Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 1 / 16 SDB-ro : V002.0 Viimeistelty, pvm.: Paiatuspäivä: Tuotetuiste Plastic Paddig Gelcoat Filler Sisältää: KOHTA 1: Aiee tai seokse ja yhtiö tai yritykse tuistetiedot 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suuiteltu käyttötarkoitus: 2 K tasoitemassa 1.3 Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Hekel Norde Oy Äyritie 12 A VANTAA FI Puh.: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsiki : Puh : tai (24h) MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsiki : Puh : tai (24h) 2.1 Aiee tai seokse luokitus KOHTA 2: Vaara yksilöiti Aiee (CLP): Syttyvät esteet kategoria 3 H226 Syttyvä este ja höyry. Ihoärsytys kategoria 2 H315 Ärsyttää ihoa. Silmä-ärsytyksellä kategoria 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ihoa herkistävä kategoria 1 H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie kategoria 3 H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Elikohtaie: Hegitysteide ärsytys Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie kategoria 1 H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 2 / 16 Aiee (DPD): Syttyvää R10 Syttyvää. X - Haitallie R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. Herkistävä R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Xi - Ärsyttävä R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. 2.2 Merkiät Merkiät (CLP): Varoitusmerkillä: Huomiosaalla: Vaaralausekkeella: Turvalausekkeella: Turvalausekkeella: Ealtaehkäisystä Turvalausekkeella: Pelastustoimepiteistä Vaara H226 Syttyvä este ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. P101 Jos tarvitaa lääkiällistä apua, äytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä laste ulottumattomissa. P501 Hävitä sisältö/pakkaus kasalliste määräyste mukaisesti. P210 Suojaa lämmöltä/kipiöiltä/avotulelta/kuumilta pioilta. Tupakoiti kielletty. P261 Vältä sumu/höyry hegittämistä. P280 Käytettävä suojakäsieitä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese rusaalla vedellä ja saippualla. P333+P313 Jos ilmeee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärii. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärii.

3 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 3 / 16 Merkiät (DPD): X - Haitallie R-lausekkeet: R10 Syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. S-lausekkeet: S2 Säilytettävä laste ulottumattomissa. S16 Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakoiti kielletty. S23 Vältettävä höyry hegittämistä. S24 Varottava kemikaali joutumista iholle. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi rusaalla vedellä ja metävä lääkärii. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi rusaalla määrällä vettä ja saippuaa. S37 Käytettävä sopivia suojakäsieitä. Sisältää:, 2.3 Muut vaarat Asiamukaisesti käytettyä ei mitää. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aieosista

4 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 4 / 16 Ilmoitus valmistusaieista CLP (EC) No 1272: mukaisesti: EY umero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % Syttyvät esteet 3 H226 Välitö myrkyllisyys 4; hegitysteitse H332 Aspiraatiovaara 1 H304 Silmä-ärsytyksellä 2 H319 Ihoärsytys 2 H315 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 3 H335 Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie 1; hegitysteitse H % Syttyvät esteet 2 H225 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 3 H335 Ihoärsytys 2 H315 Ihoa herkistävä 1 H317 0,1-1 % Syttyvät esteet 2 H225 Välitö myrkyllisyys 3; hegitysteitse H331 Välitö myrkyllisyys 3; Dermaalie H311 Välitö myrkyllisyys 3; Suu kautta H301 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 1 H370 H-lausuo täydellie teksti ja muut lyheteet katso osa 16 "Muu iformaatio". Luokittelemattomilla aieilla voi olla työperäise altistumise raja-arvoja. Ilmoitus valmistusaieista DPD (EC) No 1999/45: mukaisesti: EY umero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % R10 X - Haitallie; R20, R48/20, R65 Xi - Ärsyttävä; R36/37/ % Xi - Ärsyttävä; R37/38 R43 F - Helposti syttyvä; R11 0,1-1 % T - Myrkyllie; R23/24/25, R39/23/24/25 F - Helposti syttyvä; R11 Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'. Luokittelemattomilla aieilla voi olla työperäise altistumise raja-arvoja. 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus KOHTA 4: Esiaputoimepiteet Hegittämie: Mee raikkaasee ilmaa. Mikäli oireet jatkuvat metävä lääkärii.

5 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 5 / 16 Iho: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese rusaalla vedellä ja saippualla. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. Roiskeet silmii: Huuhdeltava välittömästi rusaalla vedellä, myös silmäluomie alta, vähitää 15 miuuti aja. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. Nielemie: Huuhtele suuotelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksetaa, ota yhteys lääkärii. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyeet IHO: puoitus, tulehdus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Katso kohta: Esiaputoimepiteide kuvaus 5.1 Sammutusaieet Sopivat sammutusaieet: Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. KOHTA 5: Palotorjutatoimepiteet 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo sattuessa, vaara alaiset säiliöt o jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaiset höyryt. 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Sammutustyössä tulee käyttää paieilmahegityslaitteita. Lisäohjeet: Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hegittää. KOHTA 6: Toimepiteet oettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Poista syttymislähteet. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmapoistosta. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat varotoimet Estettävä tuottee pääsy viemäristöö. 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Suurempie vuotoje ollessa kyseessä, aie imeytetää eutraaliiimukykyisee materiaalii ja laitetaa umpiaisee astiaa hävitystävarte. Pieet roiskeet pyyhitää paperipyyhkeellä ja laitetaa astiaa hävitystä varte. Alue, joho aietta o vuotaut, pestää perusteellisesti saippualla ja vedellä tai pesuaieliuoksella. 6.4 Viittaukset muihi kohtii Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastoiti

6 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 6 / Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hegittää. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Pidettävä loitolla sytytyslähteistä tupakoiti kielletty. Käytettävä aioastaa hyvi ilmastoiduissa tiloissa. Yleiset hygieiatoimepiteet: Kädet täytyy pestä ee taukoja ja työ lopettamise jälkee. Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Hyviä teollisuushygieia meettelytapoja o oudatettava 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Pidettävä loitolla sytytyslähteistä. Säilytä astia viileässä paikassa, jossa o hyvä ilmavaihto. 7.3 Erityie loppukäyttö 2 K tasoitemassa KOHTA 8: Altistumise ehkäisemie ja hekilösuojaimet 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Työperäise altistukse raja-arvot Pätee: FI Sisältö Ppm mg/m 3 Tyyppi Kategoria Huomautuksia: STYREENI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). STYREENI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). PIIDIOKSIDI, AMORFINEN 5 Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METYYLIMETAKRYLAATTI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METYYLIMETAKRYLAATTI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). METANOLI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). METANOLI Ihomerkitä: Voi imeytyä iho lävitse. FN_OEL METANOLI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METANOLI Aikapaiotettu keskiarvo (TWA): Idikatiivie ECTLV

7 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 7 / 16 Predicted No-Effect Cocetratio (PNEC): Nimi luettelosta Evirometal Compartmet vesi (makea vesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) STP sedimetti (makea vesi) sedimetti (merivesi) maaperä vesi (makea vesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) STP sedimetti (makea vesi) maaperä vesi (makea vesi) sedimetti (makea vesi) vesi (merivesi) maaperä STP Altistusaik a Arvo mg/l ppm mg/kg muut 0,028 mg/l 0,614 mg/kg 0,0614 mg/kg 0,2 mg/kg 5,74 mg/kg 1,47 mg/kg 570,4 mg/kg 23,5 mg/kg 0,0028 mg/l 0,04 mg/l 5 mg/l 0,94 mg/l 0,094 mg/l 0,94 mg/l 10 mg/l 154 mg/l 15,4 mg/l 100 mg/l Huomautuksia:

8 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 8 / 16 Derived No-Effect Level (DNEL): Nimi luettelosta Applicatio Area Altistumis reiti Health Effect työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti työtekijä dermaalie Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä työtekijä ihalaatio ihalaatio dermaalie ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie Pitkäkestoie suu kautta Pitkäkestoie dermaalie dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä dermaalie Pitkäkestoie paikallie vaikutus työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus dermaalie dermaalie ihalaatio dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie Pitkäkestoie Pitkäkestoie paikallie Exposure Time Arvo 289 mg/m3 306 mg/m3 406 mg/kg 85 mg/m3 174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 343 mg/kg 10,2 mg/m3 2,1 mg/kg 1,5 mg/cm2 13,67 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 210 mg/m3 1,5 mg/cm2 210 mg/m3 1,5 mg/cm2 8,2 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 74,3 mg/m3 1,5 mg/cm2 Huomautuksia:

9 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 9 / 16 vaikutus ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus työtekijä dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti työtekijä dermaalie Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus dermaalie ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - Akuutti/lyhytkest oie altistumie - suu kautta Akuutti/lyhytkest oie altistumie - ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti dermaalie ihalaatio Pitkäkestoie Pitkäkestoie suu kautta Pitkäkestoie ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus 105 mg/m3 40 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 260 mg/m3 260 mg/m3 40 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 260 mg/m3 260 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 Biologise altistumise ideksit Sisältö Parametrit Biologie tutkimusmater iaali STYREENI MAPGA (mateli- ja feyyliglyoks yylihappo) 8.2 Altistumise ehkäisemie: Virtsa Näyttee ottoaika Kos. Biologise altistumisideks i peruste Huomautus Lisäiformaatio Näytteeottoajakohta: HTP-ARVOT2 Työpäivä jälkeie aamu.

10 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 10 / 16 Hegityssuojai: Jos tuotetta käytetää huoosti tuuletetuissa tiloissa, o käytettävähyväksyttyä aamaria tai hegityslaitetta, jossa o orgaaisiltahöyryiltä suojaava suodatipatruua Käsisuoja: Kemikaaleja kestävät suojakäsieet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kotaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähitää suojaideksi 2, vastate > 30 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kotaktissa (Suositus: Suojaideksi 6, vastate > 480 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihi tietoihi tai e o johdettu aalogisesti vastaavista aieista. O huomioitava, että kemikaalisuojakäsiee käyttöikä voi käytäössä moie vaikutteide johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kui EN 374 stadardissa ilmoitettu läpäisyaika. Mikäli käsieissä esiityy kulumia, e o vaihdettava. Silmäsuojai: Varottava kemikaali joutumista silmii. Käytettävä suojalaseja. Kehosuojus: Käytettävä hekilökohtaista suojavarustusta. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset omiaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto pasta valkoie Haju Luoteeomaie Hajukyys ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrypaie Tiheys () Omiaispaio Viskositeetti Viskositeetti (kiemaattie) Räjähtävyys liukoisuus(laadullie) (Liuoti: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroi: -oktaoli/vesi Haihtumisopeus Haihtumisopeus Hapettavat omiaisuudet > 100,0 C (> 212 F) 32,0 C (89.6 F); Toimittaja meetelmä 1,34 g/cm3 Liukeemato 9.2 Muut tiedot Reaktiivisuus Asiamukaisesti käytettyä ei mitää Kemiallie stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Katso kappale reaktiivisuus KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

11 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 11 / Vältettävät olosuhteet Lämpö, liekit, kipiät ja muut syttymislähteet Yhteesopimattomat materiaalit Katso kappale reaktiivisuus 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa. Akuutti suutoksisuus: Saattaa aiheuttaa ruoasulatushäiriötä. Akuutti hegitystoksisuus: Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Iho ärsytys: Liuoti voi poistaa iholta tärkeät rasvat tehde iho alttiiksi muide kemikaalie vaikutukselle Ärsyttää ihoa. Silmie ärsyytymie: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Altistumie: Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Välitö myrkyllisyys- ruoasulatuselimet: Arvotyyp pi Arvo Levitysmeetel mä Altistusai ka Tyyppi Meetelmä LD oral Rotta mg/kg Acute mg/kg Asiatutija päätös toxicity estimate (ATE) LD mg/kg oral Rotta Acute toxicity estimate (ATE) 100 mg/kg Asiatutija päätös Välitö myrkyllisyys- hegityselimet: Arvotyyp Arvo Levitysmeetel Altistusai Tyyppi pi mä ka LC50 11,8 mg/l ihalatio 4 h Rotta LC50 87,5 mg/l ihalatio 6 h Rotta Acute toxicity estimate (ATE) Meetelmä 3 mg/l Asiatutija päätös

12 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 12 / 16 Välitö myrkyllisyys- iho: Arvotyyp pi Arvo Levitysmeetel mä Altistusai ka Tyyppi Meetelmä LD50 > mg/kg dermal Rotta OECD Guidelie 402 (Acute Dermal Toxicity) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: ei ärsyttävä Tulos Altistusai ka Tyyppi Kai Meetelmä Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: ei ärsyttävä Tulos Altistusai ka Tyyppi Kai Meetelmä Hegitysteide tai iho herkistymie: ei herkistävä herkistävä ei herkistävä Tulos Testityyp pi Marsu, maksimoi ti testi Hiiri, paikalliste imusolmu kkeide testi (LLNA) Marsu, maksimoi ti testi Tyyppi Marsu Hiiri Marsu Meetelmä OECD Guidelie 429 (Ski Sesitisatio: Local Lymph Node Assay) Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset: Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti positiivie egatiivie egatiivie sisarkromatidivaihd ostesti isäkässoluilla sisäähegitys: höyry bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) Metabolie aktivoitumie / altistusaika kassa ja ilma kassa ja ilma Tyyppi Hiiri Meetelmä OECD Guidelie 479 (Geetic Toxicology: I Vitro Sister Chromatid Exchage Assay i Mammalia Cells) Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Tulos Tyyppi Sex AltistusaikaFr equecy of treatmet ei karsiogeeie Rotta Uros/Naaras 104 weeks; 9 or 10 rats per... 6 hours/day, 5 days/week Levitysme etelmä sisäähegit ys: höyry Meetelmä OECD Guidelie 453 (Combied Chroic Toxicity / Carciogeicity Studies)

13 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 13 / 16 Toistuvasta aoksesta johtuva myrkyllisyys Tulos Levitysme etelmä NOAEL=1.000 suu kautta: mg/kg pakkosyöttö NOAEL=> 60 vatsakalvos mg/kg isäie NOAEL=1000 ppm Sisäähegit ys NOAEL=6,63 mg/l Sisäähegit ys Altistumisaika/toist Tyyppi umistiheys daily (5 days/week) Rotta 14 days Rotta 14 weeks 6 hrs/day, 5 Hiiri days/wk 4 weeks 6 h/d, 5 d/w Rotta Meetelmä KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa Myrkyllisyys Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Ei saa päästää viemärii/pitavetee/pohjavetee. Arvotyyp pi Arvo Akuutti toksisuus Altistusaik a Tyyppi Meetelmä LC50 10 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 4,7 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio Test) EC50 6,3 mg/l Algae 96 h Seleastrum capricorutum EPA OTS (ew ame: Pseudokircherella (Algal subcapitata) Toxicity, Tiers I EC10 0,28 mg/l Algae 96 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC 1,01 mg/l chroic Daphia ad II) EPA OTS (Algal Toxicity, Tiers I ad II) 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio Test) LC mg/l Fish Leuciscus idus OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 69 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio Test) EC mg/l Algae 4 d Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC 100 mg/l Algae 4 d Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC mg/l Fish 200 h Oryzias latipes LC50 > mg/l Fish 48 h Leuciscus idus EC50 > mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test) OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test) EC50 28,44 g/l Algae Chlorella pyreoidosa OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test)

14 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 14 / Pysyvyys ja hajoavuus Tulos Levitysmeetelmä Hajoavuus Meetelmä helposti biohajoava aerobie 87 % OECD Guidelie 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) helposti biohajoava aerobie 95 % EU Method C.4-B (Determiatio of the "Ready" BiodegradabilityModified OECD Screeig Test) helposti biohajoava aerobie % EU Method C.4-E (Determiatio of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test) 12.3 Biokertyvyys / 12.4 Liikkuvuus maaperässä LogKow Biologie kertyvyystekijä (BCF) 74 Altistusaika Tyyppi Lämpötila Meetelmä 2,96 25 C OECD Guidelie 107 (Partitio Coefficiet (octaol / water), Shake Flask Method) 1,38-0, PBT- ja vpvb-arvioii tulokset PBT/vPvB Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja käytettävissä KOHTA 13: Jätteide käsittelyy liittyvät äkökohdat 13.1 Jätteide käsittelymeetelmät Tuottee hävittämie: Suositellaa haihduttamista valvotuissa olosuhteissa. Puhdistamattoma pakkaukse hävittämie: Käytö jälkee tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevie jätehuoltomääräyste mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuu jätehuoltopisteesee. Jäteimike jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaaisia liuottimia ja muita vaarallisia aieita

15 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 15 / 16 KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-umero ADR 2055 RID 2055 ADNR 2055 IMDG 2055 IATA Kuljetuksessa käytettävä virallie imi ADR STYREENIMONOMEERI, STABILOITU (liuos) RID STYREENIMONOMEERI, STABILOITU ADNR STYREENIMONOMEERI, STABILOITU IMDG STYRENE MONOMER, STABILIZED (EH&S) IATA Styree moomer, stabilized ( ) Kuljetukse vaaraluokka ADR 3 3 RID 3 3 ADNR 3 3 IMDG 3 3 IATA Pakkausryhmä ADR RID ADNR IMDG IATA III III III III III Ympäristövaarat ADR RID ADNR IMDG IATA Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR RID ADNR IMDG IATA Tuelirajoituskoodi: (D/E) Lähetettäessä yhdessä A- ja B-kompoettia seuraava vaarallise rahdi määritelmä o voimassa: UN 3269 polyesterhartsi moikompoettijärjestelmä, 3, III Kuljetus irtolastia Marpol 73/78 -sopimukse II liittee ja IBC-sääöstö mukaisesti

16 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 16 / 16 KOHTA 15: Laisäädätöä koskevat tiedot 15.1 Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö VOC-pitoisuus < 30,00 % (1999/13/EC) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarvioiti A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot Tuottee etiketöiti o määritelty kappaleessa 2. Lyheteide täydellie teksti koodeiee tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R23/24/25 Myrkyllistä hegitettyä, joutuessaa iholle ja ieltyä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. R37/38 Ärsyttää hegityselimiä ja ihoa. R39/23/24/25 Myrkyllistä: Erittäi vakavie pysyvie vaurioide vaara hegitettyä, joutuessaa iholle ja ieltyä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurio ieltäessä. H225 Helposti syttyvä este ja höyry. H226 Syttyvä este ja höyry. H301 Myrkyllistä ieltyä. H304 Voi olla tappavaa ieltyä ja joutuessaa hegitysteihi. H311 Myrkyllistä joutuessaa iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H331 Myrkyllistä hegitettyä. H332 Haitallista hegitettyä. H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. H370 Vahigoittaa elimiä. H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämähetkisee tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimuste suhtee ja iide tarkoitus ei ole kuvata tuottee omiaisuuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Mouldblocker - all colours Sivu 1 / 14 KTT-o : 413833 V003.0 Viimeistelty, pvm.: 22.07.2014 Paiatuspäivä: 14.08.2014 KOHTA 1: Aiee tai seokse

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Mouldblocker - all colours Sivu 1 / 14 KTT-o : 413833 V002.2 Viimeistelty, pvm.: 27.05.2014 Paiatuspäivä: 16.06.2014 KOHTA 1: Aiee tai seokse

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukaie käyttöturvallisuustiedote Loctite 9492 _Kit Comp. B Sivu 1 / 18 SDB-ro : 204341 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 03.01.2013 Paiatuspäivä: 29.03.2014 KOHTA 1: Aiee tai seokse ja yhtiö

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 9492B Kit compoet Sivu 1 / 20 KTT-o : 204341 V003.0 Viimeistelty, pvm.: 19.09.2014 Paiatuspäivä: 20.09.2014 1.1 Tuotetuiste Loctite 9492B

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 9492A Kit compoet Sivu 1 / 13 KTT-o : 204340 V004.2 Viimeistelty, pvm.: 21.05.2015 Paiatuspäivä: 25.11.2015 Korvaa versio: 26.03.2014 1.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Kotaktlim Liquid Sivu 1 / 18 KTT-o : 390435 V001.5 Viimeistelty, pvm.: 05.06.2014 Paiatuspäivä: 04.09.2014 1.1 Tuotetuiste Pattex Kotaktlim

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE MF R301 5L kow as MFR301 LIQUID FLUX Sivu 1 / 15 KTT-o : 153932 V002.6 Viimeistelty, pvm.: 26.05.2015 Paiatuspäivä: 01.02.2016 Korvaa versio:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7228B Kit compot Sivu 1 / 18 KTT-o : 204373 V006.0 Viimeistelty, pvm.: 09.03.2015 Paiatuspäivä: 05.09.2015 Korvaa versio: 23.02.2015 1.1 Tuotetuiste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 9492B Kit compot Sivu 1 / 21 KTT-o : 204341 V003.2 Viimeistelty, pvm.: 27.05.2015 Paiatuspäivä: 23.12.2015 Korvaa versio: 19.09.2014 1.1 Tuotetuiste

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 Plastic Padding Kem. Metalli SDB-nro : 204925 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 01.11.2007 Painatuspäivä: 01.04.2010 Kauppanimi: Plastic

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 55 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 168432 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2011 Painatuspäivä: 03.08.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Terostat MS 939 Valkoinen 310ml Sivu 1 / 6 SDB-nro : 268236 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 11.07.2011 Painatuspäivä: 01.06.2012 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Padding Gelcoat Filler Sivu 1 / 13 KTT-no : 211392 V003.2 Viimeistelty, pvm.: 05.08.2015 Painatuspäivä: 25.11.2015 Korvaa version: 16.02.2015

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 omnifit FD1042 SDB-nro : 172974 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 30.05.2008 Painatuspäivä: 03.06.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Padding Kem. Metalli Sivu 1 / 12 KTT-no : 204925 V005.0 Viimeistelty, pvm.: 19.01.2016 Painatuspäivä: 07.02.2016 Korvaa version: 09.07.2015

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 5972 Sivu 1 / 11 KTT-no : 153791 V001.6 Viimeistelty, pvm.: 25.05.2015 Painatuspäivä: 28.06.2016 Korvaa version: 26.06.2014 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote LOCTITE NDBK CE ADH 20LB PT A Sivu 1 / 11 SDB-nro : 167746 V002.2 Viimeistelty, pvm.: 13.11.2012 Painatuspäivä: 03.03.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Padding Plastic Sivu 1 / 11 KTT-no : 205101 V004.1 Viimeistelty, pvm.: 05.08.2015 Painatuspäivä: 04.10.2015 Korvaa version: 08.12.2014 1.1

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Pattex tapetinirrotusaine Sivu 1 / 5 SDB-nro : 424736 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 25.03.2011 Painatuspäivä: 02.05.2012 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 3463 Sivu 1 / 12 KTT-no : 153766 V004.1 Viimeistelty, pvm.: 06.08.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 1.1 Tuotetunniste LOCTITE 3463 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7649 Sivu 1 / 11 KTT-no : 153557 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 03.06.2015 Painatuspäivä: 19.09.2015 Korvaa version: 27.06.2014 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Plastic Padding Lasikuitutäyte Sivu 1 / 1 SDB-nro : 204981 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 31.01.2011 Painatuspäivä: 11.10.2011 1. Aineen tai seoksen ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 8008 Cat No. 37595 C5-A ANTI-SEIZE Sivu 1 / 10 KTT-no : 242144 V004.1 Viimeistelty, pvm.: 19.08.2014 Painatuspäivä: 26.11.2014 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Supersteel 400ml EN,SE Hardener Sivu 1 / 9 KTT-no : 441061 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 08.06.2015 Painatuspäivä: 05.07.2016 Korvaa version: 07.10.2014

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 5922 Sivu 1 / 11 KTT-no : 153784 V001.7 Viimeistelty, pvm.: 01.06.2015 Painatuspäivä: 08.10.2015 Korvaa version: 06.02.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote TOLU Lasin- ja Ikkunanpuhdistusaine Spray Sivu 1 / 7 SDB-nro : 121391 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 04.05.2011 Painatuspäivä: 10.04.2012 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 55 known as Loctite 55 48x150m Estonian Sivu 1 / 6 KTT-no : 168432 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 24.07.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 KOHTA 1:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Sivu 1 / 16

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Sivu 1 / 16 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Sivu 1 / 16 Primer Gray Adhesive KTT-no : 357591 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 01.06.2015 Painatuspäivä: 26.06.2015 Korvaa version: 12.03.2015 KOHTA

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Sivu 1 / 8 KTT-no : 357674 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 04.04.2014 Painatuspäivä: 17.11.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex No

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 PP118 Super Steel 50g SFDN Hard SDB-nro : 274893 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 10.01.2010 Painatuspäivä: 15.07.2011 1. AINEEN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Ceresit CS 11Akryylimassa kaikki värit Sivu 1 / 8 KTT-no : 220089 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 15.04.2014 Painatuspäivä: 16.04.2015 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 222 Sivu 1 / 10 KTT-no : 168430 V003.2 Viimeistelty, pvm.: 20.08.2015 Painatuspäivä: 07.10.2015 Korvaa version: 23.03.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote POLYOLEFIN BONDER-PART A (ACTI Sivu 1 / 7 SDB-nro : 157188 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 08.02.2011 Painatuspäivä: 11.04.2015 1. Aineen tai seoksen ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE PC 7204 HP FILLER known as Fixmaster High Perf Filler Sivu 1 / 6 KTT-no : 167749 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 01.06.2015 Painatuspäivä: 19.11.2015

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 7386 Activator Sivu 1 / 14 KTT-no : 173280 V004.0 Viimeistelty, pvm.: 24.04.2014 Painatuspäivä: 20.08.2014 1.1 Tuotetunniste 7386 Activator KOHTA

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 3090 part B Sivu 1 / 7 KTT-no : 337099 V001.7 Viimeistelty, pvm.: 23.09.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 1.1 Tuotetunniste Loctite 3090 part

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 9483A Kit component Sivu 1 / 10 KTT-no : 205916 V002.5 Viimeistelty, pvm.: 05.08.2015 Painatuspäivä: 14.12.2015 Korvaa version: 16.02.2015

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE SI 5612 KITC.A known as Loctite 5612 400ml_EDFN KitC. A Sivu 1 / 6 KTT-no : 348995 V001.5 Viimeistelty, pvm.: 28.05.2015 Painatuspäivä: 05.01.2016

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 TEROSON PU SP200 SP200 known as TERODEM SP 200 Sivu 1 / 7 KTT-no : 76872 V001.8 Viimeistelty, pvm.: 18.06.2015 Painatuspäivä: 07.10.2015 Korvaa version:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Pattex Silicone Easy white Sivu 1 / 7 SDB-nro : 412633 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 17.10.2012 Painatuspäivä: 16.06.2014 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Tangit FP 440 Fire Protection Sivu 1 / 1 SDB-nro : 240914 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 06.06.2011 Painatuspäivä: 14.06.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Repair Silicone Sivu 1 / 7 KTT-no : 503174 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 26.03.2014 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex Repair

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Ceresit CT 19 Tartuntapohjuste SuperGrip Sivu 1 / 9 KTT-no : 281879 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 19.06.2014 Painatuspäivä: 16.04.2015 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Pattex Plastic Padding P700 Total Fix Transparent Sivu 1 / 5 SDB-nro : 227852 V002.0 Viimeistelty, pvm.: 19.10.2010 Painatuspäivä: 01.03.2011 1. Aineen

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Liofol Haerter UR 5903 Sivu 1 / 11 SDB-nro : 231000 V007.0 Viimeistelty, pvm.: 15.03.2013 Painatuspäivä: 26.04.2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5206 EAN 6414405206006 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sivu 1 / 6 SDB-nro : 75753 V005.1 Viimeistelty, pvm.: 08.01.2013 Painatuspäivä: 31.05.2015

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 3090 Part B Sivu 1 / 6 KTT-no : 337099 V001.8 Viimeistelty, pvm.: 31.05.2015 Painatuspäivä: 19.11.2015 Korvaa version: 23.09.2014 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Loctite 7457 Sivu 1 / 11 KTT-no : 173286 V003.0 Viimeistelty, pvm.: 09.07.2014 Painatuspäivä: 03.09.2014 1.1 Tuotetunniste Loctite 7457 KOHTA 1: Aineen

Lisätiedot

91/155/EY - ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

91/155/EY - ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote 91/155/EY - ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 1 96SCRP15AGS84V KTT-no : 181873 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 22.03.2007 Painatuspäivä: 22.08.2007 Kauppanimi: 96SCRP15AGS84V Suunniteltu

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 TEROSON BT SP 100 known as TERODEM SP 100 (6 Cons) X 500mm Sivu 1 / 6 KTT-no : 76575 V001.10 Viimeistelty, pvm.: 18.06.2015 Painatuspäivä: 15.10.2015

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote DEL T511 RALLY PR. RED 400ML SF Sivu 1 / 11 SDB-nro : 260951 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 03.01.2012 Painatuspäivä: 12.05.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57697,57703,57711,57714 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 Ceresit Sanitary Silicone CS 25 all colours SDB-nro : 226264 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 16.02.2010 Painatuspäivä: 04.05.2010

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 TEROSON VR 1000 known as REP TAPE 19mm x 10M 8 Sivu 1 / 7 KTT-no : 76548 V001.6 Viimeistelty, pvm.: 20.05.2015 Painatuspäivä: 23.10.2015 Korvaa version:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63220,80278,3104366 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Mini Risk Huuhteluaine Sivu 1 / 6 SDB-nro : 33231 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 28.07.2011 Painatuspäivä: 06.04.2012 1.1 Tuotetunniste Mini Risk Huuhteluaine

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote PASTEX 414 Sivu 1 / 5 SDB-nro : 327674 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 10.01.2011 Painatuspäivä: 10.06.2013 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti Käyttöturvallisuustiedote Toimittajan käyttöohje EY:n asetuksen 1907/2006/EY (REACH) mukaisesti Käyttöturvallisuustiedotteen nro 400793 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Makroflex Power PU foam standard Sivu 1 / 1 SDB-nro : 415536 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 12.06.2013 Painatuspäivä: 20.06.2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pritt Stick Sivu 1 / 6 KTT-no : 43182 V001.6 Viimeistelty, pvm.: 15.06.2015 Painatuspäivä: 17.10.2015 Korvaa version: 01.10.2013 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TAULUTV LIINA KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO TAULUTV LIINA 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Loctite 7452 Sivu 1 / 9 SDB-nro : 179507 V001.5 Viimeistelty, pvm.: 12.08.2011 Painatuspäivä: 24.06.2014 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3602, 3635, 4952, 4968 EAN 5000204589894, 5000204710809

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Malarfog, all colours Sivu 1 / 8 SDB-nro : 471052 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 29.10.2013 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot