KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA"

Transkriptio

1 KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA Kiteen kaupunki/vapaa-aikapalvelut 2014

2 1. JOHDANTO Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyysi kesäkuun 2014 kokouksessaan Kiteen kaupungin vapaa-aikapalveluita kartoittamaan kunnan uimarannat, niihin liittyvät vastuukysymykset sekä rannoilla olevat kyltit. Kartoituksessa kerrotaan pääpiirteittäin Kiteen kaupungin ylläpitämiin uimarantoihin liittyen uimarantojen ylläpitäjän vastuita ja rantojen kunnossapitoon liittyviä ohjeita, joita erilaiset lait ja säädökset määrittelevät. Kartoituksessa listataan Kiteen kaupungin uimarannat, kerrotaan niiden hoidosta ja varustelusta sekä luodaan katsausta siihen, mitä toimenpiteitä uimarannoilla on syytä tehdä lähivuosina. Kartoituksen tavoitteena on antaa tietoa päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja rannan ylläpidosta vastaaville henkilöille uimarantojen hoidosta ja vastuista, huomioiden tulevat uimarantoihin liittyvät kunnostustarpeet. Suunnitelmissa oleva, lähivuosina Kiteen kaupungille tehtävässä liikuntastrategiassa ja liikuntapaikkasuunnitelmassa huomioidaan myös uimarantoihin liittyvät asiat ja tämä kartoitus soveltuu myös yhtenä aineistona niiden tekoon. 2. UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUUT 2.1 Uimarannan määritelmä Uimaranta tarkoittaa luonnonvaraista tai rakennettua rannalla olevaa uimiseen soveltuvaa paikkaa, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimapaikalla tarkoitetaan mitä tahansa luonnonvaraista rantaa, jota käytetään yleisemminkin uimiseen. Uimaranta on paikka, joka on nimenomaisesti kartassa tai mainoksessa osoitettu uintiin soveltuvaksi, yleiseen käyttöön tarkoitetuksi paikaksi ja jonka varusteista, kunnosta ja ylläpidosta joku taho vastaa. Tällaisen yleisen uimarannan tulee täyttää tietyt turvallisuudelle ja varustetasolle asetettavat vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä, kuka uimarantaa ylläpitää. Yleiselle uimarannalle pitää päästä pääsääntöisesti autolla niin, että auton voi jättää kohtuullisen lähelle autoille varatulle pysäköintipaikalle. Huolto- ja pelastusajoneuvolla on päästävä rannalle asti ja niitä varten tulee olla opastus päätieltä. Uimarantoihin liittyy myös käsite EU-ranta. EU-rannaksi nimitetään uimarantaa, jonka päivittäinen käyntikertamäärä on toimivaltaisen viranomaisen mukaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen huomattava ja jolle tämä viranomainen ei ole asettanut pysyvää uimakieltoa. Kiteen kaupungin hoidossa olevat rannat, Postinranta ja Taipaleen uimaranta (sekä kumppanuussopimuksen alaiset rannat) ovat ns. normaaleja uimarantoja, jotka eivät kuulu EU-rantojen piiriin. Uimarantoja ja niiden hoitoa säätelevät erilaiset lait ja asetukset, joista alla listattuna tärkeimmät. Terveydensuojelulaki ja asetus sisältävät yleisiä uimarantoja ja niiden vedenlaadun tarkkailua koskevat määräykset. Lain mukaan uimaranta on suunniteltava, varusteltava ja sitä on ylläpidettävä siten, ettei rannalla oleskeleville aiheudu terveyshaittaa (Terveydensuojelulaki ). Konkreettisesti tämä tarkoittaa uimarantojen siivousta, varustelua ja huoltoa.

3 Uimavesidirektiivi koskee uimavesien laadun luokittelua, hallintaa ja valvontaa (2006/7/EY). Uimavesidirektiivi on tullut voimaan Käytännössä tämä tarkoittaa, että Ympäristövirasto ottaa EU-rannoilta ensimmäiset vesinäytteet noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja uimakauden aikana tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Muilta rannoilta vesinäytteitä otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä uimakauden aikana. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta tarkoittaa sitä, että kuluttajapalveluksesta ei saa aiheutua vaaraa henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi palvelun tarjoajalla on oltava riittävät tiedot kuluttajapalveluksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Palvelun tarjoajan on myös annettava kuluttajalle tarvittavat tiedot vaarojen arvioimiseksi. Uimarannoilla tämä tarkoittaa sitä, että uimarantojen varusteet ovat asianmukaiset ja kunnossa ja että uimarannat ovat puhtaita. Käyttäjiin kohdistuvia riskejä ovat hukkumistapaturmat, terävät ja vaaralliset esineet sekä veden alla että rannalla. Nämä pyritään estämään rantojen päivittäisellä siivouksella ja tarkistuksilla. Vesinäytetulokset, joista selviää uimaveden puhtaus ja lämpötila, toimitetaan uimarantojen ilmoitustauluille käyttäjien nähtäville. Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista. Mikäli kuluttajapalveluksesta aiheutuu terveydelle tai omaisuudelle vaaraa, on siitä annettava tarpeellinen määrä ennakkotietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uimavedessä havaitusta sinilevästä on laitettava uimarannan ilmoitustaululle varoitus. Pelastuslaki edellyttää uimarantojen ylläpitäjää varautumaan omatoimisesti onnettomuuksien varalta. Tämä tarkoittaa sitä, että uimarannoilla tulee olla yksi pelastusrengas / 100 metriä rantaa, pelastusvene ja merkitty pelastustie. Pelastustien tulee olla esteetön ja helppokulkuinen ambulanssille sekä pintapelastajien kalustolle. Järjestyslaki (612/2003) määrittää uimarannat yleisiksi paikoiksi jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset koskevat myös uimarantoja. Uimarannoilla järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen on kielletty, muun muassa koirien ulkoiluttaminen uimarannan alueella on kielletty. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99) ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Kunnan yleis- ja asemakaavassa on otettava huomioon myös virkistysalueiden, joihin uimarannat luetaan, riittävyys. Liikuntalaki (1054/98) velvoittaa kuntia luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, tarjoamaan liikuntapaikkoja ja järjestämään liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Lisäksi erikseen on ohjeistettu mitä asioita on otettava huomioon uimarannan rakentamisessa. Uimarantojen rakentamista valvotaan ympäristönsuojelulain ja asetuksen, vesilain ja asetuksen, sekä maankäyttö- ja rakennuslain avulla.

4 2.2. Uimarantojen hoito-ohjeet Uimarannat tulee olla yleisilmeeltään hoidettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että näkyvät roskat on kerätty ja uimarannan varusteet ovat hoidettuja ja ehjiä sekä mahdolliset leikkialueet ja välineet ovat ehjiä ja turvallisia. Uimarantojen tarkistus on päivittäistä uimakauden aikana sekä ilkivaltatarkistus tehdään kahden viikon välein lokakuun loppuun saakka. Paljon käytetyillä uimarannoilla uimarannan hiekka on tarvittaessa vaihdettava tai puhdistettava noin 10 cm:n syvyydestä riittävän usein. Uimarannan ylläpitäjän tulee arvioida uimarannan käyttöön liittyvät riskit ja määritellä uimarannalle tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja rannan käyttöön liittyy arvioidaan vaaran esiintymisen todennäköisyys ja tästä aiheutuvan vahingon vakavuus määritellään ne toimenpiteet, joilla vaara voidaan poistaa, riskiä voidaan pienentää tai vaaran aiheuttamia onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä. Päätös turvajärjestelyistä ja rantavalvonnan järjestämisestä tulee perustua riskin arviointiin, jossa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: uimarannan käyttäjämäärä (vuositasolla, päiväkohtaisesti, huippukuormitus) käyttäjien uimataito ja toimintakuntoisuus (liikunta- ja toimintaesteiset, ikääntyneet, pienet lapset) ulkomaalaiset kävijät (kielitaidon puute, uimarantakulttuurin erot) rannan pohjan laatu (jyrkkäpohjainen, upottavapohjainen, liukas, kivinen tai kallioinen, virtaavan veden lähellä oleva ranta) veden laatu (sameus, veden terveydellisen laadun vaihtelut) aallon muodostus (tuuli, mainingit, laiva- ja veneliikenne) rannan laajuus varusteet ja rakenteet (leikkivarusteet, hyppytelineet, laiturit, kuntoiluvälineet, liukumäet) muu palvelutarjonta (vuokravälineet, alkoholin tarjoilu) ilkivalta avun hälyttämisen ja avun saannin mahdollisuudet hätätilanteessa asiakaspalvelun tarve rannalla järjestettävät yleisötilaisuudet: konsertit, kilpailut jne. Uintikauden alussa sekä säännöllisin väliajoin uintikauden aikana ylläpitäjän tulee tarkistaa uintialueet ja ranta-alueet tarvittaessa myös sukeltamalla. Mikäli uimarannalla havaitaan rikkoutuneita välineitä, ne pyritään korjaamaan heti tai viimeistään seuraavana päivänä. Uintikauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin tehtävät tarkastukset: kaikkien uintialueiden pohjat kahlaamalla ja sukeltamalla ensiapukaapin sisältö opastemerkinnät ja pelastustiet ilmoitustaulujen ja ohjetaulujen kunto ja sisältö laiturin, portaiden ja hyppytornien rakenteet ja kiinnitykset sekä laiturin alle pääsyn estävät rakenteet.

5 Päivittäin tarkastettavat kohteet: Uintialueet: - veden korkeus ja syvyysmerkinnät - turvallisen uintialueen merkinnät - valvottavan uintialueen merkinnät - veden laatu silmämääräisesti. Uimaranta: - ranta-alueen siisteys ja vaaraa aiheuttavat esineet. Pelastusvälineet ja ensiapuvälineet: - pelastusrenkaiden, heittoliinojen ja pelastusveneiden kunto - rantavalvojan henkilökohtaisten välineiden kunto - mahdollisen hätäpuhelimen kunto. Laiturit, portaat ja hyppytornit - yleiskunto. Uimarannalle on syytä laatia turvallisuus- tai toimintaohjeet. Toimintaohjeissa tulee painottaa uimarannan omaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Ohjeisiin tulee sisällyttää ohjeet siitä, mitä pitää tehdä ja kenelle ilmoittaa, jos havaitsee korjausta vaativan toimenpiteen rannalla. Ohjeissa tulee myös painottaa hyppytelineeltä tai laiturilta hyppäävän omaa vastuuta. Uimarantojen veden laadun tutkimisesta vastaa ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranomainen. 2.3 Uimarantojen välineistö Uimarannoilta tulee löytyä vähintään seuraavat välineet: wc roska-astia pelastusrengas, 1 kpl/100m rantaa, jossa on vähintään 25 m pitkä heittonaru suosituksena pelastusvene tai lautta, ei saa olla lukittuna ilmoitustaulu, jonka sisältö on: o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty uimarannan sijainnin koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje o uimarannasta vastaavan ja ylläpidon yhteystiedot o rannan ylläpitäjän internet-sivuilta suositellaan löytyvän myös samat tiedot, mitä uimarannan ilmoitustaululla on. pukukoppi tai vastaava suojaisa paikka vaatteiden vaihtoon Varusteiden kunto on tarkastettava ennen uimarannalle toimitusta. Varusteiden tulee olla uimarannoilla uimakauden alkaessa. Roska-astioiden ja käymälöiden tyhjennys- ja puhdistuspalvelut tulee sopia hoidettaviksi riittävän usein uimakauden aikana. Tarvittaessa palvelujen määrää muutetaan tiheämmäksi uimakauden aikana.

6 3. KITEEN KAUPUNGIN UIMARANNAT 3.1. Kiteen kaupungin liikuntatoimen ylläpitämät uimarannat: Kitee Rantauimala, Postinranta, Kiteenjärvi. Uimarannantie, KITEE. Kesälahdella Taipaleen uimaranta, Pyhäjärvi. Taipaleenrannantie, KESÄLAHTI Lisäksi kahdesta uimarannasta, Kiteellä Puhoksen uimarannasta (Akkaniementie, 82430, Puhos, Puhoslampi) ja Kesälahdella Mäntyrannan uimarannan (Vääränmäentie 59 B, Kesälahti, Puruvesi) on sovittu kumppanuussopimuksella rannan hoidosta paikallisen järjestön kanssa. Puhoksen uimarantaa hoitaa Puhoksen Vesa ry ja Mäntyrannan uimarantaa Rasti-Salokylän kylätoimikunta. Lisäksi Kiteen kaupungin teknisellä keskuksella on kumppanuussopimus Muljulan erä- ja riistapolun alueen hoidosta, johon sisältyy Hietaniemen uimarannan hoito- ja kunnossapito. Edellä mainittujen rantojen vedenlaatua valvoo ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranominen. Lisäksi Kiteen kaupungin alueelta löytyy myös lukuisa määrä epävirallisia, kuntalaisten käyttämiä uimapaikkoja, joiden veden laatua ei valvota ja rantojen ylläpitäjä ei ole tiedossa tai niitä ei hoideta. Kiteen kaupungin ylläpitämillä rannoilla ei ole järjestetty uinninvalvontaa. Uinninvalvonta tulee olla rannoilla tai sitä suositellaan järjestettäväksi, jos mm. uimarannan kävijämäärä on vuositasolla vilkkaalla tasolla, uimarannan laajuus on iso ja onko rannoilla miten paljon muuta palvelutarjontaa (välinevuokrausta, kioskitoimintaa). Kiteen kaupungin rannoilla kävijämäärät eivät ole sillä tasolla, että uimavalvontaa tarvitsisi järjestää, rannat eivät ole kovin laajoja eikä rannoilla ole muuta palvelutarjontaa. Kiteen kaupungin liikuntatoimi käy vuosittain ja tarvittaessa useamminkin läpi paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantoihin liittyviä asioita erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Terveystarkastajat tekevät ennen uintikauden alkua uimarannoille tarkastuksen, jonka raportti toimitetaan rannan ylläpitäjälle mahdollisia jatko- tai korjaustoimenpiteitä varten. Lisäksi terveystarkastajat käyvät uimarannoilla kesän aikana ottamassa vedestä puhtausnäytteitä noin 3 kertaa kesässä, joten valvonta uimarannoille on myös ulkopuolisen viranomaisen osalta hoidossa Postinrannan uimaranta Kiteen keskustassa sijaitsevaa Postinrantaa on hoitanut liikuntatoimen kanssa yhteistyössä viime vuosina Kiteen kaupungin kuntouttava työpaja. Työpaja on työpaikkaohjaajineen tehnyt Postinrannan uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin. Joka kevät ennen uintikauden alkua paikallinen sukellusseura tarkastaa ja puhdistaa Postinrannan uima-alueen vedenpohjan. Postinrantaa käytetään talvella avantouintiin, mutta talvikäytöstä vastaa ja huolehtii Kiteen Rämpijät ry. Postinrannan uimarannan alue on kaupungin omistamalla maalla.

7 Postinrannan uimarannalta löytyy seuraavat varustelut o roska-astioita o pelastusrengas o kaksi rakennusta o saunarakennus (vain talvikäytössä Kiteen Rämpijät ry:llä) o pukukoppi/wc-rakennus. o seuraavia tiedotteita pukukoppi/wc-rakennuksen seinällä ja eri puolilla rantaa: o koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje, osoite, ajo-ohjeet ja koordinaatit o uimarannasta vastaavan tiedot o Varoituksia seuraavista asioista laiturilta hyppääminen kielletty oikealle puolelle lasinsiruja varottava rannalla koirien uittaminen ja ulkoiluttaminen rannalla ja sen alueella kielletty autojen pesu rannalla kielletty o Yleisiä tiedotteita yleinen tiedote, jossa kerrotaan rannasta ja siitä, ettei rannalla ole uinninvalvontaa pukusuojien ja wc:n aukioloajat tiedotteita kameravalvonnasta maakaapelista kyltti uimarannasta kertova kyltti Ilmarisentien ja uimarannantien risteyksessä o laituri, jossa on hyppytorni. Hyppytornissa kolme eri korkeutta. Lisäksi sivulaituri auringonottoa varten o miesten pukuhuoneen sisällä paarit mahdollisia tapaturmia varten. o rannan välittömässä läheisyydessä lentopallokenttä ja nuotiopaikka o alueella on myös kameravalvonta, koska alue on suosittu illanviettopaikka o rakennusten ikkunat on suojattu puuvanereilla ilkivallan vuoksi Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Postinrannan uimarannalle: - ns. huonokuntoisen sivulaiturin hävittäminen kevät/kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät piirrettyjen/kirjoituksia täynnä olevien puuvanerien maalaaminen tai uusiminen - kevät päälaiturin hyppykorokkeen korjaus tai hävittäminen kesä 2015 tai hiekan mahdollinen vaihto tai puhdistus 10 cm syvyyteen saakka kesä pukukoppi- ja wc-rakennuksen mahdollinen maalaus (tarkastellaan tarvetta vuosittain) Taipaleen uimaranta Kesälahden taajaman läheisyydessä sijaitsevaa Taipaleen uimarantaa hoitaa Kiteen kaupungin tekninen keskus yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Tekninen keskus on tehnyt Taipaleen uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin.

8 Taipaleen uimarannan uima-alue on kaupungin omistamalla maalla, mutta alueella kaupungin omistama maa-alue on suhteellisen pieni. Uima-alue onkin levittäytynyt hieman yksityisen maaalueen puolelle ja onkin tärkeää, että kesäkaudelle 2015 uima-alue rajataan vain kaupungin omistamalle maa-alueelle. Taipaleen uimarannalta löytyy seuraavat varustelut: o pukukoppirakennus, jonka seinällä seuraavia tiedotteita o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty: uimarannan sijainti osoittein ja koordinaatein hätäilmoitusohjeet omistajan yhteystiedot terveydensuojeluviranomaisen ohjeet o viimeisin uimavesinäytetulos o koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen rannalla kielletty kyltti o wc-rakennus o pelastusrengas o puusta tehdyt pöytä ja tuolit o rannan välittömässä läheisyydessä soutuveneitä yms. (ei kuitenkaan uimarannalla). o lisäksi uimarannan välittömässä läheisyydessä lukittu huoltovaja, joka on yksityisen maalla ja omistuksessa. o uimarannasta kertova kyltti Taipaleenrannantien risteyksessä Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Taipaleen uimarannalle: - uima-alueen rajaus kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät pukukoppi- ja wc -rakennusten maalaus kesä 2015/ uimarannalla olevan puun kaato, jos siitä aiheutuu ongelmia tarkastellaan vuosittain - vuosittainen huolehtiminen kesäisin, että uima-alueelle ei tuoda veneitä 3.2. Kumppanuussopimuksien alaisten rantojen hoito Kumppanuussopimusten alaisten rantojen hoidon osalta voidaan yleisesti todeta se, että uimarannan ja sen alueen käyttöturvallisuudesta huolehtii kumppanijärjestö ja Kiteen kaupungin liikuntatoimen tehtävänä on maksaa kumppanijärjestölle rannan hoidosta. Tällä hetkellä Kiteellä hoidetaan kaksi uimarantaa (Puhos ja Mäntyranta) kumppanuuden voimin, mutta tarpeen mukaan kumppanuussopimuksia voidaan solmia tai avustusta voidaan myöntää myös muiden uimarantojen osalta Puhoksen uimaranta Kiteellä, Puhoksen uimarannan ylläpidosta huolehtii ja vastaa Puhoksen Vesa ry. Puhoksen Vesa ry:n tehtäviin kuuluu uimarannan nurmikkoalueen siistinä pitäminen ja ruohonleikkaus vähintään kertaa kesäkaudella, uimarannan alueen yleisen siisteyden ylläpito ja uimarannan pukukoppien siistinä pito ja laiturin käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kiteen kaupunki/liikuntatoimen ja Puhoksen Vesa ry:n välillä on kumppanuussopimus Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta, johon uimarannan hoito on liitetty. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Puhoksen Vesa ry:lle

9 kumppanuusavustusta Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta 2500 vuodessa, joista uimarannan hoidon osuus on noin 300. Puhoksen uimarannan osalta uimavesitutkimusten kustannukset maksaa liikuntatoimi. Puhoksen uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki Mäntyrannan uimaranta Kesälahdella Mäntyrannan uimarantaa hoitaa Rasti-Salokylän kyläyhdistys. Rasti-Salokylän kyläyhdistys järjestää ja vastaa kumppanisopimuksen mukaisesti Mäntyrannan uimarannan ylläpidosta kesäkaudella, sekä alueen kevätsiivouksen, wc:n ja pukusuojien siivouksen toukokuun aikana. Rasti-Salokylän kylätoimikunta huolehtii uimarannan uimavesitutkimuksen kustannuksista ja roska-astioiden tyhjennyskustannuksista. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Rasti-Salokylän kylätoimikunnalle vuodessa n. 500 kumppanuusavustusta rannan ylläpitoon ja hoitoon. Mäntyrannan uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki. 4. PÄÄTÄNTÖ Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Kiteen kaupungin uimarannat ovat pääosin vaatimusten mukaan hoidettuja ja uimarantojen varustelu on asianmukaista. Tulevalle kesälle 2015 Kiteen kaupungin uimarannoille lisätään joitain ohjeistuksia liittyen uimarannan toiminta- ja turvallisuusohjeisiin sekä huomioidaan viranomaisten vähimmäisvaatimukset välineistön ja ilmoituksien osalta. Lisäksi Kiteen kaupungin internet-sivuja täydennetään uimarantojen osalta. Vuosittain on tärkeää huolehtia siitä, että uimarantoja koskevat, mahdollisesti muuttuvat ohjeet ja määräykset tulee huolehdittua uimarantojen ylläpidossa. Erityisesti vuoropuhelu paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantojen turvallisuudesta on tärkeää, jotta kaupungilla uimarantojen ylläpitäjänä ovat tiedossa tarvittavat ohjeet, jotta uimaranta saadaan pidettyä asianmukaisena ja turvallisena. Tulevina vuosina kustannuksia uimarantojen hoidossa lisää normaalien huolto- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi mm. Postinrannan uimarannan ikääntyvä välineistö. Postinrannan laituri- ja hyppytornit tulee joko perusteellisesti korjata tai ne tulee poistaa. Vuosittain laiturin ja hyppytornin kuntoa kartoitetaan ja tarvittaessa korjataan tai ne poistetaan. Lähivuosina kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen ei ole havaittavissa uusien uimarantojen perustamista tai rakentamista Kiteen kaupungin alueelle

10 5. LÄHTEET Teoriaosuuden lähteinä on käytetty: Uimarantaopas Opetusministeriö, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry ja Rakennustieto Oy Liikuntapaikkajulkaisu 90. Tampere, Rakennustieto Oy. uimarantoja koskevat lait ja asetukset. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Uimarantoja koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus. 6. LIITTEET Liitteenä karttapohjat kartoituksessa mukana olevista rannoista. Karttapohjissa Kiteen kaupungin maa-alue on merkitty viivoituksella tai värillä, jonka sisällä ko. uimaranta sijaitsee. Liite 1, karttapohja Postinrannan uimarannasta. Liite 2, karttapohja Taipaleen uimarannasta. Liite 3, karttapohja Puhoksen uimarannasta. Liite 4, karttapohja Mäntyrannan uimarannasta.

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Ohje 1/2015 17.3.2015 0 (48) Tukes-ohje 1/2015 1/2015 Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 1/2015 17.3.2015 1 (48) Sisältöalue Uimahallien

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Uimavesiprofiili Päivämäärä 28.2.2011 Viite 82130872 HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA Päivämäärä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-052-7 (nid.) ISBN 951-681-053-5 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 112-4 (nid.) ISBN 951-681- 113-2 (PDF)

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Julkaisu Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 2/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 1 Kuvailulehti Tekijät Petri Ekberg, Satu Irjala, Jari Lampinen, Ari Nikki, Pasi Vainio (siht.) ja Hans Vuoti Tiivistelmä Päivämäärä

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 21.3.2013 2 SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY... 5 2.1 JOENSUUN URHEILUSUKELTAJAT RY:N YHTEYSTIEDOT:... 7 3 TOIMINNAN

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRIS- TÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000)19 :n mukaan

Lisätiedot