Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman"

Transkriptio

1 Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Jan Nyman Tutkielma Tietotekninen selvityshanke ICT2TD

2 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Jan Nyman. Raportin nimi Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAA- GA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Opettajat tai ohjaajat Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2009 Sivu- ja liitesivumäärä Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon yksityisyys sosiaalisessa mediassa merkitsee HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tutkielma pyrki myös saamaan selville, miten opiskelijat suojaavat yksityisyyttään, millaista tietoa he itsestään kertovat ja millaisia asioita he voisivat tehdä sosiaalisessa mediassa. Aihetta tutkittiin, koska sosiaalisen median suosio on viime vuosina kasvanut. Jotkin sosiaalisen median palvelut ovat ilmaisseet halukkuutensa siirtyä julkisempaan muotoon, mikä on uhka yksilön yksityisyydelle. Tutkimus toteutettiin web-lomakekyselynä, joka lähetettiin sähköpostitse HAAGA- HELIAn tietojenkäsittelyn opiskelijoille. Tulokset perustuvat kyselyyn saatuihin vastauksiin. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat arvostavat yksityisyyttä suuresti. Heidän mielestään jokaisella on oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan tulisi olla julkista sosiaalisessa mediassa. Opiskelijat tietävät, miten yksityisyyttä voidaan suojata, ja suurin osa suojasikin yksityisyyttään. Kyselyn mukaan opiskelijat eivät mielellään jaa itsestään paljon tietoa. He myös käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa asiallisesti. He miettivät, kuka näkee heidän julkaisemansa sisällön, ja mitä seurauksia heidän toiminnallaan voi olla. Tutkielma tuli johtopäätökseen, että HAAGA-HELIAn opiskelijat ovat hyvin tietoisia yksityisyyteen liittyvistä ongelmista sosiaalisessa mediassa. He haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heistä tietoja. Tärkeä johtopäätös on myös, ettei yksityisyyden aika vielä ole ohitse. Ihmiset ovat yhä huolissaan yksityisyydestään. Tämän vuoksi sosiaalisen median ei tulisi muuttua julkisemmaksi. Asiasanat Yksityisyys, sosiaalinen media, julkisuus.

3 Abstract The Degree Programme in Business Information Technology Author Jan Nyman The title of thesis THE VALUE OF PRIVACY PROTECTION IN SOCIAL MEDIA AMONG THE STUDENTS OF HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Group or year of entry 2009 Number of pages and appendices 12+2 Supervisors Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. The purpose of this seminar paper was to find out how much does privacy in social media mean to the students of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. It also tried to find out how the students protect their privacy, what kind of information they are willing to share online, and how they behave in social media. This subject was studied because the popularity of social media has increased during the past years. Also, some social media sites have stated to take a more public direction, which is a threat to individual s need for privacy. The study was carried out as a questionnaire which was sent to the students of HAA- GA-HELIA s business information technology degree programme via . The results of the study are based on the answers to this questionnaire. The study lightened out that the students put privacy on a high value. They think that everyone has a right to privacy and everything should not be public in social media. The students know how their privacy can be protected. Most of them also protect it. According to the study, the students are no willing to share too much information about them. The students seem to behave well in social media. They think who will see what they post or share online and what consequences their behavior might have. The thesis concludes that the students of HAAGA-HELIA are aware of the privacy issues in social media. They want control who sees information about them. The thesis also concludes that the age of privacy is not yet over. People are still worried about their online privacy. Therefore social media should not go to a more public direction. Key words Privacy, social media, publicity.

4 Sisällys 1 Johdanto Pääajatus ja tutkimusongelmat Teoriatausta Sosiaalinen media Yksityisyys Yksityisyys ja sosiaalinen media Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tulokset Johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet Liite 1. Kyselylomake... 16

5 1 Johdanto Tämä tutkielma käsittelee yksityisyyden suojaa sosiaalisessa mediassa. Teoriataustassa määritellään ensiksi sosiaalinen media ja käydään läpi tärkeimpiä sosiaalisen median ominaisuuksia sekä joitakin suurimpia sosiaalisen median sivustoja. Teoriaosuudessa määritellään myös yksityisyys ja tarkastellaan sen ominaisuuksia ja merkitystä. Lisäksi teoriaosuuden lopuksi käsitellään yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa. Tässä osuudessa käsitellään uhkia yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa, ihmisten käyttäytymistä sosiaalisissa verkoissa, oman yksityisyytensä suojaamista ja mahdollisia julkisuuden tuomia etuja. Aihe on tärkeä ja tutkimisen arvoinen, koska sosiaalisen median käyttö on viime vuosina lisääntynyt (Collins 2008). Jotkut tahot, kuten esimerkiksi Facebookin perustaja Mike Zuckerberg, pitävät yksityisyyttä vanhanaikaisena ja haluaisivat viedä sosiaalista mediaa julkisempaan suuntaan (ReadWriteWeb 2010), vaikka suuri osa ihmisistä on huolissaan oman yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Sosiaalisessa mediassa omat tekemiset saattavat näkyä ei-halutuille henkilöille (Ilta-Sanomat 2009). Verkossa sanotut tai tehdyt asiat ovat johtaneet jopa työsuhteiden irtisanomiseen (YLE 2009). Ihmisten henkilötietojen joutuminen vääriin käsiin on myös huolenaihe (ReadWrite- Web 2010). Tutkimuksena toteutettiin kysely, joka selvitti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yksityisyyden suojaamista sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten paljon yksityisyys merkitsee opiskelijoille, miten he sitä suojaavat ja millaisia asioita he sosiaalisessa mediassa jakavat. 2 Pääajatus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asenteita yksityisyyttä kohtaan ja tutkia heidän käyttäytymistään ja kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 1

6 Merkitseekö yksityisyys sosiaalisessa mediassa mitään opiskelijoille, ja jos merkitsee, niin kuinka paljon? Pitäisikö opiskelijoiden mielestä jokaisella olla oikeus yksityisyyteen, vai tulisiko kaiken olla julkista verkossa? Suojaavatko opiskelijat yksityisyyttään, ja jos suojaavat niin miten? Mitä sosiaalisia medioita opiskelijat käyttävät ja mihin tarkoituksiin? Miettivätkö opiskelijat verkossa tekemänsä tai sanomansa mahdollisia seurauksia? Pyrin myös selvittämään, millaisia asioita opiskelijat ovat valmiita verkossa kertomaan itsestään ja toisaalta mitä he eivät halua verkossa kertoa. Onko opiskelijoiden sosiaalisessa mediassa julkaisemalla sisällöllä ollut jotakin seurauksia? Ovatko ne olleet positiivisia vai negatiivisia? Entä kumpaa opiskelijat pitävät hyödyllisempänä: yksityisyyttä vai julkisuutta? 3 Teoriatausta 3.1 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on nopeasti kasvava ilmiö. Sosiaalinen media on käsitteenä suhteellisen uusi. Periaatteessa voidaan ajatella, että sosiaalisessa mediassa yhdistyvät kaksi ennestään tuttua asiaa. Sosiaalisuudella tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, kuten keskustelua. Media-sana taas tuo mieleen esimerkiksi uutislehdet ja television. (Safko & Brake 2009.) Lon Safkon ja David Braken kirjassa The Social Media Bible sosiaalinen media määritellään verkkoon kerääntyneiden ihmisyhteisöjen aktiviteeteiksi, tavoiksi ja käyttäytymiseksi heidän jakaessaan tietoa ja mielipiteitä käyttäen vuorovaikutteista mediaa. Vuorovaikutteisella medialla tarkoitetaan web-pohjaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan helposti tuottaa ja jakaa tietoa tekstin, kuvien, videon ja äänen muodossa. (Safko & Brake 2009, 6.) Dave Evans on määritellyt sosiaalisen median laajemmin. Hänen mukaansa sosiaalinen media on tiedon demokratisointia, joka muuttaa ihmiset sisällön lukijoista sisällön tuottajiksi. Sosiaalisessa mediassa tieto yhdistyy yleisön viisauden ansiosta. Suuren yleisön tieto on harvoin täysin väärässä. Evansin mukaan sosiaalinen media eroaa ominaisuuk- 2

7 siltaan tavallisesta mediasta vuorovaikutteisuutensa vuoksi. Ihmiset voivat kommentoida julkaisuja ja jopa itse muokata niitä. (Evans 2008.) Sosiaalisella medialla ei ole yhtä tietynlaista formaattia, vaan se voi esiintyä monessa muodossa. Sillä voidaan tarkoittaa keskustelufoorumeita, blogeja, wikejä, podcasteja ja videoiden, äänen ja kuvien jakamiseen tarkoitettuja palveluita. Sosiaalisina medioina voidaan pitää esimerkiksi Googlea, Wikipediaa, MySpacea, Facebookia, Last.fm:ää, YouTubea, Second Lifeä ja Flickr-palvelua. (Safko & Brake 2009.) Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä sosiaalisen median palveluihin, joissa käyttäjän aktiviteetit ovat yhdistettävissä selkeästi hänen identiteettiinsä, kuten esimerkiksi Facebookissa. Sosiaalisen median kasvava suosio perustuu ihmisten tiedonjanoon ja haluun jakaa tietoa. Sosiaalista mediaa voidaan verrata entisaikojen naapureiden tapaamisiin talon kulmalla ja työntekijöiden keskusteluihin vesiautomaatilla. Ihmisillä on halu keskustella ajankohtaisista asioista, muista ihmisistä ja lähes kaikenlaisista mahdollisista asioista muiden ihmisten kanssa. Teknologian kehitys on lisännyt saatavilla olevan tiedon määrää. Sosiaalisessa mediassa jokainen pystyy jakamaan tätä tietoa muiden hyödyksi.(safko & Brake 2009, 4.) 3.2 Yksityisyys Yksityisyys on terminä hankala määrittää, koska eri tilanteissa sillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Detmar (2008) sanoo yksityisyydellä olevan kolme perusperiaatetta: yksilöllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään, oikeus hallita, miten tietoja käytetään, ja oikeus tulla jätetyksi rauhaan. Kirjassa Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age lasketaan yksityisyyteen kuuluvaksi myös pääseminen käsiksi johonkin henkilöön tai hänen omaisuuteensa. Yksityisyyttä on kirjan mukaan myös mahdollisuus tehdä päätöksiä ilman valtion häirintää, vapaus valvonnasta ja mahdollisuus pitää keskustelutiedot ja henkilökohtaiset tiedot salaisina. Kirjassa huomautetaan myös, että yksityisyys ei tarkoita samaa kuin anonymiteetti. Yksityisyydellä tarkoitetaan sitä, kun esimerkiksi lähetettäessä säh- 3

8 köpostia itse viestin sisältö pysyy salaisena. Anonymiteetti taas tarkoittaa, että viestin lähettäjää ei pystytä tunnistamaan. (Waldo, Lin & Millett 2007.) Tässä tutkielmassa yksityisyydellä tarkoitetaan keskustelutietojen, henkilökohtaisten tietojen, julkaistujen viestien sekä muun tietosisällön pitämistä salaisina ja näiden kaikkien hallintaa. Webin ulkopuolinen yksityisyys on rajattu pois. Yksityisyyden merkitys on erilainen eri kulttuureissa. Yhdysvaltojen perustuslaissa ei ole tarkalleen määritelty suojaa yksityisyydelle. Tämän arvellaan johtuvan siitä, ettei yksityisyyttä oltu perustuslakia kirjoitettaessa ajateltu yksilön oikeutena. Toisaalta sen on myös ajateltu olevan ristiriidassa perustuslain sananvapauden turvaavan lain kanssa. Länsi- Euroopassa tilanne on lähes päinvastainen. Yksilön yksityisyyden turvaa korostetaan vahvasti laeilla. Tämä koskee erityisesti yksilön tietoja. Muualla maailmassa suhtautuminen yksityisyyteen vaihtelee valtavasti. Suuressa osassa maita on jonkinlainen suoja yksityisyyden turvaamiseksi, mutta esimerkiksi kreikan kielessä ei ole edes yksityisyyttä tarkoittavaa sanaa. (Caloyannidesin 2004.) Teknologia on muuttanut yksityisyyttä huomattavasti. Nykyään ihmisistä on yhä enemmän tietoa verkossa ja ihmisiä pystytään valvomaan tarkemmin. Monet tahot voivat myös hyötyä tiedoista niihin käsiksi päästessään. Yksityisyyden suojaamiseen ei kuitenkaan ole kovin paljon teknisesti panostettu. On arveltu, että tämä johtuisi siitä, ettei yksityisyyden turvaavalla teknologialla ole yksityisyyden turvaamisen lisäksi muuta operatiivista tai kaupallista arvoa. Tämän vuoksi kenelläkään ei ole kiinnostusta niiden kehittämiseen. (Waldo, Lin & Millet 2007.) 3.3 Yksityisyys ja sosiaalinen media Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on TechCrunchin perustajan Michael Arringtonin haastattelussa sanonut yksityisyyden ajan olevan ohitse. Tämä lausunto aiheutti ison kohun yksityisyyden merkityksestä sosiaalisessa mediassa. Zuckerbergin mukaan maailma on menossa julkisempaan suuntaan, ja Facebook vain sen mukana. Tämä väite ei kuitenkaan perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on Zuckerbergin oma käsitys asiasta. (ReadWriteWeb 2010.) Tutkimukset ovat antaneet päinvastaisen kuvan asiasta. 4

9 Burst Median tekemän tutkimuksen mukaan 80 % Internetin käyttäjistä on huolissaan yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Tietoviikon sivuilla julkaistussa artikkelissa kerrotaan tietohallintojohtajien välinpitämättömyydestä yksityisyyttä kohtaan. Artikkelissa muistutetaan, että yrityksen muuttuessa digitaalisemmaksi tietohallintojohdon tulisi kiinnostua yksityisyydestä enemmän. Yksityisyydellä sosiaalisessa mediassa on erisuuruinen merkitys eri ihmisille. Samaan aikaan kun monet kertovat yhä rohkeammin yksityisistä asioistaan sosiaalisessa mediassa, toiset jopa poistavat itseensä liittyvää arkaa materiaalia verkosta. Artikkelissa mainitaan Harris Interactiven vuonna 2008 tekemä tutkimus, jossa selvisi, että 60 prosenttia vastaajista kokee epäilyttäväksi kohdistetut verkkosisällöt, jotka luodaan heidän omia käyttötottumuksiaan seuraamalla. Ihmiset haluavat itse kontrolloida omia tietojaan. (Fitzgerald 2009.) Yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voivat uhata monet eri tekijät. Ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin voi päästä käsiksi tietomurron tai salasanan selvittämisen kautta. Sosiaalisten verkostojen heikko yksityisyyden suoja perustuu niiden valtavalle tietomäärälle: Järjestelmistä on helppo löytää pieniä aukkoja. Yksityisyyttä uhkaavat myös niin sanotut kolmansien osapuolten sovellukset, jotka esimerkiksi Facebookissa ovat olleet suosittuja jo pitkään. Sovellusta käytettäessä käyttäjä antaa kolmannelle osapuolelle oikeudet omiin tietoihinsa, jotka hän on kyseiselle sivustolle jakanut. Näin esimerkiksi suositun Farmvillen pelaaminen Facebookissa voi muodostua uhaksi käyttäjän yksityisyydelle. Tämä kolmansien osapuolten sovellusten aiheuttama uhka yksityisyydelle on esimerkiksi Facebookissa osa koko järjestelmää, mikä tekee ongelmasta vaikean ratkaista. Kolmannen osapuolten sovellukset ovat monille yrityksille rahaa tuottavia tuotteita, joten varmasti monikaan ei edes tahdo ratkaista ongelmaa. (Collins 2008.) Tietoviikko raportoi hiljattain Facebookin haastajan Diasporan puutteellisesta yksityisyyden suojasta. Diaspora on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat itse luoda omia Facebookin kaltaisia sivustoja. Ohjelmistosta on löytynyt kuitenkin heti vakavia virheitä. Kuka tahansa pystyy näkemään kaikkien muiden käyttäjien tiedot ja tekemään mitä tahansa toisten tileille. Diaspora ei artikkelin mukaan monesti kiinnitä huomiota käyttäjien oikeuksiin tehdä jotain, mikä mahdollistaa esimer- 5

10 kiksi muiden käyttäjien kuvien poistamisen ja salausavaimien vaihtamisen. Tämänkaltaiset vakavat ongelmat jättävät palvelun käyttäjät käytännössä täysin ilman yksityisyyttä. (Sani 2010.) Eräs uhka yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa on myös eräänlainen vakoilu, kuten Fagerlund-Savisaari on opinnäytetyössään maininnut. Tällä vakoilulla hän tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa jostakin kiinnostavasta henkilöstä. Tällainen toiminta ei useimmiten ole rikollista. Monet tekevät sitä jatkuvasti, kun he tarkkailevat tuttujen ja tuntemattomien profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Ilmiö voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksikin, esimerkiksi jos työnantajat vakoilevat alaisiaan tai työnhakijoitaan verkossa. (Fagerlund-Savisaari 2010.) Omaa yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voi suojata esimerkiksi Facebookissa tiukentamalla yksityisyysasetuksiaan. Näin käyttäjä pystyy kontrolloimaan, kuka näkee hänestä tietoja ja kuinka paljon. Fitzgerald (2009) sanoo artikkelissaan maalaisjärjen olevan parhain keino suojata yksityisyyttään. Collins (2008) kuitenkin muistuttaa omassa kirjoituksessaan, että Common sense is not very common. Ihmiset tuntevat itsensä usein anonyymeiksi sosiaalisessa mediassa ja sanovat kaikkea, mitä he eivät oikeassa elämässä sanoisi muille ihmisille. He myös hyväksyvät kaverilistoilleen tuntemattomia henkilöitä, joilla saattaa olla suunnitelmia toisten henkilökohtaisten tietojen hyväksikäyttämiseksi. (Fitzgerald 2009.) Mitä siis kannattaa sanoa ja jakaa sosiaalisessa mediassa, ja mitä ei? Heta Lievonen on käsitellyt aihetta Iltasanomien uutisartikkelissaan. Lievosen mukaan ihmiset kuvittelevat heidän julkaisemiensa viestien menevän pelkästään omien kavereiden nähtäväksi. Todellisuudessa viestin sisällön saattaa nähdä useampi henkilö kuin tarkoitus on ollut. Tämä korostuu varsinkin, kun käyttäjä ei ole osannut säätää yksityisyysasetuksiaan tiukemmalle. Lievonen kehottaa harkitsemaan, mitä julkaisee verkossa. Harkitsemattomat viestit voivat johtaa jopa rikostutkintaan. Juoruamalla muiden ihmisten yksityisasioista voi myös syyllistyä yksityisyyden loukkaamiseen. (Lievonen 2009.) Brendan Collins (2008) tiivistää asian omassa kirjoituksessaan: Älä julkaise mitään, mitä et kertoisi tuntemattomalle. 6

11 YLE on raportoinut Facebook-kirjoitusten johtaneen jopa työntekijän irtisanomiseen. Irtisanottu henkilö oli haukkunut työnantajaansa Facebookissa, ja hänen Facebookkaverinsa oli näyttänyt nämä kirjoitukset työnantajalle. Samankaltaisia tapauksia on ollut enemmänkin. Tällaiset tapaukset toimivat hyvänä esimerkkinä ajattelemattomuuden ja riittämättömän yksityisyyden haitoista sosiaalisessa mediassa. (Mansikka 2009.) Julkisuudesta sosiaalisessa mediassa voi kuitenkin olla myös hyötyä. Jos negatiivisten ja harkitsemattomien asioiden levittäminen julkisesti sosiaalisessa mediassa voi johtaa hankaluuksiin, positiivisten asioiden kertominen voi johtaa luonnollisesti päinvastaisiin tuloksiin. Safko ja Brake antavat kirjassaan esimerkin yrityksestä, jolla on mahtava tuote tai palvelu. Sosiaalisessa mediassa ihmiset puhuvat jatkuvasti myös mielipiteistään yritysten tuotteista ja palveluista. Mitä julkisemmin he niistä puhuvat, sitä useampi ihminen niistä kuulee. Näin yritys saa tuotteilleen ja palveluilleen ilmaista mainosta. Julkisuudella sosiaalisessa mediassa voi myös mainostaa itseään. LinkedIn-sivustolla käyttäjät voivat esitellä osaamistaan mahdollisille tuleville työnantajilleen. Näin siis julkisuus voi johtaa jopa uusiin työsuhteisiin. (Safko & Brake 2009.) 4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää ison ihmisjoukon käyttäytymistä ja kokemuksia. Siksi tutkielmassa käytettävä materiaali kerättiin kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusjoukkona ovat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun noin opiskelijaa, ja edustava otanta koostuu tutkimuskyselyyn vastanneista opiskelijoista. Kysely lähetettiin HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoille, ja heistä kyselyyn vastasi yhteensä 18 opiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakyselyllä. Lomake julkaistiin verkossa, ja linkki kyselyyn lähetettiin HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille sähköpostitse. Kysely koostui suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksistä, jotka oli suunniteltu tutkimuskysymysten perusteella. Osassa kysymyksistä pystyi valitsemaan kyllä- ja eivaihtoehdoista, ja osassa pystyi rastittamaan niin monta vastauskohtaa kuin itse halusi. Kahteen kysymykseen pystyi halutessaan kirjoittamaan vapaamuotoisen tekstimuotoisen vastauksen lisäyksenä valittuun vastaukseen. Saatujen vastauslomakkeiden tiedot 7

12 syötettiin Excel-taulukkoon, jonka avulla pystyi tarkastelemaan tuloksia ja tekemään niiden perusteella johtopäätöksiä vertaamalla yksittäisiin kysymyksiin tulleita vastauksia kaikkien vastausten lukumäärään. 5 Tulokset Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kesken Facebook oli käytetyistä sosiaalisen median palveluista selvästi suosituin. 94 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti käyttävänsä Facebookia, 12 % MySpacea, 6 % Twitteriä, 6 % LinkedIniä, ja 6 % Redditiä. Opiskelijat vastasivat yksimielisesti yksityisyyden sosiaalisessa mediassa olevan heille tärkeätä. Vastaajista kaikki olivat myös sitä mieltä, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen käyttäessään sosiaalista mediaa. Lähes jokainen vastusti kaiken toiminnan julkistamista sosiaalisessa mediassa: 89 % vastaajista oli tätä mieltä. Vain 11 % haluaisi kaiken toiminnan olevan julkista. 83 % prosenttia vastanneista suojaa yksityisyyttään jollakin tapaa sosiaalisessa mediassa. Moni kertoi muuttaneensa yksityisyysasetuksiaan tiukemmiksi. Opiskelijat ovat rajoittaneet käyttäjäprofiilinsa näkyvyyttä eri tavoin. Monet ovat asettaneet profiilinsa näkymään vain kavereilleen. Yksi vastanneista kertoi laittaneensa kaverinsa sosiaalisessa mediassa eri käyttäjälistoihin ja rajoittavansa profiilinsa sekä julkaisemansa sisällön näkyvyyttä niiden kesken. Eräs vastaajista kertoi tarkistaneensa, ettei hänen profiiliansa löydy Google-haulla. Yksi vastaajista kertoi myös suojaavansa yksityisyyttään miettimällä tarkasti, mitä millekin sivulle kirjoittaa. Suuri osa vastanneista opiskelijoista miettii, kenelle julkaistu tiedot ja muu sisältö näkyy. 94 % vastasi miettivänsä asiaa. 83 % opiskelijoista miettii myös julkaistun sisällön mahdollisia seurauksia. Kyselylomakkeessa kysyttiin, millaisia tietoja opiskelijat ovat laittaneet esille itsestään sosiaalisessa mediassa. 89 % vastanneista oli laittanut oikean etu- ja sukunimensä näkyville, 72 % syntymäaikansa, 67 % kotikaupunkinsa, 39 % siviilisäätynsä tai parisuhdeti- 8

13 lanteensa, 28 % koulutuksensa, 22 % työnantajansa, 22 % uskonnollisen vakaumuksensa ja 6 % poliittisen suuntauksensa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, minkälaisia asioita he olisivat valmiita tekemään sosiaalisessa mediassa. 72 % vastasi voivansa kertoa uudesta työpaikastaan, 44 % voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, 39 % oli valmis kertomaan päihteiden käytöstään, 33 % lisäisi esimiehensä kaverilistalleen, 22 % kertoisi irtisanomisestaan, 22 % voisi puhua pahaa työnantajastaan tai opettajastaan, 17 % jakaisi hyvän maun vastaisia linkkejä, 11 % voisi puhua pahaa toisesta henkilöstä, 6 % voisi kertoa parisuhdeongelmistaan, 6 % käyttää rasistisia tai muuten loukkaavia nimityksiä, 6 % julkaista sopimattomia kuvia itsestään tai muista ja 6 % juoruta muiden asioista. Opiskelijoilta kysyttiin heidän julkaisemansa viestien tai muun tietosisällön mahdollisista seurauksista. 72 % vastasi, ettei julkaistulla sisällöllä ole ollut mitään seurauksia. 28 % vastasi niillä olleen seurauksia. Positiivisia seurauksia oli ollut kaikilla edelliseen kysymykseen myöntävästi vastanneilla. 40 % oli kokenut myös negatiivisia seurauksia. 78 % opiskelijoista kokee, että yksityisyydestä on ollut heille hyötyä. Vastaavasti julkisuudesta on kokenut hyötyvänsä 39 % vastanneista. 6 Johtopäätökset Facebook on selvästi suosituin opiskelijoiden käyttämistä sosiaalisen median palveluista, mikä ei ole yllättävää. Yllättävää oli kuitenkin se, että muiden sosiaalisen median palveluiden käyttö on kovin vähäistä. Esimerkiksi MySpacen käytön olisi voinut kuvitella olevan suositumpaa. Vastausten perusteella Twitter ja LinkedIn eivät vielä ole onnistuneet saavuttamaan suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella yksityisyys on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille erittäin tärkeä asia. Opiskelijoiden mielestä kaikilla tulisi olla oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan pitäisi olla julkista. Näiden tutkimustulosten perusteella jo aiemmin mainittu Mike Zuckerbergin lausunto yksityisyyden vanhanaikaisuudesta voidaan kyseenalaistaa. Tulokset ovat samansuuntaisia Burst Median te- 9

14 kemän tutkimuksen kanssa. Tuloksista voidaan myös päätellä, ettei sosiaalisen median tulisi siirtyä julkisempaan muotoon. HAAGA-HELIAn opiskelijat kiinnittävät huomiota oman yksityisyytensä suojaamiseen. He ovat hyvin tietoisia, miten yksityisyyttä voi suojata. Suurin osa opiskelijoista on hyödyntänyt sosiaalisen median yksityisyysasetuksia ja muuttanut niitä vastaamaan omia yksityisyyden tarpeitaan. Lähes kaikki vastaajat ovat asettaneet käyttäjäprofiilinsa ja julkaisemansa sisällön näkymään pelkästään henkilöille, jotka he ovat lisänneet omalle kaverilistalleen. Tämän perusteella opiskelijat haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heidän tietojansa. Tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät toimi sosiaalisessa mediassa ajattelemattomasti, vaan he miettivät, kuka näkee heidän tietonsa ja julkaistun sisällön, ja mitä seurauksia niillä voi olla. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat kertovat sosiaalisessa mediassa mieluummin nimensä, syntymäaikansa ja kotikaupunkinsa kuin siviilisäätynsä, koulutuksensa, työnantajansa, uskonnollisen vakaumuksensa tai poliittisen suuntauksensa. Mielenkiintoista tästä tekee se, että tiedot jotka opiskelijat mieluiten kertovat ovat helpoiten yhdistettävissä heidän identiteettiinsä. Lisäksi on huomattava, että opiskelijoiden vähemmän mielellään antamat tiedot kertovat enemmän heidän ajatusmaailmastaan. Mitä vähemmän mielellään kerrottavasta tiedosta on kyse, sitä suuremmassa määrin tämä tieto voi antaa henkilölle tietynlaisen leiman. Vähiten mieluiten kerrottu tieto on tutkimuksen mukaan poliittinen suuntaus, joka voi kertoa hyvin paljon henkilön ideologiasta. Tutkimuksen perusteella HAAGA-HELIAn opiskelijat käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa melko asiallisesti. Moni voisi kertoa positiivisista asioista, kuten esimerkiksi uuden työpaikan saamisesta, mutta harva tekisi mitään sopimatonta, lukuun ottamatta omista päihteiden käytöstä kertomista. Vähän alle puolet vastaajista voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, ja kolmasosa voisi kaveerata esimiehensä kanssa. Koska aiemmin on todettu HAAGA-HELIAn opiskelijoiden jakavan sisältöä vain kaverilistoillaan oleville henkilöille, voidaan todeta, etteivät opiskelijat kovin mielellään halua vanhempiensa tai työnantajiensa tietää heistä kaikkea. 10

15 Selvä enemmistö ei ole tutkimuksen mukaan kokenut heidän jakamallaan tietosisällöllä olleen minkäänlaisia seurauksia. Tähän on todennäköisesti syynä se, että opiskelijat ovat tarkkoja yksityisyytensä suojaamisensa suhteen, eivätkä he tee mielellään sopimattomia asioita sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin kaikilla, jotka olivat havainneet seurauksia, seuraukset olivat olleet positiivisia. Koska vain alle puolella vastaajista oli ollut negatiivisia kokemuksia, voidaan päätellä, että sosiaalisessa mediassa kannattaa jakaa tietoa. On kuitenkin vaikea sanoa, millaisia seurauksia opiskelijoiden jakamalla tiedolla voisi olla, jos he toimisivat sosiaalisessa mediassa täysin julkisesti. Sama tieto voi tuttavapiirin kesken olla hyväksyttävää, mutta ulkopuolinen voisi paheksua sitä. Näin voisi syntyä negatiivisia seurauksia. Opiskelijat pitävät yksityisyyttä itselleen hyödyllisempänä kuin julkisuutta. Tästä voidaan päätellä, etteivät opiskelijat osaa hyödyntää julkisuutta sosiaalisessa mediassa. Tämän pystyi päättelemään myös esimerkiksi LinkedIn -palvelun käytön vähäisyydestä. Opiskelijat eivät mielellään mainosta omaa koulutustaan tai työkokemustaan verkossa. Koska tutkimus tehtiin kyselynä isolle joukolle ihmisiä, ei kysymyksiin saatu kovinkaan syvällisiä vastauksia. Kyselyn rinnalla olisi voinut tehdä muutaman haastattelun koskien ainakin yksityisyyden ja julkisuuden hyötyjä sekä opiskelijoiden omia kokemuksia. Tutkimuksen heikkoudeksi voisi myös laskea, että se toteutettiin pelkästään HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden keskuudessa. Vaarana on, ettei tuloksia siksi voi yleistää koskemaan koko HAAGA- HELIAn opiskelijakuntaa. Sosiaalisen median käyttäminen ja yksityisyyden suojaaminen ei tosin vaadi juurikaan tietoteknistä osaamista, joten tätä vaaraa ei todellisuudessa välttämättä ole. Olisi kuitenkin ollut hyvä saada tutkimukseen mukaan myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ulkopuolisia koehenkilöitä. 7 Yhteenveto Tutkimus onnistui tavoitteessaan hyvin, ja tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. HAAGA-HELIAn opiskelijoiden suhtautuminen yksityisyyteen ja sen suojaamiseen sosiaalisessa mediassa tulivat selvitetyksi onnistuneesti. Tutkimus onnistui selvittämään, mitä sosiaalisen median palveluita opiskelijat käyttävät, miten he suojaavat yksityisyyt- 11

16 tään, millaisia tietoja he kertovat itsestään ja millaisia asioita he tekevät sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tutkiminen on ollut suosittua viime aikoina. Tämä tutkimus erottuu kuitenkin joukosta esittämällä tapauksena HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heidän yksityisyytensä sosiaalisessa mediassa. Näin tutkimuksen kautta on syntynyt uutta tietoa. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin muidenkin tekemissä aikaisemmissa tutkimuksissa. Aiemmin on jo mainittu Burst Median tekemä tutkimus, jossa 80 % tutkimukseen osallistuneista vastasi olevansa huolestunut yksityisyytensä puolesta. Myös tämä tutkielma päätyi tulokseen, että suurimmalle osalle ihmisistä yksityisyys on yhä tärkeää. Kuten aiemminkin on mainittu, tästä johtuen tutkimuksen tulokset myös kyseenalaistavat Mike Zuckerbergin lausunnon yksityisyyden vanhanaikaisuudesta. Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi muiden tutkimusten pohjana. Tulokset voivat innostaa tekemään niitä tukevia jatkotutkimuksia tai vastaavasti löytämään vastaväitteitä niille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös aiheeseen liittyvässä opetuksessa tai mahdollisesti myös uusia sosiaalisen median palveluita tai ominaisuuksia suunniteltaessa. Tämän tutkielman lukijat voivat kokea hyötyvänsä esitetyistä tiedoista, varsinkin jos he eivät tiedä paljoa yksityisyydestä tai sen suojaamisesta ja käyttävät jotakin sosiaalisen median palvelua. Tutkimus herätti kysymyksiä tulevaisuutta ajatellen. Jatkossa voisi toteuttaa tutkimuksena, joka pyrkisi selvittämään yksityisyyttä ja julkisuutta muualla verkossa. Erityisesti julkisuuden tuomat edut olisivat kiinnostava aihe tutkia. Monella on varmasti omat kotisivunsa julkisesti esillä. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia, millaista sisältöä kotisivuille on laitettu. Onko esille laitettu esimerkiksi CV, jokin muu elämäkerta tai portfolio? Kiinnostavaa olisi myös tutkia, onko kotisivuista ja niiden sisällöstä ollut hyötyä esimerkiksi työpaikan saamisessa. Sosiaaliseen mediaan liittyen olisi kiinnostavaa myös tutkia haittaohjelmien leviämistä Facebookissa ja niin sanottua clickjacking -ilmiötä, jolla käyttäjää houkutellaan painamaan nappulaa, joka asentaa haittaohjelmia luvatun toiminnan sijaan. 12

17 Lähteet Caloyannides, M Privacy Protection and Computer Forensics. Artech House Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Evans, D Social Media Marketing: An Hour A Day. John Wiley & Sons Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Fagerlund-Savisaari, A Thanks for adding me! : The complexity of Facebook friendships and public privacy. Case: Finnish politicians. AMK-opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampere. Luettavissa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14558/fagerlund- Savisaari_Anna.pdf?sequence=2. Luettu: Fast Company Privacy and Security Issues in Social Networking. Luettavissa: Luettu: Fogelman-Soulié, F., Perrotta, D., Piskorski, J., Steinberger, R Mining Massive Data Sets for Security : Advances in Data Mining, Search, Social Networks and Text Mining, and their Applications to Security. IOS Press. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+ch a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu:

18 Ilta-Sanomat Facebookin yksityisyys voi olla petollista. Luettavissa: Luettu: ReadWriteWeb Facebook's Zuckerberg Says The Age of Privacy is Over. Luettavissa: vacy_is_ov.php. Luettu: ReadWriteWeb Study: 80% of Web Surfers Concerned About Online Privacy. Luettavissa: Luettu: Safko, L., Brake, D The Social Media Bible. John Wiley & Sons Inc. Luettavissa: Luettu: Straub, D Information Security: Policy, Processes and Practices. M.E. Sharp Inc. Luettavissa: https://vimpa.haagahelia.fi/+csco+c a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: Tietoviikko Sosiaalinen media haastaa perinteisen käsityksen yksityisyydestä. Luettavissa: Luettu: Tietoviikko Facebook-haastaja vuotaa kuin seula. Luettavissa: Luettu: Waldo, J., Lin, H., Millet, L Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age. National Academics Press. Luettavissa: https://vimpa.haaga- 14

19 helia.fi/+csco+c a2f2f e726f656e656c2e70627a++/lib/haa gahelia/-csco-3h--docdetail.action?docid= Luettu: YLE Työnantajaa Facebookissa haukkunut sai potkut. Luettavissa: kut_ html. Luettu:

20 Liitteet Liite 1. Kyselylomake 16

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS?

HYVÄ TIETÄÄ MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? 27.2.2008 HYVÄ TIETÄÄ 6/2008 MITÄ ON TIETOVERKON YHTEISÖPALVELUJEN YKSITYISYYS? Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Tämä esite sisältää käyttöönne

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Miksi myynti-ilmoitus Hevosurheilussa ei riitä? [In] the last hundred years the way to get into

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana Googlen työkalut 7.11.2017 Google Nykyään osa 2015 perustettua emoyhtiötä Alphabet:ia Tunnettu sähköpostistaan gmail, selaimestaan Chrome sekä tietenkin

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Sosiaalisessa mediassa toimimisen edellytykset Sosiaalinen media

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu

Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu Yksityisyydestä käytävä verkkokeskustelu KOKEILUJA, HUOMIOITA JA KYSYMYKSIÄ Esa Sirkkunen, tutkija, tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto Mediatutkimuksen päivät, Vaasa 04.04. 2014. Pieniä ja isompia

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

Sosiaalinen media kirjaston. Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala

Sosiaalinen media kirjaston. Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala Sosiaalinen media kirjaston näkökulmasta. Tapaus Facebook näkökulmasta. Tapaus Facebook Maagista mediaa. Ala-Kuljunkatu 1, Seinäjoki 1.12.2009 klo 8.35-10.00 luova johtaja Katri Lietsala Gemilo Toiminta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Using Webcasting to Enhance University Level Education

Using Webcasting to Enhance University Level Education Using Webcasting to Enhance University Level Education Case study: Mikkeli Business Campus By: Marco Villarreal Sisällys Tutkimuksen tarkoitus ja laajuus Case-tilanteen esittely Trendejä etäopetuksessa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Facebook. Tilin luominen

Facebook. Tilin luominen Facebook Tilin luominen Facebook-tili Yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi tili Tili tulisi luoda omalla nimellä Yksityisyysasetuksista kannattaa pitää huolta alusta alkaen 2 Tilin luominen alkaa osoitteessa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot