TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145"

Transkriptio

1 TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 145 Antopäivä Diaarinro R 28/10 KANTAJA VASTAAJA KUULTAVA ASIA Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Elintarviketeollisuus ry Saarioisten Keskuslähettämö Oy Työehtosopimuksen tulkinta KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA Suullinen valmistelu Pääkäsittely TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä on solmittu elintarvikealan työehtosopimus väliseksi ajaksi. Työehtosopimuksessa on muun muassa seuraavat määräykset: 4 Työnjohto Työnantajalla tai hänen määräämällään edustajalla on oikeus ottaa toimeen työntekijät, johtaa ja jakaa työt sekä irtisanoa ja erottaa työntekijät. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 18 Ruokailu- ja lepotauot Vuorotyö 2. Vuorotyössä ei työntekijällä ole ruokailulomaa, vaan hänelle varataan tilaisuus ruokailuun työn aikana, ja hän ruokailee vuorotyön suorittamisen kannalta kulloinkin sopivimpana ajankohtana. Ruokailuun käytetty aika ei tällöin saa olla 20 minuuttia pitempi. 3. Edellä sovitusta poiketen paikallisesti voidaan sopia toisenlaisista ruokailutauoista työaikalain mukaisesti.

2 2 Pöytäkirjamerkintöjä: 1. Mikäli työpaikan olosuhteet ovat sellaiset, ettei ole kohtuullista edellyttää työntekijän ruokailevan työnsä ääressä, pyritään hänelle mahdollisuuksien mukaan varaamaan tilaisuus käyttää ruokailemiseen tehtaan ruokalaa tai muuta ruokailuun sopivaa paikkaa. Kahvitauot 2. Työntekijällä on oikeus nauttia työpaikalla kahvi- ja voileipäannoksensa kaksi kertaa päivässä työn kannalta kulloinkin sopivimpana ajankohtana, ellei työpaikalla ole aikaisemmin toisin sovittu. Tauko ei kuitenkaan saa keskeyttää tuotannollista toimintaa eikä kestää kauemmin kuin 10 minuuttia. KANNE Vaatimukset Perusteet Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on vaatinut, että työtuomioistuin: - vahvistaa oikeaksi tulkinnan, jonka mukaan Saarioisten Keskuslähettämö Oy:llä ei ole direktio-oikeutensa nojalla oikeutta kieltää tupakointia palveluksessaan olevilta työntekijöiltä sellaisten työehtosopimuksen mukaisten taukojen yhteydessä, joiden aikana työntekijä saa poistua työpisteestään. Direktio-oikeuteen perustuva tupakointikielto ei ulotu työajan ulkopuoliseen aikaan, esimerkiksi työhön saapumiseen tai poislähtöön eikä palkattoman ruokatauon aikaan, - velvoittaa Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n yhteisvastuullisesti korvamaan kantajan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen siitä alkaen laskettuna, kun 30 päivää on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamisesta. Saarioisten Keskuslähettämö Oy on kieltänyt tupakoinnin tehdasalueellaan. Tupakointi on kielletty niiltä työntekijöiltä, joilla on oikeus poistua työpisteeltään mutta ei tehdasalueelta. Tehdasalueella ei ole tupakointikatoksia tai -paikkoja, joihin he voisivat mennä. Kaikilla työehtosopimuksen mukaisilla tauoilla on mahdollista poistua työpisteeltä, muun muassa mennä pihalle, jossa tupakointi on kuitenkin kielletty. Kantaja ei tarkoita, että työnantajalla olisi velvollisuus sallia tehdasalueelta poistuminen. Sen sijaan työnantajan tulisi antaa työntekijän viettää tauko parhaaksi katsomallaan tavalla. Tupakointi tehdasalueella tulee siis sallia. Kielto kattaa tavanomaisen taukotupakoinnin ohella myös sellaisen tilanteen, jossa työntekijä ennen työajan alkua saapuu työvuoroonsa. Työnantajan mielestä savuke on sammutettava ennen tehtaan alueelle saapumista eikä tupakointia saa jatkaa tehtaan alueella omassa autossakaan. Vastaavasti työstä pois lähdettäessä on tupakointi kielletty, vaikka työaika on päättynyt. Kiellon perusteena ei ole mikään työhön liittyvä seikka eikä ole väitettykään, että esimerkiksi elintarvikealan tarkat hygieniamääräykset, tupakkalaki tai paloturvallisuusmääräykset

3 3 olisivat perusteena tupakanpolton kieltämiselle. Vastaajayhtiö on kieltänyt työntekijöidensä tupakanpolton imagosyistä, koska yhtiö arvioi tupakointikiellon parantavan yhtiön markkina-asemaa. Kantajan näkemyksen mukaan pelkät imagosyyt eivät voi muodostaa hyväksyttävää perustetta tupakoinnin kieltämiselle. Direktio-oikeus ei voi ulottua työehtosopimusmääräyksellä sovittuihin taukoihin, joiden aikana työntekijä saa poistua työpisteestään mutta ei poistua tehdasalueelta. Direktio-oikeus ei myöskään voi ulottua työajan ulkopuolelle kuten työhön tuloon tai työstä poislähtöön eikä myöskään palkattomaan ruokataukoon. Saarioisten Keskuslähettämö Oy on antanut tupakointikiellon rikkomisesta varoituksen eräälle työntekijälleen tupakointia koskevan määräyksen vastaisen käyttäytymisen johdosta. Direktio-oikeutta rajoittavat työsuhteen muut säännöstyslähteet, esimerkiksi työehtosopimus. Työehtosopimusmääräyksellä on turvattu lepotauot, joiden aikana työntekijä voi poistua työpisteestään. Vaikka tauot luetaan työaikaan, kyseessä on työntekijän oma aika. Työntekijän velvollisuus noudattaa direktio-oikeuden nojalla annettuja määräyksiä koskee vain työhön ja sen suorittamiseen liittyviä asioita. Tätä laajemmalle ulotettu työnjohtomääräys on mitätön, eikä työntekijän tarvitse siihen alistua. Direktio-oikeus ei myöskään valtuuta työnantajaa puuttumaan työehtosopimuksessa sovittuihin taukoihin. Vaarallisuudestaan huolimatta tupakointi on vielä toistaiseksi lain mukaan sallittua. Perustuslain 7 :n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tupakointi kuuluu henkilökohtaiseen vapausoikeuden piiriin, eikä tällaista perusoikeutta voida rajoittaa direktio-oikeuteen perustuvalla määräyksellä. Asiasta on neuvoteltu sekä työpaikkatasolla että liittojen kesken, mutta ratkaisuun ei ole päästy. VASTAUS Vastaus kannevaatimuksiin Elintarviketeollisuus ry on kiistänyt kanteen kokonaisuudessaan. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan ja kuultavan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomiosta lukien. Kanteen kiistämisen perusteet Saarioisten Keskuslähettämö Oy on kieltänyt tupakoinnin tehdasalueellaan eli konsernin toimipaikkojen sisätiloissa sekä piha-alueella aitojen sisäpuolella. Kielto koskee koko konsernia. Tässä jutussa on kuitenkin kysymys Valkeakoskella toimivasta keskuslähettämöstä. Kaksi- ja kolmivuorotyötä tekevien työntekijöiden tauot kuuluvat työaikaan, ja he eivät silloin saa poistua tehdasalueelta. Kaksi- ja kolmivuorolaiset saavat poistua tauoillaan työpisteistään, mutta eivät siis tehdasalueelta. Yksivuorotyötä tekevät, joilla ruokailutauko ei kuulu työaikaan, voivat tauolla esteettömästi poistua työpaikaltaan. Tehdasalueen ulkopuolella on tupakointipaikka, johon he voivat mennä tupakoimaan.

4 TODISTELU 4 Perustuslain 15 :n nojalla yhtiöllä on oikeus määrätä omaisuudestaan ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Tähän oikeuteen sisältyy myös oikeus kieltää tupakointi yhtiön alueella.tupakointia koskeva ohje perustuu myös työnantajan direktiovaltaan, jonka perustana on työnantajan oikeus määrätä omistamistaan tiloista, tuotantovälineistä ja niiden käytöstä. Direktio-oikeuteen kuuluu oikeus antaa työntekoon ja sen järjestelyyn liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Työnantajalla on oikeus rajoittaa tupakointi tapahtuvaksi tietyllä alueella. Tupakkatuotteiden käyttö on ollut alkaen kiellettyä Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä konsernin toimipaikkojen sisätiloissa sekä piha-alueella aitojen sisäpuolella. Kielto koskee sekä konsernin palveluksessa olevia henkilöitä että asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Kiellon taustalla ovat imagoon liittyvät syyt. Konsernin toimialalla eli elintarvikkeiden tuotannossa kuva korkeatasoisesta hygieniasta on ensiarvoisen tärkeä. Ohje ei ole lain tai hyvän tavan vastainen, eikä se ole myöskään syrjivä, jota ei kanteessa tosin ole edes väitetty. Ohje on myös hyvin perusteltu ja kohtuullinen ottaen myös huomioon elintarvikealan korkea imagovaatimus. Ohje ei loukkaa kenenkään perusoikeuksia eikä rajoita niitä olennaisesti. Kanteessa mainittu varoitus on annettu siitä syystä, että työntekijä oli vastoin työnantajan antamia ja tiedossa olevia ohjeita tupakoinut sellaisella työnantajan omistamalla alueella, jossa tupakointi on kielletty. Kantajan kirjalliset todisteet Ei nimetty. Muu oikeudenkäyntiaineisto 1. Työehtosopimusmääräykset 2. Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskisen lausunto 3. Professori Seppo Koskisen lausunto 4. Kirjallinen varoitus 5. Toimitusjohtajan ilmoitus siitä, että tehdasalueella ei ole tupakointipaikkoja 6. Valokuvat tehdasalueelta Vastaajan kirjalliset todisteet Kantajan henkilötodistelu 1.Tupakointikiellon rikkomisen seuraukset -ohje 2. Fazer Leipomoiden savuttomuus -projektiin liittyvät asiakirjat 1. Pääluottamusmies Jani Kiviniemi 2. Sopimussihteeri Tom Sundberg 3. Päivi Lounasranta Vastaajan henkilötodistelu 1. Lakimies Tero Tuominiemi 2. Toimialapäällikkö Antti Hakala

5 5 TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU Perustelut Tausta ja erimielisyys Asiassa esitetty selvitys Saarioinen-konserni on alkaen kieltänyt tupakoinnin kaikissa yksiköissään, sekä kiinteistöjen sisätiloissa että tehdasalueilla muutoin. Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä tämä on johtanut käytännössä siihen, että kaksi- ja kolmivuorotyötä tekevät työntekijät eivät voi työpäivän aikana tupakoida. Työntekijöiden ruoka- ja lepotauot kuuluvat työehtosopimuksen mukaan työaikaan. Työntekijöillä on lupa poistua taukojen aikana työpisteeltään, mutta ei tehdasalueelta. Näitä vuorotyöntekijöitä on yhtiön palveluksessa noin sata. Toimihenkilöitä on noin kymmenen. Heidän ruokailutaukonsa eivät kuulu työaikaan, ja he voivat tauoillaan poistua tehdasalueen ulkopuolelle tupakoimaan. Kantajaliitto on vedonnut siihen, että perustuslain 7 :n mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tupakointi kuuluu kantajan mukaan henkilökohtaiseen vapausoikeuden piiriin, eikä tällaista perusoikeutta voida rajoittaa työnantajan direktio-oikeuteen perustuvalla määräyksellä. Tupakointi pitäisi siten sallia vuorotyöntekijöille tehtaan ulkoalueilla taukojen aikana sekä töihin tultaessa ja sieltä lähdettäessä. Vastaaja taas on katsonut, että perustuslain 15 :n nojalla yhtiöllä on oikeus määrätä omaisuudestaan ja käyttää sitä haluamallaan tavalla. Tähän oikeuteen sisältyy myös oikeus kieltää tupakointi yhtiön alueella. Tällainen oikeus yhtiöllä on myös työehtosopimuksen mukaisen työnjohtovaltansa nojalla. Pääluottamusmies Kivisen todistajankertomuksen mukaan tupakointikielto perustuu konsernin toimitusjohtajan päätökseen. Ennen päätöstä asiasta oli neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa, ja nämä olivat ilmoittaneet työntekijöiden vastustavan kieltoa. Työntekijät kokevat epäoikeudenmukaiseksi myös sen, että toimihenkilöt, joilla on oikeus poistua tehdasalueelta tauoillaan, saavat käydä tupakalla tehtaan portin läheisyydessä. Tupakkapaikka on vilkasliikenteisen tien varrella. Näistä syistä tupakointikieltoa ei voida työntekijöiden mielestä perustella yrityskuvaan liittyvillä syillä. Hygieniasyihin ei voida vedota, koska Saarioisten Keskuslähettämö Oy:ssä ei käsitellä ruokaa vaan valmiita ruokapakkauksia. Konsernin emoyhtiön henkilöstöasiainjohtaja Tuominiemen mukaan tupakointikielto perustuu korkean tason hygieniavaatimuksiin ja imagosyihin. Konsernin kaikissa yhtiöissä noudatetaan samanlaista käytäntöä. Työntekijöille on järjestetty tupakasta vieroituskursseja, ja työnantaja on myös kustantanut työntekijöille nikotiinipurukumeja ja vastaavia vieroitustuotteita. Valkeakoskella toimivat samalla alueella Saarioisten Keskuslähettämö Oy ja Liha- Saarioisten lihanjalostuslaitos. Elintarviketeollisuus ry:n toimialapäällikkö Hakala on kertonut, että tupakointia koskevien normien tiukentuessa 2000-luvulla alan yrityksissä on saatettu voimaan vastaavanlaisia tupakointikieltoja kuin Saarioinen-konsernissa. Näin ollut Ingmanin jäätelötehtaalla vuodesta 2004 sekä Fazer Oy:n Vaaralan tuotantolaitoksella ja Valion Lapinlahden meijerissä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työmarkkinalakimiehenä vuoteen 2007 toiminut Hakala on lisäksi kertonut, että tupakointikieltoja on voimassa useiden sairaaloiden alueilla.

6 6 Arviointi ja johtopäätökset Työnantajan toimivaltuuksien perusteet Työehtosopimuksen 4 :n mukaan työnantajalla tai hänen määräämällään edustajalla on muun ohella oikeus johtaa ja jakaa työt. Työehtosopimukseen on siten kirjattu työoikeuden yleisten sääntöjen mukainen työnantajan niin sanottu direktio-oikeus. Sillä tarkoitetaan työnantajan valtaa määrätä työn suoritustavasta, laadusta, laajuudesta sekä työsuorituksen ajasta ja paikasta. Tästä työnteon ulkoisia järjestelyjä koskevasta työnjohtovallasta on erotettava työnantajan liikkeenjohtovalta, joka tarkoittaa työnantajan oikeutta tehdä erilaisia tuotannon tai muun toiminnan laajuutta ja sisältöä koskevia taloudellisia ratkaisuja. Liikkeenjohtovallan perusteeksi on esitetty lähinnä yrityksen asema tuotantovälineiden omistajana. Työnjohtovallan käyttö rajoittuu normaalisti työpaikalle ja työajan piiriin. Siten työnantaja ei voi määrätä esimerkiksi työntekijän vapaa-ajan käytöstä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että työpaikalla työnantaja on voinut työehtosopimuksen työnjohtomääräyksen nojalla määrätä esimerkiksi turvallisuuden edellyttämistä tehdasalueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä samoin kuin kulunvalvonnasta tehdasalueella (TT 2001:60 ja TT 2010:113). Tupakointi työpaikan alueella ja myös kuljetusten yhteydessä on voitu kieltää työnantajan antamalla ohjeella paloturvallisuussyistä (TT 2005:65). Tässä asiassa on kysymys tupakoinnista Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n tehdasalueella työvuorojen aikana. Työtuomioistuin katsoo, että työnantajalla on työehtosopimuksen 4 :n nojalla lähtökohtaisesti oikeus määrätä tupakoinnista näissä olosuhteissa. Yrityksen asemaa tuotantotilojen omistajana olisi mahdollisesti arvioitava toisin perustein. Työtuomioistuin ei kuitenkaan ota lähemmin kantaa työtuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle jääviin kysymyksiin omistusoikeuden perustuslainsuojasta tai omistajan määräysvallasta muutoin (ks. kuitenkin tässä yhteydessä KKO 2010:23). Jutussa ei ole kysymys tupakointikiellosta siltä osin kuin se koskee myös tehtaalla käyviä asiakkaita ja muita ulkopuolisia henkilöitä. Työnantajan direktio-oikeuden käyttöä rajoittavat useat seikat. Vakiintuneesti on katsottu, ettei direktio-oikeuden nojalla voida esimerkiksi velvoittaa työntekijää menettelemään lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka puuttua työntekijän henkilökohtaiseen vapauteen perusoikeuksia loukkaavalla tavalla. Esillä olevassa asiassa onkin arvioitava, minkälaista oikeusjärjestyksen suojaa työntekijän tupakointivapaudelle on annettava ja miten tähän vapauteen voidaan puuttua työnantajalle kuuluvan direktiovallan nojalla. Tupakointia koskevien rajoitusten perusteet Tupakkatuotteiden markkinointia, luovutusta ja käyttöä koskevat lakisääteiset rajoitukset sisältyvät pääosin tupakkalakiin (693/1976). Sääntelyä on lain voimassaolon aikana asteittain tuntuvasti kiristetty. Viimeisimmät muutokset koskevat muun muassa tupakkatuotteiden esillä pidon ja saatavuuden rajoituksia sekä tupakoinnin rajoittamista yleisötilaisuuksissa ja asuinkiinteistöissä (L 698/2010). Tässä yhteydessä lain 1 :ään on otettu myös uusi tavoitesäännös. Sen mukaan tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalain tavoitteesta huolimatta on selvää, etteivät mitkä tahansa tupakoinnin rajoittamista tarkoittavat toimenpiteet voi olla hyväksyttäviä. Lain perustelulausumien mukaan lain soveltamisessa on huolehdittava siitä, ettei tavoitesäännöstä käytetä perusoikeuksia loukkaavien tulkintojen tukena (sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 14/2010 vp.). Lainvalmistelutöissä on myös esimerkkejä rajoitusten ulottuvuuteen liittyvästä harkinnasta. Siten laista

7 Työtuomioistuimen arvio 7 poistettiin hallituksen esittämä säännös, jonka mukaan tupakointi olisi kielletty myös yksityisautoissa silloin, kun autossa on lapsia. Tällaisen rajoituksen katsottiin kajoavan syvälle yksityiselämän piiriin. Toisaalta hyväksyttäväksi katsottiin kielto, joka koskee tupakointia yksityiskodissa järjestettävän perhepäivähoidon aikana (perustuslakivaliokunnan lausunto 21/2010). Selostetut tapaukset ovat koskeneet tupakoinnin rajoittamista yksityisissä tiloissa. Työpaikkatupakoinnin rajoitusten hyväksyttävyyttä ei ole vuoden 2010 uudistuksen valmistelutöissä pohdittu perusoikeusnäkökulmasta. Työpaikkatupakointia koskevat tupakkalain kiellot on säädetty jo aikaisemmin (lailla 765/1994). Tupakointi on lain 12 :n 1 momentin 5 kohdan ja 13 :n 4 momentin nojalla kielletty työpaikkojen sisätiloissa. Kieltojen perusteena on tiloissa oleskelevien työntekijöiden ja asiakkaiden suojeleminen tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Näidenkään kieltojen säätämisen yhteydessä ei ole noussut esille kysymystä tupakoivien työntekijöiden henkilökohtaisen vapauden suojasta (hallituksen esitys 116/1993 vp.). Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antamassa päätöksessä (dnro 890/4/03) työntekijöiden tupakoinnin rajoittamista on kuitenkin tarkasteltu perustuslain 7 :n valossa. Tapauksessa kunnan terveyslautakunta oli kieltänyt terveyskeskuksen työntekijöiden tupakoinnin terveyskeskuksen alueella ja työaikana. Kieltoa ei ollut perusteltu työtehtävien tai työn laadulla, vaan työajan tehokkaalla käytöllä. Kun ruoka- ja kahvitauot olivat joka tapauksessa pois tehokkaasta työajasta, kielto katsottiin perusteettomaksi ja yksilön vapautta loukkaavaksi. Ylimääräisten tupakkataukojen pitäminen voitiin kuitenkin kieltää. Kuten apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä ilmenee, tupakointirajoitukset voidaan esimerkiksi työnantajalle kuuluvan työnjohtovallan nojalla sinänsä ulottaa pidemmälle kuin tupakkalaissa on säädetty. Rajoitusten tai kieltojen hyväksyttävyys riippuu tällöin niiden perusteesta. Näin on oikeuskäytännössä arvioitu myös asunto-osakeyhtiön oikeutta päättää parveketupakoinnin kieltämisestä (KKO 2008:7). Toisaalta asiaan liittyvä tupakoitsijan yksilönvapauden painoarvo on työtuomioistuimen käsityksen mukaan heikentynyt, kun vallitsevat käsitykset tupakoinnista ja tupakoinnin lakisääteiset rajoitukset ovat tiukentuneet ja lakiin on yleiseksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi kirjattu tupakoinnin loppuminen kokonaan. Saarioisten Keskuslähettämö Oy kuuluu elintarviketeollisuuden konserniin. Tupakointikielto on saatettu voimaan samansisältöisenä koko konsernissa. Kiellon perusteena on konsernin tavoite pitää yllä yrityskuvaa, johon liittyy korkeiden hygienia- ja laatuvaatimusten noudattaminen. Näiden perusteiden merkitys ilmeisesti vaihtelee konsernin eri yhtiöissä, eikä keskuslähettämön toimintaan liity samanlaisia suoranaisesti terveysvaikutteisia hygieniavaatimuksia kuin elintarvikkeiden valmistusprosessiin. Tästä huolimatta voidaan työtuomioistuimen mielestä puoltaa yhdenmukaisen tupakointikäytännön noudattamista koko konsernissa, johon kuuluvat yritykset toimivat elintarviketuotannon eri aloilla. Yrityskuvan muodostumisen kannalta ei yritysten olosuhteiden joillakin eroilla ole merkitystä. Tässä tapauksessa on otettava huomioon myös, että konserniin kuuluva lihanjalostuslaitos toimii keskuslähettämön vieressä. Vastaavanlaisia kieltoja on saatettu voimaan myös joissakin muissa elintarvikealan suurissa yrityksissä. Näistä syistä työtuomioistuin katsoo, että yhtiön henkilöstöä koskevan tupakointikiellon antamiseen on ollut perusteltuja syitä. Asiassa on kysymys on tupakoinnista työpaikalla yleensä ja siellä pidettävien, työaikaan kuuluvien taukojen aikana. Myös tupakkalain mukaan tupakointi on lepoaikoinakin kielletty, joskin vain työpaikan sisätiloissa. Yhtiön asettama kielto merkitsee tosin käytännössä sitä, ettei työntekijä voi tupakoida koko työvuoron aikana. Tästä koituvaa hankaluutta, joka johtuu ennen muuta nikotiiniriippuvuudesta, ei kuitenkaan työtuomioistuimen käsityksen

8 Oikeudenkäyntikulut 8 mukaan voida pitää perusoikeussuojaa merkityksellisesti kaventavana seikkana. Kun asiaa arvioidaan kokonaisuutena, kieltoa ei sen perusteeksi esitetyt seikat huomioon ottaen voida työtuomioistuimen mielestä muutenkaan pitää työntekijän henkilökohtaista vapautta kohtuuttomasti rajoittavana. Työpaikan ja työajan ulkopuolella työntekijä voi kiellon estämättä järjestää tupakointinsa haluamallaan tavalla. Kanteessa on vedottu myös siihen, että tupakointikielto on saattanut vuorotyöntekijät ja toimihenkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Ero johtuu kuitenkin työaikamääräysten, ei tupakointisääntöjen erilaisesta sisällöstä. Toisistaan poikkeavista työajoista voi käytännössä seurata monia muitakin eroja henkilöstöryhmien välille, mutta tällaisten erojen muodostuminen ei työtuomioistuimen mielestä merkitse tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomista työnantajan puolelta. Edellä esitetyillä perusteilla työtuomioistuin katsoo, että kanne on hylättävä. Asia on ollut siinä määrin epäselvä, että osapuolilla on ollut perusteltu aihe saattaa se työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän vuoksi ja työtuomioistuimesta annetun lain 33a :stä ilmenevän oikeusohjeen nojalla Elintarviketeollisuus ry:n ja Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n on jutun voittaessaankin vastattava itse oikeudenkäyntikuluistaan.

9 9 Tuomiolauselma Kanne hylätään. Asianosaiset saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan. Presidentti Jorma Saloheimo Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Pärnänen, Virtanen, Hotti, Forsén ja Koskinen jäseninä. Sihteeri on ollut Engblom. Tuomiosta on äänestetty.

10 10 Eri mieltä olevan jäsen Koskisen lausunto: Saarioisten Keskuslähettämö Oy on perustellut tupakointikieltoa yrityskuvaan liittyvillä tekijöillä, imagotekijöillä. Yrityksen alueella on saanut tupakoida saakka, ja työntekijöiden käyttöön oli varattu oma erillinen tupakointialue kiinteistöllä. Tupakointikiellon myötä tupakointialue on siirretty Saarioinen Oy:n kiinteistön ulkopuolelle pääportin välittömään läheisyyteen. Toimihenkilöt saavat edelleen tupakoida, mikäli he siirtyvät uudelle tupakointipaikalle pääportin ulkopuolelle. Tupakointikielto koskee siis käytännössä ainoastaan toista henkilöryhmää eli vuorotyöntekijöitä, mutta se ei koske toimihenkilöitä. Pääportilta on suora näköyhteys vilkasliikenteiselle tielle, joten tupakointi näkyy laajalti lähiympäristöön. Yrityksen toimintaan ei ole myöskään näytetty liittyvän erityisiä turvallisuuteen liittyviä (kuten paloturvallisuus tai muu sellainen) tai hygieniaan liittyviä syitä. Viimeksi mainitun osalta kyseisellä työpaikalla ei viranomaismääräysten johdosta edellytetä elintarvikkeiden valmistamiseen liittyviä elintarvikemääräyksiä, koska kyseessä on elintarvikkeiden keskuslähettämö, jossa elintarvikkeita ei valmisteta. Elintarvikkeet on keskuslähettämöllä pakattu elintarvikeliikkeisiin toimitettaviin useamman erän pakkauksiin (yleensä pahvilaatikko). Laatikot avataan ja puretaan vasta elintarvikeliikkeessä, johon ne toimitetaan keskuslähettämöstä. Kiinteistön alueelle saa myös ajaa ajoneuvoilla, ja siellä on varattu parkkipaikkoja myös henkilöstön käyttöön. Niin ikään kiinteistön alueelle ajaa päivittäin runsaasti elintarvikekuljetuksia suorittavia kuljetusliikkeiden ajoneuvoja, joten tästäkään syystä kiinteistön ulkoalueelle ei ole perusteltua asettaa totaalitupakointikieltoa yrityskuvaan liittyviin korkeisiin hygieniavaatimuksiin. Katson, että edellä mainituista syistä Saarioisten Keskuslähettämö Oy:n toimintaan ei liity tupakointikieltoa edellyttäviä turvallisuus-, hygienia- tai imagosyitä. Tupakointi on edelleen sallittua toimihenkilöiden osalta ja sitä suoritetaan kiinteistön näkyvimmällä alueella, pääportin välittömässä läheisyydessä kiinteistön ulkopuolella. Vuorotyöntekijöiden työehtosopimuksen tulkinta, jonka mukaan tauot luetaan työaikaan ja taukojen aikana ei saa poistua työpaikalta kiinteistöalueen ulkopuolelle, on työnantajan tulkinnan mukaan puhdas työaikamääräys. Käytännössä tämän noudattaminen johtaa kuitenkin siihen, että eri henkilöstöryhmät ovat eriarvoisessa asemassa sen osalta, miten he voivat viettää taukonsa. Käytännössä vuorotyöntekijät eivät voi tupakoida lainkaan työvuoronsa aikana. Työtuomioistuimen kategorinen toteamus, että työajan ulkopuolella työntekijä voi kiellon estämättä järjestää tupakointinsa haluamallaan tavalla ei millään tavalla lisää kiellon oikeutusta tai vähennä kiellon tosiasiallisia käytännön hankaluuksia nikotiiniriippuvaisen tupakoitsijan henkilökohtaisen aseman osalta. Tupakointikielto koskee myös työntekijän vapaa-aikaa siltä osin, kun hän saapuessaan tai poistuessaan on kiinteistön alueella. Vuorotyöntekijöiden totaalitupakointikiellon sallittavuutta on perusteltu myös sillä, että Saarioinen Oy on konsernina tehnyt kaikkia sen yhtiöitä koskevan tupakointikiellon. Kiellon perusteena on tämänkin osalta tuotu esille yrityskuva. Tältä osalta katson, että konserniin kuuluvat yhtiöt saattavat kukin harjoittaa hyvin erityyppistä toimintaa. Totaalitupakointikieltoa tulisi tarkastella konserniajattelun sijaan kunkin yksittäisen työpaikan tosiasiallisen toiminnan näkökulmasta. Tämän tuomion kohteena olevan yrityksen osalta on kyse suhteellisen yhdenmukaista toimintaa harjoittavasta konsernista, Saarioinen Oy:stä, mutta siitä huolimatta keskuslähettämön osalta ei ole tuotu esille nimenomaisia perusteita asettaa yhden työntekijätyöryhmän osalta totaalitupakointikielto. Työnantajalla on työehtosopimuksen työaikamääräyksistä huolimatta velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenveroisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Niin ikään katson, että nykyisistä tiukentuvista tupakointisäännöksistä huolimatta tupakointi on edelleen tavanomaiseksi katsottava elpymistapa työhön liittyvillä tauoilla sillä edellytyksellä, että sen osalta noudatetaan lainsäädännössä asetettuja rajoituksia.

11 11 Edellä esitetyillä perusteilla katson, että kanne on hyväksyttävä. Vakuudeksi: Matleena Engblom

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5)

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Jakelussa mainituille Tupakkalain muutos lastensuojelulaitoksissa Yleistä Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010). Lain uutena tavoitteena on tupakkatuotteiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

30.11.2004 890/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström

30.11.2004 890/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström 30.11.2004 890/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström KUNNAN TUPAKOINTIKIELTOJEN TULEE PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi

Lisätiedot

Nykyinen asuntoyhteisön tupakointikieltosääntely säilyisi ennallaan (78 )

Nykyinen asuntoyhteisön tupakointikieltosääntely säilyisi ennallaan (78 ) LAUSUNTO 1 (8) 10.3.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta StV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen HE 15/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TUPAKKALAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6306/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) 443 Asianro 6306/01.01.03/2014 Toimistotyöajan lepotaukojärjestelyt Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kuopion kaupungissa on virasto- ja toimistotyötä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 9.12.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN LAIN- VASTAISESTI

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN LAIN- VASTAISESTI 30.12.2011 Dnro 2971/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström VALTUUSTON PÄÄTÖS HENKILÖKUNNAN TUPAKOINNISTA PANTIIN TÄYTÄNTÖÖN

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 8/2010 29.1.2010 Asia: Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä: X, sairaanhoitaja Virasto: Sairaala Päätös, johon haetaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Ohje 15/ (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa

Ohje 15/ (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Ohje 15/2016 1 (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Lainsäädäntö Tupakointikielto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa tupakkalain (549/2016)

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot