Seven D WC EE 6$ wc 37211,39211, wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia huolto-ohjeet Bruks-, monterings- och serviceanvisningar fdr wc:n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seven D WC EE 6$ wc 37211,39211,36214. wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia huolto-ohjeet Bruks-, monterings- och serviceanvisningar fdr wc:n"

Transkriptio

1 Seven D WC wc-istuimen kdytt6-, asennus- ia hult-hjeet Bruks-, mnterings- ch serviceanvisningar fdr wc:n l4hcrpykqtl n Kcnnyaraqnr4, MHTaxy u 6cnyxrBaHnp yhrra3a wc 37211,39211,36214 g G EE. - F - - E G -tr F! t r EE : Q 6$. x > F'6 -

2 rayrr6 Seven D WC n taludellinen ja ympdrist6ystflvdllinen. WC n varustettu 2:lla huuhtelumahdllisuudella. ls huuhtelu timii n.4litralla, ja pieni huuhtelu n.2,5litralla. Huuhtelu 4litralla n hyvdksytty asuntk6yft66n. MikaliWC:td kaiyteteiiin julkisten laitsten saniteettitilissa, n is huuhtelu s66dettdvd 6litraan. Seven D WC n sfladetty tehtaalla 4 ja 2,5 litran huuhtelu vesimiiirdlle. BRUK Seven D WC vita dr eknmisk ch mili6vanlig. WO-stlen har 2 splalternativ. Str splning fungerar med ca.4 liter ch liten splning med ca.2,5 liter. Splning med 4 liter 6r gdkiind f6r bstadsbruk. Om W0-stlen anvdnds I tfentliga sanitetsutrymmen, br den stra splningen stallas in pa 6 liter. Seven D WC:n Ar pa fabrik instf,lld f6r 4 ch 2,5 liters splvattenmflngder. ekcnflyata\nn Vxurag Seven D erxlr,ttt'.txutil t,t gknrhqecxn npuemnemurfi. On 6py4eaH AByxpexuMHbtM cnrbhbtm MexaHhsMu. Pacx4 BqAbl npr 6nuuM cnhbe ccrabneer K. 4 nntpa, a npu gkhmhm cnube r. 2,5 nhrpa. HcnnusBaHne 4 nnrpe pa3peuleh K npltmehehul B xunux nmeu{ehunx. [1pu ycrahbke yhurasa B nmeu{ehnnx 6qecrBeHHl- nnb3bahre pexhu 6nuutr cn[ba AnxeH 6urru TperynrpBaH Ha pacxa 6 nurpe. Ha sabqae yltrran Seven D naspeh Ha pacxqa BqAbt 4 n 2,5 ntflpa.

3 SANITEETTIPOSLIININ HOITO.OH JE Mitd n sanileettipsliini ldollan yli 100 vudenkkemuspsliininvalmistuksesta. Tutannssatetaanhuminseki asiakasett6 mys ympirist. Saniteeftipsliini valmistetaanlunnnraaka-aineista: savesta,katiinista,maasdlvdstdja kvartsista.tutteetpltetaanyli 1200.C ldmpdtilassa ja niin syntyytiivispsliinijasen piille kiiltdviija hygieeninen pinta. Hit-hje Kvaja kiiltdvdpinta n helpppit66 puhtaana.susittelemmesidnn6llistdiwg:npuhdistustahafiatta.puhdistuksessasusitellaan puhdistusaineita, kdytettdviksitavallisia jidenph - arvn alle 10. Mikili kulhnseindmiinn tarttunutlikaatulee kulh puhdistaavdlittdmdsti.tdhdntarkitukseensusittelemmewc- tai yleispuhdistusaineita. Vesiluknndkyviintai n6kymatttimiinpintihintarttuubakteerikasvusta kiihdyttiiviargaanisiaaineita.siksivesilukkn syyt6 puhdistaa sdinndllisestibakteerejatuhavallawo-puhdistusaineella valmistajanhjeitanudaftaen. WC-kulhntakasassavaluuyleensi huuhtelunjalkeenhetkenaikaavesivana.jtta vedenmineraaliteivit tarttuisikulhnsisdseinimiin susitellaankiytettdviksi hapantapuhdistusainetta(ph - arv 1-3).MiketiWC vutaajatkuvastin syytd kutsuaammattitaitinenlv;-asentaja. Mikdlipsliinipinta n vimakkaasti likaantunuteikdpuhdistutavallisilla saniteettipuhdistusaineilla susitellaanpuhdistusta etikka-tai sitruunahappliuksella. Tdllinn humiitava, efta liuksenn ltavavedelldlaimennettu(wc:nvesilukknvi kiytts ihieman vimakkaampaaliusta,vesiluknvesitilavuusn 1,5-2,0 mallistariippuen).. ihnja etenkinsilmiensujauksesta n hulehdittava 'liusta ei saa jdttdi kuivumaanpsliinipinnalle, vaan se n vdlittmdstihariattavaaineenlevittimisenjdlkeenminkdjilkeen pinta n g huuhdeltava.liusta ei saa pddstadmuvi-tai muillekuin psliinipinnille. G MitEaineitaei saniteettipsliinlplnnillepldi laittaa?.y(, - Hankausjauhetta sisdltdvii puhdistusaineita, terflsvillaatai keraamisiahintahiukkasiasis6lt6vi6karkeitahankausliinjaeisaa kayttaa. l ' 6 EmmesusittelelipedA(natriumhydrksidia) tai trypklrideia (klriphjaisetpuhdistusaineet)sis6lt6vidaineita,jiden ph arv ylittiin 10 c (vimakkaastialkalisia)'runsashappisiaaineitakutensula-ja rikkihappjaei saa kayttd6,kuten ei myr5skiin vimakkaasti alka1sia lipedphjaisiaputkenavausaineita. Mainitutaineetkurmittavatympflrist06humattavasti. Vimakkaitakemikaalejakutenliuttimia,muita - r myrkkyid'tai maaleiaei myoskdinsaa kaataakulhn,kskane vivat vahingittaaw-pintaaseki my6symp6rist6fl. 6 Emme suslttele puhdlstusalnelden tal muiden kemlkaallen annstelemlsta vesisillliilin, kska muvlsat saaftavat vahinglttua. : Q. Talvenajaksiilmanlimmitystd i ltetyissatalissan W0-kulhnhuuhtelusriilitytrjenneft6v6ja kuivattamhuteltisesti.kaadag 4 dl pakkasnestettavesilukkn.peitdvesilukkrukaljyllatai muvikelmullahaihtumisenestdmiseksi.. - F. E g= 6. x$ > t.= SIFLON.PINNOITETUN SANITEETTIPOSLIININ JA POSLIININHOITO-OHJ EET lliti n sanlteettlpsliini ldollan yli 100 vudenkkemuspsliininvalmistuksesta. Valmistuksessahumiidaansek6 asiakasett6lympirist6. Saniteettipsliini valmistetaanlunnnraaka'aineista:savesta,kaliinista,maasalvisti ia kvartsista.tutepltetaanyli 1200.Cldmptilassa,ja niin syntyytiivis psliinijasen pddllekiiltdvdja hygieeninenpinta. Slflnglnnan hlt-hleet HariaaWO-kulhs66nn6llisestikevyestipehmef,lldWG-harialla.Puhdistusaineita eiw6-kulhn pintjenpuhdistukseentarvita. tleslnfllnti Halutessasidesinfiida pinnatale kiifa vahvastialkalisiapuhdistusaineita, jiden ph n y'i lo. LerritApuhdistusainetta pinnille, huuhtelureunanalle ia vesilukkn,anna aineenvaikuttaamuutamanminuutin.hariaatamin jalkeenpinnatkevyestiennenkuin aine n ehtinyt kuivuapintaankiinni'huuhteletemenialkeenkulh.mikalipinnallen viel6iaanyt kuivunuttapuhdistusainetta kstuta,hariaaja huuhtelekulh viel6kertaalleenkunnespuhdistusaine n irrnnutpinnasta. WG'kulhnulkpinnatvit puhdistaapehmeilldpuhdistusliinilla ja miedillapuhdistusaineilla. Miti alnelta elsif,n-pinnalle saa lalttaa? Siflnpintaista W'kulha ei saa puhdistaaaineilla,iidenph-arvylittee 10 (puhdistrsainewimakkaan alkalista),tai lipe66tai hypktrideja (klriphjaisetpuhdistusaineet)sisiltivilld aineilla, eikd my6sk66n lipeaphjaisilla grtkenaukaisuaineilla. N6m6aineetmyskurmittavat ymp6ristdahumattavasti. W-kulhnei my6skddnsaa kaataavdkeviflkemiallisiaaineita,liuttimia,muita nryrkkyidtai maaleia,kskane saattavatvahingiftaa Siflnpintaaja myrisymparist6d. Sifln'pintaaei myskian saa puhdistaahiviaainessiasisdltavilldhankausliincilla,eiinqfskeanesim.talkkipitisillapuhdistusaineilla. Ndidenkielleftyienaineidenkayft6 mit6t6isiflnilleannetuntakuun. Emme suslttele puhdistusalneiden tal mulden kemlkaallen annstelemlsta vedrflll66n, kska muvlsat sadtavat vahlnglttua. TalvenaiaksiilmanlAmmitystiiiitetyissii talissan WC-kulhnhuuhtelusiiilidtyhjennettiivi ja kuivattavahulellisesti.kaadag 4 dl pakkasnestettivesilukkn.peitavesilukkrukaljyllataimuvikelmullahaihtumisenestamiseksi. Puhdlstusalneet Kulhn sis6plntlen puhdistukseen sveltuvat:.wc Duc*Active-FOAM.WC DuckActive-TABS. WC Duc{<WC:n puhdistusaine. DmestsWO-puhdistusaine Ocean Freshtai LemnFresh Kulhn ulkplntfen puhdlstukseen sveltuvat:.tolu GEELI. Aiax KylpyhuneSpray. DmestsHygieenisetpuhdistusliinat. Cif Kylpyhunespray

4 F6R SANITETSPORSLIN SKOTSELRAD Vad dr sanitetsprslin. Vid tiltverkningenbeaktas badekundench miljn. IDO har 6ver 100 6rs erfarenhetav prslinstillverkning. lera,kalin,failtspat brdnnsien temperaturpa6ver 1200'C. Dennahdga tillverkasav naturmaterial: ch kvarts.prdukterna Sanitetsprslin resutterari ett titsintrat prslinmed en glatt ch hygieniskyta. branntemperatur g t EE.- Sktitselrld Den hardach glattaytan ir ldtt att hallaren.vi rekmmenderaratt man regelbundetrengdrwc:nmed brste. F6r reng6ring vanligareng6ringsmedelmed eft ph-vdrdeunder10. rekmmenderars rekmmenderas. eller universalrengdringsmedel Om smutsfastnatpa skalensvaggarbdr skalenreng6rasmedelbart.wc-reng6ringsmedel Vid vattenlasets,synligaellersynligaytr fastnarrganiskaimnen, sm 6kar bakteriernastillvdxt.ddrfrdr det skslatt regelbundetrengdra WC-reng6rningsmedel i enlighetmed tillverkarensanvisningar. vattenlasetmed bakteriedddande Eftersplningensker vanligtvisen krt efterrinningldngs WO-stlensbakvdgg.Fdratt undvikaatl vattnetsmineralerfastnarpa skalensinner(ph-varde1-3).omwc:nlicker kntinuerligt WS6r det sk6latt anlitaen yrkeskunnig eft surt rengdringsmedel vdggarrekmmenderas installat6r. inte ger 6nskat resultatrekmmenderasrengdringmed dttiksom prslinsytanir kraftigtnedsmutsadch vanligasanitetsrengdringsmedel eller citrnsyralsning. DAman anvdnderdessamedelb6rf6ljande beaktas:. L6sningenb6r vara utspidd med vatten(i WO-stlensvattenlAskan lsningenvara nagtstarkare,vattenlasetsvattenvlymar 1,5-2,0 berendepa mdell).. Skyddahudench i synnerhet6gnen. Ldsningenf6r intetrkapaprslinsytan utanda medletsaftspa,skallmanmedelbartskuraytanch sedansk6lja. r LsningenfAr inte kmmai kntaktmed plast-ellerandra ic-keprslinsytr. F tt6 g Vllka 6mnen tal lnte sanitetsprsllnsytrna? keramiskaslitpartiklar. Amnen sm innehaller skurpulver, stdlullejhellergrvskurduksm inneh&ller Man bdr inteanv6ndarengoringsmedel reng6ringsmedel) ch vars ph-virde 6verskrider10 (starktalkaliska) eller hypklrider(klrlcaserade sm innehallerlut (natriumhydrxid) prppldsandedmnen rekmmenderasinte.starktsyrahaltigaimnen sasmsalt- ch svavelsyrafar inte anvindas. Starktalkaliska,lutbaserade giftereller l6sningsmedel,andra 6mnenbelastarmilj6nmArkbart.ManfArintehellerh6llastarkakemikalier, farinte helleranv6ndas.dessa f6rgeriwo-skalenda de kan skadawo-ytanch 6venmgivningen. ;Y Et t Vl rekmmenderarel att rengiirlngsmedel ch andra kemlkaller dseras I splclstemen da dessa kan ekada plastdelama. i vaftenlaset. vintertid br WO-stlenssplcisternt6mmasch trkastrr.hall3-4 dl frstskyddsmedel I hus sm staruppveirmda Tdck vattenlasetmed matllaeller plastflief6r att fdrhindraavdunstning. >. 9 c E'6 9= :O.. x >.E I OCH PORSLINMEDSIFLON.YTA. SKOTSELRADFORSANITETSPORSLIN Vad lr sanitetsprslin tillverkasav tillverkningenbeaktasbadekundench milj6n.sanitetsprslin ld har 6ver 100 Arserfarenhetav prslinstillverkning.vid resulterarieft lera,kalin,faltspat ch kviarts.prdukten naturmaterial: brinns i en temperaturpa 6ver1200"C.Dennah6gabrinntemperatur tdtsintratprslinmed en glaft ch hygieniskyta. Sk6tsel r6d f 6r Slfl n-yta ytr. regelbundetlattmeden mjukwo-brste.rengdringsmedel Arinten6dviindigaf6r reng6ringenav wc-skalens BrstaWG-skAlen Ilesinficering pa ytrna,under med ett ph-virde 6ver 10. Sprid rengdringsmedlet Om du villdesinficeraytrna, anvdndinte starkt alkaliskarengdringsmedel ddrefterytrna ldtt innan medlethar hunnittrkafast pa ytan.sklj direfter splkanten,i vattenlasetch lat medletverka i nagraminuter.brsta b6rmanfukta,brstachskdljaengangtill,tillsytanirfrifrantuittmedel. skalen.omdetinnufinnsrengringsmedlpdytan yttreytrkandu anvdndamjukaputsdukarcfr svagarengdringsmedel. Fratt reng6rawc-skalens Vadflr du Inte anvfindapi en Sifln-behandladyta? WG-skAlfAr inte reng6rasmed 6mnenvars ph-varde6verskrider10 (starktalkaliska),eller med medelsm innehallerlut, En Sifln-behandlad reningsmedel) ellerlutbaseradeprppldsande Amnen.DessaamnenbelastarcksAmilj6n mirkbart. hypklrider(klrbaserade andragifterellerfirger, iwo-skalen ch6venmgivningen. dadekanskadasifln-ytan Hillejstarkakemikalier,lOsningsmedel, tex.talk. ellerreng6ringsrnedel farintehellerrengrasmedskurduksminnehaller slipandeingredienser sminnehaller Sifln-ytan avdessaf6rbjudna AmnengAllerej Siflnsgaranti. Vid anvandande Vl :ekmmenderar ei att rengorlngsmedelch andra kemlkaller deeras I splcleternen di deesa kan skada plastdelarna. I hus sm staruppvdrmdavintertid brwc-stlenssplcisternt6mmasch trkastn. Hill 3-4 dlfrstskyddsmedelivattenlaset. Tic* vattenlasetmed matliaeller plastflief6r att forhindraavdunstning. Ren96rlngsmedel F6rWG-sldlens Insldr limpar sel:. WC DuckActive-FOAM. WC DuckActive-TABS. WC DuckWC-reng6ringsmedel. DmestsWG-reng6ringsmedel Ocean Fresheller LemnFresh Fdr WG-sktlens utsldr llmpar sei:.tolu GEEL. Aiax Badrumsspray. DmestsHygieniskarengringsdukar. Cif Badrumsspray

5 I'tHCTPyKqHn no yxoey3a GAH(DAPOOPOM GaxQap$p - ar qr rare? ld r'rmeer6nee' qem crnernnti nur u3rrbfleh[n QapQpa. B rexunrnsecrm npqecce WmrHBaprce KaKnHTepecbr3a6a${yrKa,raK m crenehb eqaeficreiln Ha rpldkatqyt cpegy. h3rrbnfercn CauQapQp t43npnpahbtx cblpbebbtx MarepuanB: rnnhbr, KaruHa, nnebr ulnara, KBapqa. Flpgyrrlr,rnnABepraerc' 6xrary npu remneparype 1200"c B pe3ynbrare '{er 6pasyercn nnnrufi Sap$p c rnasypbamhrir,rruruehnqe(n nau6nee npnernnennfr nbepxhctbr. l4xcrpyrqnn n yxay Teepgan nlasypbahhas nbepxhcrb r{ul4aercf nerk. PernneHgyeMperynnpH qncrnrb yhura3 qerrri. Flpuuexnftre 6u.{HHe Mrclq!4e cpegcrba c ph-vncnu Nnxe 10. B cnyuae npnnunahrusrpt3vl K crehkamqaun yh[ta3a qrcrure qauy HeMeAneHH. rqnnarra qenn pekmehayemm6yq1aecpe'crba, npeaha3haqehhbte Afls qhcrkl4yhnra3b,nnu yhytbepcanbhbte Mtque cpeacrba. K euanfiihnnu HeBm.qfiMblM nbepxhcrnm rnap$arbpa npunrnaklr prahr4qecknebeqecrba, cnc6crbypr4ne pagmhxehr,rr 6arrreprafi. Baugy grr ue6xal4mbpemg r BpeMeHhBbrt{t4crl4rbrnAp3arBp 6arrepra4ragHbrMMrrqr4McpellcrBu c6npaan nhcrpyrqur4 u3rrbhreflq. flcne cmblba e sagnefi qacr,t t{aujuyhurasa 6uuH KparKBpeMeHHnpreraer Henurufi pyveex. flnn npegrbpau{ehun npununahnf, pacrbpehhblx B BAe MHHepanBK CTeHKaM qaun qenec6pasn nnb3barbcg rmcflblm MKrrql,tMcpeAcrBM (ph-vracn 1-3). Ecnu e t{aue ncrnhh npreraer pyqeek egu, ne6xqanm 6parrrucn 3a nmr{bl K cahtexhhqy. B cnyvae, ecnu $ap$pban nbepxhcrbcttflbh 3arpn3HeHau ee HeB3MxHc{mcrtaru 6arqHHMr4 cahurapheimnmpr{r4mr4cpqacrbamn, T pekmehayemqucrlry pacrbpnnyxcycxfr unu flumhhri rncnru. Flpraeru cneayer yqecrb, '{T ' pacrbp AnxeH 6urru pas6aanen egti (gnn rugpsarbpa yhura3a MxH nphmehrrbpacrbp qylb nkpenqe, em1crb rhgpaarbpa 1,5-2,0 n B 3aBilcr4Mcrnr rnna). Kxa u e c6exncrn rna3a AflxHbr 6uru xpur 3aquqeHbl tt ' Heflb3gAnycKarb BbtcbxaHnn pacrbpa Ha QapQpafi neepxhcrt4, a ncfle HaHeceHuqBeqecrBa pacrgp AnxeH 6urru e51qmqeh qerrfi, a 3areM cmbtr.e ' Henb3e HafluBarb pacrbp Ha nnacrmaccbbte nnu Apyfue nbepxhcryt,kpmesappeux ta(). - e Karre BeqgcrBa Henb3n npxmehrtb npr qxcrke Sapepafi neepxx ctu? Henugn npumeherb Mtt{ne cpeacrba c caepxahueu a6pasrbhbrx KMnHeHrB,cranbHyp crplptffy, nnn alpatnexue can$errn Tt (s c c KepaMuqecKhMl4 rpytqtlml4 qacruqamr. flanee, He pekmehayercnnpumehtrb BeqecrBa, cqaep)kaqhe qenk (eg111,rfr narp) rnu runxnp]tabl (vcrurenuhble cpeacrba c xnpxta cneri), ph-vncn Krpbtx Bbtue 10 (cpegcrea Ranntrcn cunbh qeflr{hbtmh). r f Henusn nflb3barbcq KpenKnMuKl4cflrHblMvlBeqecrBaMa4BpAe cnsxfi racepni Kncnrbt. He npnuennftre cunsu qenqhbrx cpqacrb, (! npqaha3haqehhblx AnF rkpblr,te 3aKynprlBtuvlxcerpy6. VnunHyrbre BeqecrBa HarpwaK)r Kpwax'qy cpqay cunbh. flanee, Henb3e BnnBarb B yhl4ra3kpenknexumukarbl BpqAe pacrbpnrenei, gpyrnx rkcrt{hbrx Beu{ecrB unu KaKHl4Mryr nbpeanrb : O. nbepxhctbyt{ura3a, a rarc,kekp}fl K)ulyK) cpeay. He permerayercn g6aennrs a 6a'tr mktulne cpeagtba xnx gpyrxe xt,tmr,rqscknerunhehtbr, TaK KaK Hr Mryr nbpeaxrb nnactxkbbe KMnHeHTbt. Ecnu yruras B 3uMHeeBpeMn HaxA,lTcRB HerannnBaeMMsAaHj4u,6aqr cfleayer npxhnrb lr Bbtcylrlrrb rularenbh. B rr,rgpaarep.= xanetire 34 Aeqrnrarpa nprvle6negexnrenunfi xugrcru. fi6aeure e rragpjarep pacrurenbhe Macn nnu sarpfire er nnacrukbfinnesxri Anr npearbpaqehnn ncnapehnn. - 9= 6. xs > HHCTPyKql4l4 no vxorv 3A CAHOAPOOPOM14OAPOOPOMC Cl4OnOHOBbtMnOKpbtTl4EM CaxQap$p - sr qr rare? ld uueer cbblllecrnerunfi nutr 6 n3rrbflehura canqap$pa.b rexhnruqeckm npqecceyqhthbal11rcr KaKuHTepecbr 3aKag{.nKa, rak u BqAeilsreua HaKp!4(aKluryp cpeay.car$apsp vtsrrennercf, 143npvrpAHbrx cbrpbebbtx MarepuanB:rnnxbr,KanrHa,nneBr unara, KBapqa.l4qAenusn Bepra0rcn6xury np,t remneparypecbbruletzbo;c e pesynlrare trer6pasyerc9kmnakrnurfi Sapep c rnnxqearih MrneHuqecxfineepxHcrbn. ltlxcvpyrqrx n yxay sa crsnhai ngepxxcrbk) PerynnpxnerKBblt{lltqafirevauryyHt4Ta3a vrnrrfiryanerxfi r{en<ri.ens qncrru nbepxhcrefi qauruyh1ara3a qlcrurenbhbrecpeacrba He H)D(Hbr. fierrxqnqxpbahne Ecnu au xrl4te 4esraxQraqrapBarbnBepxHcru, T He npnrnexnfire qenqhbte qltcrurenbhue cpgacrea c ph-vncnm cbhue 10. Hanecrare qlicrurenbhe cpqacrb Ha nbepxhcrh, nqa crrhexfi rpafi, a rare e sqgnxi 3 lrbp. fiaire cpeacrby AeficrreBarb HecKnbKM]rHyr. Sareu yaanure er c nbepxrcrefr nerxum cnphkchbehnemu{erklt nka H He np[cxn x neepxrcrnu. flpufire y",aias. Ecnm r nbepxhcru npncxn cpeacrb, r cm. ]4Te,yAanxre qerrfi, u npufire yhllra3 nsr,ph n11aha nbepxhcl4 crar1b rtltctl,ttefl bhrc cpeactea 60nuuJe He crancb. Ans'{hcf,r}t Hap)2ffiblx nbepxhcrei qaruu yht[ta3apekmehayemmrrkne{rcrurenbflhe nq4yueuxu u cna6ue {ucrurenbhbre cpeacrba. Karre BeqecrBa Henb3n npruehrrb npr qxcrxe cr$nxei naepxxcrr? ulauy ynrraaa c cu$nhebtm nkpbtrlrem Henb3e qt4crt4rb cpeacrbamn ph xrpux Buue 10 (xpenr qenvnure) nnu cpqacrbamh c caepxahuem qenka' rnnxnpllae ('rncrrrenbhble cpqacrba, chbubarlqxecn xa xnpe) ranh chbblbapu{}tm6cn Ha u{enke cpeasrbamn' npeaha3hanehhblmt'l Ann np{ucrrr rpy6npbqab. VragaxHue cpel1crba ra(e Harpy,Kmre}nKa gqy g cpeay 3H il{urenbh. K ruy xe Henb3f, Bnhmrb B yhnra3 (perlkue xlrmukarbr,pacrbplrreflu, np{}re rrcttqeq.tne BeqeGTBanflu Kpaq4,TaKKaKH.nMryr nbpexaarb crqnhee nkpbtrxe n l<p)dt<alqyncpqfy. qylcrl4tb Henuan cuqnnayp nbepxhcrb ulrypramlt c caepxahueu a6pasrbhbrx mnnhehrb,r,r1l4{r4crqrenbhbrfirbr peplcrbamu c caepxahrem Hanp. ranbka. flpnuexenne 3anpsrHHx BeqecrB ahhynhpyer npeacrabnehhyktcnsnxy rapahrlrp. He permengyercn g6aenrtb B 6aqr xxlqxe cpeaprba rnx Apyrue xrrx{ecrre KMnHeHTbr,rar ra6 Hl{ mryr nbpqarrb nnactrfibb e KMnHgHTbt. Ecnu yxurag B 3t4MHeeBpeMF HaxqArrce B HeranfluBaemMqApryh, 6aqx cnqaygr npxhr4tb,t Bbtcyrunrb rqarenbh. B rugpsarep Hanefrre 34 Aeqnnurpa nprhb&tqgexurenuxti xuarcru. fi6aeure a nrgpdfibp pacrurenbhe Macn unr saxpfrre er nnacr]rrei nnexri Anc npearepaqehun ucnapehhs. O.mcrrren bhbte cpeacrba flnn rncnnr BHyrpeHHxxnaepxxcrefi qaux yhrta3anqp(qant:.wc DuckActive-FOAM. WC DuckActive-TABS. OqucnarenbHe cpeacrbane yhura3bwc Duck. OqucrurenbnecpeAcrBAnn yhura3bdmests OceanFreshunr LemnFresh finn ucrnr Hapyxfiux nbepxhcrei qauln yhrra3a naxift:. TOLU l'eflb. Ajax SprayAnRBaHHbtx KMHar. l-urnenrqeckme{xcr!,trenbh btenqayu94kt4dmests. Cif SprayAnRBaHHbrx KMHar

6 IDO Seven D wc 37211, q r0,x/l lil.t,t I a 4 O d? I \--l Itsepalvelupakkaukset. SiEilvhetlfrningsf6rpackningtr Kunnerru 3snacHHx qacrel rw,,ffi ffir <rlr Fr g, f l q", fl \l $) q(0 $lu s t',..i/ m { {/ / { q

7 IDO Seven D wc 36214? I a 4 O d? I Itsepalvelupakkaukset ' Sjtilvbetifiningsf6rpackningar. Krrnncrru 3anacHbtx qacrei ffir"qr NI I i tl Bh'I _. I ri I \4[A q, n \fd f $) q(0 q,r,*a,a_a, _._.a {O{ {/ / &01{01

8 HUOLTO Painnapin ja psliinikuvun irrctus Sulje veden tulventtiili. lrrta painnappi ja psliinikupu kuvien 1-6 mukaan. Psliinikuvun ja painnapin asennus tapahtuu kddnteisessfl jiirjestyksessd. SERVICE Demntering av splknapp ch kapa Slut vattenavstdngningsventilen. Demntera kmpleft splknapp ch kapa enligt bilderna 1-6. Mntering av cisternkapa ch tryckknapp sker i mvdnd rdning. 6cfl)a(hBAHHE Aeunrax( KHnKr cnnba n Bneuxefi 6nqrh 6aqra 3arpfire BeHTnnb naaq[ BAbr. Cnnunre KHnKy cnuba ]r BHeuHpr6nqKy 6aqra crnach pr4cyhkam

9 a C' II l- U' a a. 6 5?- I

10 HUOLTO Huuhteluvesimiirfr n sdfrtri ja psliinikupu Ennensiidit6iipainnappi irritetaan kuvien1-6 mukaan. Pieni huuhtelu lrritavivustia ylivutputki kuvien7 ja I mukaan.seadehuuhtelumddrd siirttimrilldkhaalas ja yl6spienemmdnvesimddrdn, halutessasi suuremman vesimddrdn katskuva10. Kukinpykiiltivastaayhtti litraa.siidtdaluen kahdestaviiteenlitraan. ls huuhtelu ja nstamallasuraanyl6s (kuvag). Saeda lrrtahuuhteluventtiili kiertdmdlldsitdivastapdiv#idn siirtiimdilld huuhtelumdiird ulmpaakhaalashalutessasi suuremmanvesim66rinja yl6spienemmdn Katskuva10.Huuhtelumddrd vesimddrdn. n ilmitettutangssa. Sdiiit6aluen klmestakahdeksaanlitraan. SERVICE Justerlngav splvattenmingd Fdreiusteringav splvattenmdngd bdr splknappch cisternkapa demnteras enligtanvisning (bilderna1-6). Llten splning Ldsgdrbrygganmed brdddavlpp enligtbild7 ch 8. Justerasplmdngden genmatt justeraflft6ren neratf6r st0rresplvattenmdngd ch uppatf6r mindre.se bild 10.Variesteg mtsvarar1 liter. Justerbartmellan2 ch 5 liter. Str splning FOriusteringav strasplvattenmdngden,demntera stativetgenmatt vridadettamedslsch sedan lyftarakt upp,enligtbild 9. Justerasplvattenmdngden genmatt skjutayttreflttorenned6tfdr stdrre splvattenmdngd ch uppatfdr mindre.se bild 10.Splvlymen kan stdllasin eftermarkeringar pa flttdrstangen. Splvattenmdngden dr justerbarmellan3 ch 8 liter. Ecn)fl(lrBAHl4E PerynnpBra6uema B4bt,pacxgyemrAne cnbtba yhnra3a l-lepegperyflhperfrne6xgt4m KHnKy cnubar BHeuJHrr 6n,{(y6aqra AeMHr,rpBarb crnachpr,rcyhkam 1-6. OrxmmHf,cnne OrAenurepbtqaru rpy6ry nepennbacrnachpncyhxau7ra8. Orperynrapyfire 6ueu BAbtAnf, cnt,tbanyremnepemeu{ehhf, nnnabka BHugAnn ybenrqehun 6ueua nnn BBepx- AnRer ymehbuehun, cmrphrepnc.10. nhrpy. - r AByxA nnr]rflurpb. perynnpbkh,flnanash Enrurfi cnre Cnnunrecnraxfi KnanaH: nbephlrre er npn4bqaceficrpenknn nahr4mt4te BepruKanbH BBepx (pncynr9). Orperynnpyilre6ueu cnlrbaemfi eaurnyremnepemeu{ehhn BHh3 AanbHernnflaBKa 6ueua ]tnr BBepx- Ann ymehbuexus.curpnre prac.10. Ann ybenuqeh[r O6r'eu 6gxa.teH Ha perynr,rpbkhurahre.,qnanash r rpex A BcbMn nnrpb. 10

11 Huuhteluventtiilin iritus lleurrax cnrbhr KnanaHa Venttlllln lrritus Aeumrilr fz r-it", I s ut"t Phlaventtiilin tiivisteen vaiht 3auena ynnrhehxf, AHHr Knanama

12 Tiiytt6venttiilin irrltus. Damntering av pifillningsventif. fienrurax KnanaHa 12

13 WC:NASENNUS Asennushjet Asenn ftaessa Wc_kulha n nrr samalla susittetemr#'4ffi#fl31".$i:h#"fiffi;;ff;au"i"" rafta-ia seindrepivienteid kskevia meerdyksia. Wc-kulhnkilnnitys laftiaan, cusltul(set Ves iittnte W-istuimen vesilienten ikealk gy:trflffitr;i.f aniaveda,, {fftrtr##ffr*;'',,,"**:,;"ffi,"",;ffi ffiilffily,i:: t:,&iililffijli:itr,y_g"iij5,lii:j"j,:.""".,1 treutru,a ruuvik'nn'ykss'a pysryriien myds e,minimaan ',,nnffly"'[tiiir1f,"h?1x[i,fs""i#tiffih:rf fr$il!,:'*:.j:fii"fg-iilt frfli#f#l.liitu;'lir"h,l:t;'r"{rnftli=;r*trtlg nr;ia*:#, lflth-x?"i:1i:"lxle*:::r,xi,ll"fl,'h,,fihhlf:fl[fixl?:ihii,ffi"eji r staaw,,a, mika,iarusrana nr*aker*u ;1'lhl'f'[ffi::itliffi"i5iliiiJll?fliHi,giii"i;i:"'$x?il1&.;lf"f, ratria. H#"f i'fr#,t#;iiri;li#riilff t#f#ffifl rnnihr", :ffi#idrsr""h,ilis?,trnii""f (h ^ u t t a wc s!r2 I 4 f:gffit1i Kllnnltyrti sgmsnfllll el su ltelle Lattlallptvtentl Lattalapivientl n tteutetta'amarkafljen rafia-ia seinaapmenteja kskevienmair{ystenmukais sd. MONTERINGAV WC llnteringsanvisningar. 'H##:?ff*#3;'Jiisi,l-TJiRHieHn:i,,'jdmmerser 16r vatrummens chveissenmrcirinsar slviakttas. Dertirl WGstlens mntering p6 gk, rekmmendatiner.v.attenanslutning wc-stlen ar kpila fdr anslutningpa h6gersida. strenkan cksaansrutasp6 F6r aft byta vaftenansrutning vanstersida. frdn h6ger titt vdnster, 96rsdhdr: S:?:?'.HlTffi:T"T;itgf,LT"JHi* rjdn srtt 'v''v!u ch iifi1ltri'".l1,u*rssventiren dras skaen'mnterapa kfuan transprrdge slansen utrrdn ig"n. Fastsittning medskruvar gr2rr,gg:l1r 5ff1'"'HHil"##:Hikl;atE;xll*fflffll1lyl#:1",1ff1ffi_"JffiLr",Ju,,mnterinsa med Gdrsdhdr: Lyft WC-stlen pd sinrdttq R!ts' set fq:q'qlkarnai hdren blyertspenna. HAll Ra.wc-ften chmeirk.upp i si upprdtt pratsen starhing f(irskruvharen ;;" i.,"ii";tirrat", 6ntirrtiG;iffi;p"nnan i grvetmeden ilfrt"il'tn19-91"6ffi;,ll, skruvhafdn med8 mm:s trsilffitsd,11#fi:f,-$jj#ffff,,l:rffi,tr;dmn rffi ru''n*:$*ffi #:t*fi ffitfiffi'ffi'#il;ffff#ffff**$-ff, skruvarna skruvas Se bild(19).

14 Fastsittning med elastisk limmassa. WC-stlenkanfdstasmed elastisklimmassa,t.ex.sikabnd-t2 ellermtsvarandem glvet6r belagtmed kakel.denna rekmmenderaras fastsflttningsmetd ejm glvetiir lagt med plastmatta. Gdr s6h$ir: En sdkerlimningkrdverrengjrdakntaktytr. PlaceraWC-stlenp& sin rdttaplats.mdirkut ftensplatsmeden blyertspenna. LyftbrtWC-stlench applicerafgmassaunderften.lyftwc-stlenpa sin platsch tryckner den. Strykbrt 6verfl6digmassach fga runtftenmed m6gelresistent silikn.avl igsna 6verfl6digsilikn. Fastsittning med fistbygel. WC Se bifderna Fastsittning med cement rekmmenderasinte. Glvgenmf6ring beaktasrespektiveldndersbestimmelserf6r vatutrymmets Vid glvgenmfdring glv-ch vdggenmfdringar. YCTAHOBKAYH]4TA3A llmcrpyrqyrn n MHTaxy flpn ycranbkeyhurasa ne6xgrauc6ngarb MecrHHegeficreypqme HpMaruBr,th npabuna, Kacapulnecn crpt4tenbhmhtaxhbrxpa6r B BnaxHbtxnMeqeHnqx. Kpennemne y]rnra3a K nny, pexmehgallxlr flarnp.rehxe BAbr l-lgrnnuehue BAbtnpeAycMrpeHcnpaBa, H er MxH npu3becrura(e cneba. [1pu nepence ndrnstehuf, Ha neeyt cmphy, ebtnnhume cnedynt4ee: Cxnuure Qap$pay 6nury 6avra crnach prc.1-6. Buraqure BeHTrnbnAKntqeHngBllbt BHr43l43 nnxehltn AnF t4raennre unahr. Flepexecure unahr Ha nebf crphy,t BcraBbre er B npeaha3har{ehhui4nngrr TpaHcnprt4pBKvt nag. YcranBrre Ha Mecr Sapgpey 6nvry 6arra. Kpennexne ]ra Brlrrax37211, Tpa.ququnnuficnc6 ycrahbkr4 Kpennenne npu nmtqn BUHTB yhnra3a. Anqyparn BunnHeHHurfilaurax c npltmehehuemkpenexhbtxbl4htb pl4cknbpe6aehunbcneacrblreeq4efrcrbuqbnaru, n3bnner MuHr4Mn3r4pBarb r{acr Mbtrb nn. HanphMep,e eanni KMHare,rge npnxat4tcf, Bannuume cnedynt4ee: Ycraxanre yhllta3ha Mecr. Bcraeure KpenexHbreBrynKr n BbrnnHnTepa3MerKyrBepcruh Ma KpenexHbtxBnHTB. Crapatirecb Aepxarb KapaHAau BepruKaflbx.OrqAahHbreyHura3 B crphy u npcbepnlrre rbepcrltn cbepnm8 uu xa rny6uuy 60 tvtuna yrnm npumeph25-30 rpaaycbr Beprnranu. Crurpure pxc. (15-16). l-lprucrrre rbepcrt4eu 3annHure ux cunukhm.bcraeure B rbepcrl4n4n6enu, y6e4rarecu,r{tcunnkhaacrrqh, qr6u6ecnequrb rt,tgpt43nf,qhtcl. YcraHehre yh,rra3ha Mecr. Ynnrnure KpenexHbteBrynKltnpH nmrqltcrn,tt<ha, yctahbl'lreux Ha MecTu 3arflHure BnHTbr.Sarpenure 3arnyuKh rar, qr6ur Hn ynnrhunucb n Curpure pnc. (17-18). Vnnrxure n KHTypycHBaHueyHlrraga c nmn{brl cunhkharar, ut6u BAa He Mrna nphukhyrbnqa chbahne qauu. PaspexniTe cunltkhn nepumerpy chbahuf,n3nyrurercunukhayaanhre pe3hhbbtuunarenem. Curpnre pucynx(19). Kpennenne nplr nurqx KneR EcnN ynura3 ycrahabnhbaercrha nn, raenahhbrftraqenuxfi nnnrrfi, T Anf, $r,rrcaqrr MxH Bcnnb3Barbcs KneeM SikaBnd-T 2 unu ApyruM ahanrni{hbrmkrreem.ecnr na nny nexyrr n}rhneym,t B grm cnftae He permehaysrcr rcnnb3baru rnefi. Bunnnnre cnegyprqee: nbepxhcrn xe6xgnm TqarenbH r{[cn4tb nepqa HaHeeHneMKneF. Ans xaaexhr KpenneHnncKner4BaeMbre VcraHsure yhltras Ha Mecr. Oveprure KHTypcHBaHlR yhhta3akapahaauu. Or4eltHbre yhltra3 B crphy n HaHecxre nefi ng chbahueqauu. Ycraxehre yhhra3 Ha Mecr u nnrh npnxmhre er K nny. Vganrre ue6urr Knes h npmaxbte n KHTypynhHlil ctbtkac nnm cl4ftltkhm. Kpennen ne yxltra3a n plr nuulr,r r(r nnekta Kpenex]t btx.qerranefi Curpnre puc Kpennexne npx nur{x qeue}rra He pekuenayercn llpxqgrn BHyrpr{ nna flpxgru BHyTpnnna cneayet geicrbytulxmlr MecrHuMu npablrflamh lt HpMarltBaMhAnn TaKrpAa pa6r B BnaxHbtx nmeqeh[f,x.

15 Wc-istuimen 37211, sijitus ja

16 W0-istuimen 3621it silitus ja kiinnityshje

17 Takuu Tutteella n takuu, jka n kirjattu tutteen myyntihetkelld vimassalevaan IDO Kylpyhune Oy:n painettuun hinnastn. Ohje reklamaatin hitn Tute n valmistettu tarkkjen laatuvaatimusten mukaisesti. Js tutteessa kuitenkin ilmenee vikaa, pyydflmme ttamaan reklamaatin hitamiseksi ensisijaisesti yhteytta tutteen myyneeseen liikkeeseen. Reklamaatin hidn helpttamiseksi kannattaa selvittid esim. laskusta tutteen mallinumer, stpiivf,miard sek6 mys ilmittaa numersarjan laatumekista jka l6ytyy WC:n ikealla pulella. Garanti Prdukten har garanti.den Ar inskriven i IDO Badrum AB:s (SE), IDO Badrum Oy Ab:s (FlN) vid f 6rsf, lj n ingstil lf6let galande tryckta prisl ista. Direktiv vid reklamatin Prdukten Eir tillverkad enligit str6nga layalitetsnrmer. Om prdukten trts det Ar felaktig, ber vi er i fdrsta hand kntakta den atfdr sm salt prdukten. Reklamatishanteringen underlattas genm att uppge prduktnummer ch ink6psdatum t.ex. fran fakturan. Ange c*sa sifferserierna pa hvalitetsmarket sm finns pa WG-stlens h6gra sida. Fapaxrrn Vtgenua nmetr rapahtut, Krpar ykasaha e npefiqypahre IDO Bathrm Ltd n ekcnprhbtm ncrabkam, geficrayqem Ha MMeHT npgaxlt. Yrasaxnn n ccrabnehnkr peknauaq]tl Kaxge uqaenlre u3rrbneh B crbercrbr4r4 c npeabnbnnembrmr rpe6eahnqmu. Ecnn Bce xe B nqaenltlt f,bl4tcs xaxfi-nn6 Ae$em, npcl4m npexae Bcer cbngarbcn c Mara3uHM n Mecry npn6perennn. flnn ynpu{ehue npqqaypbr ccrabnehue pexnamaqhu npct4m Bac c6u{nru KqA uqaenltn, Aary 3aKynKyr, yka3ahhbre Hanp. e taxefice, a ratt(e HMepa, Hang{araHHHe Ha 3HaKe KaqecrBa, pacnnxehhm Ha npabu 6ry yhnra3 I. 17

14117, 14217, 11155. Asennus- ja hoito ohje Monterings- och skötselanvisning Monterings- og renholdsanvisning Operating and maintenance instruction

14117, 14217, 11155. Asennus- ja hoito ohje Monterings- och skötselanvisning Monterings- og renholdsanvisning Operating and maintenance instruction 10-14-2 FI SE NO GB Asennus- ja hoito ohje Monterings- och skötselanvisning Monterings- og renholdsanvisning Operating and maintenance instruction 14117, 14217, 11155 Pesualtaan Tvättställ Servant Washbasin

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Posliinituotteet Porslinsprodukter

Posliinituotteet Porslinsprodukter Posliinituotteet Porslinsprodukter IDO valmistaa posliinituotteet luonnon raaka-aineista yli sadan vuoden kokemuksella ympäristövaatimukset ja käyttäjän tarpeet huomioiden Posliinituotteet poltetaan yli

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

Användarhandbok/Käyttöohjekirja

Användarhandbok/Käyttöohjekirja t TYLLIS OY AB 2013/04/16 Kod: AH Version: 0.7 Användarhandbok/Käyttöohjekirja Innehåller Sisältää Garantibevis Takuu todistus Service och underhållsföreskrifter Huolto ja käyttöohjeet 1 Innehåll 1. Inledning

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA

POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sport is future POLKUPYÖRÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA CYKELÄGARENS HANDBOK ONNITTELUT UUDEN PÖYRÄN JOHDOSTA! Uuden polkupyörän kunnon ylläpito on tärkeää, jotta voisit nauttia polkupyörästäsi mahdollisimman

Lisätiedot

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I - 0 0 1 2 0 H e l s i n k i, F i n l a n d +

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MANKELI / MANGEL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MANKELI / MANGEL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MANKELI / MANGEL Sisällysluettelo Sivu Innehåll Sida 1. Laitteen kuvaus 3 1. Beskrivning av mangeln 9 2. Tekniset tiedot 3 2. Tekniska data 9 3. Asennus 4 3. Installation 10 4.

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot

DS-MULTIX301 AVATTAVA KYPARA DS-MULTIX301 HJALM MED VISIR DS-MULTIX301. Käyttöohje... 5. Bruksanvisning... 15

DS-MULTIX301 AVATTAVA KYPARA DS-MULTIX301 HJALM MED VISIR DS-MULTIX301. Käyttöohje... 5. Bruksanvisning... 15 Oman turvallisuutesi kannalta suosittelemme, että luet käyttöohjeen ja kaikki kypärään kuuluvat varoitukset huolellisesti läpi ja noudatat niitä. DS-MULTIX301 För din egen säkerhet, rekommenderar vi att

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta...

A gkyi{en SAVIYHDISTYS. f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen. -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta... SAVIRAKENTAMISEN EDISTAMISEKSI tt PA tl A gkyi{en SAVIYHDISTYS RY f asro nu-unosso, mm. H (rrritutut of.jeet saviseinaan sehd savi'nappaunseen H -Juttuja 'rappausalusloisia ja paljon muuta... 2002 2 20031

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar 650 Grillilaitesarja / Grillserie SÄHKÖ- / KAASULIESI / EL-/GASSPIS OC64E.., OC67E.., OC6FE... OC64G, OC67G, OC8FG7G, OC6FG11G, OC6FEV7G, OC6FES7G 4391452, 4391456, 4391462, 4391464, 4391466, 4391468,

Lisätiedot

Gustavsbergin tuotteiden HUOLTO- JA ASENNUSOHJEET

Gustavsbergin tuotteiden HUOLTO- JA ASENNUSOHJEET Gustavsbergin tuotteiden HUOLTO- JA ASENNUSOHJEET Asennuksessa käytetään aina tuotteen mukana olevaa ohjetta, nämä ovat suuntaa antavia. Yhteystiedot... 1 Nordic, Logic wc... 2-13 Nautic wc... 14-30 WC

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

activity Handla lokalt! Osta paikallisesti! www.activity.fi Vinn 600 euro mat! Voita 600 eurolla ruokaa! 17 vuotta paikallisen kaupan puolesta!

activity Handla lokalt! Osta paikallisesti! www.activity.fi Vinn 600 euro mat! Voita 600 eurolla ruokaa! 17 vuotta paikallisen kaupan puolesta! K Posti Oy activity 1 2015 Jakobstad - Pedersöre - Larsmo - Nykarleby Pietarsaari - Pedersöre - Luoto - Uusikaarlepyy 17 vuotta paikallisen kaupan puolesta! 17 år för lokal handel! Vinn 600 euro mat! Voita

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot