Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company Käyttöturvallisuustiedote määräys (EY) N.453/2010 mukaan. Kauppanimi: Dicyclopentadiene High Purity Päivitetty: 2011/08/22 Tulostuspäiväys: 23 Aug 2011 The Dow Chemical Company rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän koko käyttöturvallisuustiedotteen koska läpi tiedotteen on tärkeää tietoa. Oletamme että noudatatte tiedotteessa esitettyjä varotoimenpiteitä mikäli ei käyttöolosuhteenne vaadi muita sopivia menetelmiä tai toimenpiteitä. Kohta 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunnisteet Kauppanimi Dicyclopentadiene High Purity Kemiallinen nimi: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni CAS-Nro EY-Nro REACH-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Aineen käyttö, teollinen. Aineen jako, teollinen. Käyttö välituotteena, teollinen. Polymeerituotanto, teollinen. Polymeerituotanto, tehtaallinen Toimialakoodi (553/2008) : Käyttötarkoituskoodi : Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot YRITYKSEN TUNNNISTUSTIEDOT The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Asiakasneuvonta: HÄTÄPUHELINNUMERO: Yhteyshenkilö hätätapauksia varten (24 h): Paikallinen hätätilanteiden yhteyshenkilö: Myrkytystietokeskus (Helsinki, HYKS): (TM)*Tavaramerkki Sivu 1 : 24

2 Kohta 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Syttyvät nesteet Luokka 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. Välitön myrkyllisyys Luokka 2 H330 Tappavaa hengitettynä. (Hengitys) Välitön myrkyllisyys Luokka 4 H302 Haitallista nieltynä. (Suun kautta) Vakava Luokka 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. silmävaurio/silmäärsytys Elinkohtainen myrkyllisyys - kertaaltistuminen Luokka 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (Hengitys) Ihosyövyttävyys/ihoärsyt ys Luokka 2 H315 Ärsyttää ihoa. Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Luokka 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus F R11 Helposti syttyvää. T R23 Myrkyllistä hengitettynä. Xn R22 Terveydelle haitallista nieltynä. Xi R36/37/ Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 38 N R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 2.2 Merkinnät Merkinnät - ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Varoitusmerkit Signaalisana: Vaara Vaaralausekkeet: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H330 Tappavaa hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet: P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P284 Käytä hengityksensuojainta. P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisumua, hienojakeista sumua, vaahtoa,hiilidioksidia- tai jauhetta sisältävää sammutinta. Sivu 2 : 24

3 P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasen-nossa, jossa on helppo hengittää. P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus toimiluvalliseen, sallittuun polttolaitteeseen tai muuhun termaaliin hävityslaitteseen. 2.3 Toiset vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. Kohta 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 aineella Tämä tuote on substanssi. CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo REACH-nro Pitoisuus Ainesosa Luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo ,0-95,0 % 3a,4,7,7a- Tetrahydro-4,7- metaani-indeeni Flam. Liq., 2, H225 Acute Tox., 2, H330 Acute Tox., 4, H302 Eye cor/irr, 2, H319 STOT SE, 3, H335 Skin cor/irr, 2, H315 Aquatic Chronic, 2, H411 CAS-Nro EY-Nro. not applicable >= 1,0 - <= 5,0 % Syklopentadieeni (CPD)/Isopreeni kodimeerejä## Ei luokiteltu. CAS-Nro. not available EY-Nro. not available > 0,0 - < 2,0 % Syklopentadieeni/ kodimeerejä## Ei luokiteltu. CAS-Nro EY-Nro ,0-0,02 % p-tert- Butyylikatekoli (inhibiittori) Acute Tox., 4, H302 Acute Tox., 4, H312 Skin cor/irr, 1, H314 Aquatic Chronic, 2, H411 CAS-Nro. / EY-Nro. / Sisällysluettelo CAS-Nro EY-Nro Sisällysluettelo CAS-Nro EY-Nro. Pitoisuus Ainesosa Luokitus 67/548/ETY 90,0-95,0 % 3a,4,7,7a-Tetrahydro- 4,7-metaani-indeeni >= 1,0 - <= 5,0 % Syklopentadieeni (CPD)/Isopreeni kodimeerejä## F: R11; T: R23; Xn: R22; Xi: R36/37/38; N: R51/53 Ei luokiteltu. Sivu 3 : 24

4 not applicable CAS-Nro. not available EY-Nro. not available CAS-Nro EY-Nro > 0,0 - < 2,0 % Syklopentadieeni/ kodimeerejä## 0,0-0,02 % p-tert-butyylikatekoli (inhibiittori) Ei luokiteltu. C: R34; Xn: R21/22; N: R51/53 ## Vapaaehtoisesti todetut aineet. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. R-lausekkeiden teksti - katso kohta 16. Kohta 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet: Ensiapua antavien henkilöiden on otettava huomioon henkilökohtainen suojaus ja käytettävä suositeltua suojavarustusta (kemikaaleja kestävät suojakäsineet, suojaus roiskeilta). Mikäli altistuminen on mahdollista - katso kohdasta 8 erityiset henkilökohtaiset suojavarusteet. Hengitys: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Annettava tekohengitystä, mikäli hengitys on salpaantunut. Mikäli elvytetään suusta-suuhun-menetelmällä on käytettävä suojausta (taskusuodatin ym.). Mikäli hengitysvaikeuksia, on koulutetun henkilökunnan annettava happea. Potilas toimitettava ensiapuun tai sairaalaan. Ihokosketus: Huuhdeltava juoksevalla vedellä tai suihkussa. Sopiva hätäsuihku pitää olla käytettävissä työpaikalla. Silmäkosketus: Huuhdeltava roiskeet silmistä huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poistettava piilolinssit ensimmäisten 1-2 minuutin huuhtelun jälkeen ja jatkettava huuhtelua usean minuutin ajan. Yhteydenotto lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin, mikäli oireita ilmenee. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Kutsuttava lääkäri ja/tai järjestettävä kuljetus ensiapuun välittömästi. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Lukuun ottamatta tiedot osassa "Ensiaputoimenpiteet) (ylllä) ja tiedot tarpeesta ottaa välittömästi yhtyes lääkäriin ja erityskohtelutarpeesta (alla), muita oireita tai vaiktuksia ei odoteta. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ylläpidettävä riittävää ilmastointia ja annettava happea potilaalle. Koska aspirointi voi johtaa nopeaan imeytymiseen keuhkojen kautta ja aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, päätös oksennuttamisesta kuuluu läsnä olevalle lääkärille. Vatsahuuhtelun ollessa aiheellinen suositellaan potilaan intubointia ja/tai ruokatorven suojausta. Vatsatyhjennystä harkittaessa tulee ottaa huomioon tuotteen myrkyllisyys ja keuhkoaspiraation vaara. Palovammat hoidetaan tavallisten palovammojen tapaan puhdistuksen jälkeen. Erityistä vastamyrkkyä ei ole. Altistumisen hoito on suunnattava oireiden ja potilaan kliinisen tilan seuraamiseen. Ihokosketus voi pahentaa olemassa olevaa ihotulehdusta. Kohta 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Vesisumu tai hienojakeinen suihku. Jauhesammutin. Hiilidioksidisammutin. Vaahto. Suositellaan synteettisen yleisvaahdon (mukaan lukien AFFF-tyyppi) tai proteiinivaahdon käyttöä jos käytettävissä. Alkoholia kestävä vaahto (ATC tyyppi) voi myös olla tehokas. Sivu 4 : 24

5 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat: Tulipalossa voi savu sisältää alkuperäisen aineen lisäksi palamistuotteita, joiden koostumus vaihtelee, jotka voivat olla myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä. Palamistuotteina voi muodostua muun muassa seuraavia aineita: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. Aromaattiset hiilivedyt. Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Säiliö voi revetä kaasun muodostuksen johdosta tulipalossa. Voimakasta höyryn muodostumista tai purkautumista voi muodostua, mikäli vesisuihku ohjataan suoraan kuumiin liuoksiin. Syttyvä ilmapitoisuus voi muodostua, kun tuotetta säilytetään suljetuissa säiliöissä. Maadoitettava koko laitteisto Tämän tuotteen tulenarat seokset ovat helposti syttyviä ja saattavat syttyä jopa sähköisestä purkautumisesta. Kaasut ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua pitkän matkaa ja kerääntyä syvänteisiin ja alimpiin kohtiin. Kaasut voivat syttyä ja/tai liekit voivat leimahtaa ja syttyä etäältä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammutusmenettelyt: Pidä asiattomat henkilöt poissa; eristä vaara-alue ja estä asiaton pääsy. Seiso tuulen yläpuolella. Pysyttävä poissa matalalla olevilta alueilta, joihin kaasuja (huuruja) voi kerääntyä. Käytä vesisuihkua viilentämään tulen vahingoittamia säiliöitä ja tulen altistamia alueita kunnes tuli on sammunut ja uudelleensyttymisvaara on ohi. Palo sammutettava suoja-alueelta tai turavalliselta etäisyydeltä. Harkittava ei miehitettyjen letkujen pidikkeitä tai säädettävää paloruiskua. Alueelta on poistettava välittömästi koko henkilökunta, mikäli ilmanvaihdon turvallisuuslaitteen melu kasvaa tai mikäli säiliö värjäytyy. Älä käytä voimakasta vesisuihkua. Tämä voi levittää paloa. Poistettava sytytyslähteet. Säiliö siirrettävä paloalueelta, mikäli se voidaan tehdä turvalliseti. Palavat liuokset voivat siirtyä suihkuttamalla vettä, jolla suojataan henkilökuntaa ja minimoidaan omaisuusvahinkoja. Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja palosammutusvarustusta (mukaan lukien palokypärä, takki, housut, saappaat ja käsineet). Vältettävä tuotteen joutumista iholle ja silmiin sammutustöiden yhteydessä. Vaihdettava paloa kestävään kemikaalisuojapukuun ja paineilmahengityslaitteeseen, jos kosketus tuotteen kanssa on todennäköistä. Mikäli näitä ei ole käyttettävissä, on käytettävä kemikaalisuojapukua ja paineilmahengityslaitetta sekä sammutettava palo suojaetäisyydeltä. Suojausvarusteiden valinnassa tulipalon jälkipuhdistustöitä tai muita ei tulipalon aikaisia puhdistustöitä varten on katsottava tiedotteen kyseisiä kohtia. Kohta 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Alue eristettävä. Estettävä tarpeettomien ja suojautumattomien henkilöiden pääsy alueelle. Henkilöstön on pysyttävä poissa matalilta alueilta. Pysy tuulen yläpuolella vuotoalueella. Vuotoalue ilmastoitava. Tupakointi kielletty alue. Varoitettava yleisöä tuulensuuntaisesta räjähdysvaarasta, mikäli suuri vuoto. Alue tarkistettava palavan kaasunpaljastimella ennen alueelle menemistä. Kaikki säiliöt ja käsittelylaitteisto on maadoitettava. Eliminoitava kaikki vuodon tai vapautuneiden höyryjen läheisyydessä olevat sytytyslähteet jotta voidaan välttyä tulipalolta tai räjähdykseltä. Höyryn räjähdysvaara, ei saa päästää viemäriin. Katso kohdasta 10 yksityiskohtaisempia tietoja. Katso otsikosta 7, Käsittely, lisäohjeita varotoimenpiteitä varten. Käytettävä asianmukaista turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset suojaimet. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Tuotetta voi kellua veden päällä ja jokainen päästö voi aiheuttaa räjähdyksen tai palovaaran, mikäli se syttyy. Estettävä tuotteen pääsy maaperään, ojiin, vesistöihin ja/ tai pohjaveteen. Katso kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Vuoto kerättävä talteen mikäli mahdollista. Pienet vuodot: Imeytettävä seuraavan kaltaisiin aineisiin: Hiekka. ÄLÄ käytä imukykyistä materiaalia kuten: Selluloosa. Savi. Suuret vuodot: Ojita alue vuodon keräämistä varten. Käytettävä höyryjen hävittämisvaahtoa kunnes vuoto voidaan puhdistaa. Käytettävä hienojakoista vesisuihketta höyryjen vähentämiseksi. Kaikki säiliöt ja käsittelylaitteet on maadoitettava ja sidottava. Pumpattava räjähdekestävällä laitteistolla. Mikäli saatavilla käytettävä vaahtoa höyryjen tukahduttamiseen tai hävittämiseen. Kerättävä sopiviin asianmukaisesti merkittyihin säiliöihin. Katso lisätietoja kohdasta 13, Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Sivu 5 : 24

6 Kohta 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Yleinen käsittely: Säilytettävä erillään lämpölähteistä kipinöistä ja avoliekistä. Varottava tuotteen joutumista iholle ja vaatetukseen. Ei saa nielaista. Vältettävä kaasun hengittämistä. Pestävä huolellisesti käsittelyn jälkeen. Astiat pidettävä suljettuna. Huolehdittava hyvästä ilmastoinnista. Tupakointi kielletty, ei avoliekkejä tai sytytyslähteitä käsittely- ja varastoalueella. Kaikki säiliöt ja laitteisto on maadoitettava ennen materiaalin siirtämistä tai käyttöä. Kipinöimättömän ja räjähdekestävän laitteiston käyttö voi olla tarpeen, riippuen työstömenetelmistä. Koskaan ei saa käyttää ilmapainetta tuotteen siirtämisen yhteydessä. Kaasut ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua pitkän matkaa ja kerääntyä syvänteisiin ja alimpiin kohtiin. Kaasut voivat syttyä ja/tai liekit voivat leimahtaa ja syttyä etäältä. Säiliöt, myöskin ne jotka on tyhjennetty, saattavat sisältää höyryjä. Ei saa leikata, porata, jauhoa, hitsata tai suorittaa samankaltaisia toimenpiteitä tyhjien säiliöiden kanssa tai niiden lähellä Katso kohta 8, Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtainen suojaus. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Astiat pidettävä suljettuna. Vältettävä jäätymistä. Säilytettävä happivapaan typpikennon alla. Säilytettävä seuraavassa materiaalissa: 316 Ruostumaton teräs. Hiiliteräs. Eristettävä kuumista lämpötiloista ja kuumista putkistoista. Tupakointi kielletty, ei avoliekkejä tai sytytyslähteitä käsittely- ja varastoalueella. Minimoitava sytytyslähteitä kuten staattisen sähkön muodostumista, kuumuutta, kipinöintiä tai avoliekkejä. Syttyviä seoksia voi esiintyä säiliöiden höyrytilassa huoneenlämpötilassa. Katso kohdasta 10 yksityiskohtaisempia tietoja. Lisätietoa tuotteen varastoinnista ja käsittelystäs saatte soittamalla myynti- tai asiakaspalveluhenkilöön. Varastointilämpötila: < 50 C 7.3 Erityinen loppukäyttö Katso lisätietoja tuotteen teknisestä. Kohta 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Ainesosa Aineluettelo Tyyppi Arvo 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7- metaani-indeeni HTP-arvot HTP 15 min 5,5 mg/m3 1 ppm (Liite 1) ACGIH HTP 8h 5 ppm Syklopentadieeni HTP-arvot HTP 8h 210 mg/m3 75 ppm (Liite 1) HTP-arvot HTP 15 min 330 mg/m3 120 ppm (Liite 1) ACGIH HTP 8h 75 ppm Derived No Effect Level (DNEL) Työntekijät Mahdollinen Mahdollinen(-set) Arvo Sivu 6 : 24

7 terveysvaikutus altistusmuoto(-dot): Akuutti - systeemivaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - systeemivaikutus Hengitys 160 mg/m3 Akuutti - paikallinen vaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus Hengitys 160 mg/m3 Pitkäaikainen systeemivaikutus Ihokosketus 14,19 mg/kg/kehonpaino/päivä Pitkäaikainen systeemivaikutus Hengitys 13,9 mg/m3 Pitkäaikainen paikallisvaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen paikallisvaikutus Hengitys 13,9 mg/m3 Kuluttajat Mahdollinen Mahdollinen(-set) Arvo terveysvaikutus altistusmuoto(-dot): Akuutti - systeemivaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - systeemivaikutus Hengitys 143 mg/m3 Akuutti - systeemivaikutus Nieleminen tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Akuutti - paikallinen vaikutus Hengitys 143 mg/m3 Pitkäaikainen systeemivaikutus Ihokosketus 0,14 mg/kg/kehonpaino/päivä Pitkäaikainen systeemivaikutus Hengitys 0,49 mg/m3 Pitkäaikainen systeemivaikutus Nieleminen 0,1 mg/kg/kehonpaino/päivä Pitkäaikainen paikallisvaikutus Ihokosketus tietoja ei ole käytettävissä Pitkäaikainen paikallisvaikutus Hengitys 0,49 mg/m3 (PNEC) Predicted No Effect Concentration Osasto Arvo Huomautus Makea vesi 0,029 mg/l Merivesi 0,029 mg/l Säännölliset päästöt 0,029 mg/l Makean veden sedimentti 5,49 mg/kg Merisedimentti 5,49 mg/kg Maaperä 0,86 mg/kg STP 0,85 mg/l 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus: Käytettävä suojalaseja (sivulta suojaavat). Suojalasien (sivulta suojaavat) on oltava standardin EN 166 mukaiset tai vastaavat. Ihonsuojaus: Käytettävä kemikaalia läpäisemätöntä suojavaatetusta. Tiettyjen varusteiden valinta kuten kasvonsuojain, suojakäsineet, saappaat, esiliina tai kokovartaloa peittävä suojapuku, riippuu työvaiheesta. Käsien suojaus: Käytettävä kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä, jotka luokiteltu standardin EN 374 mukaan: Kemikaaleilta ja mikro-organismeiltä suojaavat suojakäsineet. Suositeltujen käsineiden suojakalvomateriaalien esimerkkeihin kuuluvat: Polyeteeni. Polyvinyylialkoholi (PVA). Etyylivinyylialkoholilaminaatti (EVAL). Viton. Polyvinyylikloridi (PVC tai vinyyli). Styreeni/butadieeni-kumi. Hyväksyttävien suojakäsineiden materiaali on esimerkiksi: Butyylikumi. Neopreeni. Kloorattu polyeteeni. Luonnonkumi (lateksi). Nitriili/butadieenikumi (nitriili tai NBR). Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 5 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 240 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta voi muodostua. Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 3 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 60 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli vain lyhytaikainen ihokosketus on odotettavissa. HUOMIO: Tiettyjen suojakäsineiden valinnassa erityistä käyttökohdetta ja käyttöaikaa varten, työpaikalla on otettava myös huomioon kaikki tällä työpaikalla asiaan liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi seuraavat: muut kemikaalit, joita ehkä käsitellään, fysikaaliset vaatimukset, (leikkaus-/lävistyssuojaus, kätevyys, lämpösuojaus), mahdolliset kehon reaktiot suojakäsineille kanssa sekä myös käsinevalmistajan antamat ohjeet/spesifikaatiot. Sivu 7 : 24

8 Hengityksensuojaus: Hengityssuojausta on käytettävä mikäli on mahdollista että työhygieniset rajaarvot tai ohjearvot voivat ylittyä. Käytettävä hengityslaitetta mikäli käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Raitisilmalaitteen tai paineilmahengityslaitteen valinta riippuu tietystä työstömenetelmästä ja materiaalin mahdollisesta pitoisuudesta työilmassa. Hätätilanteissa käytettävä viranomaisten hyväksymää itsekannettavaa paineilmasäiliölaitetta. Suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa on käytettävä raitisilmalaitetta tai paineilmalaitetta, jossa ilma saadaan mukana kannettavasta säiliöstä. Käytettävä seuraavaa CE-hyväksyttyä raitisilmahengityslaitetta: Orgaanisen höyryn suodatinpatruuna, jossa hiukkasten esisuodatin, AP2. Nieleminen: Vältettävä jopa erittäin pienten määrien nielemistä; älä kuluta tai varastoi elintarvikkeita tai tupakkaa työalueella; kädet ja kasvot pestävä ennen tupakointia tai syömistä. Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi. Ilmastointi: Käytettävä teknisiä hallintamenetelmiä, jotta työilman epäpuhtaudet pysyvät alle työhygienisten raja-arvojen tai ohjearvojen. Käytettävä ainetta ainoastaan riittävän ilmastoinnin yhteydessä, jos käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Kohdepoistoa saatetaan tarvita joissain työvaiheissa. Kohta 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Fysikaalinen olomuoto Väri Haju Hajun Kynnysarvo ph-arvo: Sulamispiste/sulamisalue Jäätymispiste Kiehumispiste (760 mmhg) Leimahduspiste - Suljettu kuppi Haihtumisnopeus (Butyyliasetaatti =1) Syttyvyys (kiinteä/kaasu) (kiinteä, kaasu) Syttyvyysrajat ilmassa Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys (ilma=1): Suhteellinen tiheys (H2O = 1) Vesiliukoisuus (paino) Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila Dynaaminen viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus neste väritön tunkkainen Testituloksia ei ole käytettävissä Ei käytettävissä nesteille C määritetty kokeellisesti 170 C Kirjallisuus (noin). 25 C Suljettu kuppi Testituloksia ei ole käytettävissä nesteille Alempi: 0,8 Til-% Kirjallisuus (pääainesosa) Ylempi: 6,3 Til-% Kirjallisuus (pääainesosa) 0,3-0,8 20 C laskettu 4,6 Kirjallisuus 0,99 Kirjallisuus <= 0,01 % Kirjallisuus 600 C Kirjallisuus 170 CKirjallisuus Testituloksia ei ole käytettävissä tietoja ei ole käytettävissä tietoja ei ole käytettävissä 9.2 Muut tiedot Nestemäinen tiheys 0,99 20 C Ei raportoitu Kohta 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Sivu 8 : 24

9 Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Katso Varastointi, kohta Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi ilmetä. Kohonneet lämpötilat voivat aiheuttaa vaarallista polymerisaatiota. Polymerisaatioreaktio voi johtaa hajoamiseen ja kaasun muodostumiseen. Tämä voi aiheuttaa paineen muodostumista ja/tai suljettujen säiliöiden repeytymisvaaraa. Polymersaatioreaktio aiheuttaa lämpötilan kohoamista. Seuraava olosuhde/yhdiste voi katalysoida polymerisaatiota: Alumiini. Boori Vältettävät olosuhteet: Vältettävä lämpötiloja yli 150 C. Mahdollisesti voimakasta hajoamista voi muodostua lämpötiloissa yli 150 C. Kaasun muodostumista hajoamisen yhteydessä voi nostaa painetta suljetussa systeemissä. Paineen muodostuminen voi olla nopea. Vältä sähköstaattisten varausten muodostumista Yhteensopimattomat materiaalit: Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Hapot. Hapettimia. Vältettävä kosketusta sellaisten imukykyisten aineiden kanssa kuten: Saviperusteinen imukykyinen aine. Sahanpuru Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoamistuotteet riippuvat lämpötilasta, ilman syötöstä ja muista läsnä olevista materiaaleista. Seuraavia hajoamistuotteita voi muodostua mutta myös muita tuotteita: Etaani. Vety. Metaani. Kohta 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Nieleminen Kohtalaisen myrkyllistä nieltynä. Pienten määrien nielemien vahingossa normaalin käsittelyvaiheen yhteydessä ei todennäköisesti aiheuta vaurioita. Sen sijaan suurempien määrien nieleminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita, jopa kuoleman. LD50-arvoa kerta-annoksena suun kautta ei ole määritetty. Pääainesosalle (-osille): LD50, rotat mg/kg Aspiraatiovaara (aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä) Aspiraatiota keuhkoihin voi muodostua nielemisen tai oksentelun yhteydessä, aiheuttaen nopean imeytymisen ja muita systeemisiä vaurioita kehossa. Ihon kautta On epätodennäköistä, että pitkäaikainen ihoaltistus aiheuttaisi imeytymistä haitallisin määrin ihon kautta. LD50-arvoa ihon kautta ei ole määritetty. Pääainesosalle (-osille): LD50, Kani mg/kg Hengitys Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jopa kuoleman. Liika-altistuksen oireena voi ilmetä anesteettisia tai huumaavia vaikutuksia; huimausta ja väsymystä on havaittu. Pääainesosalle (-osille): LC50, 4 h, rotat ppm Silmävaurio/silmän ärsytys Voi aiheuttaa lievää ohimenevää silmien ärsytystä Ihokorroosio/ärsytys Lyhyt ihokosketus voi aiheuttaa kohtalaista ihoärsytystä ja paikallista punoitusta. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa syöpymisvaurioita. Oireisiin voi kuulua kipua, vakavaa paikallista punoitusta, turpoamista ja kudosvaurioita. Voi aiheuuttaa ihon kuivumista tai hilseilyä. Herkistyminen Iho Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Hengitys Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Sivu 9 : 24

10 Toistuvan annoksen myrkyllisyys Pääainesosalle (-osille): Eläimillä on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissä: Keskushermosto. Munuaiset. Maksa. Krooninen myrkyllisyys ja syöpävaarallisuus Relevanttia tietoa ei ole löydetty. Kehityksen myrkyllisyysvaikutukset Pääainesosalle (-osille): Tuote ei aiheuttanut syntymään liittyviä vaurioita eikä muita sikiövaurioita laboratorioeläinkokeissa. Lisääntymisen myrkyllisyysvaikutukset Pääainesosalle (-osille): Ei aiheuttanut vaikutuksia lisääntymiseen eläinkokeissa. Perimävaarallisuus Pääainesosalle (-osille): In vitro -geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset. Kohta 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Aine on myrkyllistä vesieliöille (LC50/EC50/IC50 on välillä 1 ja 10 mg/l herkimmillä lajeilla) Pysyvyys ja biologinen hajoaminen Pääainesosalle (-osille): Biologinen hajoaminen aerobisissa laboratorio-olosuhteissa on alle mittausrajojen (BOD20 tai BOD28/ThOD < 2.5%). Hajoamista on odotettavissa ympäristön ilmakehässä päivien tai viikkojen kuluessa Biokertyvyys Biokertyminen: Pääainesosalle (-osille): Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3) Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus maaperässä: Pääainesosalle (-osille):, Tuotteen mahdollinen kulkeutuminen maaperässä on alhainen (Koc välillä 500 ja 2000) PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ainetta ei ole arvioitu sen hitaasti hajoaviseen, biokeräytymiseen ja myrkyllisyyteen (PBT) 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tämä aine ei ole Asetus (EY) 2037/2000:n liitteessä 1, otsonikerrosta heikentäviä aineita. Kohta 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotetta on käsiteltävä käyttämättömänä tai ei kontaminoituna hävityksen yhteydessä ongelmajätteenä EY-direktiivin 91/689/ETY mukaisesti. Hävitystoimenpiteiden on oltava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaiset sekä kunnallisten tai paikallisten ongelmajätesäädösten mukaiset. Käytetyn, kontaminoidun ja jätemateriaalin osalta saattaa lisätoimenpiteiden arviointi olla tarpeen. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai muuhun vesistöön. Sivu 10 : 24

11 Kohta 14. KULJETUSTIEDOT TIE- JA RAUTATIEKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: DISYKLOPENTADIEENI Vaaraluokka: 3 Vaaran tunnusnumero: UN2048 Pakkausryhmä: III Vaaran tunnusnro: 30 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä MERIKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: DICYCLOPENTADIENE Vaaraluokka: 3 Vaaran tunnusnumero: UN2048 Pakkausryhmä: III EMS: F-E,S-D Marine pollutant: Kyllä ILMAKULJETUKSET Rahtikirjan mukainen nimitys: DICYCLOPENTADIENE Vaaraluokka: 3 Vaaran tunnusnumero: UN2048 Pakkausryhmä: III Pakkausohjeet rahtikone: 366 Pakkausohjeet matkustajakone: 355 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä SISÄVESIEN KULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: DISYKLOPENTADIEENI Vaaraluokka: 3 Vaaran tunnusnumero: UN2048 Pakkausryhmä: III Vaaran tunnusnro: 30 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä Kohta 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Luettelo Euroopan markkinoilla olemassa olevista aineista (EINECS) Tuotteen ainesosat ovat EINECS-luettelossa tai kuuluvat EINECS luettelon poikkeuksiin Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. Kohta 16. MUUT TIEDOT Vaaralausekkeet kokoomuuskohdassa. Sivu 11 : 24

12 H225 H302 H312 H314 H315 H319 H330 H335 H411 Helposti syttyvä neste ja höyry. Haitallista nieltynä. Haitallista joutuessaan iholle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Tappavaa hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R-lausekkeet koostumusosass R11 Helposti syttyvää. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R23 Myrkyllistä hengitettynä. R34 Syövyttävää. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Pävitetty Indeksi-numero: / 1001 / Päiväys 2011/08/22 / Versio: 3.2 Viimeisimmät päivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa marginaalissa. The Dow Chemical Company kehottaa jokaista asiakasta tai käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai tarkoituksenmukaisessa tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmärretään käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ja tuotteeseen liittyvät vaarat. Lainsäädäntövaatimukset voivat vaihdella eri alueilla. Siksi on ostajan/käyttäjän vastuulla varmistaa että yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen lainsäädännön mukaista. Tiedotteessa esitetty tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa. Ostajan/käyttäjän velvollisuutena on selvittää tarvittavat olosuhteet tuotteen turvallista käyttöä varten, koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valmistajan hallinnassa. Tietolähteiden,kuten valmistajan erityiset käyttöturvallisuustiedotteet,mahdollisten päivittymisten takia emme voi olla emmekä ole vastuussa käyttöturvallisuustiedotteista, jotka ovat peräisin muista kuin omista lähteistämme. Mikäli olette saaneet käyttöturvallisuustiedotteen muista lähteistä tai mikäli ette ole varmoja siitä että teillä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio,ottakaa yhteyttä meihin saadaksenne viimeisimmän voimassa olevan version Sivu 12 : 24

13 Altistumisskenaario 1 yhdisteelle 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (työntekijä) Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Altistumisskenaario: työntekijä Aineen valmistus, teollinen SU3; SU8; SU9 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 ERC1 Erityinen ympäristöpäästöluokka ESVOC SpERC 1.1 V.1 Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Pölyävyys Aineen valmistus tai käyttö prosessikemikaalina tai uuttamisaineena. Sisältää kierrätyksen/talteenoton, materiaalin siirrot, varastoinnin, näytteenoton ja näihin liittyvät laboratoriotoimet, huollon ja lastaamisen (mukaan lukien laivojen, proomujen, maantie-/rautatiekuljetusten säiliöt ja bulkkisäiliöt). Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet Neste Höyrynpaine 0,5 kpa Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) 100 Muut tuotteen/esineen ominaisuudet Kappale 2.1 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Myötävaikuttavat skenaariot Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) mukana näytteenotto mukana ajoittainen hallittu altistuminen DCPD on neste, jolla vähäinen haihtuvuus Vesiliukoisuus: 20 mg/l; Höyrynpaine: 187 Pa; Log Kow: 2,78 DCPD ei ole helposti biohajoavaa Työntekijän altistumisen hallinta Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan Edellyttää, ettei käytetä > 20oC:ta ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa (paitsi jos toisin ilmaistaan) Oletetaan, että hyviä perusammattihygieniastandardeja noudatetaan Muita erityistoimia ei ole tunnistettu Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) Käyttö suljetussa eräprosessissa Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa Yleinen altistuminen (avoimet järjestelmät) Eräprosessi mukana näytteenotto Ainetta käsiteltävä etupäässä suljetussa järjestelmässä, jossa poistotuuletus; Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (10-15 ilmanvaihtoa/tunti); Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Prosessinnäytteenotto Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Sivu 13 : 24

14 Laboratoriotoimet Käsiteltävä vetokaapissa tai poistoilmanvaihdossa; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta tai kontroloidusta tuuletuksesta (10-15 ilmanvaihtoa/tunti) Irtotuotteen siirrot (avoimet järjestelmät) Aerosolin syntyminen mahdollista Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Irtotuotteen siirrot (suljetut järjestelmät) Laitteiston/välineiden puhdistus ja ylläpito Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa astioissa tai poistoilmanvaihdossa. Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Tyhjennä järjestelmä täysin ennen laitteiden avaamista tai huoltoa Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutus Säilytys; mukana ajoittainen hallittu altistuminen Kappale 2.2 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Poistoilmanvaihto materiaalin siirtopisteisiin ja muiden aukkojen kohdalle; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutus. Ympäristöaltistumisen hallinta 1,67e05 kg/vrk Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto: Päästöpäiviä (vrk/vuosi): 300 Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään vapautumisen vähentämiseksi tai estämiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut kuin yllä mainitut ympäristötoimenpiteet Paikallinen makean veden laimennustekijä: 40 Paikallinen meriveden laimennustekijä: 100 Prosessista ilmaan vapautuva osuus: 0,001 Prosessista jäteveteen vapautuva osuus: 0,0003 Prosessista maaperään vapautuva osuus: 0,0001 Ilmapäästöt käsiteltävä niin, että saavutetaan tyypillinen poistoteho > 90 % Tyypillisellä kunnallisella jätevesiteknologialla saavutettava poistoteho (%): 90,9 % Koska suoria päästöjä maaperään ei ole, maaperän päästökontrollit eivät ole relevantteja. Estettävä liukenemattoman aineen pääsy jäteveteen; vaihtoehtoisesti liukenematon aines otettava talteen jätevedestä Teollista lietettä ei saa levittää luonnonmaille. Liete tulisi polttaa tuhkaksi, eristää tai ottaa talteen. Ei oleellista Tuotannossa aineesta ei synny jätettä. Tuotannossa aineesta ei synny jätettä. ei ole Kappale 3 Altistumisen arviointi 3.1 Terveys Työpaikka-altistumisen arviointiin on käytetty ECETOR TRA V2 -työkalua, ellei toisin ole ilmaistu. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja DNEL-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle Ympäristö Sivu 14 : 24

15 Ympäristöpäästöjen arvioimiseen on käytetty EUSES-versiota , ellei toisin ilmaista. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja PNEC-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle 1. Kappale 4 Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseksi 4.1 Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita käytettäessä tulisi varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin. 4.2 Ympäristö Ohjeet perustuvat oletettuihin toimintaolosuhteisiin, jotka eivät ehkä sovellu kaikkiin toimipisteisiin; näin ollen skaalaus voi olla tarpeen sopivien sijaintikohtaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi. Lisätietoja skaalauksesta ja valvontateknologioista on saatavilla SpERC-tiedotteesta (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Altistumisskenaario 2 yhdisteelle 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (työntekijä) Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Altistumisskenaario: työntekijä Aineen jakelu, teollinen SU3; SU8; SU9 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 ERC1, ERC2 Erityinen ympäristöpäästöluokka ESVOC SpERC 1.1b. V.1 Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Aineen lastaus (mukaan lukien laivat, proomut, maantie-/rautatievaujen ja pienkonttien lastaus) ja uudelleenpakkaus (mukaan lukien tynnyrit ja pienet pakkaukset), mukana näytteenotto, varastointi, purku, jakelu ja näihin liittyvät laboratoriotoimet Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet Neste Höyrynpaine < 0,5 kpa. Pölyävyys Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) 100 Muut tuotteen/esineen ominaisuudet Kappale 2.1 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Myötävaikuttavat skenaariot Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) DCPD on neste, jolla vähäinen haihtuvuus Vesiliukoisuus: 20 mg/l; Höyrynpaine: 187 Pa; Log Kow: 2,78 DCPD ei ole helposti biohajoavaa Työntekijän altistumisen hallinta Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan Edellyttää, ettei käytetä > 20oC:ta ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa (paitsi jos toisin ilmaistaan) Oletetaan, että hyviä perusammattihygieniastandardeja noudatetaan Muita erityistoimia ei ole tunnistettu Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Sivu 15 : 24

16 Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) mukana näytteenotto mukana ajoittainen hallittu altistuminen Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) Käyttö suljetussa eräprosessissa Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Yleinen altistuminen (avoimet järjestelmät) Eräprosessi mukana näytteenotto Prosessinnäytteenotto Laboratoriotoimet Irtotuotteen siirrot (suljetut järjestelmät) Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa astioissa tai poistoilmanvaihdossa; Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta (10 15 ilmanvaihtoa/tunti); Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Käsiteltävä vetokaapissa tai poistoilmanvaihdossa Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa astioissa tai poistoilmanvaihdossa; Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään vaihtoa tunnissa); Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutusta. Suurien tuote-erien siirrot (avoimet järjestelmät) [CS108 Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Tarvitaan hyvä yleistuuletus; Luonnollinen ilmanvaihto ikkunoista, ovista jne. Kontroloitu ilmanvaihto tarkoittaa, että ilma vaihtuu tuulettimien voimalla. Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaisesti); työntekijälle myös annettava erityistehtäväkoulutusta. Suurien tuote-erien siirrot (avoimet järjestelmät); ulkotilat Tynnyrin ja pienen pakkauksen täyttö Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Varmistettava, että toimet suoritetaan ulkotiloissa; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaisesti); työntekijälle myös annettava erityistehtäväkoulutusta. Altistus minimoitava käyttämällä osittain suljettua operaatiota tai laitteistoa sekä aukkojen kohdalle sijoitetulla poistoilmanvaihdolla. Tarvitaan hyvä yleistuuletus Luonnollinen ilmanvaihto ikkunoista, ovista jne; Kontroloitu ilmanvaihto tarkoittaa, että ilma vaihtuu tuulettimien voimalla. Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaisesti); työntekijälle myös annettava erityistehtäväkoulutusta. Tynnyrin ja pienen pakkauksen täyttö Ulkotilat Laitteiston/välineiden puhdistus ja ylläpito Säilytys; mukana ajoittainen hallittu altistuminen Kappale 2.2 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto: Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Altistus minimoitava käyttämällä osittain suljettua operaatiota tai laitteistoa sekä aukkojen kohdalle sijoitetulla poistoilmanvaihdolla. Varmistettava, että toimet suoritetaan ulkotiloissa; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaisesti); työntekijälle myös annettava erityistehtäväkoulutusta. Tyhjennä ja huuhtele järjestelmä ennen laitteiden avaamista tai huoltoa Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Siirrot suljettuja linjoja pitkin; Varmistettava, että toimet suoritetaan ulkotiloissa; Poistoilmanvaihto materiaalin siirtopisteisiin ja muiden aukkojen kohdalle; Bulkkivarastointi tapahduttava ulkotiloissa; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutus Ympäristöaltistumisen hallinta kg/vrk Päästöpäiviä (vrk/vuosi): 300 Paikallinen makean veden laimennustekijä: 10 Paikallinen meriveden laimennustekijä: 100 Prosessista ilmaan vapautuva osuus: 0,0001Prosessista jäteveteen vapautuva osuus: 0,00001 Prosessista maaperään vapautuva osuus: 0,00001 Sivu 16 : 24

17 Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään vapautumisen vähentämiseksi tai estämiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Ilmapäästöt käsiteltävä niin, että saavutetaan tyypillinen poistoteho > 90 % Tyypillisellä kunnallisella jätevesiteknologialla saavutettava poistoteho (%): 90,9 % Koska suoria päästöjä maaperään ei ole, maaperän päästökontrollit eivät ole relevantteja. Estettävä liukenemattoman aineen pääsy jäteveteen; vaihtoehtoisesti liukenematon aines otettava talteen jätevedestä Teollista lietettä ei saa levittää luonnonmaille. Liete tulisi polttaa tuhkaksi, eristää tai ottaa talteen. Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut kuin yllä mainitut ympäristötoimenpiteet Ei oleellista Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvan jätteen hävittäminen tulisi tehdä asianmukaisia paikallisia ja/tai kansallisia säädöksiä noudattaen. Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvan jätteen talteenotto ja kierrätys tulisi suorittaa asianmukaisia paikallisia ja/tai kansallisia säädöksiä noudattaen. ei ole Kappale 3 Altistumisen arviointi 3.1 Terveys Työpaikka-altistumisen arviointiin on käytetty ECETOR TRA V2 -työkalua, ellei toisin ole ilmaistu. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja PNEC-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle Ympäristö Ympäristöpäästöjen arvioimiseen on käytetty EUSES-versiota , ellei toisin ilmaista. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja PNEC-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle 1. Kappale 4 Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseksi 4.1 Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita käytettäessä tulisi varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin. 4.2 Ympäristö Ohjeet perustuvat oletettuihin toimintaolosuhteisiin, jotka eivät ehkä sovellu kaikkiin toimipisteisiin; näin ollen skaalaus voi olla tarpeen sopivien sijaintikohtaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi. Lisätietoja skaalauksesta ja valvontateknologioista on saatavilla SpERC-tiedotteesta (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Altistumisskenaario 3 yhdisteelle 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (työntekijä) Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Altistumisskenaario: työntekijä Käyttö välituotteena, teollinen SU3; SU10 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b ERC6a Erityinen ympäristöpäästöluokka ESVOC SpERC 6.1a. V.1 Sivu 17 : 24

18 Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa Kappale 2 Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Haihtuvuus Pölyävyys Käyttö eristettynä välituottena; ei tarkasti kontroloiduissa olosuhteissa Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet Neste Höyrynpaine < 0,5 kpa. Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) 100 Muut tuotteen/esineen ominaisuudet Kappale 2.1 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta DCPD on neste, jolla vähäinen haihtuvuus Vesiliukoisuus: 20 mg/l; Höyrynpaine: 187 Pa; Log Kow: 2,78 DCPD ei ole helposti biohajoavaa Työntekijän altistumisen hallinta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Myötävaikuttavat skenaariot Kappale 2.2 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Ympäristöaltistumisen hallinta ,33 kg/vrk Käytön/altistumisen toistuvuus ja kesto: Päästöpäiviä (vrk/vuosi): 300 Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut ympäristöaltistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi Toimipisteen tekniset olosuhteet ja toimet päästöjen, ilmaan haihtumisen ja maaperään vapautumisen vähentämiseksi tai estämiseksi Organisaation toimenpiteet toimipisteestä tapahtuvan päästön estämiseksi/rajoittamiseksi Kunnalliseen jätteenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Hävitettävän jätteen muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muualla kuin toimipisteessä tapahtuvaan jätteen talteenottoon liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet Muut kuin yllä mainitut ympäristötoimenpiteet Paikallinen makean veden laimennustekijä: 10 Paikallinen meriveden laimennustekijä: 100 Prosessista ilmaan vapautuva osuus: 0,0002 Prosessista jäteveteen vapautuva osuus: 0,0003 Prosessista maaperään vapautuva osuus: 0,001 Ilmapäästöt käsiteltävä niin, että saavutetaan tyypillinen poistoteho > 80% Tyypillisellä kunnallisella jätevesiteknologialla saavutettava poistoteho (%): 90,9 % Koska suoria päästöjä maaperään ei ole, maaperän päästökontrollit eivät ole relevantteja. Estettävä liukenemattoman aineen pääsy jäteveteen; vaihtoehtoisesti liukenematon aines otettava talteen jätevedestä. Teollista lietettä ei saa levittää luonnonmaille. Liete tulisi polttaa tuhkaksi, eristää tai ottaa talteen. Ei oleellista Käytön aikana tämä aine kuluu loppuun eikä siitä synny jätettä. Käytön aikana tämä aine kuluu loppuun eikä siitä synny jätettä. ei ole Kappale Terveys Altistumisen arviointi Sivu 18 : 24

19 Työpaikka-altistumisen arviointiin on käytetty ECETOR TRA V2 -työkalua, ellei toisin ole ilmaistu. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja PNEC-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle Ympäristö Ympäristöpäästöjen arvioimiseen on käytetty EUSES-versiota , ellei toisin ilmaista. Kun noudatetaan suositeltuja riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita, ei altistumisen odoteta ylittävän ennustettuja PNEC-arvoja, ja saatavien riskinluonnehdintasuhteiden odotetaan olevan alle 1. Kappale 4 Ohjeet altistumisskenaarion noudattamisen tarkistamiseksi 4.1 Terveys Työpaikan arvioitujen altistumisten ei odoteta ylittävän DNEL-arvoja, kun noudatetaan tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä. Muita riskinhallintatoimenpiteitä/toimintaolosuhteita käytettäessä tulisi varmistaa, että riskit hallitaan vähintään yhtä hyvin. 4.2 Ympäristö Ohjeet perustuvat oletettuihin toimintaolosuhteisiin, jotka eivät ehkä sovellu kaikkiin toimipisteisiin; näin ollen skaalaus voi olla tarpeen sopivien sijaintikohtaisten riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi. Lisätietoja skaalauksesta ja valvontateknologioista on saatavilla SpERC-tiedotteesta (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Altistumisskenaario 4 yhdisteelle 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (työntekijä) Kappale 1 Otsikko Käyttöalue Prosessiluokka Altistumisskenaario: työntekijä Käyttö polymeerien valmistuksessa, teollinen SU3; SU10 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC21 Tuoteluokka Esineluokka Ympäristöpäästöluokka Erityinen ympäristöpäästöluokka Prosessit, tehtävät, toimet, jotka kattaa ERC6C ESVOC SpERC 4.20.v1 Polymeerien tuotanto monomeereistä jatkuvissa ja eräprosesseissa, mukana kaasuhuuhtelu, tyhjennys ja reaktioastian huolto sekä polymeerivälituotteiden muodostaminen (eli yhdistäminen, pelletointi, kaasunpoisto tuotteesta). Kappale 2 Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet Tuotteen/esineen ominaisuudet Tuotteen/esineen fysikaaliset ominaisuudet Neste Haihtuvuus Höyrynpaine < 0,5 kpa. Pölyävyys Pitoisuus valmisteessa/tuotteessa (paino-%) 100 Muut tuotteen/esineen ominaisuudet DCPD on neste, jolla vähäinen haihtuvuus Vesiliukoisuus: 20 mg/l; Höyrynpaine: 187 Pa; Log Kow: 2,78 DCPD ei ole helposti biohajoavaa Kappale 2.1 Toimintaolosuhteet Käytetyt määrät Käytön toistuvuus ja kesto Inhimilliset tekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta Muut altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet Riskinhallintatoimenpiteet Myötävaikuttavat skenaariot Työntekijän altistumisen hallinta Kattaa päivittäisen altistumisen enintään 8 tunnin ajan Edellyttää, ettei käytetä > 20oC:ta ympäröivää lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa (paitsi jos toisin ilmaistaan) Oletetaan, että hyviä perusammattihygieniastandardeja noudatetaan Sivu 19 : 24

20 Yleinen altistuminen (suljetut järjestelmät) Jatkuva prosessi ei näytteenottoa Muita erityistoimia ei ole tunnistettu Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Suurien tuote-erien siirrot Kuljetus mukana näytteenotto Polymerisointi (suuret määrät, erät) Jatkuva prosessi mukana näytteenotto Polymerisointi (suuret määrät, erät) Eräprosessi mukana näytteenotto Varmistettava, että materiaalien siirrot tehdään suljetuissa olosuhteissa tai poistoilmanvaihdossa; Oltava hyvä yleinen tai kontroloitu ilmanvaihto (10 15 ilmanvaihtoa/h) Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä yleistuuletuksesta tai kontroloidusta tuuletuksesta (10-15 ilmanvaihtoa/tunti); Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Operaation päättäminen Eräprosessi mukana näytteenotto Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Polymeerivälituotteiden varastointi Ainesisältö tuotteessa rajoitettava arvoon <5%; Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Lisäaineiden lisääminen ja stabilointi Sekoitus astioissa. Eräprosessi. Pelletointi. Ekstruusio ja varastoseoksen valmistus Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Ainesisältö tuotteessa rajoitettava arvoon 5%;Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu. Ainesisältö tuotteessa rajoitettava arvoon < 5 %; Ainetta käsiteltävä etupäässä suljetussa järjestelmässä, jossa poistotuuletus; Tarvitaan hyvä yleistuuletus Luonnollinen ilmanvaihto ikkunoista, ovista jne. Kontroloitu ilmanvaihto tarkoittaa, että ilma vaihtuu tuulettimien voimalla. Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Pelletointi. Ainesisältö tuotteessa rajoitettava arvoon < 5 %; Ainetta käsiteltävä etupäässä suljetussa järjestelmässä, jossa poistotuuletus; Tarvitaan hyvä yleistuuletus Luonnollinen ilmanvaihto ikkunoista, ovista jne. Kontroloitu ilmanvaihto tarkoittaa, että ilma vaihtuu tuulettimien voimalla. Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutus. Pelletointi ja pellettien seulonta (avoin järjestelmä) Suurien tuote-erien siirrot Jatkuva prosessi mukana näytteenotto mukana ajoittainen hallittu altistuminen Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa astioissa tai poistoilmanvaihdossa. Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä. Suurien tuote-erien siirrot Jatkuva prosessi mukana näytteenotto Poistoilmanvaihto pisteisiin, joissa emissiota tapahtuu; Kuljetus mukana näytteenotto Laitteiston huolto Varmistettava, että materiaalin siirrot tapahtuvat suljetuissa astioissa tai poistoilmanvaihdossa; Käytettävä asianmukaisia, EN374:n mukaan testattuja suojakäsineitä Tyhjennä ja huuhtele järjestelmä ennen laitteiden avaamista tai huoltoa Vältettävä toimien suorittamista yli 1 tunnin ajan; Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä (testattu EN374:n mukaan); työntekijälle annettava myös peruskoulutus Sivu 20 : 24

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423639,3101494 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423075 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.30711, 30715 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 17.12.2013 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company 1.1 Kauppanimi: Dicyclopentadiene Resin Grade Päivitetty: 2008/11/12 Tulostuspäiväys: 13 Nov 2008 The Dow Chemical Company rohkaisee ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.21216, 21219, 21210, 21220 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake DOW SUOMI OY Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 453/2010 mukaan. Kauppanimi: Dicyclopentadiene, UPRG (Unsat. Polyesther Resin Tulostuspäiväys: 19 Mar 2015

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300156, 300201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: Z363130,10500 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Hydraulic Lift 32, Lift 46, Teboil Hydraulic Oil 15, 22, 100, SP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Hydraulic Lift 32, Lift 46, Teboil Hydraulic Oil 15, 22, 100, SP KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423003,423005,423009,3101469 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

Katso kohdasta 16 ylläolevien vaaralausekkeiden täydellinen teksti.

Katso kohdasta 16 ylläolevien vaaralausekkeiden täydellinen teksti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80289,3101601 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Balsamitärpätti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Balsamitärpätti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S62

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S62 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 25.9.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP ULTRA EVER DRY TOPP Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ULTRA EVER DRY TOPP Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 26/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Synonyymit: TP--9763-0108 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot