KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA"

Transkriptio

1 KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA Kiteen kaupunki/vapaa-aikapalvelut 2014

2 1. JOHDANTO Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyysi kesäkuun 2014 kokouksessaan Kiteen kaupungin vapaa-aikapalveluita kartoittamaan kunnan uimarannat, niihin liittyvät vastuukysymykset sekä rannoilla olevat kyltit. Kartoituksessa kerrotaan pääpiirteittäin Kiteen kaupungin ylläpitämiin uimarantoihin liittyen uimarantojen ylläpitäjän vastuita ja rantojen kunnossapitoon liittyviä ohjeita, joita erilaiset lait ja säädökset määrittelevät. Kartoituksessa listataan Kiteen kaupungin uimarannat, kerrotaan niiden hoidosta ja varustelusta sekä luodaan katsausta siihen, mitä toimenpiteitä uimarannoilla on syytä tehdä lähivuosina. Kartoituksen tavoitteena on antaa tietoa päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja rannan ylläpidosta vastaaville henkilöille uimarantojen hoidosta ja vastuista, huomioiden tulevat uimarantoihin liittyvät kunnostustarpeet. Suunnitelmissa oleva, lähivuosina Kiteen kaupungille tehtävässä liikuntastrategiassa ja liikuntapaikkasuunnitelmassa huomioidaan myös uimarantoihin liittyvät asiat ja tämä kartoitus soveltuu myös yhtenä aineistona niiden tekoon. 2. UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUUT 2.1 Uimarannan määritelmä Uimaranta tarkoittaa luonnonvaraista tai rakennettua rannalla olevaa uimiseen soveltuvaa paikkaa, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimapaikalla tarkoitetaan mitä tahansa luonnonvaraista rantaa, jota käytetään yleisemminkin uimiseen. Uimaranta on paikka, joka on nimenomaisesti kartassa tai mainoksessa osoitettu uintiin soveltuvaksi, yleiseen käyttöön tarkoitetuksi paikaksi ja jonka varusteista, kunnosta ja ylläpidosta joku taho vastaa. Tällaisen yleisen uimarannan tulee täyttää tietyt turvallisuudelle ja varustetasolle asetettavat vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä, kuka uimarantaa ylläpitää. Yleiselle uimarannalle pitää päästä pääsääntöisesti autolla niin, että auton voi jättää kohtuullisen lähelle autoille varatulle pysäköintipaikalle. Huolto- ja pelastusajoneuvolla on päästävä rannalle asti ja niitä varten tulee olla opastus päätieltä. Uimarantoihin liittyy myös käsite EU-ranta. EU-rannaksi nimitetään uimarantaa, jonka päivittäinen käyntikertamäärä on toimivaltaisen viranomaisen mukaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen huomattava ja jolle tämä viranomainen ei ole asettanut pysyvää uimakieltoa. Kiteen kaupungin hoidossa olevat rannat, Postinranta ja Taipaleen uimaranta (sekä kumppanuussopimuksen alaiset rannat) ovat ns. normaaleja uimarantoja, jotka eivät kuulu EU-rantojen piiriin. Uimarantoja ja niiden hoitoa säätelevät erilaiset lait ja asetukset, joista alla listattuna tärkeimmät. Terveydensuojelulaki ja asetus sisältävät yleisiä uimarantoja ja niiden vedenlaadun tarkkailua koskevat määräykset. Lain mukaan uimaranta on suunniteltava, varusteltava ja sitä on ylläpidettävä siten, ettei rannalla oleskeleville aiheudu terveyshaittaa (Terveydensuojelulaki ). Konkreettisesti tämä tarkoittaa uimarantojen siivousta, varustelua ja huoltoa.

3 Uimavesidirektiivi koskee uimavesien laadun luokittelua, hallintaa ja valvontaa (2006/7/EY). Uimavesidirektiivi on tullut voimaan Käytännössä tämä tarkoittaa, että Ympäristövirasto ottaa EU-rannoilta ensimmäiset vesinäytteet noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja uimakauden aikana tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Muilta rannoilta vesinäytteitä otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä uimakauden aikana. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta tarkoittaa sitä, että kuluttajapalveluksesta ei saa aiheutua vaaraa henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi palvelun tarjoajalla on oltava riittävät tiedot kuluttajapalveluksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Palvelun tarjoajan on myös annettava kuluttajalle tarvittavat tiedot vaarojen arvioimiseksi. Uimarannoilla tämä tarkoittaa sitä, että uimarantojen varusteet ovat asianmukaiset ja kunnossa ja että uimarannat ovat puhtaita. Käyttäjiin kohdistuvia riskejä ovat hukkumistapaturmat, terävät ja vaaralliset esineet sekä veden alla että rannalla. Nämä pyritään estämään rantojen päivittäisellä siivouksella ja tarkistuksilla. Vesinäytetulokset, joista selviää uimaveden puhtaus ja lämpötila, toimitetaan uimarantojen ilmoitustauluille käyttäjien nähtäville. Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista. Mikäli kuluttajapalveluksesta aiheutuu terveydelle tai omaisuudelle vaaraa, on siitä annettava tarpeellinen määrä ennakkotietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uimavedessä havaitusta sinilevästä on laitettava uimarannan ilmoitustaululle varoitus. Pelastuslaki edellyttää uimarantojen ylläpitäjää varautumaan omatoimisesti onnettomuuksien varalta. Tämä tarkoittaa sitä, että uimarannoilla tulee olla yksi pelastusrengas / 100 metriä rantaa, pelastusvene ja merkitty pelastustie. Pelastustien tulee olla esteetön ja helppokulkuinen ambulanssille sekä pintapelastajien kalustolle. Järjestyslaki (612/2003) määrittää uimarannat yleisiksi paikoiksi jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset koskevat myös uimarantoja. Uimarannoilla järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen on kielletty, muun muassa koirien ulkoiluttaminen uimarannan alueella on kielletty. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99) ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Kunnan yleis- ja asemakaavassa on otettava huomioon myös virkistysalueiden, joihin uimarannat luetaan, riittävyys. Liikuntalaki (1054/98) velvoittaa kuntia luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, tarjoamaan liikuntapaikkoja ja järjestämään liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Lisäksi erikseen on ohjeistettu mitä asioita on otettava huomioon uimarannan rakentamisessa. Uimarantojen rakentamista valvotaan ympäristönsuojelulain ja asetuksen, vesilain ja asetuksen, sekä maankäyttö- ja rakennuslain avulla.

4 2.2. Uimarantojen hoito-ohjeet Uimarannat tulee olla yleisilmeeltään hoidettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että näkyvät roskat on kerätty ja uimarannan varusteet ovat hoidettuja ja ehjiä sekä mahdolliset leikkialueet ja välineet ovat ehjiä ja turvallisia. Uimarantojen tarkistus on päivittäistä uimakauden aikana sekä ilkivaltatarkistus tehdään kahden viikon välein lokakuun loppuun saakka. Paljon käytetyillä uimarannoilla uimarannan hiekka on tarvittaessa vaihdettava tai puhdistettava noin 10 cm:n syvyydestä riittävän usein. Uimarannan ylläpitäjän tulee arvioida uimarannan käyttöön liittyvät riskit ja määritellä uimarannalle tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja rannan käyttöön liittyy arvioidaan vaaran esiintymisen todennäköisyys ja tästä aiheutuvan vahingon vakavuus määritellään ne toimenpiteet, joilla vaara voidaan poistaa, riskiä voidaan pienentää tai vaaran aiheuttamia onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä. Päätös turvajärjestelyistä ja rantavalvonnan järjestämisestä tulee perustua riskin arviointiin, jossa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: uimarannan käyttäjämäärä (vuositasolla, päiväkohtaisesti, huippukuormitus) käyttäjien uimataito ja toimintakuntoisuus (liikunta- ja toimintaesteiset, ikääntyneet, pienet lapset) ulkomaalaiset kävijät (kielitaidon puute, uimarantakulttuurin erot) rannan pohjan laatu (jyrkkäpohjainen, upottavapohjainen, liukas, kivinen tai kallioinen, virtaavan veden lähellä oleva ranta) veden laatu (sameus, veden terveydellisen laadun vaihtelut) aallon muodostus (tuuli, mainingit, laiva- ja veneliikenne) rannan laajuus varusteet ja rakenteet (leikkivarusteet, hyppytelineet, laiturit, kuntoiluvälineet, liukumäet) muu palvelutarjonta (vuokravälineet, alkoholin tarjoilu) ilkivalta avun hälyttämisen ja avun saannin mahdollisuudet hätätilanteessa asiakaspalvelun tarve rannalla järjestettävät yleisötilaisuudet: konsertit, kilpailut jne. Uintikauden alussa sekä säännöllisin väliajoin uintikauden aikana ylläpitäjän tulee tarkistaa uintialueet ja ranta-alueet tarvittaessa myös sukeltamalla. Mikäli uimarannalla havaitaan rikkoutuneita välineitä, ne pyritään korjaamaan heti tai viimeistään seuraavana päivänä. Uintikauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin tehtävät tarkastukset: kaikkien uintialueiden pohjat kahlaamalla ja sukeltamalla ensiapukaapin sisältö opastemerkinnät ja pelastustiet ilmoitustaulujen ja ohjetaulujen kunto ja sisältö laiturin, portaiden ja hyppytornien rakenteet ja kiinnitykset sekä laiturin alle pääsyn estävät rakenteet.

5 Päivittäin tarkastettavat kohteet: Uintialueet: - veden korkeus ja syvyysmerkinnät - turvallisen uintialueen merkinnät - valvottavan uintialueen merkinnät - veden laatu silmämääräisesti. Uimaranta: - ranta-alueen siisteys ja vaaraa aiheuttavat esineet. Pelastusvälineet ja ensiapuvälineet: - pelastusrenkaiden, heittoliinojen ja pelastusveneiden kunto - rantavalvojan henkilökohtaisten välineiden kunto - mahdollisen hätäpuhelimen kunto. Laiturit, portaat ja hyppytornit - yleiskunto. Uimarannalle on syytä laatia turvallisuus- tai toimintaohjeet. Toimintaohjeissa tulee painottaa uimarannan omaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Ohjeisiin tulee sisällyttää ohjeet siitä, mitä pitää tehdä ja kenelle ilmoittaa, jos havaitsee korjausta vaativan toimenpiteen rannalla. Ohjeissa tulee myös painottaa hyppytelineeltä tai laiturilta hyppäävän omaa vastuuta. Uimarantojen veden laadun tutkimisesta vastaa ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranomainen. 2.3 Uimarantojen välineistö Uimarannoilta tulee löytyä vähintään seuraavat välineet: wc roska-astia pelastusrengas, 1 kpl/100m rantaa, jossa on vähintään 25 m pitkä heittonaru suosituksena pelastusvene tai lautta, ei saa olla lukittuna ilmoitustaulu, jonka sisältö on: o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty uimarannan sijainnin koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje o uimarannasta vastaavan ja ylläpidon yhteystiedot o rannan ylläpitäjän internet-sivuilta suositellaan löytyvän myös samat tiedot, mitä uimarannan ilmoitustaululla on. pukukoppi tai vastaava suojaisa paikka vaatteiden vaihtoon Varusteiden kunto on tarkastettava ennen uimarannalle toimitusta. Varusteiden tulee olla uimarannoilla uimakauden alkaessa. Roska-astioiden ja käymälöiden tyhjennys- ja puhdistuspalvelut tulee sopia hoidettaviksi riittävän usein uimakauden aikana. Tarvittaessa palvelujen määrää muutetaan tiheämmäksi uimakauden aikana.

6 3. KITEEN KAUPUNGIN UIMARANNAT 3.1. Kiteen kaupungin liikuntatoimen ylläpitämät uimarannat: Kitee Rantauimala, Postinranta, Kiteenjärvi. Uimarannantie, KITEE. Kesälahdella Taipaleen uimaranta, Pyhäjärvi. Taipaleenrannantie, KESÄLAHTI Lisäksi kahdesta uimarannasta, Kiteellä Puhoksen uimarannasta (Akkaniementie, 82430, Puhos, Puhoslampi) ja Kesälahdella Mäntyrannan uimarannan (Vääränmäentie 59 B, Kesälahti, Puruvesi) on sovittu kumppanuussopimuksella rannan hoidosta paikallisen järjestön kanssa. Puhoksen uimarantaa hoitaa Puhoksen Vesa ry ja Mäntyrannan uimarantaa Rasti-Salokylän kylätoimikunta. Lisäksi Kiteen kaupungin teknisellä keskuksella on kumppanuussopimus Muljulan erä- ja riistapolun alueen hoidosta, johon sisältyy Hietaniemen uimarannan hoito- ja kunnossapito. Edellä mainittujen rantojen vedenlaatua valvoo ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranominen. Lisäksi Kiteen kaupungin alueelta löytyy myös lukuisa määrä epävirallisia, kuntalaisten käyttämiä uimapaikkoja, joiden veden laatua ei valvota ja rantojen ylläpitäjä ei ole tiedossa tai niitä ei hoideta. Kiteen kaupungin ylläpitämillä rannoilla ei ole järjestetty uinninvalvontaa. Uinninvalvonta tulee olla rannoilla tai sitä suositellaan järjestettäväksi, jos mm. uimarannan kävijämäärä on vuositasolla vilkkaalla tasolla, uimarannan laajuus on iso ja onko rannoilla miten paljon muuta palvelutarjontaa (välinevuokrausta, kioskitoimintaa). Kiteen kaupungin rannoilla kävijämäärät eivät ole sillä tasolla, että uimavalvontaa tarvitsisi järjestää, rannat eivät ole kovin laajoja eikä rannoilla ole muuta palvelutarjontaa. Kiteen kaupungin liikuntatoimi käy vuosittain ja tarvittaessa useamminkin läpi paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantoihin liittyviä asioita erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Terveystarkastajat tekevät ennen uintikauden alkua uimarannoille tarkastuksen, jonka raportti toimitetaan rannan ylläpitäjälle mahdollisia jatko- tai korjaustoimenpiteitä varten. Lisäksi terveystarkastajat käyvät uimarannoilla kesän aikana ottamassa vedestä puhtausnäytteitä noin 3 kertaa kesässä, joten valvonta uimarannoille on myös ulkopuolisen viranomaisen osalta hoidossa Postinrannan uimaranta Kiteen keskustassa sijaitsevaa Postinrantaa on hoitanut liikuntatoimen kanssa yhteistyössä viime vuosina Kiteen kaupungin kuntouttava työpaja. Työpaja on työpaikkaohjaajineen tehnyt Postinrannan uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin. Joka kevät ennen uintikauden alkua paikallinen sukellusseura tarkastaa ja puhdistaa Postinrannan uima-alueen vedenpohjan. Postinrantaa käytetään talvella avantouintiin, mutta talvikäytöstä vastaa ja huolehtii Kiteen Rämpijät ry. Postinrannan uimarannan alue on kaupungin omistamalla maalla.

7 Postinrannan uimarannalta löytyy seuraavat varustelut o roska-astioita o pelastusrengas o kaksi rakennusta o saunarakennus (vain talvikäytössä Kiteen Rämpijät ry:llä) o pukukoppi/wc-rakennus. o seuraavia tiedotteita pukukoppi/wc-rakennuksen seinällä ja eri puolilla rantaa: o koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje, osoite, ajo-ohjeet ja koordinaatit o uimarannasta vastaavan tiedot o Varoituksia seuraavista asioista laiturilta hyppääminen kielletty oikealle puolelle lasinsiruja varottava rannalla koirien uittaminen ja ulkoiluttaminen rannalla ja sen alueella kielletty autojen pesu rannalla kielletty o Yleisiä tiedotteita yleinen tiedote, jossa kerrotaan rannasta ja siitä, ettei rannalla ole uinninvalvontaa pukusuojien ja wc:n aukioloajat tiedotteita kameravalvonnasta maakaapelista kyltti uimarannasta kertova kyltti Ilmarisentien ja uimarannantien risteyksessä o laituri, jossa on hyppytorni. Hyppytornissa kolme eri korkeutta. Lisäksi sivulaituri auringonottoa varten o miesten pukuhuoneen sisällä paarit mahdollisia tapaturmia varten. o rannan välittömässä läheisyydessä lentopallokenttä ja nuotiopaikka o alueella on myös kameravalvonta, koska alue on suosittu illanviettopaikka o rakennusten ikkunat on suojattu puuvanereilla ilkivallan vuoksi Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Postinrannan uimarannalle: - ns. huonokuntoisen sivulaiturin hävittäminen kevät/kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät piirrettyjen/kirjoituksia täynnä olevien puuvanerien maalaaminen tai uusiminen - kevät päälaiturin hyppykorokkeen korjaus tai hävittäminen kesä 2015 tai hiekan mahdollinen vaihto tai puhdistus 10 cm syvyyteen saakka kesä pukukoppi- ja wc-rakennuksen mahdollinen maalaus (tarkastellaan tarvetta vuosittain) Taipaleen uimaranta Kesälahden taajaman läheisyydessä sijaitsevaa Taipaleen uimarantaa hoitaa Kiteen kaupungin tekninen keskus yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Tekninen keskus on tehnyt Taipaleen uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin.

8 Taipaleen uimarannan uima-alue on kaupungin omistamalla maalla, mutta alueella kaupungin omistama maa-alue on suhteellisen pieni. Uima-alue onkin levittäytynyt hieman yksityisen maaalueen puolelle ja onkin tärkeää, että kesäkaudelle 2015 uima-alue rajataan vain kaupungin omistamalle maa-alueelle. Taipaleen uimarannalta löytyy seuraavat varustelut: o pukukoppirakennus, jonka seinällä seuraavia tiedotteita o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty: uimarannan sijainti osoittein ja koordinaatein hätäilmoitusohjeet omistajan yhteystiedot terveydensuojeluviranomaisen ohjeet o viimeisin uimavesinäytetulos o koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen rannalla kielletty kyltti o wc-rakennus o pelastusrengas o puusta tehdyt pöytä ja tuolit o rannan välittömässä läheisyydessä soutuveneitä yms. (ei kuitenkaan uimarannalla). o lisäksi uimarannan välittömässä läheisyydessä lukittu huoltovaja, joka on yksityisen maalla ja omistuksessa. o uimarannasta kertova kyltti Taipaleenrannantien risteyksessä Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Taipaleen uimarannalle: - uima-alueen rajaus kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät pukukoppi- ja wc -rakennusten maalaus kesä 2015/ uimarannalla olevan puun kaato, jos siitä aiheutuu ongelmia tarkastellaan vuosittain - vuosittainen huolehtiminen kesäisin, että uima-alueelle ei tuoda veneitä 3.2. Kumppanuussopimuksien alaisten rantojen hoito Kumppanuussopimusten alaisten rantojen hoidon osalta voidaan yleisesti todeta se, että uimarannan ja sen alueen käyttöturvallisuudesta huolehtii kumppanijärjestö ja Kiteen kaupungin liikuntatoimen tehtävänä on maksaa kumppanijärjestölle rannan hoidosta. Tällä hetkellä Kiteellä hoidetaan kaksi uimarantaa (Puhos ja Mäntyranta) kumppanuuden voimin, mutta tarpeen mukaan kumppanuussopimuksia voidaan solmia tai avustusta voidaan myöntää myös muiden uimarantojen osalta Puhoksen uimaranta Kiteellä, Puhoksen uimarannan ylläpidosta huolehtii ja vastaa Puhoksen Vesa ry. Puhoksen Vesa ry:n tehtäviin kuuluu uimarannan nurmikkoalueen siistinä pitäminen ja ruohonleikkaus vähintään kertaa kesäkaudella, uimarannan alueen yleisen siisteyden ylläpito ja uimarannan pukukoppien siistinä pito ja laiturin käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kiteen kaupunki/liikuntatoimen ja Puhoksen Vesa ry:n välillä on kumppanuussopimus Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta, johon uimarannan hoito on liitetty. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Puhoksen Vesa ry:lle

9 kumppanuusavustusta Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta 2500 vuodessa, joista uimarannan hoidon osuus on noin 300. Puhoksen uimarannan osalta uimavesitutkimusten kustannukset maksaa liikuntatoimi. Puhoksen uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki Mäntyrannan uimaranta Kesälahdella Mäntyrannan uimarantaa hoitaa Rasti-Salokylän kyläyhdistys. Rasti-Salokylän kyläyhdistys järjestää ja vastaa kumppanisopimuksen mukaisesti Mäntyrannan uimarannan ylläpidosta kesäkaudella, sekä alueen kevätsiivouksen, wc:n ja pukusuojien siivouksen toukokuun aikana. Rasti-Salokylän kylätoimikunta huolehtii uimarannan uimavesitutkimuksen kustannuksista ja roska-astioiden tyhjennyskustannuksista. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Rasti-Salokylän kylätoimikunnalle vuodessa n. 500 kumppanuusavustusta rannan ylläpitoon ja hoitoon. Mäntyrannan uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki. 4. PÄÄTÄNTÖ Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Kiteen kaupungin uimarannat ovat pääosin vaatimusten mukaan hoidettuja ja uimarantojen varustelu on asianmukaista. Tulevalle kesälle 2015 Kiteen kaupungin uimarannoille lisätään joitain ohjeistuksia liittyen uimarannan toiminta- ja turvallisuusohjeisiin sekä huomioidaan viranomaisten vähimmäisvaatimukset välineistön ja ilmoituksien osalta. Lisäksi Kiteen kaupungin internet-sivuja täydennetään uimarantojen osalta. Vuosittain on tärkeää huolehtia siitä, että uimarantoja koskevat, mahdollisesti muuttuvat ohjeet ja määräykset tulee huolehdittua uimarantojen ylläpidossa. Erityisesti vuoropuhelu paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantojen turvallisuudesta on tärkeää, jotta kaupungilla uimarantojen ylläpitäjänä ovat tiedossa tarvittavat ohjeet, jotta uimaranta saadaan pidettyä asianmukaisena ja turvallisena. Tulevina vuosina kustannuksia uimarantojen hoidossa lisää normaalien huolto- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi mm. Postinrannan uimarannan ikääntyvä välineistö. Postinrannan laituri- ja hyppytornit tulee joko perusteellisesti korjata tai ne tulee poistaa. Vuosittain laiturin ja hyppytornin kuntoa kartoitetaan ja tarvittaessa korjataan tai ne poistetaan. Lähivuosina kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen ei ole havaittavissa uusien uimarantojen perustamista tai rakentamista Kiteen kaupungin alueelle

10 5. LÄHTEET Teoriaosuuden lähteinä on käytetty: Uimarantaopas Opetusministeriö, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry ja Rakennustieto Oy Liikuntapaikkajulkaisu 90. Tampere, Rakennustieto Oy. uimarantoja koskevat lait ja asetukset. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Uimarantoja koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus. 6. LIITTEET Liitteenä karttapohjat kartoituksessa mukana olevista rannoista. Karttapohjissa Kiteen kaupungin maa-alue on merkitty viivoituksella tai värillä, jonka sisällä ko. uimaranta sijaitsee. Liite 1, karttapohja Postinrannan uimarannasta. Liite 2, karttapohja Taipaleen uimarannasta. Liite 3, karttapohja Puhoksen uimarannasta. Liite 4, karttapohja Mäntyrannan uimarannasta.

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo: 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja Kouvolan kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja 1 Sisällysluettelo 1. Palvelun tarjoajan tiedot... 2 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt... 2 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset

Lisätiedot

HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN UIMARANTOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan Lääkärinranta, os. Lääkärintie 10, 38950 Honkajoki Jyllin Leirikeskuksen ranta, os. Pukarantie 1123, 38970 Lauhala ja Santaniemen ranta, os. Vatajantie

Lisätiedot

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu marjorissanen@gmail.com t9risa00@students.oamk.fi UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen Opinnäytetyö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Arajärven leirikeskus/ uimaranta Luttusten uimaranta Sataman uimaranta Tipurin uimaranta Suunnitelman laatinut Akaan Turva 15.7.2012 1 Sisältö: VELVOLLISUUS

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta)

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta) TARKASTUSKERTOMUS 18.10.2013 Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi/ Liikuntatoimi Simo Räty Olavinkatu 27 57130 Savonlinna PIKKU SAIMAAN AVANTOUINTIPAIKAN TARKASTUS Aika: 4.10.2013 klo 13:00-14:30 Paikka:

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT

NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT NOKIAN KAUPUNKI YLEISET UIMARANNAT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 NOKIAN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Uimarantojen yleisiä riskitekijöitä... 3 1.2 Uimarantoja

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

AURAJÄRVEN UIMAVESIPROFIILI 1

AURAJÄRVEN UIMAVESIPROFIILI 1 AURAJÄRVEN UIMAVESIPROFIILI 1 AURAJÄRVEN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI LOKKISAARI Valtimo Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo Kuva: TimoKarreinen UIMAVESIPROFIILI Lokkisaaren uimaranta Valtimo 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES

UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Sataman uimaranta Nurmes UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Sataman uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA Kemin liikuntapalvelut on yhteistyössä terveystarkastajien kanssa laatineet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisen uimavesiprofiilin Kemin Takajärven

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Häklin uimaranta Tuusula

Uimavesiprofiili Häklin uimaranta Tuusula Uimavesiprofiili Häklin uimaranta Tuusula UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI 1/8 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA

UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA PÄIVITETTY 1.6.2016 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet vaaratilanteiden

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

EU-UIMAVESIPROFIILI. Suojärven uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMAVESIPROFIILI. Suojärven uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMAVESIPROFIILI Suojärven uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s65/2011 saap. 24.2.2011 Dnro s74/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

Uimarantojen riskinarviointi

Uimarantojen riskinarviointi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) Uimarantojen riskinarviointi Yleisinfoa : Lainsäädäntö ja ohjeistus Riskinarvioinnin perusteet Riskinarvioinnin esimerkkejä Rantavalvonta ja Rantapelastajakoulutus

Lisätiedot

EU-UIMARANTAPROFIILI. Mämmenlossin uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMARANTAPROFIILI. Mämmenlossin uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMARANTAPROFIILI Mämmenlossin uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1

PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuusasiakirja

Uimarantojen turvallisuusasiakirja Uimarantojen turvallisuusasiakirja Siikajoen kunta Jyrki Raatikainen Tekninen toimisto Siikajoen kunta 28.4.2014 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SIIKAJOEN KUNNAN UIMARANNOILLE 1. PALVELUN TARJOAJA Siikajoen kunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. SIJAINTIVESISTÖ 4.1 Meri 4.2 Vesistöalue 4.3 Vesienhoitoalue 4.4 Pintaveden ominaisuudet 4.5 Pintaveden laadun tila

SISÄLLYS. 4. SIJAINTIVESISTÖ 4.1 Meri 4.2 Vesistöalue 4.3 Vesienhoitoalue 4.4 Pintaveden ominaisuudet 4.5 Pintaveden laadun tila Ari Vihertuuli vs. Terveystarkastaja 28.2.2011 UIMAVESIPROFIILI HOVIRINNAN UIMARANTA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Päivämäärä: 16.4.2008 Ylläpitäjän edustajat: Urpo Hyvönen, Timo Korhonen, Juhani Määttä Asko Sirviö, Juhani Määttä, Helka Leimu-Pelkonen (siht.

Päivämäärä: 16.4.2008 Ylläpitäjän edustajat: Urpo Hyvönen, Timo Korhonen, Juhani Määttä Asko Sirviö, Juhani Määttä, Helka Leimu-Pelkonen (siht. Raportti Uimarannan riskinarviointi Rannan nimi: Hiukka Rannan osoite: Tervatie 1, 88600 Sotkamo Päivämäärä: 16.4.2008 Ylläpitäjän edustajat: Urpo Hyvönen, Timo Korhonen, Juhani Määttä Asko Sirviö, Juhani

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Urheilupuiston uimaranta Tuusula

Uimavesiprofiili Urheilupuiston uimaranta Tuusula Uimavesiprofiili Urheilupuiston uimaranta Tuusula UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI

UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI Päivitetty 2013 UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka Turvallisuusasiakirja Vetokannaksen talviuintipaikka 1 Sisällysluettelo 1) Kohde ja palvelun tarjoaja... 3 2) Turvallisuusasioista vastaavat... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet... 3 4) Toimenpiteet ja

Lisätiedot

Uimarantojen riskinarviointi

Uimarantojen riskinarviointi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) Uimarantojen riskinarviointi Yleisinfoa : Lainsäädäntö ja ohjeistus Riskinarvioinnin perusteet Riskinarvioinnin esimerkkejä Rantavalvonta ja Rantapelastajakoulutus

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, Jokioinen Puh

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, Jokioinen Puh UIMARANTAPROFIILI PIKKU-LIESJÄRVEN LEIRIKESKUS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen Puh. 03-41821 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus

Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus Tekninen lautakunta 103 21.12.2016 Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus 594/10.05.03/2016 Tekninen lautakunta 21.12.2016 103 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 12.12.2016: Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja)

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja) Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Dnro VLK/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, josta voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittuminen asuinrakennukseen tai

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1

UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1 UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Isonkyrön kunta 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja Kalliojärven Camping-Alue Oy (Harri Maunuksela 0400-667629) Kortesluomantie

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä

Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

EU-UIMAVESIPROFIILI. Kovalanniemen uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMAVESIPROFIILI. Kovalanniemen uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMAVESIPROFIILI Kovalanniemen uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ALTAASTA AVOVETEEN HANKKEEN -KUNTAKYSELY 2017 Suomen Uimaliitto Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 1 JOHDANTO Altaasta avoveteen turvallisesti on kaksivuotinen Suomen Uimaliiton ja Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Tuula Svan

PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Tuula Svan PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1.3.2011 Tuula Svan SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi

Lisätiedot

EU-UIMAVESIPROFIILI. Suojärven uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMAVESIPROFIILI. Suojärven uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMAVESIPROFIILI Suojärven uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3

Lisätiedot

EU-UIMARANTAPROFIILI. Lossin uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMARANTAPROFIILI. Lossin uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMARANTAPROFIILI Lossin uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Määritelmät, 2 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OTANLAHTI 1 UIMAVESIPROFIILI OTANLAHDEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI OTANLAHTI 1 UIMAVESIPROFIILI OTANLAHDEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI OTANLAHTI 1 UIMAVESIPROFIILI OTANLAHDEN UIMARANTA 2015 UIMAVESIPROFIILI OTANLAHTI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

ALASENRANNAN UIMAVESIPROFIILI 1

ALASENRANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 ALASENRANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 ALASENRANNAN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA

UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA UIMAVESIPROFIILI Kuvaus uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä. HAKALANRANTA Hakalanranta 21 337200 RITVALA UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HIEKKASÄRKKÄ

UIMAVESIPROFIILI HIEKKASÄRKKÄ UIMAVESIPROFIILI HIEKKASÄRKKÄ SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA

UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA 3.12.2012 UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

EU-UIMAVESIPROFIILI. Äänejärven uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMAVESIPROFIILI. Äänejärven uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMAVESIPROFIILI Äänejärven uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

Urajärven uimaranta on Kausalan pääuimaranta ja sijaitsee Radansuussa noin neljän kilometrin päässä Kausalan taajamasta.

Urajärven uimaranta on Kausalan pääuimaranta ja sijaitsee Radansuussa noin neljän kilometrin päässä Kausalan taajamasta. Tekninen lautakunta 33 11.03.2014 Tekninen lautakunta 42 08.04.2014 Iitin kunnan uimaranta-/-paikkaverkoston supistaminen 375/10.03.01/2014 Tekninen lautakunta 11.03.2014 33 Tekninen lautakunta on talousarvion

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - HIEKKAHELMI

UIMAVESIPROFIILI - HIEKKAHELMI 1 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot 1.4 Näytteet tutkiva laboratorio

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI LAPPI 1 UIMAVESIPROFIILI LAPIN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI LAPPI 1 UIMAVESIPROFIILI LAPIN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI LAPPI 1 UIMAVESIPROFIILI LAPIN UIMARANTA 2015 UIMAVESIPROFIILI LAPPI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA Teknisen hallinnon osasto UIMARANTAPROFIILI KUUMAN UIMAPAIKKA

JOKIOISTEN KUNTA Teknisen hallinnon osasto UIMARANTAPROFIILI KUUMAN UIMAPAIKKA UIMARANTAPROFIILI KUUMAN UIMAPAIKKA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot JänhijoenLatovainion kylien yhteisalue Yhteyshenkilö: Jukka Heikkilä Keskuskatu 12 31600 Jokioinen Puh: 034241621

Lisätiedot

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, Jokioinen Puh

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, Jokioinen Puh UIMARANTAPROFIILI REHTIJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen Puh. 03-41821 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKANIEMI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKANIEMI 1/11 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKANIEMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/11 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

KALLIOJÄRVEN UIMARANTA ORIMATTILA UIMAVESIPROFIILI

KALLIOJÄRVEN UIMARANTA ORIMATTILA UIMAVESIPROFIILI KALLIOJÄRVEN UIMARANTA ORIMATTILA UIMAVESIPROFIILI 2 JOHDANTO Uimavesiprofiilin tekeminen perustuu vuonna 2006 annettuun ns. uimavesidirektiiviin 2006/7/EY. Uimavesidirektiivin pohjalta on Suomessa laadittu

Lisätiedot

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI Murskan uimala

UIMARANTAPROFIILI Murskan uimala UIMARANTAPROFIILI Murskan uimala 1 YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä puh. 02 7626 500 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2011 UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1

UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 UIMAVESIPROFIILI OINILAN LAMPI 1 V. Repo 28.2.2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI. 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja. yhteystiedot

UIMAVESIPROFIILI. 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja. yhteystiedot UIMAVESIPROFIILI 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Turun kaupunki, Liikuntapalvelukeskus Blomberginaukio 4 20720 Turku p. 02 330 000 (vaihde) 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja Liikuntapalvelukeskus,

Lisätiedot

TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1

TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA

UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 2015 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI

UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI 2015 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Jaakko Laitinen ja Janne Niemelä 15.9.2015 Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Sisällys: Kuluttajaturvallisuudesta yleisesti ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA

UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA UIMAVESIPROFIILI Kuvaus uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä. APIAN UIMALA Saunapolku 7 37600 VALKEAKOSKI UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 398 Sj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Joroisten Kunta, Lentoasemantie 130, Joroinen

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Joroisten Kunta, Lentoasemantie 130, Joroinen UIMAVESIPROFIILI KOLPAN UIMARANTA JOROINEN 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Joroisten Kunta, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Ypäjän kunta, Perttulantie 20, Ypäjä puh

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Ypäjän kunta, Perttulantie 20, Ypäjä puh UIMARANTAPROFIILI 1 YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä puh. 02 7626 500 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot Ypäjän kunta,

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - Aro

UIMAVESIPROFIILI - Aro UIMAVESIPROFIILI - Aro HUOMIOITAVAA Tätä uimavesiprofiilin mallia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 edellyttämän uimavesiprofiilin laatimisessa. Mallia voidaan muokata

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: ILOSAARI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: ILOSAARI 1/12 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: ILOSAARI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Siltasuontien Leikkipuisto, Siltasuontie 1 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 6.5.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE UIMAVESIPROFIILI 26.4.2016 OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE Kalliomonttu on uimarannaksi kunnostettu vanha kalliolouhosalue. Vesi louhos montussa on pohjasta tihkuvaa kirkasta pohjavettä, joka pitää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI PITKIEN HIEKKOJEN UIMAVESIPROFIILI

HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI PITKIEN HIEKKOJEN UIMAVESIPROFIILI HAMINAN KAUPUNKI uimaranta MAANTIETEELLINEN SIJAINTI Uimarannan nimi ja Uimarannan ID-tunnus Koordinaatit Pitkät Hiekat FI126917001 27.2511(longitude) 60.5251(latitude) WGS84 Osoitetiedot Pitkäthiekat

Lisätiedot

JÄTKÄNPUISTON UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI

JÄTKÄNPUISTON UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI JÄTKÄNPUISTON UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI STM:n asetus 177 / 2008, 8 ja liite IV. Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava tämän asetuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87)

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) 1 Vapaa-aikakeskusalue on sivistyslautakunnan / liikuntatoimen hallinnassa. Sen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 25.4.2014 (päivitetty 11.6.2015) UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI KERMANRANNAN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI KERMANRANNAN UIMARANTA Markus Saarinen Kesä-Heinäkuu 2010 UIMAVESIPROFIILI KERMANRANNAN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Heinäveden kunta, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi 1.2 Uimarannan päävastuullinen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016

UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016 UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016 UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA, MIKKELI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI KAATRON UIMALA

UIMAVESIPROFIILI KAATRON UIMALA UIMAVESIPROFIILI KAATRON UIMALA Suonenjoen kaupunki tekninen osasto 2014 UIMAVESIPROFIILI - KAATRO 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2012

Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2012 Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2012 Satu Wahlman Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen

Lisätiedot