1 / 8 TARJOUSPYYNTÖ LAAJAKAISTAISTEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Pyydämme tarjousta laajakaistapalveluista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 / 8 TARJOUSPYYNTÖ 23.5.2005 LAAJAKAISTAISTEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Pyydämme tarjousta laajakaistapalveluista."

Transkriptio

1 1 / 8 LAAJAKAISTAISTEN TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Pyydämme tarjousta laajakaistapalveluista. 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Kainuun kuntien laajakaistayhteyksien tarjonnan laajentaminen. Tavoitteena on saada laajakaistapalveluiden piiriin mahdollisimman suuri osa alu een kiinteistöistä (yrityskiinteistöt sekä vakituinen ja loma-asutus). Ensisijaisesti han kinta koskee tällä hetkellä (05/2005) laajakaistaisten tietoliikenneyhteyksien ulkopuo lella olevia alueita, missä tarjontaa ei markkinaehtoisesti vielä ole tai tarjonta ei täytä kansallisesti asetettua yhteysnopeuden tavoitetasoa. Hankinnan tuloksena ja tavoittee na on saavuttaa 100%:n peitto asutuista kiinteistöistä Kainuun maakunnan alueella. Myös suurimmalla osalla loma-asunnoista tulee olla mahdollisuus laajakaistaisiin tietolii kenneyhteyksiin. Tarjouksessa pyydetään erittelemään kulut kuntakohtaisina rakennustarpeen mukaises ti ja pyydetään erittelemään kutakin kyläaluetta koskeva erillishinta. Tarjouspyynnön liitteenä (liite 2) olevan Kainuun laajakaistastrategian liitteissä (Laaja kaistayhteyksien tarjonta Kainuussa, liitteet E ja F, linkki dex.php?mid=2_111_246&la=fi ) on luettelo Kainuun kylistä kunnittain. Luettelossa on myös tietoja kylien väestöstä, ikäjakaumasta, asunnoista, kyläkouluista, työpaikoista ja vapaa-ajan asunnoista sekä laajakaistayhteyksien nykytilanteesta. Toimittaja voi kuitenkin tarjota myös suppeampaa aluetta koskevaa ratkaisua. Toimitta jan on tällöin esitettävä ratkaisu ja hinnat yhteistyössä yhden tai useamman tarjoajan kanssa, niin että ratkaisuesitykset muodostavat yhdessä koko Kainuuta koskevan rat kaisun (kokonaistarjouksen) laajakaistayhteyksien ulottamisesta koko väestölle. Hankinnan tuloksena tiedonsiirtokapasiteetti tulee olla heti vähintään 512 Kb/s ja jat kossa edellytetään myös, että valittu toimittaja pystyy tarjoamaan tilaajan niin halutes sa koko maakunnan alueella Liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistastrategian päi vityksen mukaisia kapasiteettivaatimuksia tilaajaliittymien tiedonsiirron nopeuksissa (vähintään 2 Mb/s vuoden 2006 alusta alkaen ja vähintään 8 Mb/s 2008 alusta alkaen).

2 2 / 8 2. Ilmoitus- ja hankintamenettely Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Tästä hankinnasta on tehty ilmoitus EY:n viralliseen lehteen. Mahdollisista sopimuksista tullaan tekemään myös jälki-ilmoitus samoihin lehtiin. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. 3. Taustatietoja Kainuussa asuu noin henkilöä km 2 alueella. Väestöntiheys on 4 henkilöä neliökilometrillä. Vaikka väestö onkin keskittynyt kuntien taajamiin, asuu noin 30 % väestöstä eli asukasta taajamien ulkopuolella. Karkean arvion mukaan heistä on tällä hetkellä n nopeiden tietoliikenneyhteyksien saavuttamattomissa. Koti talouksien määrässä tämä tarkoittaa noin kotitaloutta. Lisäksi Kainuun haja-asu tusalueilla on noin loma-asuntoa. Kainuun hallintokokeilun yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarjota palveluja mahdolli simman lähellä asukkaita. Taajamien ulkopuolella on runsaasti myös yrityksiä, joille laa jakaistayhteys on erittäin tärkeä yrityksen toimintamahdollisuuksien kannalta. Kainuun pitkien etäisyyksien ja hajanaisen väestö- ja kylärakenteen lisäksi myös maas to asettaa laajakaistayhteyksien rakentamiselle omat haasteensa. Kainuun maisemia hallitsevat vaarat, suot, järvet ja pitkät asumattomat taipaleet kylien välillä. 4. Kuvaus hankkeesta Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kainuun liiton (Kainuun maakunta kuntayhtymä alkaen) laajakaistastrategiassa esitetty kattavuus: kaikilla maakunnan asuk kailla ja yrityksillä tulee olla mahdollisuus laajakaistayhteyteen. Täyspeitto (100% va kituisesti asutuista kiinteistöistä) tulee pyrkiä saavuttamaan viimeistään sen jälkeen mikäli hyväksytyn tarjouksen jälkeinen välitön toteutus/rakentaminen ei ole kattanut kaikkia vakituisesti asuttuja kiinteistöjä. Täyspeitto pitää pyrkiä saavuttamaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Operaattorin tulee ottaa vastuulleen laajakaistapalvelujen tarjoaminen sovitussa laajuu dessa. Maakuntahallinto ja Euroopan aluekehitysrahasto (Kainuun Tavoite 1-ohjelma) osallistuvat verkon perustamisvaiheen kustannuksiin. Jatkossa verkon tulee toimia markkinaehtoisesti, ilman tukea. Tilaajaliittymät eivät kuulu hankinnan piiriin.

3 3 / 8 5. Hankkeen aikataulu Hanke alkaa, kun toimittaja on valittu ja valitusaika päätöksestä on päättynyt. Valinta tehdään elokuun 2005 aikana. Tavoiteaikataulu hankkeen toteuttamiselle on vuoden 2006 loppuun mennessä. Kuitenkin toimittajaa kehotetaan käynnistämään rakennus työt välittömästi ja pyrkiä saattamaan mahdollisimman suuren osan urakasta päätök seen jo vuoden 2005 loppuun mennessä. Jos toimittajan valinta viivästyy oleellisesti suunnitellusta aikataulusta tai toimittajan työn käynnistämiselle ilmenee muita esteitä, tarkistetaan myös rakentamisaikataulua tilanteen mukaan. Kainuun laajakaistastrategia on valmistunut joulukuussa 2004 ja sen tavoitteena on uusien yhteyksien rakentaminen niille kyläalueille, joissa laajakaistayhteydet eivät ole tällä hetkellä saatavilla. Mikäli hankkeen välittömänä seurauksena laajakaistapeitto va kituisesta asutuksesta jää alle 100%:n, tulee toimittajan sitoutua tavoitteeseen saattaa vuoden 2006 loppuun mennessä laajakaistayhteydet 100:aan prosenttiin Kainuun vaki tuisesta asutuksesta. 6. Vaatimusmäärittely valitsee tarjouskilpailun perusteella palvelutuottajan, joka toteuttaa laajakaistayhteydet. Palveluntuottaja voi olla yksittäinen operaattori tai operaattorien yhteistyöorganisaatio, jolla on tarvittavat teletoiminnan oikeudet. Tarjouspyynnössä pyydetään tarjousta laajakaistapalveluiden toteuttamisesta kaikissa alueen kunnissa mahdollisimman kattavasti (100% vakituisesta asutuksesta). Toimitta ja voi kuitenkin tarjota myös alueellista ratkaisua. Tällöin toimittajan on esitettävä rat kaisu ja hinnat yhteistyössä yhden tai useamman tarjoajan kanssa, niin että ratkaisu esitykset muodostavat yhdessä koko aluetta kattavan kokonaisratkaisun. Laajakaistaverkon liittymäpalvelun hintojen on oltava mahdollisimman yhtenevät kaik kien alueen tilaajien osalta. Tilaajien on oltava samanarvoisessa asemassa palveluntar joajan muiden liittymäasiakkaiden kanssa liittymäehtojen, nopeusluokkien ja hintakehi tyksen suhteen myös jatkossa. Liittymäpalvelun tuottaja vastaa asiakkaille verkon toi mivuudesta yleisten liittymäehtojen mukaisesti. Laajakaistayhteydellä tarkoitetaan tässä asiakirjassa yhteyttä, joka on nopeudeltaan vähintään 512 Kb/s sekä tilaajan suuntaan, että tilaajalta verkkoon. Mikäli käytetään tekniikkaa, jolla tilaajakohtaista nopeutta ei pystytä takaamaan, pyydetään tarjoajia esittämään, kuinka kokonaiskapasiteetti on ajateltu jakaa tilaajien kesken (esim. rajoi tetaanko maksimikapasiteettia tilaajakohtaisesti ja montako tilaajaa enintään otetaan kapasiteettia jakamaan). Hankinnan tuloksena edellytetään myös, että valittu toimittaja pystyy tarjoamaan tilaajan niin halutessa koko maakunnan alueella Liikenne- ja viestintäministeriön laa jakaistastrategian päivityksen mukaisia kapasiteettivaatimuksia tilaajaliittymien tiedon siirron nopeuksissa (vähintään 2 Mb/s vuoden 2006 alusta alkaen ja

4 4 / 8 vähintään 8 Mb/s vuoden 2008 alusta alkaen). Yhteysnopeusvaatimukset toimittajalle kaikkialla maakunnassa : 512Kb/s : 512 Kb/s vähintään 2 Mb/s tilaajan halutessa : 512 Kb/s 1 Mb/s vähintään 8 Mb/s tilaajan halutessa Käytettävien rajapintojen tulee olla sellaisia, että myös muilla operaattoreilla on mah dollisuus tarjota ISP-palveluita tilaajille. Ns. avoin operaattorirajapinta ja verkonvuok raus tulee olla mahdollista toteutetussa ratkaisussa, viimeistään silloin kun Viestintävi rasto antaa näistä suosituksia. Kiinteän verkon palveluissa rajapinta ja verkon vuok rausvelvollisuus on määritelty koskien tilaajayhteyden siirtokapasiteettia tukkutason laajakaistapalveluna (Viestintämarkkinalaki 393/2003). Langattomissa ratkaisuissa kuten WLL ja WiMAX, pyydämme toimittajaa esittämään, miten tällainen bittivirtapohjainen (bitstream) datapalvelu tarjotaan muille operaatto reille kohtuullisin ehdoin. Varsinaista verkkovierailua ei Viestintäviraston tulkinnan mu kaan voida määritellä ennen kuin IEEE e standardi on valmis. Langattomissa ratkaisuissa pyydetään selvittämään seuraavat asiat: kattavuus (toiminta-alue kilometreinä, onko kyseessä Line-of-Sight- vai Non-Line-of Sight-tekniikka) käytetty modulaatiotekniikka tiedonsiirtokapasiteetti skaalautuvuus onko tarjottu ratkaisu standardin (IEEE a) mukainen, tai voidaanko se myö hemmin muuttaa sellaiseksi laitteisto- tai ohjelmistopäivityksellä ja sitoutuuko operaattori näin tekemään käytetty radiotaajuus käyttäjän tarvitsemien päätelaitteiden hinta päätelaitteiden hankintatapa (vaihtoehdot): asiakas hankkii laitteen omakseen, asiakas vuokraa laitteen operaattorilta, asiakas voi valita edellisistä vaihtoehdoista avoin operaattorirajapinta / verkonvuokraus / bittivirtapohjainen datapalvelu muil le operaattoreille Mikäli tarjoukseen sisältyy muuta kuin edellä kuvattuja tekniikoita, tulee palveluntarjoajan yksilöidä ratkaisun kustannukset, sisältö ja tekninen toteutustapa edellä mainitut yhteysnopeusvaatimukset huomioiden. 7.

5 5 / 8 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee perustua edellä mainituissa luvuissa (1-6) esitettyihin vaatimuksiin. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjottavan palvelun hinnat euroina tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjoajalta vaadittavat selvitykset a. Todistus siitä, että toimittaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammattitai elinkeinorekisteriin b. Toimittajan tilinpäätöstiedot c. Selvitys teknisistä toimintaedellytyksistä ottaen huomioon kilpailutettava kohde d. Selvitys operaattorin nykyisten palveluiden kattavuudesta alueella e. Selvitys siitä, mitä teknisiä ratkaisuja tarjoaja aikoo käyttää (laitemallit ja val mistajat) f. Selvitys palvelun käyttäjien kustannuksista (liittyminen, käyttömaksut, ks. liite 1), sekä siitä, voiko operaattori suorittaa tarvittaessa käyttäjien laiteasennukset (jos voi, niin niiden kustannukset ml. laitehinnat (mikäli päätelaite tulee ope raattorilta), päätelaitteen asennus ja mahdollisten asiakasohjelmien asennus) g. Selvitys käyttäjien oikeudesta valita ISP-palvelun tarjoaja erikseen (ks. kohta 6. Vaatimusmäärittely) h. Selvitys teknisen toteutuksen rajapinnoista (tällä tarkoitetaan rajauksia, joita valittu operaattori asettaa muille operaattoreille hyödyntää tuettuja laiteinves tointeja) (ks. kohta 6. Vaatimusmäärittely) i. Toteutuksen alustava aikataulu kuukausina, mikä tarkennetaan sopimuksenteon yhteydessä j. Selvitys hankkeen projektoinnista (varattavat henkilö- yms. resurssit) k. Selvitys operaattorin suunnitellusta palvelukokonaisuudesta loppukäyttäjälle l. Selvitys operaattorin vastaavista palvelukohteista (referenssit) Tarjoaja voi esittää myös oman vaihtoehtoisen tarjouksen. Vaihtoehtoinen tarjous tulee merkitä selvästi tunnuksella vaihtoehtoinen tarjous. Vaihtoehtoisen tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnön kohdassa 6 esitetyt vähimmäisvaatimukset. 8. Yleiset sopimusehdot ja erimielisyyksien ratkaiseminen Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 1994). Kajaanin käräjäoikeus ratkaisee kaikki tehtävästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen.

6 6 / 8 9. Tarjouksen hyväksyminen Tilaajalla on oikeus hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jakaa hankinta osiin, toteuttaa hankinta vain osittain tai hylätä korvauksetta kaikki tehdyt tarjoukset. Tilaajalla on myös oikeus vaiheistaa hankinta, jolloin osa hankinnasta toteutetaan heti ja osa myöhemmin sovittavan hankinta-aikataulun mukaisesti. Hankkeen toteuttamisen laajuuteen vaikuttaa rajoittavana tekijänä käytössä olevan ra hoituksen suuruus. Mikäli rahoitus ei riitä koko tarjotun ratkaisun toteuttamiseen, sovi taan toteutettavat kohteet yhdessä valitun operaattorin kanssa, siten että ratkaisu tu kee mahdollisimman hyvin alueellisen kattavuuden toteutumista, ottaen huomioon myös operaattorin liiketoimintatavoitteet. Hankkeen toteuttamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella. Valittavan operaattorin tu lee sitoutua noudattamaan EU:n rakennerahastojen rahoitusehtoja. 10. Tarjoajan poissulkeminen Tarjouskilpailun ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois ne tarjoajat, joiden taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella ei voida arvioida selviävän tarjouspyyn nön toimituksen velvoitteista. Tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos 1) tarjoajan taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että sillä voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen palvelu 2) tarjoajan ei voida arvioida suoriutuvan sopimusvelvoitteistaan riittämättömien re surssien takia, eikä tarjoaja esitä selvitystä toimitusvelvoitteiden täyttämiseen käy tettävissään olevista muista resursseista, esimerkiksi alihankinnoista 3) tarjoajan suorituskyky tai esittämä ratkaisu arvioidaan sellaiseksi, ettei sen voida perustellusti odottaa täyttävän hankinnalle asetettuja vaatimuksia Tarjoajan taloudellisia edellytyksiä arvioitaessa käytetään Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokitusta. Jos tarjoajan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, tar joajalla on mahdollisuus toimittaa vastaava luottokelpoisuusanalyysi. 11. Arviointiperusteet Tarjouksista tullaan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautunut tarjous ottaen huomioon seuraavat arviointiperusteet: Kustannukset (painoarvo 60 %): kustannukset kuntayhtymälle kustannukset käyttäjille

7 7 / 8 Laatu ja resurssit (painoarvo 40 %): tarjouksen sisällöllinen vastaavuus hankkeen tavoitteisiin nähden (100% peitto vakituisesta asutuksesta) toimittajan sitoutuminen yhteysnopeuksien kasvattamiseen vuoteen 2008 men nessä palvelun laatu (mm. toimintavarmuus, nopeusluokat, skaalautuvuus, tietoturva, tukipalvelut) toteuttamisaikataulu toimittajan resurssit ja referenssit Tarjouksen sisältäessä radiotekniikan hyödyntämistä liityntäyhteyksissä, arvioidaan edellä mainittujen kriteereiden lisäksi: käytetyn tekniikan soveltuvuus ja kehitysnäkymät 12. Mahdolliset kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset pyydetään jättämään sähköpostil la, osoitteella mennessä. Kysymyksiin vastataan sähkö postitse tai kirjeitse viimeistään mennessä. 13. Luottamuksellisuus Jos jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali merkitä erikseen luot tamukselliseksi. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 14. Lisätietoja Hankintamenettelyä koskeva yhteyshenkilö on Eero Vilhu (puh. (08) , , sähköposti ). Teknisissä asioissa yhteyshenkilöitä ovat: Timo Partanen (puh. (08) , , ) ja Eero Vilhu (puh. (08) , , ) 15. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjous on liitteineen oltava kahtena kappaleena klo mennessä osoitteessa Kainuun maakunta kuntayhtymä Kirjaamo

8 8 / 8 Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa ja sekä tarjous että kuori on varustettava merkinnällä "Kainuun laajakaista - Tarjous". Tarjous pyydetään jättämään myös digitaalisessa muodossa osoitteeseen tai muulla sähköisellä medialla (CD-ROM / DVD) yllä mainittuun postiosoitteeseen. Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa neljä (4) kuukautta tarjouksen jättämiseen va ratun ajan päättymisestä. Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi LIITTEET: 1. Taulukko hintatiedoista (vaaditaan täytettäväksi tarjoukseen) 2. Raportti laajakaistayhteyksien tarjonnan nykytilasta Kainuun haja-asutusalueilla (sisältää erillisselvitykset tarjonnan ja kysynnän tilasta)

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta.

Haja-asutusalueiden laajakaistatuen hakumenettely on kaksivaiheinen. Tämä hakuilmoitus koskee hakumenettelyn ensimmäistä vaihetta. HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 23.11.2010 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA 1. Taustaa Sipoo on kaksikielinen maaseutukunta Itä Uudellamaalla, Helsingin tuntumassa Etelä Suomen läänissä. Pohjois ja Kaakkois Sipoossa on laajoja

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 SIPOON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 Pyydämme Teiltä tarjousta seuraaviin kaupan kohteisiin mainittuihin toiminnalliset vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI

SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI 1 SOPIMUS SOPIMUS KUNNAN TUEN MYÖNTÄMISESTÄ LAAJAKAISTAHANKKEILLE SUONENJOKI KÄRKKÄÄLÄ, LEMPYY JA MUSTOLANMÄKI-RIEPONLAHTI Sopijapuolet Tilaaja Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3, PL 13 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot