PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu

2 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4 SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ...4 Muistineuvonta...5 Fysioterapeutti...5 Apuvälinelainaus...5 Ravitsemus...5 Henkilökohtaisen hygienian hoito...6 Ulkoilu...6 Saattoapu...6 Asiointi...6 Tekstiilihuolto...6 Siistiminen...6 Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito...7 Kotihoidon palveluiden lopetus...7 TUKIPALVELUT...7 Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit...7 Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat...7 Asiointi...7 Saattoapu...8 Siivous...8 Turvapuhelin...8 Hygieniapalvelu...8 YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA...8 Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet...8 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa...9 Asiakkaan avaimet...9 Omaisten osallistuminen...9 Kuntouttava työote...9 Asiakkaan poissaolo...9 Effica suostumus...9 Eläinten hoito...10 Päihteet...10 PALVELUSETELI...10 Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi...10 Liitteet 2

3 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja palvelujen toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla mahdollistaa asiakkaan omassa kodissa asuminen parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin voimavarojen puitteissa. Omaishoitoa voidaan tukea kotihoidon palveluilla. Kuntouttavalla työotteella tarkoitetaan sitä, että asiakasta rohkaistaan käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän pystyy työntekijän toimiessa ohjaajana ja kannustajana. Kotihoidossa askareita tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä asiakkaan kanssa, ei hänen puolestaan. Kotihoitoa voidaan järjestää kaupungin omien työntekijöiden, ostopalvelujen tai palvelusetelin avulla. Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut. Päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja kolmannen sektorin palvelut tukevat kotihoitoa. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheiden akuuteissa kriisitilanteissa. Lapsiperheiden kotihoidon järjestämiseen voidaan käyttää palveluseteliä. Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville paimiolaisille. Kriteerien avulla kohdennetaan kotihoidon palveluja henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä ja/tai sairautensa vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta riippumatta. Palvelun piiriin ottamisen kriteerit Kotihoitoon voidaan ottaa asiakas: jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. asiakas tarvitsee apua perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Asiakkaan toimintakyky on mitattu ja RaVa-arvo on 1.5 tai yli tai asiakkaalla on todennettavissa oleva muu hoidon tarve (esim. muistihäiriö tai mielenterveysongelmat). joka tarvitsee sairautensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja joka on omaishoidettava, ja jonka omainen tarvitsee oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa asiakas voidaan myös ohjata vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten avopäivätoimintaan, Tikkalan päivätoimintakeskukseen tai lyhytaikaishoitoon Kotihoidon palvelujen aloitus Kotihoidon palvelu käynnistyy sairaanhoitajan kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kartoituskäynnillä arvioidaan palvelujen tarve laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä/omaistensa kanssa niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Aloite palvelun aloittamisesta voi tapahtua myös esim. sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, jolloin tarve arvioidaan sairaalassa yhteistyössä kotihoidon kanssa. 3

4 Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RaVa-mittarilla ja tarvittaessa muilla toimintakykyä mittaavilla testeillä (MMSE, IADL, Bergin-tasapainotesti). Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Kartoituksen ja arvioinnin avulla asiakkaalle laaditaan niin asiakkaan kuin kaupunginkin kannalta tarkoituksenmukainen suunnitelma (HOSU) hoidon ja palvelujen toteuttamiseksi. Työturvallisuuslain puitteissa kartoitetaan asunnon olosuhteet ja sopivuus myös hoitotyölle. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen Kotihoito on säännöllistä silloin, kun apua tarvitaan vähintään kerran viikossa ja avun tarve on jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää kaikki asiakkaan saamat palvelut. Säännöllisen kotihoidon kuukausittainen asiakasmaksu määräytyy suunnitelmaan kirjatun palvelumäärän, perhekoon ja asiakkaan tulojen mukaan. Asiakkaalla voi olla säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon lisäksi tukipalveluita, joista hän maksaa erillisen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman maksun. hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei tehdä satunnaista sairaanhoidollista apua tarvitsevista asiakkaista esim. tikkien poisto hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan aina asiakkaan ja omaisten kanssa. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan kokema palvelun tarve tulee näkyä hoitosuunnitelmassa samoin hänen toimintakykynsä tulee olla huomioituna asiakkaan maksupäätöksen mukana asiakas saa aina kopion hoito- ja palvelusuunnitelmasta suunnitelma tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksessa kotihoito voi jatkua ennallaan, tai kotihoitoa voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan lopettaa. suunnitelman laadinnan yhteydessä ohjeistetaan asiakasta myös omaehtoiseen toimintakykyä ylläpitävään tai toimintakykyä parantavaan toimintaan Hyvä kotihoito toteutuu kun: asiakas ja/tai hänen omaisensa sekä kotihoidon työntekijät noudattavat yhdessä laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa asiakkaan asuinolosuhteet vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat kotona selviytymistä sekä asiakas haluaa edelleen asua kotonaan asiakas käyttää hoidon kannalta olennaisia kalusteita ja apuvälineitä kuten asianmukainen sänky, tarvittavat tukikahvat, rollaattori, nostolaitteet jne. Apuvälineiden käytöllä taataan asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden työturvallisuus hoitotilanteissa silloin, jos kotihoidon käyntejä tarvitaan enemmän kuin 4-5 vuorokaudessa, on harkittu tapauskohtaisesti onko kotihoito oikea tapa turvata asiakkaan palvelut SÄÄNNÖLLISEN TAI TILAPÄISEN KOTIHOIDON SISÄLTÖ Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviä arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla, ja tarvitsee palveluja vähintään kerran viikossa. 4

5 Lähtökohtana on se, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja perustuu hoitosuunnitelmassa todettuun palvelujen määrään ja sisältöön. Säännöllisen kotihoidon toteuttaja voi olla kaupungin kotihoito tai palveluseteliyrittäjä. Jos asiakas tarvitsee vain säännöllisen voinnin tarkistuskäynnin, suositellaan asiakkaalle turvapuhelinta. Tilapäisen kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua harvemmin kuin kerran viikossa tai joiden palvelujen tarve on lyhytaikaista. Heidät ohjataan ensisijaisesti yksityisille palveluntuottajille. Kunnallista tilapäistä kotihoitoa voidaan antaa myös kerran viikossa tai harvemmin muistihäiriöiselle tai mielenterveysasiakkaalle, tai asiakkaille joiden perus- tai lääkehoito vaarantuu ilman kunnallisen kotihoidon seurantaa ja käyntejä. Kotisairaanhoidon palveluja on mahdollista saada vain silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Esimerkiksi laboratoriossa asiakas käy ensisijaisesti itse tai lähipiirinsä avustamana, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Kotisairaanhoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kotisairaanhoitoon kuuluu lääkehoidon toteuttaminen; lääkkeiden annostelu ja antaminen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haavahoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta). Kotihoidon sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisen työn toteutuksesta joko itsenäisesti tai yhdessä koulutettujen ja osaavien lähihoitajien kanssa. Kotihoidon lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kun asiakkaan lääkehuolto on kotihoidon vastuulla, täytyy asiakkaalla olla asianmukainen lääkkeiden säilytyspaikka. Turvallisen lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää sopia koko lääkehuollosta hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Jos asiakas tarvitsee vain muistutusta lääkkeen ottamisesta, voidaan asiakkaalle tarjota avuksi lääkekelloa. Jos asiakas tarvitsee apua vain lääkkeiden jakamisessa, suositellaan hänelle apteekin lääkkeenjakopalvelua. Muistineuvonta Muistineuvojaan voi ottaa yhteyttä, jos epäilee sairastavansa muistisairautta. Muistineuvoja tekee muistikartoituksen ja opastaa tarvittaessa asiakasta jatkotutkimuksiin. Muistineuvojan kartoituskäynti on maksuton. Fysioterapeutti Sosiaalitoimen fysioterapeutin palvelut ovat käytettävissä suunniteltaessa asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa ja arvioitaessa apuvälineiden tai kodin pienimuotoisten muutostöiden tarpeita. Fysioterapeutti voi myös ohjata asiakkaita osallistumaan ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan. Laajemmat asunnon muutostöiden arvioinnit tehdään yhdessä terveyskeskuksen fysioterapeutin kanssa. Apuvälinelainaus toimii terveyskeskuksen kautta. Ravitsemus kotihoito sisältää tarvittaessa avustamisen aamu- väli ja iltapalan laitossa sekä valmiin ruoan lämmityksessä hoitohenkilöstö huolehtii tarvittaessa päivittäisestä nesteen saannista ja ohjaa asiakasta terveelliseen ateriointiin koska kotihoito ei valmista ruokaa, ohjataan asiakasta käyttämään ruokahuollon palveluita, esim. 5

6 ruokailua Paltanpuiston palvelukeskuksessa tai ateriapalvelua (kts. tukipalvelut, kotiinkuljetusateriat) ruoan lämmittämistä varten asiakkaalla olisi hyvä olla mikroaaltouuni Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu tarvittaessa avustaminen saunotuksessa tai suihkutuksessa 1xviikko (poikkeuksena sairaanhoidolliset syyt) avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa opastaminen ja tarvittaessa avustaminen jalkojen perushoidossa tai kynsien leikkaamisessa (asiakas hankkii tarvittavat välineet). Tarvittaessa tilataan yksityinen jalkahoitaja avustaminen tarvittaessa ihon perusrasvauksessa avustaminen tarvittaessa suun ja hampaiden hoidossa asiakas voidaan myös ohjata käyttämään keskitettyä saunapalvelua (kts. tukipalvelut) Ulkoilu Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa voidaan huomioida kerran viikossa tapahtuva ulkoiluaika. Ulkoilu voi sisältää myös lyhyen asiointikäynnin yhdessä asiakkaan kanssa. Pelkästään ulkoiluapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään kaupungin järjestämiä liikuntapalveluja tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden tukemana, yksityisiä palveluja ja osallistumaan ohjattuihin ulkoilutapahtumiin (Liikkeellä loskassakin -kävelytapahtumat maaliskuussa urheilupuistossa, muurahaiskävelytapahtumat syyskuussa Ankkalammella). Saattoapu Pääsääntöisesti saattoapua tarvitseva henkilö ohjataan käyttämään vapaaehtoistoiminnan palveluja tai yksityisiä palveluja. Asiointi Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan kauppapalvelun hoitavat omaiset tai kauppa-asiointi tapahtuu kotihoidon tukipalveluna. Pankki- ja muut asioinnit hoitavat omaiset tai edunvalvoja, vain poikkeustilanteissa kotihoito. Jos apteekkiasioinnit hoidetaan kotihoidon toimesta, tapahtuu se pääosin keskitetysti (reseptit viedään apteekkiin perjantaina ja lääkkeet noudetaan tiistaina) ja apteekkiin avataan asiakkaan nimellä tili lääkeostoja varten. Tekstiilihuolto Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu sisältää tarvittaessa pyykkihuollon. Pyykkihuolto tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona, ellei erikseen ole sovittu pyykkituvan käytöstä. Silitys ei sisälly pyykkihuoltoon. Siistiminen Säännöllisen kotihoidon asiakkaille järjestetään tarvittaessa asunnon perussiivous. Siivous kattaa kahden viikon välein tehtävän imuroinnin ja lattioiden pyyhkimisen, saniteettitilojen siivouksen, lakanoiden vaihdon ja tiskauksen. Asiakas osallistuu kuntouttavan työotteen mukaisesti omien voimavarojensa mukaan siistimistoimiin. 6

7 Säännölliseen kotihoitoon kuuluvan asiakkaan asunnon siivous on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle alkaen. Kotihoidon työntekijät huolehtivat käynneillään asunnon päivittäisestä siistimisestä (tarvittaessa tiskaus, roskien vienti, lakanoiden vaihto, wc:n puhdistaminen). Asiakas osallistuu asuntonsa siistimiseen voimavarojensa mukaan. Pelkkää siivousapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä siivouspalveluja. Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä tehtävät rajataan välttämättömiin. Paimion kotihoito ei toistaiseksi mahdollista yöhoitoa. Turvapuhelinpalvelut Paimion kaupunki ostaa Esperi Oy:ltä ja sieltä saatava apu on hälytysluontoista (esim. nostoapu kaatumistilanteessa). Kotihoidon palvelut voidaan lopettaa, jos asiakkaan palvelun tarve tai toimintakyky on oleellisesti muuttunut asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen hoitonsa kannalta Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide, josta tehdään aina erillinen päätös. TUKIPALVELUT Osa kotihoitopalveluista järjestetään tukipalveluina. Tukipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia, kunnan paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisia palveluita. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa tukipalvelumaksut vuosittain. Tukipalvelujen myöntämisen kriteerit: Ateriapalvelu, kotiin kuljetetut ateriat Kotiinkuljetusaterioiden tavoitteena on tukea asiakkaan säännöllistä ravinnonsaantia, ottaen huomioon myös erityisruokavaliot. Lisäksi palvelulla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Henkilö voi saada kotiinkuljetusaterian mikäli asiakas tai hänen omaisensa on estynyt hakemaan kaupasta ruokaa, tai asiakas ei pysty itse valmistamaan tai lämmittämään ruokaa omaisen/kotihoidon tuomista tarvikkeista eikä pysty menemään esim. Palvelukeskus Paltanpuistoon syömään. Ateriapalvelu voidaan myöntää tilapäisesti esim. asiakkaan sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi tai se voidaan myöntää toistaiseksi. Asiakas voi saada kotiinkuljetusateriat 1-7 päiväksi viikossa. Viikonlopun ateriat tuodaan asiakkaalle perjantaina. Kauppa-asiat Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät auttavat asiakkaan tarvitessa asiointiapua. Jos kotihoito hoitaa kauppa-asiat, ne hoidetaan aina Paimion kaupoissa ja asiakas/omainen avaa tilin kauppaan. Asiointipalvelu on keskitetty Ehtookonnun ja Välitien vanhustentaloilla. Kauppakassit viedään kerran viikossa (tiistaisin) S-markettiin pakattavaksi ja toimitetaan seuraavana päivänä asiakkaalle takaisin. Katso kohta Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa. 7

8 Saattoapu Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät toimivat saattajina, esim. asiakkaan sairaalakäynneillä. Mikäli kotihoito toimii saattajana, tulee tieto saattamisen tarpeesta olla mahdollisimman ajoissa kotihoidossa työn suunnittelun/resurssien varmistamiseksi. Kotihoidon työntekijät eivät kuljeta omalla autolla asiakkaita. Siivous Kaupunki ei tuota itse eikä osta siivouspalveluja muille kuin yli 20 %:n sotainvalideille. Jokainen kuntalainen voi hankkia siivouspalveluja vapaasti markkinahintaan Turvapuhelin Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, jos hän kaatuilee tai saattaa muuten tarvita hälytysluonteista apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakkaille, jotka tarvitsisivat ns. kurkkauskäynnin eli voinnin tarkistuksen, suositellaan käynnin sijasta turvapuhelinta. Tämä edellyttää että asiakas osaa käyttää turvapuhelinta ja ymmärtää avun tarpeen. Turvapuhelin voidaan myöntää tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi. Asiakkaan tulee luovuttaa yksi avain (säilytys terveyskeskuksessa) turvapuhelinkäyntejä varten. Asiakas voi myös itse ostaa turvapuhelimen ja hälytykset voidaan ohjata esim. omaiselle. Hygieniapalvelu Asiakas voi saada hygieniapalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia pesutiloja kotona tai jos asiakkaan pesutilat ovat turvallisen liikkumisen kannalta hankalasti sijoitettuja, esim. portaat kellariin tai kylpyamme, johon asiakas ei pääse. Ns. kyläsauna toimii Paltanpuiston palvelukeskuksen tiloissa kerran viikossa. Palvelukeskus Paltanpuistoon järjestetään tarvittaessa kuljetus. Hygieniapalveluun sisältyy tarvittaessa avustaja. Välitien ja Ehtookonnun vanhustentalojen asukkailla on mahdollisuus saunoa avustettuna kerran viikossa. Saunapalvelukäynnit sovitaan säännöllisiksi, esim. joka viikko/joka toinen viikko ja tarvittaessa asiakas/omainen peruu käynnin. YLEISIÄ KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEITA: Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet Kotisairaanhoidon piirissä olevan asiakkaan hoitotarvikkeet (esim. haavanhoito) tulevat kotihoidosta. Jos hoito jatkuu yli 3 kk, niin asiakas hankkii tai hänelle hankitaan tarvikkeet terveyskeskuksesta (diabetestarvikkeet, avannetarvikkeet, katetrit ym.). Kun hoitotarvikkeen käyttö on lyhytaikaista ja asiakkaan luona tehdään vain yksittäinen käynti jonkin hoidon aikana, (neuvonta, ohjaus tai yksittäinen siteiden vaihto), asiakkaan tulee itse hankkia hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeisiin kuuluvat vaipat hankitaan aina kotihoidon asiakkaille kotisairaanhoitajan tekemän arvioinnin perusteella. Muilta pyydetään lääkärin todistus vaippatarpeesta. Vaipat toimitetaan asiakkaan kotiin keskitetyllä kuljetuksella. 8

9 Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalle. Jollei asiaa muutoin voida järjestää, voi hoitavan toimintayksikön henkilöstö huolehtia asiakkaansa välttämättömistä raha-asioista. Tilanteessa joissa asiakas tarvitsee apua tai ohjeistusta rahaasioidensa hoidossa, sitä tulee hänelle antaa. Asiakkaan omaisuuden ja talletusten hoitamiseen henkilökunta ei osallistu, vaan tällaiselle asiakkaalle tulee hankkia edunvalvoja, jollei asiakas itse pysty huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Käteisen rahan käyttöä henkilökunnan toimesta vältetään. Ensisijaiset tavat järjestää laskut/maksut ovat seuraavat: maksupalvelu, suoraveloitus, omaiset, edunvalvoja, sosiaalitoimiston välitystili, laitos tai toimintayksikkö. Vain asiakas itse saa käyttää omaa pankkikorttiaan. Henkilökunta ei sitä käytä edes asiakkaan luvalla. Asiakkaan pankkitililtä tapahtuvaan rahan nostoon on henkilökunnan jäsenellä oltava valtakirja. Valtakirja tehdään joka kerta erikseen. Kun otetaan vastaan tai luovutetaan asiakkaan omaisuutta (lompakot, korut, radiot ym.), annetaan tapahtumasta vastaanotto- tai luovutustodistus. Asiakkaan avaimet Jos asiakkaalla on sellaista toimintakyvyn ongelmaa, joka vaikeuttaa oven avaamista, esim. liikkuminen on hankalaa tai kuulo on alentunut, olisi suotavaa, että kotihoidon käyttöön luovutettaisiin avain. Turvapuhelinasiakkaiden on välttämätöntä luovuttaa avain mahdollista auttamiskäyntiä varten. Omaisten osallistuminen Omaisten osallistuminen asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon on tärkeää ja se edistää asiakkaan hyvinvointia. On toivottavaa, että omaiset ilmoittavat kotihoidon työntekijälle, mikäli he itse ovat asiakkaan luona ja huolehtisivat asiakkaan hoidosta eikä kotihoidon käyntiä sillä kertaa tarvita. Kuntouttava työote Kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että asiakkaan puolesta ei tehdä asioita, jotka hän itsekin pystyy tekemään. Asiakasta tuetaan näissä toiminnoissa ja autetaan vain tarvittaessa. Työotteen avulla tuetaan asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja ja korostetaan ihmisen aktiivisuutta ja omatoimisuutta. esim. asiakkaan toimintakyky huomioiden asiakas tekee itse tai hoitajan kanssa yhdessä mm. seuraavia asioita: paidan napitus, postin haku, tiskaus, vuoteen sijaus, pölyjen pyyhkiminen jne. Kuntouttavaan työotteeseen kuuluu myös ulkoilun/ liikunnan järjestäminen huomioiden kotihoidon mahdollisuudet ja asiakkaan toimintakyky. Asiakkaan poissaolo Kotihoito ei käy asiakkaan asunnossa asiakkaan poissa ollessa. Asiakkaan/omaisen tulisi ilmoittaa oman alueen hoitajille välittömästi asiakkaan poissaolosta. Effica suostumus Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä terveystoimen kanssa yhteinen sähköinen Efficaasiakas/potilastietojärjestelmä. Tämän vuoksi kaikilta kotihoidon asiakkailta pyydetään suostumus (osittaiseen) oikeuteen nähdä terveystietoja. Jos asiakkaalla on intervallijaksoja Paltanpuistossa tai 9

10 vanhainkodilla, tarvitaan tietojen katselua varten erillinen suostumus. Suostumuksen tavoitteena on helpottaa tiedon siirtymistä hoitotahojen välillä ja tätä kautta turvata hoidon jatkuvuus. Eläinten hoito Ensisijaisesti asiakas/omaiset hoitavat kotihoidon asiakkaan lemmikkieläimet. Eläimistä on tärkeää tiedottaa kotihoidolle työntekijöiden mahdollisten allergioiden huomioimiseksi. Päihteet Hoitokäynnillä voimakkaasti päihtyneeltä, aggressiiviselta asiakkaalta tarkistetaan yleistila tai hälytetään tarvittaessa apua. Tilanteen toistuessa neuvotellaan asiakkaan/omaisen/lääkärin kanssa hoitokäytännöistä. Asunnossa mahdollisesti olevia päihtyneitä vieraita voidaan pyytää poistumaan kotihoidon käynnin ajaksi. Asiakkaan asunnossa edellytetään tupakoimattomuutta hoitohenkilökunnan läsnä ollessa työsuojelullisista syistä. PALVELUSETELI Paimion kaupungin kotihoidossa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidolle. Palveluseteliyrittäjät on koottu tuottajarekisteriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tuottajarekisteriin ilmoittautuneet palveluseteliyrittäjät. Palvelusetelit myönnetään palvelutarpeen arvioinnin mukaan samoin kriteerein kuin kaupungin kotihoitokin. Seteleitä voidaan myöntää tukipalveluihin tai säännölliseen/ tilapäiseen kotihoitoon kalenterivuodeksi kerrallaan. Palveluseteli on määrärahasidonnainen. Palvelusetelin arvo on 28 /tunti säännöllisessä kotihoidossa ja 22 /tunti tilapäisessä kotihoidossa ja tukipalveluissa. Asiakas maksaa yrittäjän ilmoittaman tuntihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palveluseteliasiakkaalle annetaan erillinen opas palvelusetelin käytöstä. Laadun arviointi ja palvelutarpeen arviointi Kotihoidon laatu koostuu monesta osatekijästä. Paimion kotihoidossa työskentelee koulutettuja hoitotyön ammattilaisia; lähihoitajia ja sairaanhoitajia, joiden perusosaamisesta huolehditaan vuosittaisella täydennyskoulutuksella. Asiakkaiden tiedot kirjataan Effica-potilastietojärjestelmään, jossa ne ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa, lisäksi asiakkailla on kotona viesti-vihko, jonka välityksellä voidaan välittää tietoa esim. omaiselle. Kotihoidon toimintaa arvioidaan vuosittain asiakaskyselyllä. Lisäksi toivomme asiakkaiden ja omaisten antavan palautetta aina kun heistä tuntuu siihen olevan aihetta, palautteen avulla pystymme kehittämään kotihoitoa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluun pääsyn määräajoissa noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä; hoivatakuun mukaisesti eikiireellisissä tapauksissa on 75 vuotta täyttäneillä tai Kelan ylintä hoitotukea saavilla oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. 10

11 Liite 1 Toimintaa ohjaavat arvot Itsemääräämisoikeus Asiakkaan omaa elämää ja hoitoa koskevat mielipiteet ja päätökset otetaan huomioon niin kauan kuin hänen voimavaransa antavat siihen edellytykset. Ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja neuvoo asiakasta hänen valinnoissaan yhteisesti sovittujen sääntöjen ja eettisten hoitoperiaatteiden mukaan. Tasa-arvoisuus Asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan oikeudenmukaista, asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista kohtelua sekä palvelua. Henkilöstö ylläpitää avointa ja kunnioittavaa keskinäistä vuorovaikutusta. Työyhteisössä toteutuu hyväksyvä tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Organisaatio mahdollistaa tasaarvoisen työn toteutumisen ja kohtelun sekä asiakkaille että työntekijöille. Ammatillisuus Riittävä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö takaa asiakkaalle yksilölliset ja laadukkaat palvelut. Motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Organisaatio tarjoaa henkilöstölle riittävät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä antaa jatkuvaa rakentavaa palautetta työyhteisölle. Luotettavuus/Vastuullisuus Kotona asuva asiakas saa tarpeisiinsa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa luotettavaa ja yksilöllistä palvelua jota toteuttaa ammattitaitoinen kokonaisvastuunsa tunteva henkilökunta. Organisaatio vastaa kotihoidon kehittämisestä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla palvelujen määrää ja laatua suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin. Yhteistyökyky Asiakkaiden, omaisten sekä eri ammatti- ja vapaaehtoisryhmien välinen toimiva yhteistyö mahdollistaa edellytykset laadukkaan hoidon suunnittelulle, toteutumiselle, hyvälle tiedonkululle ja arvioinnille. Organisaatio luo edellytykset toimivalle tiedonkululle ja yhteistyölle kehittämällä tietoverkostoja, antamalla riittävästi koulutusta niiden käyttöön sekä mahdollistamalla erilaisia yhteistyömuotoja. 11

12 Liite 2 KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT Osoite: Apilatien kotihoitokeskus, Apilatie 10, Paimio Avopalvelunohjaaja arkisin Puh Vastaava sairaanhoitaja, SAS-koordinaattori arkisin Sairaanhoitajat ma-to klo , pe Puh Kotihoidon hoitajat: Itätiimi (Vistantien Helsingin puoli) klo joka päivä Länsitiimi (Vistantien Turun puoli) klo joka päivä Ehtookonnun rivitalot joka päivä Fysioterapeutti Tikkalan päivätoimintakeskus arkisin klo

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNKI IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.01.2017 Voimaantulo 01.02.2017 Ikääntyneiden palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (5) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty: palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Simo

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON KRITEERIT Sisällys KOTIHOIDON KRITEERIT.1 1. Kriteerien tarkoitus 3 2. Hoidon kriteerit..3 3. Hyvä kotihoito

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2013 ALKAEN JOHDANTO 3 1. PERIAATTEET 3 2. PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 5 2.1. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi

Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12. Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi Perusturvalautakunta 10.2.2014, 12 Kuva Anne-Maria Näkkäläjärvi ENONTEKIÖN kunnan KOTIPALVELUN ja tukipalveluiden SISÄLTÖ JA KRITEERIT 2014 SISÄLLYS: 1. Yleiset periaatteet 2. Asiakkaan palvelutarpeen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Sosiaalilautakunta 2.4.2013 31 NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014

Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 9.10.2014 Kotihoidon toiminta-ajatus perustuu vanhustyön visioon: Nurmijärvellä iäkkäät henkilöt voivat elää aktiivista ja turvallista elämää esteettömässä

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014)

KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 4 KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS JA KRITEERIT 1.1.2015 alkaen (MP ja MH 3.12.2014) 1. Kotihoidon määritelmä Lapinlahden kunnan yhdistettyyn kotihoitoon sisältyvät sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT Hausjärven kunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky liite nro 67 6.10.2014 Petula 104 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 1 Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja. Palvelut järjestetään ja tuotetaan

Lisätiedot

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Kotihoitopalveluiden ja omaishoidon vapaan saamisen perusteet Kotihoitopalvelut voivat olla joko tilapäisiä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

Postin kotipalvelut. Internal

Postin kotipalvelut. Internal Postin kotipalvelut Tarjoamme kotipalveluverkoston ja monipuoliset palvelut koko Suomeen PALVELUT KILPAILUEDUT HOIVA KIINTEISTÖ TURVA Paikallinen läsnäolo ja tehokkuus Lyhyet palvelut tehokkaasti Luotettava

Lisätiedot

1.10.2014 KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN SUONENJOEN KAUPUNKI KRITEERIT

1.10.2014 KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN SUONENJOEN KAUPUNKI KRITEERIT 1.10.2014 SUONENJOEN KAUPUNKI KOTIHOIDON JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.10.2014 ALKAEN KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS: Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

10.4.2014 PALVELUOHJAUS

10.4.2014 PALVELUOHJAUS 10.4.2014 PALVELUOHJAUS Miksi palveluohjausta? MUUTAMIA AJATUKSIA PALVELUOHJAUKSESTA: Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan asiakastyön menetelmää, että

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804

PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA. Sosiaalikeskus. Koulukatu 7, 29200 Harjavalta. p. (02) 5335 804 PALVELUSETELIOPAS HARJAVALTA Sosiaalikeskus Koulukatu 7, 29200 Harjavalta p. (02) 5335 804 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot