KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA"

Transkriptio

1 KARTOITUS UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUISTA JA KITEEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN YLLÄPITÄMISTÄ UIMARANNOISTA Kiteen kaupunki/vapaa-aikapalvelut 2014

2 1. JOHDANTO Kiteen kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyysi kesäkuun 2014 kokouksessaan Kiteen kaupungin vapaa-aikapalveluita kartoittamaan kunnan uimarannat, niihin liittyvät vastuukysymykset sekä rannoilla olevat kyltit. Kartoituksessa kerrotaan pääpiirteittäin Kiteen kaupungin ylläpitämiin uimarantoihin liittyen uimarantojen ylläpitäjän vastuita ja rantojen kunnossapitoon liittyviä ohjeita, joita erilaiset lait ja säädökset määrittelevät. Kartoituksessa listataan Kiteen kaupungin uimarannat, kerrotaan niiden hoidosta ja varustelusta sekä luodaan katsausta siihen, mitä toimenpiteitä uimarannoilla on syytä tehdä lähivuosina. Kartoituksen tavoitteena on antaa tietoa päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja rannan ylläpidosta vastaaville henkilöille uimarantojen hoidosta ja vastuista, huomioiden tulevat uimarantoihin liittyvät kunnostustarpeet. Suunnitelmissa oleva, lähivuosina Kiteen kaupungille tehtävässä liikuntastrategiassa ja liikuntapaikkasuunnitelmassa huomioidaan myös uimarantoihin liittyvät asiat ja tämä kartoitus soveltuu myös yhtenä aineistona niiden tekoon. 2. UIMARANTOJEN YLLÄPITÄJÄN VASTUUT 2.1 Uimarannan määritelmä Uimaranta tarkoittaa luonnonvaraista tai rakennettua rannalla olevaa uimiseen soveltuvaa paikkaa, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Uimapaikalla tarkoitetaan mitä tahansa luonnonvaraista rantaa, jota käytetään yleisemminkin uimiseen. Uimaranta on paikka, joka on nimenomaisesti kartassa tai mainoksessa osoitettu uintiin soveltuvaksi, yleiseen käyttöön tarkoitetuksi paikaksi ja jonka varusteista, kunnosta ja ylläpidosta joku taho vastaa. Tällaisen yleisen uimarannan tulee täyttää tietyt turvallisuudelle ja varustetasolle asetettavat vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä, kuka uimarantaa ylläpitää. Yleiselle uimarannalle pitää päästä pääsääntöisesti autolla niin, että auton voi jättää kohtuullisen lähelle autoille varatulle pysäköintipaikalle. Huolto- ja pelastusajoneuvolla on päästävä rannalle asti ja niitä varten tulee olla opastus päätieltä. Uimarantoihin liittyy myös käsite EU-ranta. EU-rannaksi nimitetään uimarantaa, jonka päivittäinen käyntikertamäärä on toimivaltaisen viranomaisen mukaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen huomattava ja jolle tämä viranomainen ei ole asettanut pysyvää uimakieltoa. Kiteen kaupungin hoidossa olevat rannat, Postinranta ja Taipaleen uimaranta (sekä kumppanuussopimuksen alaiset rannat) ovat ns. normaaleja uimarantoja, jotka eivät kuulu EU-rantojen piiriin. Uimarantoja ja niiden hoitoa säätelevät erilaiset lait ja asetukset, joista alla listattuna tärkeimmät. Terveydensuojelulaki ja asetus sisältävät yleisiä uimarantoja ja niiden vedenlaadun tarkkailua koskevat määräykset. Lain mukaan uimaranta on suunniteltava, varusteltava ja sitä on ylläpidettävä siten, ettei rannalla oleskeleville aiheudu terveyshaittaa (Terveydensuojelulaki ). Konkreettisesti tämä tarkoittaa uimarantojen siivousta, varustelua ja huoltoa.

3 Uimavesidirektiivi koskee uimavesien laadun luokittelua, hallintaa ja valvontaa (2006/7/EY). Uimavesidirektiivi on tullut voimaan Käytännössä tämä tarkoittaa, että Ympäristövirasto ottaa EU-rannoilta ensimmäiset vesinäytteet noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja uimakauden aikana tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Muilta rannoilta vesinäytteitä otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä uimakauden aikana. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta tarkoittaa sitä, että kuluttajapalveluksesta ei saa aiheutua vaaraa henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi palvelun tarjoajalla on oltava riittävät tiedot kuluttajapalveluksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Palvelun tarjoajan on myös annettava kuluttajalle tarvittavat tiedot vaarojen arvioimiseksi. Uimarannoilla tämä tarkoittaa sitä, että uimarantojen varusteet ovat asianmukaiset ja kunnossa ja että uimarannat ovat puhtaita. Käyttäjiin kohdistuvia riskejä ovat hukkumistapaturmat, terävät ja vaaralliset esineet sekä veden alla että rannalla. Nämä pyritään estämään rantojen päivittäisellä siivouksella ja tarkistuksilla. Vesinäytetulokset, joista selviää uimaveden puhtaus ja lämpötila, toimitetaan uimarantojen ilmoitustauluille käyttäjien nähtäville. Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista. Mikäli kuluttajapalveluksesta aiheutuu terveydelle tai omaisuudelle vaaraa, on siitä annettava tarpeellinen määrä ennakkotietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uimavedessä havaitusta sinilevästä on laitettava uimarannan ilmoitustaululle varoitus. Pelastuslaki edellyttää uimarantojen ylläpitäjää varautumaan omatoimisesti onnettomuuksien varalta. Tämä tarkoittaa sitä, että uimarannoilla tulee olla yksi pelastusrengas / 100 metriä rantaa, pelastusvene ja merkitty pelastustie. Pelastustien tulee olla esteetön ja helppokulkuinen ambulanssille sekä pintapelastajien kalustolle. Järjestyslaki (612/2003) määrittää uimarannat yleisiksi paikoiksi jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset koskevat myös uimarantoja. Uimarannoilla järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen on kielletty, muun muassa koirien ulkoiluttaminen uimarannan alueella on kielletty. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/99) ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Kunnan yleis- ja asemakaavassa on otettava huomioon myös virkistysalueiden, joihin uimarannat luetaan, riittävyys. Liikuntalaki (1054/98) velvoittaa kuntia luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, tarjoamaan liikuntapaikkoja ja järjestämään liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Lisäksi erikseen on ohjeistettu mitä asioita on otettava huomioon uimarannan rakentamisessa. Uimarantojen rakentamista valvotaan ympäristönsuojelulain ja asetuksen, vesilain ja asetuksen, sekä maankäyttö- ja rakennuslain avulla.

4 2.2. Uimarantojen hoito-ohjeet Uimarannat tulee olla yleisilmeeltään hoidettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että näkyvät roskat on kerätty ja uimarannan varusteet ovat hoidettuja ja ehjiä sekä mahdolliset leikkialueet ja välineet ovat ehjiä ja turvallisia. Uimarantojen tarkistus on päivittäistä uimakauden aikana sekä ilkivaltatarkistus tehdään kahden viikon välein lokakuun loppuun saakka. Paljon käytetyillä uimarannoilla uimarannan hiekka on tarvittaessa vaihdettava tai puhdistettava noin 10 cm:n syvyydestä riittävän usein. Uimarannan ylläpitäjän tulee arvioida uimarannan käyttöön liittyvät riskit ja määritellä uimarannalle tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja rannan käyttöön liittyy arvioidaan vaaran esiintymisen todennäköisyys ja tästä aiheutuvan vahingon vakavuus määritellään ne toimenpiteet, joilla vaara voidaan poistaa, riskiä voidaan pienentää tai vaaran aiheuttamia onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä. Päätös turvajärjestelyistä ja rantavalvonnan järjestämisestä tulee perustua riskin arviointiin, jossa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: uimarannan käyttäjämäärä (vuositasolla, päiväkohtaisesti, huippukuormitus) käyttäjien uimataito ja toimintakuntoisuus (liikunta- ja toimintaesteiset, ikääntyneet, pienet lapset) ulkomaalaiset kävijät (kielitaidon puute, uimarantakulttuurin erot) rannan pohjan laatu (jyrkkäpohjainen, upottavapohjainen, liukas, kivinen tai kallioinen, virtaavan veden lähellä oleva ranta) veden laatu (sameus, veden terveydellisen laadun vaihtelut) aallon muodostus (tuuli, mainingit, laiva- ja veneliikenne) rannan laajuus varusteet ja rakenteet (leikkivarusteet, hyppytelineet, laiturit, kuntoiluvälineet, liukumäet) muu palvelutarjonta (vuokravälineet, alkoholin tarjoilu) ilkivalta avun hälyttämisen ja avun saannin mahdollisuudet hätätilanteessa asiakaspalvelun tarve rannalla järjestettävät yleisötilaisuudet: konsertit, kilpailut jne. Uintikauden alussa sekä säännöllisin väliajoin uintikauden aikana ylläpitäjän tulee tarkistaa uintialueet ja ranta-alueet tarvittaessa myös sukeltamalla. Mikäli uimarannalla havaitaan rikkoutuneita välineitä, ne pyritään korjaamaan heti tai viimeistään seuraavana päivänä. Uintikauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin tehtävät tarkastukset: kaikkien uintialueiden pohjat kahlaamalla ja sukeltamalla ensiapukaapin sisältö opastemerkinnät ja pelastustiet ilmoitustaulujen ja ohjetaulujen kunto ja sisältö laiturin, portaiden ja hyppytornien rakenteet ja kiinnitykset sekä laiturin alle pääsyn estävät rakenteet.

5 Päivittäin tarkastettavat kohteet: Uintialueet: - veden korkeus ja syvyysmerkinnät - turvallisen uintialueen merkinnät - valvottavan uintialueen merkinnät - veden laatu silmämääräisesti. Uimaranta: - ranta-alueen siisteys ja vaaraa aiheuttavat esineet. Pelastusvälineet ja ensiapuvälineet: - pelastusrenkaiden, heittoliinojen ja pelastusveneiden kunto - rantavalvojan henkilökohtaisten välineiden kunto - mahdollisen hätäpuhelimen kunto. Laiturit, portaat ja hyppytornit - yleiskunto. Uimarannalle on syytä laatia turvallisuus- tai toimintaohjeet. Toimintaohjeissa tulee painottaa uimarannan omaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Ohjeisiin tulee sisällyttää ohjeet siitä, mitä pitää tehdä ja kenelle ilmoittaa, jos havaitsee korjausta vaativan toimenpiteen rannalla. Ohjeissa tulee myös painottaa hyppytelineeltä tai laiturilta hyppäävän omaa vastuuta. Uimarantojen veden laadun tutkimisesta vastaa ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranomainen. 2.3 Uimarantojen välineistö Uimarannoilta tulee löytyä vähintään seuraavat välineet: wc roska-astia pelastusrengas, 1 kpl/100m rantaa, jossa on vähintään 25 m pitkä heittonaru suosituksena pelastusvene tai lautta, ei saa olla lukittuna ilmoitustaulu, jonka sisältö on: o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty uimarannan sijainnin koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje o uimarannasta vastaavan ja ylläpidon yhteystiedot o rannan ylläpitäjän internet-sivuilta suositellaan löytyvän myös samat tiedot, mitä uimarannan ilmoitustaululla on. pukukoppi tai vastaava suojaisa paikka vaatteiden vaihtoon Varusteiden kunto on tarkastettava ennen uimarannalle toimitusta. Varusteiden tulee olla uimarannoilla uimakauden alkaessa. Roska-astioiden ja käymälöiden tyhjennys- ja puhdistuspalvelut tulee sopia hoidettaviksi riittävän usein uimakauden aikana. Tarvittaessa palvelujen määrää muutetaan tiheämmäksi uimakauden aikana.

6 3. KITEEN KAUPUNGIN UIMARANNAT 3.1. Kiteen kaupungin liikuntatoimen ylläpitämät uimarannat: Kitee Rantauimala, Postinranta, Kiteenjärvi. Uimarannantie, KITEE. Kesälahdella Taipaleen uimaranta, Pyhäjärvi. Taipaleenrannantie, KESÄLAHTI Lisäksi kahdesta uimarannasta, Kiteellä Puhoksen uimarannasta (Akkaniementie, 82430, Puhos, Puhoslampi) ja Kesälahdella Mäntyrannan uimarannan (Vääränmäentie 59 B, Kesälahti, Puruvesi) on sovittu kumppanuussopimuksella rannan hoidosta paikallisen järjestön kanssa. Puhoksen uimarantaa hoitaa Puhoksen Vesa ry ja Mäntyrannan uimarantaa Rasti-Salokylän kylätoimikunta. Lisäksi Kiteen kaupungin teknisellä keskuksella on kumppanuussopimus Muljulan erä- ja riistapolun alueen hoidosta, johon sisältyy Hietaniemen uimarannan hoito- ja kunnossapito. Edellä mainittujen rantojen vedenlaatua valvoo ja huolehtii kunnan terveydensuojeluviranominen. Lisäksi Kiteen kaupungin alueelta löytyy myös lukuisa määrä epävirallisia, kuntalaisten käyttämiä uimapaikkoja, joiden veden laatua ei valvota ja rantojen ylläpitäjä ei ole tiedossa tai niitä ei hoideta. Kiteen kaupungin ylläpitämillä rannoilla ei ole järjestetty uinninvalvontaa. Uinninvalvonta tulee olla rannoilla tai sitä suositellaan järjestettäväksi, jos mm. uimarannan kävijämäärä on vuositasolla vilkkaalla tasolla, uimarannan laajuus on iso ja onko rannoilla miten paljon muuta palvelutarjontaa (välinevuokrausta, kioskitoimintaa). Kiteen kaupungin rannoilla kävijämäärät eivät ole sillä tasolla, että uimavalvontaa tarvitsisi järjestää, rannat eivät ole kovin laajoja eikä rannoilla ole muuta palvelutarjontaa. Kiteen kaupungin liikuntatoimi käy vuosittain ja tarvittaessa useamminkin läpi paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantoihin liittyviä asioita erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Terveystarkastajat tekevät ennen uintikauden alkua uimarannoille tarkastuksen, jonka raportti toimitetaan rannan ylläpitäjälle mahdollisia jatko- tai korjaustoimenpiteitä varten. Lisäksi terveystarkastajat käyvät uimarannoilla kesän aikana ottamassa vedestä puhtausnäytteitä noin 3 kertaa kesässä, joten valvonta uimarannoille on myös ulkopuolisen viranomaisen osalta hoidossa Postinrannan uimaranta Kiteen keskustassa sijaitsevaa Postinrantaa on hoitanut liikuntatoimen kanssa yhteistyössä viime vuosina Kiteen kaupungin kuntouttava työpaja. Työpaja on työpaikkaohjaajineen tehnyt Postinrannan uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin. Joka kevät ennen uintikauden alkua paikallinen sukellusseura tarkastaa ja puhdistaa Postinrannan uima-alueen vedenpohjan. Postinrantaa käytetään talvella avantouintiin, mutta talvikäytöstä vastaa ja huolehtii Kiteen Rämpijät ry. Postinrannan uimarannan alue on kaupungin omistamalla maalla.

7 Postinrannan uimarannalta löytyy seuraavat varustelut o roska-astioita o pelastusrengas o kaksi rakennusta o saunarakennus (vain talvikäytössä Kiteen Rämpijät ry:llä) o pukukoppi/wc-rakennus. o seuraavia tiedotteita pukukoppi/wc-rakennuksen seinällä ja eri puolilla rantaa: o koordinaatit, pelastustie sekä pukutilojen, wc:n ja roska-astioiden sijainnit o viimeisin vesinäytetulos o hätäilmoitusohje, osoite, ajo-ohjeet ja koordinaatit o uimarannasta vastaavan tiedot o Varoituksia seuraavista asioista laiturilta hyppääminen kielletty oikealle puolelle lasinsiruja varottava rannalla koirien uittaminen ja ulkoiluttaminen rannalla ja sen alueella kielletty autojen pesu rannalla kielletty o Yleisiä tiedotteita yleinen tiedote, jossa kerrotaan rannasta ja siitä, ettei rannalla ole uinninvalvontaa pukusuojien ja wc:n aukioloajat tiedotteita kameravalvonnasta maakaapelista kyltti uimarannasta kertova kyltti Ilmarisentien ja uimarannantien risteyksessä o laituri, jossa on hyppytorni. Hyppytornissa kolme eri korkeutta. Lisäksi sivulaituri auringonottoa varten o miesten pukuhuoneen sisällä paarit mahdollisia tapaturmia varten. o rannan välittömässä läheisyydessä lentopallokenttä ja nuotiopaikka o alueella on myös kameravalvonta, koska alue on suosittu illanviettopaikka o rakennusten ikkunat on suojattu puuvanereilla ilkivallan vuoksi Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Postinrannan uimarannalle: - ns. huonokuntoisen sivulaiturin hävittäminen kevät/kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät piirrettyjen/kirjoituksia täynnä olevien puuvanerien maalaaminen tai uusiminen - kevät päälaiturin hyppykorokkeen korjaus tai hävittäminen kesä 2015 tai hiekan mahdollinen vaihto tai puhdistus 10 cm syvyyteen saakka kesä pukukoppi- ja wc-rakennuksen mahdollinen maalaus (tarkastellaan tarvetta vuosittain) Taipaleen uimaranta Kesälahden taajaman läheisyydessä sijaitsevaa Taipaleen uimarantaa hoitaa Kiteen kaupungin tekninen keskus yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Tekninen keskus on tehnyt Taipaleen uimarannalla tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet ennen uimakauden alkua ja sen aikana lähes päivittäin.

8 Taipaleen uimarannan uima-alue on kaupungin omistamalla maalla, mutta alueella kaupungin omistama maa-alue on suhteellisen pieni. Uima-alue onkin levittäytynyt hieman yksityisen maaalueen puolelle ja onkin tärkeää, että kesäkaudelle 2015 uima-alue rajataan vain kaupungin omistamalle maa-alueelle. Taipaleen uimarannalta löytyy seuraavat varustelut: o pukukoppirakennus, jonka seinällä seuraavia tiedotteita o uimaranta-alueen kartta, johon on merkitty: uimarannan sijainti osoittein ja koordinaatein hätäilmoitusohjeet omistajan yhteystiedot terveydensuojeluviranomaisen ohjeet o viimeisin uimavesinäytetulos o koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen rannalla kielletty kyltti o wc-rakennus o pelastusrengas o puusta tehdyt pöytä ja tuolit o rannan välittömässä läheisyydessä soutuveneitä yms. (ei kuitenkaan uimarannalla). o lisäksi uimarannan välittömässä läheisyydessä lukittu huoltovaja, joka on yksityisen maalla ja omistuksessa. o uimarannasta kertova kyltti Taipaleenrannantien risteyksessä Tulevia huolto-, korjaus- tai muutostoimenpiteitä Taipaleen uimarannalle: - uima-alueen rajaus kesä turvallisuus- ja toimintaohjeiden sekä ilmoitustaululla oltavien asioiden päivittäminen - kevät pukukoppi- ja wc -rakennusten maalaus kesä 2015/ uimarannalla olevan puun kaato, jos siitä aiheutuu ongelmia tarkastellaan vuosittain - vuosittainen huolehtiminen kesäisin, että uima-alueelle ei tuoda veneitä 3.2. Kumppanuussopimuksien alaisten rantojen hoito Kumppanuussopimusten alaisten rantojen hoidon osalta voidaan yleisesti todeta se, että uimarannan ja sen alueen käyttöturvallisuudesta huolehtii kumppanijärjestö ja Kiteen kaupungin liikuntatoimen tehtävänä on maksaa kumppanijärjestölle rannan hoidosta. Tällä hetkellä Kiteellä hoidetaan kaksi uimarantaa (Puhos ja Mäntyranta) kumppanuuden voimin, mutta tarpeen mukaan kumppanuussopimuksia voidaan solmia tai avustusta voidaan myöntää myös muiden uimarantojen osalta Puhoksen uimaranta Kiteellä, Puhoksen uimarannan ylläpidosta huolehtii ja vastaa Puhoksen Vesa ry. Puhoksen Vesa ry:n tehtäviin kuuluu uimarannan nurmikkoalueen siistinä pitäminen ja ruohonleikkaus vähintään kertaa kesäkaudella, uimarannan alueen yleisen siisteyden ylläpito ja uimarannan pukukoppien siistinä pito ja laiturin käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kiteen kaupunki/liikuntatoimen ja Puhoksen Vesa ry:n välillä on kumppanuussopimus Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta, johon uimarannan hoito on liitetty. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Puhoksen Vesa ry:lle

9 kumppanuusavustusta Puhoksen alueen liikuntapaikkojen hoidosta 2500 vuodessa, joista uimarannan hoidon osuus on noin 300. Puhoksen uimarannan osalta uimavesitutkimusten kustannukset maksaa liikuntatoimi. Puhoksen uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki Mäntyrannan uimaranta Kesälahdella Mäntyrannan uimarantaa hoitaa Rasti-Salokylän kyläyhdistys. Rasti-Salokylän kyläyhdistys järjestää ja vastaa kumppanisopimuksen mukaisesti Mäntyrannan uimarannan ylläpidosta kesäkaudella, sekä alueen kevätsiivouksen, wc:n ja pukusuojien siivouksen toukokuun aikana. Rasti-Salokylän kylätoimikunta huolehtii uimarannan uimavesitutkimuksen kustannuksista ja roska-astioiden tyhjennyskustannuksista. Kiteen kaupunki/liikuntatoimi maksaa Rasti-Salokylän kylätoimikunnalle vuodessa n. 500 kumppanuusavustusta rannan ylläpitoon ja hoitoon. Mäntyrannan uimarannan maa-alueen omistajana on Kiteen kaupunki. 4. PÄÄTÄNTÖ Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Kiteen kaupungin uimarannat ovat pääosin vaatimusten mukaan hoidettuja ja uimarantojen varustelu on asianmukaista. Tulevalle kesälle 2015 Kiteen kaupungin uimarannoille lisätään joitain ohjeistuksia liittyen uimarannan toiminta- ja turvallisuusohjeisiin sekä huomioidaan viranomaisten vähimmäisvaatimukset välineistön ja ilmoituksien osalta. Lisäksi Kiteen kaupungin internet-sivuja täydennetään uimarantojen osalta. Vuosittain on tärkeää huolehtia siitä, että uimarantoja koskevat, mahdollisesti muuttuvat ohjeet ja määräykset tulee huolehdittua uimarantojen ylläpidossa. Erityisesti vuoropuhelu paikallisten terveystarkastajien kanssa uimarantojen turvallisuudesta on tärkeää, jotta kaupungilla uimarantojen ylläpitäjänä ovat tiedossa tarvittavat ohjeet, jotta uimaranta saadaan pidettyä asianmukaisena ja turvallisena. Tulevina vuosina kustannuksia uimarantojen hoidossa lisää normaalien huolto- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi mm. Postinrannan uimarannan ikääntyvä välineistö. Postinrannan laituri- ja hyppytornit tulee joko perusteellisesti korjata tai ne tulee poistaa. Vuosittain laiturin ja hyppytornin kuntoa kartoitetaan ja tarvittaessa korjataan tai ne poistetaan. Lähivuosina kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen ei ole havaittavissa uusien uimarantojen perustamista tai rakentamista Kiteen kaupungin alueelle

10 5. LÄHTEET Teoriaosuuden lähteinä on käytetty: Uimarantaopas Opetusministeriö, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry ja Rakennustieto Oy Liikuntapaikkajulkaisu 90. Tampere, Rakennustieto Oy. uimarantoja koskevat lait ja asetukset. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Uimarantoja koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus. 6. LIITTEET Liitteenä karttapohjat kartoituksessa mukana olevista rannoista. Karttapohjissa Kiteen kaupungin maa-alue on merkitty viivoituksella tai värillä, jonka sisällä ko. uimaranta sijaitsee. Liite 1, karttapohja Postinrannan uimarannasta. Liite 2, karttapohja Taipaleen uimarannasta. Liite 3, karttapohja Puhoksen uimarannasta. Liite 4, karttapohja Mäntyrannan uimarannasta.

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo: 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma AKAAN KAUPUNGIN Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Arajärven leirikeskus/ uimaranta Luttusten uimaranta Sataman uimaranta Tipurin uimaranta Suunnitelman laatinut Akaan Turva 15.7.2012 1 Sisältö: VELVOLLISUUS

Lisätiedot

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu marjorissanen@gmail.com t9risa00@students.oamk.fi UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja Kouvolan kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja 1 Sisällysluettelo 1. Palvelun tarjoajan tiedot... 2 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt... 2 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: REIJOLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta)

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta) TARKASTUSKERTOMUS 18.10.2013 Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi/ Liikuntatoimi Simo Räty Olavinkatu 27 57130 Savonlinna PIKKU SAIMAAN AVANTOUINTIPAIKAN TARKASTUS Aika: 4.10.2013 klo 13:00-14:30 Paikka:

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA Kemin liikuntapalvelut on yhteistyössä terveystarkastajien kanssa laatineet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisen uimavesiprofiilin Kemin Takajärven

Lisätiedot

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI LOKKISAARI Valtimo Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo Kuva: TimoKarreinen UIMAVESIPROFIILI Lokkisaaren uimaranta Valtimo 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1

PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 PORORANNAN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI 1/8 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES

UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Sataman uimaranta Nurmes UIMAVESIPROFIILI SATAMAN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Sataman uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI

UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI Päivitetty 2013 UIMAVESIPROFIILI VIINAVUORI, LUMIJOKI SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

Uimarantojen riskinarviointi

Uimarantojen riskinarviointi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) Uimarantojen riskinarviointi Yleisinfoa : Lainsäädäntö ja ohjeistus Riskinarvioinnin perusteet Riskinarvioinnin esimerkkejä Rantavalvonta ja Rantapelastajakoulutus

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

EU-UIMARANTAPROFIILI. Mämmenlossin uimaranta. Äänekosken kaupunki

EU-UIMARANTAPROFIILI. Mämmenlossin uimaranta. Äänekosken kaupunki EU-UIMARANTAPROFIILI Mämmenlossin uimaranta Äänekosken kaupunki UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka

Turvallisuusasiakirja. Vetokannaksen talviuintipaikka Turvallisuusasiakirja Vetokannaksen talviuintipaikka 1 Sisällysluettelo 1) Kohde ja palvelun tarjoaja... 3 2) Turvallisuusasioista vastaavat... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet... 3 4) Toimenpiteet ja

Lisätiedot

UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA

UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA UIMARANTOJEN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA PÄIVITETTY 1.6.2016 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet vaaratilanteiden

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1

UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1 UIMAVESIPROFIILI - Kalliojärvi 1 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Isonkyrön kunta 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja Kalliojärven Camping-Alue Oy (Harri Maunuksela 0400-667629) Kortesluomantie

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja)

Ympäristöpalvelut. Yleinen uimaranta tai uimala (Terveydensuojelulain 13 :n mukainen ilmoitus, myös kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tietoja) Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Dnro VLK/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon, josta voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittuminen asuinrakennukseen tai

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä

Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä Uimavesiprofiili Keravanjärvi (Mäntsälän kunta) uimaranta Mäntsälä UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Määritelmät, 2 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA

UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA UIMAVESIPROFIILI Kuvaus uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä. HAKALANRANTA Hakalanranta 21 337200 RITVALA UIMAVESIPROFIILI HAKALANRANTA

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA

UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA 3.12.2012 UIMAVESIPROFIILI RANTAKYLÄN UIMAPAIKKA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Tuula Svan

PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Tuula Svan PETÄJÄVEDEN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1.3.2011 Tuula Svan SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Urajärven uimaranta on Kausalan pääuimaranta ja sijaitsee Radansuussa noin neljän kilometrin päässä Kausalan taajamasta.

Urajärven uimaranta on Kausalan pääuimaranta ja sijaitsee Radansuussa noin neljän kilometrin päässä Kausalan taajamasta. Tekninen lautakunta 33 11.03.2014 Tekninen lautakunta 42 08.04.2014 Iitin kunnan uimaranta-/-paikkaverkoston supistaminen 375/10.03.01/2014 Tekninen lautakunta 11.03.2014 33 Tekninen lautakunta on talousarvion

Lisätiedot

TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1

TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 1 TERVAKALLION UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA

UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 1 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 2015 UIMAVESIPROFIILI SAHARANTA 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2011 UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 398 Sj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE UIMAVESIPROFIILI 26.4.2016 OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE Kalliomonttu on uimarannaksi kunnostettu vanha kalliolouhosalue. Vesi louhos montussa on pohjasta tihkuvaa kirkasta pohjavettä, joka pitää

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI TIMITRANNIEMI, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI

UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 1 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖMIN LAMPI 2015 UIMAVESIPROFIILI BERGSTRÖM 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0

YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA. Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 YLEISTEN LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Maauimalan sauna, Sähköyhtiöntie 193 V 1.0 PAIMION KAUPUNKI Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala 15.9.2016 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA

UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA UIMAVESIPROFIILI Kuvaus uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä. APIAN UIMALA Saunapolku 7 37600 VALKEAKOSKI UIMAVESIPROFIILI APIAN UIMALA

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA

UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

PITKÄJÄRVEN HIEKKARANNAN UIMAVESIPROFIILI 2013

PITKÄJÄRVEN HIEKKARANNAN UIMAVESIPROFIILI 2013 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Kokemäen kaupunki Rakennustoimisto Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki Osastopäällikkö, kaupungininsinööri Markus Virtanen puh. 040 488 6190 fax. (02)

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016

UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016 UIMAVESIPROFIILI PANKALAMPI, MIKKELI UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA 2016 UIMAVESIPROFIILI PANKALAMMEN UIMARANTA, MIKKELI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Nunnalahti

Uimavesiprofiili Nunnalahti Uimavesiprofiili Nunnalahti Naantalin kaupunki 2011 Terveystarkastaja Kirsi Puola Työnjohtaja Mikko Kaareskoski UIMAVESIPROFIILI - Nunnalahti 2 YLEISTÄ UIMAVESIPROFIILISTA... 4 1. YHTEYSTIEDOT... 6 1.1

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI VETOKANNAKSEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI VETOKANNAKSEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI VETOKANNAKSEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Määritelmät, 2 Tässä asetuksessa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki VENNA. Uimavesiprofiili. Kirke Sipiläinen, liikuntapaikkapäällikkö Mari Järvinen, terveystarkastaja Juha Järvinen, terveystarkastaja

Kouvolan kaupunki VENNA. Uimavesiprofiili. Kirke Sipiläinen, liikuntapaikkapäällikkö Mari Järvinen, terveystarkastaja Juha Järvinen, terveystarkastaja Kouvolan kaupunki VENNA Uimavesiprofiili Kirke Sipiläinen, liikuntapaikkapäällikkö Mari Järvinen, terveystarkastaja Juha Järvinen, terveystarkastaja 10.6.2015 UIMAVESIPROFIILI - VENNA 2 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3

ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3 1 ( 19 ) ASKKALAN KUNTA LKUNTAPAKKOJEN SSÄLLYSLUETTELO MÄÄRTELMÄ 2 LKUNTAPAKKOJEN PUHTAANAPTO 3 KVTUHKAPNTASTEN PALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 5 LENTOPALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 8 BEACH VOLLEY KENTTEN KUNNOSSAPTO

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI KIVENLAHDEN UIMARANTA, ESPOO KIVENLAHDEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI KIVENLAHDEN UIMARANTA, ESPOO KIVENLAHDEN UIMARANTA KIVENLAHDEN UIMARANTA 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Määritelmät, 2 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 5) uimavesiprofiililla

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LINNUNLAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LINNUNLAHTI 1/13 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LINNUNLAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LOUHIOJA

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LOUHIOJA 1/8 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: LOUHIOJA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Ver. 1 30.8.2010 VIEREVÄNNIEMEN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

Ver. 1 30.8.2010 VIEREVÄNNIEMEN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Ver. 1 30.8.2010 VIEREVÄNNIEMEN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI Kontiolahden kunnan vapaa-aikatoimisto ja ympäristöterveydenhuolto Lokakuu 2010 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot