Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Jan Nyman"

Transkriptio

1 Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Jan Nyman Tutkielma Tietotekninen selvityshanke ICT2TD

2 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Jan Nyman. Raportin nimi Yksityisyyden suojaamisen merkitys sosiaalisessa mediassa HAA- GA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa Opettajat tai ohjaajat Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. Ryhmätunnus tai aloitusvuosi 2009 Sivu- ja liitesivumäärä Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon yksityisyys sosiaalisessa mediassa merkitsee HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tutkielma pyrki myös saamaan selville, miten opiskelijat suojaavat yksityisyyttään, millaista tietoa he itsestään kertovat ja millaisia asioita he voisivat tehdä sosiaalisessa mediassa. Aihetta tutkittiin, koska sosiaalisen median suosio on viime vuosina kasvanut. Jotkin sosiaalisen median palvelut ovat ilmaisseet halukkuutensa siirtyä julkisempaan muotoon, mikä on uhka yksilön yksityisyydelle. Tutkimus toteutettiin web-lomakekyselynä, joka lähetettiin sähköpostitse HAAGA- HELIAn tietojenkäsittelyn opiskelijoille. Tulokset perustuvat kyselyyn saatuihin vastauksiin. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat arvostavat yksityisyyttä suuresti. Heidän mielestään jokaisella on oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan tulisi olla julkista sosiaalisessa mediassa. Opiskelijat tietävät, miten yksityisyyttä voidaan suojata, ja suurin osa suojasikin yksityisyyttään. Kyselyn mukaan opiskelijat eivät mielellään jaa itsestään paljon tietoa. He myös käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa asiallisesti. He miettivät, kuka näkee heidän julkaisemansa sisällön, ja mitä seurauksia heidän toiminnallaan voi olla. Tutkielma tuli johtopäätökseen, että HAAGA-HELIAn opiskelijat ovat hyvin tietoisia yksityisyyteen liittyvistä ongelmista sosiaalisessa mediassa. He haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heistä tietoja. Tärkeä johtopäätös on myös, ettei yksityisyyden aika vielä ole ohitse. Ihmiset ovat yhä huolissaan yksityisyydestään. Tämän vuoksi sosiaalisen median ei tulisi muuttua julkisemmaksi. Asiasanat Yksityisyys, sosiaalinen media, julkisuus.

3 Abstract The Degree Programme in Business Information Technology Author Jan Nyman The title of thesis THE VALUE OF PRIVACY PROTECTION IN SOCIAL MEDIA AMONG THE STUDENTS OF HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Group or year of entry 2009 Number of pages and appendices 12+2 Supervisors Eija Hansén, Tero Karvinen, Tarja Paasi-May. The purpose of this seminar paper was to find out how much does privacy in social media mean to the students of HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. It also tried to find out how the students protect their privacy, what kind of information they are willing to share online, and how they behave in social media. This subject was studied because the popularity of social media has increased during the past years. Also, some social media sites have stated to take a more public direction, which is a threat to individual s need for privacy. The study was carried out as a questionnaire which was sent to the students of HAA- GA-HELIA s business information technology degree programme via . The results of the study are based on the answers to this questionnaire. The study lightened out that the students put privacy on a high value. They think that everyone has a right to privacy and everything should not be public in social media. The students know how their privacy can be protected. Most of them also protect it. According to the study, the students are no willing to share too much information about them. The students seem to behave well in social media. They think who will see what they post or share online and what consequences their behavior might have. The thesis concludes that the students of HAAGA-HELIA are aware of the privacy issues in social media. They want control who sees information about them. The thesis also concludes that the age of privacy is not yet over. People are still worried about their online privacy. Therefore social media should not go to a more public direction. Key words Privacy, social media, publicity.

4 Sisällys 1 Johdanto Pääajatus ja tutkimusongelmat Teoriatausta Sosiaalinen media Yksityisyys Yksityisyys ja sosiaalinen media Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tulokset Johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet Liite 1. Kyselylomake... 16

5 1 Johdanto Tämä tutkielma käsittelee yksityisyyden suojaa sosiaalisessa mediassa. Teoriataustassa määritellään ensiksi sosiaalinen media ja käydään läpi tärkeimpiä sosiaalisen median ominaisuuksia sekä joitakin suurimpia sosiaalisen median sivustoja. Teoriaosuudessa määritellään myös yksityisyys ja tarkastellaan sen ominaisuuksia ja merkitystä. Lisäksi teoriaosuuden lopuksi käsitellään yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa. Tässä osuudessa käsitellään uhkia yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa, ihmisten käyttäytymistä sosiaalisissa verkoissa, oman yksityisyytensä suojaamista ja mahdollisia julkisuuden tuomia etuja. Aihe on tärkeä ja tutkimisen arvoinen, koska sosiaalisen median käyttö on viime vuosina lisääntynyt (Collins 2008). Jotkut tahot, kuten esimerkiksi Facebookin perustaja Mike Zuckerberg, pitävät yksityisyyttä vanhanaikaisena ja haluaisivat viedä sosiaalista mediaa julkisempaan suuntaan (ReadWriteWeb 2010), vaikka suuri osa ihmisistä on huolissaan oman yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Sosiaalisessa mediassa omat tekemiset saattavat näkyä ei-halutuille henkilöille (Ilta-Sanomat 2009). Verkossa sanotut tai tehdyt asiat ovat johtaneet jopa työsuhteiden irtisanomiseen (YLE 2009). Ihmisten henkilötietojen joutuminen vääriin käsiin on myös huolenaihe (ReadWrite- Web 2010). Tutkimuksena toteutettiin kysely, joka selvitti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yksityisyyden suojaamista sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten paljon yksityisyys merkitsee opiskelijoille, miten he sitä suojaavat ja millaisia asioita he sosiaalisessa mediassa jakavat. 2 Pääajatus ja tutkimusongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asenteita yksityisyyttä kohtaan ja tutkia heidän käyttäytymistään ja kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. 1

6 Merkitseekö yksityisyys sosiaalisessa mediassa mitään opiskelijoille, ja jos merkitsee, niin kuinka paljon? Pitäisikö opiskelijoiden mielestä jokaisella olla oikeus yksityisyyteen, vai tulisiko kaiken olla julkista verkossa? Suojaavatko opiskelijat yksityisyyttään, ja jos suojaavat niin miten? Mitä sosiaalisia medioita opiskelijat käyttävät ja mihin tarkoituksiin? Miettivätkö opiskelijat verkossa tekemänsä tai sanomansa mahdollisia seurauksia? Pyrin myös selvittämään, millaisia asioita opiskelijat ovat valmiita verkossa kertomaan itsestään ja toisaalta mitä he eivät halua verkossa kertoa. Onko opiskelijoiden sosiaalisessa mediassa julkaisemalla sisällöllä ollut jotakin seurauksia? Ovatko ne olleet positiivisia vai negatiivisia? Entä kumpaa opiskelijat pitävät hyödyllisempänä: yksityisyyttä vai julkisuutta? 3 Teoriatausta 3.1 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on nopeasti kasvava ilmiö. Sosiaalinen media on käsitteenä suhteellisen uusi. Periaatteessa voidaan ajatella, että sosiaalisessa mediassa yhdistyvät kaksi ennestään tuttua asiaa. Sosiaalisuudella tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, kuten keskustelua. Media-sana taas tuo mieleen esimerkiksi uutislehdet ja television. (Safko & Brake 2009.) Lon Safkon ja David Braken kirjassa The Social Media Bible sosiaalinen media määritellään verkkoon kerääntyneiden ihmisyhteisöjen aktiviteeteiksi, tavoiksi ja käyttäytymiseksi heidän jakaessaan tietoa ja mielipiteitä käyttäen vuorovaikutteista mediaa. Vuorovaikutteisella medialla tarkoitetaan web-pohjaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan helposti tuottaa ja jakaa tietoa tekstin, kuvien, videon ja äänen muodossa. (Safko & Brake 2009, 6.) Dave Evans on määritellyt sosiaalisen median laajemmin. Hänen mukaansa sosiaalinen media on tiedon demokratisointia, joka muuttaa ihmiset sisällön lukijoista sisällön tuottajiksi. Sosiaalisessa mediassa tieto yhdistyy yleisön viisauden ansiosta. Suuren yleisön tieto on harvoin täysin väärässä. Evansin mukaan sosiaalinen media eroaa ominaisuuk- 2

7 siltaan tavallisesta mediasta vuorovaikutteisuutensa vuoksi. Ihmiset voivat kommentoida julkaisuja ja jopa itse muokata niitä. (Evans 2008.) Sosiaalisella medialla ei ole yhtä tietynlaista formaattia, vaan se voi esiintyä monessa muodossa. Sillä voidaan tarkoittaa keskustelufoorumeita, blogeja, wikejä, podcasteja ja videoiden, äänen ja kuvien jakamiseen tarkoitettuja palveluita. Sosiaalisina medioina voidaan pitää esimerkiksi Googlea, Wikipediaa, MySpacea, Facebookia, Last.fm:ää, YouTubea, Second Lifeä ja Flickr-palvelua. (Safko & Brake 2009.) Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä sosiaalisen median palveluihin, joissa käyttäjän aktiviteetit ovat yhdistettävissä selkeästi hänen identiteettiinsä, kuten esimerkiksi Facebookissa. Sosiaalisen median kasvava suosio perustuu ihmisten tiedonjanoon ja haluun jakaa tietoa. Sosiaalista mediaa voidaan verrata entisaikojen naapureiden tapaamisiin talon kulmalla ja työntekijöiden keskusteluihin vesiautomaatilla. Ihmisillä on halu keskustella ajankohtaisista asioista, muista ihmisistä ja lähes kaikenlaisista mahdollisista asioista muiden ihmisten kanssa. Teknologian kehitys on lisännyt saatavilla olevan tiedon määrää. Sosiaalisessa mediassa jokainen pystyy jakamaan tätä tietoa muiden hyödyksi.(safko & Brake 2009, 4.) 3.2 Yksityisyys Yksityisyys on terminä hankala määrittää, koska eri tilanteissa sillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Detmar (2008) sanoo yksityisyydellä olevan kolme perusperiaatetta: yksilöllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään, oikeus hallita, miten tietoja käytetään, ja oikeus tulla jätetyksi rauhaan. Kirjassa Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age lasketaan yksityisyyteen kuuluvaksi myös pääseminen käsiksi johonkin henkilöön tai hänen omaisuuteensa. Yksityisyyttä on kirjan mukaan myös mahdollisuus tehdä päätöksiä ilman valtion häirintää, vapaus valvonnasta ja mahdollisuus pitää keskustelutiedot ja henkilökohtaiset tiedot salaisina. Kirjassa huomautetaan myös, että yksityisyys ei tarkoita samaa kuin anonymiteetti. Yksityisyydellä tarkoitetaan sitä, kun esimerkiksi lähetettäessä säh- 3

8 köpostia itse viestin sisältö pysyy salaisena. Anonymiteetti taas tarkoittaa, että viestin lähettäjää ei pystytä tunnistamaan. (Waldo, Lin & Millett 2007.) Tässä tutkielmassa yksityisyydellä tarkoitetaan keskustelutietojen, henkilökohtaisten tietojen, julkaistujen viestien sekä muun tietosisällön pitämistä salaisina ja näiden kaikkien hallintaa. Webin ulkopuolinen yksityisyys on rajattu pois. Yksityisyyden merkitys on erilainen eri kulttuureissa. Yhdysvaltojen perustuslaissa ei ole tarkalleen määritelty suojaa yksityisyydelle. Tämän arvellaan johtuvan siitä, ettei yksityisyyttä oltu perustuslakia kirjoitettaessa ajateltu yksilön oikeutena. Toisaalta sen on myös ajateltu olevan ristiriidassa perustuslain sananvapauden turvaavan lain kanssa. Länsi- Euroopassa tilanne on lähes päinvastainen. Yksilön yksityisyyden turvaa korostetaan vahvasti laeilla. Tämä koskee erityisesti yksilön tietoja. Muualla maailmassa suhtautuminen yksityisyyteen vaihtelee valtavasti. Suuressa osassa maita on jonkinlainen suoja yksityisyyden turvaamiseksi, mutta esimerkiksi kreikan kielessä ei ole edes yksityisyyttä tarkoittavaa sanaa. (Caloyannidesin 2004.) Teknologia on muuttanut yksityisyyttä huomattavasti. Nykyään ihmisistä on yhä enemmän tietoa verkossa ja ihmisiä pystytään valvomaan tarkemmin. Monet tahot voivat myös hyötyä tiedoista niihin käsiksi päästessään. Yksityisyyden suojaamiseen ei kuitenkaan ole kovin paljon teknisesti panostettu. On arveltu, että tämä johtuisi siitä, ettei yksityisyyden turvaavalla teknologialla ole yksityisyyden turvaamisen lisäksi muuta operatiivista tai kaupallista arvoa. Tämän vuoksi kenelläkään ei ole kiinnostusta niiden kehittämiseen. (Waldo, Lin & Millet 2007.) 3.3 Yksityisyys ja sosiaalinen media Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on TechCrunchin perustajan Michael Arringtonin haastattelussa sanonut yksityisyyden ajan olevan ohitse. Tämä lausunto aiheutti ison kohun yksityisyyden merkityksestä sosiaalisessa mediassa. Zuckerbergin mukaan maailma on menossa julkisempaan suuntaan, ja Facebook vain sen mukana. Tämä väite ei kuitenkaan perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on Zuckerbergin oma käsitys asiasta. (ReadWriteWeb 2010.) Tutkimukset ovat antaneet päinvastaisen kuvan asiasta. 4

9 Burst Median tekemän tutkimuksen mukaan 80 % Internetin käyttäjistä on huolissaan yksityisyytensä puolesta (ReadWriteWeb 2009). Tietoviikon sivuilla julkaistussa artikkelissa kerrotaan tietohallintojohtajien välinpitämättömyydestä yksityisyyttä kohtaan. Artikkelissa muistutetaan, että yrityksen muuttuessa digitaalisemmaksi tietohallintojohdon tulisi kiinnostua yksityisyydestä enemmän. Yksityisyydellä sosiaalisessa mediassa on erisuuruinen merkitys eri ihmisille. Samaan aikaan kun monet kertovat yhä rohkeammin yksityisistä asioistaan sosiaalisessa mediassa, toiset jopa poistavat itseensä liittyvää arkaa materiaalia verkosta. Artikkelissa mainitaan Harris Interactiven vuonna 2008 tekemä tutkimus, jossa selvisi, että 60 prosenttia vastaajista kokee epäilyttäväksi kohdistetut verkkosisällöt, jotka luodaan heidän omia käyttötottumuksiaan seuraamalla. Ihmiset haluavat itse kontrolloida omia tietojaan. (Fitzgerald 2009.) Yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voivat uhata monet eri tekijät. Ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin voi päästä käsiksi tietomurron tai salasanan selvittämisen kautta. Sosiaalisten verkostojen heikko yksityisyyden suoja perustuu niiden valtavalle tietomäärälle: Järjestelmistä on helppo löytää pieniä aukkoja. Yksityisyyttä uhkaavat myös niin sanotut kolmansien osapuolten sovellukset, jotka esimerkiksi Facebookissa ovat olleet suosittuja jo pitkään. Sovellusta käytettäessä käyttäjä antaa kolmannelle osapuolelle oikeudet omiin tietoihinsa, jotka hän on kyseiselle sivustolle jakanut. Näin esimerkiksi suositun Farmvillen pelaaminen Facebookissa voi muodostua uhaksi käyttäjän yksityisyydelle. Tämä kolmansien osapuolten sovellusten aiheuttama uhka yksityisyydelle on esimerkiksi Facebookissa osa koko järjestelmää, mikä tekee ongelmasta vaikean ratkaista. Kolmannen osapuolten sovellukset ovat monille yrityksille rahaa tuottavia tuotteita, joten varmasti monikaan ei edes tahdo ratkaista ongelmaa. (Collins 2008.) Tietoviikko raportoi hiljattain Facebookin haastajan Diasporan puutteellisesta yksityisyyden suojasta. Diaspora on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat itse luoda omia Facebookin kaltaisia sivustoja. Ohjelmistosta on löytynyt kuitenkin heti vakavia virheitä. Kuka tahansa pystyy näkemään kaikkien muiden käyttäjien tiedot ja tekemään mitä tahansa toisten tileille. Diaspora ei artikkelin mukaan monesti kiinnitä huomiota käyttäjien oikeuksiin tehdä jotain, mikä mahdollistaa esimer- 5

10 kiksi muiden käyttäjien kuvien poistamisen ja salausavaimien vaihtamisen. Tämänkaltaiset vakavat ongelmat jättävät palvelun käyttäjät käytännössä täysin ilman yksityisyyttä. (Sani 2010.) Eräs uhka yksityisyydelle sosiaalisessa mediassa on myös eräänlainen vakoilu, kuten Fagerlund-Savisaari on opinnäytetyössään maininnut. Tällä vakoilulla hän tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa jostakin kiinnostavasta henkilöstä. Tällainen toiminta ei useimmiten ole rikollista. Monet tekevät sitä jatkuvasti, kun he tarkkailevat tuttujen ja tuntemattomien profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Ilmiö voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksikin, esimerkiksi jos työnantajat vakoilevat alaisiaan tai työnhakijoitaan verkossa. (Fagerlund-Savisaari 2010.) Omaa yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa voi suojata esimerkiksi Facebookissa tiukentamalla yksityisyysasetuksiaan. Näin käyttäjä pystyy kontrolloimaan, kuka näkee hänestä tietoja ja kuinka paljon. Fitzgerald (2009) sanoo artikkelissaan maalaisjärjen olevan parhain keino suojata yksityisyyttään. Collins (2008) kuitenkin muistuttaa omassa kirjoituksessaan, että Common sense is not very common. Ihmiset tuntevat itsensä usein anonyymeiksi sosiaalisessa mediassa ja sanovat kaikkea, mitä he eivät oikeassa elämässä sanoisi muille ihmisille. He myös hyväksyvät kaverilistoilleen tuntemattomia henkilöitä, joilla saattaa olla suunnitelmia toisten henkilökohtaisten tietojen hyväksikäyttämiseksi. (Fitzgerald 2009.) Mitä siis kannattaa sanoa ja jakaa sosiaalisessa mediassa, ja mitä ei? Heta Lievonen on käsitellyt aihetta Iltasanomien uutisartikkelissaan. Lievosen mukaan ihmiset kuvittelevat heidän julkaisemiensa viestien menevän pelkästään omien kavereiden nähtäväksi. Todellisuudessa viestin sisällön saattaa nähdä useampi henkilö kuin tarkoitus on ollut. Tämä korostuu varsinkin, kun käyttäjä ei ole osannut säätää yksityisyysasetuksiaan tiukemmalle. Lievonen kehottaa harkitsemaan, mitä julkaisee verkossa. Harkitsemattomat viestit voivat johtaa jopa rikostutkintaan. Juoruamalla muiden ihmisten yksityisasioista voi myös syyllistyä yksityisyyden loukkaamiseen. (Lievonen 2009.) Brendan Collins (2008) tiivistää asian omassa kirjoituksessaan: Älä julkaise mitään, mitä et kertoisi tuntemattomalle. 6

11 YLE on raportoinut Facebook-kirjoitusten johtaneen jopa työntekijän irtisanomiseen. Irtisanottu henkilö oli haukkunut työnantajaansa Facebookissa, ja hänen Facebookkaverinsa oli näyttänyt nämä kirjoitukset työnantajalle. Samankaltaisia tapauksia on ollut enemmänkin. Tällaiset tapaukset toimivat hyvänä esimerkkinä ajattelemattomuuden ja riittämättömän yksityisyyden haitoista sosiaalisessa mediassa. (Mansikka 2009.) Julkisuudesta sosiaalisessa mediassa voi kuitenkin olla myös hyötyä. Jos negatiivisten ja harkitsemattomien asioiden levittäminen julkisesti sosiaalisessa mediassa voi johtaa hankaluuksiin, positiivisten asioiden kertominen voi johtaa luonnollisesti päinvastaisiin tuloksiin. Safko ja Brake antavat kirjassaan esimerkin yrityksestä, jolla on mahtava tuote tai palvelu. Sosiaalisessa mediassa ihmiset puhuvat jatkuvasti myös mielipiteistään yritysten tuotteista ja palveluista. Mitä julkisemmin he niistä puhuvat, sitä useampi ihminen niistä kuulee. Näin yritys saa tuotteilleen ja palveluilleen ilmaista mainosta. Julkisuudella sosiaalisessa mediassa voi myös mainostaa itseään. LinkedIn-sivustolla käyttäjät voivat esitellä osaamistaan mahdollisille tuleville työnantajilleen. Näin siis julkisuus voi johtaa jopa uusiin työsuhteisiin. (Safko & Brake 2009.) 4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää ison ihmisjoukon käyttäytymistä ja kokemuksia. Siksi tutkielmassa käytettävä materiaali kerättiin kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusjoukkona ovat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun noin opiskelijaa, ja edustava otanta koostuu tutkimuskyselyyn vastanneista opiskelijoista. Kysely lähetettiin HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoille, ja heistä kyselyyn vastasi yhteensä 18 opiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakyselyllä. Lomake julkaistiin verkossa, ja linkki kyselyyn lähetettiin HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille sähköpostitse. Kysely koostui suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksistä, jotka oli suunniteltu tutkimuskysymysten perusteella. Osassa kysymyksistä pystyi valitsemaan kyllä- ja eivaihtoehdoista, ja osassa pystyi rastittamaan niin monta vastauskohtaa kuin itse halusi. Kahteen kysymykseen pystyi halutessaan kirjoittamaan vapaamuotoisen tekstimuotoisen vastauksen lisäyksenä valittuun vastaukseen. Saatujen vastauslomakkeiden tiedot 7

12 syötettiin Excel-taulukkoon, jonka avulla pystyi tarkastelemaan tuloksia ja tekemään niiden perusteella johtopäätöksiä vertaamalla yksittäisiin kysymyksiin tulleita vastauksia kaikkien vastausten lukumäärään. 5 Tulokset Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kesken Facebook oli käytetyistä sosiaalisen median palveluista selvästi suosituin. 94 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti käyttävänsä Facebookia, 12 % MySpacea, 6 % Twitteriä, 6 % LinkedIniä, ja 6 % Redditiä. Opiskelijat vastasivat yksimielisesti yksityisyyden sosiaalisessa mediassa olevan heille tärkeätä. Vastaajista kaikki olivat myös sitä mieltä, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen käyttäessään sosiaalista mediaa. Lähes jokainen vastusti kaiken toiminnan julkistamista sosiaalisessa mediassa: 89 % vastaajista oli tätä mieltä. Vain 11 % haluaisi kaiken toiminnan olevan julkista. 83 % prosenttia vastanneista suojaa yksityisyyttään jollakin tapaa sosiaalisessa mediassa. Moni kertoi muuttaneensa yksityisyysasetuksiaan tiukemmiksi. Opiskelijat ovat rajoittaneet käyttäjäprofiilinsa näkyvyyttä eri tavoin. Monet ovat asettaneet profiilinsa näkymään vain kavereilleen. Yksi vastanneista kertoi laittaneensa kaverinsa sosiaalisessa mediassa eri käyttäjälistoihin ja rajoittavansa profiilinsa sekä julkaisemansa sisällön näkyvyyttä niiden kesken. Eräs vastaajista kertoi tarkistaneensa, ettei hänen profiiliansa löydy Google-haulla. Yksi vastaajista kertoi myös suojaavansa yksityisyyttään miettimällä tarkasti, mitä millekin sivulle kirjoittaa. Suuri osa vastanneista opiskelijoista miettii, kenelle julkaistu tiedot ja muu sisältö näkyy. 94 % vastasi miettivänsä asiaa. 83 % opiskelijoista miettii myös julkaistun sisällön mahdollisia seurauksia. Kyselylomakkeessa kysyttiin, millaisia tietoja opiskelijat ovat laittaneet esille itsestään sosiaalisessa mediassa. 89 % vastanneista oli laittanut oikean etu- ja sukunimensä näkyville, 72 % syntymäaikansa, 67 % kotikaupunkinsa, 39 % siviilisäätynsä tai parisuhdeti- 8

13 lanteensa, 28 % koulutuksensa, 22 % työnantajansa, 22 % uskonnollisen vakaumuksensa ja 6 % poliittisen suuntauksensa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, minkälaisia asioita he olisivat valmiita tekemään sosiaalisessa mediassa. 72 % vastasi voivansa kertoa uudesta työpaikastaan, 44 % voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, 39 % oli valmis kertomaan päihteiden käytöstään, 33 % lisäisi esimiehensä kaverilistalleen, 22 % kertoisi irtisanomisestaan, 22 % voisi puhua pahaa työnantajastaan tai opettajastaan, 17 % jakaisi hyvän maun vastaisia linkkejä, 11 % voisi puhua pahaa toisesta henkilöstä, 6 % voisi kertoa parisuhdeongelmistaan, 6 % käyttää rasistisia tai muuten loukkaavia nimityksiä, 6 % julkaista sopimattomia kuvia itsestään tai muista ja 6 % juoruta muiden asioista. Opiskelijoilta kysyttiin heidän julkaisemansa viestien tai muun tietosisällön mahdollisista seurauksista. 72 % vastasi, ettei julkaistulla sisällöllä ole ollut mitään seurauksia. 28 % vastasi niillä olleen seurauksia. Positiivisia seurauksia oli ollut kaikilla edelliseen kysymykseen myöntävästi vastanneilla. 40 % oli kokenut myös negatiivisia seurauksia. 78 % opiskelijoista kokee, että yksityisyydestä on ollut heille hyötyä. Vastaavasti julkisuudesta on kokenut hyötyvänsä 39 % vastanneista. 6 Johtopäätökset Facebook on selvästi suosituin opiskelijoiden käyttämistä sosiaalisen median palveluista, mikä ei ole yllättävää. Yllättävää oli kuitenkin se, että muiden sosiaalisen median palveluiden käyttö on kovin vähäistä. Esimerkiksi MySpacen käytön olisi voinut kuvitella olevan suositumpaa. Vastausten perusteella Twitter ja LinkedIn eivät vielä ole onnistuneet saavuttamaan suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella yksityisyys on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoille erittäin tärkeä asia. Opiskelijoiden mielestä kaikilla tulisi olla oikeus yksityisyyteen, eikä kaiken toiminnan pitäisi olla julkista. Näiden tutkimustulosten perusteella jo aiemmin mainittu Mike Zuckerbergin lausunto yksityisyyden vanhanaikaisuudesta voidaan kyseenalaistaa. Tulokset ovat samansuuntaisia Burst Median te- 9

14 kemän tutkimuksen kanssa. Tuloksista voidaan myös päätellä, ettei sosiaalisen median tulisi siirtyä julkisempaan muotoon. HAAGA-HELIAn opiskelijat kiinnittävät huomiota oman yksityisyytensä suojaamiseen. He ovat hyvin tietoisia, miten yksityisyyttä voi suojata. Suurin osa opiskelijoista on hyödyntänyt sosiaalisen median yksityisyysasetuksia ja muuttanut niitä vastaamaan omia yksityisyyden tarpeitaan. Lähes kaikki vastaajat ovat asettaneet käyttäjäprofiilinsa ja julkaisemansa sisällön näkymään pelkästään henkilöille, jotka he ovat lisänneet omalle kaverilistalleen. Tämän perusteella opiskelijat haluavat itse kontrolloida, kuka näkee heidän tietojansa. Tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät toimi sosiaalisessa mediassa ajattelemattomasti, vaan he miettivät, kuka näkee heidän tietonsa ja julkaistun sisällön, ja mitä seurauksia niillä voi olla. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat kertovat sosiaalisessa mediassa mieluummin nimensä, syntymäaikansa ja kotikaupunkinsa kuin siviilisäätynsä, koulutuksensa, työnantajansa, uskonnollisen vakaumuksensa tai poliittisen suuntauksensa. Mielenkiintoista tästä tekee se, että tiedot jotka opiskelijat mieluiten kertovat ovat helpoiten yhdistettävissä heidän identiteettiinsä. Lisäksi on huomattava, että opiskelijoiden vähemmän mielellään antamat tiedot kertovat enemmän heidän ajatusmaailmastaan. Mitä vähemmän mielellään kerrottavasta tiedosta on kyse, sitä suuremmassa määrin tämä tieto voi antaa henkilölle tietynlaisen leiman. Vähiten mieluiten kerrottu tieto on tutkimuksen mukaan poliittinen suuntaus, joka voi kertoa hyvin paljon henkilön ideologiasta. Tutkimuksen perusteella HAAGA-HELIAn opiskelijat käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa melko asiallisesti. Moni voisi kertoa positiivisista asioista, kuten esimerkiksi uuden työpaikan saamisesta, mutta harva tekisi mitään sopimatonta, lukuun ottamatta omista päihteiden käytöstä kertomista. Vähän alle puolet vastaajista voisi lisätä vanhempansa kaverilistalleen, ja kolmasosa voisi kaveerata esimiehensä kanssa. Koska aiemmin on todettu HAAGA-HELIAn opiskelijoiden jakavan sisältöä vain kaverilistoillaan oleville henkilöille, voidaan todeta, etteivät opiskelijat kovin mielellään halua vanhempiensa tai työnantajiensa tietää heistä kaikkea. 10

15 Selvä enemmistö ei ole tutkimuksen mukaan kokenut heidän jakamallaan tietosisällöllä olleen minkäänlaisia seurauksia. Tähän on todennäköisesti syynä se, että opiskelijat ovat tarkkoja yksityisyytensä suojaamisensa suhteen, eivätkä he tee mielellään sopimattomia asioita sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin kaikilla, jotka olivat havainneet seurauksia, seuraukset olivat olleet positiivisia. Koska vain alle puolella vastaajista oli ollut negatiivisia kokemuksia, voidaan päätellä, että sosiaalisessa mediassa kannattaa jakaa tietoa. On kuitenkin vaikea sanoa, millaisia seurauksia opiskelijoiden jakamalla tiedolla voisi olla, jos he toimisivat sosiaalisessa mediassa täysin julkisesti. Sama tieto voi tuttavapiirin kesken olla hyväksyttävää, mutta ulkopuolinen voisi paheksua sitä. Näin voisi syntyä negatiivisia seurauksia. Opiskelijat pitävät yksityisyyttä itselleen hyödyllisempänä kuin julkisuutta. Tästä voidaan päätellä, etteivät opiskelijat osaa hyödyntää julkisuutta sosiaalisessa mediassa. Tämän pystyi päättelemään myös esimerkiksi LinkedIn -palvelun käytön vähäisyydestä. Opiskelijat eivät mielellään mainosta omaa koulutustaan tai työkokemustaan verkossa. Koska tutkimus tehtiin kyselynä isolle joukolle ihmisiä, ei kysymyksiin saatu kovinkaan syvällisiä vastauksia. Kyselyn rinnalla olisi voinut tehdä muutaman haastattelun koskien ainakin yksityisyyden ja julkisuuden hyötyjä sekä opiskelijoiden omia kokemuksia. Tutkimuksen heikkoudeksi voisi myös laskea, että se toteutettiin pelkästään HAAGA- HELIA ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden keskuudessa. Vaarana on, ettei tuloksia siksi voi yleistää koskemaan koko HAAGA- HELIAn opiskelijakuntaa. Sosiaalisen median käyttäminen ja yksityisyyden suojaaminen ei tosin vaadi juurikaan tietoteknistä osaamista, joten tätä vaaraa ei todellisuudessa välttämättä ole. Olisi kuitenkin ollut hyvä saada tutkimukseen mukaan myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ulkopuolisia koehenkilöitä. 7 Yhteenveto Tutkimus onnistui tavoitteessaan hyvin, ja tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. HAAGA-HELIAn opiskelijoiden suhtautuminen yksityisyyteen ja sen suojaamiseen sosiaalisessa mediassa tulivat selvitetyksi onnistuneesti. Tutkimus onnistui selvittämään, mitä sosiaalisen median palveluita opiskelijat käyttävät, miten he suojaavat yksityisyyt- 11

16 tään, millaisia tietoja he kertovat itsestään ja millaisia asioita he tekevät sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tutkiminen on ollut suosittua viime aikoina. Tämä tutkimus erottuu kuitenkin joukosta esittämällä tapauksena HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heidän yksityisyytensä sosiaalisessa mediassa. Näin tutkimuksen kautta on syntynyt uutta tietoa. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin muidenkin tekemissä aikaisemmissa tutkimuksissa. Aiemmin on jo mainittu Burst Median tekemä tutkimus, jossa 80 % tutkimukseen osallistuneista vastasi olevansa huolestunut yksityisyytensä puolesta. Myös tämä tutkielma päätyi tulokseen, että suurimmalle osalle ihmisistä yksityisyys on yhä tärkeää. Kuten aiemminkin on mainittu, tästä johtuen tutkimuksen tulokset myös kyseenalaistavat Mike Zuckerbergin lausunnon yksityisyyden vanhanaikaisuudesta. Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi muiden tutkimusten pohjana. Tulokset voivat innostaa tekemään niitä tukevia jatkotutkimuksia tai vastaavasti löytämään vastaväitteitä niille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös aiheeseen liittyvässä opetuksessa tai mahdollisesti myös uusia sosiaalisen median palveluita tai ominaisuuksia suunniteltaessa. Tämän tutkielman lukijat voivat kokea hyötyvänsä esitetyistä tiedoista, varsinkin jos he eivät tiedä paljoa yksityisyydestä tai sen suojaamisesta ja käyttävät jotakin sosiaalisen median palvelua. Tutkimus herätti kysymyksiä tulevaisuutta ajatellen. Jatkossa voisi toteuttaa tutkimuksena, joka pyrkisi selvittämään yksityisyyttä ja julkisuutta muualla verkossa. Erityisesti julkisuuden tuomat edut olisivat kiinnostava aihe tutkia. Monella on varmasti omat kotisivunsa julkisesti esillä. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia, millaista sisältöä kotisivuille on laitettu. Onko esille laitettu esimerkiksi CV, jokin muu elämäkerta tai portfolio? Kiinnostavaa olisi myös tutkia, onko kotisivuista ja niiden sisällöstä ollut hyötyä esimerkiksi työpaikan saamisessa. Sosiaaliseen mediaan liittyen olisi kiinnostavaa myös tutkia haittaohjelmien leviämistä Facebookissa ja niin sanottua clickjacking -ilmiötä, jolla käyttäjää houkutellaan painamaan nappulaa, joka asentaa haittaohjelmia luvatun toiminnan sijaan. 12

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

Hilton Helsinki Hotels -markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa. Dzenita Bacinovic

Hilton Helsinki Hotels -markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa. Dzenita Bacinovic Hilton Helsinki Hotels -markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa Dzenita Bacinovic Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Dzenita Bacinovic

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä

Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä Hyvönen, Sini 2013 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kyselytutkimus internetajanvarauksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA Anni Massinen MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Massinen, Anni Markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy Matti Herrala, Teemu Leppä Sosiaalisen median käyttö autokaupassa J. Rinta-Jouppi Oy Opinnäytetyö Kevät 2015 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Liiketoiminnan ja

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2014 Mikael Liespuu B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA

Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA Tuija Huusko IDENTITEETIN VARASTAMINEN SOSIAALISEN ME- DIAN PALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Huusko, Tuija Identiteetin varastaminen sosiaalisen median

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Jerima, Alexandra Pantsu, Jouni 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot

Sanna Myllyniemi. Verkkokaupan näkyvyys. Markkinointikeinot Sanna Myllyniemi Verkkokaupan näkyvyys Markkinointikeinot Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot