Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla"

Transkriptio

1 Osaatko Wikitellä? selvitys sosiaalisen median käytöstä korkeakoulusektorilla 1. TAUSTATIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA Yhteenveto "Osaatko wikitellä" verkkokyselystä, jossa selvitettiin Pohjois Savon ja Pohjois Karjalan korkeakoulujen opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan käyttötottumuksia ja kokemuksia sosiaalisesta mediasta. Kysely toteutettiin neljässä itäsuomalaisessa korkeakoulussa (Kuopion yliopisto, Joensuun yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu). Kysely lähetettiin 1500 henkilöille (opiskelijat 1000, henkilökunta 500). Kysely toteutettiin satunnaisotannalla jokaisen organisaation opiskelija ja henkilökuntatietokannoista. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja siinä tiedusteltiin vastaajien käyttökokemuksia web 2.0 palveluista sekä niiden kiinnostavuutta yleisesti että erityisesti opiskelun ja opetuksen tukena. Suomen korkeakoulusektorilla ei ole vielä tutkittu paljoakaan yhteisöllisen webin käyttökokemuksia, joten kaikki vastaukset antavat uutta informaatiota. Erityisesti kiinnostaa se, nousevatko nuoret vastaajat web 2.0 palvelujen suurkäyttäjiksi. Onko ubiikkisukupolven nuorten ja vanhempien ikäluokkien välillä suuri kuilu? Kyselylomakkeen tulokset avattiin käyttämällä Spss for Windows ohjelmaa. Tämän ohjelmiston avulla tehtiin aineistolle analyysejä mm. ristiintaulukoinnin, t testin ja varianssianalyysin avulla. Myös graafiset kuviot on tehty tällä ohjelmalla. Tämän kyselyn vastauksien vertailukohteena käytetään lähes samanaikaisesti Kuopion yliopistossa avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen yksiköissä sekä Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yksikössä toteutettuun kyselyyn. Kohderyhminä olivat sekä opiskelijat että henkilökunta. Kyselyn toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista tältä osin vastasi Ensio Lappalainen. Lisäksi toisena vertailuryhmänä tässä tutkimuksessa, erityisesti sosiaalisen median käyttöä koskevassa luvussa, on Oxfordin yliopistossa tehty tutkimus, joka oli toteutettu aikavälillä 11/2006 2/2007. Tätä Oxfordin yliopiston kyselyä käytettiin osin pohjana laadittaessa Osaatko wikitellä kyselyn web 2.0 sovellusten luokittelua. Kysely löytyy osoitteesta: real data onweb 20 use/ Taustatietoja kyselyyn osallistuneista Vastauksia kyselyyn saatiin 468 eri henkilöltä eli vastausprosentti oli 31,2 %. Opiskelijat olivat innokkaampia kyselyyn osallistujia (56,5 %), kun taas opettajat ja muu henkilökunta pääsivät vastausprosenttiin 43,4 %. Tulosten analysointiin ja yleistettävyyteen saatu vastausprosentti on riittävän hyvä, sillä yleisesti vastaavissa kyselyissä vastausprosentit asettuvat %:n välille. Vastaajista naisia oli 64,1 % ja miehiä vastaavasti 35,5 % Kaksi kyselyyn osallistunutta (0,4 %) ei halunnut ilmoittaa sukupuoltansa. Organisaatioista suurin vastausprosentti oli Kuopion yliopistolla (45,2 %). Muiden kolmen organisaation vastausprosentit olivat hauskasti juuri samansuuruiset 18,3 %. Oheisesta kuviosta näkyy vastausten jakaantuminen organisaatioittain.

2 Vastaajat organisaatioittain 18,3 PKAMK Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK 45,2 KY 18,3 JOY 18,3 Savonia amk Vastaajien ikä vaihteli paljon, sillä vastaajien joukossa oli sekä opintonsa vasta aloittaneita opiskelijoita että jo pitkään organisaatioissa olleita opettajia. Nuorin vastaaja oli 19 vuotias ja vanhin 67 vuotias. Vastaajien keski ikä oli 32,4 vuotta. Yksitoista vastaajaa (2,4 %) ei halunnut ilmoittaa ikäänsä. Vastaajista n. 38,5 % oli alle 26 v ja alle 36 vuotiaita jo 65 %. Kysely oli houkutellut nuorempia ikäryhmiä vastaamaan kyselyyn vanhempia enemmän. Vastaajien ikä "alle 26" "26 35" "36 45" IKÄ "46 55" "56 ja yli" Verkko opiskelun kokemus Vastaajilta tiedusteltiin heidän osallistumistaan verkko opiskeluun esim. opiskelijana tai opettajana. Tähän kysymykseen olivat vastanneet kaikki 468 kyselyyn osallistujaa. Heistä 69,4 % eli 325 henkilöä oli osallistunut verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko opiskelun kokemusta ei löytynyt kolmasosalla (30,6 %) vastaajista. Alla olevassa kuvassa on esillä verkko opiskelukokemus opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan välillä. Vasemmanpuoleiset pylväät kertovat myönteisten vastausten määrä eli näillä vastaajilla on kokemusta verkkokursseista. Oikean puoleiset pylväät edustavat kielteisten vastausten antaneita. Verkko opiskelu ja/tai opetuskokemusta oli eniten opettajilla, ja siitä kertoo 81,1 % vastausprosentti. Opiskelijoiden

3 käyttökokemukset jäivät hiukan opettajien tasoa alemmaksi, sillä 72,8 % oli osallistunut verkkokursseille. Muulla henkilökunnalla (suunnittelijat) käyttökokemus oli jäänyt edellä mainittuja ryhmiä pienemmäksi (55,8 %). Verkko opiskelu tai opetuskokemuksen suhteen ei ilmennyt suuria eroavaisuuksia taustaorganisaation tai sukupuolen suhteen. Verkko opiskelukokemus 10 8 Status opiskelija opettaja muu henkilökunta Kyllä Ei Oletko osallistunut verkko opiskeluun opiskelijan tai opettajan roolissa? 2. SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖKOKEMUS Sosiaalisen median käyttö yleisesti Kyselyn keskeisenä tavoitteena oli saada selville sosiaalisen median eri sovellusten käytön laajuutta ja käyttötarkoitusta. Sosiaalinen web on vasta tulossa opetuskäyttöön ja tähän liittyen tarkoituksena oli saada lisätietoa sosiaalisen webin opetuskäytön tilanteesta itäsuomalaisissa korkeakouluissa. Tulosten analysointivaiheessa etsittiin vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: kuinka tunnettuja sosiaalisen median sovellukset olivat? mitkä palvelut olivat suosituimpia? erosivatko käyttökokemukset iän, sukupuolen, statuksen tai taustaorganisaation suhteen? Kyselylomakkeessa oli luokiteltuna kaksitoista erilaista web 2.0 palvelua, joista laadittiin uusi muuttuja "web 2.0 sovelluskäyttö". Uuden muuttujan avulla pystyttiin selvittämään mm. kuinka montaa erilaista palvelua kukin vastaaja oli käyttänyt. Kyselylomakkeessa oli kaksitoista eri palveluvaihtoehtoa ja annettujen vastausten perusteella keskiarvo jäi 4,4 :n eri palvelun tasolle, eli alle puoleen. Miehet olivat käyttäneet erilaisia web 2.0 sovelluksia enemmän kuin naiset. Miesten keskiarvo oli yli viisi, kun taas naisten vastaava luku jäi alle neljän. Nuoret vastaajat erottuivat joukosta käyttömäärien suhteen. Alle 26 vuotiaiden vastaajien keskiarvo oli 5,4 ja mitä korkeammaksi ikä kasvoi, niin samalla pieneni käyttökertojen määrä. Vanhimmassa ikäryhmässä "56 v ja yli" osallistujien keskiarvo jäi jopa alle kahden (1,7). Käyttökokemuksissa ilmeni eroavaisuuksia myös ammattiryhmien välillä (kt. kuva). Opiskelijat erottautuivat joukosta siten, että he olivat odotetusti käyttäneet palveluja eniten. Opettajat ja muu henkilökunta olivat kokeilleet keskimäärin kolmea eri sovellusta, kun opiskelijoiden keskiarvo oli yli viiden. Mielenkiintoinen tulos oli myös se, että opettajien käyttökokemus oli tässä yhteydessä vähäisempää kuin muun henkilökunnan. Opettajat jäivät alle kolmen, kun taas muun henkilökunnan käyttö oli keskimäärin 3,5:n tasoa. Opiskelu ja opetuskäytössä opettajien kokemus yhteisöllisen webin palveluista oli puolestaan huomattavasti suurempi kuin muun henkilökunnan.

4 web 2.0 palvelujen käyttö 2 15,0% Status opiskelijat opettajat muu henkilökunta 1 5,0%,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 sovellustenkaytto Alla olevaan taulukkoon on avattu vastaajien käyttökokemuksia eri web 2.0 palveluista. Taulukosta saa yksityiskohtaista tietoa kyselyssä mukana olleiden eri palveluiden käytöstä ja käyttäjämääristä. Käyttäjämäärät näkyvät sekä lukumäärien että prosenttien mukaan. Palvelujen luokittelun tueksi mallia on haettu vastaavanlaisesta tutkimuksesta, joka oli tehty Oxfordin yliopistossa aikavälillä 11/2006 2/2007 (http://tallblog.conted.ox.ac.uk/index.php/2007/03/16/some real dataon web 20 use/ käyttökokemus Web 2.0. palvelu kyllä % ei % tyhjä % blogit (esim. blogger) , , ,98 kuvajakelu (esim. flickr, irc galleria) , , ,56 sosiaalinen verkostoitumistyökalu (esim. 22 4, , ,84 LinkedIn, Orkut) tiedostonjako (esim. BitTorrent, Kazaa, Napster) , , ,13 verkkokalenteri (esim. Google Calender, Yahoo) 90 19, , ,84 verkko oppimisoppimisympäristöt, joissa , , ,78 mukana sosiaalisen median piirteitä (esim Moodle, WebCt) verkkopelit (esim.second Life, Habbo Hotel) 55 11, , ,2 verkkoyhteisöpalvelu (esim. MySpace, ircgalleria) , , ,56 videoverkkopalvelu (esim. YouTube) , , ,27 verkkoviestintätyökalu (MSN messenger, , , ,21 Skype, keskustelupalstat) yhteisöllinen kirjoittaminen (esim. Wikipedia, , , ,63 wikityökalut, Google Docs and Spread) yhteisöllinen merkintä (esim. del.icio.us) 12 2, , ,62

5 Taulukosta erottuu kolme suosituinta palvelua, joita olivat 1) verkkoviestintätyökalut 2) verkkooppimisympäristöt 3) videoverkkopalvelut. Vähiten tunnettuja palveluja edustivat yhteisöllinen merkintä ja sosiaalinen verkostoitumistyökalu. Molempien käyttökokemus jää alle viiden prosentin. Tunnetuin palvelu oli verkkoviestintätyökalu, joita lähes 80 % vastaajista oli käyttänyt. Verkkoviestintätyökaluihin sisältyvät mm. keskustelupalstat, skype ja MSN messenger. Kovin yllättävää ei ollut se, että suurin käyttäjäryhmä löytyi opiskelijoista. Yli 90 % opiskelijoista oli käyttänyt jotain verkkoviestintätyökalua. Nuoret olivat käyttäjätilaston kärkipäässä, sillä "alle 26 v" ryhmässä 93 % oli ilmoittanut itsensä käyttäjäksi. Jokaisen luokitellun ikäryhmän käyttäjäprosentti oli yli 55 %, mutta käyttäjäkäyrä oli laskeva iän noustessa. Organisaatioista parhaiten edustettuna olivat Savonia ammattikorkeakoulu ja Joensuun yliopisto, joissa molemmissa käyttäjiä oli lähemmäs 90 % (kt. kuva). Kuopion yliopistosta neljäsosa n. 25 % vastaajista ei ollut käyttänyt ollenkaan yhtäkään verkkoviestintätyökalua. Alla olevan kuvan pylväistä ero käy selvästi esille; erot vähiten (KY) ja eniten (Savonia amk) palveluja käyttäneiden välillä ovat selkeät. Vertailututkimuksessa eli Kuopion yliopiston ja Joensuun yliopiston avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksissa verkkoviestintätyökalu oli toiseksi suosituin palvelu (56,5 %). Oxfordin yliopiston tutkimuksessa opettajat käyttivät Messengeriä ja keskusteluryhmiä opiskelijoita enemmän. Tulosten yhteydessä pohdittiinkin sitä, että joko opiskelijat ovat jo osin hylkäämässä edellä mainitut palvelut. Oxfordin yliopiston tutkimuksessa n. 80 %:n käyttäjämääriin pääsivät juuri MSN Messenger (verkkoviestintätyökalu) ja Wikipedia (yhteisöllinen työkalu). Wikipedia oli "Osaatko wikitellä" kyselyllä neljänneksi käytetyin palvelu. 10 Verkkoviestintätyökalun käyttö Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMk Kyllä Ei verkkoviestintätyökalu (esim. MSN messenger, RSS feed, Skype, keskustelupalstat, videokonferenssit) Toiseksi eniten käyttäjiä oli verkko oppimisympäristöissä, joita oli kokeillut n. 64 % kyselyyn osallistuneista. Sosiaalisen median piirteitä omaaviksi verkko oppimisympäristöiksi oli määritelty mm. Moodle ja WebCT. Yliopistot edustivat suurinta käyttäjäjoukkoa, sillä molemmissa sekä Kuopion että Joensuun yliopistoissa käyttäjien määrä oli n. 75 %:n tuntumassa. Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulussa käyttäjämäärä oli hieman alle 60 %. Vastauksissa huomio kiinnittyi Savonia ammattikorkeakoulun käyttäjämäärän vähäisyyteen, sillä 46,3 % oli ilmoittanut käyttäneensä jotain verkko oppimisympäristöä. Avoimen yliopiston ja

6 täydennyskoulutuskeskuksen selvityksessä verkko oppimisympäristö on eniten käytetty palvelu ja heidän keskiarvo oli 76,3 %. Kyselylomakkeen alkuvaiheessa vastaajilta tiedusteltiin "oletko osallistunut verkko opiskeluun opiskelijan tai opettajan roolissa?". Tässä yhteydessä Savonia ammattikorkeakoulun prosenttiluku oli 68,2 %, joka oli keskiarvon tuntumassa (69,4 %). Eräänä selityksenä kahden eri vastauksen prosenttilukujen suureen eroavaisuuteen on se, että Savonia ammattikorkeakoulussa on ollut käytössä verkko oppimisympäristö nimeltä Verkkosalkku ja esimerkiksi Moodle oppimisympäristön käyttö on ollut vähäisempää kuin muissa kyselyssä mukana olleissa organisaatioissa. Verkko oppimisympäristön käyttö 8 Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK Kyllä Ei verkko oppimisympäristöt, joissa mukana sosiaalisen median piirteitä (Moodle, WebCT) Yllä olevassa kuvassa näkyy verkko opiskeluympäristön käyttö organisaatioittain. Perehdyttäessä verkkooppimisympäristöä koskeviin vastauksiin ammattiryhmien mukaan ilmeni, että eniten kyllä vastauksia antaneita oli opettajakunnassa (75 %). Opiskelijat pitivät käyttäjämäärissä toista sijaa ja muu henkilökunta oli opiskellut vähiten verkko oppimisympäristöissä. Miesten ja naisten välillä tai vastaajien iän suhteen ei löytynyt merkittäviä eroja. Videoverkkopalvelu YouTuben käyttäjiä löytyi 61,32 %. Suurin ryhmä löytyi odotetusti opiskelijoista, joista lähes 80 % oli ilmoittautunut YouTuben tai jonkin toisen videonjakopalvelun käyttäjäksi. Nuoret vastaajat (alle 26 v) olivat kokeilleet palveluja enemmän kuin muut ikäryhmät. Muistakin ikäryhmistä löytyi käyttäjiä, mutta jo ikäryhmästä "36 45" alkaen ei käyttökokemuksen omaavia vastaajia oli enemmistönä. Muun henkilökunnan ja opettajien välinen ero oli myös huomattava, sillä opettajista vain n. 35 % oli käyttänyt em. palveluja ja muun henkilökunnan edustajia kuitenkin 55 %. Erot ovat tilastollisesti merkittäviä. Sukupuolten välillä vastauksissa löytyi eroavuutta miesten ja naisten suhteen, sillä miehiä käyttäjäkunnasta oli n. 75 % ja naisia n. 57 %. (kt. kuva) Organisaatioiden ja iän välillä ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja eli käyttäjät jakaantuvat suhteellisen tasaisesti eri organisaatioihin ja ikäryhmiin. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksissa videoverkkopalvelu ei ollut kolmanneksi suosituin palvelu vaan se oli heidän tutkimuksessa sijalla neljä. Kolmantena tällä vertailuryhmällä oli yhteisöllinen kirjoittaminen (47,12 %) Yhteisöllisen kirjoittamisen työvälineitä ovat mm. wikipedia, google docs and spreadsheets.

7 Videoverkkopalvelun käyttö 8 Sukupuoli mies nainen Kyllä Ei videoverkkopalvelu (esim. YouTube) Sosiaalisen median käyttötarkoitus Sosiaalisen median opiskelu ja opetuskäyttöä koskevia kysymyksiä esitettiin kyselylomakkeessa muutamaan kertaan, hieman erimuotoisena. Tarkoituksena oli saada selville kuinka paljon sosiaalista mediaa on käytetty työnteon tai opiskelun tukena. Kyselylomakkeen alkuvaiheessa vastaajilta tiedusteltiin, että "oletko käyttänyt opiskeluissasi/opetuksessasi sosiaalista mediaa/web 2.0? ". Opiskelijoista lähes puolet ilmoitti 46,8 % käyttäneensä web 2.0 sovelluksia. Opettajista 39,2 % ja muusta henkilökunnasta 22,8 % oli ilmoittautunut käyttäjäksi. Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan väliset erot olivat merkittäviä. Taustaorganisaation, iän ja sukupuolen suhteen ei löytynyt suuria eroavaisuuksia. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskusten opiskelijoiden käyttökokemuksen keskiarvo oli 49 %. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden ryhmä erottui joukosta, sillä heidän vastausprosentti oli yli 70 %. Henkilökunnan keskiarvo oli 65 %. Tuloksia vertailtaessa on huomattavissa, että opiskelijoiden käyttökokemus on samaa luokkaa, mutta henkilökunnan välillä oli eroja. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan kokemus oli huomattavasti suurempaa. Web 2.0 käyttökokemuksia tiedusteltaessa haettiin vastauksia siihen, että mihin tarkoitukseen vastaajat olivat yhteisöllisen webin sovelluksia käyttäneet. Vaihtoehtoina olivat opiskelu, työnteko ja vapaa aika. Käyttövaihtoehdot kyllä % opiskelu ,6 työnteko ,2 vapaa aika ,9 Suosituinta käyttö oli ollut vapaa ajalla, jolloin lähes 80 % kyselyyn osallistuneista vastasi kokeilleensa jotain palvelua. Useimmin vapaa ajalla web 2.0 palveluja olivat käyttäneet opiskelijat, peräti 95 %. Nuoret alle 26 vuotiaat vastaajat olivat enemmistönä, ja heidän vastausprosenttinsa oli 97 %. Käyttömäärä vähenee iän lisääntyessä, sillä yli 56 vuotiaiden ryhmän vapaa ajan käyttö oli 57 %:n tasolla. Organisaatioista kävijämäärään kärkipäätä edustivat Savonia ammattikorkeakoulun ja Joensuun yliopiston opiskelijat. Sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta vapaa ajan käyttöön vaan molempien käyttö oli lähes

8 samansuuruista. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden keskuudessa käyttö vapaa ajalla oli 83 %: n luokkaa ja henkilökunta ylsi 93 %: iin. Ilahduttavaa oli se, että 68,86 % vastaajista oli hyödyntänyt palveluja opiskeluissaan. Opiskelijat olivat käyttäneet palveluja eniten opiskeluissa, mikä onkin ihan ymmärrettävää. Opiskelijoiden vastausprosentti oli peräti 86 %. Ero opettajiin ja muuhun henkilökuntaan oli yli 20 %:n suuruinen. Vastaajien iän suhteen löytyi isoja eroja; nuorimmat vastaajat (alle 26 v) käyttivät palveluita huomattavasti enemmän kuin heitä vanhemmat ryhmät. Myös tässä yhteydessä oli nähtävissä selkeästi iän vaikutus, sillä palvelujen käyttö pieneni iän lisääntyessä. Sukupuolella tai taustaorganisaatiolla ei ollut merkitystä opiskelukäytössä, vaan molemmat sukupuolet ja eri taustaorganisaatioiden vastaajat olivat käyttäneet palveluita lähestulkoon yhtä paljon. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoiden käyttö vapaa ajalla oli n. 80 %, ja henkilökunnan 67 %. Sekä perusopiskelijoiden että avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen vastaukset olivat samansuuntaiset, molempien prosenttimäärä oli n. 80 % tai yli. Työn tekemisessä sovellusten käyttäminen oli annetuista vaihtoehdoista vähäisintä, sillä 41,2 % oli osannut soveltaa palveluja omassa työssään. Käyttäjäryhmien välillä oli merkittäviä eroja (kt. kuva). Suurin käyttäjäryhmä olivat opettajat 79,4 %, ja heitä seurasivat muu henkilökunta 59,6 % ja opiskelijat 32,9 %. Opettajilta saatujen myönteisten vastausten määrä oli positiivinen asia. Web 2.0 käyttäminen työntekemisen tukena 8 Status opiskelija opettaja muu henkilökunta Kyllä työntekemisessä Ei Tarkasteltaessa vastauksia iän suhteen erot olivat jälleen merkittäviä, mutta yllättäen suurin käyttäjäryhmä löytyi yli 56 vuotiaista (73,3 %). Nuorten vastaajien (alle 26 v) käyttöprosentti oli hieman alle 30 % ja muiden väliin jäävien ikäryhmien vastausprosentit olivat n %:n välillä. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen keskuksen opiskelijoista 64,3 % ilmoitti käyttäneensä web 2.0 palveluja työnsä tukena. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan vastaava prosentti oli 86 %, mikä oli hieman korkeampi, mutta samansuuntainen kuin muiden mukana olleiden organisaatioiden opettajien ja henkilökunnan käyttöprosentin (79,4 %). Sosiaalisen webin käyttötarkoitusta avattiin edellisessä kohdassa yksityiskohtaisesti eri käyttötarkoituksien kautta ja tuloksia käytiin läpi yksityiskohtaisemmin opiskelun, vapaa ajan ja työnteon suhteen. Seuraava kuvio on web. 2.0 käyttötarkoituksia kokoavaa ja siinä perehdytään käyttötarkoituksiin eri vaihtojen käytön kautta (kt.kuva). Piirakkakuvio antaa kokonaiskuvaa siitä kuinka moneen eri käyttötarkoitukseen yksittäinen vastaaja

9 oli antanut myönteisen vastauksen. Vaihtoehtoina olivat opiskelu, työnteko, vapaa aika ja ei ole käyttänyt ollenkaan. Eniten vastaajat olivat käyttäneet palveluja kahteen eri tarkoitukseen. Kolmea eri käyttötarkoitusta varten oli palvelua tarvinnut noin kolmasosa (30 %) vastaajista. Reilut 5 % vastaajista ei ollut käyttänyt palveluja ollenkaan. Web 2.0 sovellusten käyttötarkoitus 5,6 käyttötarkoitus ei ole käyttänyt mitään 1 käyttötarkoitus 2 käyttötarkoitusta 3 käyttötarkoitusta 30 18,3 46 Käyttötarkoituksia koskevia tuloksia analysoitaessa ilmeni eräs mielenkiintoinen ristiriita. Kyselylomakkeessa oli sijoiteltuna kahteen eri kohtaan hieman erimuotoisena kysymykset web 2.0 palvelujen käytöstä. Kysymykseen web 2.0 sovellusten käytöstä opiskelun tai opetuksen tukena myönteisen vastauksen antoi 38,7 % vastaajista, ja toiseen käyttötarkoitusta kartoittavaan kysymykseen (vaihtoehdot: opiskelu, työnteko, vapaaaika, en tiedä mihin ed. käytetään) opiskelu käyttövaihtoehtoa koskevan vastauksen vastausprosentti oli 68,6 %. Selitystä tähän voi etsiä siitä, että ennen ensimmäistä kysymystä vastaajat eivät täsmälleen tienneet mitä sosiaalisella medialla tai web 2.0:lla tarkoitetaan. Ensimmäinen käyttötarkoitusta koskeva kysymys esitettiin kysymyslomakkeessa heti taustatietojen jälkeen. Ristiriitaisista prosenttilukemista voi päätellä, että sosiaalisen median käsite avautui vastaajille vasta sen jälkeen kun kyselylomakkeessa esiteltiin ryhmiteltynä eri sosiaalisen median/web 2.0:n palvelut. Esimerkiksi jokin tietty palvelu esim. YouTube, Moodle oli vastaajille tuttu, mutta he eivät tienneet käytettävän siitä nimitystä "sosiaalinen media tai web 2.0". Tässä yhteydessä voi päätellä siis, että sosiaalisen median käsite ei ole vastaajien keskuudessa kovin tunnettu. 3. VASTAAJIEN ASENNE JA KIINNOSTUS WEB 2.0 PALVELUJA KOHTAAN Web 2.0 sovellusten yleinen kiinnostavuus Vastaajilta tiedusteltiin kuinka kiinnostaviksi he kokivat sosiaalisen median ja sen sovellukset. Kyselyyn osallistujat valitsivat asteikolta 4 10, kuinka merkittäväksi asiaksi he kokivat sosiaalisen median ja sen sovellukset. Keskiarvo oli 7,5. Vastaukset jaettiin kolmeen luokkaan: vähäinen kiinnostus (4 6), kiinnostava (7 8), erittäin kiinnostunut (9 10). Vastaajista 21,58 % (101 henkilöä) osoitti vain vähäistä kiinnostusta

10 sovelluksia kohtaan. Noin puolet vastaajista 49,36 % (231 henkilöä) pitivät sosiaalisen median sovelluksia kiinnostavana. Erittäin kiinnostuneita sosiaalisen median sovelluksista ilmoitti olevansa 27,7 % eli 130 vastaajaa. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunnan kiinnostus ylsi keskiarvoon 8,3 joten tämän ryhmän keskiarvo oli huomattavasti suurempi kuin muiden tässä mukana olevien organisaatioiden. Taustaorganisaatioita koskevia tuloksia tarkasteltaessa ilmeni, että Savonia ammattikorkeakoulun ja Joensuun yliopiston vastaajat olivat web 2.0 palveluista huomattavasti kiinnostuneempia kuin Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopiston vastaajat. (kt. kuva). Kuvan viivat ovat samanmuotoisia ja vain pienet huiput erottavat organisaatiot toisistaan. Tilastollisesti nämä erot ovat kuitenkin merkittäviä. Yleinen kinnostavuus web 2.0 palveluja kohtaan 35,0% 3 Organisaatio KY Savonia amk JOY PKAMK 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 kiinnostavuus 9,00 10,00 Lisäksi tuloksista ilmeni, että opiskelijat pitivät web 2.0 sovelluksia eniten kiinnostavina, muu henkilökunta ja opettajat vähemmän kiinnostavina. Miehet ilmoittivat olevansa enemmän kiinnostuneita kuin naiset. Iältään nuorimmat vastaajat olivat palveluista erityisen kiinnostuneita ja käyrä oli laskeva, kun ikää tuli lisää. Iän mukaisesti luokiteltuna kaksi ensimmäistä ryhmää "alle 26 v" ja "26 35 " antoivat korkeimmat arvosanat. Myös ne henkilöt, joilla oli aikaisempaa kokemusta web 2.0 sovelluksista kokivat palvelut erityisen kiinnostavina. Web 2.0 palvelujen merkittävyys opiskelun ja opetuksen tukena Selvityksen kohteena oli myös vastaajien asenne web 2.0 opiskelu ja opetuskäyttöä kohtaan. Kyselyyn osallistujat valitsivat tässä kohdassa asteikolta 4 10, kuinka merkittäväksi asiaksi he kokevat sosiaalisen median käytön opiskelun ja opetuksen tukena. Keskiarvo oli 7,4. Vastaukset jakaantuivat kolmeen luokkaan: vähäinen merkitys (arvosanat 4 6), merkittävä (7 8) ja erittäin merkittävä (9 10). Vastaukset jakaantuivat siten, että 25,6 % (120 henkilöä) koki merkityksen vähäiseksi, merkittäväksi asian tunsi puolestaan 49,58 % (232 henkilöä) ja erittäin merkittäväksi 20,94 % (98 henkilöä). Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen henkilökunta antama keskiarvo oli korkeampi 8,6. Tämä ryhmä oli myös käyttänyt sosiaalisen webin palveluja yliopiston opettajia ja muuta henkilökuntaa enemmän, joten he varmaan ovat kokeneet palvelujen hyödyttäneen työtä huomattavasti.

11 Aikaisemmin web 2.0 palveluja käyttäneet olivat asenteiltaan positiivisempia palvelujen opetuskäyttöä kohtaan. Vastaus on samansuuntainen kuin tiedusteltaessa yleistä kiinnostavuutta näitä palveluja kohtaan. Voidaanko siis todeta, että aikaisempi käyttökokemus lisää kiinnostavuutta ja vähentää ennakkoluuloja. Opiskelijat ja muu henkilökunta (suunnittelijat) arvioivat web 2.0 palvelut merkittäväksi tueksi opiskelulle ja opetukselle (kt, kuva). Kuten kuviosta ilmenee opiskelijoiden ja muun henkilökunnan vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia. Opettajien arvostus oli huomattavasti vähäisempää ja heidän pylväät jäävät muita ryhmiä alemmiksi arvosanoja 7 10 tarkasteltaessa. web 2.0 palvelujen tärkeys opetuskäytössä 4 Status opiskelijat opettajat muu henkilökunta ,00 5,00 6,00 7,00 8,00 merkittavyys 9,00 10,00 Lopuksi vielä todetaan se, että taustaorganisaation, iän tai sukupuolen suhteen ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja. 4. VASTAAAJIEN KOKEMUKSIA JA ESIMERKKEJÄ SOSIAALISEN WEBIN PALVELUISTA, JOTKA OVAT HYÖDYTTÄNEET OPISKELUA TAI TYÖNTEKOA Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajia kirjoittamaan omakohtaisia kokemuksia yhteisöllisen webin käytöstä. Oheiseen taulukkoon on koottu vastauksia jotka koskevat opiskelua tai työntekoa. Vastauksissa tuli paljon myös vapaa aikaan, harrastuksiin ja järjestötoimintaan liittyviä esimerkkejä. Verkko opiskeluun ja ohjaukseen liittyviä kommentteja: verkkokeskustelut liittyen opintokokonaisuuksiin, kirjoitettuun tekstiin voi syventyä silloin kun itsellä on aikaa verkko opiskelussa ryhmän hyödyntäminen on edistänyt opiskelua verkko opiskelu, jossa kurssi kokonaan verkossa voi suorittaa kotoa käsin opettajien antama palaute ja toisten opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut verkkokursseilla kielten opiskelun verkon välityksellä skypen kautta ryhmä/paritehtävät, skype ohjauskeskustelut opettajan ja opiskelijan kesken > skype kokous säästää matkustamiselta harjoitustöiden yms. yhteinen pähkäily netin välityksellä opiskelukavereiden kesken esim. messenger videokonferenssit, kokous verkon välityksellä

12 Wikipedia ja blogit: tenttiin opiskelu wikipedian avulla, wikipedia tiedonhaun välineenä ryhmätöiden tekeminen wikipedialla, yhteistoiminnallinen kehittely > yhteisen käsityspohjan muodostaminen muistioiden ja muistiinpanojen kirjoittaminen yhteisillä välineillä (wiki, googledocs) blogiin kirjoittaminen, aiheena kurssiin liittyvä kirjallisuus Muut verkossa toimivat palvelut: yhteisöllinen merkintä tiedonseurannassa ja opiskelussa työn tukena sosiaaliset yhteisöt esim. Livejournal tietoja ja vastauksia saa todella nopeasti vanhat opiskelu ja työkaverit ovat tulleet lähelle mm. LinkedIn ja Xing palvelujen kautta työyhteisön sisäisen intranetin käyttö tiedon jakelussa veloituksetta toimivat kuvapankit tiedostonjako koko kurssin kesken jossain verkkosovelluksessa Kuopiossa Kirsi Laitinen ja Marko Rissanen

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 74 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Salli Rantanen, Joonas Niemi & Elia Elenius OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyvinvointikyselyn 2013 tulokset Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

Suomalaisten Facebook-sivujen tila

Suomalaisten Facebook-sivujen tila Suomalaisten Facebook-sivujen tila 2012 Tutkimus markkinoinnista ja viestinnästä Facebookissa Verkostoanatomia Olli Parviainen Hill+Knowlton Strategies Jari Lähdevuori Verkostoanatomia Verkostoanatomia

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma TYÖPAPERI 37 2014 37 2014

ATH-tutkimuksen tuloksia Järjestökentän tutkimusohjelma TYÖPAPERI 37 2014 37 2014 Jalava J, Borodulin K, Husu P, Härkönen J, Karvonenn S, Kaskelaa T, Koiso-Kanttila S, Koskela T, Koskinen S, Manderbacka K, Murto J, Mäki-Opas T, Nurmi-Koikk kalainen P, Pentala O, Pitkänen T, Rinne H,

Lisätiedot