Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?"

Transkriptio

1 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa 14 työryhmää toi esille kysyntälähtöisesti näkökulman metsien käyttöön hyvinvoinnin lähteenä. Osallistuneiden työryhmien näkemys metsien käytöstä ja merkityksestä oli hyvin yhteneväinen. Metsien merkityksen kasvamiseen ja monipuoliseen käyttöön uskotaan vahvasti. Puun kokonaiskäytön sen sijaan odotetaan kasvavan korkeintaan hienoisesti. Materiaalivirrat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja jalostusarvo ja arvonlisä nousevat. Suomen metsät ovat osa monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluiden tuotantoa turvaavaa globaalia verkostoa. Suomessa on elinvoimainen metsäteollisuus vuonna 2050, mutta se poikkeaa rakenteeltaan nykyisestä. Jalostusaste nousee ja erityisesti mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät. Pehmopapereiden ja pakkausten kysyntä lisääntyy ja painopapereiden laskee. Bioenergiaa käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän eri muodoissa. Puunkäyttö energiatuotannossa tulee kasvamaan, mutta puun polttaminen nähdään välivaiheena, kunnes puusta kehitetään tehokkaampia polttoaineita kuten nestemäisiä polttoaineita. Paikalliset pienet energiantuotantolaitokset lisääntyvät, ja suuret yksiköt keskittyvät rannikolle ja usein muiden teollisuuslaitosten yhteyteen. Metsien matkailu ja virkistyskäyttö nähdään yhä tärkeämpänä metsien käyttömuotona tulevaisuudessa. Metsiä käytetään yhä enemmän niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin lähteenä sekä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja terapiassa. Aineettomista elämyksistä ollaan valmiita maksamaan. Metsillä uskotaan olevan monipuolista käyttöä esimerkiksi lääketeollisuudessa, ravinnontuotannossa, älytuotteissa, nanosovelluksissa, biokomposiiteissa, kemianteollisuudessa, designtuotteissa jne. Volyymituotteista uskotaan yhä enemmän siirryttävän korkean lisäarvon tuotteisiin ja älytuotteisiin. Myös tuotantolähtöisyydestä siirrytään enemmän asiakaslähtöisyyteen. 1. Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman ( ) mukaan hallitus antaa metsäpolitiikan vaikutusten selvittämiseksi metsäpoliittisen selonteon. Maa ja metsätalousministeriö valmistelee selonteon osallistavana prosessina. Selonteko sisältää toimintaympäristöanalyysin, KMO 2015:n mahdolliset muutostarpeet, ehdotuksen vuoteen 2050 tähtäävästä visiosta ja strategisista päämääristä metsien käytölle sekä linjaukset keskeisimmistä toimenpidekokonaisuuksista.

2 2(58) Hallitusohjelman mukaisesti erityistä huomiota kiinnitetään metsäpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2014 alkupuolella. 2. Työpajat Selonteon valmistelua pohjustettiin työpajoilla, jossa erilaiset ryhmät toivat esille kysyntälähtöisesti näkökulman metsien käyttöön hyvinvoinnin lähteenä. Työpajoissa kaikki ryhmät pohtivat mihin Suomen metsiä käytetään tulevaisuudessa (v. 2050), miten tulevaisuuden tarve poikkeaa nykyisestä käytöstä ja miten valittu suunta näkyy eri toiminnoissa. Lisäksi työryhmiltä kysyttiin kaksi ryhmäkohtaista kysymystä, joista toinen oli työryhmän alaan liittyvä ja toinen kahta kestävän kehityksen ulottuvuutta yhdistävä tai työryhmän asiantuntemusalan ulkopuolelta oleva kysymys. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio fasilitoi työpajat, joita järjestettiin yhteensä 14. Työpajoja pidettiin seuraaville tahoille: Aalto yliopisto Aineettomat arvot (työpajaa varten koottu ryhmä) Ammattijärjestöt (työpajaa varten koottu ryhmä) Elinkeinoelämän keskusliitto Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (KV mepo) Kuluttajaliitto MMM:n metsäosasto Metsäneuvosto Sitra Ulkoministeriö Valtionhallinnon naisjohtajaverkosto WWF:n hallintoneuvosto Yrittäjät (työpajaa varten koottu ryhmä) Työpajoissa näkemykset metsien käytön suurimmista linjoista vaikuttivat olevan hyvinkin yhteneviä riippumatta työryhmän edustamasta tahosta. Usko metsien merkityksen kasvamiseen ja monipuoliseen käyttöön oli kaikissa ryhmissä vahva. 3. Metsien käyttö Puunkäytön näkymät Puun kokonaiskäytön odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai hieman kasvavan. Tärkeää on käyttää raaka aine ja materiaalivirrat mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Puuraaka aineen

3 3(58) jalostusarvoa nostetaan puun kasvatusvaiheesta alkaen käsittelemällä metsiä käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttämällä tarkempaa laatuluokittelua. Kaikkia metsiä ei käytetä kaikkiin tarkoituksiin vaan ne eriytyvät ja äärevöityvät erilaisiin toimintotyyppeihin. On esimerkiksi tehokkaan tuotannon alueita, suojeluun ja virkistys yms. käyttöön painottuvia alueita. Puhtaasti talouskäyttöön tarkoitettujen metsien määrä vähenee. Metsän sijainti vaikuttaa erityisesti metsän käyttötarkoitukseen ja maisemanhoidon merkitys kasvaa. Tuotanto ja kulutus pyritään saamaan lähelle toisiaan mutta toisaalta arvoketjut voidaan ajatella laajemmin kansainvälisesti, jolloin raaka aine voidaan tuottaa Suomessa ja jalostus tapahtuu ulkomailla. Puun liikkeelle saaminen on tärkeää ja siksi metsien käytön infrastruktuuri on pidettävä kunnossa ja metsätietoa on käytettävä monipuolisesti ja tehokkaasti hyväksi. Puun kuljetusten tarve lisääntyy kun puun eri osat kuljetetaan eri jalostuslaitoksiin. Puunkorjuutekniikka on kehittynyt vahvasti. Puunkäytöstä sanottua: materiaalit ohjautuvat sinne missä niistä on saatavissa paras tuotto puukauppa ja hankinta on mietittävä uusiksi, sillä ne on rakennettu isoja metsäteollisuusyrityksiä varten edelleen löytyy tilaa perinteiselle metsänhoidolle ja puuntuotannolle Suomalainen metsä nähdään maailmalla kilpailukykyisenä, ei bulkkituotteina vaan erityistuotteina yhä enemmän ristiriitoja eri käyttömuotojen välillä yhteisen näkemyksen löytäminen haasteellista 3.2. Perinteinen metsäteollisuus Suomessa uskotaan olevan elinvoimainen metsäteollisuus Perinteisen metsäteollisuuden rooli on säilynyt tärkeänä mutta rooli on pienempi. Metsäteollisuuden painopistealueet muuttuvat ja jalostusaste nousee. Erityisesti mekaanisella metsäteollisuudella on hyvät näkymät. Sahatavaraa käytetään enemmän puurakentamisessa ja puulla korvataan muita rakennusmateriaaleja. Myös puutuotteissa käytetään enemmän pitkälle jalostettua sahatavaraa. Pehmopapereiden ja pakkauksien kysyntä kasvaa. Aikakausi ja sanomalehtipapereiden kysyntä puolestaan laskee. Tämä näkyy myös sellun tuotannon vähenemisenä. Metsäteollisuudesta sanottua: perinteisen metsäteollisuuden osuus on noin 50 % sektorin jalostusarvosta puun menekki Keski Euroopan ympäristötietoisille sahatavaran käyttäjille lisääntyy, koska Suomen metsäkuva tunnetaan moniarvoisena ja sosiaalisesti aidosti kestävänä 3.3. Energiakäyttö Bioenergiaa käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän eri muodoissa. Puunkäyttö energiatuotannossa tulee kasvamaan mutta puun polttaminen nähdään välivaiheena kunnes puusta kehitetään tehokkaampia polttoaineita kuten nestemäisiä polttoaineita. Paikalliset pienet

4 4(58) energiantuotantolaitokset (hajautettu tuotanto) lisääntyvät ja suuret yksiköt keskittyvät rannikolle ja usein muiden teollisuuslaitosten yhteyteen. Kotimaisuus energiatuotannossa korostuu ja tämä lisää puun merkitystä raaka ainelähteenä. Energianjalostamismuodot kehittyvät ekologisempaan suuntaan. Energiatuotannossa puuta yhdistetään myös muihin raaka ainelähteisiin. Puuraaka aine kilpailee muiden bioenergialähteiden kanssa. Teollisuuden sivutuotteita hyödynnetään nykyistä tehokkaammin energianlähteenä. Tuulivoiman käytön lisääntyminen näkyy maankäyttömuutoksina. Energiakäytöstä sanottua: kantojen nosto on näpertelyä energiakäytön ja muiden kasvavien ja monipuolistuvien käyttöjen välillä on kasvavia ristiriitoja ja konfliktiherkkyys kasvaa 3.4. Matkailu ja virkistys Metsien matkailu ja virkistyskäyttö nähdään yhä tärkeämpänä metsien käyttömuotona tulevaisuudessa. Luontomatkailu, metsästysmatkailu tai muuhun teemaan liittyvä metsämatkailu ja virkistyskäyttö tulevat lisääntymään. Jokamiehenoikeudet nähdään kansainvälisenä kilpailuvalttina mutta myös niiden rajoittaminen voi tulevaisuudessa tulla harkittavaksi mm. turvallisuussyistä. Ulkomaalainen kysyntä kasvaa matkailukäytössä. Metsiä käytetään enemmän erilaisissa harrastuksissa, kuten urheiluseuratoiminnassa ja järjestetyillä teemaretkillä. Kaupungistumisen myötä lähimetsien merkitys metsien virkistyskäytössä tulee korostumaan. Matkailu ja virkistyskäytön ympärille kehittyy uusia palveluita ja niitä tarjoavia yrityksiä. Ohjattu metsien käyttö lisääntyy. Metsien virkistyskäyttöpalveluiden tuotteistaminen tuo lisää metsien käyttäjiä. Marjat, sienet, riista ja muut luonnontuotteet lisäävät arvostustaan. Matkailu ja virkistyskäytöstä sanottua: elämyksellisyys ja sen haku on trendi, metsä ja sen tuotteistaminen vastaa tähän tulevaisuudessa Suomesta luontomatkailun Disneyland metsien käyttö matkailuun korostuu, matkailijoita ja luontoelämysten hakijoita tulee läheltä ja kaukaa ihmiset lomailevat myös Suomessa, Suomen raikkaat metsät ovat rentoutumis ja virkistyspaikka myös eteläeurooppalaisille 3.5. Terveys ja hyvinvointi Metsiä käytetään yhä enemmän hyvinvoinnin (henkinen, fyysinen) lähteenä ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja terapiassa. Julkiset palvelut hyötyvät metsien läheisyydestä. Esimerkiksi päiväkodit ja koulut käyttävät metsiä toiminnassaan. Lähimetsiä hyödynnetään opetus, terveys ja sosiaalipalveluissa intensiivisesti kaupunkialueilla. Metsät parantavat kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja tarjoavat pakopaikkoja stressistä, liikuntamahdollisuuksia ja sosiaalisia kontakteja. Metsien on oltava helposti saavutettavissa, jotta niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti terveys ja

5 5(58) hyvinvointipalveluissa. Saavutettavuus on tärkeää erityisryhmille, kuten vanhuksille ja ilman autoa liikkuville. Aineettomista elämyksistä ollaan valmiita maksamaan. Metsien hyvinvointimerkitys ymmärretään. Terveys ja hyvinvointikäytöstä sanottua: metsistä haetaan yhä enemmän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, jota rakennettu ympäristö ei voi tarjota green space liikkumisen ja harrastuksien lisääminen 3.6. Metsien suojelu ja monimuotoisuuden turvaaminen Tarve metsien suojeluun tulee edelleen kasvamaan. Suomella on globaali vastuu monimuotoisuuden turvaamisesta. Suomen metsät ovat osa monimuotoisuutta turvaavaa globaalia verkostoa. Vaikka metsiä on Suomessa paljon, kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota metsäpinta alan pienenemiseen. Maanomistajan kannalta vapaaehtoisuus metsien suojelussa on tärkeää. Metsillä on tärkeä rooli myös yhteiskunnan toimintojen turvaamisessa, kuten ilman ja vedenpuhdistuksessa, ravinteiden pidättämisessä ja hiilensidonnassa. Metsän parantavat elinolosuhteita kaupungeissa myös vähentämällä liikennehaittoja (melu, pöly) ja sitomalla hulevesiä. Metsien terveydentilasta on huolehdittava ilmastonmuutoksen takia entistä voimallisemmin. Metsien suojelusta ja monimuotoisuuden turvaamisesta sanottua: terve ekosysteemi on puhtaan luonnon markkinavaltti joka taas on matkailuvaltti monimuotoisuus on parantunut vuosituhannen alun aktiivisten toimien ansiosta 3.7. Uudet tuotteet ja palvelut Metsien tulevassa käytössä iso painoarvo annetaan uusille korkean jalostusasteen tuotteille ja palveluille. Metsillä uskotaan olevan monipuolista käyttöä esimerkiksi lääketeollisuudessa, ravinnontuotannossa, älytuotteissa, nanosovelluksissa, biokomposiiteissa, kemianteollisuudessa, designtuotteissa jne. Öljypohjaisia tuotteita korvataan puupohjaisilla tuotteilla. Volyymituotteista uskotaan yhä enemmän siirryttävän korkean lisäarvon tuotteisiin ja älytuotteisiin. Myös tuotantolähtöisyydestä siirrytään enemmän asiakaslähtöisyyteen. Metsän kasvatusvaiheeseen kehitetään lisäarvoa tuottavia palveluita, jotka tuottavat taloudellista hyötyä metsänomistajalle. Luonnonvarojen hyödyntäminen lisääntyy tulevaisuudessa. Uusista tuotteista ja palveluista sanottua: biotalouteen pohjautuvilla uusilla tuotteilla on merkittävä rooli, biotalouden innovaatiot ovat kansainvälisesti metsätalouden ainut oljenkorsi mitä korkeampi lisäarvo ja erikoistuneempi tuote sitä pienemmät volyymit uusia innovaatioita tarvitaan, esimerkkinä prototyyppi maanjäristyksen kestävästä talosta jota myydään maailmalle metsälaakso (vrt. piilaakso) yrityshautomot

6 6(58) super food brändäys kasvattaa asemaansa 4. Edellytykset/haasteet 4.1. Osaaminen, tutkimus, koulutus ja kehitys Metsien monipuolinen käyttö uusiin tuotteisiin ja palveluihin edellyttää panostamista tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen. Osaamistarpeet muuttuvat ja siksi on määriteltävä minkälaista osaamista tuleva metsien käyttö edellyttää ja sen pohjalta on muutettava perus ja jatkokoulutusta. Moniosaajien ja tieteenalojen yhdistämisen tarve lisääntyy. Osaamista tarvitaan enemmän esimerkiksi konseptoinnissa ja markkinoinnissa, tuotteistuksessa, designosaamisessa, palvelutoiminnoissa, yrittäjyydessä ja strategisessa osaamisessa. Metsäosaamisperinne on kerättävä uusien innovaatioiden pohjaksi. Metsäalan koulutus pitää saada trendikkäämmäksi. Tarvitaan lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä opiskelijoiden ja työelämän välille. Koulutusta tulisi kehittää innovaatioita suosivaan ja monialaisempaan suuntaan. Valtion on panostettava tutkimukseen ja kehitykseen Innovaatiot ja tuotteistaminen Horisontaalinen yhteistyö, verkostoituminen ja innovointi ovat edellytyksenä uusien tuotteiden kehittämiseksi (metsälaakso). Nykyisistä ajattelumalleista pitäisi luopua. Aineettomia palveluja tuotteistetaan virkistys, sosiaali ja terveyspalveluihin. Suomalainen metsä ja metsäosaaminen on saatava brändiksi Yrittäjyys Yritystoimintaa kehittyy metsien uusien tuotteiden ja palveluiden ympärille. Myös metsänomistajapalveluihin ja puunhankintaan syntyy uutta yrittäjyyttä. Bioenergialaitosten teknologian kehittämiseen ja valmistukseen syntyy uutta yrittäjyyttä. Pienten yritysten tukeminen on avainasemassa. Myös nykyisten toimijoiden tulee suunnata toimintaansa uudelleen Työvoima Metsäala työllistää 2050 lisääntyvässä määrin, mutta työalat ovat aivan erilaisia. Puun kasvun hyödyntäminen voi lisätä työvoiman tarvetta koko ketjussa. Teknologian kehittymien puolestaan vähentää työvoiman tarvetta. Ulkomaalaisen työn tarve kasvaa metsänhoitotöissä. Kasvua on erityisesti metsiin perustuvissa palveluissa. Puurakentaminen vaatii työvoimaa. Tutkimus ja kehitys, hallinto ja korkean tuottavuuden työt pidetään Suomessa. Osaavan työvoiman saannissa on haasteita. Tuotteistetut virkistyskäyttöpalvelut lisäävät maaseudun toimintamahdollisuuksia, mutta palveluiden laadun ylläpitäminen vaatii koulutettuja toimijoita. Suomeen tarvitaan kyvykkäitä johtajia myös ulkomailta.

7 7(58) 4.5. Kestävyys Ekologinen kestävyys on perusta metsien käytölle ja kestävyys lisääntyy puupohjaisten tuotteiden lisääntyessä. Biomateriaalin kestävyysnäkökohdat otetaan huomioon ja ne osoitetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Metsän kestävä kehitys lisääntyy samalla kuin metsäperäisten tuotteiden osalta vaaditaan kestävää kehitystä. Lainsäädännöllä, valistuksella ja kasvatuksella voidaan vaikuttaa kestävään kehitykseen. Joka hehtaarilla ei pystytä tuottamaan kaikkia kestävän kehityksen osa alueita mutta kokonaisuutena nämä toteutuvat. Pieni hiilijalanjälki edistää esimerkiksi puurakentamista. Resurssitehokkuus korostuu, pyritään saamaan vähemmällä enemmän. Kestävyyden merkityksen korostuminen on etu Suomelle ja ylipäätään pohjoisille havumetsille. Metsä työllistää ympäri Suomea Metsäsuhde Metsä kuuluu edelleen olennaisesti suomalaiseen identiteettiin. Metsäsuhde on kuitenkin erilainen eri ryhmillä, ja erot ovat kasvamassa. Kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien metsäsuhde on erilainen. Kaupunkilaisten metsäsuhde on etäinen, romantisoiva tai metsä on heille pelottava. Maaseudulla asuvien suhde ei muutu nykyisestä kovinkaan paljon koska maaseudulla metsä on itsestäänselvyys. Metsäsuhde äärevöityy, on esim. metsiä pelkääviä, metsiä hyödyntäviä ja siellä liikkuvia. Polarisoituminen on haaste metsien käytölle. Osa lapsista ja nuorista on jo vieraantunut luonnosta. Kasvava osa väestöstä kokee metsän vieraaksi ympäristöksi ja osaa ei metsä kiinnosta lainkaan. Suomalaiset arvostavat metsäluontoa ja ekosysteemien toimintoja sekä kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä. Tulevan sukupolven luontosuhdetta voi vahvistaa ympäristökasvatuksella kouluissa ja päiväkodeissa. Opetussuunnitelmissa kannustetaan käyttämään luontoympäristöä yhdessä lasten kanssa. Yleisen luontosuhteen ylläpito on tärkeää, jotta metsiä arvostetaan, eikä metsiä koeta pelottavana ja vieraana paikkana. Myös onnistunut viestintä metsäalan mahdollisuuksista voi vahvistaa metsäsuhdetta. Viherympäristö otetaan yhdyskuntasuunnittelussa huomioon. Metsät ja metsäpuistot tulisi saada lähemmäs ihmisiä ja taajamia, mikä voi ruokkia positiivista metsäsuhdetta. Monikansalliset kotoutetaan metsään. Ilmastonmuutos ja uusiutuvien raaka aineiden väheneminen antavat pontta metsien käytön hyväksyttävyydelle. Metsäsuhde rakentuu metsien kestävän käytön pohjalle. Puulla on korvattu muita materiaaleja ja suomalaiset ymmärtävät, mistä erilaiset metsätuotteet ja metsiin liittyvät palvelut tulevat. Eettinen stressi erilaisista vallinnoista on koettu, ja metsien käyttö on siksi hyväksyttävämpää. Yhteisömetsät (vrt. yhteismetsät) vahvistavat kiintymyssuhdetta metsään. Ne tarjoavat osallistumismahdollisuuksia virkistyskäyttöön ilman omistajuuden taakkaa. Jokaiselle ihmiselle pitää tarjota mahdollisuus metsään Metsänomistajuus Metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Tavoitteet näkyvät metsien käytössä. On esimerkiksi tukkipuuntuottajia, energiapuuntuottajia, virkistysarvojen tuottajia ja ekosysteemipalvelujen tuottajia. Metsätilojen koko äärevöityy, on enemmän sekä suuria että pieniä tiloja. Pienille tiloille kannattavuus

8 8(58) ei ole keskeisin tavoite. Metsistä saatava ansaintalogiikka muuttuu niin, että metsänomistaja voi hyötyä taloudellisesti metsän muista käyttömuodoista. Metsänomistajille on tärkeää vapaus päättää metsänomistamiseen ja metsänkäyttöön liittyvistä asioista. Metsänomistajiksi tullaan yhä perinnön kautta. Uusien metsänomistajien arvomaailma ja juuret voivat olla erilaiset, jolloin sitoutuminen omaan metsään voi olla vähäisempää. Metsänomistajien välille kehitetään uusia yhteistyömuotoja. Metsänomistaja asuu entistä kauempana metsästään ja käyttää palveluja metsätilan hoidossa. Ammattimainen metsänomistus ja metsäsijoittaminen lisääntyvät, jolloin metsien taloudellinen käyttö keskittyy harvemmille. Yhteismetsien ja osakeyhtiöiden määrä metsänomistuksessa lisääntyy. Ulkomainen metsänomistajuus lisääntyy, esim. kiinalaiset ja venäläiset hankkivat metsää Suomesta Metsien käyttö eri alueilla Alueet erikoistuvat niiden vahvuuksien perusteella erilaiseen metsänkäyttöön. Erikoistuminen tapahtuu niin Suomessa kuin Euroopan ja maailman tasolla. Kaupunkien lähellä on voimakasta virkistys, terveys ja hyvinvointikäyttöä. Pohjois, Itä ja Järvi Suomi keskittyvät luontomatkailuun ja niihin liittyviin palveluihin. Pohjois Suomen metsien käyttöön vaikuttavat myös ilmastonmuutoksen myötä metsien kasvun lisääntyminen ja mahdollinen väyläratkaisu. Etelä Suomen metsien käyttö on intensiivisempää ja monipuolisempaa kuin Pohjois Suomessa. Etelä Suomessa korostuu suojelu, maisemanhoito ja virkistyskäyttö. Metsienkäsittely on luvanvaraista kaupunkien ympärillä. Perinteistä metsätaloutta harjoitetaan erityisesti Pohjois Karjalassa, Kainuussa ja Keski Suomessa. Biojalostamot keskittyvät rannikolle ja Kaakkois Suomeen. Suomen merkitys/lisäarvo voi vähentyä kansainvälisesti, sillä muiden maiden osaaminen paranee ja uudet kasvavat valtiot tulevat vahvemmiksi metsä ja luonnonvara asioissa. Suomessa on vapaata maata suhteessa paljon mikä voi houkuttaa ulkomaalaisia investointeja ja toisaalta luoda painetta maankäytölle.

9 9(58) METSÄPOLIITTINEN SELONTEKO, TULEVAISUUSTYÖPAJA Aalto yliopisto LIITE 1 MIHIN SUOMEN METSIÄ KÄYTETÄÄN TULEVAISUUDESSA? katoava luonnonvara, elämys ja virkistysmatkailu metsän tarjoamien antien uusi tuleminen, marjat sienet virkistykseen, entistä enemmän turistikäyttöön, tarkoittaa enemmän hoidettuja reittejä, ei pelkkää luonnon metsää teollisuuden raaka aineet uudet puudesign tuotteet suojelu energiantuotanto, mahdollisuudet lisääntyvät ilmastonmuutos voi tuoda uusia lajeja myrskytuhot, äkillisten muutosten hyödyntäminen materiaalien yhdistäminen huonekaluvalmistukseen lisää korkealaatuista puuainesta vähemmän sellua kartonkivalmistukseen paperintuotanto vähenee, mutta ei lopu, erikoispaperituotanto kasvaa (paperista eksklusiivinen tuote) rakennusmateriaaliksi puu kelpaa hyvin jalostusasteen nosto, esim. puusta tehty styroksi innovaatiot käsityöläisyys elämys teollisuuden tehostaminen ilmasto, uudet puulajit, myrskytuhot puuta käytetään enemmän muiden raaka aineiden vuoksi MITEN VALITTU SUUNTA NÄKYY ERI TOIMINNOISSA? ekologiset näkökohdat korostuvat nykyisen käytön tehostaminen kestävällä tavalla suojattuja, ainutlaatuisia suomalaisia metsäalueita, jotka halutaan pitää koskemattomina marjastus, sienestys kurssit/matkat, viikonloppuretket, kerää ja nauti antimet jotta saadaan innovaatio hot spotteja useammille paikkakunnille tarvitaan kunnon etätyö fasiliteetit korkeakoulu/yliopistokaupungeilla erityisrooli tuotantoa voi tehdä missä vaan Suomessa kevyet metsätalouskoneet uudet paperilaadut

10 10(58) pakkausteollisuus mikromills, kaikilla oma paperitehdas puun polttaminen ideaköyhyys jalostusasteen nostaminen teknologia ja puu, muovin korvaaminen omistaja vuokraa palvelutarjoajille, tuotteistus metsäisäntä design materiaaleja yhdistetään turistikäyttö vaatii tuotteistamista, asiakasnäkemystä ja toimialan osaamista virkistyskäyttö: yhteiskunta lunastaa metsiä, korvaukset? käyttö yritystoimintaan, korvauskäytännöt? monimuotoisempia metsiä, puulajeja metsänhoito säilyy ja monimuotoistuu MITÄ EM. TULEVAISUUSKUVAN EDISTÄMISEKSI PITÄÄ TEHDÄ? innovatiivista hyödyntämistä pitäisi tukea mm. koulutuksessa, start up puusauna tyyppisissä kokoontumisissa open innovation metsäinnovaatiot > millä rakenteilla luodaan elämyksiä yrittäjyyttä yrittäjyysmallit ja tuki yrittäjyyden tukeminen, tukirahoitus, intensiivit veronalennus, kannustimet veronalennus niille omistajille, jotka hyödyntävät metsää strategian mukaisesti > intensiivirakenteet lisää koulutusta ja tutkimusta design, monitieteisyys luontoa suojelevat päätökset t&k vapausasteita kehittää metsäalan osaamista integroimalla toimijoita eri aloilta ja lisää koulutusta, monitieteellisyyttä ei liikaa rajoituksia metsänomistajan oikeus saada korvauksia metsän antamisesta monimuotoisempaan käyttöön ei lisää veroja, mieluummin kannustavampia keinoja metsänomistajien kouluttaminen kestävän kehityksen pelisäännöt kansallinen metsävisio tutkimus, kehitys, metsätalous, teknologia metsätalouden rakenteet myrsky/luonnontuhojen varalle virkistys ja turistipalveluiden kehittäminen

11 11(58) MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN EM. TULEVAISUUSKUVAAN PÄÄSEMISEKSI? konseptointi ja markkinointi osaamista (mm. hiljaisuus matkailu) uutta ja innovatiivista design, teknologiset mahdollisuudet metsäarkkitehti forets camp monitieteisyys metsänomistajien strateginen osaaminen radikaalit innovaatiot omistajat ja yrittäjät löytää toisensa isot uusiutuvat rohkeutta ja kannustimia uusien ratkaisujen löytämiseen ja käytäntöön saattamiseen teknologia, uudet metsä/puutuotteet metsänhoito osaamista vahva tutkimus ja kehitysosaaminen metsätalouden ja teknologian aloilla tuotteistus ja design osaaminen metsätalouden palvelutoimintojen osaaminen ekologinen/kestävän kehityksen tietoisuus ja ymmärrys omistajien ymmärryksen lisääminen strateginen osaaminen miten metsiä hyödynnetään yrittäjyysosaaminen

12 12(58) METSÄPOLIITTINEN SELONTEKO, TULEVAISUUSTYÖPAJA Aineettomat arvot, Suomen Latu, LIITE 2 1) Mihin Suomen metsiä käytetään tulevaisuudessa? Miten tämä tulevaisuuden tarve poikkeaa nykyisestä käytöstä (mitä enemmän, mitä vähemmän, miten käytön luonne muuttuu)? 1. Virkistyskäyttö, terveys ja hyvinvointi, luontomatkailu Virkistysympäristöjen ja virkistyskäytön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Väestön keskittyminen taajamiin tekee kaupunkiympäristöjen metsistä yhä tärkeämpiä. Kaupungeissa ja taajamissa korostuvat metsien ulkoiluja virkistyskäyttö, terveys ja hyvinvointihyödyt, ympäristöhäiriöiden torjunta, vihreän infran toiminta ja maisemanäkökulmat. Metsiä käytetään parantamaan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja elinolosuhteita. Metsistä haetaan yhä enemmän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, jota rakennettu ympäristö ei voi tarjota. Metsiä osataan käyttää välineenä terapiassa. Niistä haetaan pakopaikkoja stressistä, liikuntamahdollisuuksia ja sosiaalisia kontakteja. Viihtyvyyden lisääminen on entistä suunnitelmallisempaa ja suurempia kokonaisuuksia käsittelevää. Suunnittelussa mietitään vihreitä käytäviä työmatkaliikuntaan, melu ja ilmansaasteongelmiin puuttumista viherrakentamisella jne. Metsien terveysvaikutuksista tiedetään enemmän ja niitä käytetään myös koti ja työpaikoissa (hajut, äänet, maisemat). Metsien lähikäyttö ja matkailu lisääntyy. Lähimetsiä hyödynnetään opetus ja sosiaali ja terveyspalveluissa intensiivisesti kaupunkialueilla. Vihreän ympäristön merkitys taajamissa on tiedostettu ja tietoa käytetään kaavoituksessa hyväksi. Metsien liikuttamisvoima on tunnettu, sitä käytetään liikkumisympäristöjen tuottamiseen, luontokasvatukseen ym. Ihmiset harrastavat monipuolista ulkoilua ja uusia harrastuksia tulee lisää tarpeiden muuttuessa. Muun muassa ohjattu liikkuminen metsissä lisääntyy. Harrastuksista tulee myös vaatimuksia ympäristölle. Jokamiehenoikeuksista halutaan pitää kiinni (kansalaisyhteiskunta vaatii, mahtava etuoikeus). Marjastus ja sienestys ovat arvossaan. Luontomatkailu on yhä tärkeämpi tulonlähde maaseudulla Itä ja Pohjois Suomessa. Metsä nähdään yhä enemmän myös kulttuurisena voimavarana ja suomalaisten ylpeyden aiheena. 2. Monimuotoisuus Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus ovat tärkeitä ja biodiversiteettiä vaalitaan enemmän kuin nyt. Suojelu ei tapahdu pelkästään luonnonsuojelualueilla vaan myös tavanomaiset alueet otetaan mukaan viherverkoston suunnitteluun ja kehittämiseen. Vihreän infrastruktuurin mukainen ajattelu. Biodiversiteettiä lisätään myös kaupungeissa, jotka tarjoavat monimuotoisempia lähiluontokokemuksia. Kaavoituksessa suojellaan jäljellä olevia metsiköitä ja uusia perustetaan. Luonnonsuojelualueiden määrä lisääntyy vähän. 3. Energia Metsiä käytetään uusien energiamuotojen ja biopolttoaineiden raaka aineena. Bioenergiaa tuotetaan laajassa ja pienessä mittakaavassa.

13 13(58) 4. Metsätalous Metsätalouden merkitys on edelleen tärkeä Suomelle. Edelleen löytyy perinteiselle metsänhoidolle ja puuntuotannolle tilaa. Talouskäyttöä on maaseudulla missä on myös muuta metsien hyötykäyttöä kuten retkeilyä ja virkistystä. Taloudellinen käyttö keskittyy harvemmille ja metsiin sijoittamiseen tarjotaan uusia vaihtoehtoja vrt. metsärahastot. Talouskäytössä olevien metsien määrä vähenee, hakkuusäästömetsien määrä lisääntyy. 5. Muu Puurakentaminen lisääntyy ja siihen kehitetään uusia innovaatioita. Suomi on johtava puurakenteiden tekijä. Puuta käytetään enemmän sisustusmateriaalina. Metsistä haetaan erikoispuita eri tarkoituksiin. Luonnontuotteiden esim. marjat, sienet vaikutuksista saadaan lisää tietoa, joka lisää niiden arvostusta ja niistä kehitetään uusia lääkkeitä ja tuotteita. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sopeutumisessa korostuu (hiilinieluna toimiminen), myrskyt. Metsät sopeuttavat kaupunkeja ilmastonmuutokseen: tulvat ja hulevedet, lämpöolosuhteet ja niiden hoitaminen (puiden merkitys suuri). Metsät vähentävät liikennehaittoja vähentäminen: melu, pölyn sidonta. Metsien käyttötarkoitus riippuu metsän sijainnista: kaupunki, taajamat, maaseutu, erämaa. Kaupunkimetsänomistajien joukko kasvaa mistä seuraa metsien käytön monimuotoistumisen kasvu. Yksityiset metsänomistajat alkavat näkemään muutakin kuin metsänsä rahallisen arvon, moniarvoistuminen, enemmän vaihtoehtoja metsien käytölle. 2) Miten valittu suunta/suunnat näkyy eri toiminnoissa (esimerkiksi metsäenergian käytön lisääminen näkyy siten, että joka kylässä on polttolaitos, puuta kuljetetaan pidempiä matkoja ja puuta myös kaasutetaan)? Elämyksellisyys ja sen haku on trendi, metsä ja sen tuotteistaminen vastaa tähän myös tulevaisuudessa Metsiin kohdistuvat arvot monipuolistuvat. Puuntuotanto säilyy mutta hoito ohjeissa otetaan virkistyskäyttö huomioon entistä enemmän. Ihmiset, erityisesti osa lapsista ja nuorista ovat etääntyneet luonnosta ja luontosuhde on muuttunut. Kasvava osa väestöstä kokee metsän vieraaksi ympäristöksi. Väestö on polarisoitunut: osaa ei metsät kiinnosta lainkaan. Metsistä vieraannutaan jos kaupunkisuunnittelussa ei huomioida luontoarvoja. Viherympäristö on yhteiskuntasuunnittelussa itseisarvo ja kuntien vastuu viheralueiden kaavoittamisesta, ylläpidosta, ym. kasvaa. Viheralueiden suunnittelu ja hoito on kokonaisvaltaisempaa ja monimuotoisempaa. Viherympäristön rakenne kaava alueilla monipuolistuu. Käyttäjiä osallistetaan viherympäristön suunnitteluun mikä lisää yhteisöllisyyttä. Lähipalveluiden ja matkailun lisääntyminen edellyttää erilaisia toimintaperiaatteita ja tapoja suunnittelussa ja hoidossa (kaupungeissa/taajamissa). Lasten leikkipaikat (vapaa leikkialue, majat) ja vanhusten liikunta (kuljetus, reittien helppokulkuisuus) otetaan suunnittelussa huomioon. Metsien virkistyskäytön uhkatekijänä on turvallisuusyhteiskunnan ylilyönnit.

14 14(58) Luontokasvatus on tärkeä arvo metsien tulevan käytön kannalta. Luontosuhde tarvitsee vahvistamista ja sitä voi parantaa ympäristökasvatuksella koulujen ja päiväkotien opetustoiminnassa. Opetussuunnitelmissa kannustetaan käyttämään ympäristöä ja lähimetsiä yhdessä lasten kanssa eri oppiaineissa (esim. matematiikka). Koulut/päiväkodit tekevät enemmän yhteistyötä keskenään (omat resurssit eivät yksin riitä, vanhemmat siirtävät paljon kasvatusvastuuta kouluille). Päiväkodit ja koulut voivat erikoistua luontokasvatukseen. Luontosuhteeseen voi vaikuttaa tiedottamisella ja valistamisella. Yhteisömetsät (vrt. yhteismetsät) tarjoavat osallistumismahdollisuuksia virkistyskäyttöön ilman omistajuuden taakkaa, kiintymyssuhteen vahvistaminen. Luontosuhdetta parannetaan asennekasvatuksella, eri arvojen esilletuonnilla, eri toimijoihin ja ammattikuntiin vaikuttamalla (kaavoittaja, viherrakentaja, metsänhoitaja, yksit. rakentaja). Ympäristökasvatusta tarjotaan myös vanhainkodeissa. Väestön ikääntyessä metsien saavutettavuus, esteettömyys ja helppo lähestyttävyys tulee tärkeämmäksi. Myös muut erityisryhmät kuten maahanmuuttajat otetaan huomioon. Tämä vaatii muutoksia palveluissa. Jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus metsään myös ilman omaa autoa. Ulkoilualueille tarjotaan ilmaisia bussikyytejä. Ohjattu metsien käyttö lisääntyy ja metsäkokemuksen antaminen tuotteistuu kännykkäpalveluiden ja pehmogisin kautta. Kohteita tuotteistetaan, markkinoidaan ja lähiympäristön kohteet tehdään tutuksi, esim. metsäpolut. Reittejä on muuallakin kuin kansallispuistoissa. Metsien virkistyskäytön ja terveysvaikutusten tärkeys korostuu, erityisesti henkinen hyvinvointi > lisää tutkimusta päätöksenteon avuksi ja käytännön soveltamista. Aineettomia palveluja tuotteistetaan virkistys, sosiaali ja terveyspalveluihin. Uusia matkailupalveluja kehitetään terapiaan ja hyvinvointiin liittyen ja palveluita räätälöidään erilaisille ryhmille. Myös vapaaehtoistyön merkitys kasvaa. Fyysistä aktiivisuutta edistetään toimijoiden kautta, esim. metsänhoitoyhdistysten ja muiden perinteisten organisaatioiden palvelut monipuolistuvat. Väestön fyysistä aktiivisuutta ja matalan kynnyksen/omaehtoista liikuntaa tuetaan poliittisilla toimenpiteillä, virikkeillä, tiedotuksella, strategioilla ja erilaisilla hankkeilla. Terveyskävelyt metsässä korvaavat työpaikkojen iltapäiväkahvit. 3) Miten metsäalan kilpailukyky on turvattu em. tulevaisuuskuvassa? Metsien aineettomista hyvinvointipalveluista tulee jalostaa tuotteita alueilla, joissa niiden käyttö on järkevää. Palveluja käytetään pääosin kansallisesti. Matkailuun kehitetään uusia palveluja, joihin uudelleen koulutetaan toimijoita. Alalle saadaan työntekijöitä, koska ihmisillä on luontosuhde ja metsien merkitys tunnetaan. Aineettomista elämyksistä ja virkistyskäyttöpalveluista ollaan valmiimpia maksamaan. Tuotteistaminen tuo lisää metsien käyttäjiä ja maksajia turismi, vrt. muu Eurooppa. Virkistyskäytölle määritetään taloudellinen arvo, jota käytetään luonnonarvo/virkistysarvokaupan kehittämisessä. Metsälle kehitetään kasvatusvaiheeseen erilaisia lisäarvoja tuottavaa käyttöä, jotka tuovat mm. taloudellista hyötyä ennen kuin metsästä saadaan tuottoa. Biotalouden innovaatiot ovat kuitenkin kansainvälisesti metsätalouden ainut oljenkorsi. Puun menekki Keski Euroopan ympäristötietoisille sahatavaran käyttäjille lisääntyy, koska Suomen metsäkuva tunnetaan moniarvoisena ja sosiaalisesti aidosti kestävänä. Hitaasti kasvavissa metsissä pystytään tuottamaan myös laatupuuta, joka monipuolistaa tuotteita ja tuo kilpailukykyä.

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009 Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Työpajan tavoite...

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 1 Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutushankkeen välipuintia -julkaisu Ikkunoita tulevaisuuden

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä?

FCG Finnish Consulting Group Oy. Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? FCG Finnish Consulting Group Oy Ekosysteemipalveluissa edelläkävijänä? Raportti SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1 TAUSTA... 1 1.2 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ... 1 2 UUDET JA KEHITTYVÄT MAASEUTUELINKEINOT...2

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa

Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa 1. MIHIN SUOMEN METSIÄ KÄYTETÄÄN TULEVAISUUDESSA 1. METSIEN MERKITYS ENERGIANTUOTANNOSSA KASVAA Energiantuotannossa puuta käytetään enenevässä määrin,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot