Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman"

Transkriptio

1 Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Jan Nyman Tutkielma Tietotekninen selvityshanke ICT2TD

2 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Jan Nyman. Raportin nimi Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAA- GA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Opettajat tai ohjaajat Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2009 Sivu- ja liitesivumäärä Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon yksityisyys sosiaalisessa mediassa merkitsee HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tutkielma pyrki myös saamaan selville, miten opiskelijat suojaavat yksityisyyttään, millaista tietoa he itsestään kertovat ja millaisia asioita he voisivat tehdä sosiaalisessa mediassa. Aihetta tutkittiin, koska sosiaalisen median suosio on viime vuosina kasvanut. Jotkin sosiaalisen median palvelut ovat ilmaisseet halukkuutensa siirtyä julkisempaan muotoon, mikä on uhka yksilön yksityisyydelle. Tutkimus toteutettiin web-lomakekyselynä, joka lähetettiin sähköpostitse HAAGA- HELIAn tietojenkäsittelyn opiskelijoille. Tulokset perustuvat kyselyyn saatuihin vastauksiin. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat arvostavat yksityisyyttä suuresti. Heidän mielestään jokaisella on oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan tulisi olla julkista sosiaalisessa mediassa. Opiskelijat tietävät, miten yksityisyyttä voidaan suojata, ja suurin osa suojasikin yksityisyyttään. Kyselyn mukaan opiskelijat eivät mielellään jaa itsestään paljon tietoa. He myös käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa asiallisesti. He miettivät, kuka näkee heidän julkaisemansa sisällön, ja mitä seurauksia heidän toiminnallaan voi olla. Tutkielma tuli johtopäätökseen, että HAAGA-HELIAn opiskelijat ovat hyvin tietoisia yksityisyyteen liittyvistä ongelmista sosiaalisessa mediassa. He haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heistä tietoja. Tärkeä johtopäätös on myös, ettei yksityisyyden aika vielä ole ohitse. Ihmiset ovat yhä huolissaan yksityisyydestään. Tämän vuoksi sosiaalisen median ei tulisi muuttua julkisemmaksi. Asiasanat Yksityisyys, sosiaalinen media, julkisuus.

3 Abstract The Degree Programme in Business Information Technology Author Jan Nyman The title of thesis THE VALUE OF PRIVACY PROTECTION IN SOCIAL MEDIA AMONG THE STUDENTS OF HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Group or year of entry 2009 Number of pages and appendices 12+2 Supervisors Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. The purpose of this seminar paper was to find out how much does privacy in social media mean to the students of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. It also tried to find out how the students protect their privacy, what kind of information they are willing to share online, and how they behave in social media. This subject was studied because the popularity of social media has increased during the past years. Also, some social media sites have stated to take a more public direction, which is a threat to individual s need for privacy. The study was carried out as a questionnaire which was sent to the students of HAA- GA-HELIA s business information technology degree programme via . The results of the study are based on the answers to this questionnaire. The study lightened out that the students put privacy on a high value. They think that everyone has a right to privacy and everything should not be public in social media. The students know how their privacy can be protected. Most of them also protect it. According to the study, the students are no willing to share too much information about them. The students seem to behave well in social media. They think who will see what they post or share online and what consequences their behavior might have. The thesis concludes that the students of HAAGA-HELIA are aware of the privacy issues in social media. They want control who sees information about them. The thesis also concludes that the age of privacy is not yet over. People are still worried about their online privacy. Therefore social media should not go to a more public direction. Key words Privacy, social media, publicity.

4 Sisällys 1 Johdanto Pääajatus ja tutkimusongelmat Teoriatausta Sosiaalinen media Yksityisyys Yksityisyys ja sosiaalinen media Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tulokset Johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet Liite 1. Kyselylomake... 16

5 1 Johdanto Tämä tutkielma käsittelee yksityisyyden suojaa sosiaalisessa mediassa. Teoriataustassa määritellään ensiksi sosiaalinen media ja käydään läpi tärkeimpiä sosiaalisen median ominaisuuksia sekä joitakin suurimpia sosiaalisen median sivustoja. Teoriaosuudessa määritellään myös yksityisyys ja tarkastellaan sen ominaisuuksia ja merkitystä. Lisäksi teoriaosuuden lopuksi käsitellään yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa. Tässä osuudessa käsitellään uhkia yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa, ihmisten käyttäytymistä sosiaalisissa verkoissa, oman yksityisyytensä suojaamista ja mahdollisia julkisuuden tuomia etuja. Aihe on tärkeä ja tutkimisen arvoinen, koska sosiaalisen median käyttö on viime vuosina lisääntynyt (Collins 2008). Jotkut tahot, kuten esimerkiksi Facebookin perustaja Mike Zuckerberg, pitävät yksityisyyttä vanhanaikaisena ja haluaisivat viedä sosiaalista mediaa julkisempaan suuntaan (ReadWriteWeb 2010), vaikka suuri osa ihmisistä on huolissaan oman yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Sosiaalisessa mediassa omat tekemiset saattavat näkyä ei-halutuille henkilöille (Ilta-Sanomat 2009). Verkossa sanotut tai tehdyt asiat ovat johtaneet jopa työsuhteiden irtisanomiseen (YLE 2009). Ihmisten henkilötietojen joutuminen vääriin käsiin on myös huolenaihe (ReadWrite- Web 2010). Tutkimuksena toteutettiin kysely, joka selvitti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yksityisyyden suojaamista sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten paljon yksityisyys merkitsee opiskelijoille, miten he sitä suojaavat ja millaisia asioita he sosiaalisessa mediassa jakavat. 2 Pääajatus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asenteita yksityisyyttä kohtaan ja tutkia heidän käyttäytymistään ja kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 1

6 Merkitseekö yksityisyys sosiaalisessa mediassa mitään opiskelijoille, ja jos merkitsee, niin kuinka paljon? Pitäisikö opiskelijoiden mielestä jokaisella olla oikeus yksityisyyteen, vai tulisiko kaiken olla julkista verkossa? Suojaavatko opiskelijat yksityisyyttään, ja jos suojaavat niin miten? Mitä sosiaalisia medioita opiskelijat käyttävät ja mihin tarkoituksiin? Miettivätkö opiskelijat verkossa tekemänsä tai sanomansa mahdollisia seurauksia? Pyrin myös selvittämään, millaisia asioita opiskelijat ovat valmiita verkossa kertomaan itsestään ja toisaalta mitä he eivät halua verkossa kertoa. Onko opiskelijoiden sosiaalisessa mediassa julkaisemalla sisällöllä ollut jotakin seurauksia? Ovatko ne olleet positiivisia vai negatiivisia? Entä kumpaa opiskelijat pitävät hyödyllisempänä: yksityisyyttä vai julkisuutta? 3 Teoriatausta 3.1 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on nopeasti kasvava ilmiö. Sosiaalinen media on käsitteenä suhteellisen uusi. Periaatteessa voidaan ajatella, että sosiaalisessa mediassa yhdistyvät kaksi ennestään tuttua asiaa. Sosiaalisuudella tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, kuten keskustelua. Media-sana taas tuo mieleen esimerkiksi uutislehdet ja television. (Safko & Brake 2009.) Lon Safkon ja David Braken kirjassa The Social Media Bible sosiaalinen media määritellään verkkoon kerääntyneiden ihmisyhteisöjen aktiviteeteiksi, tavoiksi ja käyttäytymiseksi heidän jakaessaan tietoa ja mielipiteitä käyttäen vuorovaikutteista mediaa. Vuorovaikutteisella medialla tarkoitetaan web-pohjaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan helposti tuottaa ja jakaa tietoa tekstin, kuvien, videon ja äänen muodossa. (Safko & Brake 2009, 6.) Dave Evans on määritellyt sosiaalisen median laajemmin. Hänen mukaansa sosiaalinen media on tiedon demokratisointia, joka muuttaa ihmiset sisällön lukijoista sisällön tuottajiksi. Sosiaalisessa mediassa tieto yhdistyy yleisön viisauden ansiosta. Suuren yleisön tieto on harvoin täysin väärässä. Evansin mukaan sosiaalinen media eroaa ominaisuuk- 2

7 siltaan tavallisesta mediasta vuorovaikutteisuutensa vuoksi. Ihmiset voivat kommentoida julkaisuja ja jopa itse muokata niitä. (Evans 2008.) Sosiaalisella medialla ei ole yhtä tietynlaista formaattia, vaan se voi esiintyä monessa muodossa. Sillä voidaan tarkoittaa keskustelufoorumeita, blogeja, wikejä, podcasteja ja videoiden, äänen ja kuvien jakamiseen tarkoitettuja palveluita. Sosiaalisina medioina voidaan pitää esimerkiksi Googlea, Wikipediaa, MySpacea, Facebookia, Last.fm:ää, YouTubea, Second Lifeä ja Flickr-palvelua. (Safko & Brake 2009.) Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä sosiaalisen median palveluihin, joissa käyttäjän aktiviteetit ovat yhdistettävissä selkeästi hänen identiteettiinsä, kuten esimerkiksi Facebookissa. Sosiaalisen median kasvava suosio perustuu ihmisten tiedonjanoon ja haluun jakaa tietoa. Sosiaalista mediaa voidaan verrata entisaikojen naapureiden tapaamisiin talon kulmalla ja työntekijöiden keskusteluihin vesiautomaatilla. Ihmisillä on halu keskustella ajankohtaisista asioista, muista ihmisistä ja lähes kaikenlaisista mahdollisista asioista muiden ihmisten kanssa. Teknologian kehitys on lisännyt saatavilla olevan tiedon määrää. Sosiaalisessa mediassa jokainen pystyy jakamaan tätä tietoa muiden hyödyksi.(safko & Brake 2009, 4.) 3.2 Yksityisyys Yksityisyys on terminä hankala määrittää, koska eri tilanteissa sillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Detmar (2008) sanoo yksityisyydellä olevan kolme perusperiaatetta: yksilöllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään, oikeus hallita, miten tietoja käytetään, ja oikeus tulla jätetyksi rauhaan. Kirjassa Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age lasketaan yksityisyyteen kuuluvaksi myös pääseminen käsiksi johonkin henkilöön tai hänen omaisuuteensa. Yksityisyyttä on kirjan mukaan myös mahdollisuus tehdä päätöksiä ilman valtion häirintää, vapaus valvonnasta ja mahdollisuus pitää keskustelutiedot ja henkilökohtaiset tiedot salaisina. Kirjassa huomautetaan myös, että yksityisyys ei tarkoita samaa kuin anonymiteetti. Yksityisyydellä tarkoitetaan sitä, kun esimerkiksi lähetettäessä säh- 3

8 köpostia itse viestin sisältö pysyy salaisena. Anonymiteetti taas tarkoittaa, että viestin lähettäjää ei pystytä tunnistamaan. (Waldo, Lin & Millett 2007.) Tässä tutkielmassa yksityisyydellä tarkoitetaan keskustelutietojen, henkilökohtaisten tietojen, julkaistujen viestien sekä muun tietosisällön pitämistä salaisina ja näiden kaikkien hallintaa. Webin ulkopuolinen yksityisyys on rajattu pois. Yksityisyyden merkitys on erilainen eri kulttuureissa. Yhdysvaltojen perustuslaissa ei ole tarkalleen määritelty suojaa yksityisyydelle. Tämän arvellaan johtuvan siitä, ettei yksityisyyttä oltu perustuslakia kirjoitettaessa ajateltu yksilön oikeutena. Toisaalta sen on myös ajateltu olevan ristiriidassa perustuslain sananvapauden turvaavan lain kanssa. Länsi- Euroopassa tilanne on lähes päinvastainen. Yksilön yksityisyyden turvaa korostetaan vahvasti laeilla. Tämä koskee erityisesti yksilön tietoja. Muualla maailmassa suhtautuminen yksityisyyteen vaihtelee valtavasti. Suuressa osassa maita on jonkinlainen suoja yksityisyyden turvaamiseksi, mutta esimerkiksi kreikan kielessä ei ole edes yksityisyyttä tarkoittavaa sanaa. (Caloyannidesin 2004.) Teknologia on muuttanut yksityisyyttä huomattavasti. Nykyään ihmisistä on yhä enemmän tietoa verkossa ja ihmisiä pystytään valvomaan tarkemmin. Monet tahot voivat myös hyötyä tiedoista niihin käsiksi päästessään. Yksityisyyden suojaamiseen ei kuitenkaan ole kovin paljon teknisesti panostettu. On arveltu, että tämä johtuisi siitä, ettei yksityisyyden turvaavalla teknologialla ole yksityisyyden turvaamisen lisäksi muuta operatiivista tai kaupallista arvoa. Tämän vuoksi kenelläkään ei ole kiinnostusta niiden kehittämiseen. (Waldo, Lin & Millet 2007.) 3.3 Yksityisyys ja sosiaalinen media Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on TechCrunchin perustajan Michael Arringtonin haastattelussa sanonut yksityisyyden ajan olevan ohitse. Tämä lausunto aiheutti ison kohun yksityisyyden merkityksestä sosiaalisessa mediassa. Zuckerbergin mukaan maailma on menossa julkisempaan suuntaan, ja Facebook vain sen mukana. Tämä väite ei kuitenkaan perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on Zuckerbergin oma käsitys asiasta. (ReadWriteWeb 2010.) Tutkimukset ovat antaneet päinvastaisen kuvan asiasta. 4

9 Burst Median tekemän tutkimuksen mukaan 80 % Internetin käyttäjistä on huolissaan yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Tietoviikon sivuilla julkaistussa artikkelissa kerrotaan tietohallintojohtajien välinpitämättömyydestä yksityisyyttä kohtaan. Artikkelissa muistutetaan, että yrityksen muuttuessa digitaalisemmaksi tietohallintojohdon tulisi kiinnostua yksityisyydestä enemmän. Yksityisyydellä sosiaalisessa mediassa on erisuuruinen merkitys eri ihmisille. Samaan aikaan kun monet kertovat yhä rohkeammin yksityisistä asioistaan sosiaalisessa mediassa, toiset jopa poistavat itseensä liittyvää arkaa materiaalia verkosta. Artikkelissa mainitaan Harris Interactiven vuonna 2008 tekemä tutkimus, jossa selvisi, että 60 prosenttia vastaajista kokee epäilyttäväksi kohdistetut verkkosisällöt, jotka luodaan heidän omia käyttötottumuksiaan seuraamalla. Ihmiset haluavat itse kontrolloida omia tietojaan. (Fitzgerald 2009.) Yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voivat uhata monet eri tekijät. Ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin voi päästä käsiksi tietomurron tai salasanan selvittämisen kautta. Sosiaalisten verkostojen heikko yksityisyyden suoja perustuu niiden valtavalle tietomäärälle: Järjestelmistä on helppo löytää pieniä aukkoja. Yksityisyyttä uhkaavat myös niin sanotut kolmansien osapuolten sovellukset, jotka esimerkiksi Facebookissa ovat olleet suosittuja jo pitkään. Sovellusta käytettäessä käyttäjä antaa kolmannelle osapuolelle oikeudet omiin tietoihinsa, jotka hän on kyseiselle sivustolle jakanut. Näin esimerkiksi suositun Farmvillen pelaaminen Facebookissa voi muodostua uhaksi käyttäjän yksityisyydelle. Tämä kolmansien osapuolten sovellusten aiheuttama uhka yksityisyydelle on esimerkiksi Facebookissa osa koko järjestelmää, mikä tekee ongelmasta vaikean ratkaista. Kolmannen osapuolten sovellukset ovat monille yrityksille rahaa tuottavia tuotteita, joten varmasti monikaan ei edes tahdo ratkaista ongelmaa. (Collins 2008.) Tietoviikko raportoi hiljattain Facebookin haastajan Diasporan puutteellisesta yksityisyyden suojasta. Diaspora on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat itse luoda omia Facebookin kaltaisia sivustoja. Ohjelmistosta on löytynyt kuitenkin heti vakavia virheitä. Kuka tahansa pystyy näkemään kaikkien muiden käyttäjien tiedot ja tekemään mitä tahansa toisten tileille. Diaspora ei artikkelin mukaan monesti kiinnitä huomiota käyttäjien oikeuksiin tehdä jotain, mikä mahdollistaa esimer- 5

10 kiksi muiden käyttäjien kuvien poistamisen ja salausavaimien vaihtamisen. Tämänkaltaiset vakavat ongelmat jättävät palvelun käyttäjät käytännössä täysin ilman yksityisyyttä. (Sani 2010.) Eräs uhka yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa on myös eräänlainen vakoilu, kuten Fagerlund-Savisaari on opinnäytetyössään maininnut. Tällä vakoilulla hän tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa jostakin kiinnostavasta henkilöstä. Tällainen toiminta ei useimmiten ole rikollista. Monet tekevät sitä jatkuvasti, kun he tarkkailevat tuttujen ja tuntemattomien profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Ilmiö voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksikin, esimerkiksi jos työnantajat vakoilevat alaisiaan tai työnhakijoitaan verkossa. (Fagerlund-Savisaari 2010.) Omaa yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voi suojata esimerkiksi Facebookissa tiukentamalla yksityisyysasetuksiaan. Näin käyttäjä pystyy kontrolloimaan, kuka näkee hänestä tietoja ja kuinka paljon. Fitzgerald (2009) sanoo artikkelissaan maalaisjärjen olevan parhain keino suojata yksityisyyttään. Collins (2008) kuitenkin muistuttaa omassa kirjoituksessaan, että Common sense is not very common. Ihmiset tuntevat itsensä usein anonyymeiksi sosiaalisessa mediassa ja sanovat kaikkea, mitä he eivät oikeassa elämässä sanoisi muille ihmisille. He myös hyväksyvät kaverilistoilleen tuntemattomia henkilöitä, joilla saattaa olla suunnitelmia toisten henkilökohtaisten tietojen hyväksikäyttämiseksi. (Fitzgerald 2009.) Mitä siis kannattaa sanoa ja jakaa sosiaalisessa mediassa, ja mitä ei? Heta Lievonen on käsitellyt aihetta Iltasanomien uutisartikkelissaan. Lievosen mukaan ihmiset kuvittelevat heidän julkaisemiensa viestien menevän pelkästään omien kavereiden nähtäväksi. Todellisuudessa viestin sisällön saattaa nähdä useampi henkilö kuin tarkoitus on ollut. Tämä korostuu varsinkin, kun käyttäjä ei ole osannut säätää yksityisyysasetuksiaan tiukemmalle. Lievonen kehottaa harkitsemaan, mitä julkaisee verkossa. Harkitsemattomat viestit voivat johtaa jopa rikostutkintaan. Juoruamalla muiden ihmisten yksityisasioista voi myös syyllistyä yksityisyyden loukkaamiseen. (Lievonen 2009.) Brendan Collins (2008) tiivistää asian omassa kirjoituksessaan: Älä julkaise mitään, mitä et kertoisi tuntemattomalle. 6

11 YLE on raportoinut Facebook-kirjoitusten johtaneen jopa työntekijän irtisanomiseen. Irtisanottu henkilö oli haukkunut työnantajaansa Facebookissa, ja hänen Facebookkaverinsa oli näyttänyt nämä kirjoitukset työnantajalle. Samankaltaisia tapauksia on ollut enemmänkin. Tällaiset tapaukset toimivat hyvänä esimerkkinä ajattelemattomuuden ja riittämättömän yksityisyyden haitoista sosiaalisessa mediassa. (Mansikka 2009.) Julkisuudesta sosiaalisessa mediassa voi kuitenkin olla myös hyötyä. Jos negatiivisten ja harkitsemattomien asioiden levittäminen julkisesti sosiaalisessa mediassa voi johtaa hankaluuksiin, positiivisten asioiden kertominen voi johtaa luonnollisesti päinvastaisiin tuloksiin. Safko ja Brake antavat kirjassaan esimerkin yrityksestä, jolla on mahtava tuote tai palvelu. Sosiaalisessa mediassa ihmiset puhuvat jatkuvasti myös mielipiteistään yritysten tuotteista ja palveluista. Mitä julkisemmin he niistä puhuvat, sitä useampi ihminen niistä kuulee. Näin yritys saa tuotteilleen ja palveluilleen ilmaista mainosta. Julkisuudella sosiaalisessa mediassa voi myös mainostaa itseään. LinkedIn-sivustolla käyttäjät voivat esitellä osaamistaan mahdollisille tuleville työnantajilleen. Näin siis julkisuus voi johtaa jopa uusiin työsuhteisiin. (Safko & Brake 2009.) 4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää ison ihmisjoukon käyttäytymistä ja kokemuksia. Siksi tutkielmassa käytettävä materiaali kerättiin kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusjoukkona ovat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun noin opiskelijaa, ja edustava otanta koostuu tutkimuskyselyyn vastanneista opiskelijoista. Kysely lähetettiin HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoille, ja heistä kyselyyn vastasi yhteensä 18 opiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakyselyllä. Lomake julkaistiin verkossa, ja linkki kyselyyn lähetettiin HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille sähköpostitse. Kysely koostui suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksistä, jotka oli suunniteltu tutkimuskysymysten perusteella. Osassa kysymyksistä pystyi valitsemaan kyllä- ja eivaihtoehdoista, ja osassa pystyi rastittamaan niin monta vastauskohtaa kuin itse halusi. Kahteen kysymykseen pystyi halutessaan kirjoittamaan vapaamuotoisen tekstimuotoisen vastauksen lisäyksenä valittuun vastaukseen. Saatujen vastauslomakkeiden tiedot 7

12 syötettiin Excel-taulukkoon, jonka avulla pystyi tarkastelemaan tuloksia ja tekemään niiden perusteella johtopäätöksiä vertaamalla yksittäisiin kysymyksiin tulleita vastauksia kaikkien vastausten lukumäärään. 5 Tulokset Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kesken Facebook oli käytetyistä sosiaalisen median palveluista selvästi suosituin. 94 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti käyttävänsä Facebookia, 12 % MySpacea, 6 % Twitteriä, 6 % LinkedIniä, ja 6 % Redditiä. Opiskelijat vastasivat yksimielisesti yksityisyyden sosiaalisessa mediassa olevan heille tärkeätä. Vastaajista kaikki olivat myös sitä mieltä, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen käyttäessään sosiaalista mediaa. Lähes jokainen vastusti kaiken toiminnan julkistamista sosiaalisessa mediassa: 89 % vastaajista oli tätä mieltä. Vain 11 % haluaisi kaiken toiminnan olevan julkista. 83 % prosenttia vastanneista suojaa yksityisyyttään jollakin tapaa sosiaalisessa mediassa. Moni kertoi muuttaneensa yksityisyysasetuksiaan tiukemmiksi. Opiskelijat ovat rajoittaneet käyttäjäprofiilinsa näkyvyyttä eri tavoin. Monet ovat asettaneet profiilinsa näkymään vain kavereilleen. Yksi vastanneista kertoi laittaneensa kaverinsa sosiaalisessa mediassa eri käyttäjälistoihin ja rajoittavansa profiilinsa sekä julkaisemansa sisällön näkyvyyttä niiden kesken. Eräs vastaajista kertoi tarkistaneensa, ettei hänen profiiliansa löydy Google-haulla. Yksi vastaajista kertoi myös suojaavansa yksityisyyttään miettimällä tarkasti, mitä millekin sivulle kirjoittaa. Suuri osa vastanneista opiskelijoista miettii, kenelle julkaistu tiedot ja muu sisältö näkyy. 94 % vastasi miettivänsä asiaa. 83 % opiskelijoista miettii myös julkaistun sisällön mahdollisia seurauksia. Kyselylomakkeessa kysyttiin, millaisia tietoja opiskelijat ovat laittaneet esille itsestään sosiaalisessa mediassa. 89 % vastanneista oli laittanut oikean etu- ja sukunimensä näkyville, 72 % syntymäaikansa, 67 % kotikaupunkinsa, 39 % siviilisäätynsä tai parisuhdeti- 8

13 lanteensa, 28 % koulutuksensa, 22 % työnantajansa, 22 % uskonnollisen vakaumuksensa ja 6 % poliittisen suuntauksensa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, minkälaisia asioita he olisivat valmiita tekemään sosiaalisessa mediassa. 72 % vastasi voivansa kertoa uudesta työpaikastaan, 44 % voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, 39 % oli valmis kertomaan päihteiden käytöstään, 33 % lisäisi esimiehensä kaverilistalleen, 22 % kertoisi irtisanomisestaan, 22 % voisi puhua pahaa työnantajastaan tai opettajastaan, 17 % jakaisi hyvän maun vastaisia linkkejä, 11 % voisi puhua pahaa toisesta henkilöstä, 6 % voisi kertoa parisuhdeongelmistaan, 6 % käyttää rasistisia tai muuten loukkaavia nimityksiä, 6 % julkaista sopimattomia kuvia itsestään tai muista ja 6 % juoruta muiden asioista. Opiskelijoilta kysyttiin heidän julkaisemansa viestien tai muun tietosisällön mahdollisista seurauksista. 72 % vastasi, ettei julkaistulla sisällöllä ole ollut mitään seurauksia. 28 % vastasi niillä olleen seurauksia. Positiivisia seurauksia oli ollut kaikilla edelliseen kysymykseen myöntävästi vastanneilla. 40 % oli kokenut myös negatiivisia seurauksia. 78 % opiskelijoista kokee, että yksityisyydestä on ollut heille hyötyä. Vastaavasti julkisuudesta on kokenut hyötyvänsä 39 % vastanneista. 6 Johtopäätökset Facebook on selvästi suosituin opiskelijoiden käyttämistä sosiaalisen median palveluista, mikä ei ole yllättävää. Yllättävää oli kuitenkin se, että muiden sosiaalisen median palveluiden käyttö on kovin vähäistä. Esimerkiksi MySpacen käytön olisi voinut kuvitella olevan suositumpaa. Vastausten perusteella Twitter ja LinkedIn eivät vielä ole onnistuneet saavuttamaan suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella yksityisyys on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille erittäin tärkeä asia. Opiskelijoiden mielestä kaikilla tulisi olla oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan pitäisi olla julkista. Näiden tutkimustulosten perusteella jo aiemmin mainittu Mike Zuckerbergin lausunto yksityisyyden vanhanaikaisuudesta voidaan kyseenalaistaa. Tulokset ovat samansuuntaisia Burst Median te- 9

14 kemän tutkimuksen kanssa. Tuloksista voidaan myös päätellä, ettei sosiaalisen median tulisi siirtyä julkisempaan muotoon. HAAGA-HELIAn opiskelijat kiinnittävät huomiota oman yksityisyytensä suojaamiseen. He ovat hyvin tietoisia, miten yksityisyyttä voi suojata. Suurin osa opiskelijoista on hyödyntänyt sosiaalisen median yksityisyysasetuksia ja muuttanut niitä vastaamaan omia yksityisyyden tarpeitaan. Lähes kaikki vastaajat ovat asettaneet käyttäjäprofiilinsa ja julkaisemansa sisällön näkymään pelkästään henkilöille, jotka he ovat lisänneet omalle kaverilistalleen. Tämän perusteella opiskelijat haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heidän tietojansa. Tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät toimi sosiaalisessa mediassa ajattelemattomasti, vaan he miettivät, kuka näkee heidän tietonsa ja julkaistun sisällön, ja mitä seurauksia niillä voi olla. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat kertovat sosiaalisessa mediassa mieluummin nimensä, syntymäaikansa ja kotikaupunkinsa kuin siviilisäätynsä, koulutuksensa, työnantajansa, uskonnollisen vakaumuksensa tai poliittisen suuntauksensa. Mielenkiintoista tästä tekee se, että tiedot jotka opiskelijat mieluiten kertovat ovat helpoiten yhdistettävissä heidän identiteettiinsä. Lisäksi on huomattava, että opiskelijoiden vähemmän mielellään antamat tiedot kertovat enemmän heidän ajatusmaailmastaan. Mitä vähemmän mielellään kerrottavasta tiedosta on kyse, sitä suuremmassa määrin tämä tieto voi antaa henkilölle tietynlaisen leiman. Vähiten mieluiten kerrottu tieto on tutkimuksen mukaan poliittinen suuntaus, joka voi kertoa hyvin paljon henkilön ideologiasta. Tutkimuksen perusteella HAAGA-HELIAn opiskelijat käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa melko asiallisesti. Moni voisi kertoa positiivisista asioista, kuten esimerkiksi uuden työpaikan saamisesta, mutta harva tekisi mitään sopimatonta, lukuun ottamatta omista päihteiden käytöstä kertomista. Vähän alle puolet vastaajista voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, ja kolmasosa voisi kaveerata esimiehensä kanssa. Koska aiemmin on todettu HAAGA-HELIAn opiskelijoiden jakavan sisältöä vain kaverilistoillaan oleville henkilöille, voidaan todeta, etteivät opiskelijat kovin mielellään halua vanhempiensa tai työnantajiensa tietää heistä kaikkea. 10

15 Selvä enemmistö ei ole tutkimuksen mukaan kokenut heidän jakamallaan tietosisällöllä olleen minkäänlaisia seurauksia. Tähän on todennäköisesti syynä se, että opiskelijat ovat tarkkoja yksityisyytensä suojaamisensa suhteen, eivätkä he tee mielellään sopimattomia asioita sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin kaikilla, jotka olivat havainneet seurauksia, seuraukset olivat olleet positiivisia. Koska vain alle puolella vastaajista oli ollut negatiivisia kokemuksia, voidaan päätellä, että sosiaalisessa mediassa kannattaa jakaa tietoa. On kuitenkin vaikea sanoa, millaisia seurauksia opiskelijoiden jakamalla tiedolla voisi olla, jos he toimisivat sosiaalisessa mediassa täysin julkisesti. Sama tieto voi tuttavapiirin kesken olla hyväksyttävää, mutta ulkopuolinen voisi paheksua sitä. Näin voisi syntyä negatiivisia seurauksia. Opiskelijat pitävät yksityisyyttä itselleen hyödyllisempänä kuin julkisuutta. Tästä voidaan päätellä, etteivät opiskelijat osaa hyödyntää julkisuutta sosiaalisessa mediassa. Tämän pystyi päättelemään myös esimerkiksi LinkedIn -palvelun käytön vähäisyydestä. Opiskelijat eivät mielellään mainosta omaa koulutustaan tai työkokemustaan verkossa. Koska tutkimus tehtiin kyselynä isolle joukolle ihmisiä, ei kysymyksiin saatu kovinkaan syvällisiä vastauksia. Kyselyn rinnalla olisi voinut tehdä muutaman haastattelun koskien ainakin yksityisyyden ja julkisuuden hyötyjä sekä opiskelijoiden omia kokemuksia. Tutkimuksen heikkoudeksi voisi myös laskea, että se toteutettiin pelkästään HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden keskuudessa. Vaarana on, ettei tuloksia siksi voi yleistää koskemaan koko HAAGA- HELIAn opiskelijakuntaa. Sosiaalisen median käyttäminen ja yksityisyyden suojaaminen ei tosin vaadi juurikaan tietoteknistä osaamista, joten tätä vaaraa ei todellisuudessa välttämättä ole. Olisi kuitenkin ollut hyvä saada tutkimukseen mukaan myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ulkopuolisia koehenkilöitä. 7 Yhteenveto Tutkimus onnistui tavoitteessaan hyvin, ja tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. HAAGA-HELIAn opiskelijoiden suhtautuminen yksityisyyteen ja sen suojaamiseen sosiaalisessa mediassa tulivat selvitetyksi onnistuneesti. Tutkimus onnistui selvittämään, mitä sosiaalisen median palveluita opiskelijat käyttävät, miten he suojaavat yksityisyyt- 11

16 tään, millaisia tietoja he kertovat itsestään ja millaisia asioita he tekevät sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tutkiminen on ollut suosittua viime aikoina. Tämä tutkimus erottuu kuitenkin joukosta esittämällä tapauksena HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heidän yksityisyytensä sosiaalisessa mediassa. Näin tutkimuksen kautta on syntynyt uutta tietoa. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin muidenkin tekemissä aikaisemmissa tutkimuksissa. Aiemmin on jo mainittu Burst Median tekemä tutkimus, jossa 80 % tutkimukseen osallistuneista vastasi olevansa huolestunut yksityisyytensä puolesta. Myös tämä tutkielma päätyi tulokseen, että suurimmalle osalle ihmisistä yksityisyys on yhä tärkeää. Kuten aiemminkin on mainittu, tästä johtuen tutkimuksen tulokset myös kyseenalaistavat Mike Zuckerbergin lausunnon yksityisyyden vanhanaikaisuudesta. Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi muiden tutkimusten pohjana. Tulokset voivat innostaa tekemään niitä tukevia jatkotutkimuksia tai vastaavasti löytämään vastaväitteitä niille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös aiheeseen liittyvässä opetuksessa tai mahdollisesti myös uusia sosiaalisen median palveluita tai ominaisuuksia suunniteltaessa. Tämän tutkielman lukijat voivat kokea hyötyvänsä esitetyistä tiedoista, varsinkin jos he eivät tiedä paljoa yksityisyydestä tai sen suojaamisesta ja käyttävät jotakin sosiaalisen median palvelua. Tutkimus herätti kysymyksiä tulevaisuutta ajatellen. Jatkossa voisi toteuttaa tutkimuksena, joka pyrkisi selvittämään yksityisyyttä ja julkisuutta muualla verkossa. Erityisesti julkisuuden tuomat edut olisivat kiinnostava aihe tutkia. Monella on varmasti omat kotisivunsa julkisesti esillä. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia, millaista sisältöä kotisivuille on laitettu. Onko esille laitettu esimerkiksi CV, jokin muu elämäkerta tai portfolio? Kiinnostavaa olisi myös tutkia, onko kotisivuista ja niiden sisällöstä ollut hyötyä esimerkiksi työpaikan saamisessa. Sosiaaliseen mediaan liittyen olisi kiinnostavaa myös tutkia haittaohjelmien leviämistä Facebookissa ja niin sanottua clickjacking -ilmiötä, jolla käyttäjää houkutellaan painamaan nappulaa, joka asentaa haittaohjelmia luvatun toiminnan sijaan. 12

17 Lähteet Caloyannides, M Privacy Protection and Computer Forensics. Artech House Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Evans, D Social Media Marketing: An Hour A Day. John Wiley & Sons Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Fagerlund-Savisaari, A Thanks for adding me! : The complexity of Facebook friendships and public privacy. Case: Finnish politicians. AMK-opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampere. Luettavissa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14558/fagerlund- Savisaari_Anna.pdf?sequence=2. Luettu: Fast Company Privacy and Security Issues in Social Networking. Luettavissa: Luettu: Fogelman-Soulié, F., Perrotta, D., Piskorski, J., Steinberger, R Mining Massive Data Sets for Security : Advances in Data Mining, Search, Social Networks and Text Mining, and their Applications to Security. IOS Press. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu:

18 Ilta-Sanomat Facebookin yksityisyys voi olla petollista. Luettavissa: Luettu: ReadWriteWeb Facebook's Zuckerberg Says The Age of Privacy is Over. Luettavissa: vacy_is_ov.php. Luettu: ReadWriteWeb Study: 80% of Web Surfers Concerned About Online Privacy. Luettavissa: Luettu: Safko, L., Brake, D The Social Media Bible. John Wiley & Sons Inc. Luettavissa: Luettu: Straub, D Information Security: Policy, Processes and Practices. M.E. Sharp Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+c a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Tietoviikko Sosiaalinen media haastaa perinteisen käsityksen yksityisyydestä. Luettavissa: Luettu: Tietoviikko Facebook-haastaja vuotaa kuin seula. Luettavissa: Luettu: Waldo, J., Lin, H., Millet, L Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age. National Academics Press. Luettavissa: https://vimpa.haaga- 14

19 helia.fi/+csco+c a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: YLE Työnantajaa Facebookissa haukkunut sai potkut. Luettavissa: kut_ html. Luettu:

20 Liitteet Liite 1. Kyselylomake 16

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Tervetuloa Työnhakuveturin webinaariin!

Tervetuloa Työnhakuveturin webinaariin! Tervetuloa Työnhakuveturin webinaariin! Aloitamme kohta. Webinaari kestää klo 9-10. Nauhoitamme webinaarin. Voit esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan kirjoittamalla ne Questions-kohtaan. 29.11.2016

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa See more at: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksenohjelma#sthash.671tqbiq.dpuf

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot