PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu

2 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4 SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ...4 Muistineuvonta...5 Fysioterapeutti...5 Apuvälinelainaus...5 Ravitsemus...5 Henkilökohtaisen hygienian hoito...6 Ulkoilu...6 Saattoapu...6 Asiointi...6 Tekstiilihuolto...6 Siistiminen...6 Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito...7 Kotihoidon palveluiden lopetus...7 TUKIPALVELUT...7 Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit...7 Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat...7 Asiointi...7 Saattoapu...8 Siivous...8 Turvapuhelin...8 Hygieniapalvelu...8 YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA...8 Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet...8 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa...9 Asiakkaan avaimet...9 Omaisten osallistuminen...9 Kuntouttava työote...9 Asiakkaan poissaolo...9 Effica suostumus...9 Eläinten hoito...10 Päihteet...10 PALVELUSETELI...10 Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi...10 Liitteet 2

3 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja palvelujen toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla mahdollistaa asiakkaan omassa kodissa asuminen parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin voimavarojen puitteissa. Omaishoitoa voidaan tukea kotihoidon palveluilla. Kuntouttavalla työotteella tarkoitetaan sitä, että asiakasta rohkaistaan käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän pystyy työntekijän toimiessa ohjaajana ja kannustajana. Kotihoidossa askareita tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä asiakkaan kanssa, ei hänen puolestaan. Kotihoitoa voidaan järjestää kaupungin omien työntekijöiden, ostopalvelujen tai palvelusetelin avulla. Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja kolmannen sektorin palvelut tukevat kotihoitoa. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheiden akuuteissa kriisitilanteissa. Lapsiperheiden kotihoidon järjestämiseen voidaan käyttää palveluseteliä. Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville paimiolaisille. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä ja/tai sairautensa vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta. Palvelun piiriin ottamisen kriteerit Kotihoitoon voidaan ottaa asiakas: jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. asiakas tarvitsee apua perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Asiakkaan toimintakyky on mitattu ja RaVa-arvo on 1.5 tai yli tai asiakkaalla on todennettavissa oleva muu hoidon tarve (esim. muistihäiriö tai mielenterveysongelmat). joka tarvitsee sairautensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja joka on omaishoidettava, ja jonka omainen tarvitsee oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa asiakas voidaan myös ohjata vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten avopäivätoimintaan, Tikkalan päivätoimintakeskukseen tai lyhytaikaishoitoon Kotihoidon palvelujen aloitus Kotihoidon palvelu käynnistyy sairaanhoitajan kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kartoituskäynnillä arvioidaan palvelujen tarve laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä/omaistensa kanssa niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Aloite palvelun aloittamisesta voi tapahtua myös esim. sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, jolloin tarve arvioidaan sairaalassa yhteistyössä kotihoidon kanssa. 3

4 Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RaVa-mittarilla ja tarvittaessa muilla toimintakykyä mittaavilla testeillä (MMSE, IADL, Bergin-tasapainotesti). Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Kartoituksen ja arvioinnin avulla asiakkaalle laaditaan niin asiakkaan kuin kaupunginkin kannalta tarkoituksenmukainen suunnitelma (HOSU) hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Työturvallisuuslain puitteissa kartoitetaan asunnon olosuhteet ja sopivuus myös hoitotyölle. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen Kotihoito on säännöllistä silloin, kun apua tarvitaan vähintään kerran viikossa ja avun tarve on jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää kaikki asiakkaan saamat palvelut. Säännöllisen kotihoidon kuukausittainen asiakasmaksu määräytyy suunnitelmaan kirjatun palvelumäärän, perhekoon ja asiakkaan tulojen mukaan. Asiakkaalla voi olla säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon lisäksi tukipalveluita, joista hän maksaa erillisen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman maksun. hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei tehdä satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevista asiakkaista esim. tikkien poisto hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan aina asiakkaan ja omaisten kanssa. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan kokema palvelun tarve tulee näkyä hoitosuunnitelmassa samoin hänen toimintakykynsä tulee olla huomioituna asiakkaan maksupäätöksen mukana asiakas saa aina kopion hoito- ja palvelusuunnitelmasta suunnitelma tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksessa kotihoito voi jatkua ennallaan, tai kotihoitoa voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan lopettaa. suunnitelman laadinnan yhteydessä ohjeistetaan asiakasta myös omaehtoiseen toimintakykyä ylläpitävään tai toimintakykyä parantavaan toimintaan Hyvä kotihoito toteutuu kun: asiakas ja/tai hänen omaisensa sekä kotihoidon työntekijät noudattavat yhdessä laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa edelleen asua kotonaan asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia kalusteita ja apuvälineitä kuten asianmukainen sänky, tarvittavat tukikahvat, rollaattori, nostolaitteet jne. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa silloin, jos kotihoidon käyntejä tarvitaan enemmän kuin 4-5 vuorokaudessa, on harkittu tapauskohtaisesti onko kotihoito oikea tapa turvata asiakkaan palvelut SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviä arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla, ja tarvitsee palveluja vähintään kerran viikossa. 4

5 Lähtökohtana on se, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja perustuu hoitosuunnitelmassa todettuun palvelujen määrään ja sisältöön. Säännöllisen kotihoidon toteuttaja voi olla kaupungin kotihoito tai palveluseteliyrittäjä. Jos asiakas tarvitsee vain säännöllisen voinnin tarkistuskäynnin, suositellaan asiakkaalle turvapuhelinta. Tilapäisen kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua harvemmin kuin kerran viikossa tai joiden palvelujen tarve on lyhytaikaista. Heidät ohjataan ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille. Kunnallista tilapäistä kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin muistihäiriöiselle tai mielenterveysasiakkaalle, tai asiakkaille joiden perus- tai lääkehoito vaarantuu ilman kunnallisen kotihoidon seurantaa ja käyntejä. Kotisairaanhoidon palveluja on mahdollista saada vain silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Esimerkiksi laboratoriossa asiakas käy ensisijaisesti itse tai lähipiirinsä avustamana, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Kotisairaanhoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kotisairaanhoitoon kuuluu lääkehoidon toteuttaminen; lääkkeiden annostelu ja antaminen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavahoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta). Kotihoidon sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisen työn toteutuksesta joko itsenäisesti tai yhdessä koulutettujen ja osaavien lähihoitajien kanssa. Kotihoidon lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kun asiakkaan lääkehuolto on kotihoidon vastuulla, täytyy asiakkaalla olla asianmukainen lääkkeiden säilytyspaikka. Turvallisen lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää sopia koko lääkehuollosta hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Jos asiakas tarvitsee vain muistutusta lääkkeen ottamisesta, voidaan asiakkaalle tarjota avuksi lääkekelloa. Jos asiakas tarvitsee apua vain lääkkeiden jakamisessa, suositellaan hänelle apteekin lääkkeenjakopalvelua. Muistineuvonta Muistineuvojaan voi ottaa yhteyttä, jos epäilee sairastavansa muistisairautta. Muistineuvoja tekee muistikartoituksen ja opastaa tarvittaessa asiakasta jatkotutkimuksiin. Muistineuvojan kartoituskäynti on maksuton. Fysioterapeutti Sosiaalitoimen fysioterapeutin palvelut ovat käytettävissä suunniteltaessa asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa ja arvioitaessa apuvälineiden tai kodin pienimuotoisten muutostöiden tarpeita. Fysioterapeutti voi myös ohjata asiakkaita osallistumaan ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan. Laajemmat asunnon muutostöiden arvioinnit tehdään yhdessä terveyskeskuksen fysioterapeutin kanssa. Apuvälinelainaus toimii terveyskeskuksen kautta. Ravitsemus kotihoito sisältää tarvittaessa avustamisen aamu- väli ja iltapalan laitossa sekä valmiin ruoan lämmityksessä hoitohenkilöstö huolehtii tarvittaessa päivittäisestä nesteen saannista ja ohjaa asiakasta terveelliseen ateriointiin koska kotihoito ei valmista ruokaa, ohjataan asiakasta käyttämään ruokahuollon palveluita, esim. 5

6 ruokailua Paltanpuiston palvelukeskuksessa tai ateriapalvelua (kts. tukipalvelut, kotiinkuljetusateriat) ruoan lämmittämistä varten asiakkaalla olisi hyvä olla mikroaaltouuni Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu tarvittaessa avustaminen saunotuksessa tai suihkutuksessa 1xviikko (poikkeuksena sairaanhoidolliset syyt) avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa opastaminen ja tarvittaessa avustaminen jalkojen perushoidossa tai kynsien leikkaamisessa (asiakas hankkii tarvittavat välineet). Tarvittaessa tilataan yksityinen jalkahoitaja avustaminen tarvittaessa ihon perusrasvauksessa avustaminen tarvittaessa suun ja hampaiden hoidossa asiakas voidaan myös ohjata käyttämään keskitettyä saunapalvelua (kts. tukipalvelut) Ulkoilu Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa voidaan huomioida kerran viikossa tapahtuva ulkoiluaika. Ulkoilu voi sisältää myös lyhyen asiointikäynnin yhdessä asiakkaan kanssa. Pelkästään ulkoiluapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään kaupungin järjestämiä liikuntapalveluja tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden tukemana, yksityisiä palveluja ja osallistumaan ohjattuihin ulkoilutapahtumiin (Liikkeellä loskassakin -kävelytapahtumat maaliskuussa urheilupuistossa, muurahaiskävelytapahtumat syyskuussa Ankkalammella). Saattoapu Pääsääntöisesti saattoapua tarvitseva henkilö ohjataan käyttämään vapaaehtoistoiminnan palveluja tai yksityisiä palveluja. Asiointi Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan kauppapalvelun hoitavat omaiset tai kauppa-asiointi tapahtuu kotihoidon tukipalveluna. Pankki- ja muut asioinnit hoitavat omaiset tai edunvalvoja, vain poikkeustilanteissa kotihoito. Jos apteekkiasioinnit hoidetaan kotihoidon toimesta, tapahtuu se pääosin keskitetysti (reseptit viedään apteekkiin perjantaina ja lääkkeet noudetaan tiistaina) ja apteekkiin avataan asiakkaan nimellä tili lääkeostoja varten. Tekstiilihuolto Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu sisältää tarvittaessa pyykkihuollon. Pyykkihuolto tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona, ellei erikseen ole sovittu pyykkituvan käytöstä. Silitys ei sisälly pyykkihuoltoon. Siistiminen Säännöllisen kotihoidon asiakkaille järjestetään tarvittaessa asunnon perussiivous. Siivous kattaa kahden viikon välein tehtävän imuroinnin ja lattioiden pyyhkimisen, saniteettitilojen siivouksen, lakanoiden vaihdon ja tiskauksen. Asiakas osallistuu kuntouttavan työotteen mukaisesti omien voimavarojensa mukaan siistimistoimiin. 6

7 Säännölliseen kotihoitoon kuuluvan asiakkaan asunnon siivous on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle alkaen. Kotihoidon työntekijät huolehtivat käynneillään asunnon päivittäisestä siistimisestä (tarvittaessa tiskaus, roskien vienti, lakanoiden vaihto, wc:n puhdistaminen). Asiakas osallistuu asuntonsa siistimiseen voimavarojensa mukaan. Pelkkää siivousapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä siivouspalveluja. Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä tehtävät rajataan välttämättömiin. Paimion kotihoito ei toistaiseksi mahdollista yöhoitoa. Turvapuhelinpalvelut Paimion kaupunki ostaa Esperi Oy:ltä ja sieltä saatava apu on hälytysluontoista (esim. nostoapu kaatumistilanteessa). Kotihoidon palvelut voidaan lopettaa, jos asiakkaan palvelun tarve tai toimintakyky on oleellisesti muuttunut asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen hoitonsa kannalta Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide, josta tehdään aina erillinen päätös. TUKIPALVELUT Osa kotihoitopalveluista järjestetään tukipalveluina. Tukipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia, kunnan paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisia palveluita. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa tukipalvelumaksut vuosittain. Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit: Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat Kotiinkuljetusaterioiden tavoitteena on tukea asiakkaan säännöllistä ravinnonsaantia, ottaen huomioon myös erityisruokavaliot. Lisäksi palvelulla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Henkilö voi saada kotiinkuljetusaterian mikäli asiakas tai hänen omaisensa on estynyt hakemaan kaupasta ruokaa, tai asiakas ei pysty itse valmistamaan tai lämmittämään ruokaa omaisen/kotihoidon tuomista tarvikkeista eikä pysty menemään esim. Palvelukeskus Paltanpuistoon syömään. Ateriapalvelu voidaan myöntää tilapäisesti esim. asiakkaan sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi tai se voidaan myöntää toistaiseksi. Asiakas voi saada kotiinkuljetusateriat 1-7 päiväksi viikossa. Viikonlopun ateriat tuodaan asiakkaalle perjantaina. Kauppa-asiat Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät auttavat asiakkaan tarvitessa asiointiapua. Jos kotihoito hoitaa kauppa-asiat, ne hoidetaan aina Paimion kaupoissa ja asiakas/omainen avaa tilin kauppaan. Asiointipalvelu on keskitetty Ehtookonnun ja Välitien vanhustentaloilla. Kauppakassit viedään kerran viikossa (tiistaisin) S-markettiin pakattavaksi ja toimitetaan seuraavana päivänä asiakkaalle takaisin. Katso kohta Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa. 7

8 Saattoapu Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät toimivat saattajina, esim. asiakkaan sairaalakäynneillä. Mikäli kotihoito toimii saattajana, tulee tieto saattamisen tarpeesta olla mahdollisimman ajoissa kotihoidossa työn suunnittelun/resurssien varmistamiseksi. Kotihoidon työntekijät eivät kuljeta omalla autolla asiakkaita. Siivous Kaupunki ei tuota itse eikä osta siivouspalveluja muille kuin yli 20 %:n sotainvalideille. Jokainen kuntalainen voi hankkia siivouspalveluja vapaasti markkinahintaan Turvapuhelin Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, jos hän kaatuilee tai saattaa muuten tarvita hälytysluonteista apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakkaille, jotka tarvitsisivat ns. kurkkauskäynnin eli voinnin tarkistuksen, suositellaan käynnin sijasta turvapuhelinta. Tämä edellyttää että asiakas osaa käyttää turvapuhelinta ja ymmärtää avun tarpeen. Turvapuhelin voidaan myöntää tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi. Asiakkaan tulee luovuttaa yksi avain (säilytys terveyskeskuksessa) turvapuhelinkäyntejä varten. Asiakas voi myös itse ostaa turvapuhelimen ja hälytykset voidaan ohjata esim. omaiselle. Hygieniapalvelu Asiakas voi saada hygieniapalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia pesutiloja kotona tai jos asiakkaan pesutilat ovat turvallisen liikkumisen kannalta hankalasti sijoitettuja, esim. portaat kellariin tai kylpyamme, johon asiakas ei pääse. Ns. kyläsauna toimii Paltanpuiston palvelukeskuksen tiloissa kerran viikossa. Palvelukeskus Paltanpuistoon järjestetään tarvittaessa kuljetus. Hygieniapalveluun sisältyy tarvittaessa avustaja. Välitien ja Ehtookonnun vanhustentalojen asukkailla on mahdollisuus saunoa avustettuna kerran viikossa. Saunapalvelukäynnit sovitaan säännöllisiksi, esim. joka viikko/joka toinen viikko ja tarvittaessa asiakas/omainen peruu käynnin. YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA: Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet Kotisairaanhoidon piirissä olevan asiakkaan hoitotarvikkeet (esim. haavanhoito) tulevat kotihoidosta. Jos hoito jatkuu yli 3 kk, niin asiakas hankkii tai hänelle hankitaan tarvikkeet terveyskeskuksesta (diabetestarvikkeet, avannetarvikkeet, katetrit ym.). Kun hoitotarvikkeen käyttö on lyhytaikaista ja asiakkaan luona tehdään vain yksittäinen käynti jonkin hoidon aikana, (neuvonta, ohjaus tai yksittäinen siteiden vaihto), asiakkaan tulee itse hankkia hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeisiin kuuluvat vaipat hankitaan aina kotihoidon asiakkaille kotisairaanhoitajan tekemän arvioinnin perusteella. Muilta pyydetään lääkärin todistus vaippatarpeesta. Vaipat toimitetaan asiakkaan kotiin keskitetyllä kuljetuksella. 8

9 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalle. Jollei asiaa muutoin voida järjestää, voi hoitavan toimintayksikön henkilöstö huolehtia asiakkaansa välttämättömistä raha-asioista. Tilanteessa joissa asiakas tarvitsee apua tai ohjeistusta rahaasioidensa hoidossa, sitä tulee hänelle antaa. Asiakkaan omaisuuden ja talletusten hoitamiseen henkilökunta ei osallistu, vaan tällaiselle asiakkaalle tulee hankkia edunvalvoja, jollei asiakas itse pysty huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Käteisen rahan käyttöä henkilökunnan toimesta vältetään. Ensisijaiset tavat järjestää laskut/maksut ovat seuraavat: maksupalvelu, suoraveloitus, omaiset, edunvalvoja, sosiaalitoimiston välitystili, laitos tai toimintayksikkö. Vain asiakas itse saa käyttää omaa pankkikorttiaan. Henkilökunta ei sitä käytä edes asiakkaan luvalla. Asiakkaan pankkitililtä tapahtuvaan rahan nostoon on henkilökunnan jäsenellä oltava valtakirja. Valtakirja tehdään joka kerta erikseen. Kun otetaan vastaan tai luovutetaan asiakkaan omaisuutta (lompakot, korut, radiot ym.), annetaan tapahtumasta vastaanotto- tai luovutustodistus. Asiakkaan avaimet Jos asiakkaalla on sellaista toimintakyvyn ongelmaa, joka vaikeuttaa oven avaamista, esim. liikkuminen on hankalaa tai kuulo on alentunut, olisi suotavaa, että kotihoidon käyttöön luovutettaisiin avain. Turvapuhelinasiakkaiden on välttämätöntä luovuttaa avain mahdollista auttamiskäyntiä varten. Omaisten osallistuminen Omaisten osallistuminen asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon on tärkeää ja se edistää asiakkaan hyvinvointia. On toivottavaa, että omaiset ilmoittavat kotihoidon työntekijälle, mikäli he itse ovat asiakkaan luona ja huolehtisivat asiakkaan hoidosta eikä kotihoidon käyntiä sillä kertaa tarvita. Kuntouttava työote Kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että asiakkaan puolesta ei tehdä asioita, jotka hän itsekin pystyy tekemään. Asiakasta tuetaan näissä toiminnoissa ja autetaan vain tarvittaessa. Työotteen avulla tuetaan asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja ja korostetaan ihmisen aktiivisuutta ja omatoimisuutta. esim. asiakkaan toimintakyky huomioiden asiakas tekee itse tai hoitajan kanssa yhdessä mm. seuraavia asioita: paidan napitus, postin haku, tiskaus, vuoteen sijaus, pölyjen pyyhkiminen jne. Kuntouttavaan työotteeseen kuuluu myös ulkoilun/ liikunnan järjestäminen huomioiden kotihoidon mahdollisuudet ja asiakkaan toimintakyky. Asiakkaan poissaolo Kotihoito ei käy asiakkaan asunnossa asiakkaan poissa ollessa. Asiakkaan/omaisen tulisi ilmoittaa oman alueen hoitajille välittömästi asiakkaan poissaolosta. Effica suostumus Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä terveystoimen kanssa yhteinen sähköinen Efficaasiakas/potilastietojärjestelmä. Tämän vuoksi kaikilta kotihoidon asiakkailta pyydetään suostumus (osittaiseen) oikeuteen nähdä terveystietoja. Jos asiakkaalla on intervallijaksoja Paltanpuistossa tai 9

10 vanhainkodilla, tarvitaan tietojen katselua varten erillinen suostumus. Suostumuksen tavoitteena on helpottaa tiedon siirtymistä hoitotahojen välillä ja tätä kautta turvata hoidon jatkuvuus. Eläinten hoito Ensisijaisesti asiakas/omaiset hoitavat kotihoidon asiakkaan lemmikkieläimet. Eläimistä on tärkeää tiedottaa kotihoidolle työntekijöiden mahdollisten allergioiden huomioimiseksi. Päihteet Hoitokäynnillä voimakkaasti päihtyneeltä, aggressiiviselta asiakkaalta tarkistetaan yleistila tai hälytetään tarvittaessa apua. Tilanteen toistuessa neuvotellaan asiakkaan/omaisen/lääkärin kanssa hoitokäytännöistä. Asunnossa mahdollisesti olevia päihtyneitä vieraita voidaan pyytää poistumaan kotihoidon käynnin ajaksi. Asiakkaan asunnossa edellytetään tupakoimattomuutta hoitohenkilökunnan läsnä ollessa työsuojelullisista syistä. PALVELUSETELI Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidolle. Palveluseteliyrittäjät on koottu tuottajarekisteriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tuottajarekisteriin ilmoittautuneet palveluseteliyrittäjät. Palvelusetelit myönnetään palvelutarpeen arvioinnin mukaan samoin kriteerein kuin kaupungin kotihoitokin. Seteleitä voidaan myöntää tukipalveluihin tai säännölliseen/ tilapäiseen kotihoitoon kalenterivuodeksi kerrallaan. Palveluseteli on määrärahasidonnainen. Palvelusetelin arvo on 28 /tunti säännöllisessä kotihoidossa ja 22 /tunti tilapäisessä kotihoidossa ja tukipalveluissa. Asiakas maksaa yrittäjän ilmoittaman tuntihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palveluseteliasiakkaalle annetaan erillinen opas palvelusetelin käytöstä. Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi Kotihoidon laatu koostuu monesta osatekijästä. Paimion kotihoidossa työskentelee koulutettuja hoitotyön ammattilaisia; lähihoitajia ja sairaanhoitajia, joiden perusosaamisesta huolehditaan vuosittaisella täydennyskoulutuksella. Asiakkaiden tiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään, jossa ne ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa, lisäksi asiakkailla on kotona viesti-vihko, jonka välityksellä voidaan välittää tietoa esim. omaiselle. Kotihoidon toimintaa arvioidaan vuosittain asiakaskyselyllä. Lisäksi toivomme asiakkaiden ja omaisten antavan palautetta aina kun heistä tuntuu siihen olevan aihetta, palautteen avulla pystymme kehittämään kotihoitoa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluun pääsyn määräajoissa noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä; hoivatakuun mukaisesti eikiireellisissä tapauksissa on 75 vuotta täyttäneillä tai Kelan ylintä hoitotukea saavilla oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. 10

11 Liite 1 Toimintaa ohjaavat arvot Itsemääräämisoikeus Asiakkaan omaa elämää ja hoitoa koskevat mielipiteet ja päätökset otetaan huomioon niin kauan kuin hänen voimavaransa antavat siihen edellytykset. Ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja neuvoo asiakasta hänen valinnoissaan yhteisesti sovittujen sääntöjen ja eettisten hoitoperiaatteiden mukaan. Tasa-arvoisuus Asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan oikeudenmukaista, asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista kohtelua sekä palvelua. Henkilöstö ylläpitää avointa ja kunnioittavaa keskinäistä vuorovaikutusta. Työyhteisössä toteutuu hyväksyvä tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Organisaatio mahdollistaa tasaarvoisen työn toteutumisen ja kohtelun sekä asiakkaille että työntekijöille. Ammatillisuus Riittävä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö takaa asiakkaalle yksilölliset ja laadukkaat palvelut. Motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Organisaatio tarjoaa henkilöstölle riittävät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä antaa jatkuvaa rakentavaa palautetta työyhteisölle. Luotettavuus/Vastuullisuus Kotona asuva asiakas saa tarpeisiinsa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa luotettavaa ja yksilöllistä palvelua jota toteuttaa ammattitaitoinen kokonaisvastuunsa tunteva henkilökunta. Organisaatio vastaa kotihoidon kehittämisestä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla palvelujen määrää ja laatua suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin. Yhteistyökyky Asiakkaiden, omaisten sekä eri ammatti- ja vapaaehtoisryhmien välinen toimiva yhteistyö mahdollistaa edellytykset laadukkaan hoidon suunnittelulle, toteutumiselle, hyvälle tiedonkululle ja arvioinnille. Organisaatio luo edellytykset toimivalle tiedonkululle ja yhteistyölle kehittämällä tietoverkostoja, antamalla riittävästi koulutusta niiden käyttöön sekä mahdollistamalla erilaisia yhteistyömuotoja. 11

12 Liite 2 KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT Osoite: Apilatien kotihoitokeskus, Apilatie 10, Paimio Avopalvelunohjaaja arkisin Puh Vastaava sairaanhoitaja, SAS-koordinaattori arkisin Sairaanhoitajat ma-to klo , pe Puh Kotihoidon hoitajat: Itätiimi (Vistantien Helsingin puoli) klo joka päivä Länsitiimi (Vistantien Turun puoli) klo joka päivä Ehtookonnun rivitalot joka päivä Fysioterapeutti Tikkalan päivätoimintakeskus arkisin klo

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNKI IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.01.2017 Voimaantulo 01.02.2017 Ikääntyneiden palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Päivitetty 21.5.2013/VK Helli-liikelaitoksen johtokunta 27.3.2012 55 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito

Hyvällä mielellä kotona. Päiväkummun Kotihoito Hyvällä mielellä kotona Päiväkummun Kotihoito Päiväkummun Kotihoito Tarjoamme pääkaupunkiseudun koteihin lyhyt- ja pitkäaikaisia palveluja ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, omaishoitajille, vammautuneille,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot