Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 1 / 16 SDB-ro : V002.0 Viimeistelty, pvm.: Paiatuspäivä: Tuotetuiste Plastic Paddig Gelcoat Filler Sisältää: KOHTA 1: Aiee tai seokse ja yhtiö tai yritykse tuistetiedot 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suuiteltu käyttötarkoitus: 2 K tasoitemassa 1.3 Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Hekel Norde Oy Äyritie 12 A VANTAA FI Puh.: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsiki : Puh : tai (24h) MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsiki : Puh : tai (24h) 2.1 Aiee tai seokse luokitus KOHTA 2: Vaara yksilöiti Aiee (CLP): Syttyvät esteet kategoria 3 H226 Syttyvä este ja höyry. Ihoärsytys kategoria 2 H315 Ärsyttää ihoa. Silmä-ärsytyksellä kategoria 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ihoa herkistävä kategoria 1 H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie kategoria 3 H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Elikohtaie: Hegitysteide ärsytys Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie kategoria 1 H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 2 / 16 Aiee (DPD): Syttyvää R10 Syttyvää. X - Haitallie R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. Herkistävä R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Xi - Ärsyttävä R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. 2.2 Merkiät Merkiät (CLP): Varoitusmerkillä: Huomiosaalla: Vaaralausekkeella: Turvalausekkeella: Turvalausekkeella: Ealtaehkäisystä Turvalausekkeella: Pelastustoimepiteistä Vaara H226 Syttyvä este ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. P101 Jos tarvitaa lääkiällistä apua, äytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä laste ulottumattomissa. P501 Hävitä sisältö/pakkaus kasalliste määräyste mukaisesti. P210 Suojaa lämmöltä/kipiöiltä/avotulelta/kuumilta pioilta. Tupakoiti kielletty. P261 Vältä sumu/höyry hegittämistä. P280 Käytettävä suojakäsieitä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese rusaalla vedellä ja saippualla. P333+P313 Jos ilmeee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärii. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärii.

3 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 3 / 16 Merkiät (DPD): X - Haitallie R-lausekkeet: R10 Syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. S-lausekkeet: S2 Säilytettävä laste ulottumattomissa. S16 Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakoiti kielletty. S23 Vältettävä höyry hegittämistä. S24 Varottava kemikaali joutumista iholle. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi rusaalla vedellä ja metävä lääkärii. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi rusaalla määrällä vettä ja saippuaa. S37 Käytettävä sopivia suojakäsieitä. Sisältää:, 2.3 Muut vaarat Asiamukaisesti käytettyä ei mitää. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aieosista

4 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 4 / 16 Ilmoitus valmistusaieista CLP (EC) No 1272: mukaisesti: EY umero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % Syttyvät esteet 3 H226 Välitö myrkyllisyys 4; hegitysteitse H332 Aspiraatiovaara 1 H304 Silmä-ärsytyksellä 2 H319 Ihoärsytys 2 H315 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 3 H335 Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie 1; hegitysteitse H % Syttyvät esteet 2 H225 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 3 H335 Ihoärsytys 2 H315 Ihoa herkistävä 1 H317 0,1-1 % Syttyvät esteet 2 H225 Välitö myrkyllisyys 3; hegitysteitse H331 Välitö myrkyllisyys 3; Dermaalie H311 Välitö myrkyllisyys 3; Suu kautta H301 Elikohtaie myrkyllisyys - kertaaltistumie 1 H370 H-lausuo täydellie teksti ja muut lyheteet katso osa 16 "Muu iformaatio". Luokittelemattomilla aieilla voi olla työperäise altistumise raja-arvoja. Ilmoitus valmistusaieista DPD (EC) No 1999/45: mukaisesti: EY umero REACH Rek. No Sisältö Luokitus % R10 X - Haitallie; R20, R48/20, R65 Xi - Ärsyttävä; R36/37/ % Xi - Ärsyttävä; R37/38 R43 F - Helposti syttyvä; R11 0,1-1 % T - Myrkyllie; R23/24/25, R39/23/24/25 F - Helposti syttyvä; R11 Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'. Luokittelemattomilla aieilla voi olla työperäise altistumise raja-arvoja. 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus KOHTA 4: Esiaputoimepiteet Hegittämie: Mee raikkaasee ilmaa. Mikäli oireet jatkuvat metävä lääkärii.

5 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 5 / 16 Iho: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese rusaalla vedellä ja saippualla. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. Roiskeet silmii: Huuhdeltava välittömästi rusaalla vedellä, myös silmäluomie alta, vähitää 15 miuuti aja. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. Nielemie: Huuhtele suuotelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksetaa, ota yhteys lääkärii. Hakeuduttava lääkäri hoitoo. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyeet IHO: puoitus, tulehdus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Katso kohta: Esiaputoimepiteide kuvaus 5.1 Sammutusaieet Sopivat sammutusaieet: Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. KOHTA 5: Palotorjutatoimepiteet 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo sattuessa, vaara alaiset säiliöt o jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaiset höyryt. 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Sammutustyössä tulee käyttää paieilmahegityslaitteita. Lisäohjeet: Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hegittää. KOHTA 6: Toimepiteet oettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Poista syttymislähteet. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmapoistosta. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat varotoimet Estettävä tuottee pääsy viemäristöö. 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Suurempie vuotoje ollessa kyseessä, aie imeytetää eutraaliiimukykyisee materiaalii ja laitetaa umpiaisee astiaa hävitystävarte. Pieet roiskeet pyyhitää paperipyyhkeellä ja laitetaa astiaa hävitystä varte. Alue, joho aietta o vuotaut, pestää perusteellisesti saippualla ja vedellä tai pesuaieliuoksella. 6.4 Viittaukset muihi kohtii Katso ohje kohdasta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastoiti

6 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 6 / Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hegittää. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Pidettävä loitolla sytytyslähteistä tupakoiti kielletty. Käytettävä aioastaa hyvi ilmastoiduissa tiloissa. Yleiset hygieiatoimepiteet: Kädet täytyy pestä ee taukoja ja työ lopettamise jälkee. Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Hyviä teollisuushygieia meettelytapoja o oudatettava 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Pidettävä loitolla sytytyslähteistä. Säilytä astia viileässä paikassa, jossa o hyvä ilmavaihto. 7.3 Erityie loppukäyttö 2 K tasoitemassa KOHTA 8: Altistumise ehkäisemie ja hekilösuojaimet 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Työperäise altistukse raja-arvot Pätee: FI Sisältö Ppm mg/m 3 Tyyppi Kategoria Huomautuksia: STYREENI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). STYREENI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). PIIDIOKSIDI, AMORFINEN 5 Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METYYLIMETAKRYLAATTI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METYYLIMETAKRYLAATTI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). METANOLI Lyhytaikaise altistumise Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL raja (STEL): (Liite 1). METANOLI Ihomerkitä: Voi imeytyä iho lävitse. FN_OEL METANOLI Aikapaiotettu keskiarvo Tuettu haitallie pitoisuus FN_OEL (TWA): (Liite 1). METANOLI Aikapaiotettu keskiarvo (TWA): Idikatiivie ECTLV

7 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 7 / 16 Predicted No-Effect Cocetratio (PNEC): Nimi luettelosta Evirometal Compartmet vesi (makea vesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) STP sedimetti (makea vesi) sedimetti (merivesi) maaperä vesi (makea vesi) vesi (merivesi) vesi (ajoittaiset päästöt) STP sedimetti (makea vesi) maaperä vesi (makea vesi) sedimetti (makea vesi) vesi (merivesi) maaperä STP Altistusaik a Arvo mg/l ppm mg/kg muut 0,028 mg/l 0,614 mg/kg 0,0614 mg/kg 0,2 mg/kg 5,74 mg/kg 1,47 mg/kg 570,4 mg/kg 23,5 mg/kg 0,0028 mg/l 0,04 mg/l 5 mg/l 0,94 mg/l 0,094 mg/l 0,94 mg/l 10 mg/l 154 mg/l 15,4 mg/l 100 mg/l Huomautuksia:

8 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 8 / 16 Derived No-Effect Level (DNEL): Nimi luettelosta Applicatio Area Altistumis reiti Health Effect työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti työtekijä dermaalie Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä työtekijä ihalaatio ihalaatio dermaalie ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie Pitkäkestoie suu kautta Pitkäkestoie dermaalie dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä dermaalie Pitkäkestoie paikallie vaikutus työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus dermaalie dermaalie ihalaatio dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti Pitkäkestoie Pitkäkestoie Pitkäkestoie paikallie Exposure Time Arvo 289 mg/m3 306 mg/m3 406 mg/kg 85 mg/m3 174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 343 mg/kg 10,2 mg/m3 2,1 mg/kg 1,5 mg/cm2 13,67 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 210 mg/m3 1,5 mg/cm2 210 mg/m3 1,5 mg/cm2 8,2 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 74,3 mg/m3 1,5 mg/cm2 Huomautuksia:

9 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 9 / 16 vaikutus ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus työtekijä dermaalie Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - työtekijä ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti työtekijä dermaalie Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie työtekijä ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus dermaalie ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - Akuutti/lyhytkest oie altistumie - suu kautta Akuutti/lyhytkest oie altistumie - ihalaatio Akuutti/lyhytkest oie altistumie - paikallisesti dermaalie ihalaatio Pitkäkestoie Pitkäkestoie suu kautta Pitkäkestoie ihalaatio Pitkäkestoie paikallie vaikutus 105 mg/m3 40 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 260 mg/m3 260 mg/m3 40 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 260 mg/m3 260 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 8 mg/kg paiokiloa kohti päivässä 50 mg/m3 Biologise altistumise ideksit Sisältö Parametrit Biologie tutkimusmater iaali STYREENI MAPGA (mateli- ja feyyliglyoks yylihappo) 8.2 Altistumise ehkäisemie: Virtsa Näyttee ottoaika Kos. Biologise altistumisideks i peruste Huomautus Lisäiformaatio Näytteeottoajakohta: HTP-ARVOT2 Työpäivä jälkeie aamu.

10 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 10 / 16 Hegityssuojai: Jos tuotetta käytetää huoosti tuuletetuissa tiloissa, o käytettävähyväksyttyä aamaria tai hegityslaitetta, jossa o orgaaisiltahöyryiltä suojaava suodatipatruua Käsisuoja: Kemikaaleja kestävät suojakäsieet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kotaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähitää suojaideksi 2, vastate > 30 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti:): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kotaktissa (Suositus: Suojaideksi 6, vastate > 480 miuuti läpäisyaikaa EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihi tietoihi tai e o johdettu aalogisesti vastaavista aieista. O huomioitava, että kemikaalisuojakäsiee käyttöikä voi käytäössä moie vaikutteide johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kui EN 374 stadardissa ilmoitettu läpäisyaika. Mikäli käsieissä esiityy kulumia, e o vaihdettava. Silmäsuojai: Varottava kemikaali joutumista silmii. Käytettävä suojalaseja. Kehosuojus: Käytettävä hekilökohtaista suojavarustusta. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset omiaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto pasta valkoie Haju Luoteeomaie Hajukyys ph Kiehumispiste Leimahduspiste Hajoamislämpötila Höyrypaie Tiheys () Omiaispaio Viskositeetti Viskositeetti (kiemaattie) Räjähtävyys liukoisuus(laadullie) (Liuoti: Vesi) Jähmettymislämpötila Sulamispiste Syttyvyys Itsesyttymislämpötila Räjähdysraja Jakautumiskerroi: -oktaoli/vesi Haihtumisopeus Haihtumisopeus Hapettavat omiaisuudet > 100,0 C (> 212 F) 32,0 C (89.6 F); Toimittaja meetelmä 1,34 g/cm3 Liukeemato 9.2 Muut tiedot Reaktiivisuus Asiamukaisesti käytettyä ei mitää Kemiallie stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Katso kappale reaktiivisuus KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

11 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 11 / Vältettävät olosuhteet Lämpö, liekit, kipiät ja muut syttymislähteet Yhteesopimattomat materiaalit Katso kappale reaktiivisuus 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilioksidit 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Yleiset toksisuustiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa. Akuutti suutoksisuus: Saattaa aiheuttaa ruoasulatushäiriötä. Akuutti hegitystoksisuus: Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Iho ärsytys: Liuoti voi poistaa iholta tärkeät rasvat tehde iho alttiiksi muide kemikaalie vaikutukselle Ärsyttää ihoa. Silmie ärsyytymie: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Altistumie: Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Välitö myrkyllisyys- ruoasulatuselimet: Arvotyyp pi Arvo Levitysmeetel mä Altistusai ka Tyyppi Meetelmä LD oral Rotta mg/kg Acute mg/kg Asiatutija päätös toxicity estimate (ATE) LD mg/kg oral Rotta Acute toxicity estimate (ATE) 100 mg/kg Asiatutija päätös Välitö myrkyllisyys- hegityselimet: Arvotyyp Arvo Levitysmeetel Altistusai Tyyppi pi mä ka LC50 11,8 mg/l ihalatio 4 h Rotta LC50 87,5 mg/l ihalatio 6 h Rotta Acute toxicity estimate (ATE) Meetelmä 3 mg/l Asiatutija päätös

12 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 12 / 16 Välitö myrkyllisyys- iho: Arvotyyp pi Arvo Levitysmeetel mä Altistusai ka Tyyppi Meetelmä LD50 > mg/kg dermal Rotta OECD Guidelie 402 (Acute Dermal Toxicity) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: ei ärsyttävä Tulos Altistusai ka Tyyppi Kai Meetelmä Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: ei ärsyttävä Tulos Altistusai ka Tyyppi Kai Meetelmä Hegitysteide tai iho herkistymie: ei herkistävä herkistävä ei herkistävä Tulos Testityyp pi Marsu, maksimoi ti testi Hiiri, paikalliste imusolmu kkeide testi (LLNA) Marsu, maksimoi ti testi Tyyppi Marsu Hiiri Marsu Meetelmä OECD Guidelie 429 (Ski Sesitisatio: Local Lymph Node Assay) Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset: Tulos Tutkimustyyppi / altistusreitti positiivie egatiivie egatiivie sisarkromatidivaihd ostesti isäkässoluilla sisäähegitys: höyry bacterial reverse mutatio assay (e.g Ames test) Metabolie aktivoitumie / altistusaika kassa ja ilma kassa ja ilma Tyyppi Hiiri Meetelmä OECD Guidelie 479 (Geetic Toxicology: I Vitro Sister Chromatid Exchage Assay i Mammalia Cells) Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Tulos Tyyppi Sex AltistusaikaFr equecy of treatmet ei karsiogeeie Rotta Uros/Naaras 104 weeks; 9 or 10 rats per... 6 hours/day, 5 days/week Levitysme etelmä sisäähegit ys: höyry Meetelmä OECD Guidelie 453 (Combied Chroic Toxicity / Carciogeicity Studies)

13 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 13 / 16 Toistuvasta aoksesta johtuva myrkyllisyys Tulos Levitysme etelmä NOAEL=1.000 suu kautta: mg/kg pakkosyöttö NOAEL=> 60 vatsakalvos mg/kg isäie NOAEL=1000 ppm Sisäähegit ys NOAEL=6,63 mg/l Sisäähegit ys Altistumisaika/toist Tyyppi umistiheys daily (5 days/week) Rotta 14 days Rotta 14 weeks 6 hrs/day, 5 Hiiri days/wk 4 weeks 6 h/d, 5 d/w Rotta Meetelmä KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Yleiset ekologiatiedot: Seos o luokiteltu perustue olemassa olevii aieosille aettuihi vaaratietoihi ja perustaa seoste luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa 1272/2008/EC Liite I.Asiaakuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto o luetteloitu kohdassa 3 ja aettu seuraavassa Myrkyllisyys Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Ei saa päästää viemärii/pitavetee/pohjavetee. Arvotyyp pi Arvo Akuutti toksisuus Altistusaik a Tyyppi Meetelmä LC50 10 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 4,7 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio Test) EC50 6,3 mg/l Algae 96 h Seleastrum capricorutum EPA OTS (ew ame: Pseudokircherella (Algal subcapitata) Toxicity, Tiers I EC10 0,28 mg/l Algae 96 h Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC 1,01 mg/l chroic Daphia ad II) EPA OTS (Algal Toxicity, Tiers I ad II) 21 d Daphia maga OECD 211 (Daphia maga, Reproductio Test) LC mg/l Fish Leuciscus idus OECD Guidelie 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 69 mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 202 (Daphia sp. Acute Immobilisatio Test) EC mg/l Algae 4 d Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC 100 mg/l Algae 4 d Seleastrum capricorutum (ew ame: Pseudokircherella subcapitata) NOEC mg/l Fish 200 h Oryzias latipes LC50 > mg/l Fish 48 h Leuciscus idus EC50 > mg/l Daphia 48 h Daphia maga OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test) OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test) EC50 28,44 g/l Algae Chlorella pyreoidosa OECD Guidelie 201 (Alga, Growth Ihibitio Test)

14 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 14 / Pysyvyys ja hajoavuus Tulos Levitysmeetelmä Hajoavuus Meetelmä helposti biohajoava aerobie 87 % OECD Guidelie 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) helposti biohajoava aerobie 95 % EU Method C.4-B (Determiatio of the "Ready" BiodegradabilityModified OECD Screeig Test) helposti biohajoava aerobie % EU Method C.4-E (Determiatio of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test) 12.3 Biokertyvyys / 12.4 Liikkuvuus maaperässä LogKow Biologie kertyvyystekijä (BCF) 74 Altistusaika Tyyppi Lämpötila Meetelmä 2,96 25 C OECD Guidelie 107 (Partitio Coefficiet (octaol / water), Shake Flask Method) 1,38-0, PBT- ja vpvb-arvioii tulokset PBT/vPvB Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä. Ei täytä yhtämittaise, biokertyvyyde ja toksisuude,hyvi yhtämittaise ja hyvi biokertyvä kriteereitä Muut haitalliset vaikutukset Ei tietoja käytettävissä KOHTA 13: Jätteide käsittelyy liittyvät äkökohdat 13.1 Jätteide käsittelymeetelmät Tuottee hävittämie: Suositellaa haihduttamista valvotuissa olosuhteissa. Puhdistamattoma pakkaukse hävittämie: Käytö jälkee tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevie jätehuoltomääräyste mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuu jätehuoltopisteesee. Jäteimike jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaaisia liuottimia ja muita vaarallisia aieita

15 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 15 / 16 KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-umero ADR 2055 RID 2055 ADNR 2055 IMDG 2055 IATA Kuljetuksessa käytettävä virallie imi ADR STYREENIMONOMEERI, STABILOITU (liuos) RID STYREENIMONOMEERI, STABILOITU ADNR STYREENIMONOMEERI, STABILOITU IMDG STYRENE MONOMER, STABILIZED (EH&S) IATA Styree moomer, stabilized ( ) Kuljetukse vaaraluokka ADR 3 3 RID 3 3 ADNR 3 3 IMDG 3 3 IATA Pakkausryhmä ADR RID ADNR IMDG IATA III III III III III Ympäristövaarat ADR RID ADNR IMDG IATA Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR RID ADNR IMDG IATA Tuelirajoituskoodi: (D/E) Lähetettäessä yhdessä A- ja B-kompoettia seuraava vaarallise rahdi määritelmä o voimassa: UN 3269 polyesterhartsi moikompoettijärjestelmä, 3, III Kuljetus irtolastia Marpol 73/78 -sopimukse II liittee ja IBC-sääöstö mukaisesti

16 KTT-o: V002.0 Plastic Paddig Gelcoat Filler Sivu 16 / 16 KOHTA 15: Laisäädätöä koskevat tiedot 15.1 Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö VOC-pitoisuus < 30,00 % (1999/13/EC) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarvioiti A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot Tuottee etiketöiti o määritelty kappaleessa 2. Lyheteide täydellie teksti koodeiee tässä turvallisuustiedotteessa seuraavasti: R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hegitettyä. R23/24/25 Myrkyllistä hegitettyä, joutuessaa iholle ja ieltyä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hegityselimiä ja ihoa. R37/38 Ärsyttää hegityselimiä ja ihoa. R39/23/24/25 Myrkyllistä: Erittäi vakavie pysyvie vaurioide vaara hegitettyä, joutuessaa iholle ja ieltyä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20 Terveydelle haitallista: Pitkäaikaie altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hegitettyä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurio ieltäessä. H225 Helposti syttyvä este ja höyry. H226 Syttyvä este ja höyry. H301 Myrkyllistä ieltyä. H304 Voi olla tappavaa ieltyä ja joutuessaa hegitysteihi. H311 Myrkyllistä joutuessaa iholle. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H331 Myrkyllistä hegitettyä. H332 Haitallista hegitettyä. H335 Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. H370 Vahigoittaa elimiä. H372 Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Lisätiedot: Tiedot perustuvat tämähetkisee tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimuste suhtee ja iide tarkoitus ei ole kuvata tuottee omiaisuuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 PATTEX PU STANDARD Sivu 1 / 18 KTT-no : 490601 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 12.06.2015 Painatuspäivä: 22.06.2015 Korvaa version: 05.06.2015 KOHTA 1:

Lisätiedot

COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa

COMPONENT A. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Suunniteltu käyttötarkoitus: Ankkurimassa Pag. 1/15 COMPONENT A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste:, Component A Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Tangit FP 550 Fire Protection Sivu 1 / 8 SDB-nro : 188383 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 15.07.2011 Painatuspäivä: 15.07.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 55 known as Loctite 55 48x150m Estonian Sivu 1 / 6 KTT-no : 168432 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 24.07.2014 Painatuspäivä: 13.10.2014 KOHTA 1:

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 71 Epomax+ SDB-nro : 419237 V001.0 Viimeistelty, pvm.: 14.12.2010 Painatuspäivä: 22.12.2010 Tuotetunniste: Epomax+, Comp. A 1.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Malarfog, all colours Sivu 1 / 8 SDB-nro : 471052 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 29.10.2013 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 45EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 221746 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 04.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 60EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 175666 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 03.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote Thomsit CL 51 vedeneriste Sivu 1 / 6 SDB-nro : 181215 V001.3 Viimeistelty, pvm.: 28.11.2012 Painatuspäivä: 15.04.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 Loctite 222 SDB-nro : 168430 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 31.01.2008 Painatuspäivä: 09.02.2010 1. Aineen tai valmisteen sekä

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT Päiväys: 22.6.2015 Edellinen päiväys: 30.3.2012 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi : Seos Tuotekoodi : 35572

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Calcium ammonium nitrate Ammoniumnitraatti, Cas: 6484522, Calcii carbonas, Cas: 471341. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot