Käyttöturvallisuustiedote RESCRYL M 203

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote RESCRYL M 203"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 31/3/2014, korjaus 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suositeltu käyttö: primer Kielletyt käytöt: == 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Jälleenmyyjä: MAPEI AS - Vallsetvegen, Sagstua - Norway Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkilö: 1.4 Hätäpuhelinnumero MAPEI AS - phone: fax: (office hours) Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, HUS h ( vaihde) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Direktiivin 67/548/ETY ja 99/45/ETY ja niihin tehtyjen muutosten kriteerit: Omistus / Symbolit: F Helposti syttyvä Xi Ärsyttävä R-lauseet: R11 Helposti syttyvää. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Ihmisen ja ympäristön terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset: Ei muita riskejä 2.2 Merkinnät Symbolit: Xi Ärsyttävä F Helposti syttyvä R-lauseet: R11 Helposti syttyvää. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. S-lauseet: S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn / sumun hengittämistä. (oikean sanamuodon valitsee valmistaja tai maahantuoja) S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. Sivun nro 1 / 10

2 S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sisältää Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti 2-Etyyliheksyyliakrylaatti etyleenidimetakrylaatti Erityissäännökset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti: 2.3 Muut vaarat vpvb -aineet: - PBT -aineet: Muut riskit: Ei muita riskejä KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet 3.2 Seokset Vaaralliset aineet direktiivin 67/548 ETY sekä CLP- asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus: 25% - 50% Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti REACH No.: xxxx, Indeksi-numero: , CAS: , EY: F,Xi; R11-37/ /2 Flam. Liq. 2 H /3 STOT SE 3 H /2 Skin Irrit. 2 H /1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 10% - 20% 2-Etyyliheksyyliakrylaatti REACH No.: XXXX, Indeksi-numero: , CAS: , EY: Xi; R37/ /3 STOT SE 3 H /2 Skin Irrit. 2 H /1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 1% - 2.5% etyleenidimetakrylaatti Indeksi-numero: , CAS: , EY: Xi; R /3 STOT SE 3 H /1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317 1% - 2.5% paratoluidine ethoxylated CAS: Xn,Xi; R /4/Oral Acute Tox. 4 H /1 Eye Dam. 1 H318 Sivun nro 2 / 10

3 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ihokosketus: Riisu tuotteesta likaantuneet vaatteet välittömästi. Iho, johon tuotetta on joutunut, tai jos edes epäillään ihokosketusta on pestävä heti runsaalla ja juoksevalla vedellä sekä mahdollisesti saippualla. Pese keho kokonaan (suihku tai kylpy). Riisu välittömästi saastunut vaatetus ja hävitä ne turvallisella tavalla. Silmäkontaktissa: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin. Pese välittömästi vedellä ainakin 10 minuuttia. Nieltynä: Älä missään tapauksessa yritä oksentaa. HANKKIUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN. Ota aktiivihiiltä liuotettuna veteen tai lääkevaseliiniöljyä. Hengitettynä: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuote syttyy helposti, jos se altistetaan sytytyslähteille. Tuote aiheuttaa sisäänhengitettäessä hengitysteiden ärsytystä ja ihokosketuksessa huomattavan tulehduksen, johon liittyy ihottumaa, rupia tai turvotusta. Tuote saattaa ihokosketuksessa ihon herkistymisen. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä käyttöohjeita tai käyttöturvallisuustiedotetta, mikäli mahdollista). Käsittely: (katso kohta 4.1) KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Ei erityisesti mikään. CO2 tai jauhesammuttimet. Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä. Ei erityisesti mikään. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Älä hengitä räjähdyksen tai tulipalon yhteydessä syntyviä kaasuja. Palaessaan kehittää raskasta savua. Tulipalon yhteydessä vapautuvat savut saattavat sisältää tunnistamattomia myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä ainesosia tai yhdisteitä 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä sopivaa hengityksensuojainta. Kerää tulipalon sammuttamiseen käytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemäriin. Siirrä vahingoittumattomat säiliöt pois vaaralliselta alueelta, mikäli siirto voidaan suorittaa turvallisesti. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Varmista, ettei syttymislähteitä ole lähettyvillä. Käytä hengityksensuojainta, mikäli höyryille/pölylle/suihkeille altistumisen vaara. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Käytä riittävää hengityssuojainta. Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Sivun nro 3 / 10

4 Peitä vuodot mullalla tai hiekalla. Poista avotulet ja muut mahdolliset sytytyslähteet. Älä tupakoi. Varmista, ettei ainetta pääse maahan/maaperään. Varmista, ettei ainetta pääse pintavesiin tai viemäriverkostoon. Ilmoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen pääsystä vesistöön, maaperään tai viemäriverkostoon. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerää tuote nopeasti. Käytä hengityssuojaa ja suojavaatteita. Keräykseen soveltuvat materiaalit: imeyttävä materiaali, orgaaninen, hiekka Pese juoksevalla vedellä. Kerää pesuun käytetty saastunut vesi ja hävitä se lain antamien määräysten mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso myös kappaleita 8 ja 13 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä ihokosketusta ja aineen pääsemistä silmiin sekä höyryn ja sumun hengittämistä. Käytä kohdistettua tuuletusjärjestelmää. Käytä tyhjiä säiliöitä vasta niiden puhdistuksen jälkeen. Varmista ennen siirtotoimenpiteen aloittamista, ettei säiliöihin ole jäänyt yhteensopimattomia ainejäämiä. Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymistä. Älä syö tai juo työskentelyn aikana. Älä tupakoi työskentelyn aikana. Katso myös kappaleessa 8 esiteltyjä suositeltuja turvalaitteita. Vältä elektrostaattisten latausten kerääntymistä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Pidä aina tiiviisti suljetussa säiliössä. Säilytä aina hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Pidä etäällä avotulesta, kipinöistä ja lämmönlähteistä. Vältä altistamista auringonsäteille. Pidä kaukana elintarvikkeista, juomista ja eläinten ruoasta. Yhteensopimattomat materiaalit: erityistä. Ks. seuraava kappale 10. Ohjeita varastointi tiloille: Viileitä ja riittävästi tuuletettuja. Sähköjärjestelmän ylikuormitussuoja. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei erityistä käyttöä KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti - CAS: TLV TWA - 50 ppm, A4-204,76 mg/m3, A4 SEN TLV STEL ppm, A4-409,53 mg/m3, A4 VLE 8h - POLAND (NDS) 50 mg/m3; (NDSCh) 400 mg/m3-50 ppm VLE short ppm DNEL altistuksen raja-arvot Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti - CAS: Teollinen käyttäjä: 210 map1 - Kuluttaja: 200 map1 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen Pitkäaikainen, paikallisvaikutukset Teollinen käyttäjä: 1.5 map2 - Kuluttaja: 1.5 map2 - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen Pitkäaikainen, paikallisvaikutukset Teollinen käyttäjä: 210 map1 - Kuluttaja: 74.3 map1 - Altistuminen: Hengitysteitse, Sivun nro 4 / 10

5 ihminen Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset Teollinen käyttäjä: mg/kg - Kuluttaja: 8.2 mg/kg - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen Pitkäaikainen, sisäiset vaikutukset Teollinen käyttäjä: 1.5 map2 - Kuluttaja: 1.5 map2 - Altistuminen: Ihon kautta, ihminen Lyhytaikainen, paikallisvaikutukset 2-Etyyliheksyyliakrylaatti - CAS: Teollinen käyttäjä: 37.5 map1 - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen Pitkäaikainen, paikallisvaikutukset PNEC altistuksen raja-arvot Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti - CAS: Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.94 mg/l Tavoite: Merivesi - Arvo: mg/l Tavoite: Meriveden saostumat - Arvo: 5.74 mg/kg Tavoite: Maaperä (maanviljely) - Arvo: 1.74 mg/kg 2-Etyyliheksyyliakrylaatti - CAS: Tavoite: Makea vesi - Arvo: mg/l Tavoite: Merivesi - Arvo: mg/l Tavoite: Mikro-organismit jäteveden puhdistuksessa - Arvo: 2.3 mg/kg Tavoite: Maaperä (maanviljely) - Arvo: 1 mg/kg 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Silmien suojaus: Ei tarvita normaalin käytön aikana. Noudata tuotteen käytön aikana yleisiä turvaohjeita. Ihon suojaus: Käytä ihon täydellisen suojauksen takaavaa vaatetusta, kuten puuvillaa, kumia, PVC tai viton. Käsien suojaus: Käytä täydellisen suojauksen takaavia suojakäsineitä, kuten esim. PVC, neopreeni tai kumi. Suositellaan LLPDE (0,06 mm), nitriili (0,4 mm) tai butyyli (0,5 mm). Ei suositella lateksikäsineitä. Hengityssuojaus: Käytä tarkoitukseen soveltuvia hengityksensuojaimia. Kaikkien henkilökohtaisten suojalaitteiden tulee täyttää eurooppalaiset normit (CE) (kuten EN 374 hansikkaille ja EN 166 suojalaseille) ja ne tulee pitää hyvässä kunnossa sekä säilyttää asianmukaisesti. Kemiallisilta aineilta suojaavien turvalaitteiden kestoaika riippuu eri tekijöistä (käyttötyyppi, ilmastotekijät ja säilytystapa), jotka voivat vähentää myös huomattavasti eurooppalaisten normien mukaista käyttöaikaa. Tarkista aina tiedot suojalaitteiden toimittajalta. Opasta työntekijää toimitettujen laitteiden käytössä. Lämpöriskit: Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkomuoto ja väri: neste Võri: väritön Haju: tyypillinen Hajukynnys: ph: n.a. Sulamis/jäätymispiste: -48 C Kiehumisen alkupiste ja kiehumisalue: 100,3 C Kiinteiden aineiden/kaasujen syttyvyys: Ylemmät/alemmat syttyvyys- tai räjähdysrajat: Sivun nro 5 / 10

6 Höyryjen tiheys: Syttymispiste: 11,5 C Haihtumisnopeus: Höyryn paine: 38,7 kpa (23 C) Suhteellinen tiheys: 0,97 g/cm³ (23 C) Höyryjen tiheys: Vesiliukoisuus: liukenematon Öljyliukoisuus: Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): mpa.s (23 C) Itsesyttymislämpötila: Räjähdysominaisuudet: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Räjähdysominaisuudet: Sytyttävät ominaisuudet: 9.2 Muut tiedot Sekoittuvuus: Vesiliukoisuus: Johtavuus: Aineryhmien merkitykselliset ominaisuudet KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Voi aiheuttaa vaarallisia reaktioita (katso seuraavia kappaleita) 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Voi aiheuttaa vaarallisia reaktioita (katso seuraavia kappaleita) 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältä sähköstaattisten varauksen kertymistä Yhteensopimattomat materiaalit Vältä kosketusta palaviin aineisiin. Tuote saattaa syttyä Vaaralliset hajoamistuotteet. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Saantiväylät: Nieleminen: kyllä Seuraavaan on sijoitettu ainetta koskevat myrkyllisyystiedot: Kosketus: ei Valmisteen toksikologiset tiedot: Saatavilla ei ole kyseiseen valmisteeseen liittyviä myrkyllisyystietoja. Huomio yksittäisten ainesosien pitoisuudet myrkyllisyysvaikutuksien arvioimiseksi altistuttaessa valmisteelle. Seuraavaan on sijoitettu valmisteen pääaineita koskevat myrkyllisyystiedot: Seoksen myrkyllisyyttä koskevat tiedot: N.A. Seoksessa olevien tärkeimpien aineiden myrkyllisyyttä koskevat tiedot: Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti - CAS: a) välitön myrkyllisyys: Testi: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta > 5000 mg/kg Testi: LC50 - Alt.tapa: Hengitettynä - Lajit: Rotta 29.8 mg/l - Kesto: 4h Sivun nro 6 / 10

7 2-Etyyliheksyyliakrylaatti - CAS: a) välitön myrkyllisyys: Testi: LD50 - Alt.tapa: Hengitettynä - Lajit: Rotta 4435 mg/kg Testi: LD50 - Alt.tapa: Hengitettynä - Lajit: Kani 7522 mg/kg etyleenidimetakrylaatti - CAS: a) välitön myrkyllisyys: Testi: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta = 3300 mg/kg Sy vyttõvyys / õrsyttõvyys: Iho: Kosketus saattaa aiheuttaa õrsytystõ. Silmõt: Suora kosketus voi aiheuttaa lievää väliaikaista ärsytystä. Herkistävä vaikutus: Mahdollista toistuvien kosketusten yhteydessä. Karsinogeenisuus: Ei havaittu mitään vaikutusta. Mutageenisuus: Ei havaittu mitään vaikutusta. Teratogeenisuus: Ei havaittu mitään vaikutusta. Muut tiedot: Allerginen ihottuma ei välttämättä ilmaannu aluksi, vaan vasta usean päivän tai viikon kuluttua tiheistä ja jatkuvista kosketuksista. Kun herkistyminen on tapahtunut, altistuminen pienillekin määrille materiaalia saattaa aiheuttaa paikallista turvotusta ja ihottumaa. Tõmõn vuoksi ihokosketusta tulee ehdottomasti võlttõõ. Herkistymisen tapahduttua, my s hyvin pienet mõõrõt ainetta voivat aiheuttaa paikallista turvotusta ja punoitusta. Ellei toisin mainita, asetuksen 453/2010/EY vaatimat tiedot eivät ole käytettävissä.: a) välitön myrkyllisyys; b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset f) syöpää aiheuttavat vaikutukset g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset h) elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen i) elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen j) aspiraatiovaara KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Not available data on the mixture Älä käytä kukinta-aikaan: tuote on myrkyllistä mehiläisille. Käytä hyvien työtapojen mukaan, pyri välttämään tuotteen joutumista ympäristöön. 2-Etyyliheksyyliakrylaatti - CAS: a) Akuutti myrkyllisyys vesieliöille: Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Fish = 1.81 mg/l - Kestoaika h: 96 Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Daphnia = 1.3 mg/l - Kestoaika h: 48 Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Algae = 1.71 mg/l - Kestoaika h: 72 etyleenidimetakrylaatti - CAS: a) Akuutti myrkyllisyys vesieliöille: Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Fish = mg/l - Kestoaika h: 96 - Huomioita: (OECD 203) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus N.A. Sivun nro 7 / 10

8 12.3 Biokertyvyys N.A Liikkuvuus maaperässä N.A PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset vpvb -aineet: - PBT -aineet: 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Not available data on the mixture KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Ota talteen, jos mahdollista. Toimita valtuutettuihin hävitys- tai polttolaitoksiin käsiteltäväksi valvotuissa olosuhteissa. Toimi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten asetusten mukaisesti. Viitteenä käytetään seuraavia määräyksiä, kun ne ovat soveltuvia: 91/156/ETY, 91/689/ETY, 94/62/EY ja lisäysten mukaan. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR - Vaaran tunnistenumero: NA 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR-Maantiekuljetus: 3,II IATA-Luokka: 3,II IMDG-Luokka: 3,II EMS No.: F-E.S-E 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Ympäristölle haitallinen ADR-luokitus: Meriä saastuttava aine: ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle EMS No.: F-E.S-E 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti == KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Direktiivi 67/548/ETY (Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät) Direktiivi 99/45/EY (Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät) Direktiivi 98/24/EY (Työpaikalla esiintyvät kemiallisiin tekijöihin liittyvät riskit) Direktiivi 2000/39/EY (Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot) Direktiivi 2006/8/EY Määräys (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Määräys (EY) N:o 1272/2008 (CLP) Määräys (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) Määräys (EY) N:o 453/2010 (Liite I) Määräys (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisältämiä aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti: Määräys nro 1907/2006 (REACH) Sivun nro 8 / 10

9 Määräys nro 1272/2008 (CLP) ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset. Direktiivi nro 1999/45/EY (Vaaralliset valmisteet) ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset. Direktiivi nro 67/548/ETA (Aineet) ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset. Laintasoinen asetus nro 81, 9. huhtikuuta 2008, otsikko XI "vaaralliset aineet - luku I - suojautuminen kemiallisilta aineilta" Direktiivi 2000/39/EY ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset. (Työperäisen altistumisen raja-arvot) Laintasoinen määräys nro 152, 3. huhtikuuta 2006 ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset. (Ympäristömääräykset) ADR-sopimus - IMDG-koodi - IATA-määräykset Wassergefärdungsklasse (WGK): 1 VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l Viitteenä käytetään seuraavia määräyksiä, kun ne ovat soveltuvia: Direktiivi 2003/105/ETY ('Suuronnettomuuksien vaarat') muutoksineen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (pesuaineista). Viitteenä käytetään seuraavia määräyksiä, kun ne ovat soveltuvia: Direktiivi 2003/105/ETY ('Suuronnettomuuksien vaarat') muutoksineen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (pesuaineista) Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei KOHTA 16: Muut tiedot Kohdassa 3 käytettyjen lausekkeiden teksti: R11 Helposti syttyvää. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H315 Ärsyttää ihoa H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H302 Haitallista nieltynä H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkilö Keskeiset kirjalähteet: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Yhteinen Tutkimuskeskus, Euroopan Yhteisöjen Komissio SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - 8.painos - Van Nostrand Sivun nro 9 / 10

10 Reinold CCNL - Liite 1 Liitä edempänä esitetty kirjallisuusluettelo Tässä annetut tiedot perustuvat annettuun päivämäärään mennessä hallussamme olevaan tietoon. Tiedoissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivätkä ne muodosta taetta erityisistä laatuominaisuuksista. Tämä käyttöturvallisuustiedote mitätöi ja korvaa kaikki edeltävät versiot. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: PNEC: RID: STE: STEL: STOT: TLV: TWA OEL: VLE: WGK: TSCA: DSL: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto). Luokitus, Merkinnät, Pakkaaminen Johdettu vaikutukseton altistustaso Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo. Asetus vaarallisille aineille, Saksa. Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Kansainvälinen lentokuljetusliitto. "Kansainvälisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö. "Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön" (ICAO) tekniset ohjeet. Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. Kansainvälinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille. Räjähdyskerroin. Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkilöistä. Tappava annos 50 %:lle koehenkilöistä. Pitkäaikainen altistuminen Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. Vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta rautateitse koskevat määräykset. Lyhytaikainen altistuminen. Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo. Elinkohtainen myrkyllisyys. Kynnysraja-arvo. Keskimääräinen kynnysraja-arvo 8 tunnille päivässä. (ACGIH Standardi). European threshold limit value Threshold Limiting Value. Saksalainen vesistöjen vaaraluokitus. United States Toxic Substances Control Act Inventory Canadian Domestic Substances List Sivun nro 10 / 10

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote MAPEQUICK AF 2130

Käyttöturvallisuustiedote MAPEQUICK AF 2130 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 29/5/2015, korjaus 3 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT Päiväys: 22.6.2015 Edellinen päiväys: 30.3.2012 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi : Seos Tuotekoodi : 35572

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot