TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145"

Transkriptio

1 TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145 Antopäivä Diaarinro R 28/10 KANTAJA VASTAAJA KUULTAVA ASIA Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Elintarviketeollisuus ry Saarioisten Keskuslähettämö Oy Työehtosopimuksen tulkinta KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA Suullinen valmistelu Pääkäsittely TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä on solmittu elintarvikealan työehtosopimus väliseksi ajaksi. Työehtosopimuksessa on muun muassa seuraavat määräykset: 4 Työnjohto Työnantajalla tai hänen määräämällään edustajalla on oikeus ottaa toimeen työntekijät, johtaa ja jakaa työt sekä irtisanoa ja erottaa työntekijät. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 18 Ruokailu- ja lepotauot Vuorotyö 2. Vuorotyössä ei työntekijällä ole ruokailulomaa, vaan hänelle varataan tilaisuus ruokailuun työn aikana, ja hän ruokailee vuorotyön suorittamisen kannalta kulloinkin sopivimpana ajankohtana. Ruokailuun käytetty aika ei tällöin saa olla 20 minuuttia pitempi. 3. Edellä sovitusta poiketen paikallisesti voidaan sopia toisenlaisista ruokailutauoista työaikalain mukaisesti.

2 2 Pöytäkirjamerkintöjä: 1. Mikäli työpaikan olosuhteet ovat sellaiset, ettei ole kohtuullista edellyttää työntekijän ruokailevan työnsä ääressä, pyritään hänelle mahdollisuuksien mukaan varaamaan tilaisuus käyttää ruokailemiseen tehtaan ruokalaa tai muuta ruokailuun sopivaa paikkaa. Kahvitauot 2. Työntekijällä on oikeus nauttia työpaikalla kahvi- ja voileipäannoksensa kaksi kertaa päivässä työn kannalta kulloinkin sopivimpana ajankohtana, ellei työpaikalla ole aikaisemmin toisin sovittu. Tauko ei kuitenkaan saa keskeyttää tuotannollista toimintaa eikä kestää kauemmin kuin 10 minuuttia. KANNE Vaatimukset Perusteet Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on vaatinut, että työtuomioistuin: - vahvistaa oikeaksi tulkinnan, jonka mukaan Saarioisten Keskuslähettämö Oy:llä ei ole direktio-oikeutensa nojalla oikeutta kieltää tupakointia palveluksessaan olevilta työntekijöiltä sellaisten työehtosopimuksen mukaisten taukojen yhteydessä, joiden aikana työntekijä saa poistua työpisteestään. Direktio-oikeuteen perustuva tupakointikielto ei ulotu työajan ulkopuoliseen aikaan, esimerkiksi työhön saapumiseen tai poislähtöön eikä palkattoman ruokatauon aikaan, - velvoittaa Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteisvastuullisesti korvamaan kantajan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen siitä alkaen laskettuna, kun 30 päivää on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamisesta. Saarioisten Keskuslähettämö Oy on kieltänyt tupakoinnin tehdasalueellaan. Tupakointi on kielletty niiltä työntekijöiltä, joilla on oikeus poistua työpisteeltään mutta ei tehdasalueelta. Tehdasalueella ei ole tupakointikatoksia tai -paikkoja, joihin he voisivat mennä. Kaikilla työehtosopimuksen mukaisilla tauoilla on mahdollista poistua työpisteeltä, muun muassa mennä pihalle, jossa tupakointi on kuitenkin kielletty. Kantaja ei tarkoita, että työnantajalla olisi velvollisuus sallia tehdasalueelta poistuminen. Sen sijaan työnantajan tulisi antaa työntekijän viettää tauko parhaaksi katsomallaan tavalla. Tupakointi tehdasalueella tulee siis sallia. Kielto kattaa tavanomaisen taukotupakoinnin ohella myös sellaisen tilanteen, jossa työntekijä ennen työajan alkua saapuu työvuoroonsa. Työnantajan mielestä savuke on sammutettava ennen tehtaan alueelle saapumista eikä tupakointia saa jatkaa tehtaan alueella omassa autossakaan. Vastaavasti työstä pois lähdettäessä on tupakointi kielletty, vaikka työaika on päättynyt. Kiellon perusteena ei ole mikään työhön liittyvä seikka eikä ole väitettykään, että esimerkiksi elintarvikealan tarkat hygieniamääräykset, tupakkalaki tai paloturvallisuusmääräykset

3 3 olisivat perusteena tupakanpolton kieltämiselle. Vastaajayhtiö on kieltänyt työntekijöidensä tupakanpolton imagosyistä, koska yhtiö arvioi tupakointikiellon parantavan yhtiön markkina-asemaa. Kantajan näkemyksen mukaan pelkät imagosyyt eivät voi muodostaa hyväksyttävää perustetta tupakoinnin kieltämiselle. Direktio-oikeus ei voi ulottua työehtosopimusmääräyksellä sovittuihin taukoihin, joiden aikana työntekijä saa poistua työpisteestään mutta ei poistua tehdasalueelta. Direktio-oikeus ei myöskään voi ulottua työajan ulkopuolelle kuten työhön tuloon tai työstä poislähtöön eikä myöskään palkattomaan ruokataukoon. Saarioisten Keskuslähettämö Oy on antanut tupakointikiellon rikkomisesta varoituksen eräälle työntekijälleen tupakointia koskevan määräyksen vastaisen käyttäytymisen johdosta. Direktio-oikeutta rajoittavat työsuhteen muut säännöstyslähteet, esimerkiksi työehtosopimus. Työehtosopimusmääräyksellä on turvattu lepotauot, joiden aikana työntekijä voi poistua työpisteestään. Vaikka tauot luetaan työaikaan, kyseessä on työntekijän oma aika. Työntekijän velvollisuus noudattaa direktio-oikeuden nojalla annettuja määräyksiä koskee vain työhön ja sen suorittamiseen liittyviä asioita. Tätä laajemmalle ulotettu työnjohtomääräys on mitätön, eikä työntekijän tarvitse siihen alistua. Direktio-oikeus ei myöskään valtuuta työnantajaa puuttumaan työehtosopimuksessa sovittuihin taukoihin. Vaarallisuudestaan huolimatta tupakointi on vielä toistaiseksi lain mukaan sallittua. Perustuslain 7 :n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tupakointi kuuluu henkilökohtaiseen vapausoikeuden piiriin, eikä tällaista perusoikeutta voida rajoittaa direktio-oikeuteen perustuvalla määräyksellä. Asiasta on neuvoteltu sekä työpaikkatasolla että liittojen kesken, mutta ratkaisuun ei ole päästy. VASTAUS Vastaus kannevaatimuksiin Elintarviketeollisuus ry on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan ja kuultavan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomiosta lukien. Kanteen kiistämisen perusteet Saarioisten Keskuslähettämö Oy on kieltänyt tupakoinnin tehdasalueellaan eli konsernin toimipaikkojen sisätiloissa sekä piha-alueella aitojen sisäpuolella. Kielto koskee koko konsernia. Tässä jutussa on kuitenkin kysymys Valkeakoskella toimivasta keskuslähettämöstä. Kaksi- ja kolmivuorotyötä tekevien työntekijöiden tauot kuuluvat työaikaan, ja he eivät silloin saa poistua tehdasalueelta. Kaksi- ja kolmivuorolaiset saavat poistua tauoillaan työpisteistään, mutta eivät siis tehdasalueelta. Yksivuorotyötä tekevät, joilla ruokailutauko ei kuulu työaikaan, voivat tauolla esteettömästi poistua työpaikaltaan. Tehdasalueen ulkopuolella on tupakointipaikka, johon he voivat mennä tupakoimaan.

4 TODISTELU 4 Perustuslain 15 :n nojalla yhtiöllä on oikeus määrätä omaisuudestaan ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Tähän oikeuteen sisältyy myös oikeus kieltää tupakointi yhtiön alueella.tupakointia koskeva ohje perustuu myös työnantajan direktiovaltaan, jonka perustana on työnantajan oikeus määrätä omistamistaan tiloista, tuotantovälineistä ja niiden käytöstä. Direktio-oikeuteen kuuluu oikeus antaa työntekoon ja sen järjestelyyn liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Työnantajalla on oikeus rajoittaa tupakointi tapahtuvaksi tietyllä alueella. Tupakkatuotteiden käyttö on ollut alkaen kiellettyä Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä konsernin toimipaikkojen sisätiloissa sekä piha-alueella aitojen sisäpuolella. Kielto koskee sekä konsernin palveluksessa olevia henkilöitä että asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Kiellon taustalla ovat imagoon liittyvät syyt. Konsernin toimialalla eli elintarvikkeiden tuotannossa kuva korkeatasoisesta hygieniasta on ensiarvoisen tärkeä. Ohje ei ole lain tai hyvän tavan vastainen, eikä se ole myöskään syrjivä, jota ei kanteessa tosin ole edes väitetty. Ohje on myös hyvin perusteltu ja kohtuullinen ottaen myös huomioon elintarvikealan korkea imagovaatimus. Ohje ei loukkaa kenenkään perusoikeuksia eikä rajoita niitä olennaisesti. Kanteessa mainittu varoitus on annettu siitä syystä, että työntekijä oli vastoin työnantajan antamia ja tiedossa olevia ohjeita tupakoinut sellaisella työnantajan omistamalla alueella, jossa tupakointi on kielletty. Kantajan kirjalliset todisteet Ei nimetty. Muu oikeudenkäyntiaineisto 1. Työehtosopimusmääräykset 2. Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskisen lausunto 3. Professori Seppo Koskisen lausunto 4. Kirjallinen varoitus 5. Toimitusjohtajan ilmoitus siitä, että tehdasalueella ei ole tupakointipaikkoja 6. Valokuvat tehdasalueelta Vastaajan kirjalliset todisteet Kantajan henkilötodistelu 1.Tupakointikiellon rikkomisen seuraukset -ohje 2. Fazer Leipomoiden savuttomuus -projektiin liittyvät asiakirjat 1. Pääluottamusmies Jani Kiviniemi 2. Sopimussihteeri Tom Sundberg 3. Päivi Lounasranta Vastaajan henkilötodistelu 1. Lakimies Tero Tuominiemi 2. Toimialapäällikkö Antti Hakala

5 5 TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU Perustelut Tausta ja erimielisyys Asiassa esitetty selvitys Saarioinen-konserni on alkaen kieltänyt tupakoinnin kaikissa yksiköissään, sekä kiinteistöjen sisätiloissa että tehdasalueilla muutoin. Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä tämä on johtanut käytännössä siihen, että kaksi- ja kolmivuorotyötä tekevät työntekijät eivät voi työpäivän aikana tupakoida. Työntekijöiden ruoka- ja lepotauot kuuluvat työehtosopimuksen mukaan työaikaan. Työntekijöillä on lupa poistua taukojen aikana työpisteeltään, mutta ei tehdasalueelta. Näitä vuorotyöntekijöitä on yhtiön palveluksessa noin sata. Toimihenkilöitä on noin kymmenen. Heidän ruokailutaukonsa eivät kuulu työaikaan, ja he voivat tauoillaan poistua tehdasalueen ulkopuolelle tupakoimaan. Kantajaliitto on vedonnut siihen, että perustuslain 7 :n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tupakointi kuuluu kantajan mukaan henkilökohtaiseen vapausoikeuden piiriin, eikä tällaista perusoikeutta voida rajoittaa työnantajan direktio-oikeuteen perustuvalla määräyksellä. Tupakointi pitäisi siten sallia vuorotyöntekijöille tehtaan ulkoalueilla taukojen aikana sekä töihin tultaessa ja sieltä lähdettäessä. Vastaaja taas on katsonut, että perustuslain 15 :n nojalla yhtiöllä on oikeus määrätä omaisuudestaan ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Tähän oikeuteen sisältyy myös oikeus kieltää tupakointi yhtiön alueella. Tällainen oikeus yhtiöllä on myös työehtosopimuksen mukaisen työnjohtovaltansa nojalla. Pääluottamusmies Kivisen todistajankertomuksen mukaan tupakointikielto perustuu konsernin toimitusjohtajan päätökseen. Ennen päätöstä asiasta oli neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa, ja nämä olivat ilmoittaneet työntekijöiden vastustavan kieltoa. Työntekijät kokevat epäoikeudenmukaiseksi myös sen, että toimihenkilöt, joilla on oikeus poistua tehdasalueelta tauoillaan, saavat käydä tupakalla tehtaan portin läheisyydessä. Tupakkapaikka on vilkasliikenteisen tien varrella. Näistä syistä tupakointikieltoa ei voida työntekijöiden mielestä perustella yrityskuvaan liittyvillä syillä. Hygieniasyihin ei voida vedota, koska Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä ei käsitellä ruokaa vaan valmiita ruokapakkauksia. Konsernin emoyhtiön henkilöstöasiainjohtaja Tuominiemen mukaan tupakointikielto perustuu korkean tason hygieniavaatimuksiin ja imagosyihin. Konsernin kaikissa yhtiöissä noudatetaan samanlaista käytäntöä. Työntekijöille on järjestetty tupakasta vieroituskursseja, ja työnantaja on myös kustantanut työntekijöille nikotiinipurukumeja ja vastaavia vieroitustuotteita. Valkeakoskella toimivat samalla alueella Saarioisten Keskuslähettämö Oy ja Liha- Saarioisten lihanjalostuslaitos. Elintarviketeollisuus ry:n toimialapäällikkö Hakala on kertonut, että tupakointia koskevien normien tiukentuessa 2000-luvulla alan yrityksissä on saatettu voimaan vastaavanlaisia tupakointikieltoja kuin Saarioinen-konsernissa. Näin ollut Ingmanin jäätelötehtaalla vuodesta 2004 sekä Fazer Oy:n Vaaralan tuotantolaitoksella ja Valion Lapinlahden meijerissä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työmarkkinalakimiehenä vuoteen 2007 toiminut Hakala on lisäksi kertonut, että tupakointikieltoja on voimassa useiden sairaaloiden alueilla.

6 6 Arviointi ja johtopäätökset Työnantajan toimivaltuuksien perusteet Työehtosopimuksen 4 :n mukaan työnantajalla tai hänen määräämällään edustajalla on muun ohella oikeus johtaa ja jakaa työt. Työehtosopimukseen on siten kirjattu työoikeuden yleisten sääntöjen mukainen työnantajan niin sanottu direktio-oikeus. Sillä tarkoitetaan työnantajan valtaa määrätä työn suoritustavasta, laadusta, laajuudesta sekä työsuorituksen ajasta ja paikasta. Tästä työnteon ulkoisia järjestelyjä koskevasta työnjohtovallasta on erotettava työnantajan liikkeenjohtovalta, joka tarkoittaa työnantajan oikeutta tehdä erilaisia tuotannon tai muun toiminnan laajuutta ja sisältöä koskevia taloudellisia ratkaisuja. Liikkeenjohtovallan perusteeksi on esitetty lähinnä yrityksen asema tuotantovälineiden omistajana. Työnjohtovallan käyttö rajoittuu normaalisti työpaikalle ja työajan piiriin. Siten työnantaja ei voi määrätä esimerkiksi työntekijän vapaa-ajan käytöstä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että työpaikalla työnantaja on voinut työehtosopimuksen työnjohtomääräyksen nojalla määrätä esimerkiksi turvallisuuden edellyttämistä tehdasalueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä samoin kuin kulunvalvonnasta tehdasalueella (TT 2001:60 ja TT 2010:113). Tupakointi työpaikan alueella ja myös kuljetusten yhteydessä on voitu kieltää työnantajan antamalla ohjeella paloturvallisuussyistä (TT 2005:65). Tässä asiassa on kysymys tupakoinnista Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n tehdasalueella työvuorojen aikana. Työtuomioistuin katsoo, että työnantajalla on työehtosopimuksen 4 :n nojalla lähtökohtaisesti oikeus määrätä tupakoinnista näissä olosuhteissa. Yrityksen asemaa tuotantotilojen omistajana olisi mahdollisesti arvioitava toisin perustein. Työtuomioistuin ei kuitenkaan ota lähemmin kantaa työtuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle jääviin kysymyksiin omistusoikeuden perustuslainsuojasta tai omistajan määräysvallasta muutoin (ks. kuitenkin tässä yhteydessä KKO 2010:23). Jutussa ei ole kysymys tupakointikiellosta siltä osin kuin se koskee myös tehtaalla käyviä asiakkaita ja muita ulkopuolisia henkilöitä. Työnantajan direktio-oikeuden käyttöä rajoittavat useat seikat. Vakiintuneesti on katsottu, ettei direktio-oikeuden nojalla voida esimerkiksi velvoittaa työntekijää menettelemään lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka puuttua työntekijän henkilökohtaiseen vapauteen perusoikeuksia loukkaavalla tavalla. Esillä olevassa asiassa onkin arvioitava, minkälaista oikeusjärjestyksen suojaa työntekijän tupakointivapaudelle on annettava ja miten tähän vapauteen voidaan puuttua työnantajalle kuuluvan direktiovallan nojalla. Tupakointia koskevien rajoitusten perusteet Tupakkatuotteiden markkinointia, luovutusta ja käyttöä koskevat lakisääteiset rajoitukset sisältyvät pääosin tupakkalakiin (693/1976). Sääntelyä on lain voimassaolon aikana asteittain tuntuvasti kiristetty. Viimeisimmät muutokset koskevat muun muassa tupakkatuotteiden esillä pidon ja saatavuuden rajoituksia sekä tupakoinnin rajoittamista yleisötilaisuuksissa ja asuinkiinteistöissä (L 698/2010). Tässä yhteydessä lain 1 :ään on otettu myös uusi tavoitesäännös. Sen mukaan tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalain tavoitteesta huolimatta on selvää, etteivät mitkä tahansa tupakoinnin rajoittamista tarkoittavat toimenpiteet voi olla hyväksyttäviä. Lain perustelulausumien mukaan lain soveltamisessa on huolehdittava siitä, ettei tavoitesäännöstä käytetä perusoikeuksia loukkaavien tulkintojen tukena (sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 14/2010 vp.). Lainvalmistelutöissä on myös esimerkkejä rajoitusten ulottuvuuteen liittyvästä harkinnasta. Siten laista

7 Työtuomioistuimen arvio 7 poistettiin hallituksen esittämä säännös, jonka mukaan tupakointi olisi kielletty myös yksityisautoissa silloin, kun autossa on lapsia. Tällaisen rajoituksen katsottiin kajoavan syvälle yksityiselämän piiriin. Toisaalta hyväksyttäväksi katsottiin kielto, joka koskee tupakointia yksityiskodissa järjestettävän perhepäivähoidon aikana (perustuslakivaliokunnan lausunto 21/2010). Selostetut tapaukset ovat koskeneet tupakoinnin rajoittamista yksityisissä tiloissa. Työpaikkatupakoinnin rajoitusten hyväksyttävyyttä ei ole vuoden 2010 uudistuksen valmistelutöissä pohdittu perusoikeusnäkökulmasta. Työpaikkatupakointia koskevat tupakkalain kiellot on säädetty jo aikaisemmin (lailla 765/1994). Tupakointi on lain 12 :n 1 momentin 5 kohdan ja 13 :n 4 momentin nojalla kielletty työpaikkojen sisätiloissa. Kieltojen perusteena on tiloissa oleskelevien työntekijöiden ja asiakkaiden suojeleminen tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Näidenkään kieltojen säätämisen yhteydessä ei ole noussut esille kysymystä tupakoivien työntekijöiden henkilökohtaisen vapauden suojasta (hallituksen esitys 116/1993 vp.). Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antamassa päätöksessä (dnro 890/4/03) työntekijöiden tupakoinnin rajoittamista on kuitenkin tarkasteltu perustuslain 7 :n valossa. Tapauksessa kunnan terveyslautakunta oli kieltänyt terveyskeskuksen työntekijöiden tupakoinnin terveyskeskuksen alueella ja työaikana. Kieltoa ei ollut perusteltu työtehtävien tai työn laadulla, vaan työajan tehokkaalla käytöllä. Kun ruoka- ja kahvitauot olivat joka tapauksessa pois tehokkaasta työajasta, kielto katsottiin perusteettomaksi ja yksilön vapautta loukkaavaksi. Ylimääräisten tupakkataukojen pitäminen voitiin kuitenkin kieltää. Kuten apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä ilmenee, tupakointirajoitukset voidaan esimerkiksi työnantajalle kuuluvan työnjohtovallan nojalla sinänsä ulottaa pidemmälle kuin tupakkalaissa on säädetty. Rajoitusten tai kieltojen hyväksyttävyys riippuu tällöin niiden perusteesta. Näin on oikeuskäytännössä arvioitu myös asunto-osakeyhtiön oikeutta päättää parveketupakoinnin kieltämisestä (KKO 2008:7). Toisaalta asiaan liittyvä tupakoitsijan yksilönvapauden painoarvo on työtuomioistuimen käsityksen mukaan heikentynyt, kun vallitsevat käsitykset tupakoinnista ja tupakoinnin lakisääteiset rajoitukset ovat tiukentuneet ja lakiin on yleiseksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi kirjattu tupakoinnin loppuminen kokonaan. Saarioisten Keskuslähettämö Oy kuuluu elintarviketeollisuuden konserniin. Tupakointikielto on saatettu voimaan samansisältöisenä koko konsernissa. Kiellon perusteena on konsernin tavoite pitää yllä yrityskuvaa, johon liittyy korkeiden hygienia- ja laatuvaatimusten noudattaminen. Näiden perusteiden merkitys ilmeisesti vaihtelee konsernin eri yhtiöissä, eikä keskuslähettämön toimintaan liity samanlaisia suoranaisesti terveysvaikutteisia hygieniavaatimuksia kuin elintarvikkeiden valmistusprosessiin. Tästä huolimatta voidaan työtuomioistuimen mielestä puoltaa yhdenmukaisen tupakointikäytännön noudattamista koko konsernissa, johon kuuluvat yritykset toimivat elintarviketuotannon eri aloilla. Yrityskuvan muodostumisen kannalta ei yritysten olosuhteiden joillakin eroilla ole merkitystä. Tässä tapauksessa on otettava huomioon myös, että konserniin kuuluva lihanjalostuslaitos toimii keskuslähettämön vieressä. Vastaavanlaisia kieltoja on saatettu voimaan myös joissakin muissa elintarvikealan suurissa yrityksissä. Näistä syistä työtuomioistuin katsoo, että yhtiön henkilöstöä koskevan tupakointikiellon antamiseen on ollut perusteltuja syitä. Asiassa on kysymys on tupakoinnista työpaikalla yleensä ja siellä pidettävien, työaikaan kuuluvien taukojen aikana. Myös tupakkalain mukaan tupakointi on lepoaikoinakin kielletty, joskin vain työpaikan sisätiloissa. Yhtiön asettama kielto merkitsee tosin käytännössä sitä, ettei työntekijä voi tupakoida koko työvuoron aikana. Tästä koituvaa hankaluutta, joka johtuu ennen muuta nikotiiniriippuvuudesta, ei kuitenkaan työtuomioistuimen käsityksen

8 Oikeudenkäyntikulut 8 mukaan voida pitää perusoikeussuojaa merkityksellisesti kaventavana seikkana. Kun asiaa arvioidaan kokonaisuutena, kieltoa ei sen perusteeksi esitetyt seikat huomioon ottaen voida työtuomioistuimen mielestä muutenkaan pitää työntekijän henkilökohtaista vapautta kohtuuttomasti rajoittavana. Työpaikan ja työajan ulkopuolella työntekijä voi kiellon estämättä järjestää tupakointinsa haluamallaan tavalla. Kanteessa on vedottu myös siihen, että tupakointikielto on saattanut vuorotyöntekijät ja toimihenkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Ero johtuu kuitenkin työaikamääräysten, ei tupakointisääntöjen erilaisesta sisällöstä. Toisistaan poikkeavista työajoista voi käytännössä seurata monia muitakin eroja henkilöstöryhmien välille, mutta tällaisten erojen muodostuminen ei työtuomioistuimen mielestä merkitse tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomista työnantajan puolelta. Edellä esitetyillä perusteilla työtuomioistuin katsoo, että kanne on hylättävä. Asia on ollut siinä määrin epäselvä, että osapuolilla on ollut perusteltu aihe saattaa se työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän vuoksi ja työtuomioistuimesta annetun lain 33a :stä ilmenevän oikeusohjeen nojalla Elintarviketeollisuus ry:n ja Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n on jutun voittaessaankin vastattava itse oikeudenkäyntikuluistaan.

9 9 Tuomiolauselma Kanne hylätään. Asianosaiset saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan. Presidentti Jorma Saloheimo Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Pärnänen, Virtanen, Hotti, Forsén ja Koskinen jäseninä. Sihteeri on ollut Engblom. Tuomiosta on äänestetty.

10 10 Eri mieltä olevan jäsen Koskisen lausunto: Saarioisten Keskuslähettämö Oy on perustellut tupakointikieltoa yrityskuvaan liittyvillä tekijöillä, imagotekijöillä. Yrityksen alueella on saanut tupakoida saakka, ja työntekijöiden käyttöön oli varattu oma erillinen tupakointialue kiinteistöllä. Tupakointikiellon myötä tupakointialue on siirretty Saarioinen Oy:n kiinteistön ulkopuolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Toimihenkilöt saavat edelleen tupakoida, mikäli he siirtyvät uudelle tupakointipaikalle pääportin ulkopuolelle. Tupakointikielto koskee siis käytännössä ainoastaan toista henkilöryhmää eli vuorotyöntekijöitä, mutta se ei koske toimihenkilöitä. Pääportilta on suora näköyhteys vilkasliikenteiselle tielle, joten tupakointi näkyy laajalti lähiympäristöön. Yrityksen toimintaan ei ole myöskään näytetty liittyvän erityisiä turvallisuuteen liittyviä (kuten paloturvallisuus tai muu sellainen) tai hygieniaan liittyviä syitä. Viimeksi mainitun osalta kyseisellä työpaikalla ei viranomaismääräysten johdosta edellytetä elintarvikkeiden valmistamiseen liittyviä elintarvikemääräyksiä, koska kyseessä on elintarvikkeiden keskuslähettämö, jossa elintarvikkeita ei valmisteta. Elintarvikkeet on keskuslähettämöllä pakattu elintarvikeliikkeisiin toimitettaviin useamman erän pakkauksiin (yleensä pahvilaatikko). Laatikot avataan ja puretaan vasta elintarvikeliikkeessä, johon ne toimitetaan keskuslähettämöstä. Kiinteistön alueelle saa myös ajaa ajoneuvoilla, ja siellä on varattu parkkipaikkoja myös henkilöstön käyttöön. Niin ikään kiinteistön alueelle ajaa päivittäin runsaasti elintarvikekuljetuksia suorittavia kuljetusliikkeiden ajoneuvoja, joten tästäkään syystä kiinteistön ulkoalueelle ei ole perusteltua asettaa totaalitupakointikieltoa yrityskuvaan liittyviin korkeisiin hygieniavaatimuksiin. Katson, että edellä mainituista syistä Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n toimintaan ei liity tupakointikieltoa edellyttäviä turvallisuus-, hygienia- tai imagosyitä. Tupakointi on edelleen sallittua toimihenkilöiden osalta ja sitä suoritetaan kiinteistön näkyvimmällä alueella, pääportin välittömässä läheisyydessä kiinteistön ulkopuolella. Vuorotyöntekijöiden työehtosopimuksen tulkinta, jonka mukaan tauot luetaan työaikaan ja taukojen aikana ei saa poistua työpaikalta kiinteistöalueen ulkopuolelle, on työnantajan tulkinnan mukaan puhdas työaikamääräys. Käytännössä tämän noudattaminen johtaa kuitenkin siihen, että eri henkilöstöryhmät ovat eriarvoisessa asemassa sen osalta, miten he voivat viettää taukonsa. Käytännössä vuorotyöntekijät eivät voi tupakoida lainkaan työvuoronsa aikana. Työtuomioistuimen kategorinen toteamus, että työajan ulkopuolella työntekijä voi kiellon estämättä järjestää tupakointinsa haluamallaan tavalla ei millään tavalla lisää kiellon oikeutusta tai vähennä kiellon tosiasiallisia käytännön hankaluuksia nikotiiniriippuvaisen tupakoitsijan henkilökohtaisen aseman osalta. Tupakointikielto koskee myös työntekijän vapaa-aikaa siltä osin, kun hän saapuessaan tai poistuessaan on kiinteistön alueella. Vuorotyöntekijöiden totaalitupakointikiellon sallittavuutta on perusteltu myös sillä, että Saarioinen Oy on konsernina tehnyt kaikkia sen yhtiöitä koskevan tupakointikiellon. Kiellon perusteena on tämänkin osalta tuotu esille yrityskuva. Tältä osalta katson, että konserniin kuuluvat yhtiöt saattavat kukin harjoittaa hyvin erityyppistä toimintaa. Totaalitupakointikieltoa tulisi tarkastella konserniajattelun sijaan kunkin yksittäisen työpaikan tosiasiallisen toiminnan näkökulmasta. Tämän tuomion kohteena olevan yrityksen osalta on kyse suhteellisen yhdenmukaista toimintaa harjoittavasta konsernista, Saarioinen Oy:stä, mutta siitä huolimatta keskuslähettämön osalta ei ole tuotu esille nimenomaisia perusteita asettaa yhden työntekijätyöryhmän osalta totaalitupakointikielto. Työnantajalla on työehtosopimuksen työaikamääräyksistä huolimatta velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenveroisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Niin ikään katson, että nykyisistä tiukentuvista tupakointisäännöksistä huolimatta tupakointi on edelleen tavanomaiseksi katsottava elpymistapa työhön liittyvillä tauoilla sillä edellytyksellä, että sen osalta noudatetaan lainsäädännössä asetettuja rajoituksia.

11 11 Edellä esitetyillä perusteilla katson, että kanne on hyväksyttävä. Vakuudeksi: Matleena Engblom

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ.

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ. Ylitornion kunta Savuttomuustyöryhmä 13.9.2010 Johdanto Lainsäädäntö Aloite savuttomasta työyhteisöstä sai alkunsa Ylitornion terveyskeskuksen tyky-ryhmässä, mikä esitti savuttomuutta koko kunnan työyhteisölle

Lisätiedot

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Erityisasiantuntija, VTT Ulla Knuuti, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö VI Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -päivät 3.12.2014 Tupakointi vankien

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5)

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Jakelussa mainituille Tupakkalain muutos lastensuojelulaitoksissa Yleistä Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010). Lain uutena tavoitteena on tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000)

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) Työneuvoston lausunto työaikalaissa säädetyn päivittäisen lepoajan lukemisesta työaikaan. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden Työ- ja sosiaalioikeus Aineopinto 25.4.20L4 Korvaavuus ja vasta usohjeet: Tentissä on 5 kysymystä. Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Jos kysymys 1 on suoritettu pakollisilla luennoilla, vastaa opiskelija

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1400-05 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 8-1 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 3.3.2005 Diaarinro 21/2004 Lausunnonpyytäjä: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto Asianosaiset:

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä Professoriliitto Lausunto 30.08.2017 Asia: TEM/1225/00.04.01/2016 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö työaikalaki Yleistä Onko ehdotettu uusi työaikalaki mielestänne hyväksyttävissä? Yleiset

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

30.11.2004 890/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström

30.11.2004 890/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström 30.11.2004 890/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström KUNNAN TUPAKOINTIKIELTOJEN TULEE PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska)

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska) Henkilöstötoimikunta 5.6.2017 Kunnanhallitus 28.8.2017 Liite 1: savuton kunta_www_toimenpideohjelma Liite 2: savuton työpaikka_www_toimenpideohjelma Liite 3: luonnos toimintaohjeesta Hailuodon henkilöstölle

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014.

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156 Antopäivä Diaarinro 9.10.2014 R 118/14 KANTAJA VASTAAJA KUULTAVA ASIA Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry Tehy ry Työrauhavelvollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1459-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 13.10.2014 2/2014 Kotihoitopalvelun työntekijä oli sitoutunut olemaan lauantaina, sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tavoitettavissa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Nykyinen asuntoyhteisön tupakointikieltosääntely säilyisi ennallaan (78 )

Nykyinen asuntoyhteisön tupakointikieltosääntely säilyisi ennallaan (78 ) LAUSUNTO 1 (8) 10.3.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta StV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen HE 15/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TUPAKKALAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN LAIN- VASTAISESTI

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN LAIN- VASTAISESTI 30.12.2011 Dnro 2971/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi

Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi LAUSUNTO 1 (6) Sosiaali-ja terveysministeriö www.stm.fi ASIA: TUPAKKAPOLIITTISIA LAINMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta saada antaa

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) 443 Asianro 6306/01.01.03/2014 Toimistotyöajan lepotaukojärjestelyt Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kuopion kaupungissa on virasto- ja toimistotyötä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 85 Tupakkalain mukaisen kiellon antaminen HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:lle HEL 2016-004184 T 11 02 04 Päätös Määräaika Taustaa Tarkastus Kuuleminen päätti antaa HOK-Elanto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN Bulevardi 6, PL VALTIONEUVOSTO puh /2017

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN Bulevardi 6, PL VALTIONEUVOSTO puh /2017 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1472-17 Bulevardi 6, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 25.8.2017 6/2017 Vuosilomalain mukaan työnantaja ei saa määrätä kolmea päivää tai sitä lyhyempää lomaa siten, että

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99)

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Työneuvoston lausunto vuosilomalain ja työaikalain tulkinnasta. Lomakorvaus. Annettu Akava ry:n pyynnöstä 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lausuntopyyntö Akava

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Kaupunginhallitus 116 22.06.2015 Kaupunginhallitus 76 10.04.2017 Työaikamuotojen muuttaminen/työntekijöiden kirje Khall 22.06.2015 116 (Valm. vs. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungilla on käyty yhteistoimintaneuvottelut

Lisätiedot

Työaikalain 9 :n soveltamisesta ja työehtosopimusosapuolten sopimistoimivallan sisällöstä. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Työaikalain 9 :n soveltamisesta ja työehtosopimusosapuolten sopimistoimivallan sisällöstä. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1424-07 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 7.6.2007 6/2007 Lausunnonpyytäjä: Asia: Kuultava: Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Työaikalain 9 :n soveltamisesta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot