Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla"

Transkriptio

1 Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla 1. TAUSTATIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA Yhteenveto "Osaatko wikitellä" verkkokyselystä, jossa selvitettiin Pohjois Savon ja Pohjois Karjalan korkeakoulujen opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan käyttötottumuksia ja kokemuksia sosiaalisesta mediasta. Kysely toteutettiin neljässä itäsuomalaisessa korkeakoulussa (Kuopion yliopisto, Joensuun yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu). Kysely lähetettiin 1500 henkilöille (opiskelijat 1000, henkilökunta 500). Kysely toteutettiin satunnaisotannalla jokaisen organisaation opiskelija ja henkilökuntatietokannoista. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja siinä tiedusteltiin vastaajien käyttökokemuksia web 2.0 palveluista sekä niiden kiinnostavuutta yleisesti että erityisesti opiskelun ja opetuksen tukena. Suomen korkeakoulusektorilla ei ole vielä tutkittu paljoakaan yhteisöllisen webin käyttökokemuksia, joten kaikki vastaukset antavat uutta informaatiota. Erityisesti kiinnostaa se, nousevatko nuoret vastaajat web 2.0 palvelujen suurkäyttäjiksi. Onko ubiikkisukupolven nuorten ja vanhempien ikäluokkien välillä suuri kuilu? Kyselylomakkeen tulokset avattiin käyttämällä Spss for Windows ohjelmaa. Tämän ohjelmiston avulla tehtiin aineistolle analyysejä mm. ristiintaulukoinnin, t testin ja varianssianalyysin avulla. Myös graafiset kuviot on tehty tällä ohjelmalla. Tämän kyselyn vastauksien vertailukohteena käytetään lähes samanaikaisesti Kuopion yliopistossa avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen yksiköissä sekä Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yksikössä toteutettuun kyselyyn. Kohderyhminä olivat sekä opiskelijat että henkilökunta. Kyselyn toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista tältä osin vastasi Ensio Lappalainen. Lisäksi toisena vertailuryhmänä tässä tutkimuksessa, erityisesti sosiaalisen median käyttöä koskevassa luvussa, on Oxfordin yliopistossa tehty tutkimus, joka oli toteutettu aikavälillä 11/2006 2/2007. Tätä Oxfordin yliopiston kyselyä käytettiin osin pohjana laadittaessa Osaatko wikitellä kyselyn web 2.0 sovellusten luokittelua. Kysely löytyy osoitteesta: real data onweb 20 use/ Taustatietoja kyselyyn osallistuneista Vastauksia kyselyyn saatiin 468 eri henkilöltä eli vastausprosentti oli 31,2 %. Opiskelijat olivat innokkaampia kyselyyn osallistujia (56,5 %), kun taas opettajat ja muu henkilökunta pääsivät vastausprosenttiin 43,4 %. Tulosten analysointiin ja yleistettävyyteen saatu vastausprosentti on riittävän hyvä, sillä yleisesti vastaavissa kyselyissä vastausprosentit asettuvat %:n välille. Vastaajista naisia oli 64,1 % ja miehiä vastaavasti 35,5 % Kaksi kyselyyn osallistunutta (0,4 %) ei halunnut ilmoittaa sukupuoltansa. Organisaatioista suurin vastausprosentti oli Kuopion yliopistolla (45,2 %). Muiden kolmen organisaation vastausprosentit olivat hauskasti juuri samansuuruiset 18,3 %. Oheisesta kuviosta näkyy vastausten jakaantuminen organisaatioittain.

2 Vastaajat organisaatioittain 18,3 PKAMK Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK 45,2 KY 18,3 JOY 18,3 Savonia amk Vastaajien ikä vaihteli paljon, sillä vastaajien joukossa oli sekä opintonsa vasta aloittaneita opiskelijoita että jo pitkään organisaatioissa olleita opettajia. Nuorin vastaaja oli 19 vuotias ja vanhin 67 vuotias. Vastaajien keski ikä oli 32,4 vuotta. Yksitoista vastaajaa (2,4 %) ei halunnut ilmoittaa ikäänsä. Vastaajista n. 38,5 % oli alle 26 v ja alle 36 vuotiaita jo 65 %. Kysely oli houkutellut nuorempia ikäryhmiä vastaamaan kyselyyn vanhempia enemmän. Vastaajien ikä "alle 26" "26 35" "36 45" IKÄ "46 55" "56 ja yli" Verkko opiskelun kokemus Vastaajilta tiedusteltiin heidän osallistumistaan verkko opiskeluun esim. opiskelijana tai opettajana. Tähän kysymykseen olivat vastanneet kaikki 468 kyselyyn osallistujaa. Heistä 69,4 % eli 325 henkilöä oli osallistunut verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko opiskelun kokemusta ei löytynyt kolmasosalla (30,6 %) vastaajista. Alla olevassa kuvassa on esillä verkko opiskelukokemus opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan välillä. Vasemmanpuoleiset pylväät kertovat myönteisten vastausten määrä eli näillä vastaajilla on kokemusta verkkokursseista. Oikean puoleiset pylväät edustavat kielteisten vastausten antaneita. Verkko opiskelu ja/tai opetuskokemusta oli eniten opettajilla, ja siitä kertoo 81,1 % vastausprosentti. Opiskelijoiden

3 käyttökokemukset jäivät hiukan opettajien tasoa alemmaksi, sillä 72,8 % oli osallistunut verkkokursseille. Muulla henkilökunnalla (suunnittelijat) käyttökokemus oli jäänyt edellä mainittuja ryhmiä pienemmäksi (55,8 %). Verkko opiskelu tai opetuskokemuksen suhteen ei ilmennyt suuria eroavaisuuksia taustaorganisaation tai sukupuolen suhteen. Verkko opiskelukokemus 10 8 Status opiskelija opettaja muu henkilökunta Kyllä Ei Oletko osallistunut verkko opiskeluun opiskelijan tai opettajan roolissa? 2. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖKOKEMUS Sosiaalisen median käyttö yleisesti Kyselyn keskeisenä tavoitteena oli saada selville sosiaalisen median eri sovellusten käytön laajuutta ja käyttötarkoitusta. Sosiaalinen web on vasta tulossa opetuskäyttöön ja tähän liittyen tarkoituksena oli saada lisätietoa sosiaalisen webin opetuskäytön tilanteesta itäsuomalaisissa korkeakouluissa. Tulosten analysointivaiheessa etsittiin vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: kuinka tunnettuja sosiaalisen median sovellukset olivat? mitkä palvelut olivat suosituimpia? erosivatko käyttökokemukset iän, sukupuolen, statuksen tai taustaorganisaation suhteen? Kyselylomakkeessa oli luokiteltuna kaksitoista erilaista web 2.0 palvelua, joista laadittiin uusi muuttuja "web 2.0 sovelluskäyttö". Uuden muuttujan avulla pystyttiin selvittämään mm. kuinka montaa erilaista palvelua kukin vastaaja oli käyttänyt. Kyselylomakkeessa oli kaksitoista eri palveluvaihtoehtoa ja annettujen vastausten perusteella keskiarvo jäi 4,4 :n eri palvelun tasolle, eli alle puoleen. Miehet olivat käyttäneet erilaisia web 2.0 sovelluksia enemmän kuin naiset. Miesten keskiarvo oli yli viisi, kun taas naisten vastaava luku jäi alle neljän. Nuoret vastaajat erottuivat joukosta käyttömäärien suhteen. Alle 26 vuotiaiden vastaajien keskiarvo oli 5,4 ja mitä korkeammaksi ikä kasvoi, niin samalla pieneni käyttökertojen määrä. Vanhimmassa ikäryhmässä "56 v ja yli" osallistujien keskiarvo jäi jopa alle kahden (1,7). Käyttökokemuksissa ilmeni eroavaisuuksia myös ammattiryhmien välillä (kt. kuva). Opiskelijat erottautuivat joukosta siten, että he olivat odotetusti käyttäneet palveluja eniten. Opettajat ja muu henkilökunta olivat kokeilleet keskimäärin kolmea eri sovellusta, kun opiskelijoiden keskiarvo oli yli viiden. Mielenkiintoinen tulos oli myös se, että opettajien käyttökokemus oli tässä yhteydessä vähäisempää kuin muun henkilökunnan. Opettajat jäivät alle kolmen, kun taas muun henkilökunnan käyttö oli keskimäärin 3,5:n tasoa. Opiskelu ja opetuskäytössä opettajien kokemus yhteisöllisen webin palveluista oli puolestaan huomattavasti suurempi kuin muun henkilökunnan.

4 web 2.0 palvelujen käyttö 2 15,0% Status opiskelijat opettajat muu henkilökunta 1 5,0%,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 sovellustenkaytto Alla olevaan taulukkoon on avattu vastaajien käyttökokemuksia eri web 2.0 palveluista. Taulukosta saa yksityiskohtaista tietoa kyselyssä mukana olleiden eri palveluiden käytöstä ja käyttäjämääristä. Käyttäjämäärät näkyvät sekä lukumäärien että prosenttien mukaan. Palvelujen luokittelun tueksi mallia on haettu vastaavanlaisesta tutkimuksesta, joka oli tehty Oxfordin yliopistossa aikavälillä 11/2006 2/2007 (http://tallblog.conted.ox.ac.uk/index.php/2007/03/16/some real dataon web 20 use/ käyttökokemus Web 2.0. palvelu kyllä % ei % tyhjä % blogit (esim. blogger) , , ,98 kuvajakelu (esim. flickr, irc galleria) , , ,56 sosiaalinen verkostoitumistyökalu (esim. 22 4, , ,84 LinkedIn, Orkut) tiedostonjako (esim. BitTorrent, Kazaa, Napster) , , ,13 verkkokalenteri (esim. Google Calender, Yahoo) 90 19, , ,84 verkko oppimisoppimisympäristöt, joissa , , ,78 mukana sosiaalisen median piirteitä (esim Moodle, WebCt) verkkopelit (esim.second Life, Habbo Hotel) 55 11, , ,2 verkkoyhteisöpalvelu (esim. MySpace, ircgalleria) , , ,56 videoverkkopalvelu (esim. YouTube) , , ,27 verkkoviestintätyökalu (MSN messenger, , , ,21 Skype, keskustelupalstat) yhteisöllinen kirjoittaminen (esim. Wikipedia, , , ,63 wikityökalut, Google Docs and Spread) yhteisöllinen merkintä (esim. del.icio.us) 12 2, , ,62

5 Taulukosta erottuu kolme suosituinta palvelua, joita olivat 1) verkkoviestintätyökalut 2) verkkooppimisympäristöt 3) videoverkkopalvelut. Vähiten tunnettuja palveluja edustivat yhteisöllinen merkintä ja sosiaalinen verkostoitumistyökalu. Molempien käyttökokemus jää alle viiden prosentin. Tunnetuin palvelu oli verkkoviestintätyökalu, joita lähes 80 % vastaajista oli käyttänyt. Verkkoviestintätyökaluihin sisältyvät mm. keskustelupalstat, skype ja MSN messenger. Kovin yllättävää ei ollut se, että suurin käyttäjäryhmä löytyi opiskelijoista. Yli 90 % opiskelijoista oli käyttänyt jotain verkkoviestintätyökalua. Nuoret olivat käyttäjätilaston kärkipäässä, sillä "alle 26 v" ryhmässä 93 % oli ilmoittanut itsensä käyttäjäksi. Jokaisen luokitellun ikäryhmän käyttäjäprosentti oli yli 55 %, mutta käyttäjäkäyrä oli laskeva iän noustessa. Organisaatioista parhaiten edustettuna olivat Savonia ammattikorkeakoulu ja Joensuun yliopisto, joissa molemmissa käyttäjiä oli lähemmäs 90 % (kt. kuva). Kuopion yliopistosta neljäsosa n. 25 % vastaajista ei ollut käyttänyt ollenkaan yhtäkään verkkoviestintätyökalua. Alla olevan kuvan pylväistä ero käy selvästi esille; erot vähiten (KY) ja eniten (Savonia amk) palveluja käyttäneiden välillä ovat selkeät. Vertailututkimuksessa eli Kuopion yliopiston ja Joensuun yliopiston avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksissa verkkoviestintätyökalu oli toiseksi suosituin palvelu (56,5 %). Oxfordin yliopiston tutkimuksessa opettajat käyttivät Messengeriä ja keskusteluryhmiä opiskelijoita enemmän. Tulosten yhteydessä pohdittiinkin sitä, että joko opiskelijat ovat jo osin hylkäämässä edellä mainitut palvelut. Oxfordin yliopiston tutkimuksessa n. 80 %:n käyttäjämääriin pääsivät juuri MSN Messenger (verkkoviestintätyökalu) ja Wikipedia (yhteisöllinen työkalu). Wikipedia oli "Osaatko wikitellä" kyselyllä neljänneksi käytetyin palvelu. 10 Verkkoviestintätyökalun käyttö Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMk Kyllä Ei verkkoviestintätyökalu (esim. MSN messenger, RSS feed, Skype, keskustelupalstat, videokonferenssit) Toiseksi eniten käyttäjiä oli verkko oppimisympäristöissä, joita oli kokeillut n. 64 % kyselyyn osallistuneista. Sosiaalisen median piirteitä omaaviksi verkko oppimisympäristöiksi oli määritelty mm. Moodle ja WebCT. Yliopistot edustivat suurinta käyttäjäjoukkoa, sillä molemmissa sekä Kuopion että Joensuun yliopistoissa käyttäjien määrä oli n. 75 %:n tuntumassa. Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulussa käyttäjämäärä oli hieman alle 60 %. Vastauksissa huomio kiinnittyi Savonia ammattikorkeakoulun käyttäjämäärän vähäisyyteen, sillä 46,3 % oli ilmoittanut käyttäneensä jotain verkko oppimisympäristöä. Avoimen yliopiston ja

6 täydennyskoulutuskeskuksen selvityksessä verkko oppimisympäristö on eniten käytetty palvelu ja heidän keskiarvo oli 76,3 %. Kyselylomakkeen alkuvaiheessa vastaajilta tiedusteltiin "oletko osallistunut verkko opiskeluun opiskelijan tai opettajan roolissa?". Tässä yhteydessä Savonia ammattikorkeakoulun prosenttiluku oli 68,2 %, joka oli keskiarvon tuntumassa (69,4 %). Eräänä selityksenä kahden eri vastauksen prosenttilukujen suureen eroavaisuuteen on se, että Savonia ammattikorkeakoulussa on ollut käytössä verkko oppimisympäristö nimeltä Verkkosalkku ja esimerkiksi Moodle oppimisympäristön käyttö on ollut vähäisempää kuin muissa kyselyssä mukana olleissa organisaatioissa. Verkko oppimisympäristön käyttö 8 Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK Kyllä Ei verkko oppimisympäristöt, joissa mukana sosiaalisen median piirteitä (Moodle, WebCT) Yllä olevassa kuvassa näkyy verkko opiskeluympäristön käyttö organisaatioittain. Perehdyttäessä verkkooppimisympäristöä koskeviin vastauksiin ammattiryhmien mukaan ilmeni, että eniten kyllä vastauksia antaneita oli opettajakunnassa (75 %). Opiskelijat pitivät käyttäjämäärissä toista sijaa ja muu henkilökunta oli opiskellut vähiten verkko oppimisympäristöissä. Miesten ja naisten välillä tai vastaajien iän suhteen ei löytynyt merkittäviä eroja. Videoverkkopalvelu YouTuben käyttäjiä löytyi 61,32 %. Suurin ryhmä löytyi odotetusti opiskelijoista, joista lähes 80 % oli ilmoittautunut YouTuben tai jonkin toisen videonjakopalvelun käyttäjäksi. Nuoret vastaajat (alle 26 v) olivat kokeilleet palveluja enemmän kuin muut ikäryhmät. Muistakin ikäryhmistä löytyi käyttäjiä, mutta jo ikäryhmästä "36 45" alkaen ei käyttökokemuksen omaavia vastaajia oli enemmistönä. Muun henkilökunnan ja opettajien välinen ero oli myös huomattava, sillä opettajista vain n. 35 % oli käyttänyt em. palveluja ja muun henkilökunnan edustajia kuitenkin 55 %. Erot ovat tilastollisesti merkittäviä. Sukupuolten välillä vastauksissa löytyi eroavuutta miesten ja naisten suhteen, sillä miehiä käyttäjäkunnasta oli n. 75 % ja naisia n. 57 %. (kt. kuva) Organisaatioiden ja iän välillä ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja eli käyttäjät jakaantuvat suhteellisen tasaisesti eri organisaatioihin ja ikäryhmiin. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksissa videoverkkopalvelu ei ollut kolmanneksi suosituin palvelu vaan se oli heidän tutkimuksessa sijalla neljä. Kolmantena tällä vertailuryhmällä oli yhteisöllinen kirjoittaminen (47,12 %) Yhteisöllisen kirjoittamisen työvälineitä ovat mm. wikipedia, google docs and spreadsheets.

7 Videoverkkopalvelun käyttö 8 Sukupuoli mies nainen Kyllä Ei videoverkkopalvelu (esim. YouTube) Sosiaalisen median käyttötarkoitus Sosiaalisen median opiskelu ja opetuskäyttöä koskevia kysymyksiä esitettiin kyselylomakkeessa muutamaan kertaan, hieman erimuotoisena. Tarkoituksena oli saada selville kuinka paljon sosiaalista mediaa on käytetty työnteon tai opiskelun tukena. Kyselylomakkeen alkuvaiheessa vastaajilta tiedusteltiin, että "oletko käyttänyt opiskeluissasi/opetuksessasi sosiaalista mediaa/web 2.0? ". Opiskelijoista lähes puolet ilmoitti 46,8 % käyttäneensä web 2.0 sovelluksia. Opettajista 39,2 % ja muusta henkilökunnasta 22,8 % oli ilmoittautunut käyttäjäksi. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan väliset erot olivat merkittäviä. Taustaorganisaation, iän ja sukupuolen suhteen ei löytynyt suuria eroavaisuuksia. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskusten opiskelijoiden käyttökokemuksen keskiarvo oli 49 %. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden ryhmä erottui joukosta, sillä heidän vastausprosentti oli yli 70 %. Henkilökunnan keskiarvo oli 65 %. Tuloksia vertailtaessa on huomattavissa, että opiskelijoiden käyttökokemus on samaa luokkaa, mutta henkilökunnan välillä oli eroja. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan kokemus oli huomattavasti suurempaa. Web 2.0 käyttökokemuksia tiedusteltaessa haettiin vastauksia siihen, että mihin tarkoitukseen vastaajat olivat yhteisöllisen webin sovelluksia käyttäneet. Vaihtoehtoina olivat opiskelu, työnteko ja vapaa aika. Käyttövaihtoehdot kyllä % opiskelu ,6 työnteko ,2 vapaa aika ,9 Suosituinta käyttö oli ollut vapaa ajalla, jolloin lähes 80 % kyselyyn osallistuneista vastasi kokeilleensa jotain palvelua. Useimmin vapaa ajalla web 2.0 palveluja olivat käyttäneet opiskelijat, peräti 95 %. Nuoret alle 26 vuotiaat vastaajat olivat enemmistönä, ja heidän vastausprosenttinsa oli 97 %. Käyttömäärä vähenee iän lisääntyessä, sillä yli 56 vuotiaiden ryhmän vapaa ajan käyttö oli 57 %:n tasolla. Organisaatioista kävijämäärään kärkipäätä edustivat Savonia ammattikorkeakoulun ja Joensuun yliopiston opiskelijat. Sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta vapaa ajan käyttöön vaan molempien käyttö oli lähes

8 samansuuruista. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden keskuudessa käyttö vapaa ajalla oli 83 %: n luokkaa ja henkilökunta ylsi 93 %: iin. Ilahduttavaa oli se, että 68,86 % vastaajista oli hyödyntänyt palveluja opiskeluissaan. Opiskelijat olivat käyttäneet palveluja eniten opiskeluissa, mikä onkin ihan ymmärrettävää. Opiskelijoiden vastausprosentti oli peräti 86 %. Ero opettajiin ja muuhun henkilökuntaan oli yli 20 %:n suuruinen. Vastaajien iän suhteen löytyi isoja eroja; nuorimmat vastaajat (alle 26 v) käyttivät palveluita huomattavasti enemmän kuin heitä vanhemmat ryhmät. Myös tässä yhteydessä oli nähtävissä selkeästi iän vaikutus, sillä palvelujen käyttö pieneni iän lisääntyessä. Sukupuolella tai taustaorganisaatiolla ei ollut merkitystä opiskelukäytössä, vaan molemmat sukupuolet ja eri taustaorganisaatioiden vastaajat olivat käyttäneet palveluita lähestulkoon yhtä paljon. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden käyttö vapaa ajalla oli n. 80 %, ja henkilökunnan 67 %. Sekä perusopiskelijoiden että avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen vastaukset olivat samansuuntaiset, molempien prosenttimäärä oli n. 80 % tai yli. Työn tekemisessä sovellusten käyttäminen oli annetuista vaihtoehdoista vähäisintä, sillä 41,2 % oli osannut soveltaa palveluja omassa työssään. Käyttäjäryhmien välillä oli merkittäviä eroja (kt. kuva). Suurin käyttäjäryhmä olivat opettajat 79,4 %, ja heitä seurasivat muu henkilökunta 59,6 % ja opiskelijat 32,9 %. Opettajilta saatujen myönteisten vastausten määrä oli positiivinen asia. Web 2.0 käyttäminen työntekemisen tukena 8 Status opiskelija opettaja muu henkilökunta Kyllä työntekemisessä Ei Tarkasteltaessa vastauksia iän suhteen erot olivat jälleen merkittäviä, mutta yllättäen suurin käyttäjäryhmä löytyi yli 56 vuotiaista (73,3 %). Nuorten vastaajien (alle 26 v) käyttöprosentti oli hieman alle 30 % ja muiden väliin jäävien ikäryhmien vastausprosentit olivat n %:n välillä. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen keskuksen opiskelijoista 64,3 % ilmoitti käyttäneensä web 2.0 palveluja työnsä tukena. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan vastaava prosentti oli 86 %, mikä oli hieman korkeampi, mutta samansuuntainen kuin muiden mukana olleiden organisaatioiden opettajien ja henkilökunnan käyttöprosentin (79,4 %). Sosiaalisen webin käyttötarkoitusta avattiin edellisessä kohdassa yksityiskohtaisesti eri käyttötarkoituksien kautta ja tuloksia käytiin läpi yksityiskohtaisemmin opiskelun, vapaa ajan ja työnteon suhteen. Seuraava kuvio on web. 2.0 käyttötarkoituksia kokoavaa ja siinä perehdytään käyttötarkoituksiin eri vaihtojen käytön kautta (kt.kuva). Piirakkakuvio antaa kokonaiskuvaa siitä kuinka moneen eri käyttötarkoitukseen yksittäinen vastaaja

9 oli antanut myönteisen vastauksen. Vaihtoehtoina olivat opiskelu, työnteko, vapaa aika ja ei ole käyttänyt ollenkaan. Eniten vastaajat olivat käyttäneet palveluja kahteen eri tarkoitukseen. Kolmea eri käyttötarkoitusta varten oli palvelua tarvinnut noin kolmasosa (30 %) vastaajista. Reilut 5 % vastaajista ei ollut käyttänyt palveluja ollenkaan. Web 2.0 sovellusten käyttötarkoitus 5,6 käyttötarkoitus ei ole käyttänyt mitään 1 käyttötarkoitus 2 käyttötarkoitusta 3 käyttötarkoitusta 30 18,3 46 Käyttötarkoituksia koskevia tuloksia analysoitaessa ilmeni eräs mielenkiintoinen ristiriita. Kyselylomakkeessa oli sijoiteltuna kahteen eri kohtaan hieman erimuotoisena kysymykset web 2.0 palvelujen käytöstä. Kysymykseen web 2.0 sovellusten käytöstä opiskelun tai opetuksen tukena myönteisen vastauksen antoi 38,7 % vastaajista, ja toiseen käyttötarkoitusta kartoittavaan kysymykseen (vaihtoehdot: opiskelu, työnteko, vapaaaika, en tiedä mihin ed. käytetään) opiskelu käyttövaihtoehtoa koskevan vastauksen vastausprosentti oli 68,6 %. Selitystä tähän voi etsiä siitä, että ennen ensimmäistä kysymystä vastaajat eivät täsmälleen tienneet mitä sosiaalisella medialla tai web 2.0:lla tarkoitetaan. Ensimmäinen käyttötarkoitusta koskeva kysymys esitettiin kysymyslomakkeessa heti taustatietojen jälkeen. Ristiriitaisista prosenttilukemista voi päätellä, että sosiaalisen median käsite avautui vastaajille vasta sen jälkeen kun kyselylomakkeessa esiteltiin ryhmiteltynä eri sosiaalisen median/web 2.0:n palvelut. Esimerkiksi jokin tietty palvelu esim. YouTube, Moodle oli vastaajille tuttu, mutta he eivät tienneet käytettävän siitä nimitystä "sosiaalinen media tai web 2.0". Tässä yhteydessä voi päätellä siis, että sosiaalisen median käsite ei ole vastaajien keskuudessa kovin tunnettu. 3. VASTAAJIEN ASENNE JA KIINNOSTUS WEB 2.0 PALVELUJA KOHTAAN Web 2.0 sovellusten yleinen kiinnostavuus Vastaajilta tiedusteltiin kuinka kiinnostaviksi he kokivat sosiaalisen median ja sen sovellukset. Kyselyyn osallistujat valitsivat asteikolta 4 10, kuinka merkittäväksi asiaksi he kokivat sosiaalisen median ja sen sovellukset. Keskiarvo oli 7,5. Vastaukset jaettiin kolmeen luokkaan: vähäinen kiinnostus (4 6), kiinnostava (7 8), erittäin kiinnostunut (9 10). Vastaajista 21,58 % (101 henkilöä) osoitti vain vähäistä kiinnostusta

10 sovelluksia kohtaan. Noin puolet vastaajista 49,36 % (231 henkilöä) pitivät sosiaalisen median sovelluksia kiinnostavana. Erittäin kiinnostuneita sosiaalisen median sovelluksista ilmoitti olevansa 27,7 % eli 130 vastaajaa. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan kiinnostus ylsi keskiarvoon 8,3 joten tämän ryhmän keskiarvo oli huomattavasti suurempi kuin muiden tässä mukana olevien organisaatioiden. Taustaorganisaatioita koskevia tuloksia tarkasteltaessa ilmeni, että Savonia ammattikorkeakoulun ja Joensuun yliopiston vastaajat olivat web 2.0 palveluista huomattavasti kiinnostuneempia kuin Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopiston vastaajat. (kt. kuva). Kuvan viivat ovat samanmuotoisia ja vain pienet huiput erottavat organisaatiot toisistaan. Tilastollisesti nämä erot ovat kuitenkin merkittäviä. Yleinen kinnostavuus web 2.0 palveluja kohtaan 35,0% 3 Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 kiinnostavuus 9,00 10,00 Lisäksi tuloksista ilmeni, että opiskelijat pitivät web 2.0 sovelluksia eniten kiinnostavina, muu henkilökunta ja opettajat vähemmän kiinnostavina. Miehet ilmoittivat olevansa enemmän kiinnostuneita kuin naiset. Iältään nuorimmat vastaajat olivat palveluista erityisen kiinnostuneita ja käyrä oli laskeva, kun ikää tuli lisää. Iän mukaisesti luokiteltuna kaksi ensimmäistä ryhmää "alle 26 v" ja "26 35 " antoivat korkeimmat arvosanat. Myös ne henkilöt, joilla oli aikaisempaa kokemusta web 2.0 sovelluksista kokivat palvelut erityisen kiinnostavina. Web 2.0 palvelujen merkittävyys opiskelun ja opetuksen tukena Selvityksen kohteena oli myös vastaajien asenne web 2.0 opiskelu ja opetuskäyttöä kohtaan. Kyselyyn osallistujat valitsivat tässä kohdassa asteikolta 4 10, kuinka merkittäväksi asiaksi he kokevat sosiaalisen median käytön opiskelun ja opetuksen tukena. Keskiarvo oli 7,4. Vastaukset jakaantuivat kolmeen luokkaan: vähäinen merkitys (arvosanat 4 6), merkittävä (7 8) ja erittäin merkittävä (9 10). Vastaukset jakaantuivat siten, että 25,6 % (120 henkilöä) koki merkityksen vähäiseksi, merkittäväksi asian tunsi puolestaan 49,58 % (232 henkilöä) ja erittäin merkittäväksi 20,94 % (98 henkilöä). Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunta antama keskiarvo oli korkeampi 8,6. Tämä ryhmä oli myös käyttänyt sosiaalisen webin palveluja yliopiston opettajia ja muuta henkilökuntaa enemmän, joten he varmaan ovat kokeneet palvelujen hyödyttäneen työtä huomattavasti.

11 Aikaisemmin web 2.0 palveluja käyttäneet olivat asenteiltaan positiivisempia palvelujen opetuskäyttöä kohtaan. Vastaus on samansuuntainen kuin tiedusteltaessa yleistä kiinnostavuutta näitä palveluja kohtaan. Voidaanko siis todeta, että aikaisempi käyttökokemus lisää kiinnostavuutta ja vähentää ennakkoluuloja. Opiskelijat ja muu henkilökunta (suunnittelijat) arvioivat web 2.0 palvelut merkittäväksi tueksi opiskelulle ja opetukselle (kt, kuva). Kuten kuviosta ilmenee opiskelijoiden ja muun henkilökunnan vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia. Opettajien arvostus oli huomattavasti vähäisempää ja heidän pylväät jäävät muita ryhmiä alemmiksi arvosanoja 7 10 tarkasteltaessa. web 2.0 palvelujen tärkeys opetuskäytössä 4 Status opiskelijat opettajat muu henkilökunta ,00 5,00 6,00 7,00 8,00 merkittavyys 9,00 10,00 Lopuksi vielä todetaan se, että taustaorganisaation, iän tai sukupuolen suhteen ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja. 4. VASTAAAJIEN KOKEMUKSIA JA ESIMERKKEJÄ SOSIAALISEN WEBIN PALVELUISTA, JOTKA OVAT HYÖDYTTÄNEET OPISKELUA TAI TYÖNTEKOA Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajia kirjoittamaan omakohtaisia kokemuksia yhteisöllisen webin käytöstä. Oheiseen taulukkoon on koottu vastauksia jotka koskevat opiskelua tai työntekoa. Vastauksissa tuli paljon myös vapaa aikaan, harrastuksiin ja järjestötoimintaan liittyviä esimerkkejä. Verkko opiskeluun ja ohjaukseen liittyviä kommentteja: verkkokeskustelut liittyen opintokokonaisuuksiin, kirjoitettuun tekstiin voi syventyä silloin kun itsellä on aikaa verkko opiskelussa ryhmän hyödyntäminen on edistänyt opiskelua verkko opiskelu, jossa kurssi kokonaan verkossa voi suorittaa kotoa käsin opettajien antama palaute ja toisten opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut verkkokursseilla kielten opiskelun verkon välityksellä skypen kautta ryhmä/paritehtävät, skype ohjauskeskustelut opettajan ja opiskelijan kesken > skype kokous säästää matkustamiselta harjoitustöiden yms. yhteinen pähkäily netin välityksellä opiskelukavereiden kesken esim. messenger videokonferenssit, kokous verkon välityksellä

12 Wikipedia ja blogit: tenttiin opiskelu wikipedian avulla, wikipedia tiedonhaun välineenä ryhmätöiden tekeminen wikipedialla, yhteistoiminnallinen kehittely > yhteisen käsityspohjan muodostaminen muistioiden ja muistiinpanojen kirjoittaminen yhteisillä välineillä (wiki, googledocs) blogiin kirjoittaminen, aiheena kurssiin liittyvä kirjallisuus Muut verkossa toimivat palvelut: yhteisöllinen merkintä tiedonseurannassa ja opiskelussa työn tukena sosiaaliset yhteisöt esim. Livejournal tietoja ja vastauksia saa todella nopeasti vanhat opiskelu ja työkaverit ovat tulleet lähelle mm. LinkedIn ja Xing palvelujen kautta työyhteisön sisäisen intranetin käyttö tiedon jakelussa veloituksetta toimivat kuvapankit tiedostonjako koko kurssin kesken jossain verkkosovelluksessa Kuopiossa Kirsi Laitinen ja Marko Rissanen

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen Isoverstaan opiskelijakysely Jari Kukkonen Jari.kukkonen@uef.fi Vastaajat N=1070 Sukupuoli Mies Count Nainen Row N %Count Row N % Iisalmen lyseo ja aikuislukio 24 43,6% 31 56,4% Ilomantsin lukio 22 34,9%

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15 Sosiaalisen median päivä 6.5.2010 Toriesitykset klo 13 15 Mitä on virtuaalimaailma käytännössä? Mitä siellä voi tehdä? Miten minä voisin hyödyntää virtuaalimaailmaa omassa opetuksessani? Sosiaalisen median

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua eli prosenttia ( % varmasti ja % todennäköisesti) kaupunkien ja

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina.

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina. [MTTTP1] TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSI, Syksy 2017 http://www.uta.fi/sis/mtt/mtttp1/syksy_2017.html HARJOITUS 3 viikko 40 Joitain ratkaisuja 1. Suoritetaan standardointi. Standardoidut arvot ovat z 1 =

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media n kuntapäättäjät myönteisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin muualla Suomessa. Valtaosa päättäjistä somettaa. Pohjoiskarjalaiset kuntapäättäjät ovat tyytyväisempiä

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Ennakkokyselyn purku Säätytalo 26.10.2017 Toni Niiranen & Mikaeli Langinvainio Kyselyyn osallistui 110 nuorta TULOKSET: https://reports.inforglobe.com/nuoretmukana-1771100/index.html

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Lapset, nuoret ja sosiaalinen media Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Tilastoja 89% suomalaisista 16 74-vuotiaista käyttää nettiä - EU-maiden välisessä vertailussa suomalaiset nuoret sijoittuvat internetin

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

OPISKELIJAKYSELY 2014

OPISKELIJAKYSELY 2014 OPISKELIJAKYSELY 2014 ISOVERSTAAN DIDAKTISET KÄRJET LEVITYKSEEN -HANKE 14.9.2015 JARI KUKKONEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO TIMO LEMMETTY, ISOVERSTAS Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Menetelmät... 2 2. Vastaajat...

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu

NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI. Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu NETARIN KOHDERYHMÄANALYYSI Nadia Nasr Tiina Puumalainen Diakoniaammattikorkeakoulu Sosionomi amk 20.12.2010 TIIVISTELMÄ Kohderyhmäanalyysi tarkoituksena oli internetkyselyn avulla tuottaa uutta tietoa

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot