nnacrukbfinnesxri Anr npearbpaqehnn ncnapehnn. - 9= 6. xs > HHCTPyKql4l4 no vxorv 3A CAHOAPOOPOM14OAPOOPOMC Cl4OnOHOBbtMnOKpbtTl4EM CaxQap$p - sr qr rare? ld uueer cbblllecrnerunfi nutr 6 n3rrbflehura canqap$pa.b rexhnruqeckm npqecceyqhthbal11rcr KaKuHTepecbr 3aKag{.nKa, rak u BqAeilsreua HaKp!4(aKluryp cpeay.car$apsp vtsrrennercf, 143npvrpAHbrx cbrpbebbtx MarepuanB:rnnxbr,KanrHa,nneBr unara, KBapqa.l4qAenusn Bepra0rcn6xury np,t remneparypecbbruletzbo;c e pesynlrare trer6pasyerc9kmnakrnurfi Sapep c rnnxqearih MrneHuqecxfineepxHcrbn. ltlxcvpyrqrx n yxay sa crsnhai ngepxxcrbk) PerynnpxnerKBblt{lltqafirevauryyHt4Ta3a vrnrrfiryanerxfi r{en<ri.ens qncrru nbepxhcrefi qauruyh1ara3a qlcrurenbhbrecpeacrba He H)D(Hbr. fierrxqnqxpbahne Ecnu au xrl4te 4esraxQraqrapBarbnBepxHcru, T He npnrnexnfire qenqhbte qltcrurenbhue cpgacrea c ph-vncnm cbhue 10. Hanecrare qlicrurenbhe cpqacrb Ha nbepxhcrh, nqa crrhexfi rpafi, a rare e sqgnxi 3 lrbp. fiaire cpeacrby AeficrreBarb HecKnbKM]rHyr. Sareu yaanure er c nbepxrcrefr nerxum cnphkchbehnemu{erklt nka H He np[cxn x neepxrcrnu. flpufire y",aias. Ecnm r nbepxhcru npncxn cpeacrb, r cm. ]4Te,yAanxre qerrfi, u npufire yhllra3 nsr,ph n11aha nbepxhcl4 crar1b rtltctl,ttefl bhrc cpeactea 60nuuJe He crancb. Ans'{hcf,r}t Hap)2ffiblx nbepxhcrei qaruu yht[ta3apekmehayemmrrkne{rcrurenbflhe nq4yueuxu u cna6ue {ucrurenbhbre cpeacrba. Karre BeqecrBa Henb3n npruehrrb npr qxcrxe cr$nxei naepxxcrr? ulauy ynrraaa c cu$nhebtm nkpbtrlrem Henb3e qt4crt4rb cpeacrbamn ph xrpux Buue 10 (xpenr qenvnure) nnu cpqacrbamh c caepxahuem qenka' rnnxnpllae ('rncrrrenbhble cpqacrba, chbubarlqxecn xa xnpe) ranh chbblbapu{}tm6cn Ha u{enke cpeasrbamn' npeaha3hanehhblmt'l Ann np{ucrrr rpy6npbqab. VragaxHue cpel1crba ra(e Harpy,Kmre}nKa gqy g cpeay 3H il{urenbh. K ruy xe Henb3f, Bnhmrb B yhnra3 (perlkue xlrmukarbr,pacrbplrreflu, np{}re rrcttqeq.tne BeqeGTBanflu Kpaq4,TaKKaKH.nMryr nbpexaarb crqnhee nkpbtrxe n l<p)dt<alqyncpqfy. qylcrl4tb Henuan cuqnnayp nbepxhcrb ulrypramlt c caepxahueu a6pasrbhbrx mnnhehrb,r,r1l4{r4crqrenbhbrfirbr peplcrbamu c caepxahrem Hanp. ranbka. flpnuexenne 3anpsrHHx BeqecrB ahhynhpyer npeacrabnehhyktcnsnxy rapahrlrp. He permengyercn g6aenrtb B 6aqr xxlqxe cpeaprba rnx Apyrue xrrx{ecrre KMnHeHTbr,rar ra6 Hl{ mryr nbpqarrb nnactrfibb e KMnHgHTbt. Ecnu yxurag B 3t4MHeeBpeMF HaxqArrce B HeranfluBaemMqApryh, 6aqx cnqaygr npxhr4tb,t Bbtcyrunrb rqarenbh. B rugpsarep Hanefrre 34 Aeqnnurpa nprhb&tqgexurenuxti xuarcru. fi6aeure a nrgpdfibp pacrurenbhe Macn unr saxpfrre er nnacr]rrei nnexri Anc npearepaqehun ucnapehhs. O.mcrrren bhbte cpeacrba flnn rncnnr BHyrpeHHxxnaepxxcrefi qaux yhrta3anqp(qant:.wc DuckActive-FOAM. WC DuckActive-TABS. OqucnarenbHe cpeacrbane yhura3bwc Duck. OqucrurenbnecpeAcrBAnn yhura3bdmests OceanFreshunr LemnFresh finn ucrnr Hapyxfiux nbepxhcrei qauln yhrra3a naxift:. TOLU l'eflb. Ajax SprayAnRBaHHbtx KMHar. l-urnenrqeckme{xcr!,trenbh btenqayu94kt4dmests. Cif SprayAnRBaHHbrx KMHar

6 IDO Seven D wc 37211, q r0,x/l lil.t,t I a 4 O d? I \--l Itsepalvelupakkaukset. SiEilvhetlfrningsf6rpackningtr Kunnerru 3snacHHx qacrel rw,,ffi ffir <rlr Fr g, f l q", fl \l $) q(0 $lu s t',..i/ m { {/ / { q

7 IDO Seven D wc 36214? I a 4 O d? I Itsepalvelupakkaukset ' Sjtilvbetifiningsf6rpackningar. Krrnncrru 3anacHbtx qacrei ffir"qr NI I i tl Bh'I _. I ri I \4[A q, n \fd f $) q(0 q,r,*a,a_a, _._.a {O{ {/ / &01{01

8 HUOLTO Painnapin ja psliinikuvun irrctus Sulje veden tulventtiili. lrrta painnappi ja psliinikupu kuvien 1-6 mukaan. Psliinikuvun ja painnapin asennus tapahtuu kddnteisessfl jiirjestyksessd. SERVICE Demntering av splknapp ch kapa Slut vattenavstdngningsventilen. Demntera kmpleft splknapp ch kapa enligt bilderna 1-6. Mntering av cisternkapa ch tryckknapp sker i mvdnd rdning. 6cfl)a(hBAHHE Aeunrax( KHnKr cnnba n Bneuxefi 6nqrh 6aqra 3arpfire BeHTnnb naaq[ BAbr. Cnnunre KHnKy cnuba ]r BHeuHpr6nqKy 6aqra crnach pr4cyhkam

9 a C' II l- U' a a. 6 5?- I

10 HUOLTO Huuhteluvesimiirfr n sdfrtri ja psliinikupu Ennensiidit6iipainnappi irritetaan kuvien1-6 mukaan. Pieni huuhtelu lrritavivustia ylivutputki kuvien7 ja I mukaan.seadehuuhtelumddrd siirttimrilldkhaalas ja yl6spienemmdnvesimddrdn, halutessasi suuremman vesimddrdn katskuva10. Kukinpykiiltivastaayhtti litraa.siidtdaluen kahdestaviiteenlitraan. ls huuhtelu ja nstamallasuraanyl6s (kuvag). Saeda lrrtahuuhteluventtiili kiertdmdlldsitdivastapdiv#idn siirtiimdilld huuhtelumdiird ulmpaakhaalashalutessasi suuremmanvesim66rinja yl6spienemmdn Katskuva10.Huuhtelumddrd vesimddrdn. n ilmitettutangssa. Sdiiit6aluen klmestakahdeksaanlitraan. SERVICE Justerlngav splvattenmingd Fdreiusteringav splvattenmdngd bdr splknappch cisternkapa demnteras enligtanvisning (bilderna1-6). Llten splning Ldsgdrbrygganmed brdddavlpp enligtbild7 ch 8. Justerasplmdngden genmatt justeraflft6ren neratf6r st0rresplvattenmdngd ch uppatf6r mindre.se bild 10.Variesteg mtsvarar1 liter. Justerbartmellan2 ch 5 liter. Str splning FOriusteringav strasplvattenmdngden,demntera stativetgenmatt vridadettamedslsch sedan lyftarakt upp,enligtbild 9. Justerasplvattenmdngden genmatt skjutayttreflttorenned6tfdr stdrre splvattenmdngd ch uppatfdr mindre.se bild 10.Splvlymen kan stdllasin eftermarkeringar pa flttdrstangen. Splvattenmdngden dr justerbarmellan3 ch 8 liter. Ecn)fl(lrBAHl4E PerynnpBra6uema B4bt,pacxgyemrAne cnbtba yhnra3a l-lepegperyflhperfrne6xgt4m KHnKy cnubar BHeuJHrr 6n,{(y6aqra AeMHr,rpBarb crnachpr,rcyhkam 1-6. OrxmmHf,cnne OrAenurepbtqaru rpy6ry nepennbacrnachpncyhxau7ra8. Orperynrapyfire 6ueu BAbtAnf, cnt,tbanyremnepemeu{ehhf, nnnabka BHugAnn ybenrqehun 6ueua nnn BBepx- AnRer ymehbuehun, cmrphrepnc.10. nhrpy. - r AByxA nnr]rflurpb. perynnpbkh,flnanash Enrurfi cnre Cnnunrecnraxfi KnanaH: nbephlrre er npn4bqaceficrpenknn nahr4mt4te BepruKanbH BBepx (pncynr9). Orperynnpyilre6ueu cnlrbaemfi eaurnyremnepemeu{ehhn BHh3 AanbHernnflaBKa 6ueua ]tnr BBepx- Ann ymehbuexus.curpnre prac.10. Ann ybenuqeh[r O6r'eu 6gxa.teH Ha perynr,rpbkhurahre.,qnanash r rpex A BcbMn nnrpb. 10

11 Huuhteluventtiilin iritus lleurrax cnrbhr KnanaHa Venttlllln lrritus Aeumrilr fz r-it", I s ut"t Phlaventtiilin tiivisteen vaiht 3auena ynnrhehxf, AHHr Knanama

12 Tiiytt6venttiilin irrltus. Damntering av pifillningsventif. fienrurax KnanaHa 12

13 WC:NASENNUS Asennushjet Asenn ftaessa Wc_kulha n nrr samalla susittetemr#'4ffi#fl31".$i:h#"fiffi;;ff;au"i"" rafta-ia seindrepivienteid kskevia meerdyksia. Wc-kulhnkilnnitys laftiaan, cusltul(set Ves iittnte W-istuimen vesilienten ikealk gy:trflffitr;i.f aniaveda,, {fftrtr##ffr*;'',,,"**:,;"ffi,"",;ffi ffiilffily,i:: t:,&iililffijli:itr,y_g"iij5,lii:j"j,:.""".,1 treutru,a ruuvik'nn'ykss'a pysryriien myds e,minimaan ',,nnffly"'[tiiir1f,"h?1x[i,fs""i#tiffih:rf fr$il!,:'*:.j:fii"fg-iilt frfli#f#l.liitu;'lir"h,l:t;'r"{rnftli=;r*trtlg nr;ia*:#, lflth-x?"i:1i:"lxle*:::r,xi,ll"fl,'h,,fihhlf:fl[fixl?:ihii,ffi"eji r staaw,,a, mika,iarusrana nr*aker*u ;1'lhl'f'[ffi::itliffi"i5iliiiJll?fliHi,giii"i;i:"'$x?il1&.;lf"f, ratria. H#"f i'fr#,t#;iiri;li#riilff t#f#ffifl rnnihr", :ffi#idrsr""h,ilis?,trnii""f (h ^ u t t a wc s!r2 I 4 f:gffit1i Kllnnltyrti sgmsnfllll el su ltelle Lattlallptvtentl Lattalapivientl n tteutetta'amarkafljen rafia-ia seinaapmenteja kskevienmair{ystenmukais sd. MONTERINGAV WC llnteringsanvisningar. 'H##:?ff*#3;'Jiisi,l-TJiRHieHn:i,,'jdmmerser 16r vatrummens chveissenmrcirinsar slviakttas. Dertirl WGstlens mntering p6 gk, rekmmendatiner.v.attenanslutning wc-stlen ar kpila fdr anslutningpa h6gersida. strenkan cksaansrutasp6 F6r aft byta vaftenansrutning vanstersida. frdn h6ger titt vdnster, 96rsdhdr: S:?:?'.HlTffi:T"T;itgf,LT"JHi* rjdn srtt 'v''v!u ch iifi1ltri'".l1,u*rssventiren dras skaen'mnterapa kfuan transprrdge slansen utrrdn ig"n. Fastsittning medskruvar gr2rr,gg:l1r 5ff1'"'HHil"##:Hikl;atE;xll*fflffll1lyl#:1",1ff1ffi_"JffiLr",Ju,,mnterinsa med Gdrsdhdr: Lyft WC-stlen pd sinrdttq R!ts' set fq:q'qlkarnai hdren blyertspenna. HAll Ra.wc-ften chmeirk.upp i si upprdtt pratsen starhing f(irskruvharen ;;" i.,"ii";tirrat", 6ntirrtiG;iffi;p"nnan i grvetmeden ilfrt"il'tn19-91"6ffi;,ll, skruvhafdn med8 mm:s trsilffitsd,11#fi:f,-$jj#ffff,,l:rffi,tr;dmn rffi ru''n*:$*ffi #:t*fi ffitfiffi'ffi'#il;ffff#ffff**$-ff, skruvarna skruvas Se bild(19).

14 Fastsittning med elastisk limmassa. WC-stlenkanfdstasmed elastisklimmassa,t.ex.sikabnd-t2 ellermtsvarandem glvet6r belagtmed kakel.denna rekmmenderaras fastsflttningsmetd ejm glvetiir lagt med plastmatta. Gdr s6h$ir: En sdkerlimningkrdverrengjrdakntaktytr. PlaceraWC-stlenp& sin rdttaplats.mdirkut ftensplatsmeden blyertspenna. LyftbrtWC-stlench applicerafgmassaunderften.lyftwc-stlenpa sin platsch tryckner den. Strykbrt 6verfl6digmassach fga runtftenmed m6gelresistent silikn.avl igsna 6verfl6digsilikn. Fastsittning med fistbygel. WC Se bifderna Fastsittning med cement rekmmenderasinte. Glvgenmf6ring beaktasrespektiveldndersbestimmelserf6r vatutrymmets Vid glvgenmfdring glv-ch vdggenmfdringar. YCTAHOBKAYH]4TA3A llmcrpyrqyrn n MHTaxy flpn ycranbkeyhurasa ne6xgrauc6ngarb MecrHHegeficreypqme HpMaruBr,th npabuna, Kacapulnecn crpt4tenbhmhtaxhbrxpa6r B BnaxHbtxnMeqeHnqx. Kpennemne y]rnra3a K nny, pexmehgallxlr flarnp.rehxe BAbr l-lgrnnuehue BAbtnpeAycMrpeHcnpaBa, H er MxH npu3becrura(e cneba. [1pu nepence ndrnstehuf, Ha neeyt cmphy, ebtnnhume cnedynt4ee: Cxnuure Qap$pay 6nury 6avra crnach prc.1-6. Buraqure BeHTrnbnAKntqeHngBllbt BHr43l43 nnxehltn AnF t4raennre unahr. Flepexecure unahr Ha nebf crphy,t BcraBbre er B npeaha3har{ehhui4nngrr TpaHcnprt4pBKvt nag. YcranBrre Ha Mecr Sapgpey 6nvry 6arra. Kpennexne ]ra Brlrrax37211, Tpa.ququnnuficnc6 ycrahbkr4 Kpennenne npu nmtqn BUHTB yhnra3a. Anqyparn BunnHeHHurfilaurax c npltmehehuemkpenexhbtxbl4htb pl4cknbpe6aehunbcneacrblreeq4efrcrbuqbnaru, n3bnner MuHr4Mn3r4pBarb r{acr Mbtrb nn. HanphMep,e eanni KMHare,rge npnxat4tcf, Bannuume cnedynt4ee: Ycraxanre yhllta3ha Mecr. Bcraeure KpenexHbreBrynKr n BbrnnHnTepa3MerKyrBepcruh Ma KpenexHbtxBnHTB. Crapatirecb Aepxarb KapaHAau BepruKaflbx.OrqAahHbreyHura3 B crphy u npcbepnlrre rbepcrltn cbepnm8 uu xa rny6uuy 60 tvtuna yrnm npumeph25-30 rpaaycbr Beprnranu. Crurpure pxc. (15-16). l-lprucrrre rbepcrt4eu 3annHure ux cunukhm.bcraeure B rbepcrl4n4n6enu, y6e4rarecu,r{tcunnkhaacrrqh, qr6u6ecnequrb rt,tgpt43nf,qhtcl. YcraHehre yh,rra3ha Mecr. Ynnrnure KpenexHbteBrynKltnpH nmrqltcrn,tt<ha, yctahbl'lreux Ha MecTu 3arflHure BnHTbr.Sarpenure 3arnyuKh rar, qr6ur Hn ynnrhunucb n Curpure pnc. (17-18). Vnnrxure n KHTypycHBaHueyHlrraga c nmn{brl cunhkharar, ut6u BAa He Mrna nphukhyrbnqa chbahne qauu. PaspexniTe cunltkhn nepumerpy chbahuf,n3nyrurercunukhayaanhre pe3hhbbtuunarenem. Curpnre pucynx(19). Kpennenne nplr nurqx KneR EcnN ynura3 ycrahabnhbaercrha nn, raenahhbrftraqenuxfi nnnrrfi, T Anf, $r,rrcaqrr MxH Bcnnb3Barbcs KneeM SikaBnd-T 2 unu ApyruM ahanrni{hbrmkrreem.ecnr na nny nexyrr n}rhneym,t B grm cnftae He permehaysrcr rcnnb3baru rnefi. Bunnnnre cnegyprqee: nbepxhcrn xe6xgnm TqarenbH r{[cn4tb nepqa HaHeeHneMKneF. Ans xaaexhr KpenneHnncKner4BaeMbre VcraHsure yhltras Ha Mecr. Oveprure KHTypcHBaHlR yhhta3akapahaauu. Or4eltHbre yhltra3 B crphy n HaHecxre nefi ng chbahueqauu. Ycraxehre yhhra3 Ha Mecr u nnrh npnxmhre er K nny. Vganrre ue6urr Knes h npmaxbte n KHTypynhHlil ctbtkac nnm cl4ftltkhm. Kpennen ne yxltra3a n plr nuulr,r r(r nnekta Kpenex]t btx.qerranefi Curpnre puc Kpennexne npx nur{x qeue}rra He pekuenayercn llpxqgrn BHyrpr{ nna flpxgru BHyTpnnna cneayet geicrbytulxmlr MecrHuMu npablrflamh lt HpMarltBaMhAnn TaKrpAa pa6r B BnaxHbtx nmeqeh[f,x.

15 Wc-istuimen 37211, sijitus ja

16 W0-istuimen 3621it silitus ja kiinnityshje

17 Takuu Tutteella n takuu, jka n kirjattu tutteen myyntihetkelld vimassalevaan IDO Kylpyhune Oy:n painettuun hinnastn. Ohje reklamaatin hitn Tute n valmistettu tarkkjen laatuvaatimusten mukaisesti. Js tutteessa kuitenkin ilmenee vikaa, pyydflmme ttamaan reklamaatin hitamiseksi ensisijaisesti yhteytta tutteen myyneeseen liikkeeseen. Reklamaatin hidn helpttamiseksi kannattaa selvittid esim. laskusta tutteen mallinumer, stpiivf,miard sek6 mys ilmittaa numersarjan laatumekista jka l6ytyy WC:n ikealla pulella. Garanti Prdukten har garanti.den Ar inskriven i IDO Badrum AB:s (SE), IDO Badrum Oy Ab:s (FlN) vid f 6rsf, lj n ingstil lf6let galande tryckta prisl ista. Direktiv vid reklamatin Prdukten Eir tillverkad enligit str6nga layalitetsnrmer. Om prdukten trts det Ar felaktig, ber vi er i fdrsta hand kntakta den atfdr sm salt prdukten. Reklamatishanteringen underlattas genm att uppge prduktnummer ch ink6psdatum t.ex. fran fakturan. Ange c*sa sifferserierna pa hvalitetsmarket sm finns pa WG-stlens h6gra sida. Fapaxrrn Vtgenua nmetr rapahtut, Krpar ykasaha e npefiqypahre IDO Bathrm Ltd n ekcnprhbtm ncrabkam, geficrayqem Ha MMeHT npgaxlt. Yrasaxnn n ccrabnehnkr peknauaq]tl Kaxge uqaenlre u3rrbneh B crbercrbr4r4 c npeabnbnnembrmr rpe6eahnqmu. Ecnn Bce xe B nqaenltlt f,bl4tcs xaxfi-nn6 Ae$em, npcl4m npexae Bcer cbngarbcn c Mara3uHM n Mecry npn6perennn. flnn ynpu{ehue npqqaypbr ccrabnehue pexnamaqhu npct4m Bac c6u{nru KqA uqaenltn, Aary 3aKynKyr, yka3ahhbre Hanp. e taxefice, a ratt(e HMepa, Hang{araHHHe Ha 3HaKe KaqecrBa, pacnnxehhm Ha npabu 6ry yhnra3 I. 17

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

rffivffig VEROHALLINTO FINLAND

rffivffig VEROHALLINTO FINLAND lll It rffivffig VEROHALLINTO FINLAND iltililtililililil lillll TODISTUS 07.05.2014 1(1) Henkiltunnus tai Y-tunnus 2273824-1 WELKONTRADE OU Vahes tee '19, Rae vald Rae kula EE 75301 Har.lumaa Estnia Varmiste:195438125!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet

Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Projektiohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet Valeri Tiik CEO, yrittäjä +358 40 518 9470 valeri.tiik@mercus.net Muutama sana Mercuksesta TOIMIPAIKAT (18 hlöä) Lappeenranta (päätoimipiste) Helsinki

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ MAM A ERM 6. 9 aivannonlahti 6.6 AUEE HEE AUA/ UMARAA (/2) 6 AU 6.6 HERA HEA AU AUA +99. HU 2A EEU E 3A A EEU 93. 3. 94.7 (/2) 2 RE UÖR +99. HEA +. AU.4 (/2) 26 E- JA +99.2 HEA /3k UAEA AAUEA AUA 66 A

Lisätiedot

YKSIRIVISET URAKUULALAAKERIT metrinen mitoitus

YKSIRIVISET URAKUULALAAKERIT metrinen mitoitus SISÄLLYSLUETTELO Yksiriviset urakuulalaakerit Yksiriviset urakuulalaakerit tuumamitoissa Pienoisurakuulalaakerit aksiriviset urakuulalaakerit Yksiriviset viistokuulalaakerit Yksiriviset viistokuulalaakerit

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot