PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu

2 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4 SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ...4 Muistineuvonta...5 Fysioterapeutti...5 Apuvälinelainaus...5 Ravitsemus...5 Henkilökohtaisen hygienian hoito...6 Ulkoilu...6 Saattoapu...6 Asiointi...6 Tekstiilihuolto...6 Siistiminen...6 Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito...7 Kotihoidon palveluiden lopetus...7 TUKIPALVELUT...7 Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit...7 Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat...7 Asiointi...7 Saattoapu...8 Siivous...8 Turvapuhelin...8 Hygieniapalvelu...8 YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA...8 Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet...8 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa...9 Asiakkaan avaimet...9 Omaisten osallistuminen...9 Kuntouttava työote...9 Asiakkaan poissaolo...9 Effica suostumus...9 Eläinten hoito...10 Päihteet...10 PALVELUSETELI...10 Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi...10 Liitteet 2

3 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja palvelujen toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla mahdollistaa asiakkaan omassa kodissa asuminen parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin voimavarojen puitteissa. Omaishoitoa voidaan tukea kotihoidon palveluilla. Kuntouttavalla työotteella tarkoitetaan sitä, että asiakasta rohkaistaan käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän pystyy työntekijän toimiessa ohjaajana ja kannustajana. Kotihoidossa askareita tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä asiakkaan kanssa, ei hänen puolestaan. Kotihoitoa voidaan järjestää kaupungin omien työntekijöiden, ostopalvelujen tai palvelusetelin avulla. Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja kolmannen sektorin palvelut tukevat kotihoitoa. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheiden akuuteissa kriisitilanteissa. Lapsiperheiden kotihoidon järjestämiseen voidaan käyttää palveluseteliä. Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville paimiolaisille. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä ja/tai sairautensa vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta. Palvelun piiriin ottamisen kriteerit Kotihoitoon voidaan ottaa asiakas: jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. asiakas tarvitsee apua perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Asiakkaan toimintakyky on mitattu ja RaVa-arvo on 1.5 tai yli tai asiakkaalla on todennettavissa oleva muu hoidon tarve (esim. muistihäiriö tai mielenterveysongelmat). joka tarvitsee sairautensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja joka on omaishoidettava, ja jonka omainen tarvitsee oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa asiakas voidaan myös ohjata vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten avopäivätoimintaan, Tikkalan päivätoimintakeskukseen tai lyhytaikaishoitoon Kotihoidon palvelujen aloitus Kotihoidon palvelu käynnistyy sairaanhoitajan kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kartoituskäynnillä arvioidaan palvelujen tarve laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä/omaistensa kanssa niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Aloite palvelun aloittamisesta voi tapahtua myös esim. sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, jolloin tarve arvioidaan sairaalassa yhteistyössä kotihoidon kanssa. 3

4 Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RaVa-mittarilla ja tarvittaessa muilla toimintakykyä mittaavilla testeillä (MMSE, IADL, Bergin-tasapainotesti). Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Kartoituksen ja arvioinnin avulla asiakkaalle laaditaan niin asiakkaan kuin kaupunginkin kannalta tarkoituksenmukainen suunnitelma (HOSU) hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Työturvallisuuslain puitteissa kartoitetaan asunnon olosuhteet ja sopivuus myös hoitotyölle. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen Kotihoito on säännöllistä silloin, kun apua tarvitaan vähintään kerran viikossa ja avun tarve on jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää kaikki asiakkaan saamat palvelut. Säännöllisen kotihoidon kuukausittainen asiakasmaksu määräytyy suunnitelmaan kirjatun palvelumäärän, perhekoon ja asiakkaan tulojen mukaan. Asiakkaalla voi olla säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon lisäksi tukipalveluita, joista hän maksaa erillisen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman maksun. hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei tehdä satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevista asiakkaista esim. tikkien poisto hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan aina asiakkaan ja omaisten kanssa. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan kokema palvelun tarve tulee näkyä hoitosuunnitelmassa samoin hänen toimintakykynsä tulee olla huomioituna asiakkaan maksupäätöksen mukana asiakas saa aina kopion hoito- ja palvelusuunnitelmasta suunnitelma tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksessa kotihoito voi jatkua ennallaan, tai kotihoitoa voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan lopettaa. suunnitelman laadinnan yhteydessä ohjeistetaan asiakasta myös omaehtoiseen toimintakykyä ylläpitävään tai toimintakykyä parantavaan toimintaan Hyvä kotihoito toteutuu kun: asiakas ja/tai hänen omaisensa sekä kotihoidon työntekijät noudattavat yhdessä laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa edelleen asua kotonaan asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia kalusteita ja apuvälineitä kuten asianmukainen sänky, tarvittavat tukikahvat, rollaattori, nostolaitteet jne. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa silloin, jos kotihoidon käyntejä tarvitaan enemmän kuin 4-5 vuorokaudessa, on harkittu tapauskohtaisesti onko kotihoito oikea tapa turvata asiakkaan palvelut SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviä arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla, ja tarvitsee palveluja vähintään kerran viikossa. 4

5 Lähtökohtana on se, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja perustuu hoitosuunnitelmassa todettuun palvelujen määrään ja sisältöön. Säännöllisen kotihoidon toteuttaja voi olla kaupungin kotihoito tai palveluseteliyrittäjä. Jos asiakas tarvitsee vain säännöllisen voinnin tarkistuskäynnin, suositellaan asiakkaalle turvapuhelinta. Tilapäisen kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua harvemmin kuin kerran viikossa tai joiden palvelujen tarve on lyhytaikaista. Heidät ohjataan ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille. Kunnallista tilapäistä kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin muistihäiriöiselle tai mielenterveysasiakkaalle, tai asiakkaille joiden perus- tai lääkehoito vaarantuu ilman kunnallisen kotihoidon seurantaa ja käyntejä. Kotisairaanhoidon palveluja on mahdollista saada vain silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Esimerkiksi laboratoriossa asiakas käy ensisijaisesti itse tai lähipiirinsä avustamana, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Kotisairaanhoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kotisairaanhoitoon kuuluu lääkehoidon toteuttaminen; lääkkeiden annostelu ja antaminen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavahoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta). Kotihoidon sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisen työn toteutuksesta joko itsenäisesti tai yhdessä koulutettujen ja osaavien lähihoitajien kanssa. Kotihoidon lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kun asiakkaan lääkehuolto on kotihoidon vastuulla, täytyy asiakkaalla olla asianmukainen lääkkeiden säilytyspaikka. Turvallisen lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää sopia koko lääkehuollosta hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Jos asiakas tarvitsee vain muistutusta lääkkeen ottamisesta, voidaan asiakkaalle tarjota avuksi lääkekelloa. Jos asiakas tarvitsee apua vain lääkkeiden jakamisessa, suositellaan hänelle apteekin lääkkeenjakopalvelua. Muistineuvonta Muistineuvojaan voi ottaa yhteyttä, jos epäilee sairastavansa muistisairautta. Muistineuvoja tekee muistikartoituksen ja opastaa tarvittaessa asiakasta jatkotutkimuksiin. Muistineuvojan kartoituskäynti on maksuton. Fysioterapeutti Sosiaalitoimen fysioterapeutin palvelut ovat käytettävissä suunniteltaessa asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa ja arvioitaessa apuvälineiden tai kodin pienimuotoisten muutostöiden tarpeita. Fysioterapeutti voi myös ohjata asiakkaita osallistumaan ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan. Laajemmat asunnon muutostöiden arvioinnit tehdään yhdessä terveyskeskuksen fysioterapeutin kanssa. Apuvälinelainaus toimii terveyskeskuksen kautta. Ravitsemus kotihoito sisältää tarvittaessa avustamisen aamu- väli ja iltapalan laitossa sekä valmiin ruoan lämmityksessä hoitohenkilöstö huolehtii tarvittaessa päivittäisestä nesteen saannista ja ohjaa asiakasta terveelliseen ateriointiin koska kotihoito ei valmista ruokaa, ohjataan asiakasta käyttämään ruokahuollon palveluita, esim. 5

6 ruokailua Paltanpuiston palvelukeskuksessa tai ateriapalvelua (kts. tukipalvelut, kotiinkuljetusateriat) ruoan lämmittämistä varten asiakkaalla olisi hyvä olla mikroaaltouuni Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu tarvittaessa avustaminen saunotuksessa tai suihkutuksessa 1xviikko (poikkeuksena sairaanhoidolliset syyt) avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa opastaminen ja tarvittaessa avustaminen jalkojen perushoidossa tai kynsien leikkaamisessa (asiakas hankkii tarvittavat välineet). Tarvittaessa tilataan yksityinen jalkahoitaja avustaminen tarvittaessa ihon perusrasvauksessa avustaminen tarvittaessa suun ja hampaiden hoidossa asiakas voidaan myös ohjata käyttämään keskitettyä saunapalvelua (kts. tukipalvelut) Ulkoilu Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa voidaan huomioida kerran viikossa tapahtuva ulkoiluaika. Ulkoilu voi sisältää myös lyhyen asiointikäynnin yhdessä asiakkaan kanssa. Pelkästään ulkoiluapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään kaupungin järjestämiä liikuntapalveluja tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden tukemana, yksityisiä palveluja ja osallistumaan ohjattuihin ulkoilutapahtumiin (Liikkeellä loskassakin -kävelytapahtumat maaliskuussa urheilupuistossa, muurahaiskävelytapahtumat syyskuussa Ankkalammella). Saattoapu Pääsääntöisesti saattoapua tarvitseva henkilö ohjataan käyttämään vapaaehtoistoiminnan palveluja tai yksityisiä palveluja. Asiointi Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan kauppapalvelun hoitavat omaiset tai kauppa-asiointi tapahtuu kotihoidon tukipalveluna. Pankki- ja muut asioinnit hoitavat omaiset tai edunvalvoja, vain poikkeustilanteissa kotihoito. Jos apteekkiasioinnit hoidetaan kotihoidon toimesta, tapahtuu se pääosin keskitetysti (reseptit viedään apteekkiin perjantaina ja lääkkeet noudetaan tiistaina) ja apteekkiin avataan asiakkaan nimellä tili lääkeostoja varten. Tekstiilihuolto Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu sisältää tarvittaessa pyykkihuollon. Pyykkihuolto tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona, ellei erikseen ole sovittu pyykkituvan käytöstä. Silitys ei sisälly pyykkihuoltoon. Siistiminen Säännöllisen kotihoidon asiakkaille järjestetään tarvittaessa asunnon perussiivous. Siivous kattaa kahden viikon välein tehtävän imuroinnin ja lattioiden pyyhkimisen, saniteettitilojen siivouksen, lakanoiden vaihdon ja tiskauksen. Asiakas osallistuu kuntouttavan työotteen mukaisesti omien voimavarojensa mukaan siistimistoimiin. 6

7 Säännölliseen kotihoitoon kuuluvan asiakkaan asunnon siivous on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle alkaen. Kotihoidon työntekijät huolehtivat käynneillään asunnon päivittäisestä siistimisestä (tarvittaessa tiskaus, roskien vienti, lakanoiden vaihto, wc:n puhdistaminen). Asiakas osallistuu asuntonsa siistimiseen voimavarojensa mukaan. Pelkkää siivousapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä siivouspalveluja. Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä tehtävät rajataan välttämättömiin. Paimion kotihoito ei toistaiseksi mahdollista yöhoitoa. Turvapuhelinpalvelut Paimion kaupunki ostaa Esperi Oy:ltä ja sieltä saatava apu on hälytysluontoista (esim. nostoapu kaatumistilanteessa). Kotihoidon palvelut voidaan lopettaa, jos asiakkaan palvelun tarve tai toimintakyky on oleellisesti muuttunut asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen hoitonsa kannalta Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide, josta tehdään aina erillinen päätös. TUKIPALVELUT Osa kotihoitopalveluista järjestetään tukipalveluina. Tukipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia, kunnan paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisia palveluita. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa tukipalvelumaksut vuosittain. Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit: Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat Kotiinkuljetusaterioiden tavoitteena on tukea asiakkaan säännöllistä ravinnonsaantia, ottaen huomioon myös erityisruokavaliot. Lisäksi palvelulla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Henkilö voi saada kotiinkuljetusaterian mikäli asiakas tai hänen omaisensa on estynyt hakemaan kaupasta ruokaa, tai asiakas ei pysty itse valmistamaan tai lämmittämään ruokaa omaisen/kotihoidon tuomista tarvikkeista eikä pysty menemään esim. Palvelukeskus Paltanpuistoon syömään. Ateriapalvelu voidaan myöntää tilapäisesti esim. asiakkaan sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi tai se voidaan myöntää toistaiseksi. Asiakas voi saada kotiinkuljetusateriat 1-7 päiväksi viikossa. Viikonlopun ateriat tuodaan asiakkaalle perjantaina. Kauppa-asiat Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät auttavat asiakkaan tarvitessa asiointiapua. Jos kotihoito hoitaa kauppa-asiat, ne hoidetaan aina Paimion kaupoissa ja asiakas/omainen avaa tilin kauppaan. Asiointipalvelu on keskitetty Ehtookonnun ja Välitien vanhustentaloilla. Kauppakassit viedään kerran viikossa (tiistaisin) S-markettiin pakattavaksi ja toimitetaan seuraavana päivänä asiakkaalle takaisin. Katso kohta Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa. 7

8 Saattoapu Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät toimivat saattajina, esim. asiakkaan sairaalakäynneillä. Mikäli kotihoito toimii saattajana, tulee tieto saattamisen tarpeesta olla mahdollisimman ajoissa kotihoidossa työn suunnittelun/resurssien varmistamiseksi. Kotihoidon työntekijät eivät kuljeta omalla autolla asiakkaita. Siivous Kaupunki ei tuota itse eikä osta siivouspalveluja muille kuin yli 20 %:n sotainvalideille. Jokainen kuntalainen voi hankkia siivouspalveluja vapaasti markkinahintaan Turvapuhelin Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, jos hän kaatuilee tai saattaa muuten tarvita hälytysluonteista apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakkaille, jotka tarvitsisivat ns. kurkkauskäynnin eli voinnin tarkistuksen, suositellaan käynnin sijasta turvapuhelinta. Tämä edellyttää että asiakas osaa käyttää turvapuhelinta ja ymmärtää avun tarpeen. Turvapuhelin voidaan myöntää tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi. Asiakkaan tulee luovuttaa yksi avain (säilytys terveyskeskuksessa) turvapuhelinkäyntejä varten. Asiakas voi myös itse ostaa turvapuhelimen ja hälytykset voidaan ohjata esim. omaiselle. Hygieniapalvelu Asiakas voi saada hygieniapalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia pesutiloja kotona tai jos asiakkaan pesutilat ovat turvallisen liikkumisen kannalta hankalasti sijoitettuja, esim. portaat kellariin tai kylpyamme, johon asiakas ei pääse. Ns. kyläsauna toimii Paltanpuiston palvelukeskuksen tiloissa kerran viikossa. Palvelukeskus Paltanpuistoon järjestetään tarvittaessa kuljetus. Hygieniapalveluun sisältyy tarvittaessa avustaja. Välitien ja Ehtookonnun vanhustentalojen asukkailla on mahdollisuus saunoa avustettuna kerran viikossa. Saunapalvelukäynnit sovitaan säännöllisiksi, esim. joka viikko/joka toinen viikko ja tarvittaessa asiakas/omainen peruu käynnin. YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA: Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet Kotisairaanhoidon piirissä olevan asiakkaan hoitotarvikkeet (esim. haavanhoito) tulevat kotihoidosta. Jos hoito jatkuu yli 3 kk, niin asiakas hankkii tai hänelle hankitaan tarvikkeet terveyskeskuksesta (diabetestarvikkeet, avannetarvikkeet, katetrit ym.). Kun hoitotarvikkeen käyttö on lyhytaikaista ja asiakkaan luona tehdään vain yksittäinen käynti jonkin hoidon aikana, (neuvonta, ohjaus tai yksittäinen siteiden vaihto), asiakkaan tulee itse hankkia hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeisiin kuuluvat vaipat hankitaan aina kotihoidon asiakkaille kotisairaanhoitajan tekemän arvioinnin perusteella. Muilta pyydetään lääkärin todistus vaippatarpeesta. Vaipat toimitetaan asiakkaan kotiin keskitetyllä kuljetuksella. 8

9 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalle. Jollei asiaa muutoin voida järjestää, voi hoitavan toimintayksikön henkilöstö huolehtia asiakkaansa välttämättömistä raha-asioista. Tilanteessa joissa asiakas tarvitsee apua tai ohjeistusta rahaasioidensa hoidossa, sitä tulee hänelle antaa. Asiakkaan omaisuuden ja talletusten hoitamiseen henkilökunta ei osallistu, vaan tällaiselle asiakkaalle tulee hankkia edunvalvoja, jollei asiakas itse pysty huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Käteisen rahan käyttöä henkilökunnan toimesta vältetään. Ensisijaiset tavat järjestää laskut/maksut ovat seuraavat: maksupalvelu, suoraveloitus, omaiset, edunvalvoja, sosiaalitoimiston välitystili, laitos tai toimintayksikkö. Vain asiakas itse saa käyttää omaa pankkikorttiaan. Henkilökunta ei sitä käytä edes asiakkaan luvalla. Asiakkaan pankkitililtä tapahtuvaan rahan nostoon on henkilökunnan jäsenellä oltava valtakirja. Valtakirja tehdään joka kerta erikseen. Kun otetaan vastaan tai luovutetaan asiakkaan omaisuutta (lompakot, korut, radiot ym.), annetaan tapahtumasta vastaanotto- tai luovutustodistus. Asiakkaan avaimet Jos asiakkaalla on sellaista toimintakyvyn ongelmaa, joka vaikeuttaa oven avaamista, esim. liikkuminen on hankalaa tai kuulo on alentunut, olisi suotavaa, että kotihoidon käyttöön luovutettaisiin avain. Turvapuhelinasiakkaiden on välttämätöntä luovuttaa avain mahdollista auttamiskäyntiä varten. Omaisten osallistuminen Omaisten osallistuminen asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon on tärkeää ja se edistää asiakkaan hyvinvointia. On toivottavaa, että omaiset ilmoittavat kotihoidon työntekijälle, mikäli he itse ovat asiakkaan luona ja huolehtisivat asiakkaan hoidosta eikä kotihoidon käyntiä sillä kertaa tarvita. Kuntouttava työote Kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että asiakkaan puolesta ei tehdä asioita, jotka hän itsekin pystyy tekemään. Asiakasta tuetaan näissä toiminnoissa ja autetaan vain tarvittaessa. Työotteen avulla tuetaan asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja ja korostetaan ihmisen aktiivisuutta ja omatoimisuutta. esim. asiakkaan toimintakyky huomioiden asiakas tekee itse tai hoitajan kanssa yhdessä mm. seuraavia asioita: paidan napitus, postin haku, tiskaus, vuoteen sijaus, pölyjen pyyhkiminen jne. Kuntouttavaan työotteeseen kuuluu myös ulkoilun/ liikunnan järjestäminen huomioiden kotihoidon mahdollisuudet ja asiakkaan toimintakyky. Asiakkaan poissaolo Kotihoito ei käy asiakkaan asunnossa asiakkaan poissa ollessa. Asiakkaan/omaisen tulisi ilmoittaa oman alueen hoitajille välittömästi asiakkaan poissaolosta. Effica suostumus Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä terveystoimen kanssa yhteinen sähköinen Efficaasiakas/potilastietojärjestelmä. Tämän vuoksi kaikilta kotihoidon asiakkailta pyydetään suostumus (osittaiseen) oikeuteen nähdä terveystietoja. Jos asiakkaalla on intervallijaksoja Paltanpuistossa tai 9

10 vanhainkodilla, tarvitaan tietojen katselua varten erillinen suostumus. Suostumuksen tavoitteena on helpottaa tiedon siirtymistä hoitotahojen välillä ja tätä kautta turvata hoidon jatkuvuus. Eläinten hoito Ensisijaisesti asiakas/omaiset hoitavat kotihoidon asiakkaan lemmikkieläimet. Eläimistä on tärkeää tiedottaa kotihoidolle työntekijöiden mahdollisten allergioiden huomioimiseksi. Päihteet Hoitokäynnillä voimakkaasti päihtyneeltä, aggressiiviselta asiakkaalta tarkistetaan yleistila tai hälytetään tarvittaessa apua. Tilanteen toistuessa neuvotellaan asiakkaan/omaisen/lääkärin kanssa hoitokäytännöistä. Asunnossa mahdollisesti olevia päihtyneitä vieraita voidaan pyytää poistumaan kotihoidon käynnin ajaksi. Asiakkaan asunnossa edellytetään tupakoimattomuutta hoitohenkilökunnan läsnä ollessa työsuojelullisista syistä. PALVELUSETELI Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidolle. Palveluseteliyrittäjät on koottu tuottajarekisteriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tuottajarekisteriin ilmoittautuneet palveluseteliyrittäjät. Palvelusetelit myönnetään palvelutarpeen arvioinnin mukaan samoin kriteerein kuin kaupungin kotihoitokin. Seteleitä voidaan myöntää tukipalveluihin tai säännölliseen/ tilapäiseen kotihoitoon kalenterivuodeksi kerrallaan. Palveluseteli on määrärahasidonnainen. Palvelusetelin arvo on 28 /tunti säännöllisessä kotihoidossa ja 22 /tunti tilapäisessä kotihoidossa ja tukipalveluissa. Asiakas maksaa yrittäjän ilmoittaman tuntihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palveluseteliasiakkaalle annetaan erillinen opas palvelusetelin käytöstä. Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi Kotihoidon laatu koostuu monesta osatekijästä. Paimion kotihoidossa työskentelee koulutettuja hoitotyön ammattilaisia; lähihoitajia ja sairaanhoitajia, joiden perusosaamisesta huolehditaan vuosittaisella täydennyskoulutuksella. Asiakkaiden tiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään, jossa ne ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa, lisäksi asiakkailla on kotona viesti-vihko, jonka välityksellä voidaan välittää tietoa esim. omaiselle. Kotihoidon toimintaa arvioidaan vuosittain asiakaskyselyllä. Lisäksi toivomme asiakkaiden ja omaisten antavan palautetta aina kun heistä tuntuu siihen olevan aihetta, palautteen avulla pystymme kehittämään kotihoitoa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluun pääsyn määräajoissa noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä; hoivatakuun mukaisesti eikiireellisissä tapauksissa on 75 vuotta täyttäneillä tai Kelan ylintä hoitotukea saavilla oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. 10

11 Liite 1 Toimintaa ohjaavat arvot Itsemääräämisoikeus Asiakkaan omaa elämää ja hoitoa koskevat mielipiteet ja päätökset otetaan huomioon niin kauan kuin hänen voimavaransa antavat siihen edellytykset. Ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja neuvoo asiakasta hänen valinnoissaan yhteisesti sovittujen sääntöjen ja eettisten hoitoperiaatteiden mukaan. Tasa-arvoisuus Asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan oikeudenmukaista, asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista kohtelua sekä palvelua. Henkilöstö ylläpitää avointa ja kunnioittavaa keskinäistä vuorovaikutusta. Työyhteisössä toteutuu hyväksyvä tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Organisaatio mahdollistaa tasaarvoisen työn toteutumisen ja kohtelun sekä asiakkaille että työntekijöille. Ammatillisuus Riittävä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö takaa asiakkaalle yksilölliset ja laadukkaat palvelut. Motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Organisaatio tarjoaa henkilöstölle riittävät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä antaa jatkuvaa rakentavaa palautetta työyhteisölle. Luotettavuus/Vastuullisuus Kotona asuva asiakas saa tarpeisiinsa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa luotettavaa ja yksilöllistä palvelua jota toteuttaa ammattitaitoinen kokonaisvastuunsa tunteva henkilökunta. Organisaatio vastaa kotihoidon kehittämisestä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla palvelujen määrää ja laatua suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin. Yhteistyökyky Asiakkaiden, omaisten sekä eri ammatti- ja vapaaehtoisryhmien välinen toimiva yhteistyö mahdollistaa edellytykset laadukkaan hoidon suunnittelulle, toteutumiselle, hyvälle tiedonkululle ja arvioinnille. Organisaatio luo edellytykset toimivalle tiedonkululle ja yhteistyölle kehittämällä tietoverkostoja, antamalla riittävästi koulutusta niiden käyttöön sekä mahdollistamalla erilaisia yhteistyömuotoja. 11

12 Liite 2 KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT Osoite: Apilatien kotihoitokeskus, Apilatie 10, Paimio Avopalvelunohjaaja arkisin Puh Vastaava sairaanhoitaja, SAS-koordinaattori arkisin Sairaanhoitajat ma-to klo , pe Puh Kotihoidon hoitajat: Itätiimi (Vistantien Helsingin puoli) klo joka päivä Länsitiimi (Vistantien Turun puoli) klo joka päivä Ehtookonnun rivitalot joka päivä Fysioterapeutti Tikkalan päivätoimintakeskus arkisin klo

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos KOTIHOIDON PALVELUT PALVELUKUVAUS JA PALVELUIDEN MYÖNTÄMIS KRITEERIT PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013 Kirkkonummen kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 2013 Sisällysluettelo 1. Kirkkonummen kotihoito 2 1.1. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi 4 2. Palvelun piiriin ottaminen 4 3. Kotiuttamisprosessi

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen... 3 2. Toimintaperiaatteet... 4 3. Kotihoidon palvelujen sisältö... 7 3.1. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen etunimi.sukunimi@rauma.fi p. 050 2316 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin

Lisätiedot

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~."

...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~. ...~. ~..~..~ HÄMEENLI NN AN KAUPUNKI "Jo.~.:- Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa ~." Liite 4/Ikla 15.3.2010 22 Hämeenlinnan kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 1.4.2010 alkaen IKLA 15.3.20 10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista.

Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista. IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista. Tavoitteena Alavudella

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot