AMP Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMP Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä"

Transkriptio

1 AMP Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä Taustaa Matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden tietoliikennevaihtoehtojen monipuolistumisen, tiedonsiirtoyhteyksien nopeutumisen ja mobiiliselainohjelmistojen kehittymisen myötä internetissä kehittynyt Web ajattelu on rantautumassa myös mobiililaitteisiin. Mobiililaitteisiin liitetyn pikaviestinnän (instant messaging) palvelujen käyttö on yleistynyt viimeisten kuukausien aikana rajusti. Amerikkalainen Twitter-yhteisö kasvaa hurjaa vauhtia ja suomalainen Jaiku kasvattaa myös suosiotaan. 1 Molemmissa keskeinen idea on käyttää lyhyitä tekstiviestejä ihmisten tekemisten ja paikkatietojen kuvauksessa. Mobiilipikaviestintä antaa mahdollisuudet uudentyyppiselle median sulautumiselle osaksi urbaania arkea. Myös erilaiset mash-up-palvelut pikaviestintäpalvelujen päälle on kasvava mediapalvelutoimiala. 2 Stadia on perustanut vuoden 2007 alussa Sosiaalisen median kehittämisareenan, jonka tarkoitus on luoda synergiaa Stadian sosiaalisen median tutkimus- ja kehityshankkeiden välille ja kohdentaa tutkimustyötä sosiaalisen median suunnitteluja toteutuskäytäntöihin koko organisaation laajuisesti. Stadian Arabianrannan toimipiste on kehittämisareenan toiminnan keskus. Sosiaalisen median kehittämisareenan keskeinen tutkimuslähtökohta on kehittää sosiaalisen median suunnitteluun apuvälineitä, jotka ovat helposti muokattavissa laajempaan käyttöön. Stadian organisaation läpileikkaava Sosiaalisen median kehittämisareena toimii pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian mukaisena innovaatioalustana sosiaalisen median tutkimuksessa ja kehityksessä. 3 Kehittämisareena toimii yhteistyössä tässä hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppanien lisäksi myös muun muassa 1 Ks. ja 2 Ks. esim. 3 Culminatum (2005): Yhdessä huipulle. Helsingin seudun innovaatiostrategia, 16. 1

2 Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion ja muutamien pääkaupunkiseudun pkyritysten kanssa. Helsingin kaupungin elinkeinostrategian luonnoksessa korostetaan sitä, että luovien alojen vetovoimaisuuteen ja potentiaaliin voidaan vaikuttaa myös ottamalla ne nykyistä paremmin huomioon kaupungin omassa toiminnassa. Lisäksi tuodaan esille se, että kaupungin hallintokuntien yhteistyötä luovien alojen toimijoiden kanssa olisi hyvä vahvistaa. Lisäksi kaupungin tulisi aktiivisesti osallistua korkeakoulujen, alan keskeisten toimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön synnyttämiseen ja syventämiseen. Tässä merkityksessä innovaatiorahaston tuki Stadian AMP-hankkeelle on tärkeää ja edistää edellä mainittua yhteistyötä. Tavoitteet Nyt rahoitusta hakevassa hankkeessa AMP Audiovisuaalinen, mobiilipikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä Sosiaalisen median kehittämisareena yhteistyökumppaneineen pyrkii löytämään uusia audiovisuaaliseen mediamateriaaliin perustuvia tapoja pikaviestintään. Tämän hetkiset mobiilipikaviestintäpalvelut ovat tekstikeskeisiä ja varsinaisia audiovisuaalisen mobiilipikaviestinnän palveluja ei ole, vaikka kamerakännyköiden yleisyys mahdollistaisi periaatteessa tällaisen jo nyt melko laajasti. Tässä hankkeessa kokeillaan audiovisuaalisen mobiilipikaviestinnän toimivuutta ja käyttökonsepteja kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä. Hankkeen tarkoituksena on konseptoida tuote- ja menetelmäinnovaatioita, joita voidaan jatkokehitettyinä hyödyntää laajemminkin pääkaupunkiseudun opetus- ja tutkimussektorin toiminnassa, mahdollisesti myös muilla julkisen palvelun sektoreilla. Tulosten oletetaan tuottavan yleisesti hyödynnettävää tietoa av-pikaviestinnän soveltuvuudesta kollaboratiivisen sosiaalisen mobiilimedian kontekstissa (so. mobiiliweb 2.0). 4 4 Termillä kollaboratiivinen sosiaalinen mobiilimedia tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia mediaohjelmistoja ja -palveluja, jotka mahdollistavat ihmisten välisen yhteistyön mobiililaitteilla. Sosiaalinen media viittaa yleisesti sellaisiin mediaohjelmistoihin ja -palveluihin, joissa käyttäjät tuottavat itse mediasisältöjä ja jakavat niitä keskenään. 2

3 Hankkeessa konseptoidaan erilaisia tapoja käyttää mobiilia av-pikaviestintää tutkimus- ja opetusyhteistyön apuvälineenä esimerkiksi (1) moninapaisen asynkronisen seminaarityöskentelyn mahdollistajana, Eri paikoissa järjestettävät seminaariesitelmät voidaan esimerkiksi tallentaa audiovisuaaliseksi mediaksi ja esitelmien jälkeinen keskustelu laajentuu suuremman ryhmän vuoropuheluksi. Näin voidaan lisätä seminaarien potentiaalista kävijämäärää ja rohkaista suurempaa joukkoa ottamaan suoraan osaa keskusteluun. (2) paikkatietoon perustuvan yhteisen tiedonkeruun ja analyysin tuotannossa, Tällä hetkellä paikkasidonnaisen tiedon ja median määrä kasvaa kovalla vauhdilla. Mobiilivideoviestinnällä myös tutkijat voisivat liittää omaa tutkimustietoaan ja ajatuksiaan erilaisiin paikkoihin tai tehdä paikkasidonnaiseen viestintään perustuvia kokeiluja. (3) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun liittyvien sosiaalisten suhteiden ja nopean ajatusten vaihdon välineenä. Erilaiset tutkimus-, opetus- tai opiskelukumppanit voisivat vaihtaa nopeasti ajatuksiaan omilla julkaisukanavillaan. Tiivis tiettyyn tematiikkaan keskittyvät maantieteellisesti hajautunut intressitiimi voisi näin testauttaa nopeasti omia ajatuksiaan ryhmässä. Tämä vähentää fyysisen liikkumisen tarvetta ja mutta lisää henkistä liikkuvuutta. Hankkeessa kehitellyistä parhaista konsepteista tehdään pilottikokeilut. Sosiaalisen median kehittämisareenalla ja sen yhteistyökumppaneilla on kokeiluihin tarvittava tietotaito ja teknologia. Projektiorganisaatio Hankkeessa keskeiset toimijat ovat Stadian Sosiaalisen median kehittämisareena ja Tallinnan yliopiston informatiikan laitoksen Interactive Media and Knowledge Environments -koulutusohjelma (IMKE). Elisa Oyj toimii hankkeessa mobiilipalvelujen asiantuntijakonsulttina ja se tarjoaa myös tilat hankkeen neljännelle workshopille. Konsultoivana yhteistyökumppanina Art and Design City Helsinki Oy (ADC) tarjoaa hankkeen käyttöön kehittämänsä Helsinki Virtual Village -nimisen virtuaalisen testausympäristön. Tämä aito living lab tyyppinen palvelu käsittää 4000 asukasta, 6000 opiskelijaa ja yli 200 yritystä, joten palvelua voidaan testata todellisessa käyttöympäristössä. Sama alusta on käytössä ADC:n ja Forum Virium 3

4 Helsingin yhteisessä Helsinki Living Lab-hankkessa ja on yksi Helsingin seudun innovaatiostrategian mukaisista yhteisöistä. 5 Hankeen etenemistä valvoo myöhemmin sovittava ohjausryhmä. Hankkeen ydinryhmän muodostavat: Stadia, Sosiaalisen median kehittämisareena Yliopettaja Robert Arpo, tutkimusjohtaja, FT Lehtori Juhana Kokkonen, Sosiaalisen median kehittämisareenan projektipäällikkö, FM Lehtori Markus Norrena, tekninen vastaava, TaM Myöhemmin palkattava opiskelija-assistentti Tallinnan yliopisto, Informatiikan laitos, IMKE Professori Mauri Kaipainen, FT Hankkeessa konsultoivina asiantuntijaosapuolina toimivat: Elisa Oyj / Tutkimusyhteistyö Teknologiapäällikkö Jonas Kronlund Art and Design City Helsinki Oy Toimitusjohtaja Kari Raina Aikataulu ja toiminta Hanke alkaa Hankkeen keskeisen toimintarungon muodostavat lyhyet workshopit Helsingissä ja Tallinnassa. Workshopeihin ottavat osaa etupäässä Stadian ja Tallinnan yliopiston opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Workshopien välissä kehitystoiminta tapahtuu verkossa ja hankkeessa kehitettävän mobiilivideoviestinnän avulla. Hankkeeseen liittyvä ensimmäinen workshop järjestetään Tallinnan yliopistossa touko-kesäkuussa Tällöin on tarkoitus aloittaa testattavien konseptien kehittäminen ja tutustua toisten toimintakulttuuriin ja tutkimus- ja opetusfokuksiin. 5 Culminatum (2005): Yhdessä huipulle. Helsingin seudun innovaatiostrategia,

5 Syksyllä järjestetään toinen workshop Helsingissä Stadiassa ja jatketaan konseptien kehittämistä ja kokeilua. Kolmas workshop järjestetään Tallinnassa myöhemmin syksyllä. Tämän workshopin jälkeen on tarkoitus käynnistää testipilottituotannot, joiden toimivuutta analysoidaan osallistuvan havainnoinnin, haastattelujen ja ryhmähaastattelujen avulla. Myös tuotettua viestintämateriaalia käytetään tutkimusmateriaalina. Neljäs workshop järjestetään joulukuussa 2007 / tammikuussa 2008 Elisan tutkimusyhteistyön tiloissa ja samalla evaluoidaan toiminta sekä päätetään jatkokehitystoiminnasta. Hanke jatkuu vuonna 2008 innovatiivisimpien ja toimivimpien konseptien tuotteistamisella, parhaiden käytäntöjen levittämisellä ja laajemman yritysyhteistyön aloittamisella. Tulokset ja niiden levitys Hankkeessa saadaan aikaan uusia, toimivia mobiilin audiovisuaalisen pikaviestinnän konsepteja, joita voidaan hyödyntää myöhemmin myös kaupallisesti. Hankkeessa saadaan uutta tietoa kollaboratiivisen sosiaalisen median suunnittelu- ja toteutuslogiikasta ja se tuottaa ymmärrystä mobiilin av-pikaviestinnän parhaista käytännöistä ja sen soveltuvuudesta paikasta riippumattomaan tutkimus- ja opetusyhteistyöhön. Hankkeen oletetaan tukevan tutkijoiden ja opiskelijoiden seudullista liikkuvuutta, koska hankkeen pikaviestintäkonseptien avulla toiminnalliset pienryhmät voivat toimia tehokkaasti myös silloin kuin he ovat toimivat maantieteellisesti hajautetusti. 6 Lisäksi hankkeen suorat kontaktit Tallinnan korkeakoulutoimintaan tukevat Helsingin seudun luovien alojen kansainvälistymistä. Stadian Sosiaalisen median kehittämisareena saa hankkeen avulla itselleen eturivin aseman kollaboratiivisen sosiaalisen median suunnittelu- ja tutkimustoimijana ja se edistää sosiaalisen median osaamista pääkaupunkiseudulla. Tutkimustuloksia on levitetään ja valtavirtaistetaan suoraan Helsingin alueen yritystoimijoille. Hankkeen parhaat pilotoidut konseptit esitellään alan yrityksille. Tätä varten on tarkoitus toimia 6 Culminatum (2005): Yhdessä huipulle. Helsingin seudun innovaatiostrategia, 20. 5

6 yhdessä Culminatumin kanssa, jolla on jo valmiit verkostot yritysmaailmaan. Tätä kautta Sosiaalisen median kehittämisareena voi saada uusia kiinnostuneita yrityskumppaneita hankkeen jatkovaiheisiin. Lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa Helsingin ja erityisesti Arabianrannan asemaa uusien innovatiivisten mediapalvelujen osaamisalueena. Tarkoitus on tiivistää sosiaalisen median tutkimus- ja opetuksen yhteistyöverkoston toimintaa Helsingin ja sen lähialueiden paikkaan sitomattomaksi sosiaalisen median osaamisklusteriksi. Yhteistyössä tässä hankkeessa mukana olevan Tallinnan yliopiston ja yleisemmän yhteistyön kautta Tampereen Hypermedialaboratorion kanssa kehittämisareena muodostaa Arabianrantaan vahvan sosiaalisen median osaamisen solmukohdan. Tarvittavat resurssit Henkilöstömenot sivukuluineen /h Henkilötyötunnit Yhteensä projektipäällikkö tutkimusvastaava tekninen asiantuntija opiskelija-assistentti Henkilöstömenot yhteensä Muut menot laitteet ja tietoliikenne tiedotus matkat Muut menot yhteensä Kaikki yhteensä

7 <~ A D C ART AND DESIGN CITY HELSINKI Aiesopimus konsultaatio- ja testausympäristöavusta AMP - Audiovisuaalinen, mobiili pikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä -hankkeessa Osapuolet: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Sosiaalisen median kehittämisareena Art and Design City Helsinki Oy Konsultoivana yhteistyökumppanina Art and Design City Helsinki (ADC) tarjoaa AMP-hankkeen käyttöön kehittämänsä Helsinki Virtual Village -nimisen virtuaalisen testausympäristön. Tämä aito "Iiving lab" tyyppinen palvelu käsittää 4000 asukasta, 6000 opiskelijaa ja yli 200 yritystä, joten palvelua voidaan testata "todellisessa" käyttöympäristössä. Sama alusta on käytössä ADC:n ja Forum Virium Helsingin yhteisessä Helsinki Living Lab -hankkessa, ja on yksi Helsingin seudun innovaatiostrategian mukaisista yhteisistä kehitysalustoista (Culminatum, "Yhdessä huipulle", 2005). Helsingissä xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kari Raina, toimitusjohtaja Art and Design City Helsinki Oy Art and Design City Helsinki Oy Ab Hämeentie 133 A, FIN Helsinki Tel: Fax: Kr.nroffrade Reg.No ' V-tunnus ' ALV RekNAT reg 1 (1)

8 Aiesopimus yhteistyöstä AMP - Audiovisuaalinen, mobiili pikaviestintä kansainvälisessä tutkimus- ja opetusyhteistyössä - hankkeessa Osapuolet: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Sosiaalisen median kehittämisareena. Juhana Kokkonen, projektipäällikkö Elisa Elisa, Tutkimusyhteistyö Jonas Kronlund, Teknologiapäällikkö Elisan tutkimusyhteistyön teknologiapäällikkö Jonas Kronlund toimii AMP-hankkeessa mobiilipalvelujen asiantuntijakonsulttina. Lisäksi Elisa antaa toimintatilan yhdelle AMP-workshopille. Hankkeen tarvitsemasta asiantuntija-avusta sovitaan myöhemmin, kun pilottikonseptien aiheet tarkentuvat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Allekirjoitus (Yey~' ~1,~

9 ..- fö' TALLINNA ULIKOOL Ma temaa tika- lood ustead uskond Letter of Intent Social Media Development Center (Sosiaalisen median kehittämisareena) Period: Contracted by: Coordinated by: Tallinn University, Department oflnformatics, Interactive Media and Knowledge Environments (IMKE) Helsinki Polytechnic Stadia / Social Media Development Center PO Box 4040, Helsinki, Finland March 20,2007 No /6'29 1. Description of Organisation Department of Informatics/IMKE is involved in the Communications teaching and research, focusing on communication and information design. Special competencies in computer-mediated communication, computer supported collaborationlwork, social software, E-Iearning and E- participation. 2. Aim of the Cooperation IMKE will collaborate with the Helsinki Polytechnic's Social Media Development Center. Cooperative parties are going to 1) organize workshops for students and researchers, 2) do collaborative research and 3) develop best practices for social media production. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Signature: Position: ~~ Official stamp tel i Regkood tel 64Q9401! Narvamnt25, 10120TaiIinn! Konto Q) <l! => ~ ~ ~ ~

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity,

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Development and Learning CRADLE. 1. AMMATTIKORKEAKOULUN JA

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003

EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003 EVIUS LOPPURAPORTTI Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003 1( TIIVISTELMÄ 1 TOIMEKSIANTO HIIT sai NAVI-verkoston johtoryhmältä ja Tekesiltä toimeksiannon

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Innostavia työelämän

Innostavia työelämän OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 213 TUTKIMUKSIA Johanna Stenroos-Vuorio (toim.) Innostavia työelämän kehittämisratkaisuja Liiketalous, ICT ja bioalat utkija kimusprofessori späällikkö Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Yhteistyöopas yrityksille

Yhteistyöopas yrityksille Yhteistyöopas yrityksille 1 Tekniikkaa suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto on koko historiansa ajan ollut tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta, jolla

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit KATSAUS 317/2015 Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit Innovaatioekosysteemi yhteiskunnan ajurina Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) 2 Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) Rikastuttava

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey Laurea tutkii ja kehittää 1/2008 Laurea Research & Development Prime Mover Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success

Lisätiedot

PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI

PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelu 2015 Riikka Pöyry PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI Kauppakorkeakoulun kirjaston kehittämisen arviointi OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä:

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: -kykyjenlöytämiskilpailu Tatu Marttila Helsinki 29.3.2007 MA lopputyö TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Teollisen muotoilun osasto

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL

NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL NUMERO 1/2009 sivu 6 NOKIA TECHNOPOLIS INNOVATION MILL avaa kännykkäjätin ideasalkun sivu 2 JOUSTAVAT TILAT kasvuyritysten tukena sivu10 TAMPEREEN TEKNOLOGIAKESKUKSEEN myös kokous- ja konferenssikeskus

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

1. Hankkeen vastuuhenkilö (nimi, asema/tehtävä, sähköposti, puh.)

1. Hankkeen vastuuhenkilö (nimi, asema/tehtävä, sähköposti, puh.) 1. Hankkeen vastuuhenkilö (nimi, asema/tehtävä, sähköposti, puh.) Kim Viljanen, Digital Finland -koordinaattori, kim.viljanen@altparty.org, 040 541 4654. Reidar Wasenius, Digital Finland -koordinaattori,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Annukka Jyrämä ja Tuuli Mattelmäki (toim.) Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lisätiedot