KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Maali. Tuotteen tyyppi Nestemäinen. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Kuluttajakäyttö Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset Syy Tuotetta ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia Puhelinnumero +32 (0) Faksinumero +32 (0) Tämän KTTn vastuuhenkilön sähköpostiosoite 1.4 Hätäpuhelinnumero Puhelinnumero +44 (0) Toiminta-ajat 24 / 7 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotteen määritelmä Luokitus Fysikaaliset/kemialliset vaarat Ympäristövaarat Seos Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD] Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan. R10 R52/53 Syttyvää. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit. 2.2 Merkinnät Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 1/17

2 KOHTA 2 Vaaran yksilöinti Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet Varastointi Jätteiden käsittely Lisämerkinnät Liite XVII Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Erityiset pakkausvaatimukset Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Varoitus Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä,kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta nitriilikumi käsineet ja Suojalasit sivusuojilla. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmäärsytys jatkuu Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Sisältää n-butyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vain ammattikäyttöön. Ei sovelleta. Ei sovelleta. 2.3 Muut vaarat Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta Ei tiedossa. KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista Aine/valmiste Tuotteen/ainesosan nimi Seos Tunnisteet 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti REACH # EC CAS Indeksi ksyleeni (isomeerien seos) REACH # EC CAS Indeksi <35 Luokitus % 67/548/ETY Asetus (EY) nro Tyyppi 1272/2008 [CLP] R10 Flam. Liq. 3, H226 [2] 5 - <10 R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 2/17 [1] [2]

3 KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista trisinkkibis (ortofosfaatti) REACH # EC CAS Indeksi etyylibentseeni REACH # EC CAS Indeksi sinkkidistearaatti EC CAS Indeksi ID816 1-metoksi-2-propanoli REACH # EC CAS Indeksi etyyli- (S)-2-hydroskipropionaatti REACH # EC CAS Indeksi sinkkioksidi REACH # EC CAS Indeksi n-butyyliakrylaatti EC CAS Indeksi < <3 F; R11 Xn; R20 N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Katso ylläolevien R- lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16. Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Katso kohdasta 16 H- lausekkeiden täydelliset tekstit. [1] [1] [2] 1 - <5 Xi; R38 Aquatic Acute 1, H400 [1] [2] <15 R10 R <5 R10 Xi; R41, R <2.5 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 <1 R10 Xi; R36/37/38 R43 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vpvb ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. Tyyppi [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi [2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo [3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle [4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vpvb-aineelle [5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset Silmäkosketus Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Huuhtele välittömästi silmiä juoksevalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Tajuton henkilö on asetettava kylkiasentoon ja hänelle on haettava heti lääkärinapua. Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 3/17

4 KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet Ihokosketus Nieleminen Ensiavun antajien suojaus Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. EI saa oksennuttaa. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Luvuissa 2 ja 3 on lisätietoja. Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkejä ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimilla voi olla edellä mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvät ihon läpi. Toistuva tai pitkäaikainen kontakti seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon läpi imeytymistä. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion. Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista. Tämä ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä pitkäaikaiset vaikutukset ainesosille suun kautta, hengittämällä, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Sisältää n-butyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Erityiskäsittelyt Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä. Katso Toksikologiset tiedot (osio 11) KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet Suositus alkoholinkestävä vaahto, CO₂, jauheet, vesisumu. Älä käytä vesisuihkua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Aineen tai seoksen vaarat Palaessa muodostuu tiheää, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Palossa muodostuvia vaarallisia hajoamistuotteita Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita hiilimonoksidi, hiilidioksidi, savu, typen oksideja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojatoiminnot palomiehille Erityiset palomiesten suojavarusteet Jäähdytä tulelle altistuneet säiliöt vedellä. Älä päästä tulipalon jäämiä viemäreihin tai vesistöihin. Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 4/17

5 KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet Lisätietoja Ei epätavallista vaaraa tulipalon yhteydessä. KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta Poista sytytyslähteet ja tuuleta tila. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta muu kuin pelastushenkilökunta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Jos tuote saastuttaa järviä, jokia tai viemäreitä, siitä on ilmoitettava viranomaisille paikallisten määräysten mukaisesti. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti (katso Kohta 13). Puhdistukseen suositellaan käytettäväksi pesuainetta. Liuottimien käyttöä on vältettävä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7 Käsittely ja varastointi Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Syttyvien tai räjähtävien höyryjen muodostuminen ilmassa on estettävä ja on vältettävä höyrypitoisuuksia, jotka ylittävät haitalliseksi todetun pitoisuuden rajaarvot. Tuotetta saa lisäksi käyttää vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä. Sähkölaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti. Seos voi varautua sähköisesti aina käytä maadoituskaapelia säiliöstä toiseen siirrettäessä. Käyttäjillä on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sähköä johtavaa materiaalia. Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Ei saa käyttää kipinöiviä työkaluja. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältä tämän tuotteen käytöstä johtuvien pölyn, hiukkasten, suihkeen tai sumun hengittämistä. Vältettävä hiontapölyn hengittämistä. Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ei saa koskaan tyhjentää paineella. Säiliö ei ole paineastia. Säilytä aina säiliöissä, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperäinen säiliö. On noudatettava työterveys- ja työsuojelulainsäädäntöä. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Tiedot tulipalon- ja räjähdyksensuojeluun Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattioita pitkin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Kun työntekijä työskentelee ruiskukopissa ruiskuttaen tai ei, jonka ilmastointi ei ole riittävä poistamaan tilasta ruiskutettaessa muodostuneita hiukkasia ja liuotinhöyryjä, hänen on käytettävä sekä ruiskutuksen ajan että sen jälkeen tiivistä raitisilmahengityssuojainta kunnes hiukkas- ja liuotinhöyrypitoisuudet ovat laskeneet altistumisrajan alapuolelle. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 5/17

6 KOHTA 7 Käsittely ja varastointi 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Huomioita yhteysvarastointiin Säilytettävä erillään hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot. Lisätietoja varastointiolosuhteista Huomioi etiketissä olevat varoitukset. Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä 5-35 C (41-95 F). Varastoi kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa kuumuudesta ja suorasta auringon valosta. Pidä etäällä syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton käyttö on estettävä. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. 7.3 Erityinen loppukäyttö Suositukset Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Tuotteen/ainesosan nimi 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti ksyleeni (isomeerien seos) etyylibentseeni sinkkidistearaatti 1-metoksi-2-propanoli etyyli-(s)-2-hydroskipropionaatti sinkkioksidi Altistumisen raja-arvot Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 550 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 100 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 270 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 50 ppm 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 440 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 100 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 220 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 50 ppm 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 15 min 880 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 200 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 220 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 50 ppm 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). HTP-arvot 8 h 10 mg/m³ 8 tuntia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). Imeytyy ihon läpi. HTP-arvot 8 h 100 ppm 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 370 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 15 min 150 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 560 mg/m³ 15 minuuttia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). HTP-arvot 8 h 5 ppm, 0 kertaa työvuoron aikana, 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 25 mg/m³, 0 kertaa työvuoron aikana, 8 tuntia. HTP-arvot 15 min 10 ppm, 0 kertaa työvuoron aikana, 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 49 mg/m³, 0 kertaa työvuoron aikana, 15 minuuttia. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 6/17

7 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet n-butyyliakrylaatti Suositeltavat tarkkailumenetelmät DNEL/DMEL 12/2011). HTP-arvot 8 h 2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto huurut HTP-arvot 15 min 10 mg/m³ 15 minuuttia. Olomuoto huurut Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 12/2011). HTP-arvot 15 min 53 mg/m³ 15 minuuttia. HTP-arvot 15 min 10 ppm 15 minuuttia. HTP-arvot 8 h 11 mg/m³ 8 tuntia. HTP-arvot 8 h 2 ppm 8 tuntia. Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. teitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689 ja vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia ohjeita. Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti DNEL Pitkäaikainen DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta DNEL Pitkäaikainen Suun kautta trisinkkibis(ortofosfaatti) DNEL Pitkäaikainen DNEL Pitkäaikainen DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta DNEL Pitkäaikainen Suun kautta 1-metoksi-2-propanoli DNEL Lyhytaikainen DNEL Pitkäaikainen DNEL Pitkäaikainen Ihon kautta DNEL DNEL Pitkäaikainen Pitkäaikainen Ihon kautta 275 mg/m³ Työntekijät Systeeminen mg/ m³ Työntekijät Systeeminen 54.8 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen 1.67 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen 5 mg/m³ Työntekijät Systeeminen 2.5 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen 83 mg/kg bw/päivä Työntekijät Systeeminen 83 mg/kg Kuluttajat Systeeminen bw/päivä 0.83 mg/ Kuluttajat Systeeminen kg bw/ päivä mg/ Työntekijät Paikallinen m³ 369 mg/m³ Työntekijät Systeeminen 50.6 mg/ kg bw/ päivä Työntekijät Systeeminen 43.9 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen 18.1 mg/ kg bw/ päivä Kuluttajat Systeeminen 3.3 mg/kg Kuluttajat Systeeminen bw/päivä 5 mg/m³ Työntekijät Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Suun kautta sinkkioksidi DNEL Pitkäaikainen DNEL Pitkäaikainen 2.5 mg/m³ Kuluttajat Systeeminen DNEL Pitkäaikainen Ihon 83 mg/kg Työntekijät Systeeminen kautta bw/päivä DNEL Pitkäaikainen Ihon 83 mg/kg Kuluttajat Systeeminen kautta bw/päivä DNEL Pitkäaikainen 0.83 mg/ Kuluttajat Systeeminen Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 7/17

8 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet PNEC Suun kautta kg bw/ päivä Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelmän tiedot 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti Raikas vesi mg/l - Makean veden 3.29 mg/kg - sedimentti Meriveden sedimentti mg/kg - Maaperä 0.29 mg/kg - Jätevedenpuhdistamo 100 mg/l - trisinkkibis(ortofosfaatti) Raikas vesi 48.1 µg/l - Merivesi 14.2 µg/l - Makean veden mg/kg - sedimentti Meriveden sedimentti mg/kg - Maaperä mg/kg - Jätevedenpuhdistamo µg/l - 1-metoksi-2-propanoli Raikas vesi 10 mg/l - Makean veden 41.6 mg/l - sedimentti Meriveden sedimentti 4.17 mg/l - Maaperä 2.47 mg/l - Jätevedenpuhdistamo 100 mg/l - sinkkioksidi Raikas vesi 25.6 µg/l - Merivesi 7.6 µg/l - Jätevedenpuhdistamo 64.7 µg/l - Makean veden 146 mg/kg dwt - sedimentti Meriveden sedimentti 70.3 mg/kg dwt - Maaperä 44.3 mg/kg dwt Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojausmenetelmät Hygieniatoimenpiteet Silmientai kasvojen suojaus Ihonsuojaus Käsien suojaus Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytännön tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan tämä tulisi toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleistä kaasujen poistoa. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia hengityksensuojaimia. Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WCn käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmien huuhtelupaikat on silmäpesuasema ja turvasuihkut. Suojalasit sivusuojilla. (EN166) Ei ole olemassa yhtä käsinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmää, mikä antaa rajoittamattoman vastuksen mille tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmälle. Läpäisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen käyttöajan. Käsinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja käytöstä, varastoinnista, ylläpidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa. Käsineet tulee vaihtaa säännöllisesti ja jos on mikä tahansa merkki käsinemateriaalin vaurioitumisesta. Varmista aina, että käsineissä ei ole vaurioita ja että ne on varastoitu ja niitä käytetään oikein. Käsineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja huonon ylläpidon seurauksena. Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa levittää altistumisen jälkeen. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 8/17

9 KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Käsineet Pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä on käytettävä seuraavantyyppisiä käsineitä Kehonsuojaus Muu ihonsuojaus Hengityksensuojaus Suositellaan nitriilikumi. Suositus tätä tuotetta käsiteltäessä käytettävästä käsinetyypistä tai tyypeistä perustuu seuraavasta lähteestä saatuun tietoon EN Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot. Työntekijöiden on käytettävä luonnonkuiduista tai korkeita lämpötiloja kestävistä synteettistä kuiduista valmistettua antistaattista vaatetusta. (EN ) Asianomaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Ympäristöaltistumisen torjuminen Kuivan maalikalvon kuivahionnassa, polttoleikkauksessa ja/tai hitsauksessa muodostuu pölyä ja/tai haitallisia höyryjä. Märkähiontaa pitäisi käyttää aina kun mahdollista. Jos altistumista ei voida välttää paikallisella ilmanvaihdolla, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta. suojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Suositellaan Ruiskutettaessa ja hiottaessa on käytettävä sopivaa hengityssuojainta. liuotinhöyry- (Tyyppi AX) ja pölysuodatin. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Väri Nestemäinen. Useita Haju Hiilivety. ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue -20 C >160 C Leimahduspiste Haihtumisnopeus 0,2 (butyyliasetaatti = 1) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palamisaika Palamisnopeus Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Umpikuppi 40 C [Setaflash-menetelmä (leimahduspiste).] Jossain määrin syttyvä seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa avotuli, kipinät ja staattisen sähkövarauksen purkautuminen ja kuumuus. E-syttyvä seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa tärähdykset ja mekaaniset iskut. Höyry saattaa kulkeutua huomattavan matkan päähän sytytyslähteeseen ja leimahtaa takaisin. Ei sovelleta. Ei sovelleta. Alempi 0,6% Ylempi 8% 0,7 kpa [huoneen lämpötila] >1 [Ilma = 1] 1,15 Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 9/17

10 KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Jakautumiskerroin n-oktanoli/ vesi Itsesyttymislämpötila 250 C Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Seuraaviin aineisiin osittain liukeneva asetoni. Hyvin heikosti seuraaviin aineisiin liukeneva metanoli. Ei liukene seuraaviin aineisiin kylmä vesi, kuuma vesi, dietyylieetteri ja n- oktanolit. Dynaaminen 2300 mpa s Jossain määrin räjähdysherkkää seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa avotuli, kipinät ja staattisen sähkövarauksen purkautuminen ja kuumuus. Ei räjähdysherkkää seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa tärähdykset ja mekaaniset iskut. 9.2 Muut tiedot Ei lisätietoja. KOHTA 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7) Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä. Tulipalon yhteydessä saattaa syntyä myrkyllisiä kaasuja, mukaan lukien CO, CO2 ja savu. Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY mukaisen tavanmukaisen menettelyn mukaan ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Luvuissa 2 ja 3 on lisätietoja. Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkejä ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimilla voi olla edellä mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvät ihon läpi. Toistuva tai pitkäaikainen kontakti seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon läpi imeytymistä. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion. Nieleminen voi aihauttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentamista. Tämä ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä pitkäaikaiset vaikutukset ainesosille suun kautta, hengittämällä, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 10/17

11 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Sisältää n-butyyliakrylaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Välitön myrkyllisyys Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti LC50 Höyry Rotta 4345 mg/l 6 tuntia LD50 Ihon kautta Kani >5 g/kg - LD50 Suun kautta Rotta 8532 mg/kg - ksyleeni (isomeerien seos) LC50 Kaasu. Rotta 5000 ppm 4 tuntia LC50 Kaasu. Rotta 6670 ppm 4 tuntia LD50 Suun kautta Rotta 4300 mg/kg - TDLo Ihon kautta Kani 4300 mg/kg - trisinkkibis(ortofosfaatti) LC50 Pölyt ja höyryt Rotta >5.7 mg/l 4 tuntia LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg - etyylibentseeni LC50 Höyry Rotta mg/m³ 2 tuntia LCLo Höyry Rotta 4000 ppm 4 tuntia LD50 Suun kautta Rotta 3500 mg/kg - sinkkidistearaatti LD50 Suun kautta Rotta >10 g/kg - 1-metoksi-2-propanoli LC50 Höyry Rotta mg/m³ 4 tuntia LD50 Ihon kautta Kani 13 g/kg - LD50 Suun kautta Rotta 6600 mg/kg - etyyli- (S)-2-hydroskipropionaatti LC50 Höyry Rotta 5400 mg/m³ 8 tuntia LD50 Ihon kautta Kani 5000 mg/kg - LD50 Suun kautta Rotta 2500 mg/kg - sinkkioksidi LC50 Pölyt ja höyryt Hiiri 2500 mg/m³ 4 tuntia LC50 Pölyt ja höyryt Rotta >5700 mg/m³ 4 tuntia LD50 Suun kautta Rotta >15 g/kg - n-butyyliakrylaatti LC50 Kaasu. Rotta 2730 ppm 4 tuntia LD50 Suun kautta Rotta 900 mg/kg - Akuutit myrkyllisyysarviot Ärsytys/Korroosio Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu ksyleeni (isomeerien seos) Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani Silmät - Vaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia 5 - Iho - Lievä ärsyttävä aine Rotta - 8 tuntia 60 - microliters Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani - 24 tuntia Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä Kani Percent - etyylibentseeni Silmät - Vaikeasti ärsyttävä Kani Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 15-1-metoksi-2-propanoli Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani sinkkioksidi Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia n-butyyliakrylaatti Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 10 - Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 11/17

12 KOHTA 11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Silmät Herkistyminen Perimää vaurioittava Syöpää aiheuttavat vaikutukset Teratogeenisyys Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuotteen/ainesosan nimi etyyli- (S)-2-hydroskipropionaatti Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllisyys äidille Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Tuotteen/ainesosan nimi Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Hedelmällisyys Kehitykseen liittyvä myrkky Laji Annos - - Negatiivinen Rotta Suun kautta 3619 mg/ kg Luokka Altistustapa - Altistus 24 tuntia Kohde-elimet 1-metoksi-2-propanoli Kategoria 3 Ei sovelleta. Narkoottiset vaikutukset etyyli-(s)-2-hydroskipropionaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. teiden ärsytys n-butyyliakrylaatti Kategoria 3 Ei sovelleta. teiden ärsytys Muut tiedot KOHTA 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Tuotteen/ainesosan nimi Tulos 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti Akuutti EC mg/l Vesikirppu 48 tuntia Akuutti LC mg/l Kalat 96 tuntia Akuutti LC mg/l Kalat 96 tuntia trisinkkibis(ortofosfaatti) Akuutti EC mg/l Vesikirppu - ceriodaphnia dubia 48 tuntia Akuutti IC mg/l Levät - selenastrum 72 tuntia capricornutum etyylibentseeni Akuutti EC µg/l Raikas vesi Levät - Pseudokirchneriella 96 tuntia subcapitata Akuutti EC µg/l Raikas Äyriäiset - Artemia sp tuntia Laji Altistus Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä Edellinen päiväys Ei tarkastettu aikaisemmin. Versio 1 12/17

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Tuotekoodi C02671FINFINSAS51734 Vain kulkuneuvojen ammattimaiseen maalaamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KALUSTEMAALI V 5 SUPER KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PUUÖLJY KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Part No. G3292-80010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotekoodi 5400533 Tuotteen kuvaus Käsien desinfiointi Tuotteen tyyppi Nestemäinen.

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont

Toiminta-ajat Amersham Place Little Chalfont GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Materiaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Viskositeetti tai Tyyppi ISO VG 46 Materiaalien Hydrauliikkaöljy käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi EYnumero 2010691 CASnumero 77929

Lisätiedot